Indiċi 
Testi adottati
L-Erbgħa, 29 ta' April 2015 - StrasburguVerżjoni finali
Il-prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I
 Tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi ***I
 Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim man-Norveġja ***I
 Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Albanija ***I
 Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u l-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ mal-Bożnija-Ħerzegovina***I
 Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni ma' l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ***I
 Applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 TFUE għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali *
 Regoli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 TFUE *
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi
 Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9 u l-10 FEŻ
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
 Kwittanza 2013: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
 Kwittanza 2013: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
 Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
 Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
 Kwittanza 2013: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
 Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
 Kwittanza 2013: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
 Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
 Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
 Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
 Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
 Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
 Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA)
 Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
 Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
 Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
 Kwittanza 2013: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
 Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
 Kwittanza 2013: L-impriża konġunta ARTEMIS
 Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta Clean Sky
 Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta ENIAC
 Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunti dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu
 Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta dwar l-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi
 Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-fużjoni
 Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta SESAR
 Fondi tas-suq monetarju ***I
 Importazzjoni ta' prodotti tessili minn ċerti pajjiżi terzi mhux koperti minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Unjoni ***I
 L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2016 - Sezzjoni I - Parlament
 L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
 Strateġija dwar l-Alkoħol
 It-tieni anniversarju tat-tiġrif tal-bini Rana Plaza u l-progress tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà tal-Bangladexx
 Laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil

Il-prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I
PDF 339kWORD 65k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta' prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))
P8_TA(2015)0110A8-0134/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2015)0046),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 164 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0036/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Marzu 2015(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits dwar il-kompatibilità finanzjarja tal-proposta,

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-21 ta' April 2015, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 41 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0134/2015),

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' April 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1304/2013, fir-rigward ta' ammont ta’ prefinanzjament inizjali addizzjonali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2015/779.)

(1) Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.


Tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi ***I
PDF 336kWORD 64k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))
P8_TA(2015)0111A8-0026/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0707),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8‑0271/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-11 ta' Marzu 2015, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 50(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0026/2015),

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' April 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2015/937.)


Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim man-Norveġja ***I
PDF 339kWORD 64k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri ta' salvagwardja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja (Kodifikazzjoni) (COM(2014)0304 – C8-0010/2014 – 2014/0159(COD))
P8_TA(2015)0112A8-0046/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0304),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8‑0010/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 dwar metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġiżlattivi(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0046/2015),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif stabbilita hawn taħt;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' April 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015 / ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja (kodifikazzjoni)

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2015/938.)

(1) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Albanija ***I
PDF 339kWORD 66k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq in-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, fuq in-naħa l-oħra (test kodifikat) (COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
P8_TA(2015)0113A8-0047/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0375),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0034/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 dwar metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġiżlattivi(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0047/2015),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' April 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015 / ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dwar ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq in-naħa l-waħda, u r‑Repubblika tal-Albanija, fuq in-naħa l-oħra (kodifikazzjoni)

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2015/939.)

(1) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u l-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ mal-Bożnija-Ħerzegovina***I
PDF 342kWORD 67k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Bożnja-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra, u sabiex jiġi applikat il-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Bożnja-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra (test kodifikat) (COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
P8_TA(2015)0114A8-0017/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0443),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C0087/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 - Metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali ta' testi leġiżlattivi(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0017/2015),

A.  billi, fil-fehma tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata fiha kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr ebda tibdil fis-sostanza tagħhom;

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif stabbilita hawn taħt;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' April 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015 / ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Bożinja u l-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra, u sabiex jiġi applikat il Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Bożinja-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra (kodifikazzjoni)

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2015/940.)

(1) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni ma' l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ***I
PDF 338kWORD 67k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri, fuq naħa, u l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, fuq l-oħra (Kodifikazzjoni) (COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
P8_TA(2015)0115A8-0132/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja - kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0394),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0041/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 dwar metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġiżlattivi(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8‑0132/2015),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif stabbilita hawn taħt;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' April 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015 / ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri, fuq naħa, u l-Eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, fuq in-naħa l-oħra (kodifikazzjoni)

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2015/941.)

(1) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 TFUE għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali *
PDF 249kWORD 62k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċertu kategoriji ta’ għajnuna mill-Istat orizzontali (test kodifikat) (COM(2014)0377 – C8-0139/2014 – 2014/0192(NLE))
P8_TA(2015)0116A8-0029/2014

(Konsultazzjoni - kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2014)0377),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 109 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu il-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8‑0139/2014),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 fuq metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġiżlattivi(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0029/2014),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali,

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif adattata għar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Regoli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 TFUE *
PDF 250kWORD 64k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabblixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (kodifikazzjoni) (COM(2014)0534 – C8-0212/2014 – 2014/0246(NLE))
P8_TA(2015)0117A8-0047/2014

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2014)0534),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 109 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0212/2014),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 fuq metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali ta' testi leġiżlattivi(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0047/2014),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr ebda tibdil sostanzjali;

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif adattata għar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi
PDF 1039kWORD 650k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u Aġenziji Eżekuttivi (2014/2075(DEC))
P8_TA(2015)0118A8-0101/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0140/2014)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għad-deċiżjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2012 (COM(2014)0607), u d-dokumenti ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjawha (SWD (2014) 0285 u SWD (2014) 0286),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Ġunju 2014 bit-titolu “Sinteżi tal-kisbiet tal-ġestjoni tal-Kummissjoni fl-2013” (COM(2014)0342),

–  wara li kkunsidra r-rapport ta’ evalwazzjoni annwali tal-Kummissjoni dwar il-finanzi tal-Unjoni fuq il-bażi tar-riżultati miksuba (COM(2014)0383) u d-dokumenti ta’ ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD (2014) 0200, SWD (2014) 0201),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-awditjar intern imwettaq fl- 2013 (COM(2014)0615), u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD (2014) 0293),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3), u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra d-diversi deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman rigward il-Kummissjoni, flimkien mal-implimentazzjoni, min-naħa tal-istituzzjonijiet, ta' dawk ir-rakkomandazzjonijiet fl-interessi taċ-ċittadini;

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6) ,u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0101/2015),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u timmaniġġja l-programmi, u għandha tagħmel dan, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b’konsiderazzjoni tal-prinċipji ta’ tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jistabbilixxi l-osservazzjonijiet tiegħu fir-riżoluzzjoni li tagħmel parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-Aġenziji Eżekuttivi, u r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza tal-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2013(7);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deciżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Bank Ewropew tal-Investiment, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali u lill-istituzzjonijiet nazzjonali u reġjonali ta' verifika tal-Istati Membri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2075(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(8),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0140/2014)(9),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2013(10),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għad-deċiżjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2012 (COM(2014)0607), u d-dokumenti ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjawha (SWD (2014) 0285 u SWD (2014) 0286),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-awditjar intern imwettaq fl- 2013 (COM(2014)0615), u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD (2014) 0293),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija(11),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(12) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(13),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(14), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta’ Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b’ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(15), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kumissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(16), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 66 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/336/KE tal-20 ta’ April 2009 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għall-ġestjoni tal-azzjoni Komunitarja fl-oqsma tal-edukazzjoni, l-awdjoviżiv u l-kultura, bl-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003(17),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/776/UE tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-“Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura” u li tħassar id-Deċiżjoni 2009/336/KE(18),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0101/2015),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u timmaniġġja l-programmi, u għandha tagħmel dan, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b’konsiderazzjoni tal-prinċipji ta’ tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jistabbilixxi l-osservazzjonijiet tiegħu fir-riżoluzzjoni li tagħmel parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-Aġenziji Eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III — Il-Kummissjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li tifforma parti integrali minn dawk id-Deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni l-Awdjoviżiv u l-Kultura, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (preċedentement magħrufa bħala l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni) għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2075(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(19),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0140/2014)(20),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (preċedentement magħrufa bħala l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni) għas-sena finanzjarja 2013(21),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għad-deċiżjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2012 (COM(2014)0607), u d-dokumenti ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjawha (SWD (2014) 0285 u SWD (2014) 0286),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-awditjar intern imwettaq fl- 2013 (COM(2014)0615), u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD (2014) 0293),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (preċedentement magħrufa bħala l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni) għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija(22),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(23) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(24),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(25), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta’ Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b’ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(26), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kumissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(27), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 66 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/20/KE tat-23 ta’ Diċembru 2003 li tistabbilixxi aġenzija eżekuttiva, l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Enerġija Intelliġenti, biex timmaniġġja l-azzjoni tal-Komunità fis-settur tal-enerġija bl-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003(28),

–  wara li kkunsidra d- Deċiżjoni 2013/771/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l- “Aġenzija Eżekuttiva għall-intrapriżi żgħar u medji” u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2004/20/KE u 2007/372/KE(29),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0101/2015),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u timmaniġġja l-programmi, u għandha tagħmel dan, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b’konsiderazzjoni tal-prinċipji ta’ tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenżija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (preċedentement l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni) għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jistabbilixxi l-osservazzjonijiet tiegħu fir-riżoluzzjoni li tagħmel parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-Aġenziji Eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III — Il-Kummissjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li tifforma parti integrali minn dawk id-Deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

4.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza b’rabta mal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (preċedentement magħrufa bħala l-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi) għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2075(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(30),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0140/2014)(31),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (preċedentement magħrufa bħala l-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi) għas-sena finanzjarja 2013(32),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għad-deċiżjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2012 (COM(2014)0607), u d-dokumenti ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjawha (SWD (2014) 0285 u SWD (2014) 0286),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-awditjar intern imwettaq fl- 2013 (COM(2014)0615), u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD (2014) 0293),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (preċedentement magħrufa bħala l-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi) għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija(33),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(34) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(35),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(36), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta’ Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b’ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(37), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kumissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(38), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 66 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/858/KE tal-15 ta’ Diċembru 2004 li twaqqaf aġenzija eżekuttiva bl-isem "Aġenzija Eżekuttiva għall-Programm dwar is-Saħħa Pubblika" għat-tmexxija tal-azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika — b’applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003(39),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/770/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-“Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel” u li tħassar id-Deċiżjoni 2004/858/KE(40),

–  wara li kkunsidra d- Deċiżjoni 2014/927/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2013/770/UE sabiex tittrasforma “L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel” f’ “Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel(41),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0101/2015),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u timmaniġġja l-programmi, u għandha tagħmel dan, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b’konsiderazzjoni tal-prinċipji ta’ tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenżija Eżekuttiva għall-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel (preċedentement l-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi) għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jistabbilixxi l-osservazzjonijiet tiegħu fir-riżoluzzjoni li tagħmel parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-Aġenziji Eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III — Il-Kummissjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li tifforma parti integrali minn dawk id-Deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (preċedentement magħrufa bħala l-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi), lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

5.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2075(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(42),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0140/2014)(43),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għad-deċiżjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2012 (COM(2014)0607), u d-dokumenti ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjawha (SWD (2014) 0285 u SWD (2014) 0286),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-awditjar intern imwettaq fl- 2013 (COM(2014)0615), u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD (2014) 0293),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għa-Riċerka għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija(44),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(45) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(46),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(47), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta’ Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b’ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(48), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kumissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(49), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 66 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/37/KE tal-14 ta’ Diċembru 2007 li tistabbilixxi l-“Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka” għall-ġestjoni tal-programm speċifiku Komunitarju “Ideat” fil-qasam tar-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien b’applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003(50),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/779/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-“Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka” u li tħassar id-Deċiżjoni 2008/37/KE(51),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0101/2015),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u timmaniġġja l-programmi, u għandha tagħmel dan, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b’konsiderazzjoni tal-prinċipji ta’ tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenżija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jistabbilixxi l-osservazzjonijiet tiegħu fir-riżoluzzjoni li tagħmel parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-Aġenziji Eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III — Il-Kummissjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li tifforma parti integrali minn dawk id-Deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

6.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2075(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(52),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0140/2014)(53),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva tar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2013(54),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għad-deċiżjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2012 (COM(2014)0607), u d-dokumenti ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjawha (SWD (2014) 0285 u SWD (2014) 0286),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-awditjar intern imwettaq fl- 2013 (COM(2014)0615), u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD (2014) 0293),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva tar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija(55),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(56) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(57),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(58), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta’ Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b’ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(59), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kumissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(60), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 66 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/46/KE tal-14 ta’ Diċembru 2007 li tistabbilixxi l-“Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka” għall-ġestjoni ta’ ċerti oqsma tal-programm speċifiċi Komunitarji msejħin “In-Nies”, “Il-Kapaċitajiet” u “Il-Kooperazzjoni” fil-qasam tar-riċerka b’applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003(61),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/778/UE tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tar-Riċerka u li tħassar id-Deċiżjoni 2008/46/KE(62),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0101/2015),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u timmaniġġja l-programmi, u għandha tagħmel dan, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b’konsiderazzjoni tal-prinċipji ta’ tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenżija Eżekuttiva għar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jistabbilixxi l-osservazzjonijiet tiegħu fir-riżoluzzjoni li tagħmel parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-Aġenziji Eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III — Il-Kummissjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li tifforma parti integrali minn dawk id-Deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

7.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (preċedentement magħrufa bħala l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport) għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2075(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(63),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0140/2014)(64),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (preċedentement magħrufa bħala l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport) għas-sena finanzjarja 2013(65),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għad-deċiżjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2012 (COM(2014)0607), u d-dokumenti ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjawha (SWD (2014) 0285 u SWD (2014) 0286),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-awditjar intern imwettaq fl- 2013 (COM(2014)0615), u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD (2014) 0293),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (preċedentement magħrufa bħala l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport) għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija(66),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(67) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(68),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(69), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta’ Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b’ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(70), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kumissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(71), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 66 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/60/KE tas-26 ta’ Ottubru 2006, li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003(72),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/801/UE tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/60/KE kif emendata bid-Deċiżjoni 2008/593/KE(73),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0101/2015),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u timmaniġġja l-programmi, u għandha tagħmel dan, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b’konsiderazzjoni tal-prinċipji ta’ tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenżija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (preċedentement l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport) għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jistabbilixxi l-osservazzjonijiet tiegħu fir-riżoluzzjoni li tagħmel parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-Aġenziji Eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III — Il-Kummissjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li tifforma parti integrali minn dawk id-Deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

8.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni (2014/2075(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(74),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8-0140/2014)(75),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għad-deċiżjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2012 (COM(2014)0607), u d-dokumenti ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjawha (SWD (2014) 0285 u SWD (2014) 0286),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Ġunju 2014 bit-titolu “Sinteżi tal-kisbiet tal-ġestjoni tal-Kummissjoni fl- 2013” (COM(2014)0342)

–  wara li kkunsidra r-rapport ta’ evalwazzjoni annwali tal-Kummissjoni dwar il-finanzi tal-Unjoni fuq il-bażi tar-riżultati miksuba (COM(2014)0383) u d-dokumenti ta’ ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD (2014) 0200, SWD (2014) 0201),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-awditjar intern imwettaq fl- 2013 (COM(2014)0615), u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD (2014) 0293),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(76), u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(77) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013(05303/2015 – C8-0053/2015),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(78),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(79), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta’ Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b’ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(80), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(2) u (3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0101/2015),

1.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jistabbilixxi l-osservazzjonijiet tiegħu fir-riżoluzzjoni li tagħmel parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-Aġenziji Eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Bank Ewropew tal-Investiment, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali u lill-istituzzjonijiet nazzjonali u reġjonali ta' verifika tal-Istati Membri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

9.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-Aġenziji Eżekuttivi (2014/2075(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġits tal-aġenzija eżekuttivi għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0101/2015),

A.  billi, għall-20-il darba konsekuttiva, il-Qorti tal-Awdituri ma setgħetx tagħti dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pożittiva rigward il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet, li tirriskja li tgħawwar l-leġittimità tal-infiq u l-politiki tal-Unjoni;

B.  billi, speċjalment f’sitwazzjoni ta’ riżorsi skarsi, il-Kummissjoni għandha tagħti l-eżempju billi turi l-valur miżjud Ewropew tal-infiq tagħha u billi tiżgura li l-li għalihom hija responsabbli parzjalment jew totalment jintefqu bi qbil mar-regoli u regolamenti finanzjarji applikabbli;

C.  billi l-Kummissjoni għandha r-responsabilità aħħarija għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni filwaqt li l-Istati Membri għandhom jikkooperaw b’mod sinċier mal-Kummissjoni biex jiġi żgurat li l-approprjazzjonijiet jintużaw skont il-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja tajba; billi l-Istati Membri, speċjalment dawk taħt ġestjoni kondiviża tal-fondi, għandhom responsabilità speċjali fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni;

D.  billi huwa kruċjali li, taħt il-ġestjoni kondiviża tal-fondi, id-data kkomunikata mill-Istati Membri rigward kemm l-introjtu u kemm in-nefqa taħt il-ġestjoni kondiviża tal-fondi tkun ġusta u preċiża; billi huwa kruċjali li l-Istati Membri jifhmu r-responsabilità tagħhom stess fir-rigward tal-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni taħt ġestjoni kondiviża;

E.  billi d-djalogu interistituzzjonali stabbilit fl-Artikolu 318 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jagħti opportunità biex titqanqal kultura ġdida ta' prestazzjoni fi ħdan il-Kummissjoni;

Ġestjoni kondiviża u deċentralizzata: Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri

Riżervi f’agrikoltura u żvilupp rurali

1.  Ma tistax politikament tiżgura li l-proċeduri ta’ kontroll fis-seħħ fil-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħtu l-garanziji meħtieġa dwar il-legalità u r-regolarità ta’ transazzjonijiet sottostanti kollha fl-agrikoltura u l-iżvilupp rurali kif urew ir-riżervi li ġejjin maħruġa mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI fir-Rapport ta’ Attività Annwali tiegħu tal- 31 ta’ Marzu 2014:

   ABB02 - Miżuri tas-Suq: EUR 198,3 miljun f’riskju; seba' skemi ta' għajnuna f'disa' Stati Membri bi 11-il element ta' riżerva: Il-Polonja EUR 77,6 miljun, Spanja EUR 54 miljun, Franza EUR 32,4 miljun, il-Pajjiżi l-Baxxi EUR 16,4 miljuni, ir-Renju Unit EUR 8,5 miljun, l-Italja EUR 5 miljun, ir-Repubblika Ċeka EUR 2-il miljun, l-Awstrija EUR 1,9 miljun, l-Isvezja EUR 0,5 miljun;
   ABB 03 - Pagamenti diretti: EUR 652 miljun f’riskju; 20 aġenzija ta' pagament li jinkludu 6-il Stat Membru kkonċernati: Spanja (15 minn 17-il aġenzija ta' pagament) EUR 153 miljun, Franza EUR 203.4 miljun, UK PRA England EUR 118 miljun, il-Greċja EUR 117.8 miljun, l-Ungerija EUR 36.6 miljun, il-Portugall EUR 28 miljun;
   ABB 04 - in-nefqa għall-iżvilupp rurali: EUR 599 miljun f’riskju; 31 aġenzija ta' pagament li jinkludu 19-il Stat Membru kkonċernati: Il-Belġju, il-Bulgarija (EUR 56.8 miljun), Ċipru, il-Ġermanja (Bayern, Brandenburg), id-Danimarka, Spanja (Andalucia, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y Léon, fogga Galicia, Madrid), il-Finlandja, Franza (ODARC u ASP (EUR 70.3 miljun)), ir-Renju Unit (SGRPID l-Iskozja, RPA l-Ingilterra), fil-Greċja, l-Irlanda, l-Italja (AGEA (EUR 52.6 miljun), AGREA Emilia-Romagna, Lombardia, tad-DIB oppab Bolzano, ARCEA Calabria), il-Lussemburgu, l-Olanda, il-Polonja (EUR 56.7 miljun), Portugall (EUR 51.7 miljun), ir-Rumanija (EUR 138.9 miljun) u l-Isvezja;
   EUR 2.6 miljun f’riskju - in-nefqa IPARD għat-Turkija;

Riżervi f’politika reġjonali

2.  Ma jistax politikament jiżgura li l-proċeduri ta’ kontroll fis-seħħ fil-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħtu l-garanziji meħtieġa dwar il-legalità u r-regolarità ta’ transazzjonijiet sottostanti kollha fil-politika reġjonali kif urew ir-riżervi maħruġa mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ REGIO fir-Rapport ta’ Attività Annwali tiegħu tal-31 ta’ Marzu 2014: jinnota li 73 minn 322 programm ġew magħmula b’riżervi bħala konsegwenza ta’ parzjalment affidabbli ta’ ġestjoni u kontroll (meta mqabbla ma’ 85 minn 317-il PO fl-2012); jinnota li l-pagamenti interim magħmula għal dawk il-programmi tal-2007-2013 taħt riżerva għandhom valur ta’ EUR 6 035,5 miljun; jinnota li l-Kummissjoni stmat li l-ammont li kien jinsab f’riskju kien ta' EUR 440,2 miljun;

3.  Jagħraf li filwaqt li dawn ir-riżervi huma indikazzjoni ta' nuqqasijiet fis-sistemi ta' kontroll tal-Istati Membri, huma wkoll strument effettiv użat mill-Kummissjoni biex taċċelera l-azzjoni mill-Istati Membri biex jirrimedjaw dawn in-nuqqasijiet u b'hekk il-baġit tal-Unjoni jiġi protett;

Riżervi f’impjiegi u affarijiet soċjali

4.  Ma tistax politikament tiżgura li l-proċeduri ta’ kontroll fis-seħħ fil-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħtu l-garanziji meħtieġa dwar il-legalità u r-regolarità ta’ transazzjonijiet sottostanti kollha fl-impjieg u l-ffarijiet soċjali kif urew ir-riżervi li ġejjin maħruġa mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ EMPL fir-Rapport ta’ Attività Annwali tiegħu tal-31 ta’ Marzu 2014; jinnota li r-Rapport ta' Attività Annwali tiegħu fih riżerva relatata ma' pagamenti li saru għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 għal ammont f’riskju ta’ EUR 123,2 miljun fl-2013; jinnota li dawn ir-riżervi koprew 36 mill-118 Programm Operattiv (PO) tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) (meta mqabbla ma’ 27 minn 117-il PO fl-2012):

Id-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri

Il-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tad-dħul — opinjonijiet pożittivi

5.  Jilqa’ l-fatt li l-kontijiet annwali tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2013 jippreżentaw b’mod ġust, u f’kull aspett materjali, il-pożizzjoni tal-Unjoni fil-31 ta’ Diċembru 2013 u jinnota b’sodisfazzjon li d-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2013 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

Riżerva dwar il-kontribuzzjonijiet mid-Dħul Nazzjonali Gross (DNG)

6.  Joħroġ riżerva rigward il-mod kif il-kontribuzzjonijiet DNG tal-Istati Membri ġew ikkalkulati minħabba nuqqasijiet(81) dwar il-verifikazzjoni mill-Kummissjoni ta’ data(82); ifakkar li l-Qorti tal-Awdituri tikkonkludi li l-verifika mill-Kummissjoni tad-data tad-DNG ma kinitx strutturata u ffukata b'mod suffiċjenti;

Il-legalità u r-regolarità tal-impenji — opinjoni pożittiva

7.  Jinnota b'sodisfazzjoni li l-impenji li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2013 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

Il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti — opinjoni negattiva

8.  Jemmen li huwa inaċċettabbli li l-pagamenti għadhom, għall-għoxrin sena konsekuttiva, materjalment milquta minn żbalji;

9.  Jifhem li l-bażi għal din l-opinjoni avversa tal-Qorti tal-Awdituri hija l-konklużjoni li s-sistemi superviżorji u ta’ kontroll huma biss parzjalment effikaċi u li, b’riżultat ta’ dan, il-pagamenti huma milqutin minn rata ta’ żball tal-ogħla probabilità ta’ 4,7 %;

10.  Ifakkar li r-rata tal-iżball l-aktar probabbli għall-pagamenti fis-sena finanzjarja 2012 kienet stmata li kienet ta' 4,8 %, fis-sena finanzjarja 2011 ta' 3,9 %, fis-sena finanazjarja 2010 ta' 3,7 %, fis-sena finanzjarja 2009 ta' 3,3 %, fis-sena finanzjarja 2008 ta' 5,2 % u fis-sena finanzjarja 2007 ta' 6,9 %, li b'hekk iffurmat livell medju ta' madwar 4,6 % fuq il-perjodu kopert mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) preċedenti 2007-2013; jinnota li r-rapporti annwali tal-Qorti tal-Awdituri għalhekk juru stabbilizzazzjoni tar-rata ta' żball fl-2013 fil-livell tal-medja għall-QFP tal-2007-2013, li madankollu juri tendenza kostanti 'l fuq u negattiva mill-2009 'l hawn;

11.  Jirrimarka li skont ir-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri għall-2013, l-oqsma ta' ġestjoni kondiviża għandhom rata ta' żball stmata li hi ta' 5,2 %; jinnota li n-nefqa operazzjonali l-oħra kollha (li hija fil-biċċa l-kbira mmaniġġjata direttament mill-Kummissjoni) għandha rata ta’ żball stmata ta’ 3,7 %. jenfasizza li ż-żewġ rati tal-iżball huma ogħla mil-limitu ta' materjalità ta' 2 %; jenfasizza li l-oqsma ta' ġestjoni kondiviża għandhom rata ta' żball li hija sostanzjalment ogħla minn dik għan-nefqa operattiva l-oħra kollha;

12.  Jinnota li d-Direttur Ġenerali tad-DĠ REGIO fir-rapport ta' attività annwali tiegħu tal-31 ta' Marzu 2014 qiegħed taħt riżervi, bħala konsegwenza tas-sistema ta' mmaniġġjar u kontroll li hija parzjalment affidabbli, 73 mit-322 programm għall-2013, liema ċifra tirrappreżenta sehem iżgħar meta mqabbel mal-2012 (87 minn 317 PO); jinnota li l-ammont stmat li jinsab f'riskju huwa ta' EUR 1 135,3 miljun u li dawn ir-riżervi u l-ammont korrispondenti jikkonċernaw iż-żewġ perjodi ta' programmazzjoni 2007-2013 u 2000-2006;

13.  Jinnota li d-Direttur Ġenerali tad-DĠ RTD ħareġ riżerva waħda rigward is-Seba' Programm Kwadru għar-Riċerka (PK7) fir-rapporta ta' attività annwali tiegħi tal-31 ta' Marzu 2014 u li l-impatt stmat fl-2013 huwa ta' bejn EUR 105,5  miljuni u EUR 109,5 miljuni.

14.  Jinnota li d-Direttur Ġenerali tad-DĠ MARE ħareġ riżerva waħda rigward il-Fond Ewropew għas-Sajd fir-rapporta ta' attività annwali tiegħi tal-31 ta' Marzu 2014 u li l-ammont stmat li hu f'riskju fl-2013 huwa ta' EUR 10,77 miljuni.

15.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa ta' titjib kontinwu tas-sistemi tal-immaniġġjar u l-kontroll fl-Istati Membri bil-għan li jiġu ggarantiti l-immaniġġjar finanzjarju aħjar tal-fondi tal-Unjoni u tnaqqis fir-rata ta' żball fis-setturi ta' politika rispettivi matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020;

Korrezzjonijiet finanzjarji u rkupri

16.  Jinnota li l-korrezzjonijiet finanzjarji li ġew rappurtati bħala implimentati fl- 2013 niżel minn EUR 3,7 biljun fl-2012 għal EUR 2,5 biljun fl-2013 u jfakkar li korrezzjoni finanzjarja għolja fl-2012 kien prinċipalment dovut għal ġabra unika ta’ EUR 1,8 biljun korrezzjoni fi Spanja li jirrettifika l-infiq tal-Fondi Strutturali matul il-perjodu 2000-2006; jinnota li fl-2013, il-Kummissjoni implimentat korrezzjonijiet finanzjarji u rkupri li jammontaw għal EUR 3 362 miljun, li jirrappreżentaw 2,3 % tal-pagamenti mill-baġit tal-Unjoni;

17.  Jirrimarka li l-akkumulazzjoni ta' korrezzjonijiet finanzjarji magħmula meta jsir is-saldu tal-bilanċi tal-programmi hija kultant waħda artifiċjali u mhijiex sinifikanti, kemm-il darba tidher snin wara li tkun saret; jistieden lill-Kummissjoni tanalizza jekk il-bidla fil-metodoloġija minn korrezzjonijiet ikkonfermati għal korrezzjonijiet implimentati, li saret fl-2012 hijiex adattata aħjar biex tiġi riflessa r-realtà tas-sistemi ta' kontroll u mmaniġġjar f'sena finanzjarja partikolari;

18.  Jinnota li t-tnaqqis ta' 34 % li rriżulta fil-korrezzjonijiet finanzjarji li ġew implimentati fl-2013 (minn EUR 3,7 biljun għal EUR 2,5 biljun) ġie parzjalment ikkumpensat minn żieda ta' 27 % fl-irkupri implimentati fl-2013 (minn EUR 0,7 biljun għal EUR 0,9 biljun);

19.  Jiddispjaċih li minħabba l-qafas ġuridiku għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-kumplessità tal-proċeduri relatati u l-għadd ta' saffi ta' kontroll involuti f'ħafna oqsma, l-iżbalji jistgħu jiġu kkoreġuti biss għadd ta' snin wara li jkunu seħħew;

20.  Jindika li l-ammont medju ta’ korrezzjonijiet finanzjarji u rkupri implimentati għall-perjodu 2009-2013 kien ta’ EUR 2,7 biljuni li jirrappreżenta 2,1 % tal-ammont medju ta’ pagamenti mill-baġit tal-Unjoni f’dak il-perjodu; jinnota li skont il-Kummissjoni, din it-tendenza msemmija hawn fuq tista’ tiġi spjegata permezz tal-għeluq tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2000-2006(83); Jinnota b’mod partikolari li fir-rigward tal-politika ta’ koeżjoni, erbgħa minn kull ħames korrezzjonijiet magħmula matul is-snin 2007 sa 2013 jirrigwardaw il-programmi operattivi għal perjodi preċedenti(84); ifakkar li l-Istati Membri għandhom il-jedd li l-infiq ineliġibbli li jinstab jissostitwixxuh b'infiq legali u regolari skont il-qafas ġuridiku li hemm fis-seħħ għall-fondi strutturali;

21.  Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li huma għandhom id-dmir li jieħdu miżuri korrettivi sabiex jipproteġu l-baġit tal-Unjoni f'każijiet ta' sistemi ta' kontroll li ma jkunux effettivi jew f'każijiet ta' nefqiet irregolari; jirrimarka li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jużaw tali miżuri korrettivi u jinnota li li kieku tali miżuri korrettivi ma kinux ġew applikati għall-pagamenti tal-2013 li ġew awditjati mill-Qorti tal-Awdituri, ir-rata ta' żball stmata ġenerali kienet tkun ta' 6,3 %, u mhux ta' 4,7 %; jenfasizza li l-Qorti tal-Awdituri sabet li f'għadd ta' tranżazzjonijiet milquta mill-iżball, speċjalment fl-oqsma ta' ġestjoni kondiviża, l-awtoritajiet kellhom tagħrif suffiċjenti għad-dispożizzjoni tagħhom biex isibu u jikkoreġu l-iżbalji; jitlob b'insistenza li l-Qorti tal-Awdituri għalhekk tistma fir-rapporti annwali futuri tagħha l-livell ta' żball f'każ li jkunu ttieħdu l-miżuri korrettivi kollha;

22.  Jiddispjaċih barra minn hekk mill-fatt li dawk il-miżuri xorta għad għandhom impatt limitat fuq il-baġit tal-Unjoni peress li aktar minn 40 % tal-korrezzjonijiet finanzjarji implimentati fl- 2013 ma jitqisux bħala dħul assenjat(85) iżda jista’ jintuża mill-istess Stati Membri wara li jkunu kkawżaw dawn il-korrezzjonijiet fil-politika ta’ koeżjoni, u b'hekk jiġi mdgħajjef l-effett preventiv tal-korrezzjonijiet finanzjarji;

23.  Jinnota li madwar 28 % tal-korrezzjonijiet finanzjarji implimentati fl- 2013 involvew tnaqqis nett tal-finanzjament tal-Unjoni għall-programm u l-Istat Membru kkonċernat fil-politika ta’ koeżjoni;

24.  Jinnota bi tħassib li l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq tad-29 ta’ Settembru 2014 mhux neċessarjament informazzjoni ta’ min jorbot fuqha dwar l-irtirar, l-irkupri u l-irkupri pendenti tal-fondi strutturali li jsiru mill-Istati Membri peress li l-Kummissjoni tindika li hija kellha tadotta approċċ prudenti minħabba ċerti nuqqasijiet fl-Istati Membri, sabiex jiġi żgurat li l-ammonti ta’ hawn fuq ma jkunux sopravalutati(86);

25.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu proċeduri sodi biex jiġu kkonfermati l-għażla taż-żmien, l-oriġini u l-ammont ta’ miżuri korrettivi u biex tingħata informazzjoni li tirrikonċilja, kemm jista' jkun, is-sena meta jsir il-pagament, is-sena meta jinstab l-iżball relatat u s-sena meta l-irkurpi jew il-korrezzjonijiet finanzjarji jiġu żvelati fin-noti tal-kontijiet, filwaqt li titqies il-pluriennalità tal-proċedura kollha kemm hi; iqis li huwa essenzjali, barra minn hekk, li tingħata informazzjoni komprensiva dwar l-irkupri u l-korrezzjonijiet finanzjarji u sabiex ikun hemm trasparenza sħiħa fir-rigward tad-data dwar id-diżimpenn tal-approprjazzjonijiet u l-proċeduri ta' ksur għas-sena in kwistjoni;

Ir-rapport ta’ sinteżi u r-rapporti annwali tal-attività

26.  Jieħu nota li d-Diretturi Ġenerali tal-Kummissjoni għamlu total ta’ 17-il riżerva kwantifikata relatati mal-infiq; Jirrimarka li l-għadd aktar baxx ta’ riżerva kwantifikata fl- 2013 (21 fl- 2012) ma għandhiex ikollha l-effett li tnaqqas l-ambitu tal-ammont f’riskju u li l-ammont massimu totali f’riskju imħabbra mill-Kummissjoni fir-Rapport ta’ Sinteżi (87) tagħha huwa taħt EUR 4 179 miljun, li jikkorrispondi għal 2,8 % tal-infiq kollu mogħti;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tiċċara l-kalkolu tal-ammont f’riskju(88) meta wieħed jispjega stima tal-impatt tal-mekkaniżmi korrettivi fuq din iċ-ċifra u li toħroġ fir-rapport ta’ sinteżi tagħha ta’ “dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni” xieraq ibbażati fuq ir-rapporti ta’ attività annwali tad-Diretturi Ġenerali;

28.  Ifakkar li ċ-ċifri kumulattivi użati mill-Kummissjoni jikkonċernaw mekkaniżmi korrettivi applikati mill-Kummissjoni u l-Istati Membri (korrezzjonijiet finanzjarji u rkupri) bosta snin wara l-iżborżament tal-fondi (b’mod partikolari matul il-perjodi 1994-1999 u 2000-2006) u jinnota li f’dan iż-żmien la l-Qorti tal-Awdituri u lanqas il-Kummissjoni ma ħarġu rati ta’ żbalji preċiżi;

Pressjoni fuq il-baġit

29.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li minħabba l-pożizzjoni inaċċettabbli tal-Kunsill matul in-negozjati tal-baġit annwali tal-Unjoni u minkejja l-livell għoli ta’ pagamenti, il-kontijiet juru li l-impenji finanzjarji pendenti (fl-Intestatura 1b, prinċipalment politika reġjonali, il-livell ta' impenji pendenti fi tmiem l-2013 huwa stmat li hu ta' EUR 23,4 biljun wara EUR 5 biljuni fi tmiem l-2010, EUR 11-il biljun fi tmiem l-2011 u EUR 16-il biljun fi tmiem l-2012) u passiv ieħor komplew jiżdiedu fl-2013; jinnota li fi tmiem is-sena, kienu jammontaw għal EUR 322 biljun(89) u din iċ-ċifra x’aktarx li se tiżdied fl- 2014;

30.  Jirrimarka li fi tmiem l-2013, l-impenji pendenti kienu stmati li jammontaw għal EUR 322 biljun u li dan l-ammont kien imbassar li jiżdied fl-2014; iqis li dan ma jaqbilx mal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba, kif stabbilit fl-Artikolu 310 tat-TFUE, u b'hekk tintefa' f'dubju l-legalità tal-baġit;

31.  Jenfasizza li dawn l-obbligi finanzjarji “pendenti” huma kwistjoni ta’ tħassib partikolari minħabba li, għall-ewwel darba, il-limiti massimi tal-pagamenti huma mistennija li jibqgħu ġeneralment stabbli f’termini reali għal għadd ta’ snin(90);

32.  Jinnota li fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika, ir-riżorsi finanzjarji huma skarsi; jinnota, madankollu, li għal partijiet kbar tal-baġit, il-livell massimu ta’ nfiq taħt l-intestaturi tal-QFP huwa maqsum f’allokazzjonijiet annwali għal kull Stat Membru għalih; Josserva li l-mod li bih il-fondi jiġu assorbiti minn Stati Membri spiss isir l-objettiv politiku ewlieni (“use it or lose it”)(91); jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu bidla mill-infiq għal kultura tal-prestazzjoni li tiffoka fuq ir-riżultati miksuba abbażi tal-prinċipji tal-effiċjenza, l-effettività u l-ekonomija;

33.  Jirrimarka li l-prefinanzjament gross ammonta għal EUR 79,4 biljun fl-aħħar tal-2013 u jinsisti li perjodi ta’ prefinanzjament estiżi jistgħu jwasslu għal riskju akbar ta’ żball jew telf; jenfasizza li dan ir-riskju jeżisti speċjalment għall-Intestatura 4 tal-baġit (L-UE bħala attur globali), fejn għal operazzjoni tipika, jgħaddu erba’ snin bejn meta jsir l-impenn u meta l-Kummissjoni tirreġistra n-nefqa finali relatata;

34.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni għal darb’ oħra tipprepara u tippubblika “previżjoni fit-tul tal-fluss tal-flus”, li tkun tipproġetta t-talbiet futuri għal pagament, biex b’hekk jiġi żgurat li l-pagamenti meħtieġa jistgħu jintlaħqu bl-allokazzjonijiet finanzjarji annwali pprovduti; jitlob b'insistenza li l-Kummissjoni tippreżenti, jekk ikun meħtieġ, modifiki għar-regolamenti eżistenti fil-każ li l-baġits annwali ma jkunux jistgħu jipprovdu approprjazzjonijiet biżżejjed biex jissodisfaw il-livell ta' pagamenti meħtieġ;

35.  Itenni l-ħtieġa li ssir ħidma biex jinstabu soluzzjonijiet fit-tul li jkunu jistgħu jippermettu lill-Kummissjoni terġa' tieħu l-kontroll tal-baġit tagħha; jinnota li hemm ħtieġa partikolari ta' enfażi akbar fuq l-obbligu ta' rendikont u li tintefa' attenzjoni partikolari fuq il-prestazzjoni u l-eżiti tal-infiq; jenfasizza, għal dan il-għan, il-ħtieġa li l-Parlament iwettaq rwol ikbar fl-iskrutinju tan-nefqa u tal-prestazzjoni;

Strumenti finanzjarji

36.  Josserva li, sa tmiem l-2013, twaqqfu 941 strument ta’ inġinerija finanzjarja (SIF) taħt 176 PO tal-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) f'25 Stat Membru; jinsab partikolarment imħasseb dwar il-fatt li 47 % biss tal-EUR 14,3-il biljun (EUR 6,7 biljun) li kienu tħallsu għas-SIF kienu ġew effettivament imħallsa lill-benefiċjarji finali, għalkemm din il-figura tirrappreżenta żieda meta mqabbla mal-EUR 4,7 biljun mħallsa sa tmiem l-2012; josserva li r-rata medja ta' żborż ta' 47 % fi tmiem l-2013 taħbi ċerta varjazzjoni bejn il-fondi u l-Istati Membri; jinnota li l-iżborż medju jkopri d-900 fond kollha kemm huma: dawk stabbiliti fl-2008 kif ukoll dawk li kienu għadhom kif ġew stabbiliti fl-2013 li għalihom l-implimentazzjoni kienet għadha qed tibda; iqis li filwaqt li xi fondi mhumiex jagħtu prestazzjoni biżżejjed, hemm oħrajn li diġà laħqu l-100 % tal-assorbiment u issa qed jinvestu mill-ġdid fondi li jistgħu jerġgħu jintużaw;

37.  Josserva li 14-il SIF ġew stabbiliti fl-Istati Membri taħt il-Fond għall-Iżvilupp Rurali; Josserva li EUR 443,77 miljun ġew imħallsa lil banek fir-Rumanija, il-Bulgarija, il-Greċja, l-Italja u l-Litwanja mill-baġit tal-Unjoni sa tmiem l-2013; jesprimi tħassib li minn dan l-ammont, lanqas euro wieħed biss ma wasal għand il-benefiċjarji finali; josserva li għal sitt SIF finanzjarji stabbiliti taħt il-Fond Ewropew għas-Sajd, EUR 72,37 miljun tħallsu lil banek fil-Greċja, ir-Rumanija, il-Bulgarija, l-Estonja, il-Latvja u lin-Netherlands; jinnota li kien fil-Latvja biss li l-ammonti disponibbli ġew kompletament żborżati lill-benefiċjarji finali filwaqt li fir-Rumanija 28 % biss tal-fondi kienu żborżati lill-benefiċjarju finali, 77 % fil-Bulgarija, 91 % fl-Estonja u xejn fin-Netherlands u fil-Greċja(92);

38.  Jiddispjaċih barra minn hekk li dawn l-istrumenti huma kumplessi u diffiċli biex jiġu rappreżentati b’mod korrett, li wkoll jagħmel l-iskrutinju pubbliku aktar diffiċli; jistieden lill-Kummissjoni tkun aktar trasparenti u tirrapporta regolarment dwar l-ingranaġġ, it-telfiet u r-riskji bħalma huma l-bżieżaq ta’ investiment; Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti deskrizzjoni ġenerali kompleta tal-punti ewlenin tal-proġetti ffinanzjati taħt kull wieħed mill-istrumenti ta’ inġinerija finanzjarja u r-riżultati miksuba, u tindika b’mod ċar kemm intużaw allokazzjonijiet tal-baġit tal-Unjoni biex jiġu ffinanzjati dawn tal-proġetti SIF u tippreżenta analiżi komprensiv tal-kost imqabbel mal-benefiċċji tal-istrumenti tal-SIF imqabbla ma' suriet aktar diretti ta' finanzjament tal-proġetti;

39.  Jilqa' l-fatt li matul il-laqgħat tar-Rieżami Annwali, l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji qed tiġi sistematikament inkluża fl-aġenda u li n-nuqqasijiet imbagħad qed jiġu analizzati u jiġu proposti azzjonijiet ta' rimedju; jagħraf b'sodisfazzjoni li għall-perjodu li jmiss tal-2014-2020, in-nuqqasijiet fil-qasam ġew ikkoreġuti, jiġifieri l-pagamenti se jiġu ttrasferiti biss lill-fondi li jkunu qed jimmaniġġjaw strumenti finanzjarji meta l-iżborż attwali lill-benefiċjarji finali jkun laħaq ċertu persentaġġ;

40.  Jirrakkomanda, fid-dawl tal-pressjoni fuq il-baġit għall-pagamenti u l-fatt li l-Artikolu 140(7) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ir-Regolament Finanzjarju) jirrikjedi li għandhom jiġu evitati bilanċi eċċessivi fuq l-istrumenti finanzjarji, li l-Kummissjoni tiżgura li l-kontribuzzjonijiet mill-baġit tal-Unjoni għal strumenti bħal dawn jirriflettu bżonn reali ta’ likwidità;

41.  Jinsab partikolarment imħasseb b’xi sejbiet li għamlet il-Qorti tal-Awdituri rigward l-effettività ta’ taħlit tal-għotjiet tal-faċilità ta’ investiment reġjonali mas-self minn istituzzjonijiet finanzjarji sabiex jingħata appoġġ għall-politiki esterni tal-Unjoni(93);

42.  Jirrimarka li, filwaqt li l-faċilitajiet kienu stabbiliti kif xieraq, il-benefiċċji potenzjali tat-taħlit ma twettqux għalkollox minħabba nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-Kummissjoni; jitlob lill-Kummissjoni biex tiżborsa l-fondi biss meta l-fondi huma fil-fatt meħtieġa mill-benefiċjarju u biex ittejjeb il-monitoraġġ tagħha tal-implimentazzjoni tal-għotjiet tal-Unjoni;

Responsabbilità tal-Kummissjoni u l-Istati Membri f’ġestjoni kondiviża

43.  Jenfasizza l-fatt li skont l-Artikolu 317 TFUE, fl-aħħar mill-aħħar hija l-Kummissjoni li hi responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni; jindika li meta l-Kummissjoni timplimenta l-baġit taħt ġestjoni kondiviża, il-kompiti ta’ implimentazzjoni jiġu ddelegati lill-Istati Membri skont l-Artikolu 59 tar-Regolament Finanzjarju u b’hekk jinvolvu r-responsabbiltà politika u finanzjarja tagħhom; jenfasizza għalhekk il-fatt li l-Istati Membri għandhom jaġixxu strettament skont il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba u ma għandhomx idgħajfu r-responsabilità tagħhom stess fl-immaniġġjar tal-fondi tal-Unjoni;

44.  Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Ottubru 2014, intitolata ‘Dwar l-adozzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma Interistituzzjonali għall-istabbiliment u l-użu tad-dikjarazzjonijiet nazzjonali” (COM(2014)0688); jirrimarka li t-tressiq tad-dikjarazzjonijiet hija volontarja, u għalhekk jilqa' l-fatt li erba' Stati Membri - id-Danimarka, in-Netherlands, l-Isvezja u r-Renju Unit - iddeċidew li jressquhom; jiddispjaċih, madankollu, li dawk id-dikjarazzjonijiet jiddifferixxu fil-forma, il-kamp ta’ applikazzjoni, il-komprensività u l-perjodu ta’ rappurtar u jinnota li b'riżultat ta' dan, huma għalhekk ta' ftit li xejn użu;

45.  Jirrimarka li skont għadd kbir ta' dikjarazzjonijiet mill-Qorti tal-Awdituri, id-dikjarazzjonijiet ta' ġestjoni nazzjonali kif mogħtija mill-erba' Stati Membri msemmija hawn fuq għandhom valur limitat ħafna fil-proċess ta' awditjar tal-Qorti tal-Awdituri u ma jistgħux jitqiesu bħala għajn affidabbli ta' informazzjoni għall-ħruġ ta' dikjarazzjoni tal-assigurazzjoni;

46.  Jiddispjaċih, barra minn hekk, fir-rigward tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Ottubru 2014, imsemmija hawn fuq, dwar in-nuqqas ta’ progress sostanzjali biex tittejjeb il-ġestjoni finanzjarja li jista’ jwassal għal telf kontinwu tal-flus tal-Unjoni minħabba deċiżjonijiet ħżiena fil-livell politiku u dak maniġerjali; jitlob li jkun hemm sistema ta’ sanzjonijiet jekk l-Istati Membri jittrażmettu informazzjoni tal-programmi u dikjarazzjonijiet inkorretti;

47.  Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jieħdu passi konkreti u sinifikanti biex jippermettu li jsir progress fil-ġestjoni finanzjarja tajba, inkluż l-użu akbar tal-istrument tad-dikjarazzjonijiet nazzjonali li fil-prattika ma jeħtiġux wisq ta' sforz akbar (jingħad li inqas mill-ekwivalenti ta' 1 full-time fuq bażi annwali għal kull Stat Membru), filwaqt li jinnota wkoll li hu ta' importanza kbira li l-Istati Membri jieħdu responsabilità politika għall-użu tal-fondi tal-Unjoni permezz ta' dokument pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippubblikaw mhux biss id-dikjarazzjonijiet nazzjonali iżda wkoll is-sommarji annwali u d-dikjarazzjoni tal-ġestjoni bil-għan li jingħata aktar għarfien fil-fond ta' titjib reali tal-ġestjoni finanzjarja u li dan it-titjib reali jitwettaq; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq rakkomandazzjoni lill-Parlament u lill-Kunsill biex jippromwovu l-użu tad-dikjarazzjonijiet nazzjonali skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta' ħidma interistituzzjonali għall-istabbiliment u l-użu tad-dikjarazzjonijiet nazzjonali;

48.  Iqis li hu essenzjali li tkun promossa trasparenza totali fl-użu tal-fondi strutturali permezz tal-pubblikazzjoni tad-dokumentazzjoni tal-kontabilità tal-proġetti assenjati;

L-affidabbiltà tad-data kkomunikata mill-Istati Membri

49.  Jindika li n-nuqqas ta’ affidabbiltà tal-kontrolli tal-ewwel livell imwettqa mill-Istati Membri f’ġestjoni kondiviża jdgħajfu l-kredibbiltà tar-rapporti annwali ta’ attività żviluppati mis-servizzi tal-Kummissjoni u tar-Rapport ta’ Sinteżi adottat mill-Kummissjoni, billi dawn huma parzjalment ibbażati fuq ir-riżultati tal-kontrolli mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali; itenni t-talba preċedenti tiegħu li l-Kummissjoni tevalwa u, jekk ikun hemm bżonn, tikkoreġi d-data tal-Istati Membri sabiex tistabbilixxi rapporti ta’ attività annwali li jkunu affidabbli u oġġettivi;

50.  Jitlob li d-Diretturi Ġenerali jirrappurtaw fid-dettall fir-rapporti ta’ attività annwali tagħhom fuq ir-rati ta’ żball irrapportati mill-Istati Membri u dwar il-korrezzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni, fejn xieraq, fil-livell ta’ programmi operattivi;

Stati Membri li għandhom l-agħar prestazzjoni

51.  Jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħarsa ġenerali lejn l-infiq tal-Unjoni ta' fondi mmaniġġjati b’ġestjoni kondiviża fl-agrikoltura u l-koeżjoni matul il-Qafas Finanzjarju Pluriennali mill-2009 sal-2013, ippubblikata mill-Qorti tal-Awdituri flimkien mar-rapport annwali tagħha għall- 2013, li tindirizza parzjalment it-talba tal-Parlament espressa fir-riżoluzzjoni ta’ kwittanza tal-2012 għal informazzjoni speċifika skont il-pajjiż f’ġestjoni kondiviża;

52.  Jinnota li skont iċ-ċifri pprovduti mill-Qorti tal-Awdituri fir-rigward tal-ammonti u tal-perċentwali ta’ fondi f’riskju fir-rigward tal-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fondi Soċjali Ewropej u l-Fondi ta’ Koeżjoni (sors tad-data inkluż fir-Rapporti ta’ Annwali ta' Attività għall-2013 tad-DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni u d-DĠ Politika Reġjonali u Urbana), is-Slovakkja, ir-Renju Unit u Spanja għandhom l-ogħla rati ta’ żbalji;

53.  Jinnota li skont iċ-ċifri pprovduti mill-Qorti tal-Awdituri fir-rigward tal-ammonti u tal-perċentwali ta’ fondi f’riskju b'rabta mal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (sors tad-data inkluż fir-Rapport Annwali ta’ Attività għall-2013 tad-DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali) ir-Rumanija, il-Bulgarija u l-Portugall għandhom l-ogħla rati ta’ żbalji;

54.  Jitlob lill-Qorti tal-Awdituri biex tiżviluppa metodi proprji speċifiċi skont il-pajjiżi filwaqt li żżomm f’moħħha mhux biss l-ammonti fir-riskju, iżda wkoll is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tal-Istati Membri, flimkien mal-mekkaniżmi korrettivi applikati mill-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex tevalwa b’mod adegwat l-evoluzzjoni tal-ġestjoni fl-Istati Membri li għandhom l-agħar prestazzjoni, u tirrakkomanda l-aħjar soluzzjonijiet possibbli;

55.  Ifakkar li l-korruzzjoni tagħmel ħsara serja lill-fondi tal-Unjoni; jinsab imħasseb dwar id-data li turi li xi Stati Membri huma milquta b'mod partikolari minn dan il-fenomenu u jfakkar, f'dan ir-rigward, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-programm nazzjonali ta' riforma tal-Italja għall-2013 u li tagħti opinjoni tal-Kunsill dwar il-programm ta' stabbiltà tal-Italja għall-2012-2017(94); jitlob l-adozzjoni bikrija tad-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-frodi fil-konfront tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tad-dritt kriminali;

Kunflitti ta' interessi

56.  Jiddispjaċih għall-fatt li f'xi Stati Membri, il-leġiżlazzjoni li tikkonċerna l-konflitti tal-interessi tal-membri tal-parlament, il-membri tal-gvern u l-membri tal-kunsilli lokali hija vaga u insuffiċjenti; jistieden lill-Kummissjoni teżamina bir-reqqa s-sitwazzjoni attwali u r-rakkomandazzjonijiet preżenti jew anke soluzzjonijiet li jkunu ġuridikament vinkolanti jekk ikun hemm bżonn; iqis li l-istess għandu japplika għall-membri kandidati u l-membri tal-Kummissjoni;

Dħul: Riżorsi proprji bbażati fuq l-ING

57.  Jinnota li l-verifika tal-Qorti tal-Awdituri (ara r-Rapport Annwali tal-2013, punt 2.27) ma sabet ebda żball sostanzjali fil-kalkoli li saru mill-Kummissjoni tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri u l-pagament tagħhom, li fil-parti l-kbira huma bbażati fuq tbassir tad-data dwar l-introjtu nazzjonali gross (ING) għall-2013;

58.  Jitlob b'insistenza li l-Kummissjoni tiżgura li data tal-Eurostat u tal-Istati Membri tkun identika, peress li l-indikatur tad-ING jirrappreżenta l-punt ta' riferiment ewlieni mhux biss għad-dħul tal-Unjoni iżda wkoll għan-nefqa;

59.  Ifakkar il-kritika fformulata mill-Qorti tal-Awdituri fir-rapport annwali tagħha għall-2012 fir-rigward tan-nuqqas ta' effettività tal-verifika mill-Kummissjoni ta’ data tal-ING (ara r-Rapport Annwali tal-2012, punt 2.41); jenfasizza li l-użu fit-tul ta’ riżervi ġenerali u t-tul taż-żmien eċċessiv taċ-ċiklu tal-verifika ta’ data tal-ING użata għar-riżorsi proprji jistgħu jwasslu għal inċertezza baġitarja, kif ġie enfasizzat minn diskussjonijiet bejn l-Istati Membri dwar l-abbozz ta’ baġit ta' emenda Nru 6 għall-baġit ġenerali tal-2014(95);

60.  Jiddispjaċihgħall-fatt li xi Stati Membri ma antiċipawx li se tirriżulta f’żieda fil-kontribuzzjoni baġitarja tagħhom, minkejja l-fatt li kienu konxji mill-bidliet fil-metodoloġija tal-istatistika użata biex tiġi kkalkulata l-kontribuzzjoni tal-ING mir-rebbiegħa tal-2014 'il quddiem;

61.  Jiddispjaċih għall-fatt li l-Kummissjoni, insistiet fuq it-trattament ta’ dan il-fajl bħala wieħed purament tekniku(96), minkejja l-fatt li kienet taf mir-rebbiegħa tal-2013 li t-tibdil f’din il-metodoloġija statistika biex tiġi kkalkulata l-kontribuzzjoni tal-ING kien se joħloq żieda kbira fil-kontribuzzjonijiet ta’ ċerti Stati Membri,

62.  Recalls that the Court of Auditors concluded in its opinion No 7/2014(97) that the Commission's proposal to allow the deferred payments of value added tax (VAT) and GNI balances and adjustments in case of exceptional circumstances may increase the complexity of the system of own resources and the Member States budgetary uncertainty;

63.  Jirrimarka b’mod partikolari li l-proposta tal-Kummissjoni li temenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej (COM (2014)0704), tirreferi biss għal posponiment tad-data ta’ skadenza għall-Istati Membri biex jagħmlu r-riżorsi disponibbli fil-każ ta’ ammonti sinifikanti jirriżulta minn bilanċi u aġġustamenti pożittivi tal-VAT u l-ING u jinnota li jekk l-Istati Membri jkollhom bilanċi u aġġustamenti tal-VAT u tal-ING negattivi, il-Kummissjoni tista’ tkun obbligata li tiġbor dħul addizzjonali permezz ta’ baġit ta' emenda;

64.  Jiddispjaċih li l-Kunsill għadu ma seta' jagħmel l-ebda progress s'issa fuq ir-riforma tas-sistema tar-riżorsi proprji abbażi ta' dawk il-proposti leġiżlattivi, minkejja l-fatt li l-Kummissjoni pproponiet riforma globali tas-sistema tar-riżorsi proprji li ġiet milqugħa b'sodisfazzjoni mill-Parlament(98) li kellu l-għan li jagħmel is-sistema tar-riżorsi proprji waħda aktar ġusta, aktar tinftiehem, aktar trasparenti, aktar effiċjenti u bil-għan li jitnaqqsu il-kontribuzzjonijiet nazzjonali;

Miżuri li għandhom jittieħdu

65.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni:

   tqassar id-durata taċ-ċiklu tal-verifika tagħha tad-data tal-ING użata għar-riżorsi proprji għal massimu ta’ erba’ snin, f’każ ta’ bżonn fil-ftuħ ta’ proċedimenti ta' ksur u/jew l-imponiment ta' skadenzi stretti dewmien biex jitneħħew ir-riżervi;
   tillimita l-użu ta’ riżervi ġenerali għal każijiet eċċezzjonali fejn hemm riskji sinifikanti li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni ma jiġux imħarsa: jiġifieri meta Stat Membru jwettaq reviżjoni maġġuri matul iċ-ċiklu tal-verifika jew f’intervalli regolari;
   tabbozza pjan ta’ azzjoni biex jiġu rimedjati n-nuqqasijiet misjuba mill-Qorti tal-Awdituri fir-Rapport Speċjali tagħha Nru 11/2013 u biex tirrapporta dwar dan lill-Parlament u lill-Qorti tal-Awdituri sa tmiem Ġunju 2015;
   tistabbilixxi u timmonitorja mill-qrib pjan ta’ azzjoni dettaljat b'miri ċari biex tindirizza l-problemi fil-kompilazzjoni tal-kontijiet nazzjonali tal-Greċja,
   tintroduċi modifika għall-proposta tal-Kummissjoni, imsemmija hawn fuq, COM(2014)0704 biex il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tipposponi r-rimbors tal-ammonti f’każ ta’ bilanċi u aġġustamenti "negattivi";

66.  Jiġbed l-attenzjoni għad-dgħufijiet li nstabu mill-Qorti tal-Awdituri fir-Rapport Speċjali Nru 2/2014 tagħha bit-titolu "L-Arranġamenti Kummerċjali Preferenzjali huma ġestiti b’mod xieraq?" fl-istrateġija ta' kontroll u l-ġestjoni tar-riskju fil-Ġermanja, Franza u r-Renju Unit li jwasslu għal telfiet potenzjali għall-baġit tal-Unjoni; jinnota li dawn id-dgħufijiet ġew ikkonfermati mill-ammont ta' dħul potenzjalment mitluf f'dawn it-tliet Stati Membri; josserva li permezz tal-estrapolazzjoni tal-iżbalji misjuba fil-kampjun tagħha tal-2009, il-Qorti tal-Awdituri stmat li l-ammont ta' dazji f'riskju f'dawn l-Istati Membri minħabba l-preskrizzjoni huwa ta' EUR 655 miljun; jinnota li dan jirrappreżenta madwar 6 % tal-ammont gross tad-dazji fuq l-importazzjoni miġbura fil-ħames Stati Membri dik is-sena, magħmula minn EUR 167 miljun fir-rigward tal-Ġermanja, EUR 176 miljun fir-rigward ta' Franza u EUR 312 miljun fir-rigward tar-Renju Unit;

Agrikoltura

Agrikoltura: Sfidi demografiċi u fl-istruttura tal-benefiċjarji

67.  Ifakkar li t-tibdil demografiku jaffettwa l-politika agrikola komuni (PAK) aktar minn kwalunkwe politika oħra tal-Unjoni peress li kważi terz tat-12-il miljun bidwi tal-Unjoni li jaqsmu aktar minn 45 % tal-baġit tal-Unjoni għandhom aktar minn 65 sena u li 6 % biss huma taħt il-35 sena(99); jilqa' l-programmi ta' għajnuna għall-bdiewa żgħażagħ għalhekk li ġew varati bħala parti mir-riforma tal-PAK;

68.  Jiddispjaċih li l-miżuri li nbdew mill-Kummissjoni fil-politika agrikola sa issa naqsu milli jikkoreġu l-iżbilanċ demografiku, u jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid l-appoġġ mill-baġit għall-agrikoltura għal dan l-għan;

69.  Jenfasizza l-fatt li inqas minn 2 % tal-bdiewa tal-Unjoni jirċievu 31 % tal-pagamenti diretti tal-PAK; jirrimarka li l-PAK għandha tkun immirata b'mod speċjali lejn il-bdiewa żgħażagħ u jemmen li l-prattika attwali tkompli ddgħajjef l-aċċettazzjoni politika tal-PAK;

70.  Itenni li bil-għan li l-PAK issir aktar ġusta, il-Parlament u l-Kunsill daħħlu(100) tnaqqis tal-pagamenti ogħla minn EUR 150 000 u limitu possibbli tal-pagamenti diretti; jitlob b'insistenza għalhekk li l-Qorti tal-Awdituri tawditja l-effiċjenza u l-effettività ta' din il-miżura b'antiċipazzjoni tar-rapporti annwali tagħha li jmiss;

71.  Jinnota li r-Repubblika Ċeka, u mbagħad warajha s-Slovakkja, l-Ungerija, il-Ġermanja u l-Bulgarija għandhom l-inqas sistemi agrikoli ekwi(101); jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex tibbilanċjaw aħjar l-istruttura tal-benefiċjarji tagħhom u jitlob li d-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI jehmeż kull sena fir-rapport ta’ attività annwali tiegħu ċifri indikattivi dwar it-tqassim tal-għajnuniet diretti tal-PAK skont l-Istati Membri u l-kategorija ta’ benefiċjarji;

Agrikoltura: Rata ta’ żball fl-ewwel pilastru

72.  Jiddispjaċih li l-pagamenti tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) mhumiex ħielsa minn żbalji materjali fl-2013, u r-rata ta’ żbalji l-aktar probabbli hija stmata mill-Qorti tal-Awdituri li tilħaq it-3,6 % (3,8 % fl- 2012)(102) u li mill-ħames sistemi ta’ kontroll għall-pagamenti eżaminati, tnejn instabu li ma kinux effettivi, tnejn parzjalment effettivi u waħda biss kienet meqjusa bħala effettiva;

73.  Jenfasizza li fi 33 minn 101 żball kwantifikabbli identifikati mill-Qorti tal-Awdituri, l-awtoritajiet nazzjonali kellhom biżżejjed informazzjoni biex jipprevjenu, jikxfu u jikkoreġu dawn l-iżbalji tal-anqas parzjalment, u li kieku din l-informazzjoni kollha ġiet użata kif suppost, ir-rata ta' żball l-aktar probabbli għal dan il-qasam kienet tkun ta' 1,1 % anqas u għalhekk relattivament qrib il-limitu minimu ta’ materjalità ta’ 2 %; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom responsabilità importanti li jimplimentaw b'mod korrett u leċitu l-baġit tal-Unjoni meta huma responsabbli għall-ġestjoni ta' fondi tal-Unjoni;

Kundizzjonalità

74.  Jirrimarka li l-awditjar mill-Qorti tal-Awdituri kopra r-rekwiżiti tal-kundizzjonalità u li l-każijiet fejn l-obbligi tal-kundizzjonalità ma ġewx issodisfati ġew ittrattati bħala żball fejn ġie stabbilit li l-ksur eżista fis-sena li fiha l-bidwi applika għall-għajnuna; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-Qorti tal-Awdituri tinkludi nuqqasijiet fil-qasam tal-kundizzjonalità fil-kalkolu tar-rata ta’ żball filwaqt li jinnota li, fil-fehma tal-Kummissjoni, il-kundizzjonalità ma tikkonċernax l-eliġibbiltà għal pagamenti iżda twassal biss għal penali amministrattivi;

75.  Jinnota li l-Kummissjoni tiddikjara fit-tweġiba tagħha lill-Qorti tal-Awdituri li għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, il-qafas ġuridiku ġie ssimplifikat u li talbet li sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni tirrapporta dwar kif dawn il-miżuri ta' simplifikazzjoni ħadmu fil-prattika, u liema miżuri addizzjonali jistgħu jittieħdu fir-rigward ta' kwalunkwe regola kumplessa u kundizzjoni ta' eliġibilità li jkun fadal;

Ir-rati ta’ żball f’miżuri tas-suq

76.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li r-rata ta’ żball fir-rigward tal-miżuri agrikoli tas-suq hija ta’ 7,44 %, kif ikkalkulat mill-Kummissjoni stess; jiddeplora l-fatt li hija t-tieni l-ogħla rata ta’ żball f’qasam ta’ politika għall-2013;

77.  Jenfasizza li r-riżervi mdaħħla mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI fir-Rapport ta’ Attività Annwali 2013 jikkonfermaw l-istat allarmanti attwali tal-miżuri tas-suq, billi 7 skemi ta’ għajnuna minn f'disa' Stati Membri huma mmirati, b’mod partikolari s-setturi tal-frott u l-ħaxix, ir-ristrutturazzjoni tal-oqsma tad-dwieli, l-investiment fl-inbid, ir-rifużjonijiet ta’ esportazzjoni tat-tjur u l-iskema ta’ ħalib fl-iskejjel;

78.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li ħafna programmi li huma iżgħar, bħalma huma l-Iskema tal-Frott għall-Iskejjel u l-Iskema tal-Ħalib għall-Iskejjel, mhumiex faċli biex wieħed jużaha, u dan huwa parzjalment dovut għall-burokrazija assoċjata u, għal din ir-raġuni, il-parteċipazzjoni u l-implimentazzjoni tagħhom iħallu ħafna lok ta' titjib;

79.  Jiddeplora n-nuqqasijiet sinifikanti fil-proċeduri ta’ kontroll applikati meta jingħata rikonoxximent lil gruppi ta’ produtturi(103) għal frott u ħaxix fil-Polonja, l-Awstrija, il-Pajjiżi l-Baxxi u r-Renju Unit, kif żvelat mill-Qorti tal-Awdituri fir-Rapport Annwali tagħha għall-2013 u u kif ikkonfermat mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI, li fir-rapport ta’ attività annwali tiegħu għall-2013 ħareġ riżerva bbażata fuq l-istima li madwar 25 % tan-nefqa totali taħt din il-miżura tkun f’riskju, jiġifieri EUR 102,7 miljun;

80.  Jiddispjaċih b’mod partikolari dwar in-nuqqasijiet misjuba mill-Kummissjoni rigward il-miżuri li jikkonċernaw “ristrutturar tal-vinji” fi Spanja li ġġustifikaw ir-riżerva maħruġa mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI dwar il-bażi ta’ korrezzjonijiet tar-rata ta’ żball ta’ 33 % u ammont f’riskju ta’ EUR 54 miljun, u l-miżura “esportazzjoni tat-tjur fi Franza” fuq il-bażi ta’ korrezzjonijiet tar-rata ta’ żball ta’ 69,6 % u ammont f’riskju ta’ EUR 29,3 miljun;

L-affidabbiltà tad-data tal-Istati Membri f'pagamenti diretti

81.  Jilqa' l-fatt li, billi r-rati ta' żball ikkomunikati mill-Istati Membri fl-istatistiċi ta' spezzjoni tagħhom ma jkoprux il-komponenti kollha tar-rata ta' żball residwu, u mhumiex dejjem affidabbli, id-DĠ AGRI wettaq valutazzjoni individwali għal kull aġenzija tal-pagamenti, ibbażata fuq l-informazzjoni kollha disponibbli – inklużi s-sejbiet tal-awditjar tal-Qorti tal-Awdituri;

82.  Itenni d-dikjarazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri(104) li r-riżultati ta' dan l-approċċ ġdid juru li jista' jinkiseb aċċertament limitat biss mill-istatistika tal-ispezzjonijiet tal-Istati Membri, mid-dikjarazzjonijiet tad-diretturi tal-aġenziji tal-pagamenti u mix-xogħol imwettaq mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni.

83.  Jirrimarka li minkejja l-fatt li kważi l-aġenziji kollha tal-ħlas tal-pagamenti diretti kienu taħt akkreditazzjoni u ċċertifikati mill-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, u minkejja l-fatt li 79 mit-82 dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni magħmula mill-aġenziji tal-pagamenti rċevew opinjoni mhux kwalifikata mill-korpi ta’ ċertifikazzjoni fl-2013, biex b’hekk jikkonfermaw il-preċiżjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni ppreżentati mid-diretturi tal-aġenziji tal-pagamenti, il-Kummissjoni kellha tikkoreġi ‘l fuq ir-rati ta' żball ikkomunikati f' 42 minn 68 aġenzija tal-pagamenti b’rata ta’ żball residwali ‘l fuq minn 2 %;

84.  Jirrimarka li l-5 aġenziji tal-pagament bl-ogħla rata ta’ żball kienu:

1.  Ir-Renju Unit, RPA

5,66 % (Notifika tal-Istati Membri (SM): 0,67 %)

2.  Il-Greċja, OKEPE

5,17 % (Notifika tal-SM: 0,83 %)

2.  Spanja, AVGA

4,71 % (Notifika tal-SM: 1,93 %)

5.  Ir-Rumanija, PIAA4,37 % (Notifika tal-SM: 0,82 %)

4.  Il-Portugall, IFAP

4,27 % (Notifika tal-SM: 1,77 %)

85.  Jiddispjaċih li l-qafas leġiżlattiv attwali ma jipprovdix sanzjonijiet għal rappurtar żbaljat jew falz(105) mill-aġenziji ta’ pagament;

86.  Jitlob li l-uffiċjali tal-Unjoni jżidu s-superviżjoni u jimmoniterjaw u jikkoordinaw aktar mill-qrib lill-aġenziji tal-pagamenti nazzjonali fi ħdan l-Istati Membri rilevanti, bil-għan li jiġu riżolti n-nuqqasijiet li jkunu qed jesperjenzaw, b’mod partikolari għal dawk l-aġenziji tal-pagamenti li l-livell ta' prestazzjoni tagħhom tul l-aħħar tliet snin kienet kontinwament baxxa aktar milli suppost, bil-ħsieb li l-ġestjoni tal-pagamenti ssir aktar effiċjenti;

SIAK u LPIS

87.  Jaqbel mal-fehma espressa mill-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri li b'mod ġenerali s-Sistema Integrata ta’ Amministrazzjoni u Kontroll (SIAK) taqdi rwol fundamentali fil-prevenzjoni u t-tnaqqis ta’ żbalji fit-talbiet minn bdiewa, u jenfasizza li l-funzjonament tajjeb tagħha kellu tiżgura li l-pagamenti diretti agrikoli huma ħielsa minn żbalji materjali;

88.  Jiddeplora l-fatt li nuqqasijiet persistenti fl-esklużjoni ta' art mhux eliġibbli mis-Sistema ta’ Identifikazzjoni tal-Ħbula tar-Raba’ u mit-talbiet ta' trattament amministrattiv mingħand il-bdiewa jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal-livell materjali ta’ żball f’pagamenti tal-FAEG;

89.  Jerġa' jenfasizza għal dara oħra d-dimensjoni orizzontali tan-nuqqasijiet identifikati fil-LPIS; jinnota li sa mill-2007, il-Qorti tal-Awdituri eżaminat is-SIAK fi 38 aġenzija tal-pagamenti fi 28 Stat Membru u jiddispjaċih ħafna li sebgħa biss mis-sistemi ta’ kontroll ġew ivvalutati bħala effettivi, 22 instabu li kienu parzjalment effettivi u 9 sistemi ta’ kontroll kienu kkunsidrati bħala mhux effettivi; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li r-riskji finanzjarji għall-baġit huma koperti minn korrezzjonijiet finanzjarji netti;

Proċeduri biex jiġi żgurat l-irkupru ta’ pagamenti mhux dovuti

90.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt irrapportat mill-Qorti tal-Awdituri(106) li somom mitlufa b’riżultat ta’ irregolaritajiet jew negliġenza fir-rigward ta’ klejms għas-sena 2008 jew qabel kienu nġiebu għall-attenzjoni tad-debituri fl-Irlanda wara dewmien konsiderevoli u ma kienu soġġetti għall-ebda proċedura ta’ rkupru jew ta’ infurzar għal għadd ta’ snin;

91.  Jiddikjara li sal-aħħar tal-2012, minn EUR 6,7 miljun dejn relatati ma’ dawn is-snin ta’ talba EUR 2,3 miljun iġġarrbu mill-Unjoni taħt ir-regola ta’ 50/50 minkejja d-dewmien osservat mill-Qorti tal-Awdituri fil-proċedura ta’ notifika u jibża’ li l-flus ikunu definittivament mitlufa għall-baġit tal-Unjoni;

92.  Jinsab imħasseb ukoll dwar is-sejbiet tal-Qorti tal-Awdituri fir-rigward tal-fatt li l-awtoritajiet Taljani ma rreġistrawx jekk id-djun kienu minħabba irregolaritajiet jew żbalji amministrattivi li potenzjalment jistgħu jwasslu biex jitħallsu mill-baġit tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel analiżi dettaljata ta' din is-sitwazzjoni u tirrapporta lura qabel tmiem is-sean;

93.  Jinnota li skont id-data mogħtija fir-rapport annwali tal-attività 2013 tad-DĠ AGRI(107), l-Istati Membri li għandhom l-agħar prestazzjoni fir-rigward tal-irkupri tal-ħlasijiet mhux dovuti huma l-Bulgarija b’rata ta’ rkupru ta’ 4 %, 21 % fil-Greċja, 25 % fi Franza, 25 % fis-Slovenja, 27 % fis-Slovakkja u 33 % fl-Ungerija; jinsab imħasseb dwar il-livelli ta' rkupri li huma baxxi b'mod allarmanti f'ċerti oqsma u jitlob li jingħata rapport mill-Kummissjoni dwar il-kawżi u l-possibilitajiet li jsiru titjibiet;

Proċedura tal-approvazzjoni tal-kontijiet

94.  Jinnota li l-Kummissjoni ħadet erba’ deċiżjonijiet ta’ konformità fl-2013 li wasslu għal korrezzjonijiet finanzjarji ta’ EUR 1 116,8-il-miljun (EUR 861,9 miljun relatati mal-FAEG u EUR 236,2 miljun għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)) li jirrappreżentaw madwar 2 % tal-baġit tal-Unjoni tal-2013 għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali (1,4 % fil-perjodu 2008-2012);

95.  Jirrimarka li dan l-ammont ma jistax jiġi mqabbel mar-rata tal-iżball l-aktar probabbli maħruġa mill-Qorti tal-Awdituri minħabba li l-verifiki ta’ konformità tal-Kummissjoni huma bbażati fuq is-sistemi, ma jivverifikawx ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi, ikopru nefqiet relatati ma’ għadd ta’ snin baġitarji, iwasslu għal korrezzjonijiet finanzjarji magħmula għal 65 % fuq bażi ta’ rata fissa u b’konsegwenza ta’ dan ma jippermettux li tiġi kkalkolata(108) rata ta’ żball annwali;

96.  Jenfasizza li ż-żieda tal-2013 tal-livell medju ta’ korrezzjoni finanzjarja meta mqabbla mal-perjodu 2008-2012 hija skont is-sejbiet tal-Qorti tal-Awdituri(109) prinċipalment spjegata mit-tnaqqis tal-ammont pendenti ta’ fajls tal-verifika miftuħa minn 553 fi tmiem l-2012 għal 516 fi tmiem l-2013 u li r-riżoluzzjoni ta’ dawn il-fajls li kienu jikkonċernaw is-snin finanzjarji ta’ qabel l-2010 rriżultat f’korrezzjonijiet finanzjarji ta’ EUR 881 miljun (79 % tat-total);

97.  Jinsab imħasseb li l-indipendenza tal-korp ta’ konċiljazzjoni li jista’ jiġi involut fil-proċedura ta’ approvazzjoni tal-konformità mhijiex iggarantita mid-dispożizzjonijiet li hemm fis-seħħ bħalissa(110);

Żvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa

98.  Jiddispjaċih li l-pagamenti fil-qasam tal-iżvilupp rurali, l-ambjent, is-sajd u s-saħħa ma humiex ħielsa mill-iżball materjali fl-2013, bi tnaqqis fir-rata tal-iżball l-aktar probabbli għal 6,7 % minn 7,9 % fl-2012 u li sebgħa mit-13-il sistema ta’ superviżjoni u kontroll li ġew eżaminati għall-pagamenti mġarrba fl-Istati Membri ġew ivvalutati bħala li kienu parzjalment effettivi u sitta bħala ineffettivi;

99.  Jaqbel mal-fehma espressa mill-Qorti tal-Awdituri li r-rata tal-iżball l-aktar probabbli kienet titnaqqas għal 2 % li kieku l-awtoritajiet nazzjonali kienu wżaw l-informazzjoni kollha għad-dispożizzjoni tagħhom biex jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom responsabilità importanti fir-rigwar tal-implimentazzjoni korretta u leċita tal-baġit tal-Unjoni meta huma responsabbli għall-ġestjoni ta' fondi tal-Unjoni;

100.  Jiddeplora l-fatt li r-rata medja ta’ żball ikkalkulata mill-Qorti tal-Awdituri għall-iżvilupp rurali sostnuta matul l-aħħar tliet snin kienet ta’ 8,2 % u li fl-2013 kienet ta’ 7,9 %(111); jiddeplora bil-qawwa l-fatt li hija l-ogħla rata ta’ żball f’qasam ta’ politika għall-2013;

101.  Jinnota li l-iżbalji li nstabu mill-Qorti tal-Awdituri seħħew prinċipalment minħabba li l-benefiċjarji ma rrispettawx ir-rekwiżiti tal-eliġibbiltà, ir-regoli tal-akkwist ma ġewx applikati b’mod korrett u l-impenji agroambjentali ma ġewx rispettati;

102.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-Qorti tal-Awdituri sabet li suspettat ksur intenzjonat minn benefiċjarji privati ikkontribwew għal wieħed minn kull tmienja tar-rata ta’ żball fl-iżvilupp rurali u jiddeplora l-fatt li l-miżura tal-iżvilupp rurali speċifika “li żżid il-valur lill-prodotti agrikoli u tal-forestrija” għamlet l-aktar kontribuzzjoni sinifikanti għar-rata ta’ żball għall-investiment privat(112), li wasslet biex il-Qorti tal-Awdituri esprimiet tħassib serju fir-rigward ta' “l-effiċjenza u l-effikaċja tal-miżura biex jintlaħqu l-objettivi tal-politika tagħha”;

103.  Jaqbel mal-fehma espressa mill-Qorti tal-Awdituri(113) li l-iżbalji huma parzjalment ikkawżati mill-kumplessità tar-regoli u l-varjetà kbira ta’ skemi ta’ għajnuna taħt il-programmi tal-2007-2013: total ta’ 46 miżura għall-iżvilupp rurali, kull waħda bir-regoli u r-rekwiżiti tagħha proprji;

104.  Jirrikonoxxi l-livell li qed jiżdied ta' sospensjoni u interruzzjoni ta' pagamenti mill-Kummissjoni, fatt li jiżgura li qed jittieħdu b'mod sistematiku azzjonijiet korrettivi fil-każijiet fejn jiġu identifikati nuqqasijiet;

105.  Jilqa’ b’sodisfazzjon l-approċċ rivedut tal-Kummissjoni biex tiġi kkalkulata r-rata tal-iżball residwu, filwaqt li jitqiesu l-awditi u l-informazzjoni rilevanti kollha bil-ħsieb li tiġi aġġustata r-rata ta’ żball irrapportata mill-Istati Membri;

106.  Jiddeplora n-nuqqas ta’ affidabbiltà tad-data kkomunikata mill-Istati Membri dwar ir-riżultati tal-kontrolli tagħhom; jinnota li l-korpi ta’ ċertifikazzjoni ħarġu opinjoni kwalifikata li tiddikjara rata ta’ żball ogħla minn 2 % għal disa’ aġenziji tal-pagamenti biss minn 74(114) filwaqt li l-Kummissjoni ħarġet opinjoni kwalifikata għal 31 aġenzija f’24 Stat Membru(115);

107.  Jiddispjaċih minħabba n-nuqqas azzjonijiet ta’ rimedju ta’ kwalità min-naħa ta’ xi Stati Membri u n-nuqqas għalkollox ta’ approċċ sistematiku biex jinqerdu l-kawżi tal-iżbalji fl-Istati Membri kollha; jenfasizza li hemm nuqqas ta’ azzjoni preventiva kontra d-dgħufija mifruxa fil-livell tal-Unjoni;

108.  Jirrikonoxxi li l-fatturi ewlenin li wasslu għas-sottoimplimentazzjoni ta' EUR 4 300 000 fil-Kapitolu 17 04 – Sikurezza tal-ikel u tal-għalf, saħħa u benesseri tal-annimali u saħħa tal-pjanti – huma fil-fatt id-EUR 900 000 marbuta mad-dħul assenjat għall-programmi differenti li jistgħu jintużaw fl-2014 u ż-EUR 2 000 000 marbuta mal-Fond ta' Emerġenza; jinnota li, mill-ammont tal-aħħar, 50 % jew EUR 1 000 000 ġew riportati għall-2014 (biex tiġi indirizzata l-marda tal-ilsien blu fil-Ġermanja) u ġew implimentati f'dik is-sena;

Talbiet lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-Qorti tal-Awdituri dwar l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali

109.  Jitlob lill-Qorti tal-Awdituri tikkalkula rati ta’ żball separati għall-miżuri tas-suq u l-pagamenti diretti fl-ewwel pilastru tal-PAK;

110.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni timmonitorja b’mod attiv l-applikazzjoni ta’ azzjonijiet ta’ rimedju fir-rigward tan-nuqqasijiet fis-sistema ta’ kontroll applikabbli għall-għajnuna mill-Unjoni għar-rikonoxximent tal-gruppi tal-produtturi għall-frott u l-ħaxix fil-Polonja, u fil-programmi operattivi għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi fl-Awstrija, il-Pajjiżi l-Baxxi u r-Renju Unit;

111.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni turi l-valur miżjud tal-Unjoni tal-miżuri tas-suq agrikolu filwaqt li żżomm quddiem għajnejha r-riskju ta’ telfiet potenzjali li jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni u jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra s-soppressjoni tagħhom jekk dan ir-riskju huwa għoli wisq; jitlob lill-Kummissjoni biex fir-rapport ta’ segwitu għall-kwittanza tal-Kummissjoni 2013 tirrapporta dwar l-azzjonijiet meħuda mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fid-dawl tal-missjoni ta’ awditu għar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni tat-tjur fi Franza;

112.  Jitlob lill-Kummissjoni tfassal proposti bil-ħsieb li jiġi sanzjonat ir-rappurtar falz jew inkorrett li jsir mill-aġenziji tal-pagamenti inklużi t-tliet dimensjonijiet li ġejjin, jiġifieri l-istatistika tal-ispezzjonijiet, id-dikjarazzjonijiet mill-aġenziji tal-pagamenti, u x-xogħol imwettaq mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni; jitlob li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li jirtira l-akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti f’każijiet ta’ dikjarazzjonijiet foloz gravi;

113.  Iħeġġeġ lid-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI jikkunsidra l-valur miżjud reali tad-dewmien sena wara sena tar-riżervi ġġustifikat min-nuqqasijiet fis-Sistema ta’ Identifikazzjoni tal-Ħburla tar-Raba’ (LPIS) filwaqt li dawk in-nuqqasijiet għandhom dimensjoni orizzontali ċara;

114.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li s-SIAK tintuża sal-potenzjal kollu tagħha, u b’mod partikolari jiżguraw li l-eliġibbiltà u d-daqs tal-ħbula agrikoli jiġu vvalutati b’mod korrett u rreġistrati mill-Istati Membri, u li tittieħed azzjoni ta’ rimedju immedjata mill-Istati Membri fejn is-SIAK tinstab li tkun affettwata minn żbalji sistemiċi;

115.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni titfa’ dawl fuq il-fatti rrappurtati mill-Qorti tal-Awdituri fl-Irlanda u l-Italja fil-punti 3.24 u 3.25 tar-Rapport Annwali tagħha għall- 2013 rigward l-irregolaritajiet fl-irkupru tal-pagamenti mhux dovuti, biex tieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa u tirrapporta dwarhom lill-Parlament sa Ġunju 2015;

116.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu passi biex tkompli tnaqqas aktar l-ammont ta’ fajls tal-awditjar miftuħa li huma pendenti fil-proċedura tal-approvazzjoni tal-kontijiet biex b'hekk tippermetti li l-awditi kollha mwettqa qabel l-2012 jingħalqu sa tmiem l-2015;

117.  Jitlob b’mod partikolari li l-mandat tal-Membri tal-korp ta’ konċiljazzjoni involuti fil-proċedura tal-approvazzjoni tal-kontijiet jiġi limitat fiż-żmien għal term inizjali ta’ tliet snin u possibilment jiġi estiż għal massimu ta’ sena waħda; jitlob barra minn hekk li kwalunkwe kunflitt possibbli ta’ interess jiġi evitat fil-ġestjoni ta’ dawk il-fajls u li l-Istati Membri ma jkunux irrappreżentati fil-korp ta’ konċiljazzjoni meta huma direttament konċernati minn korrezzjonijiet finanzjarji;

118.  Jitlob lill-Kummissjoni tagħti rapport fid-dettall lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni tal-iffissar ta' limitu massimu fil-pagamenti diretti tal-PAK skont kull Stat Membru għalih;

119.  Jitlob li l-PAK issir anqas burokratika bil-ħsieb li jitnaqqsu r-rati ta' żball; jilqa’ għalhekk l-impenn li ħadet il-Kummissjoni li s-simplifikazzjoni u s-sussidjarjetà tagħmilhom waħda mill-ogħla prijoritajiet fil-ħames snin li ġejjin; jitlob li l-aġenziji tal-pagamenti li għandhom prestazzjoni li b’mod persistenti mhix tajba biżżejjed titneħħielhom l-akkreditazzjoni tagħhom f’każijiet estremi;

120.  Jistieden lill-Kummissjoni biex meta jkun il-waqt tippreżenta pjan dettaljat għat-tnaqqis tal-burokrazija fil-PAK b’25 % tul il-ħames snin ta’ wara;

121.  Jitlob lill-Qorti tal-Awdituri teżamina l-qasam ta’ politika dwar l-iżvilupp rurali f’kapitolu wieħed separat tar-rapport annwali tagħha jew ta-inqas, li tikkalkula rati ta' żball separati għall-qasam ta' politika tal-iżvilupp rurali, il-qasam politiku tas-sajd u l-programm LIFE +;

122.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tiżgura li l-pjanijiet ta’ azzjoni tal-Istati Membri fl-iżvilupp rurali jkunu kompluti għalkollox billi jiddaħħlu r-reġjuni u l-miżuri kollha fil-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom, b’mod partikolari l-miżuri ta’ investiment, u li jqisu l-awditu tal-Kummissjoni u tal-Qorti tal-Awdituri;

123.  Jistaqsi lill-Kummissjoni dwar is-segwitu mogħti lill-każijiet ta’ suspett ta’ ksur intenzjonat irrapportati mill-Qorti tal-Awdituri lill-OLAF, b’mod partikolari, fir-rigward tal-miżura tal-iżvilupp rurali “li żżid il-valur lill-prodotti agrikoli u tal-forestrija” u jitlobha teżamina mill-ġdid kompletament id-disinn ta’ din il-miżura fid-dawl tar-rimarki kritiċi maħruġa mill-Qorti tal-Awdituri dwar “l-effiċjenza u l-effikaċja tagħha” fir-rapport ta’ segwitu għall-kwittanza tal-Kummissjoni 2013;

124.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ żvilupp rurali u fl-awditi tal-konformità tagħha tieħu kont tar-regoli applikabbli inklużi dawk adottati fil-livell nazzjonali fejn rilevanti, sabiex jitnaqqas ir-riskju li jiġu ripetuti d-dgħufijiet u l-iżbalji ġew iffaċċjati matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013;

Sajd

125.  Jinnota r-riżerva mid-DĠ MARE dwar rata ta' żball ogħla minn 2 % fir-rigward ta' ċertu nfiq iddikjarat minn ċerti Stati Membri, u fil-każ ta' Stat Membru wieħed, rapport ikkunsidrat mhux affidabbli u n-nuqqas li jitressaq rapport; jiddeplora s-sitwazzjoni relatata mal-Istati Membri kkonċernati; madankollu jinnota li s-sitwazzjoni tjiebet wara li l-Kummissjoni tat ordnijiet lil dan l-Istat Membru;

126.  Jiddispjaċih li, apparti dawn ir-rimarki, il-Qorti tal-Awdituri ma tatx dettalji aktar preċiżi dwar ir-riżultat tal-awditjar tagħha għall-qasam speċifiku tas-sajd u tal-affarijiet marittimi u jitlob li dik l-informazzjoni ssir magħrufa, fl-interessi tat-trasparenza;

127.  Jirrikonoxxi li 92,31 % tal-pagamenti li saru mid-DĠ MARE saru fil-ħin; minkejja dan, jinnota bi tħassib li l-għadd ta' pagamenti tardivi żdied meta mqabbel mas-sena finanzjarja preċedenti; josserva b'sodisfazzjon li l-interessi b'lura mħallsa fl-2013 qegħdin jonqsu u għaldaqstant iħeġġeġ lid-DĠ MARE jżomm żmien għall-ħlas skont ir-regoli rilevanti;

Politika reġjonali, trasport uenerġija

UE 2020

128.  Jenfasizza li mill-ammont totali tal-pagamenti fl-2013 taħt dan il-grupp ta' politika (EUR 45 311 miljun), 96 % (EUR 43 494 miljun) huma għall-politika reġjonali, fil-parti l-kbira implimentata permezz tal-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni (FK), EUR 1 059 miljun huma għall-mobilità u t-trasport u EUR 758 miljun huma għall-enerġija;

129.  Jirrikonoxxi r-rwol determinanti tal-politika ta’ koeżjoni tal-Unjoni biex jitnaqqsu d-disparitiajiet reġjonali, għall-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fost ir-reġjuni tal-Istati Membri u bejn l-Istati Membri; jirrikonoxxi l-fatt li din il-politika hija l-politika ta' investiment fit-tul prinċipali fl-Unjoni kollha, li tirrappreżenta 29 % tal-infiq tal-baġit totali tal-Unjoni fl-2013 u hija għodda stabbilita għall-ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi fl-Unjoni, li tappoġġja l-ilħuq tal-għanijiet tal-istrateġija Europa 2020;

130.  Jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-politiki tat-trasport u l-enerġija biex jiġu stabbiliti sistemi u servizzi siguri, sostenibbli u kompetittivi għaċ-ċittadini tal-Unjoni u għan-negozji tal-Unjoni u jenfasizza li l-kontribuzzjoni ta' dawn il-politiki fl-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-istrateġija Europa 2020;

131.  Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni tivvaluta l-effikaċja, l-effiċjenza, il-koerenza u l-valur miżjud Ewropew tal-politika reġjonali permezz ta’ valutazzjoni ex post; jistenna li jirċievi aġġornamenti reoglari tal-valutazzjoni tal-Kummissjoni;

132.  Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tiżgura li tottjeni informazzjoni konsistenti u affidabbli mill-Istati Membri dwar l-użu tal-finanzjament tal-FEŻR; iqis li din l-informazzjoni għandha tindika l-progress tal-Programmi Operattivi, mhux biss mil-lat finanzjarju iżda wkoll mil-lat ta' prestazzjoni;(116)

133.  Jiġbed l-attenzjoni għall-multiannwalità tas-sistema ta' ġestjoni tal-politika ta' koeżjoni u jenfasizza li l-valutazzjoni finali tal-irregolaritajiet relatati mal-implimentazzjoni tal-politika se tkun possibbli biss mal-għeluq tal-perjodu ta' programmazzjoni;

Żbalji

134.  Jinnota li mill-180 tranżazzjoni awditjata mill-Qorti tal-Awdituri, 102 (57 %) kienu mimsusa minn żball; jinnota li l-Qorti tal-Awdituri għandha fiduċja ta’ 95 % li r-rata ta’ żball fil-popolazzjoni tinsab bejn 3,7 % u 10,1 % (il-limiti inferjuri u superjuri tal-iżball rispettivament), u hija tistma, abbażi tal-40 żball li hija kkwantifikat, li r-rata tal-iżball l-aktar probabbli hija ta’ 6,9 % (2012: 6,8 %);

135.  Jenfasizza li fi 17-il każ ta’ żbalji kwantifikabbli magħmula mill-benefiċjarji finali, l-awtoritajiet nazzjonali kellhom biżżejjed informazzjoni biex jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma ddikjaraw in-nefqa lill-Kummissjoni; jinnota li, li kieku din l-informazzjoni kollha kienet intużat biex jiġu kkoreġuti l-iżbalji, ir-rata tal-iżball l-aktar probabbli stmata għal dan il-kapitolu kienet tkun ta’ tliet punti perċentwali aktar baxxa; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom responsabilità importanti li jimplimentaw b'mod korrett u leċitu l-baġit tal-Unjoni meta huma responsabbli għall-ġestjoni ta' fondi tal-Unjoni;

136.  Jirrimarka li għan-nefqa tal-FEŻR u l-FK, kif ukoll għan-nefqa għall-mobilità, it-trasport u l-enerġija, ir-riskji ta’ konformità prinċipali huma marbuta ma’: żbalji fl-akkwist pubbliku (39 %), proġetti/attivitajiet jew benefiċjarji ineliġibbli (22 %), spejjeż ineliġibbli inklużi fid-dikjarazzjonijiet tan-nefqa (21 %) u n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għall-FEŻR u għall-FK; jilqa’ l-azzjonijiet li ħadet il-Kummissjoni biex ittaffi dawk ir-riskji u jinkoraġġiha tkompli tiggwida u tagħti taħriġ lill-awtoritajiet ta' ġestjoni rigward ir-riskji identifikati; jistenna li r-regolamenti u r-regoli l-ġodda għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 se jikkontribwixxu biex jitnaqqas ir-riskju ta’ żbalji u għal prestazzjoni aħjar permezz ta’ aktar semplifikazzjoni u kjarifika tal-proċeduri;

Affidabbiltà tar-rappurtar tal-Istati Membri

137.  Jinnota li l-awtoritajiet tal-Istati Membri kkomunikaw 322 opinjoni nazzjonali tal-awditjar fuq il-programmi operattivi tagħhom u li l-opinjonijiet tal-awditjar iddikjaraw f’209 każ (65 %) rata ta’ żball ta’ inqas minn 2 %; jinnota li meta l-Kummissjoni analizzat id-data setgħet tikkonferma biss in-notifika dwar ir-rati ta’ żball tal-Istati Membri għall-78 opinjoni nazzjonali tal-awditjar; jinnota li 244 opinjoni tal-awditjar kellhom bżonn jiġu koreġuti mill-Kummissjoni(117); jitlob lill-Kummissjoni biex fil-ġejjieni tirrapporta d-dettalji kollha fil-bidliet tar-rati ta’ żball magħmul mid-DĠ REGIO;

138.  Josserva li l-Kummissjoni kkunsidrat ir-rati ta’ żball kollha li ġew awditjati nazzjonalment fir-rapporti tas-Slovakkja bħala li mhumiex affidabbli, 10 minn 15-il rata ta’ żball fir-rapporti tal-Ungerija, tnejn minn sebgħa fir-rapporti tal-Bulgarija u wieħed minn kull erba’ fir-rapporti tal-Belġju; jitlob lill-Kummissjoni turi jekk u kif il-korrezzjonijiet tagħhom b’rata fissa imposti biex jiġi protett il-baġit tal-Unjoni (25 % għal programm wieħed u 10 % għal disa’ programmi fis-Slovakkja, 2 għall-Bulgarija u l-Italja u wieħed għall-Belġju(118)) irrimedjaw is-sitwazzjoni;

139.  Jenfasizza li r-rappurtar tal-iżbalji għall-programmi operattivi li ġejjin kienu partikolarment affidabbli:

Stat Membru

Programm

Titolu

Ammont deċiż EUR miljun

Rata ta' żball tal-Istati Membri fir-Rapporti ta' Kontroll Annwali

Żball tal-KUM/rata fissa

BE

2007BE162PO001

Brussell, Kompetittività Reġjonali

56,93

6,23 %

10 %

BG

2007BG161PO002

Għajnuna teknika

1 466,43

4,10 %

10 %

DE

2007DE162PO006

FEŻR Bremen

142,01

0,31 %

5 %

DE

2007DE161PO003

FEŻR Mecklenburg-Pomerania tal-Punent

1 252,42

0,81 %

5 %

DE

2007DE162PO005

FEŻR Hesse

263,45

0,04 %

5 %

ETC

2007CB063PO052

INTERREG IV l-Italja/l-Awstrija

60,07

2,77 %

10 %

ETC

2007CG163PO030

Is-Slovakkja/Ir-Repubblika Ċeka

92,74

0,96 %

10 %

ETC

2007CB163PO019

Mecklenburg/WP - il-Polonja

132,81

0,02 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Żvilupp Ekonomiku

2 858,82

0,71 %

5 %

HU

2007HU161PO007

Trasport

5 684,24

0,54 %

5 %

HU

2007HU161PO003

Pannon tal-Lvant

463,75

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO004

Il-Pjanura l Kbira tan-Nofsinhar

748,71

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO005

It-Transdanubju Ċentrali

507,92

130 %

5 %

HU

2007HU161PO006

l-Ungerija tat-Tramuntana

903,72

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO009

Il-Pjanura’ l Kbira tat-Tramuntana

975,07

1,30 %

5%

HU

2007HU161PO011

It-Transdanubju tan-Nofsinhar

705,14

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO001

L-Ungerija Ċentrali

1 467,20

0,10 %

5 %

IT

2007IT161PO007

L-iiżvilupp Mezzogiorno

579,04

0,63 %

10 %

IT

2007IT161PO008

Calabria

1 499,12

2,45 %

10 %

SL

2007SL161PO001

Il-potenzjal ta’ żvilupp reġjonali

1 783,29

2,80 %

5 %

SL

2007SL161PO002

Infrastruttura

1 562,06

2,80 %

5 %

SK

2007SK161PO006

Kompetittività u tkabbir ekonomiku

968,25

0 %

25 %

SK

2007SK161PO005

Saħħa

250,00

1,79 %

25 %

SK

2007SK161PO001

Soċjetà tal-informazzjoni

843,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK16UPO001

Riċerka u Żvilupp

1 209,42

1,30 %

10 %

SK

2007SK161PO002

Ambjent

1 820,00

0,33 %

10 %

SK

2007SK161PO004

Trasport

3 160,15

0,74 %

10 %

SK

2007SK161PO003

Programm Operattiv Reġjonali

1 554,50

0,32 %

10 %

SK

2007SK161PO007

Għajnuna teknika

97,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK162PO001

Bratislava

95,21

1,79 %

10 %

UK

2007UK162PO001

Lowlands & Uplands Skozja

375,96

5,98 %

8,42 %

UK

2007UK161PO002

Wales tal-Punent u the Valleys

1 250,38

0,36 %

5 %

UK

2007UK162PO012

Wales tal-Lvant

72,45

0,36 %

5 %

140.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta fil-ġejjieni dwar ir-rati ta’ żball għal kull programm, kif ikkomunikat mill-Istati Membri u aċċettati/ikkoreġuti mill-Kummissjoni fir-rapport annwali tal-attività;

141.  Jieħu nota li l-Kummissjoni kkunsidrat, abbażi tar-rieżami li wettqet hi stess, li x-xogħol ta’ 40 awtorità tal-awditjar nazzjonali responsabbli mill-awditjar ta’ 90 % tal-allokazzjonijiet tal-FEŻR/FK għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, kienu b'mod ġenerali affidabbli;

Sistemi ta’ ġestjoni u kontroll (SĠK)

142.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti aktar gwida u għajnuna teknika lill-Istati Membri; jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lis-semplifikar tal-proċeduri, inklużi dawk għall-benefiċjarji, li jistgħu jkollhom benefiċċji kemm għall-awditjar u kemm għat-tnaqqis tar-rati ta' errur, filwaqt li fl-istess ħin iżidu l-effikaċja tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll;

143.  Jilqa’ t-titjib fil-ġestjoni tal-fondi mill- 2011 ’l hawn fl-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka u r-Rumanija; jinsab imħasseb dwar l-aggravar tal-ġestjoni FEŻR fis-Slovakkja, Spanja, l-Pajjiżi l-Baxxi u r-Renju Unit(119);

144.  Jirrimarka li f’50 minn 75 każ, ir-riżervi baqgħu fis-seħħ għal sena jew aktar; jistieden lill-Kummissjoni tagħti informazzjoni sabiex jiġi vvalutat jekk id-dgħufijiet u r-reġjuni baqgħux l-istess u sabiex isir magħruf għala l-awtoritajiet maniġerjali nazzjonali ma rnexxilhomx jikkoreġu l-iżbalji b’mod effettiv; Am 1

145.  Jappoġġja bil-qawwa l-interruzzjoni u s-sospensjoni tal-pagamenti li l-Kummissjoni tużahom bħala għodda effikaċi u preventiva biex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni;

146.  Huwa konxju tad-dispożizzjonijiet fil-qafas regolatorju ġdid għall-perijodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 li jistipula li nuqqasijiet serji skont it-tifsira tar- Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2014(120), identifikati mill-Kummissjoni jew il-Qorti tal-Awdituri wara l-preżentazzjoni tal-kontijiet, se jwasslu għal korrezzjonijiet finanzjarji netti għall-programmi kkonċernati; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi lista ta’ dawn il-każijiet fil-ħin għall-proċedura ta’ kwittanza tal-Kummissjoni 2014;

147.  Jilqa' l-proċeduri msaħħa ta' kontroll u ta' awditjar li jipprovdi għalihom il-qafas regolatorju għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, u b'mod partikolari fir-rigward tal-verifiki u l-kontrolli tal-ġestjoni qabel iċ-ċertifikazzjoni tal-kontijiet annwali tal-programmi u t-tressiq tad-dikjarazzjoniijiet tal-ġestjoni mill-awtoritajiet maniġerjali lill-Kummissjoni; jinnota li l-kapaċità korrettiva tal-Kummissjoni kompliet tittejjeb bit-tneħħija tal-possibilità li l-Istati Membri jużaw mill-ġdid il-fondi, u dan wassal għal korrezzjonijiet finanzjarji netti; jilqa’ l-istabbiliment ta’ Ċentru ta’ Kompetenza dwar il-bini tal-kapaċità amministrattiva f'rabta mal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej; jappoġġa t-tisħiħ tal-orjentament lejn ir-riżultati u l-konċentrazzjoni tematika tal-politika ta’ koeżjoni li għandhom jiżguraw bidla mill-kriterji tal-assorbiment tal-fondi lejn il-kwalità tal-infiq u valur miżjud għoli tal-operazzjonijiet kofinanzjati;

148.  Ifakkar fil-paragrafu 165 tar-riżoluzzjoni tiegħu li takkumpanja l-kwittanza tal-Kummissjoni 2012 li fih il-Parlament talab li t-trattament tal-iżbalji relatati mal-akkwist pubbliku fil-ġestjoni kondiviża jiġi armonizzat; jilqa’ l-armonizzazzjoni magħmula mill-Kummissjoni fid-Deċiżjoni tagħha C(2013)9527 tad-19 ta’ Diċembru 2013 dwar l-istabbiliment u l-approvazzjoni tal-linji gwida għad-determinazzjoni tal-korrezzjonijiet finanzjarji li għandhom isiru mill-Kummissjoni lin-nefqa ffinanzjata mill-Unjoni taħt ġestjoni kondiviża, għan-nuqqas ta’ konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku; jirrimarka li d-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(121) għandha tiġi implimentata mill-Istati Membri sat-18 ta’ April 2016; iqis li dan ser iġib bidliet konsiderevoli fil-proċeduri ta’ akkwist u jistgħu joħolqu l-ħtieġa li jsiru aktar bidliet metodoloġiċi;

149.  Jieħu nota li l-metodoloġija tal-Qorti tal-Awdituri għandha tkun konsistenti u applikata lill-oqsma kollha ta’ ġestjoni; jifhem li allinjament ulterjuri jista’ jwassal għal inkonsistenzi fid-definizzjonijiet mogħtija mill-Qorti tal-Awdituri ta’ tranżazzjoni illegali f’ġestjoni diretta u konġunta;

Korrezzjonijiet finanzjarji

150.  Jinnota li fl-2013 il-Kummissjoni ddeċidiet dwar korrezzjonijiet finanzjarji li jammontaw għal EUR 912 371 222 fuq programmi operazzjonali tal-Istati Membri, li minnhom EUR 239,50 miljun kienu jaqgħu fuq ir-Repubblika Ċeka, EUR 147,21 miljun kienu jaqgħu fuq l-Ungerija u EUR 95,47 miljun kienu jaqgħu fuq il-Greċja;

151.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet progressivi tal-prestazzjoni waqt l-implimentazzjoni tal-proġetti mressqa mill-Istati Membri għall-finanzjament mill-Fondi Strutturali u wara li jkunu tlestew, bil-ħsieb li tissaħħaħ l-effettività tal-proġetti u jiżdiedu l-kontrollu fuq l-użu tal-fondi pubbliċi u b'hekk ikunu jistgħu jinstabu l-abbużi u l-imġibu frodulenti li jseħħu waqt l-implimentazzjoni tal-proġetti;

152.  Jisiteden lill-Kummissjoni tistabbilixxi sistema għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-awditjar nazzjonali ħalli l-entrati tal-kontijiet għat-tranżazzjonijiet li jsiru bejn żewġ Stati Membri jew aktar ikunu jistgħu jiġu kkontrollati għal darba tnejn, bil-għan li ssir ġlieda lill-frodi transfruntieri li jaffettwaw lill-Fondi Strutturali, fid-dawl tal-arranġamenti ġodda li japplikaw taħt il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020, il-fondi tal-Inizjattiva Ewropea ta' Stabbiltà (il-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond ta' Koeżjoni (KF), il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)) f'daqqa, bil-għan li jittieħed approċċ trasversali għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni;

153.  Jinnota barra minn hekk li matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, sitt Stati Membri (ir-Repubblika Ċeka, il-Greċja, Spanja, l-Ungerija, il-Polonja u r-Rumanija) kienu responsabbli għal 75 % (li jammontaw għal EUR 1 342 miljun) tal-korrezzjonijiet finanzjarji kkonfermati tal-FEŻR/FK u tal-FSE;

Diżimpenji

154.  Jiddispjaċih li fl-2013 EUR 397,8 miljun kellhom jiġu diżimpenjati, EUR 296,7 miljun biss mir-Repubblika Ċeka; iqis li d-diżimpenji jmorru kontra l-ġestjoni finanzjarja soda; jinsab imħasseb dwar il-fatt li xi reġjuni għadhom qed ikomplu jkunu inkapaċi li jutilizzaw il-finanzjament disponibbli u jistieden lill-Kummissjoni tidentifika l-problemi li huma l-għerq ta' din is-sitwazzjoni f'dawk ir-reġjuni; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tfassal u tressaq pjan dettaljat biex jissaħħaħ il-kapaċità tal-utilizzazzjoni min-naħa tar-reġjuni li għandhom rata baxxa ħafna ta' utilizzazzjoni;

155.  Jirrimarka li ġie introdott l-iffissar ta' perjodu ta' eliġibilità fir-regolament il-ġdid għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, bil-għan li jiġi stabbilit qafas ta' żmien li fih isiru l-investimenti u jiġu inċentivizzati l-awtoritajiet tal-programmi sabiex jagħmlu investimenti f'waqthom għall-impjiegi u t-tkabbir fl-Unjoni, dan se jnaqqas ir-riskju li ma jsirx użu fi żmien il-perjodu ta' eliġibilità u b'hekk jitnaqqas ir-riskju ta' diżimpenji;

Strumenti ta’ inġinerija finanzjarja

156.  Jinnota li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni tal-Istati Membri rrapportaw total ta’941 SIF li kienu qed jaħdmu fi tmiem l-2013 f’25 Stat Membru: 91 % jiffurmaw is-SIF għall-intrapriżi, 6 % għall-proġetti ta’ żvilupp urban u 3 5 għall-fondi għall-effiċjenza enerġetika/enerġiji rinnovabbli; jinnota li l-valur totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programmi operattivi (PO) imħallsa lill-iSIF ammontaw għal EUR 14 278,20 miljun, inklużi EUR 9 597,62 miljun ta’ fondi strutturali; jinnota li meta baqa’ biss sentejn sal-għeluq, 47 % biss tal-kontribuzzjonijiet tal-PO, jew EUR 6 678,20 miljun, ġew żburżati lir-riċevituri finali;

157.  Jinsab imħasseb dwar is-sejbiet li għamlet il-Kummissjoni fir-rapport annwali konsolidat 2013 tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-iSIF - skont il-punt (j) tal-Artikolu 67(2) tar- Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006(122) - li l-awtoritajiet maniġerjali fl-Istati Membri ma tawx stampa sħiħa tal-implimentazzjoni tal-ISF u li ċerta data wriet “ineżattezzi” fir-rigward tad-data għall-iSIF fl-Ungerija u fl-Italja;

Il-Greċja

158.  Jinsab imħasseb dwar l-implimentazzjoni tal-proġetti ta’ prijorità fil-Greċja taħt il-ġestjoni tat-Task Force; jinnota li 48 proġett ta’ prijorità għandhom jiġu aċċelerati; jinnota li l-problemi prinċipali, skont il-Kummissjoni, huma: (a) dewmien fl-istadju tal-maturazzjoni, (b) dewmien fil-ħruġ tal-liċenzji, (c) ix-xoljiment ta' kuntratti minħabba n-nuqqas ta' likwidità tal-kuntratturi u (d) appelli tal-qorti li jieħdu fit-tul waqt il-proċeduri tal-għoti; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tagħti aġġornament dwar il-proġetti ta’ prijorità għar- rapport ta’ segwitu 2013;

Lago Trasimeno

159.  Jinnota li f'Diċembru 2014 tmexxiet missjoni tat-tiftix tal-fatti tal-OLAF bil-għan li jiġu diskussi l-irregolaritajiet potenzjali b'rabta mal-għajnuna tal-Unjoni għall-passaġġ taċ-ċikliżmu madwar il-Lago Trasimeno fl-Italia; jistieden lill-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament dwar żviluppi ulterjuri fir-rapport ta' segwitu dwar il-kwittanza għall-2013;

Privatizzazzjoni ta’ proġetti ta’ infrastruttura ffinanzjati minn fondi tal-Unjoni

160.  Jinnota li l-Unjoni ffinanzjat il-modernizzazzjoni ta’ netwerk tad-distribuzzjoni tal-ilma fi Skorkov (CZ) għall-ammont ta' EUR 1,1 miljun; jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-awtoritajiet komunali krew l-isfruttament tas-sistema ta’ distribuzzjoni tal-ilma lil kumpanija li diġà timmaniġġja s-sistema tad-drenaġġ lokali; jinnota li din tal-aħħar ukoll ġiet ikkofinanzjata b’EUR 1,4 miljun mill-fondi tal-Unjoni u li l-prezz għall-provvista tal-ilma tax-xorb żdied b’ 45 %; iqis li l-ilma tax-xorb huwa wieħed mill-beni pubbliċi u li ċ-ċittadini kollha jeħtieġ li jkollhom aċċess għal ilma tax-xorb ta' kwalità għolja bi prezz raġonevoli;

161.  Jistieden lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament Ewropew dwar il-każijiet kollha li fihom proġetti li minnhom l-Unjoni għandha sehem ta’ mill-inqas 30 % wara ġew privatizzati;

Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea

162.  Jieħu nota tar-Rapport 2013 tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea 2013 li sar mill-Kummissjoni(123); jinsab sorpriż li t-tħassib li ġie espress fir-Rapport Speċjali Nru 24/2012 tal-Qorti tal-Awdituri u appoġġjat mir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-3 ta' April 2014 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza tal-Kummissjoni tal-2012(124) ma ġewx indirizzati; jistieden lill-Kummissjoni tispjega kif in-nuqqasijiet fit-twassil tal-għajnuna ta’ emerġenza lir-reġjun tal-Abruzzo, kif instabu mill-Qorti tal-Awdituri, ġew rimedjati fir-regolament rivedut tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea li daħal fis-seħħ fit-28 ta’ Ġunju 2014, b'mod partikolari fir-rigward tal-istabbiliment ta' pjanijiet aġġornati tal-immaniġġjar tad-diżastri nazzjonali, l-istabbiliment ta’ arranġamenti għall-akkwist ta’ emerġenza, l-istabbiliment ta’ akkomodazzjoni temporanja f’żoni milquta minn diżastru u t-trasferiment ta’ kwalunkwe dħul iġġenerat mill-proġetti tal-fond ta’ solidarjetà lura għal ġol-baġit tal-Unjoni;

Miżuri li għandhom jittieħdu

163.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta b’mod dettaljat dwar il-progress li sar fir-rigward tas-SĠK kkunsidrati bħala SĠK parzjalment effettivi fl-2013 fil-ħin għall-proċedura ta’ kwittanza 2014(125);

164.  Jistieden lill-Kummissjoni, skont ir-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri, twettaq valutazzjoni tal-"kontrolli tal-ewwel livell" imwettqa matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 skont l-Artikolu 32(5) tar-Regolament Finanzjarju; jistieden lill-Kummissjoni biex mar-Rapport tal-Attività Annwali tad-DĠ REGIO żżid valutazzjoni tal-affidabbiltà tal-informazzjoni mibgħuta mill-korpi ta’ ċertifikazzjoni fl-Istati Membri; jilqa' l-valutazzjonijiet li saru mill-2010 'l hawn permezz ta' awditi mmirati dwar il-programmi ta' riskju għoli fil-qafas tal-inkjesta tal-awditjar tagħha "Nagħlqu d-distakk tal-assigurazzjoni";

165.  Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri tagħti lill-Parlament rapport dettaljat dwar l-evoluzzjoni tar-rata tal-iżball (sena sena, skont kull politika settorjali għaliha u skont kull Stat Membru għalih) matul il-perjodu kollu kemm hu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennal preċedenti (2007-2013);

166.  Jistieden lill-Kummissjoni titlob li l-awtoritajiet tal-awditjar jiċċertifikaw l-eżattezza tad-data dwar korrezzjonijiet finanzjarji rrappurtati mill-awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni għal kull programm operazzjonali; Iqis li dan it-tagħrif iddettaljat għandu jiġi ppubblikat f’anness tar-rapport ta’ attività annwalili tad-DĠ REGIO;

167.  Jistieden lill-Kummissjoni biex b'mod konsistenti tiżvela fir-rapport annwali tal-attività tagħha r-raġunijiet għalfejn ma tkunx għamlet riżervi (jew tkun għamlet riżervi b'impatt finanzjarju aktar baxx) f'dawk il-każijiet fejn dan ikun dovut għal eċċezzjonijiet għal gwida tal-Kummissjoni applikabbli jew strateġiji tal-awditjar approvati.

168.  Jappoġġja r-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-Kummissjoni għandha tirrikjedi mill-Istati Membri li fid-dikjarazzjonijiet ta' ġestjoni tagħhom (skont il-punt (a) tal-Artikolu 59(5) tar-Regolament Finanzjarju ) jagħtu konferma espliċita fir-rigward tal-effettività tal-kontrolli tal-ewwel livell imwettqa mill-awtoritajiet maniġerjali u taċ-ċertifikazzjoni;

169.  Jistieden lill-Kummissjoni titlob lill-awtoritajiet nazzjonali jagħtu rispons dwar jekk l-objettivi stabbiliti tal-proġetti fil-qasam tal-FEŻR/il-FK u l-FSE intlaħqux; iqis li dan għandu jsir b’tali mod li d-dati reġistrati huma komparabbli fil-livell tal-Unjoni; iqis li ċ-ċittadini kkonċernati mit-twettiq tal-objettivi tal-proġetti għandhom jitħallew jevalwaw il-proġett ladarba jkun tlesta;

170.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkjarifika l-“ineżattezzi” li jinsabu fl-iSIF u tivvaluta r-riżultati fid-dettall fir-rapport annwali tal-attività 2014 tad-DĠ REGIO;

171.  Jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni biex timxi lejn kultura ta’ prestazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni (DĠ REGIO), għalhekk, tinkludi fil-Pjan ta’ Ġestjoni tagħha u fir-Rapport Annwali tal-Attività tagħha valutazzjoni ta’ xogħolha fir-rigward tat-tiżjid tal-effiċjenza, l-effettività u l-impatt tal-politika ta’ koeżjoni; jistieden lill-Kummissjoni, flimkien mal-approċċ mil-lat tal-eżekuzzjoni tal-baġit, tikkontrolla l-prestazzjoni billi tqabbilha mal-objettivi u tuża aħjar l-valutazzjonijiet, kif ukoll tappoġġja lill-Istati Membri u lill-Awtoritajiet Amministrattivi tagħhom biex ikabbru sal-massimu l-kwalità tar-rapporti ta’ valutazzjoni tagħhom; jenfasizza f’dan il-kuntest il-ħtieġa li fil-futur jiġu kkunsidrati u vvalutati r-riżultati tal-proġetti, ir-redditi fuq l-investimenti u l-valur miżjud reali għall-ekonomija, l-impjiegi u l-iżvilupp reġjonali;

Impjiegi u affarijiet soċjali

UE 2020

172.  Jenfasizza li r-riżorsi FSE qed jikkontribwixxu b'mod sostanzjali biex jintlaħqu l-objettivi tal-politika tal-impjiegi u tal-politika soċjali; jinnota li għas-sena ta’ rappurtar saru disponibbli selfiet għall-pagamenti għall-valur ta’ EUR 14,1-il biljun, li minnhom 98 % saru permezz tal-FSE; iqis, madankollu, li jeħtieġ titwettaq valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-fond biex titkejjel mhux daqstant ir-rata ta' utilizzazzjoni fir-rigward tal-fond iżda l-effettività tal-fond fil-ħolqien tal-impjiegi u f'li l-persuni qiegħda jinġiebu lura fis-suq tax-xogħol; jitlob għal analiżi dettaljata tal-prestazzjoni tal-fond, li fuqha għandha tiġi bbażata l-valutazzjoni politika tal-FSE min-naħa tal-Parlament, li għandha titressaq sa tmiem is-sena;

173.  Jenfasizza l-importanza tal-FSE għall-investienti f'miżuri fil-ħolqien ta’ mpjiegi u l-ġlieda kontra l-qgħad, fil-kapital uman, fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fl-inklużjoni soċjali u l-aċċess għas-servizzi soċjali; Am 24

174.  Jissottolinja l-fatt li taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006, fondi mill-FSE ma jistgħux jintużaw biex jirrilokaw impjiegi minn Stat Membru għal ieħor; jinsisti li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli xierqa biex jiżguraw li l-fondi tal-Unjoni bl-ebda mod ma jiġu miżapproprjati;

175.  Jinnota li l-intenzjoni tal-Istati Membri li jassorbu l-fondi tal-Unjoni għandha tfittex li tikseb ir-riżultati u l-għanijiet tal-FSE u m'għandhiex tikkomprometti l-applikazzjoni konsistenti ta' kontrolli effettivi, li, partikolarment lejn it-tmiem tal-perjodu ta' eliġibilità, tista' twassal għan-nuqqas ta' identifikazzjoni ta' regoli miskura, b'iffinanzjar sussegwenti ta' proġetti li jiswew wisq, implimentati ħażin jew improbabbli li jiksbu r-riżultat maħsub;

176.  Jenfasizza li t-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa partikolarment urġenti; jilqa’ l-fatt li aktar minn EUR 12,4-il biljun mill-Fond Soċjali Ewropew u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ġew allokati għall-ġlieda lill-qgħad fost iż-żgħażagħ matul il-perjodu ta’ programmazzjoni l-ġdid; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni u tiżgura li dawn il-flus se jintefqu għall-iskop indikat tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi sistema, għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, li tippermetti li jsiru rapporti dwar il-progress li jkun sar fl-integrar tal-persuni żvantaġġjati jew ta’ gruppi ta’ persuni żvantaġġjati (jiġifieri ż-żgħażagħ, l-anzjani, il-persuni qiegħda fit-tul, ir-Rom) f’impjieg;

Ir-Rom

177.  Jirrimarka li l-fondi disponibbli għall-integrazzjoni tar-Rom mhux dejjem ġew minfuqa għal dan l-għan; jinsab imħasseb li ħafna Rom jiffaċċjaw diskriminazzjoni u esklużjoni soċjali u jgħixu f’kundizzjonijiet soċjoekonomiċi ħżiena ħafna; jinsab imħasseb b’mod partikolari wkoll minħabba l-informazzjoni li, wara l-istħarriġ li sar mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali fl- 2012(126), f’90 % tal-unitajiet domestiċi Rom id-dħul medju kien inqas mil-limiti tal-faqar nazzjonali, u li bħala medja,madwar 45 % tar-Roma jgħixu f’kundizzjonijiet ta’ akkomodazzjoni ta’ għaks sever;

178.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-implimentazzjoni effettiva tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom fil-livell lokali u dak reġjonali u tiżgura li l-infiq tal-baġit jimmira għall-objettivi tal-politiki regolari;

Żbalji

179.  Josserva li, mill-182 tranżazzjoni awditjata mill-Qorti tal-Awdituri, 50 (27 %) kienu mimsusa minn żball; jinnota li abbażi tat-30 żball li hija kkwantifikat, il-Qorti tistma li r-rata tal-iżball l-aktar probabbli hija ta' 3,1 %(3,2 % fl-2012); jinnota li fi 13-il każ ta’ żbalji kwantifikabbli magħmula mill-benefiċjarji finali, l-awtoritajiet nazzjonali kellhom biżżejjed informazzjoni biex jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma ddikjaraw in-nefqa lill-Kummissjoni; iqis li, li kieku din l-informazzjoni kollha kienet intużat biex jiġu kkoreġuti l-iżbalji, ir-rata tal-iżball l-aktar probabbli stmata għal dan il-kapitolu kienet tkun 1,3 punti perċentwali aktar baxxa; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom responsabilità importanti li jimplimentaw korrettamenti u b'mod leċitu l-baġit tal-Unjoni meta jkunu responsabbli għall-ġestjoni ta' fondi tal-Unjoni;

180.  Jinnota li r-rapport annawli tal-Qorti tal-Awdituri juri tnaqqis żgħir fl-istima tar-rata ta' żball għall-qasam tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, li fl-2013 kienet 3,1 % meta mqabbla ma' 3,2 % fis-sena preċedenti; jinnota li din ir-rata ta' żball xorta kienet it-tieni l-iktar baxxa fost l-oqsma ta' politika kollha u jistenna tnaqqis ulterjuri fir-rata ta' żball matul il-ftit snin li ġejjin;

181.  Jinnota li l-iżbalji f’dan il-qasam ta’ politika kkonċernaw, bħal fis-snin preċedenti, nefqa ineliġibbli (93 % kkonċernaw iċċarġjar żejjed tal-ispejjeż ġenerali, dikjarazzjoni żejda tal-ispejjeż tal-persunal u spejjeż ikkalkulati b’mod żbaljat) u każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-akkwist pubbliku (7 %);

182.  Jieħu nota tar-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-Kummissjoni għandha ssewgi mal-Istati Membri d-dgħufijiet identifikati fl-awditjar tematiku bbażat fuq ir-riskju tad-DĠ EMPL fir-rigward tal-verifiki tal-ġestjoni u jilqa' l-gwida l-ġdida żviluppata mill-Kummissjoni għat-tisħiħ ulterjuri tal-affidabilità tal-verifiki tal-ġestjoni fil-perjodu ta' programmar 2014-2020; jinnota li din il-gwida, li tislet it-tagħlimiet meħuda mill-perjodu ta' pprogrammazzjoni preċedenti, ġiet ippreżentata lill-Istati Membri u se tinħareġ fl-ewwel nofs tal-2015; jenfasizza li huwa importanti ħafna li l-awtoritajiet fl-Istati Membri jużaw l-informazzjoni disponibbli għalihom biex isibu u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma' jitolbu rimborżi mill-Kummissjoni, li jnaqqas b'mod sinifikanti r-rata ta' zball fil-qasam tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali;

183.  Iħeġeġġ lid-DĠ EMPL biex ifittex jikseb l-għanijiet tiegħu fir-rigward tal-FSE biex jitbiegħed mill-bżonn li jikkoreġi żbalji għal sitwazzjoni fejn l-iżbalji jiġu evitati u jappoġġja l-isforzi tad-DĠ EMPL biex jgħin lill-Istati Membri bl-ogħla rati ta' żbalji għall-FSE biex itejbu s-sistemi tagħhom billi jużaw l-aħjar prattiki disponibbli; jinnota f'dan ir-rigward li l-kapaċità amministrattiva u l-organizzazzjoni tad-DĠ EMPL għandhom jikkorrispondu mal-ħidma u r-responsabbiltajiet tiegħu lejn l-Istati Membri;

Affidabbiltà tar-rappurtar tal-Istati Membri

184.  Jiddispjaċih li kontrolli tal-ewwel livell difettużi li saru mis-sistemi nazzjonali ta’ ġestjoni u kontroll baqgħu għajn ewlenija ta’ żbalji; jinsab imħasseb serjament minħabba l-fatt li l-Istati Membri jidhru li huma anqas kuxjentużi meta jkunu qed jonfqu fondi tal-Unjoni meta mqabbel mal-mod kif jonfqu l-baġit nazzjonali tagħhom filwaqt li għandhom responsabilità importanti fir-rigward tal-implimentazzjoni korretta u leċita tal-baġit tal-Unjoni meta huma responsabbli għall-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni; jinnota li l-programmi li ġejjin urew dgħufijiet sistemiċi partikolari: il-Polonja, Spanja (Castilla y León), ir-Rumanija, il-Portugall, l-Italja (Sqallija), il-Ġermanja (Bund), il-Ġermanja (Thüringen), ir-Repubblika Ċeka u l-Ungerija; jinnota li barra minn hekk, l-awditi tematiċi tal-Kummissjoni żvelaw dgħufijiet fis-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-programmi operattivi għall-Irlanda (Kapital ta’ Investiment Uman), is-Slovakkja (edukazzjoni) u Spanja (Comunidad Valenciana);

185.  Jirrimarka li, hi u teżimina mill-ġdid ir-rati ta’ żball ikkomunikati mill-Istati Membri (SM) fir-Rapport Annwali ta’ Kontroll tagħhom (RAK) il-Kummissjoni żiedet ir-rata ta’ żball b’aktar minn 2 % għal dawn il-Programmi Operazzjonali (PO) li ġejjin:

Stat Membru

Numru tal-PO

Pagamenti interim 2013 EUR

Rata ta’ żball tar-RAK tal-iSM

Korrezzjoni tal-KUM

Differenza

IT

2007IT052PO009

Bolzano

934 530

4,95%

7,11 %

2,16 %

CZ

2007CZ052PO001

Praha Adapabilita

3,58%

6,45 %

2,87 %

SK

2007SK05UPO002

PO impjiegi u inklużjoni soċjali

86 718 231

1,65%

4,66 %

3,01 %

UK

2007UK052PO002

Lowlands & Uplands Skozja

74 251 497

1,95%

10,59 %

8,64 %

IT

2007IT052PO001

Abruzzi

0,2%

15,9 %

15,88 %

ES

2007ES052PO011

La Rioja

0,38%

37,76 %

37,38 %

Barra minn hekk il-Kummissjoni kkunsidrat l-RAK għall-OP li ġejjin bħala kompletament affidabbli, u b’hekk saret korrezzjoni b’rata fissa:

Stat Membru

Numru tal-PO

Pagamenti interim 2013 EUR

Rata tal-iżball tar-RAK tal-iSM

korrezzjoni

tar-rata fissa

tal-KUM

Differenza

LU

2007LU052PO001

Programm Operazzjonali FSE

4 285 659

0,46%

2,0 %

1,54 %

IT

2007IT051PO001

Campania

77 486 332

0,38%

2,0 %

1,62 %

BE

2007BE052PO001

Il-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż

0,0%

2,0 %

2 %

ES

2007ES052PO002

Castillia y Leon

10 607 012

0,0%

2,0 %

2,0 %

BE

2007BE052PO003

Stat federali

3,66%

5,0 %

1,34 %

IT

2007IT051PO007

Pon istruzione

78 589 393

0,4%

5,0 %

4,6 %

BE

2007BE052PO005

Il-Fjandri

118 201 220

1,61%

10,0 %

8,39 %

UK

2007UK051PO002

Wales tal-Punent u the Valleys

149 600 091

0,36%

10,0 %

9,64 %

UK

2007UK052PO001

Wales tal-Lvant

9 476 602

0,36%

10,0 %

9,64 %

IT

2007IT052PO012

It-Toskana

185.978.561

1,11%

25 %

23,89 %

IT

2007IT052PO016

Sardinja

186.478.530

0,13%

25 %

24,87 %

186.  Jilqa', f'dan ir-rigward, l-azzjonijiet ta' mitigazzjoni speċifiċi meħuda mill-Kummissjoni, inklużi kemm il-miżuri preventivi kif ukoll dawk korrettivi u l-awditi bbażati fuq ir-riskju li twettqu mid-DĠ EMPL;

187.  Jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni kompliet bil-politika stretta tagħha dwar l-interruzzjoni u s-sospensjoni fl-2013; iqis f’dan il-kuntest li ta’ min jinnota li l-Kummissjoni implimentat korrezzjonijiet finanzjarji fl-2013 li jammontaw għal EUR 842 miljun li minnhom EUR 153 miljun għall-1994-1999, EUR 472 miljun għall-2000-2006 u EUR 217 miljun għall-2007-2013; jinnota li tul it-tliet perjodi ta’ programmazzjoni l-Istati Membri li ġejjin urew l-ogħla korrezzjoni finanzjarja:

Stat Membru

Korrezzjoni finanzjarja aċċettata/deċiża kumulattiva (EUR miljun)

Korrezzjoni finanzjarja implimentata kumulattiva (EUR miljun)

L-Italja

497,7

497,7

Ir-Rumanija

312,1

299,1

Spanja

1 070,1

1 064,3

188.  Jinnota barra minn hekk li r-rapport annwali dwar l-attività fih riżerva rigward pagamenti magħmula għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 għal ammont ta' riskju ta' EUR 123,2 miljun fl-2013; jinnota li dik ir-riżerva kopriet 36 minn 118-il Programm Operazzjonali tal-FSE (meta mqabbla ma’ 27 minn 117-il PO fl-2012).

Perjodu ta' programmazzjoni 2007–2013

Stat Membru

Numru tal-PO

Isem

Riżerva

IL-BELĠJU

2007BE051PO001

Konverġenza Hainaut

Sħiħ

2007BE052PO002

Trojka Wallonja-Brussell

Sħiħ

2007BE052PO003

Federali

Reputazzjonali

2007BE052PO004

Brussell-Kapitali : Impjiegi u koeżjoni soċjali

Reputazzjonali

2007BE052PO005

Vlanderen

Sħiħ;

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

2007CZ052PO001

Praha Adaptabilita

Reputazzjonali

2007CZ05UPO001

Lidské zdroje a zaměstnanost

Reputazzjonali Parzjali

FRANZA

2007FR052PO001

Programme opérationnel national FSE

Parzjali

IL-ĠERMANJA

2007DE051PO002

Mecklemburg-Vorpommern

Sħiħ

2007DE052PO003

Berlin

Sħiħ

L-IRLANDA

2007IE052PO001

Investiment fil-Kapital Uman

Reputazzjonali Parzjali

L-ITALJA

2007IT051PO001

Campania

Sħiħ

2007IT051PO007

PON Istruzione

Sħiħ

2007IT052PO001

Abruzzo

Reputazzjonali Parzjali

2007IT052PO009

Bolzano

Sħiħ

2007IT052PO012

Toscana

Sħiħ

2007IT052PO016

Sardegna

Sħiħ

IL-POLONJA

2007PL051PO001

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Parzjali

IR-RUMANIJA

2007RO051PO001

L-Iżvilupp tar-Riżorsi Umani

Sħiħ

IS-SLOVAKKJA

2007SK05UPO001

PO Edukazzjoni

Parzjali

2007SK05UPO002

PO impjiegi u inklużjoni soċjali

Reputazzjonali Parzjali

SPANJA

2007ES051PO003

Extremadura

Parzjali

2007ES051PO005

Andalucia

Sħiħ

2007ES052PO003

Comunidad Valenciana

Reputazzjonali

2007ES052PO004

Aragon

Sħiħ

2007ES052PO005

Baleares

Sħiħ

2007ES052PO007

Cataluña

Reputazzjonali

2007ES052PO008

Madrid

Reputazzjonali Parzjali

2007ES052PO011

La Rioja

Reputazzjonali

2007ES05UPO001

Adaptabilidad Y Empleo

Parzjali

2007ES05UPO002

Lucha contra la discriminacion

Parzjali

2007ES05UPO003

Asistencia tecnica

Parzjali

IR-RENJU

UNIT

2007UK051PO002

Wales tal-Punent u the Valleys

Sħiħ

2007UK052PO001

Wales tal-Lvant

Sħiħ

2007UK052PO002

Lowlands u Uplands ta' Skozja

Sħiħ

2007UK052PO003

l-Irlanda ta’ Fuq

Parzjali

Perjodu ta' programmazzjoni 2000-2006

Stat Membru

Numru tal-PO

Isem

Riżerva

FRANZA

1999FR053DO001

Objectif 3 national

Reputazzjonali

2000FR162DO021

Nord-Pas-de-Calais

L-ITALJA

1999IT161PO006

Calabria

L-ISVEZJA

1999SE161DO001

Norbotten & Vasterbotten

IR-RENJU

UNIT

1999GB161DO005

Highlands u Gżejjer ta' Skozja

2000GB162DO013

Skozja tal-Punent

189.  Jirrimarka li fi 30 minn 79 każ, ir-riżervi baqgħu fis-seħħ għal sena jew aktar, mingħajr ma nsemmu r-riżervi rikorrenti maħruġa għall-istess programmi; jistieden lill-Kummissjoni tagħti informazzjoni bil-għan li jiġi vvalutat jekk id-dgħufijiet u r-reġjuni baqgħux l-istess u sabiex jiġi vvalutat għala l-awtoritajiet maniġerjali nazzjonali ma rnexxilhomx jikkoreġu l-iżbalji b’mod effettiv; jieħu nota tar-riżervi rikorrenti fil-Belġju (kompetittività reġjonali u impjiegi, impjiegi u koeżjoni soċjali), fil-Ġermanja (Thuringia u Berlin), fl-Irlanda (investiment ta’ kapital uman), fl-Italja (Campania; ħiliet u żvilupp), fis-Slovakkja (edukazzjoni), fi Spanja (Extremadura, l-Andalusia, il-Gżejjer Baleariċi, il-Katalunja, Rioja; adattabilità u impjiegi, il-ġlieda lid-diskriminazzjoni, għajnuna teknika), u fir-Renju Unit (Highlands u Gżejjer – Skozja), Lowlands u Uplands – Skozja); jistaqsi lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, il-għala dawn ir-riżervi seħħew b'mod ripetut u x'miżuri ħadet il-Kummissjoni biex tirrimedja s-sitwazzjoni; Am 4

190.  Jenfasizza l-fatt li l-pagamenti interim għall-PO tal-2007-2013 għall-valur ta’ EUR 2 159,4 miljun huma affettwati mir-riżervi; jinnota li l-Kummissjoni stmat li l-ammont li kien jinsab f’riskju fl-2013 kien ta' EUR 123,3 miljun;

191.  Jappoġġja lill-Qorti tal-Awdituri meta titlob lill-Kummissjoni biex b'mod konsistenti tiżvela fir-rapport annwali tal-attività tagħha r-raġunijiet għalfejn ma tkunx għamlet riżervi (jew tkun għamlet riżervi b'impatt finanzjarju aktar baxx) f'dawk il-każijiet fejn dan ikun dovut għal eċċezzjonijiet għal gwida tal-Kummissjoni applikabbli jew strateġiji tal-awditjar approvati;

192.  Jibqa’ mħasseb dwar dgħufijiet sistemiċi fis-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll Spanjoli u Taljani aggravati bi strutturi tal-istat deċentralizzati u devolvuti;

193.  Jitlob lid-DĠ EMPL jinkludi tabella dwar ir-RAK nazzjonali, mogħtija bħala risposta għad-domanda Nru 19 tal-kwestjonarju tal-kwittanza, fir-rapport annwali tal-attività tagħha;

194.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-ġestjoni tal-Fondi Strutturali jittrattaw il-problema tal-ispejjeż tal-persunal li qed jiġu ċċarġjati b'rati ogħla għall-proġetti tal-Unjoni meta mqabbla ma' dawk iffinanzjati fuq livell nazzjonali;

195.  Jieħu nota kif xieraq tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit, b'mod partikolari fir-rigward tal-impjieg u l-affarijiet soċjali, iżda jiddispjaċih dwar ir-referenzi limitati għall-ugwaljanza bejn is-sessi f'dan il-qasam, kif ukoll dwar fokus insuffiċjenti fuq l-impjieg, is-solidarjetà soċjali u l-ugwaljanza bejn is-sessi fir-Rapporti Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri ta' din is-sena;

196.  Itenni t-talba tiegħu għal żvilupp ulterjuri tal-indikaturi u d-data skont is-sessi, sabiex ikunu jistgħu jseħħu evalwazzjonijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni minn perspettiva tal-ġeneru u jiġu mmonitorjati l-isforzi b'rabta mal-ibbaġitjar tal-ġeneru;

Diżimpenji

197.  Jinsab imħasseb li sa tmiem l-2014, EUR 129 miljun jista’ jkollhom jiġu diżimpenjati f’sitt Stati Membri (BE, CZ, DE, ES, IT u UK);

Mikrofinanzjament Progress

198.  Josserva li l-Unjoni kkontribwixxiet EUR 100 miljun għall-Mikrofinanzjament Progress; ifakkar li l-Fond Ewropew tal-Investiment li jimplimenta l-Mikrofinanzjament Progress f’isem il-Kummissjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment irrapporta li 52 fornitur tal-mikrokreditu f’20 Stat Membru kienu ffirmaw ftehimiet skont il-Mikrofinanzjament Progress u 31 895 mikroselfa għall-valur ta’ EUR 260,78 miljun kienu diġà ġew żburżati lil mikrointraprendituri; jinsab ikkonċernat f’dan il-kuntest li mhix tingħata attenzjoni biżżejjed lill-kwistjoni tar-responsabbiltà demokratika meta jiġu stabbiliti strumenti finanzjarji;

Miżuri li għandhom jittieħdu

199.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, meta tkun qed tapprova l-PO għall-perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid, li l-Istati Membri jkunu kkunsidraw il-possibbiltajiet kollha ta' simplifikazzjoni permessi mir-regolamenti tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020;

200.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress li jkun sar fil-ġestjoni tal-PO imsemmija hawn fuq taħt riżervi u fuq ir-rimedjar tad-dgħufijiet li jkunu ġew skoperti fir-rapport ta’ segwitu għall-kwittanza 2013 tagħha;

201.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-awtoritajiet tal-Istati Membri inkarigati mill-immaniġġjar tal-fondi strutturali jindirizzaw il-kwistjoni dwar id-debitar tal-ispejjeż għall-persunal b’rati ogħla għal proġetti tal-UE meta mqabbla ma’ dawk iffinanzjati minn fondi nazzjonali;

202.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel pressjoni fuq l-Istati Membri u tħeġġiġhom jimplimentaw l-istrateġija li tirrigwarda r-Rom u jiżguraw l-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni mmirata għar-Rom;

203.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel pressjoni fuq l-Istati Membri u tħeġġiġhom jiġġieldu b'mod attiv u konkret kontra l-qgħad, b'mod partikolari l-qgħad fost iż-żgħażagħ;

Relazzjonijiet esterni

Pressjoni fuq il-baġit

204.  Jilqa' pożittivament iż-żieda fl-attenzjoni mogħtija mill-proċess ta' kwittanza fuq it-titjib tar-rendiment biex jinkisbu kemm jista' jkun l-aħjar riżultati bi flus il-kontribwenti tal-Unjoni; jinkoraġġixxi l-Kummissjoni tirdoppja l-isforzi tagħha f'dan ir-rigward biex ittejjeb il-feedback kontinwu taċ-ċiklu tal-evalwazzjonijiet, b'tali mod li t-tagħlimiet mill-prassi tal-imgħoddi u mir-rakkomandazzjonijiet għal evalwazzjoni jikkontribwixxu sa punt saħansitra akbar għat-titjib fit-tfassil tad-deċiżjonijiet, fil-programmazzjoni u fl-implimentazzjoni aħjar tal-għajnuna tal-Unjoni fil-ġejjieni;

205.  Jinsab imħasseb bis-serjetà dwar il-fatt li fil-baġit 2013, lill-approprjazzjonijiet ta' pagament amministrati mid-Direttorat Ġenerali għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni (DĠ DEVCO) tal-Kummissjoni kien jonqsilhom EUR 293 miljun, u li l-approvazzjoni tardiva tar-rinforzi neċessarji kkawżat riport fis-sena suċċessiva, b'hekk tqiegħdet aktar pressjoni fuq l-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-2014 li diġà huma ristretti;

206.  Jinnota bi tħassib id-diskrepanza dejjem akbar li hemm bejn l-impenji internazzjonali tal-Unjni, il-qofsa ta' politika ambizzjużi tagħha u l-għodod ġodda tagħha (bħalma huma l-aġenda ta' żvilupp ta' wara l-2015 u l-Istrumenti ta' Finanzjament Estern għall-perjodu 2014-2020) minn naħa waħda, u min-naħa l-oħra l-inabilità tagħha li tonora l-impenji li ħadet fil-konfront tas-sħab globali tagħha u korpi oħra, b'mod partikolari fir-rigward tal-għajnuna umanitarja minħabba d-disponibilità ta' krediti ta' pagament insuffiċjenti;

207.  Iqis li din is-sitwazzjoni tinvolvi mhux biss riskju politiku u għar-reputazzjoni għoli f'dik li hija l-kredibilità tal-Unjoni bħala l-ewwel donatur tad-dinja iżda wkoll tista' tipperikola l-istabilità fiskali tal-pajjiżi sħab, billi tħalli lakuni finanzjarji fil-baġits tagħhom; jibża' li din id-diskrepanza taf issir ferm evidenti fl-2015, meta l-livell kumplessiv tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA) ikun taħt sew l-objettiv kollettiv ta' 0,7 % tal-ING tal-Unjoni sal-aħħar tas-sena;

208.  Jenfasizza li s-sena 2013 kienet it-tieni waħda konsekuttiva li fiha l-għajnuna umanitarja permezz tal-baġit tal-Unjoni skorriet il-EUR 1,3 biljun f'impenji minħabba li nqalgħu numru kbir ta' kriżijiet umanitarji li kkawżaw tbatija immensa fost in-nies; jiddeplora l-impatt li n-nuqqas ta' approprjazzjonijiet ta' pagament ħalla f'din is-sena ta' kriżi fuq l-attivitajiet tad-DĠ ECHO, li setgħu jinżammu biss bis-saħħa ta' riprogrammazzjoni tal-pjanijiet ta' pagament, bir-riport konsegwenti ta' EUR 160 miljun f'arretrati ta' pagamenti fi tmiem is-sena; jistieden lill-Kunsill jikkonforma mal-pjan ta' pagament maqbul mal-Parlament;

209.  Jiddispjaċih bid-dannu għar-reputazzjoni diġà mġarrab minħabba dawn il-miżuri ad hoc u jindika l-paradoss bejn iż-żieda tal-kriżijiet umanitarji fid-dinja kollha f'dawn l-aħħar snin u l-miżuri operattivi li adottat l-Unjoni biex taffronta b'mod effikaċi l-kriżijiet li jfaqqgħu f'daqqa (bħall-ftuħ taċ-Ċentru ta' Koordinament tar-Reazzjoni f'każ ta' Emerġenza f'Mejju 2013) minn naħa u n-nuqqas ta' approprjazzjonijiet ta' pagament min-naħa l-oħra; jinsab allarmat li din is-sitwazzjoni tista' tiġi aggravata jekk ma jiġix żgurat rinforz baġitarju adegwat;

Rati ta' żball

210.  Jinnota li r-rata tal-iżball l-aktar probabbli tal-Qorti tal-Awdituri hija ta’ 2,6 % u li r-rata tal-iżball residwu kif determinata mit-tieni studju li sar mill-EuropeAid huwa stmat li hu ta’ 3,35 %; jiddispjaċih li s-sistemi eżaminati mill-Qorti tal-Awdituri fil-EuropeAid huma vvalutati bħala parzjalment effettivi;

211.  Jinnota li n-natura tal-istrumenti u l-kundizzjonijiet ta’ pagament f'appoġġ baġitarju u kontribuzzjonijiet tal-Unjoni lil proġetti b’donaturi multipli mwettqa minn organizzazzjonijiet internazzjonali tillimita sa fejn it-tranżazzjonijiet ikollhom tendenza għall-iżbalji;

212.  Jitlob lill-Kummissjoni tressaq rapport dwar il-valur miżjud tal-appoġġ mill-baġit u, b'mod partikolari, dwar il-mod li bih huwa għin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jilħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju; jitlob f'dan ir-rigwar li jsir stħarriġ tal-miżuri li ttieħdu sabiex jiġi evita li parti mill-finanzjament jinħela b'riżultat tal-korruzzjoni u l-frodi u b'riżultat tas-sistemi ta' mmaniġġjar finanzjarju f'dan ir-rigward;

213.  Jikkondividi l-kritika tal-Qorti tal-Awdituri tal-hekk imsejjaħ "approċċ nazzjonali" fil-każ tal-proġetti b'ħafna donaturi u jitlob lill-Kummissjoni teżamina l-għażla li tippreżenta, fil-kontijiet tagħha stess, analiżi ta' dawn il-proġetti f'daqqa, minflok ma tillimita lilha nfisha għall-kunsiderazzjoni ta' jekk l-ammont miġbur flimkien jinkludix nefqa eliġibbli suffiċjenti biex tkopri l-kontribuzzjoni tal-Unjoni;

214.  Jitlob lill-Qorti tal-Awdituri tikkalkula rata ta’ żball separata fir-relazzjonijiet esterni għan-nefqiet li mhumiex inklużi fl-appoġġ baġitarju jew fil-kontribuzzjonijiet għal proġetti b’ħafna donaturi mwettqa minn organizzazzjonijiet internazzjonali;

Rapporti annwali tal-attività

215.  Jiddispjaċih mill-fatt li għal disa' tranżazzjonijiet relatati mal-programm nazzjonali għall-preadeżjoni, il-Kummissjoni użat proċedura tal-kontabilità biex tikklerja ammonti ta' EUR 150 miljun abbażi ta' stimi u mhux abbażi tal-kosti mġarrba, imħallsa u aċċettati ippruvati minn dokumenti ġustifikattivi; jenfasizza li din il-prattika sistematika tad-DĠ Tkabbir mhijiex skont l-Artikolu 88 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 100 tar-Regoli ta' Applikazzjoni tiegħu; jirrimarka li din il-proċedura li ilha żmien tintuża u li affettwat u qed taffettwa d-dikjarazzjonijiet tal-assigurazzjoni tad-Direttorat Ġenerali għat-Tkabbir għal ħafna snin, li jfisser li għall-2013, 20 % tal-infiq kollu minfuq minn dak id-DĠ kien ibbażat fuq stimi; jilqa' l-fatt li fl-2014 il-Kummissjoni stabbilixxiet sistema, u implimentatha mingħajr dewmien, sabiex tiżgura li l-ikklerjar tal-prefinanzjament isir fil-ġejjieni abbażi ta' kosti li jkunu ġġarrbu u ġew irrappurtati b'mod korrett; jagħraf li l-Kummissjoni b'mod konsistenti ġibdet l-attenzjoni lejn il-fatt li l-ebda nefqa ma ġiet ivvalidata u aċċettata b'mod uffiċjali mid-DĠ Tkabbir taħt il-proċedura tal-ikklerjar tal-kontijiet, u għalhekk li ma tista' tiġi assunta l-ebda komunikazzjoni lill-benefiċjarju li tindika aċċettazzjoni;

216.  Ifakkar li fid-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni(127) tiegħu, id-Direttur Ġenerali ta’ EuropeAid iddikjara li l-proċeduri ta’ kontroll fis-seħħ jagħtu l-garanziji meħtieġa fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. iqis madankollu li din id-dikjarazzjoni hija kontradetta mill-fatt li huwa kien ħareġ riżerva globali rigward li r-rata ta’ żball kienet ogħla minn 2 %, li juri li l-proċeduri ta’ kontroll jonqsu milli jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu l-iżball materjali;

217.  Jitlob lill-Kummissjoni tiċċara l-istruzzjonijiet permanenti mogħtija mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni sabiex tagħmilha possibbli li tingħata opinjoni avversa meta l-impatt finanzjarju jaqbeż il-limitu ta’ materjalità għall-baġit sħiħ taħt ir-responsabilità tad-DĠ;

218.  Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ sanzjonijiet f’każ ta’ dikjarazzjoni irregolari ta’ assigurazzjoni intenzjonata magħmula minn uffiċjal awtorizzanti fir-rapport annwali tal-attività msemmi fl-Artikolu 66(9) tar-Regolament Finanzjarju;

Il-kummerċ internazzjonali

219.  Jitlob lill-Kummissjoni tqassam mill-ġdid ir-riżorsi tal-persunal minn Direttorati Ġenerali oħra lid-DĠ Kummerċ biex jiġi żgurat li d-DĠ Kummerċ ikun jista' jissodisfa d-domanda ġustifikata taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-Parlament għal trasparenza akbar u għal aċċess akbar għall-informazzjoni fil-kuntest tan-negozjati kummerċjali tal-Unjoni li għaddejjin bħalissa u l-proċess ta' ratifika li se jsir dalwaqt, b'mod partikolari fir-rigward tat-TTIP, is-CEP u t-TISA, b'mod effettiv, effiċjenti u f'waqtu mingħajr ma jkun imġiegħel jittraskura kompiti importanti oħra assenjati lill-Kummissjoni;

220.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-bżonn li jiġu żgurati kontrolli u awditi xierqa tal-għajnuna makrofinanzjarja tal-Unjoni;

221.  Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri osservat li, minkejja kien hemm ukoll żviluppi pożittivi, l-iskema ġeneralizzata ta' preferenzi (SĠP) għadha ma rnexxilhiex tilħaq bis-sħiħ l-għanijiet maħsuba tagħha; jinnota wkoll li din is-sistema ilha fis-seħħ biss għal żmien qasir;

222.  Jenfasizza li l-valutazzjoni u l-kontroll tal-ftehimiet kummerċjali mhumiex biss kwistjoni baġitarja, iżda li huma essenzjali wkoll meta niġu għall-iżgurar li s-sħab jonoraw l-impenji li jkunu għamlu fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, tal-istandards tax-xogħol u tal-istandards ambjentali;

223.  Jitlob li jiġu żgurati kontrolli suffiċjenti dwar id-diversi attivitajiet li jappoġġjaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-intrapriżi żgħar u medji tal-Unjoni kif ukoll l-aċċess tagħhom għal swieq terzi; itenni l-ħtieġa li jiġi vvalutat il-livell ta' effettività u li jiġu mfittxija modi li bihom jistgħu jiġu mtejba l-koordinazzjoni ta' bejn iċ-ċentri tan-negozju tal-Unjoni, iċ-ċentri tan-negozju nazzjonali u l-kmamar tal-kummerċ f'pajjiżi terzi, b'mod partikolari fl-Asja;

Ħaiti

224.  Jaqbel mar-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 13/2014 bit-titolu "Appoġġ mill-UE għar-riabilitazzjoni wara t-terremot f'Ħaiti", partikolarment dwar l-adozzjoni ta' strateġija komuni DEVCO-ECHO għall-garanzija ta' rabta u ta' sinerġija aktar effikaċi bejn l-attivitajiet rispettivi tagħhom u jħeġġeġ lill-Kummissjoni timplimenta tali rakkomandazzjonijiet fl-operazzjonijiet attwali u futuri kollha tagħha fis-sitwazzjoni ta' wara li jkun seħħ diżastru jew f'sitwazzjoni ta' fraġilità; jistieden lill-Kummissjoin tinforma lill-koleġiżlaturi bi kwalunkwe restrizzjoni mil-lat baġitarju jew ġuridiku li ostakolat l-implimentazzjoni effikaċi tal-appoġġ mill-Unjoni għar-riabilitazzjoni wara t-terremot f'Ħaiti;

Taħlit

225.  Josserva bi tħassib li l-użu tat-taħlit fis-settur enerġetiku jikkonċentra l-aktar fuq proġetti kbar b'anqas enfasi fuq soluzzjonijiet enerġetiċi lokali; iħeġġeġ lill-Unjoni tastjeni milli tiżviluppa approċċ minn fuq għal isfel fl-iżvilupp ta' infrastrutturi tal-enerġija biex jiġi ggarantit aċċess universali għall-enerġija għal kulħadd sal-2030, filwaqt li żżomm quddiem għajnejha l-fatt li l-infrastrutturi ta' skala kbira jistgħu ma jkunux adatti għall-istruttura ekonomika u soċjali tal-pajjiż u ma jirnexxilhomx jagħtu aċċess għall-enerġija lill-foqra, li għalihom normalment is-sorsi enerġetiċi iżgħar, deċentrati u mhux konnessi mal-grilja huma aktar xierqa u effikaċi;

Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK)

226.  Jilqa' l-progress tal-Kummissjoni fl-akkreditament tal-missjonijiet kollha tal-PESK skont il-'valutazzjoni fuq sitt pilastri' u t-tbassir tagħha li l-ikbar erba' missjonijiet dalwaqt se jsiru konformi; jissottolinja l-ħtieġa li l-Kummissjoni takkredita l-missjonijiet kollha skont ir-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri;

227.  Jinsab profondament imħasseb dwar l-allegazzjonijiet serji ta' korruzzjoni kontra l-missjoni EULEX Kosovo li, jekk jiġu kkonfermati, se jqajmu dubji rigward l-integrità tar-reputazzjoni tal-Unjoni u l-assistenza li tagħti lill-pajjiżi li jimplimentaw riformi fil-qasam tal-istat tad-dritt; u jinsab ukoll imħasseb b'mod speċjali dwar kif ġew trattati l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni u dwar il-fatt li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna rreaġixxa bil-mod għalihom jieħu nota tal-investigazzjoni li ġiet varata biex tiġi eżaminata l-missjoni EULEX Kosovo; jistenna li jiġi informat dwar ir-riżultati tagħha malajr kemm jista' jkun u jisħaq fuq il-fatt li jrid ikun hemm politika ta' tolleranza żero fir-rigward tal-kwistjonijiet ta' korruzzjoni u li se jkollhom jiġu applikati l-lezzjonijiet misluta;

228.  Jiddispjaċih għad-dewmien sinifikanti fl-akkwist tat-tagħmir u s-servizzi essenzjali għall-missjonijiet taħt il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) u, bħala konsegwenza, l-effett negattiv fuq il-funzjonament tal-missjonijiet; ifakkar li fir-Rapport Speċjali Nru 18/2-012 bit-titolu "Assistenza tal-Unjoni Ewropea lill-Kosovo marbuta mal-istat ta' dritt", il-Qorti tal-Awdituri ddenunzjat din l-ineffiċjenza u kkonkludiet li r-regoli dwar l-akkwist stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju" mhumiex imfassla għall-missjonijiet tal-PSDK fejn reazzjonijiet ta' malajr u flessibbli huma xi kultant meħtieġa"; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra reviżjoni tar-regoli rilevanti;

Rapport dwar il-Ġestjoni tal-Assistenza Esterna (RĠAE)

229.  Jinnota li maġġoranza tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni ma laħqux il-punti ta’ referenza stabbiliti mill-Kummissjoni għall-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (IEP)(128) inklużi fil-119-il Rapporti ta’ Monitoraġġ tal-Assistenza Esterna dwar l-ippjanar finanzjarju u l-allokazzjoni tar-riżorsi, l-amministrazzjoni finanzjarja u l-awditjar;

230.  Jinnota li fid-dawl tal-IEP stabbiliti mill-Kummissjoni id-delegazzjonijiet tal-Unjoni bl-aħjar prestazzjoni huma dawk għan-Nepal u għan-Namibja peress li laħqu l-punti ta’ riferiment stabbiliti mill-Kummissjoni għal 23 mis-26 indikatur ewlenin ta’ prestazzjoni; jiddispjaċih li d-delegazzjoni bl-agħar prestazzjoni hija d-delegazzjoni tal-Unjoni għal-Libja li laħqet il-punti ta’ riferiment għal tlieta biss minn 26 IEP, u warajha d-delegazzjoni bi prestazzjoni similarment fqira għar-Repubblika Ċentru-Afrikana, li laħqet biss erba’ mill-punti ta’ riferiment;

231.  Jiddispjaċih li d-delegazzjonijiet taħt is-sorveljanza tad-DĠ Tkabbir, jiġifieri d-delegazzjonijiet għall-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Montenegro, il-Maċedonja, it-Turkija, il-Kosovo u s-Serbja, ftit jagħtu data u informazzjoni fir-RMAE;

232.  Jiddispjaċih li r-riżultati, ir-rendimenti jew l-impatti tal-azzjonijiet immexxija mis-servizzi tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni ma jitkejlux b’mod adegwat fil-qafas tal-IEP eżistenti, u li l-indikaturi jagħtu ċarezza limitata ħafna dwar il-kwantità u speċjalment tal-prestazzjoni tad-delegazzjonijiet kif ukoll tal-livell ta’ “sodisfazzjon tal-partijiet ikkonċernati” dwar is-servizzi mogħtija mid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni f’dawn il-pajjiżi;

233.  Jitlob lill-Kummissjoni:

   tippreżenta lill-Parlament il-miżuri meħuda sabiex tittejjeb il-prestazzjoni tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni fir-rigward tal-ippjanar finanzjarja u l-allokazzjoni tar-riżorsi, l-amministrazzjoni finanzjarja u l-awditjar b’mod partikolari fir-rigward tad-delegazzjonijiet bl-agħar prestazzjoni;
   tiddokumenta aħjar ta’ kull sena l-konklużjonijiet li waslet għalihom mir-RMEA u mill-IEP u tagħti dawn il-konklużjonijiet flimkien mar-rapporti dwar il-monitoraġġ tal-assistenza esterna (RMAE) lill-Parlament;
   tinkludi karta tal-bilanċ mad-data tal-kontabbiltà tad-delegazzjoni fir-RMAE;
   ittejjeb il-kwalità u l-kompletezza totali tad-data mogħtija fir-RMAE u r-rilevanza tar-rapporti wkoll, b’mod partikolari fir-rigward tad-delegazzjonijiet sorveljati mid-DĠ Tkabbar; u
   tagħmel l-assistenza esterna kontinġenti mill-isforzi li jkunu qed isiru biex issir il-ġlieda lill-korruzzjoni;

Il-Grupp ta’ Ġestjoni Internazzjonali (GĠI)

234.  Jieħu nota li ġiet iċċirkolata verżjoni żvelata segretament tar-rapport finali tal-OLAF dwar il-Grupp ta’ Ġestjoni Internazzjonali (GĠI); jitlob lill-Kummissjoni u lill-kumitat superviżorju tal-OLAF jinvestigaw għaliex u kif ġie żvelat segretament ir-rapport tal-OLAF u minn min, filwaqt li l-GĠI għadu ma ġiex mgħarraf dwar il-kontenut tar-rapport;

235.  Jinnota li l-GĠI rċieva, direttament jew indirettament taħt ġestjoni konġunta, aktar minn EUR 130 miljun mill-Kummissjoni minn mindu nħoloq fl-1994; jinnota li minħabba l-interruzzjoni tal-pagamenti mill-Kummissjoni, il-GĠI ħa l-kawża l-qorti u li l-istatus ta' din l-organizzazzjoni huwa suġġett għall-kontroversja ġuridika; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu deċiżjoni ċara f'dan ir-rigward u jitlob lill-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament dwar is-segwitu li jsir tal-inkjesta tal-OLAF li nfetħet fl-2011; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti lill-Parlament lista li telenka l-organizzazzjonijiet, il-kumpaniji, il-korpi jew persuni l-oħra kollha, fejn jingħataw dettallji tal-istatus ġuridiku tagħhom, li jkunu rċevew kuntratti mill-Kummissjoni mingħajr sejħa għall-proposti;

L-Ukraina

236.  Jinnota li fl- 2013 il-pagamenti tal-assistenza bilaterali lill-Ukraina, iffinanzjata mill-baġit tal-Istrument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija (ENPI), kienu jammontaw għal EUR 152,8 miljun; jinnota li 42,5 % minn dawn il-pagamenti (EUR 64,9 miljun) għandhom rabta ma’ kuntratti li huma direttament ġestiti mid-delegazzjoni tal-Unjoni għall-Ukraina; jinnota li l-57,5 % li jifdal (EUR 87,9 miljun) ġew żburżati fis-sura ta’ appoġġ baġitarju;

237.  Jenfasizza li l-pagamenti ta’ appoġġ baġitarju huma kundizzjonali fuq il-kisba ta’ riżultati u punti ta’ riferiment li jkun sar qbil konġunt dwarhom; jinnota li l-gvern benefiċjarju jimpenja ruħu għal dawn ir-riżultati u punti ta’ riferiment billi jiffirma ftehim ta’ finanzjament bilaterali u jekk ir-riżultati u l-punti ta’ riferiment ma jintlaħqux, il-pagamenti ma jiġux żburżati;

238.  Japprezza l-fatt li l-Ukraina attwalment qed issib ruħha f'sitwazzjoni partikolarment diffiċli iżda jsostni li dan ma għandux ikun skuża biex ma jiġux issodisfati l-kundizzjonijiet li taħthom jingħata l-appoġġ baġitarju u, b'mod partikolari, biex ma tiġix indirizzata l-korruzzjoni mifruxa ħafna li hemm fil-pajjiż;

239.  Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lid-delegazzjoni tal-Unjoni għall-Ukraina jkunu partikolarment viġilanti meta jkunu qed jiżburżaw il-fondi u jassiguraw ruħhom li l-fondi jiġu investiti fil-proġetti li għalihom kienu ddestinati;

Kosti amministrattivi tat-twassil tal-għajnuna

240.  Jinsab imħasseb dwar il-kosti amministrattivi għolja tat-twassil tal-għajnuna lejn l-Asja Ċentrali ikkalkolati mill-Qorti tal-Awdituri; jitlob lill-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament dwar il-kosti amministrattivi tat-twassil tal-għajnuna esterna jekk jaqbżu l-10 % tal-baġit previst;

Possibilità ta’ approprjazzjoni indebita ta’ fondi tal-Unjoni għall-għajnuna umanitarja u ta’ żvilupp

241.  Jieħu nota li l-OLAF abbozzat rapport dwar l-għajnuna umanitarja mogħtija lill-kamp tar-rifuġjati Sahrawi ta' Tindouf fl-Alġerija (OF 2003/526); jistieden lill-Kummissjoni tiċċara l-miżuri li ttieħdu b'reazzjoni għas-sejbiet li għamel dak ir-rapport; jinnota li skont rapport ta' inkjesta tal-UNHCR(129) in-nonreġistrazzjoni ta' popolazzjoni ta' rifuġjati għal perjodu daqshekk imtawwal (jiġifieri kważi 30 sena wara li waslu) tikkostitwixxi "sitwazzjoni anormali u unika fl-istorja tal-UNHCR"; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-individwi Alġerini jew Sahrawi inkriminati mir-rapport tal-OLAF ma jibqgħalhomx aċċess għall-għajnuna ffinanzjata mill-kontributuri tat-taxxa tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta mill-ġdid l-għajnuna tal-Unjoni u tadattaha għall-ħtiġijiet attwali tal-popolazzjoni kkonċernata u tiżgura li l-interessi u l-ħtiġijiet tar-rifuġjati mhux se jsofru danni għax huma l-aktar vulnerabbli għal kwalunkwe irregolarità possibbli;

242.  Jinsab imħasseb dwar il-frodi tal-lista tal-pagi pubbliċi tal-Gana fejn la l-Bank Dinji u lanqas ir-Renju Unit bħala sħab fil-proġett ma wissew lill-Kummissjoni dwar il-preokkupazzjonijiet serji li kellhom dwar id-dgħufijiet fil-kontrolli u r-riskju ta' żbalji tal-kontabilità u ta' frodi li dawn ippreżentaw;

Riċerka u politiki interni oħra

UE 2020

243.  Jenfasizza li s-Seba' Programm Kwadu (7PK) kien il-programm prinċipli ffinanzjat mill-Kummissjoni; jinnota li ġew iffirmati 809 ftehimiet ta’ għotja, li involvew 10 345 parteċipant għal total ta’ EUR 3 439 miljun f’kontribuzzjonijiet tal-Unjoni; jinnota li s-7PK jikkontribwixxi għall-isforzi tal-Unjoni biex tinvesti f'kompetittività sostenibbli iżda jirrimarka li l-Unjoni fit-totalità tagħha għadha 'l bogħod mill-objettiv tagħha li jkollha tal-inqas 3 % tal-PDG li jintefaq fuq ir-R&Ż; jinnota li sar xi ftit progress fl-issodisfar tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (nefqa grossa fir-Riċerka u l-Iżvilupp (R &Ż), sehem tal-infiq pubbliku fir-R &Ż, progress fl-implimentazzjoni tal-Unjoni ta’ Innovazzjoni, sehem tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, tnaqqis fiż-żmien li jittieħed sa ma tingħata għotja);

Żbalji

244.  Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri awditjat 150 tranżazzjoni, jiġifieri 89 tranżazzjoni relatata mar-riċerka (86 għas-Seba’ Programm Kwadru (FP7) u 3 għas-Sitt Programm Kwadru (FP6)), 25 tranżazzjoni għall-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja u l-Programm “Żgħażagħ fl-Azzjoni” u 36 tranżazzjoni għal programmi oħra; jiddispjaċih li l-Qorti tal-Awdituri stmat li r-rata tal-iżball l-aktar probabbli kienet ta’ 4,6 % (2012: 3,9%);

245.  Josserva li l-infiq f’dan il-grupp ta’ politika kien ikopri firxa wiesgħa ta' objettivi ta’ politika, bħalma huma r-riċerka u l-innovazzjoni, l-edukazzjoni, is-sigurtà, il-migrazzjoni u miżuri għall-ġlieda kontra l-effetti tal-kriżi finanzjarja; jinnota li l-Kummissjoni nefqet aktar minn 50 % (EUR 5 771 miljun) tal-ammont disponibbli fir-riċerka; jinnota li 45 % tal-baġit tar-riċerka tal-Kummissjoni ġie implimentat minn korpi (jiġifieri aġenziji, impriżi konġunti) barra mid-Direttorat Ġenerali; jinnota li kważi 90 % tal-infiq ħadu s-sura ta’ għotjiet lil benefiċjarji li kienu qed jipparteċipaw fil-proġetti u li fl-2013 il-Kummissjoni kkonkludiet 809 ftehimiet ta’ għotja;

246.  Jinnota li r-riskju prinċipali għar-regolarità baqa’ l-fatt li fid-dikjarazzjonijiet tal-kosti tagħhom il-benefiċjarji inkludew kosti ineliġibbli jew mhux sostanzjati, li la kienu nstabu u lanqas ma ġew ikkoreġuti mis-sistemi ta' kontroll tal-Kummissjoni jew tal-Istati Membri.

247.  Jiddispjaċih li 35 % mir-rata ta' żball stmata huma kkawżati minn kosti tal-persunal li jiġu kkalkulati b'mod skorrett jew inkella jkunu ineliġibbli. jinnota li dan jinkludi d-dikjarazzjoni tal-ispejjeż għall-persunal li jkunu bbaġitjati u mhux l-ispejjiż reali, kif ukoll id-debitar ta' ħin li ma kienx tqatta’ fuq il-proġetti.

248.  Jiddispjaċih li 23 % tar-rata ta' żball stmat huma kkawżati minn kosti ineliġibbli indiretti, 25 % minn kosti diretti ineliġibbli oħra (VAT, vjaġġar, eċċ.), u 17 % min-nonkonformità mar-regoli tal-akkwist pubbliku;

249.  Josserva li l-applikanti tal-ewwel darba, b'mod partikolari l-SMEs, għandhom profil li fil-biċċa l-kbira tiegħu jkun ta' riskju/żball mhux magħruf; jistieden lill-Kummissjoni biex ma ddgħajjifx l-isforzi li jsiru biex dawn il-parteċipanti jiġu inkoraġġiti jipparteċipaw fil-programmi, billi sistematikament iżżid fuqhom il-livell ta' kontroll jew piż amministrattiv;

Sistemi ta’ Ġestjoni u Kontroll (SĠK)

250.  Jinsab maħsud għall-fatt li f’disgħa minn 32 dikjarazzjoni tal-kosti ċċertifikati minn awdituri indipendenti l-Qorti tal-Awdituri sabet livell sinifikanti ta’ żball; iqis li livell ta’ żball bħal dan mhuwiex aċċettabbli peress li l-awdituri jaħdmu fil-qasam ta’ kompetenza professjonali tagħhom;

251.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid il-kuxjenza tal-awdituri biex iwettqu r-rwol tagħhom;

252.  Jieħu nota tal-fatt li l-Kummissjoni wettqet, fl-2013, 500 awditu ex-post u l-azzjoni ta’ rkupru u korrettiva assoċjata, u kontrolli ex-ante bbażati fuq ir-riskju;

253.  Jappoġġja r-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri, aċċettata mill-Kummissjoni, li l-kontrolli għal dan il-grupp ta' politika jsir aktar misjuq mir-riskji, filwaqt li l-kontrolli jiġu ffukati fuq il-benefiċjarji b'riskju għoli (pereżempju, l-entitajiet b'inqas esperjenza tal-finanzjament tal-Unjoni) u jsir tnaqqas tal-piż tal-kontrolli minn fuq dawk il-benefiċjarji li għalihom ir-riskji huma inqas;

254.  Itenni l-ħtieġa li jintlaħaq il-bilanċ it-tajjeb bejn inqas piżijiet amministrattivi u kontroll finanzjarju effettiv;

255.  Jilqa’ l-fatt li, fl-2014, iż-żmien li jittieħed sa ma tingħata l-għotja naqas minn 249 jum għal 209 ijiem għal 94 % tal-ftehimiet ta’ għotja;

256.  Jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni kompliet bil-kampanja ta’ komunikazzjoni tagħha bbażata fuq dokument li jelenka l-10 kawżi l-aktar komuni tal-iżbalji, li tqassam lill-parteċipanti tal-programm fl-2012;

257.  Josserva li sa tmiem l-2013, l-ammonti mitluba mhux dovuti li ġew irkuprati kienu laħqu d-EUR 29,6 miljun, filwaqt li l-ammonti rikoverabbli pendenti kienu żdiedu minn EUR 12-il miljun fi tmiem l-2012 għal kważi EUR 17-il miljun;

258.  Jinnota li l-partijiet ikkonċernati tal-proġett (l-Organizzazzjoni ITER u l-aġenziji nazzjonali – inkluż Fusion for Europe) irrikonoxxew li l-iskeda attwali u l-baġit attwali mhumiex realistiċi, kif ġie kkonfermat minn għadd ta’ valutazzjonijiet indipendenti fl-aħħar sentejn (2013-2014); jitlob li jirċievi kopja tal-iskeda u tal-baġit riveduti li ser jitressqu quddiem il-Kunsill tal-ITER f’Ġunju 2015; jinsab imħasseb minħabba d-dewmien regolari fil-programm tal-ITER li jitfa' dubju fuq l-effiċjenza u l-effikaċja tiegħu; jinsab serjament imħasseb minħabba l-kosti żejda, li kellhom impatt fuq il-kosteffikaċja tal-programm u tefgħu programmi oħra fil-periklu, prinċipalment fil-qasam tal-politika tar-riċerka;

259.  Jinsab sodisfatt li l-Fond għall-Fruntieri Esterni kkontribwixxa favur is-solidarjetà finanzjarja; jikkritika l-fatt, minkejja dan, li l-valur miżjud ulterjuri tal-Unjoni kien limitat u li r-riżultat ġenerali ma setax jitkejjel minħabba dgħufijiet fil-monitoraġġ tal-awtoritajiet responsabbli u defiċjenzi serji fil-valutazzjonijiet ex-post immexxija mill-Kummissjoni u l-Istati Membri;

Galileo

260.  Jinnota t-tweġibiet tal-Kummissjoni dwar il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-proġett Galileo: erba’ satelliti ta’ Validazzjoni fl-Orbita (IOV) tal-GALILEO ġew varati b’suċċess fl-2011 u fl-2012, il-fażi tal-Validazzjoni fl-Orbita tal-Galileo ġiet konkluża b’suċċess fl- 2014, id-disinn tas-sistema, il-miri tal-prestazzjoni u l-linja bażi għall-operazzjoni tas-sistema ġew ikkonfermati b’suċċess, l-infrastruttura fl-art, b’ħafna stazzjonijiet fuq l-art madwar id-dinja, tlestiet għalkollox għall-operazzjonijiet inizjali, il-kapaċità ta’ Tiftix u Salvataġġ Galileo tas-satelliti IOV intweriet b’suċċess, il-varar ta’ żewġ satelliti (Nru 5 u Nru 6) fit- 22 ta’ Awwissu 2014 irriżulta fl-injezzjoni ta’ dawn is-satelliti f’orbita żbaljata, u minn Diċembru 2014 ’l hawn is-satelliti ġew gradwalment imċaqilqa lejn orbita aktar favorevoli biex ikun jista’ jsir l-aħjar użu tagħhom, u l-ittestjar tat-tagħmir tan-navigazzjoni tas-satelliti għadu għaddej; jistenna li jiġi mgħarraf dwar il-kosti addizzjonali għal dawn il-miżuri mhux previsti;

261.  Jinnota li fl-2013, il-Qorti tal-Awdituri awditjat tmien tranżazzjonijiet fis-settur tat-trasport u sabet li ħamsa minnhom kienu affettwati minn żball wieħed jew aktar; jiġbed l-attenzjoni lejn iż-żieda tal-persentaġġ tat-tranżazzjonijiet affettwati fl-2013 (62 %) meta mqabbel mal-2012 (49 %) u jinsab imħasseb li, kif ġara fi snin preċedenti, il-Qorti tal-Awdituri sabet għadd ta' żbalji fir-rigward tan-nonkonformità mar-regoli tal-akkwist tal-Unjoni u dawk nazzjonali għall-proġetti tat-TEN-T li ġew eżaminati; jieħu nota li kif ġara fis-sena preċedenti tal-2012, għal darba oħra fl-2013 id-DĠ MOVE ma ħariġx riserva relatata mal-iżbalji tal-akkwist pubbliku; jinsisti, għalhekk, li l-Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa bil-għan li fil-ġejjieni teskludi tali żbalji. jinnota li huwa tal-akbar importanza li l-kontroll ex ante u ex post tal-benefiċjarji tal-għotjiet, il-fondi u l-finanzjament tal-Kummissjoni jiġi estiż bil-għan li jiġi evitat l-użu ħażin tal-allokazzjoni Komunitarja tar-riżorsi u sabiex tiġi żgurata l-verifika tal-prestazzjoni; jenfasizza li anke jekk il-perjodu tal-finanzjament 2007-2013 formalment għadda, hemm prinċipju N+2 għall-finanzjament ta' koeżjoni, jiġifieri ħafna proġetti għadhom qiegħdin jinbnew sa tmiem din is-sena;

262.  Jistieden lill-Kummissjoni, f'ġieħ it-trasparenza, tippubblika lista annwali li tkun faċilment aċċessibbli tal-proġetti tat-trasport ikkofinanzjati mill-Unjoni, inkluż l-ammont eżatt ta' finanzjament għal kull proġett individwali; jinnota li din il-lista ta' proġetti għandha tinkludi l-għejun kollha ta' finanzjament mill-Unjoni bħalma huma t-TEN-T, Orizzont 2020, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Reġjonali;

263.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrapporta ta' kull sena kif ir-rimarki dwar l-intestaturi baġitarji rispettivi jkun ittieħed kont tagħhom;

264.  Ifakkar li l-proġetti tat-trasport fil-perjodu ta' bejn l-2007-2013 u l-2014-2020 ġew u se jiġu ffinanzjati minn għadd ta' għejun, inklużi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali; jistieden lill-Kummissjoni tfittex li jkun hemm aktar sinerġija bejn l-għejun differenti ta' finanzjament sabiex tfittex allokazzjoni aktar effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni;

L-ambjent u s-saħħa pubblika

265.  Jinsab sodisfatt bl-implimentazzjoni ġenerali tal-intestaturi baġitarji għall-ambjent, l-azzjoni klimatika, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel fl-2013; ifakkar għal darb'oħra li anqas minn 0,5 % tal-baġit tal-Unjoni hu ddedikat għal dawk l-istrumenti politiċi, waqt li jżomm f'moħħu l-valur miżjud ċar għall-Unjoni f'dawn l-oqsma u l-appoġġ miċ-ċittadini tal-Unjoni għall-politiki ambjentali u klimatiċi tal-Unjoni, kif ukoll għas-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel; jiddispjaċih li dan il-persentaġġ naqas għal 0,5 % minn 0,8 % fl-2012;

266.  Jieħu nota tal-preżentazzjoni tal-oqsma ta' politika dwar l-ambjent u s-saħħa fir-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għall-2013; huwa preokkupat li ż-żewġ oqsma ta' politika jidhru wkoll fil-kapitolu ddedikat għall-iżvilupp rurali u għas-sajd; itenni l-kritika tiegħu ta' din il-kompożizzjoni tal-oqsma ta' politika, u jħeġġeġ lill-Qorti tal-Awdituri tirrevedi l-approċċ tagħha fir-rapport annwali li jmiss; jirreferi f'dan ir-rigward għar-Rapport Speċjali Nru 12/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-FEŻR huwa effettiv biex jiffinanzja proġetti li jippromwovu direttament il-bijodiversità taħt l-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020?", li jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni żżomm rekord eżatt tal-infiq dirett u indirett fuq il-bijodiversità, inkluż in-netwerk Natura 2000; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiffaċilitaw dan il-proċess billi jipprovdu data eżatta;

267.  Jirrikonoxxi li l-Qorti tal-Awdituri twettaq kontrolli bl-addoċċ fl-Istati Membri b'mod sistematiku ħafna u tistabbilixxi r-rata ta' żball abbażi tagħhom; jinnota li l-Qorti tal-Awdituri ma tindikax f'liema Stati Membri jew f'liema żoni jinqalgħu l-akbar problemi; jenfasizza għalhekk il-ħtieġa ta' katina ċara tal-obbligu ta' rendikont u, f'dan il-kuntest, jagħti importanza kbira lill-kwalità tas-sistemi ta' kontroll fl-Istati Membri;

268.  Iqis il-progress fl-implimentazzjoni ta' 14-il Proġett Pilota (PP) u ta' sitt Azzjonijiet Preparatorji (AP) li flimkien jammontaw għal EUR 5 983 607 bħala sodisfaċenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli timplimenta l-PP u l-AP kif propost mill-Parlament;

269.  Jinnota li d-DĠ SANCO kien responsabbli għall-implimentazzjoni ta' EUR 233 928 461 fl-intestaturi baġitarji fil-qasam tas-saħħa pubblika fl-2013, li minnhom 98,1 % ġew impenjati b'mod sodisfaċenti; huwa konxju mill-fatt li bejn wieħed u ieħor 77 % ta' dak il-baġit jiġi ttrasferit direttament lil tliet aġenziji deċentralizzati (iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)) u li l-krediti kollha ġew implimentati bir-rata ta' 100 % bl-eċċezzjoni tal-EMA u l-EFSA u li din is-sottoimplimentazzjoni ta' approprjazzjonijiet ta' impenn tal-EMA u l-EFSA tikkorrispondi għall-eżitu tal-2012;

Il-kultura

270.  Jilqa' l-fatt li fl-2013, ir-rata ta' implimentazzjoni tal-baġit għall-programmi 2007-2013, b'mod partikolari l-programm tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, dak tal-Kultura, dak tal-Media u l-programm "Żgħażagħ fl-Azzjoni" kienet ta' 100 %; jitlob li l-baġit fil-qafas tal-programmi tal-Edukazzjoni u l-Kultura 2014-2020 jiġi msaħħaħ u miżjud; jinsab partikolarment imħasseb li fi tmiem is-sena, id-diskrepanza bejn l-approprjazzjonijiet ta' impenn u dawk ta' pagament adottati rriżultat fi skarsezza ta' pagamenti (li ammontaw, per eżempju fil-programm Erasmus+ għal nuqqas ta' EUR 202 miljun) b'riperkussjonijiet negattivi gravi s-sena ta' wara; jinsab imħasseb sew u jiddispjaċih ukoll li sitwazzjoni simili taf tiżviluppa fil-kuntest tal-programmi l-ġodda, speċjalment Erasmus+ u Ewropa Kreattiva, li minn naħa tagħha tkun tiddetermina telf perikoluż ta' kredibilità mill-Unjoni u ddgħajjef il-fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni u jkollha konsegwenzi diżastrużi fuq il-parteċipanti tal-programmi;

271.  Jilqa' l-fatt li sa mill-varar tiegħu fl-1987, il-programm Erasmus laħaq u qabeż il-punt ta' riferiment ta' 3 miljun student; jinnota s-suċċess sostnut li gawda sa mill-bidu tiegħu dan il-programm emblematiku tal-Unjoni – wieħed li kkontribwixxa għall-integrazzjoni Ewropea u s-sensibilizzazzjoni li qed tikber ta' ċittadinanza Ewropea komuni u s-sens ta' appartenenza għaliha;

272.  Jinsab imħasseb li fil-livell Ewropew – kif ġie rrappurtat fir-Rapport Speċjali 399 tal-Ewrobarometru dwar l-aċċess u l-parteċipazzjoni kulturali mill-2013 'il quddiem – il-baġits pubbliċi ddedikati biex jipproteġu u jippromwovu l-wirt kulturali qegħdin jonqsu b'mod viżibbli, kif qed tonqos ukoll il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet kulturali tradizzjonali; iqis għalhekk li l-istrumenti l-ġodda tal-Unjoni li għandhom l-għan li jappoġġjaw l-Aġenda Ewropea għall-Kultura – bħalma huna l-programmi Ewropa Kreattiva u Orizzont 2020, jew il-pjattaforma kulturali Ewropea – iridu jissaħħu;

Miżuri li għandhom jittieħdu

273.  Jieħu nota li d-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni ħa reġ riżerva ġenerali rigward il-preċiżjoni tat-talbiet għall-ispejjeż (EUR 3 664 miljun) għas-Seba’ Programm Kwadru fir-rapport annwali tal-attività tad-Direttorat Ġenerali, għalkemm huwa stess jistenna li “l-impatt finanzjarju nett tal-iżbalji”, abbażi tal-1552 proġetti magħluqa, ikun ta’ madwar 2,09 %, jiġifieri qrib il-limitu tal-materjalità; jikkunsidra li tali riżervi jirrendu l-frażi “ġestjoni finanzjarja tajba” bla sens; jistieden għalhekk lid-Direttur Ġenerali juża r-riżervi, fil-ġejjieni, b’mod aktar speċifiku u immirat;

274.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti informazzjoni, fil-ħin għar-rapport ta’ segwitu għall-kwittanza 2013 tal-Kummissjoni, dwar it-tul medju tal-proċeduri kontradittorji qabel l-irkupru f’dan il-grupp ta’ politika;

275.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma bagħtitx il-lista tal-benefiċjarji skont il-pajjiż; jistenna li jirċievi risposta fir-rapport ta’ segwitu għall-kwittanza 2013 tal-Kummissjoni;

276.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni fl-aħħar tat lir-rapporteur aċċess għar-rapport tal-awditu dwar il-kosti operazzjonali għal żewġ programmi (It-Tagħlim Tul il-Ħajja EUR 6,9 miljun, Iż-Żgħażagħ fl-Azzjoni EUR 1,65 miljun) li kienu qed jitwettqu fit-Turkija fl-2012 u fl-2013; jinnota li r-rapport ġie trażmess taħt il-Ftehim Qafas; jinsab imħasseb dwar id-dgħufijiet importanti li nstabu iżda jilqa' l-miżuri li ttieħdu mill-awtoritajiet Torok biex jirrimedjaw is-sitwazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta jekk hux se jkollha tiġi imposta xi korrezzjon finanzjarja;

277.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti informazzjoni supplimentari dwar l-infiq għall-Programm ta’ Appoġġ tal-Politika tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni fil-ħin għar-rapport ta’ segwitu għall-kwittanza 2013 tal-Kummissjoni; jinnota li għal dan il-programm l-ammont ta’ pagamenti f’riskju jista’ jitla’ sa EUR 3,4 miljun fl- 2013 li jirriżulta f’rata tal-iżball residwu ta’ 2,8 %; jinnota li minkejja dawn iċ-ċirkustanzi d-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija (DĠ CONNECT) ma ħariġx riżerva;

278.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta b’mod komprensiv, fil-ħin għall-proċedura ta’ kwittanza 2014, dwar l-“orjentament tal-politika” li qiegħed jiżdiet tad-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni li seħħ permezz tal-esternalizzazzjoni tal-ġestjoni ta’ żewġ terzi tal-kosti operattivi tas-Seba’ Programm Kwadru lil korpi li mhumiex tal-Kummissjoni;

279.  Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi, fil-ħin għall-proċedura ta’ kwittanza 2014, ħarsa ġenerali li telenka l-progress tal-politika bejn is-Seba’ Programm Kwadru u Orizzonlt 2020 għar- riċerkaturi u l-SMEs;

L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)

280.  Jilqa' d-diskussjonijiet li għaddejjin bejn l-OLAF u l-Kumitat ta' Sorveljanza tiegħu dwar l-Arranġamenti dwar ix-Xogħol, u jitlob lil dawn l-entitatjiet jirsistu biex jilħqu qbil komuni sodisfaċenti; jieħu nota tal-isforzi li l-OLAF qiegħed jagħmel biex jimplimenta l-Arranġamenti dwar ix-Xogħol; jenfasizza li, fid-dawl tar-riżorsi limitati għad-dispożizzjoni tal-Uffiċċju, dawn l-isforzi m'għandhomx ikunu sproporzjonati;

281.  Jinnota li r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil(130) fis-seħħ mill-1 ta’ Ottubru 2013 jobbliga lill-OLAF jiggarantixxi l-funzjonament indipendenti tas-Segretarjat tal-Kumitat ta’ Sorveljanza (KS-OLAF) (Premessa 40 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013); mhuwiex konxju, f’dan l-istadju, ta' miżuri meħuda għall-implimentazzjoni ta’ dan l-obbligu legali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu passi immedjati biex tirrimedja s-sitwazzjoni;

282.  Jistieden lill-OLAF jikkonsulta fi żmien xieraq lill-Kumitat ta' Sorvejanza tal-OLAF (KS-OLAF) qabel ma jimmodifika l-istruzzjonijiet lill-persunal dwar proċeduri ta’ investigazzjoni u qabel ma’ jistabbilixxi l-prijoritajiet tal-politika ta' investigazzjoni;

283.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-OLAF mhux neċessarjament jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF, xi kultant anke mingħajr ma jagħti ġustifikazzjoni; jistieden lid-Direttur Ġenerali biex itejjeb il-kooperazzjoni tiegħu f’dan ir-rigward;

284.  Ifakkar li l-OLAF fetaħ 423 investigazzjoni fil-31 ta’ Jannar 2012; huwa mħasseb dwar il-legalità ta’ tali proċedura; jistieden lill-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF jevalwa l-legalità tal-423 investigazzjoni miftuħa matul il-lejl u l-eżitu ta’ dawk l-investigazzjonijiet; jitlob ukoll lill-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF jevalwa l-istatistika dwar it-tul tal-investigazzjonijiet, biex janalizza l-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni ta’ każijiet u jirrapporta lura lill-Parlament;

285.  Jistieden ukoll lill-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF biex jivvaluta l-istatistika dwar it-tul tal-investigazzjonijiet, biex janalizza l-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni tal-każijiet u jirrapporta lura lill-Parlament;

286.  Jitlob lill-OLAF jagħti aktar statistika dettaljata dwar il-frekwenza tal-ftuħ u l-għeluq tal-investigazzjonijiet fir-Rapport Annwali tiegħu;

287.  Jitlob lill-OLAF jagħti aktar informazzjoni lill-Parlament dwar il-prattikalitajiet tal-proċedura tal-proċess tal-għażla tal-każijiet, u t-tul u l-linji gwida interni tal-proċess;

Amministrazzjoni

288.  Jinnota li matul l-aħħar erba’ snin (2011-2014), waslu 336 145 applikazzjoni għall-proċeduri tal-għażla kollha mibdija mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal, fejn l-ispiża medja tal-ipproċessar ta' applikazzjoni waħda tista’ tiġi stmata għal EUR 238 u li inqas minn 10 % ta’ dawn il-kandidati finalment jitpoġġew fuq lista ta’ riżerva; jitlob li jiġu ffrankati l-flus mit-taxxi tal-Unjoni billi titnaqqas il-burokrazija u tittawwal il-validità tal-listi ta' riżerva stabbiliti għal mill-inqas sentejn; jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta dwar din il-kwistjoni sa Ġunju 2015;

289.  Jitlob li l-Kummissjoni tagħti lill-Parlament informazzjoni dwar l-ogħla pensjoni mħallsa fl-2013 għall-uffiċjali tal-Kummissjoni;

290.  Jinsab imħasseb dwar dak li sabet il-Qorti tal-Awdituri, li d-dispożizzjonijiet biex jiġi indirizzat persunal bi prestazzjoni fqira rarament jintużaw; jistieden lill-Kummissjoni tapplika bis-sħiħ ir-Regolamenti tal-Persunal;

291.  Jitlob informazzjoni dwar persunal barra mill-pjan stabbilit u dwar spejjeż tal-persunal iffinanzjati minn intestaturi oħrajn minbarra “amministrazzjoni”; jiddispjaċih li l-ebda informazzjoni konsolidata ma hija pprovduta lill-awtorità baġitarja dwar l-għadd totali ta’ tali persunal u lanqas dwar l-infiq assoċjat tal-persunal fil-Kummissjoni;

292.  Ifakkar li r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 723/2004(131) introduċa fl-Anness 1.A żewġ gradi ġodda, AD13 u AD14, aċċessibbli għal persunal mingħajr responsabbiltajiet ta’ ġestjoni, li qabel kien limitat għal A4 (ekwivalenti għal AD12); jistieden lill-Kummissjoni biex taġġorna r-rapport tal-2011 dwar ekwivalenza tal-karrieri u tirrapporta dwar in-nefqa fuq il-persunal iġġenerata fl-2013 minn persunal non-management AD13 u AD14;

293.  Jitlob lill-Kummissjoni tagħti informazzjoni dwar il-finanzjament tal-miżuri soċjali, sportivi u kulturali għall-persunal tagħha, inklużi l-benefiċċji ta' dawk il-miżuri fuq il-prestazzjoni u l-integrazzjoni tal-espatrijati u l-familji tagħhom;

294.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta dwar l-użu tal-flexitime fis-segwitu tal-kwittanza tal-2013 tal-Kummissjoni;

295.  Jinsab imħasseb dwar iż-żieda sostanzjali fil-għadd ta' uffiċċjali għolja bil-gradi AD 13 sa AD 16; jara li jeżisti riskju għar-reputazzjoni tal-Unjoni peress li huwa diffiċli li tispjega li s-sahra ma tidhirx li hi inkluża f'salarji daqshekk għoljin;

296.  Jinnota li d-differenzi fil-livelli tal-pagi għall-impjegati tas-servizz ċivili li qed jaħdmu għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni u għal dawk li jaħdmu għall-amministrazjonijiet nazzjonali, għadhom għolja ħafna, li jwasslu, inter alia, għal nuqqas ta' mobilità bejn il-persunali f'livell tal-Unjoni u dak f'livelli nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni twettaq studju fil-fond dwar ir-raġunijiet għal dawn id-differenzi u tiżviluppa strateġija fit-tul biex dawn id-differenzi jitnaqqsu, filwaqt li tagħti attenzjoni partikoari lill-allowances differenti (tal-familja, tal-espatrijazzjoni, tal-installazzjoni u tas-sistematizzazzjoni mill-ġdid), il-liv annwali, il-vaganzi, il-ġranet tal-ivvjaġġar, u l-kumpens għas-sahra;

297.  Jiġbed l-attenzjoni lejn in-notifika li nħarġet mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni dwar li t-tweġibiet għall-mistoqsijiet parlamentari jiġu limitati, li tistabbilixxi limitu ta' 20 linja; jistieden lill-Kummissarji jerfgħu r-responsabilità politika tagħhom u jieqfu milli jippermettu lilhom infushom jiġu limitati mis-Segretarjat Ġenerali fit-tweġibiet tagħhom;

298.  Jinsab imħasseb dwar il-protezzjoni mogħtija lill-informaturi u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li d-drittijiet tagħhom jiġu difiżi bis-sħiħ;

299.  Jirrimarka li l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) irċevew fl-2013 kważi EUR 9 miljuni mid-DĠ Ambjent, kważi EUR 4 miljuni mid-DĠ Saħħa u Konsumaturi u EUR 5,7 miljuni mid-DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni; jieħu nota ta' esternalizzazzjoni permanenti tal-kompiti tal-Kummissjoni; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament il-valur miżjud tal-Unjoni tal-flus li għaddew permezz ta' dawn l-NGOs;

300.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti lill-Kummissarji li ilhom fil-kariga għal anqas minn sentejn allowance tranżizzjonali għal perjodu li ma jaqbiżx it-term tal-kariga tagħhom bħala Kummissarji;

301.  Iqis li fi żminijiet ta' kriżi u tnaqqis baġitarju ġenerali, l-infiq fil-ġranet li l-persunal tal-Unjoni jqattgħu 'l bogħod mill-post tax-xogħol għandu jitnaqqas u li tali attivitajiet, kemm jista' jkun, għandhom jiġu ristretti għall-postijiet tax-xogħol tal-istituzzjonijiet, peress li l-valur miżjud li jirriżulta ma jiġġustifikax tali kostijiet għolja;

302.  Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' nisa fil-pożizzjonijiet ta' responsabilità fil-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni tvara skema ta' opportunitajiet indaqs imfassla biex tirrimedja dan l-iżbilanċ malajr kemm jista' jkun, b'mod partikolari fil-livell maniġerjali;

Kisba ta' riżultati mill-baġit tal-Unjoni

303.  Jiddispjaċih għall-fatt li minkejja xi progress irrappurtat mill-Qorti tal-Awdituri(132) r-raba’ rapport ta’ valutazzjoni kif previst fl-Artikolu 318 TFUE għadu mhux kontribut siewi għall-attività ta’ kwittanza, filwaqt li skont it-TFUE għandu jkun parti mill-evidenza meta l-Parlament jagħti kwittanza kull sena lill-Kummissjoni fir-rigward tal-baġit; jinsab imħasseb li n-nuqqas ta' ffukar fuq il-prestazzjoni huwa problema maġġuri tal-baġit tal-Unjoni;

304.  Jinnota li fir-rapport tagħha tal-2013, il-Qorti tal-Awdituri tikkonkludi li l-Istati Membri, meta kienu qed jagħżlu l-proġetti taħt ġestjoni kondiviża, iffukaw l-ewwel fuq il-ħtieġa li jonfqu l-flus tal-Unjoni li kienu disponibbli, u mhux fuq il-prestazzjoni mistennija tagħhom; jitlob li bil-għan li dan l-inċentiv jinqaleb u ssir bidla għal kultura ta' prestazzjoni tajba, jitlaqqa' grupp ta' ħidma (inklużi persuni akkademiċi) ta' livell għoli indipendenti dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-Unjoni bil-għan li jagħmel rakkomandazzjonijiet biex strutturalment iċaqlaq l-inċentiv mill-infiq għall-prestazzjoni tajba, abbażi ta' valutazzjoni tal-valur miżjud tal-Unjoni, filwaqt li tiġi rrispettata l-konformità mar-regoli; huwa tal-fehma li dak li jsib dan il-grupp ta' ħidma ta' livell għoli għandu jkun disponibbli meta jkun il-waqt qabel ma jsir ir-rieżami ta' nofs it-term tal-QFP attwali u jifforma l-bażi għall-perjodu ta' programmazzjoni tal-QFP l-ġdid;

305.  Itenni t-talba tiegħu li d-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni jiddefinixxu fil-Pjan ta’ Ġestjoni tagħhom għadd limitat ta’ miri sempliċi, li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Qorti tal-Awdituri f’dawk li huma rilevanza, komparabilità u affidabilità u li jkunu marbuta mal-għanijiet ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 li dawn jirrappurtaw dwar il-kisbiet tagħhom fir-rapport ta’ attività annwali tagħhom f’kapitolu intitolat “Kisbiet tal-politika” u li l-Kummissjoni tadotta, fuq din il-bażi, rapport ta’ evalwazzjoni dwar il-finanzi tal-Unjoni kif previst fl-Artikolu 318 tat-TFUE;

306.  Jitlob li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapporti ta’ valutazzjoni li jmiss li jipprovdi għalihom l-Artikolu 318 TFUE analiżi tal-effiċjenza, tal-effikaċja u tar-riżultati miksuba f'dawk li huma tkabbir u impjiegi mill-pjan ta’ investiment ta’ EUR 315-il biljun imħabbra mill-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker fis-26 ta’ Novembru 2014 fis-sessjoni plenarja tal-Parlament;

307.  Jitlob li fir-rapport ta’ valutazzjoni li jmiss li jipprovdi għalih l-Artikolu 318 TFUE, il-Kummissjoni tinkludi analiżi magħmula b’kooperazzjoni mal-Bank Ewropew tal-Investiment dwar l-effiċjenza, l-effikaċja u r-riżultati miksuba mill-pjan għat-Tkabbir u l-Impjiegi ta’ EUR 120 biljun adottat mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu tat-28 u d-29 ta’ Ġunju 2012;

308.  Jinsisti li l-organizzazzjoni interna tal-Kummissjoni, ippreseduta minn Jean-Claude Juncker, għandha tikkunsidra l-fatt li l-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi mhijiex ibbażata fuq attivitajiet immexxija minn kull DĠ individwali imma tħaddan seba’ inizjattivi emblematiċi trasversali li kull darba jiġu implimentati minn bosta Direttorati Ġenerali; jinsisti li l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni għalhekk meħtieġa fi ħdan il-Kummissjoni ma għandhomx joħolqu forom ġodda ta’ burokrazija;

309.  Jistieden lill-Kummissjoni timmaniġġja l-baġit tagħha b'tali mod li ma jkun hemm l-ebda rduppjar u duplikazzjonijiet ta' politiki tematiċi fost id-diversi Direttorati Ġenerali tagħha b'kompetenzi simili jew kważi identiċi;

310.  Iqis li l-kunċett/l-idea ta' Studji ta' Valutazzjoni tal-Impatt tas-Sostenibilità għandu jiġi applikat għat-tipi kollha ta' appoġġ finanzjarju, mhux biss fin-nefqa tal-Kummissjoni, iżda fl-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha tal-Unjoni; iqis li n-nefqa li ma tkunx tirrispetta studju/analiżi ta' valutazzjoni tal-impatt ma għandhiex tkun permessa;

311.  Jitlob lill-Kummissjoni tressaq rapport komprensiv dwar l-attivitajiet tagħha lill-kumita kompetenti tal-Parlament sa Settembru 2015 bil-għan li tinkoraġġixxi l-informar mill-pubbliku in ġenerali;

Aġenziji eżekuttivi

312.  Jiddispjaċih li skont ir-rapport tal-awditjar dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport(133), l-Aġenzija ma twettaqx il-verifika ex-ante sodisfaċenti dwar it-tariffi għall-post tagħha fatturati mill-maniġer tal-bini li jirriżultaw f’EUR 113 513 ta' VAT imħallsa indebitament u li ma ġewx irkuprati fl-2013 mill-Aġenzija Eżekuttiva; jinnota li l-parti l-kbira tal-kuntratti, il-fatturi u l-irċevuti ta' bażi ma kinux għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija. jinnota li r-rata għolja ta’ riport għat-Titolu II (27 % ekwivalenti għal EUR 666 119) li tqajjem mistoqsijiet dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba ta’ din l-Aġenzija Eżekuttiva;

Il-kuntrabandu tat-tabakk

313.  Ifakkar li l-Parlament, fir-riżoluzzjoni li takkumpanja l-kwittanza tal-Kummissjoni tal-2012, kien talab valutazzjoni tal-ftehimiet eżistenti mal-4 gruppi tat-tabakk (Philip Morris International Corporation Inc. (PMI), Japan Tobacco International Corporation, British American Tobacco Corporation u Imperial Tobacco Corporation); jinnota li matul is-smigħ bil-magħluq dwar din il-kwistjoni, il-Kummissjoni impenjat ruħha li tippreżenta, sa Mejju 2015, valutazzjoni tal-esperjenzi li saru fir-rigward tal-ftehim ma' PMI li jiskadi dalwaqt.

(1) ĠU L 66, 8.3.2013.
(2) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2015)0119.
(8) ĠU L 66, 8.3.2013.
(9) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(10) ĠU C 408, 15.11.2014, p. 39.
(11) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 67.
(12) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128..
(13) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(14) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(15) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(16) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(17) ĠU L 101, 21.4.2009, p. 26.
(18) ĠU L 343, 19.12.2013, p. 46.
(19) ĠU L 66, 8.3.2013.
(20) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(21) ĠU C 408, 15.11.2014, p. 6.
(22) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 74.
(23) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(24) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(25) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(26) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(27) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(28) ĠU L 5, 9.1.2004, p. 85.
(29) ĠU L 341, 18.12.2013, p. 73.
(30) ĠU L 66, 8.3.2013.
(31) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(32) ĠU C 408, 15.11.2014, p. 5.
(33) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 83.
(34) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(35) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(36) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(37) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(38) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(39) ĠU L 369, 16.12.2004, p. 73.
(40) ĠU L 341, 18.12.2013, p. 69.
(41) ĠU L 363, 18.12.2014, p. 183.
(42) ĠU L 66, 8.3.2013.
(43) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(44) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 240.
(45) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(46) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(47) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(48) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(49) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(50) ĠU L 9, 12.1.2008, p. 15.
(51) ĠU L 346, 20.12.2013, p. 58.
(52) ĠU L 66, 8.3.2013.
(53) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(54) ĠU C 408, 15.11.2014, p. 40.
(55) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 351.
(56) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(57) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(58) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(59) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(60) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(61) ĠU L 11, 15.1.2008, p. 9.
(62) ĠU L 346, 20.12.2013, p. 54.
(63) ĠU L 66, 8.3.2013.
(64) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(65) ĠU C 408, 15.11.2014, p. 41.
(66) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 358.
(67) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(68) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(69) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(70) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(71) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(72) ĠU L 32, 6.2.2007, p. 88.
(73) ĠU L 352, 24.12.2013, p. 65.
(74) ĠU L 66, 8.3.2013.
(75) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(76) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1..
(77) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(78) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(79) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(80) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(81) Ara r-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 11/2013, p. 93 sa 97.
(82) Ara r-riżoluzzjoni tal-Parlament tad-29 ta' April 2015, imsemmija hawn fuq, dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti ta' Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza tal-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2013 Parti I.
(83) Ara l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Settembru 2014 dwar il-protezzjoni tal-baġit Ewropew sa tmiem l-2013 (COM (2014)0618), p. 11.
(84) Ara r-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għall-2013, punt 1.14.
(85) Ara l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM(2014)0618, msemmija hawn fuq, Tabella 5.2: l-irtirar fil-koeżjoni (EUR 775 miljun), Irkupri tal-iżvilupp rurali (EUR 129 miljun) u korrezzjonijiet finanzjarji implimentati permezz ta’ diżimpenn/tnaqqis fl-għeluq kemm fil-Politika ta’ Koeżjoni (EUR 494 miljun) jew f’oqsma oħra ta’ politika apparti l-oqsma tal-agrikoltura u l-politiki ta’ koeżjoni (EUR 1 miljun).
(86) Ara l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM(2014)0618, msemmija hawn fuq, Tabella 7.2:
(87) Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Ġunju 2014 bit-titolu “Sinteżi tal-kisbiet tal-ġestjoni tal-Kummissjoni fl- 2013” (COM(2014)0342), p. 14: Ammont totali massimu f’riskju matul il-perjodu kollu ta’ 2013 'infiq (baġit tal-UE u l-FEŻ).
(88) L-Anness 1 tar-rapport ta' sinteżi jispjega “ammonti f'riskju” bħala l-valur tal-frazzjon tat-tranżazzjonijiet li huwa stmat li mhuwiex f'konformità sħiħa mar-rekwiżiti regolatorji ukuntrattwali applikabbli wara l-applikazzjoni tal-kontrolli kollha (miżuri korrettivi) intenzjonati biex jimmitigaw ir-riskji ta' konformità.
(89) Mill-EUR 322 biljun, EUR 222 biljun jirrappreżentaw impenji baġitarji pendenti u EUR 99 biljun huma relatati ma' obbligazzjonijiet tal-karta tal-bilanċ li mhumiex koperti minn impenji pendenti.
(90) Preżentazzjoni tar-rapporti annwali tal-Qorti tal-Awdituri mill-President Vítor Manuel da Silva Caldeira f’laqgħa regolari tal-Kumitat CONT tal-5 ta’ Novembru 2014.
(91) Ibid.
(92) Informazzjoni mogħtija minn Kristalina Georgieva, Viċi President tal-Kummissjoni matul il-proċedura ta’ kwittanza.
(93) Ara r-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 16/2014.
(94) COM(2013)0362.
(95) Ara r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri għall-2013, punt 2.11, u r-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 11/2013 (Kwittanza 2013) ‘Kisba ta' data korretta dwar l-Introjtu Nazzjonali Gross (ING): approċċ aktar strutturat u ffukat aħjar itejjeb l-effettività tal-verifikazzjoni mill-Kummissjoni.”
(96) L-aħħar frażi tad-dikjarazzjoni ta' Jacek DOMINIK dwar ir-reviżjoni tal-introjtu nazzjonali gross tal-Istati Membri, Stqarrija għall-Istampa, Brussell 27 ta’ Ottubru 2014.
(97) Opinjoni Nru 7/2014 dwar proposta ta' Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000 li jimplementa d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi tagħhom tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 459, 19.12.2014, p. 1).
(98) Testi adottati, P7_TA(2013)0078.
(99) Ara l-Qorti tal-Awdituri l-pajsaġġ reviżjoni ‘Nagħmlu l-aħjar użu mill-flus tal-UE: Reviżjoni tal-pajsaġġ tar-riskji għall-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-UE”, 2014, p. 67.
(100) Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p.608).
(101) Ċifri indikattivi dwar it-tqassim tal-għajnuna, skont kemm tingħata għajnuna, li tingħata fil-kuntest ta’ għajnuna diretta mħallsa lill-produtturi skont ir-Regolament tal-Kunsill KE 1782/2003 u r-Regolament tal-Kunsill 73/2009, mibgħuta mill-Kummissarju Hogan fit- 8 ta’ Diċembru 2014.
(102) Il-frekwenza żdiedet b’mod pjuttost sinifikanti: minn 41 % fl- 2012 għal 61 % fl-2013.
(103) Skont ir- Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1), f’ċerti reġjuni, appoġġ tranżitorju jista’ jingħata biex jinkoraġġixxu lill-produtturi li jixtiequ jiksbu l-istatus ta’ organizzazzjoni tal-produtturi (OP) biex jiffurmaw gruppi ta’ produtturi; Dan il-finanzjament jista’ jiġi parzjalment rimborżat mill-UE u jieqaf ġaladarba l-grupp tal-produtturi jiġi magħruf bħala PO.
(104) Ara r-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għall-2013, punt 43.
(105) Ara t-tweġiba għall-mistoqsija bil-miktub tal-Kummissjoni Nru 11, smigħ ta’ CONT mal-Kummissarju Phil Hogan tal-1 ta’ Diċembru 2014.
(106) Ara r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri għall- 2013, punt 3.23 u ta’ wara.
(107) Ara r-rapport annwali tal-attività 2013 tad-DĠ AGRI, Anness 10, Tabella 51: “każijiet ġodda miftuħa mill-2007”.
(108) Ara r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri għall-2013, punt 4.25.
(109) Ara r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri għall-2013, punt 4.27.
(110) Ara t-tweġiba għall-mistoqsija bil-miktub Nru 29, smigħ ta’ CONT mal-Kummissarju Phil Hogan fl-1 ta’ Diċembru 2014.
(111) Ara r-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 23/2014 intitolat 'Żbalji finnefqa għalliżvilupp rurali: x’jikkawżahom, u kif qed jiġu indirizzati?', p. 10: it-8,2 % huma medja tat-tliet snin b’limitu inferjuri ta’ 6,1 % u limitu superjuri ta’ 10,3 %. Il-medja hija komposta minn 8,4 % għall-2011, 8,3 % għall-2012 u 7,9 % għall-2013.
(112) Ara r-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 23/2014, p. 22 sa 24.
(113) Dikjarazzjoni mill-Membru tal-Qorti tal-Awdituri, Rasa Budbergyte, smigħ ta’ CONT mal-Kummissarju Phil Hogan fl-1 ta’ Diċembru 2014.
(114)Ara t-tweġiba għall-mistoqsija bil-miktub Nru 12, smigħ ta’ CONT mal-Kummissarju Phil Hogan fl-1 ta’ Diċembru 2014.
(115) Ara r-rapport annwali tal-attività 2013 tad-DĠ AGRI, Tabella 2.1.24.
(116) Ara r-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 20/2014, punt 68.
(117) Ara r-rapport annwali tal-attività 2013 tad-DĠ REGIO, Anness, p. 41.
(118) Ara r-rapport annwali tal-attività 2013 tad-DĠ REGIO, Anness, p. 42.
(119) Ara r-rapport annwali tal-attività 2013 tad-DĠ REGIO, Anness, p. 43.
(120) Ir- Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2014 tat-3 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (ĠU L 138, 13.5.2014, p. 5).
(121) Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65).
(122) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).
(123) COM(2015)0118
(124) ĠU L 266, 5.9.2014, p. 69, paragrafu 139 et seq.
(125) Jiddispjaċih li t-73 SĠK li ġejjin fl-Istati Membri kienu kkunsidrati, fl-aħjar sitwazzjoni, parzjalment affidabbli (immarkat b’kulur oranġjo minnfirxa tal-kuluri aħdar, isfar, oranġjo u aħmar): Vorarlberg (AT), Vjenna (AT), Styria (AT), Tirol (AT), Brussell (BE), żvilupp reġjonali (BG), ambjent (BG), Negozju u Innovazzjoni (CZ), ROP NUTSII tal-Grigal (CZ), ROP NUTS II Silesia (CZ), OP Integrata (CZ), Thuringia (DE), Mecklenburg Pomeranja tal-Punent (DE), Saxony-Anhalt, Bremen (DE), Rheine Westphalia tat-Tramuntana (DE), EC ENV (EE), Attica (EL), il-Greċja tal-Punent (EL), Macedonia-Thrace (EL), Thessaly-il-Greċja kontinentali-Epirus (EL), Kreta u l-Gżejjer Eġej (EL), Murcia (ES), Melilla (ES),Ceuta (ES), Asturias (ES), Galicia (ES), Extremadura (ES), Castalia La Mancha (ES), Andalucía (ES), Fond ta’ Koeżjoni (ES), Cantabria (ES), ir-reġjun Bask (ES), Navarra (ES), Madrid (ES), Rioja (ES), Cataluña (ES), Il-Gżejjer Baleariċi (ES), Aragon (ES), Castalia y Leon (ES), ir-reġjun ta’ Valenzja (ES), Il-Gżejjer Kanarji (ES), Ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni għan-negozju (ES), Żvilupp ekonomiku (HU), Enerġija ambjentali (HU), Pannon tal-Punent (HU), Il-Pjanura l Kbira tan-Nofsinhar (HU), It-Transdanubju Ċentrali (HU), L-Ungerija tat-Tramuntana (HU), Trasport (HU), Il-Pjanura l Kbira tat-Tramuntana (HU), Transdanubju tan-Nofsinhar (HU), L-Ungerija Ċentrali (HU), L-Adrijatiku (Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni - IPA), Mecklenburg Pomeranja tal-Punent/Brandenburg-il-Polonja (Kooperazzjoni Territorjali Ewropea - ETC), Il-Fjandri - il-Pajjiżi l-Baxxi r-reġjun tal-fruntiera (ETC), Networks u Mobilità (IT), Riċerka (IT), Sigurtà (IT), Calabria (IT), Puglia (IT), Sqallija (IT), Basilicata (IT), Sardinja (IT), Infrastruttura u ambjent (PL), Żvilupp il-Polonja tal-Lvant (PL), Soċjetà tal-informazzjoni (SK), Ambjent (SK), PO Reġjonali (SK), Trasport (SK), Saħħa (SK), Kompetittività u tkabbir ekonomiku (SK), Assistenza teknika (SK), Riċerka u żvilupp (SK).
(126) L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, Is-sitwazzjoni tar-Rom fi 11-il Stat Membru tal-UE, il-Lussemburgu 2012
(127) Ara r-Rapport Annwali tal-Attività tal-EuropeAid 2013, p. 197.
(128)a.b.c.d.e.f.g.h.i.IEP “20 Ammont Ineliġibbli Ex Ante”IEP 1 “Eżekuzzjoni tal-Previżjonijiet Finanzjarji: Pagamenti”IEP 2 “Eżekuzzjoni tal-Previżjonijiet Finanzjarji: Kuntratti”.IEP 4 “Kapaċità ta’ Assorbiment tal-RAL”,IEP 18 “Persentaġġ ta’ Proġetti li Saritilhom Żjara fil-Perjodu tal-RMAE”IEP 21 “Implimentazzjoni tal-Pjan Annwali tal-Awditjar: Sena N (2013)”IEP 22 “Implimentazzjoni tal-Pjan Annwali tal-Awditjar: Sena N - 1 (2012)”IEP 23 “Implimentazzjoni tal-Pjan Annwali tal-Awditjar: Sena N - 2 (2011)”IEP 26 “Rkupru jew Ġustifikazzjoni ta’ Ammonti Ineliġibbli għall-Awditjar”.
(129) UNHCR Inspector General's Office, Inquiry Report INQ/04/005, Geneva, 12 May 2005.
(130) Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).
(131) Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 723/2004 tat- 22 ta’ Marzu 2004 li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 124, 27.4.2004, p. 1).
(132) Ara r-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għall-2013, punt 10.24.
(133) Ara r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (preċedentement magħrufa bħala l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport) għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija (ĠU C 442, 10.12.2014, p. 358), punti 11 sa 13.


Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013
PDF 785kWORD 325k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013 (2014/2140(DEC))
P8_TA(2015)0119A8-0067/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0140/2014)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3) u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni(5) u r-riżoluzzjoni tiegħu bl-osservazzjonijiet li jifformaw parti integrali minn dik id-deċiżjoni,

–  wara li kkunsidra r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri mfassla skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 287(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05303/2015 – C8‑0053/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0067/2015),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni timplimenta l-baġit u tieħu ħsieb il-ġestjoni tal-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din tipproċedi bl-implimentazzjoni tal-baġit b'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, f'konformità mal-prinċipji tal-amministrazzjoni finanzjarja tajba;

B.  billi r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri jipprovdu tagħrif dwar kwistjonijiet ta' tħassib marbuta mal-implimentazzjoni tal-fondi, u għalhekk huma utli għall-Parlament fl-eżerċizzju tar-rwol tiegħu ta' awtorità ta' kwittanza,

C.  billi l-osservazzjonijiet tiegħu dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri jifformaw parti integrali mid-deċiżjoni tal-Parlament imsemmija hawn fuq tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni;

Parti I – Rapport Speċjali Nru 11/2013 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu “Kisba ta' data korretta dwar l-Introjtu Nazzjonali Gross (ING): approċċ aktar strutturat u ffukat aħjar itejjeb l-effettività tal-verifikazzjoni mill-Kummissjoni"

1.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq analiżi strutturata u formalizzata li tqis il-kostijiet u l-benefiċċji u li tippermettilha tippjana u tipprijoritizza l-verifikazzjoni tagħha fir-rigward ta' oqsma speċifiċi jew (sotto)proċessi ta' kompilazzjoni; huwa tal-fehma li tali analiżi għandha tqis ir-riskji relatati mal-kompilazzjoni tal-Istati Membri tal-kontijiet nazzjonali tagħhom u d-daqs relattiv tal-komponenti ING fl-ekonomija totali; iqis li din il-valutazzjoni tar-riskji għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni kollha kwalitattiva u kwantitattiva disponibbli fid-dipartimenti kollha tal-Eurostat u għandha tikkonċentra fuq il-proċeduri ta' kompilazzjoni deskritti fl-inventarji tal-ING u fir-rapporti reċenti ta' kwalità tal-ING tal-Istati Membri;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tqassar iż-żmien taċ-ċiklu tal-verifikazzjoni tagħha sabiex tillimita l-użu ta' riżervi ġenerali; iqis li tali riżervi għandhom ikunu limitati għal każijiet eċċezzjonali fejn hemm riskji sinifikanti li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni ma jkunux protetti, pereżempju meta Stat Membru jwettaq reviżjoni maġġuri matul iċ-ċiklu tal-verifika jew f'intervalli irregolari;

3.  Jistieden lill-Eurostat jirrapporta b'mod ċar u fil-mument opportun lill-Kumitat ING dwar każijiet fejn il-prinċipju tal-kostijiet-benefiċċji jitqies li japplika;

4.  Jistenna li l-proċess ta' verifika mill-Kummissjoni jinvolvi valutazzjoni tar-riskji kwalitattiva, li tkun strutturata u formalizzata, tal-proċeduri ta' kompilazzjoni deskritti fl-inventarji tal-ING u verifika fil-fond ta' komponenti materjali u riskjużi tal-ING; jemmen li l-għażla tal-komponenti tal-ING għal verifika fil-fond għandha ssir skont l-analiżi tal-kostijiet-benefiċċji deskritta fir-Rakkomandazzjoni 1; huwa tal-fehma li l-ambitu u l-objettivi ta' verifika fil-fond għandhom ikunu usa' minn dawk ta' verifika diretta mwettqa mill-Eurostat fiċ-ċiklu reċenti tal-verifika;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari fil-verifika tagħha għall-eżawrjenza tal-ING tal-Istati Membri u l-użu ta' proċeduri kumparabbli ta' stima biex tiġi koperta l-ekonomija sotterranja fil-kontijiet nazzjonali; jistieden lill-Eurostat jiċċekkja jekk il-linji gwida tal-Kummissjoni jiġux segwiti mill-Istati Membri kollha u jieħu azzjonijiet xierqa li jiżguraw trattament kumparabbli ta' din il-kwistjoni bejn l-Istati Membri;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni tiddokumenta x-xogħol tagħha li jinkludi ġabra kompluta ta' informazzjoni relatata mal-verifika tal-Eurostat imwettqa abbażi ta' kontrolli fl-uffiċċju u/jew ta' żjarat fl-istituti nazzjonali tal-istatistika (NSIs); iqis li l-fajls ta' kontroll tal-Eurostat għandhom jippermettu lill-maniġment jidentifika b'mod ċar ir-riżultati tal-kontrolli mwettqa fuq il-komponenti ING magħżula, f'konformità mal-istandards ta' kontroll intern (ICS);

7.  Jistieden lill-Eurostat sabiex, fejn hu possibbli, jivvaluta l-impatt potenzjali (għall-osservazzjonijiet kwantifikabbli) u/jew l-ammont f'riskju (għall-osservazzjonijiet mhux kwantifikabbli) tal-punti ta' azzjoni u jistabbilixxi kriterji ċari ta' materjalità sabiex jistabbilixxi riżervi speċifiċi; iqis li dawn il-kriterji għandhom ikunu kwalitattivi jew kwantitattivi; huwa tal-fehma li, bħala regola ġenerali, għandu jkun hemm riżervi dwar komponenti ING speċifiċi li huma relatati ma' punti ta' azzjoni mhux indirizzati mill-NSIs fl-iskadenzi stabbiliti u li l-impatt tagħhom jista' jkun materjali;

8.  Jistieden lill-Eurostat itejjeb il-koordinazzjoni bejn id-dipartiment tiegħu inkarigat mill-verifika tal-ING għal skopijiet tar-riżorsi proprji u d-dipartimenti l-oħra tiegħu, b'mod partikolari dawk li jittrattaw il-kontijiet nazzjonali; iqis li, fejn azzjonijiet possibbli mwettqa minn dipartimenti oħra tal-Eurostat jista' jkollhom impatt fuq il-kompilazzjoni tal-prodott domestiku gross (PDG) u/jew tal-ING, il-Kumitat ING għandu jiġi kkonsultat u d-deċiżjoni finali dwar dawn il-miżuri għandha tittieħed f'livell ġerarkiku xieraq fl-Eurostat;

9.  Jistieden lill-Eurostat itejjeb ir-rapporti ta' valutazzjoni tiegħu biex jipprovdi evalwazzjoni kompluta, trasparenti u konsistenti tad-data tal-ING tal-Istati Membri; iqis li l-opinjonijiet annwali tal-Kumitat ING għandhom jinkludu valutazzjoni ċara dwar jekk id-data tal-ING tal-Istati Membri hijiex xierqa (jew le) għal dak li għandu x'jaqsam mar-riżorsi proprji, jekk il-kontenut tagħhom huwiex konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1287/2003(8) (Regolament dwar l-ING) u jekk dawn jintużawx b'mod xieraq fil-proċedura baġitarja kif prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000(9) (Regolament dwar ir-riżorsi proprji);

10.  Huwa tal-fehma li r-Rapporti Annwali tal-Attività tad-DĠ Baġit u l-Eurostat għandhom jipprovdu stampa reali u ġusta tal-verifikazzjoni tad-data dwar l-ING tal-Istati Membri, u tal-ġestjoni tar-riżorsi proprji bbażati fuq l-ING; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni tistabbilixxi rekwiżiti għall-Eurostat biex jirrapporta b'mod regolari dwar ir-riżultati tal-verifika tiegħu tad-data tal-ING, u b'hekk id-DĠ Baġit ikun jista' jislet il-garanziji meħtieġa biex dawn jintużaw fil-kuntest tar-RAA tiegħu;

Parti II – Rapport Speċjali Nru 13/2013 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Assistenza għall-Iżvilupp mill-UE lill-Asja Ċentrali"

11.  Jilqa' r-rapport speċjali li jivvaluta l-assistenza għall-iżvilupp mill-UE lill-Asja Ċentrali; jieħu nota tas-sejbiet, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet u jressaq l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt;

Rimarki ġenerali

12.  Jilqa' l-osservazzjonijiet tar-rapport li juri li l-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) għamlu sforzi sinifikanti f'kuntest ġeografiku u politiku pjuttost impenjattiv;

13.  Jinnota, madankollu, li għad hemm lok għal titjib biex l-istrateġiji għall-iżvilupp tal-Unjoni jkunu mmirati u mfassla aħjar permezz ta' mudelli adegwati ta' assistenza biex jitjiebu l-viżibbiltà u l-impatt tal-objettivi politiċi tal-Unjoni fil-livell reġjonali;

14.  Jenfasizza l-fatt li l-livell u n-natura tal-impenn tal-Unjoni għandhom ikunu ddifferenzjati u kondizzjonali, skont il-progress kwantifikabbli fl-oqsma tad-demokratizzazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba, l-iżvilupp soċjoekonomiku sostenibbli, l-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, billi toffri l-assistenza tagħha fejn tkun meħtieġa għat-trawwim ta' dan il-progress, billi jkunu segwiti linji simili għall-prinċipji tal-politika tal-viċinat tal-Unjoni;

15.  Iqis li l-promozzjoni kontinwa tal-programmi mmirati lejn il-pajjiżi tal-Asja Ċentrali min-naħa tal-Unjoni hija għodda transkonfinali importanti biex jitrawmu l-fehim u l-kooperazzjoni fost il-pajjiżi fir-reġjun;

16.  Jindika li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp mal-pajjiżi tal-Asja Ċentrali tista' biss trendi r-riżultati jekk kemm-il darba dawn il-pajjiżi jkunu konformi mal-istandards internazzjonali tad-demokrazija, il-governanza, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem; bl-istess mod jenfasizza li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni m'għandhiex tkun subordinata għal interessi ekonomiċi, tal-enerġija jew dawk ta' sigurtà;

Żviluppi futuri fir-rigward tal-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-assistenza futura għall-iżvilupp

17.  Iqis li l-Kummissjoni għandha tfassal kull programm reġjonali futur b'mod li dan ikun probabbli li jikseb dimensjoni reġjonali ġenwina;

18.  Jitlob lill-Kummissjoni tikkonċentra l-assistenza kollha pprovduta fuq għadd żgħir ta' setturi;

19.  Jindika li l-assistenza futura għall-iżvilupp għandha tissaħħaħ, minn naħa, permezz ta' koordinazzjoni interna msaħħa tal-Unjoni u, min-naħa l-oħra, permezz ta' impenn intensifikat ma' donaturi internazzjonali u partijiet interessati reġjonali oħra;

20.  Jappoġġa bil-qawwa l-ftuħ ta' delegazzjonijiet kompletament funzjonanti tal-Unjoni fil-pajjiżi kollha tal-Asja Ċentrali bħala mezz għat-tkabbir tal-preżenza u l-viżibilità tal-Unjoni fir-reġjun u tal-kooperazzjoni u l-impenn fit-tul mas-setturi kollha tas-soċjetà u għat-tkattir tal-progress għal komprensjoni aħjar u biex ifiġġu l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem; iqis li l-preżenza ta' dawn id-delegazzjonijiet se tikkontribwixxi bil-kbir għall-kisba tal-objettivi tal-assistenza għall-iżvilupp;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi sistema għall-kalkolu u r-rappurtar dwar l-ispiża amministrattiva kumplessiva involuta fit-twassil tal-assistenza tagħha għall-iżvilupp;

22.  Jitlob lill-Kummissjoni tiddefinixxi u tapplika kundizzjonijiet rigorużi u verifikabbli b'mod oġġettiv għal kwalunkwe programm ta' appoġġ baġitarju li għaddej, b'mod partikolari bl-għoti ta' attenzjoni suffiċjenti lill-appoġġ għal mekkaniżmi kontra l-korruzzjoni;

23.  Ifakkar li l-korruzzjoni hija problema serja fil-pajjiżi tal-Asja Ċentrali; jirrimarka li skont l-Indiċi dwar il-Perċezzjoni tal-Korruzzjoni maħruġa minn Transparency International, il-pajjiżi kollha tal-Asja Ċentrali ġew klassifikati b'indiċi ta' anqas minn 28 minn massimu ta' 100 fl-2011, filwaqt li l-Kirgiżistan, it-Turkmenistan u l-Uzbekistan jinsabu fl-aħħar 10 % tal-182 pajjiż mistħarreġ;

24.  Iqis li tali korruzzjoni mifruxa tista' taffettwa r-reputazzjoni tal-Kummissjoni u tnaqqas l-effikaċja tal-programmi ta' appoġġ;

25.  Huwa tal-fehma li d-deċiżjonijiet dwar l-iżborż għandhom ikunu bbażati fuq il-progress ta' pajjiżi sħab aktar milli fuq l-impenn tagħhom li jagħmlu riforma; jenfasizza l-importanza li tkun żgurata politika xierqa ta' djalogu bbażata fuq approċċ ibbażat fuq inċentivi u monitoraġġ kontinwu ta' riformi u programmi settorjali li jkejlu r-rendiment u s-sostenibbiltà tar-riżultati;

26.  Jappella għal trasparenza akbar fl-allokazzjoni tal-fondi mill-ambaxxati tal-Unjoni u tal-Istati Membri biex jappoġġaw b'mod ġenwin lis-sħab indipendenti mhux governattivi sabiex jgħinu biex ikollhom rwol effettiv fl-iżvilupp u l-konsolidazzjoni tas-soċjetà ċivili;

27.  Jitlob lill-Kummissjoni ttejjeb it-tfassil u t-twassil tal-programmi fid-dawl tat-tagħlimiet meħuda u ta' ċirkustanzi li jinbidlu;

28.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta dwar ir-riżultati u l-impatt b'mod li jippermetti li jsir tqabbil mal-pjanijiet u l-objettivi;

Parti III – Rapport Speċjali Nru 15/2013 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-komponent "Ambjent" tal-Programm LIFE kien effettiv?"

29.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-Programm LIFE jaġixxi bħala katalist għall-bidliet fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika; jenfasizza l-ħtieġa li, għall-proġetti li se jiġu ffinanzjati, il-Kummissjoni tistabbilixxi objettivi ċari, speċifiċi, kwantifikabbli u li jistgħu jintlaħqu;

30.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-proġetti ffinanzjati mill-Programm LIFE jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi ta' aktar minn wieħed mill-oqsma prijoritarji tal-Programm; jenfasizza l-ħtieġa li l-proġetti ffinanzjati jevitaw l-iżolament u, għall-kuntrarju, ikunu ta' natura transnazzjonali u jikkontribwixxu, b'mod kwantifikabbli, għad-diffużjoni, is-sostenibbiltà u r-riproduzzjoni tar-riżultati tagħhom fi Stati Membri oħrajn;

31.  Jinnota li, xi drabi, l-allokazzjonijiet nazzjonali jistgħu jfixklu l-għażla tal-aħjar proġetti; iħeġġeġ lill-Istati Membri jżommu bilanċ ġeografiku billi jipproponu aktar proġetti integrati, iżda jtenni li qabelxejn il-fondi għandhom jitqassmu skont il-merti tal-proġetti u mhux b'mod li jkun ta' detriment għall-kwalità tal-proġetti;

32.  Jinnota li għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-potenzjal tal-proġetti li jiġu diffużi, sostnuti u riprodotti; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi indikaturi ċari biex jiġi vvalutat il-potenzjal ta' diffużjoni, sostenibbiltà u riproduzzjoni tal-proġetti vvalutati sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-programm; iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq segwitu għal dawn l-objettivi;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-għodod ġestjonali tal-programmi tagħha sabiex jiġu evitati proċeduri ta' selezzjoni mhux trasparenti; iqis li dan jinkludi t-titjib tal-formoli ta' evalwazzjoni tas-selezzjoni tal-proġetti, l-introduzzjoni ta' formoli dettaljati għall-valutazzjoni tal-ispejjeż mitluba, monitoraġġ xieraq tal-proġetti, l-introduzzjoni ta' indikaturi komuni ta' prestazzjoni u riżultat adegwati, u monitoraġġ bir-reqqa tas-segwitu mogħti lill-proġetti;

Parti IV – Rapport Speċjali Nru 16/2013 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Valutazzjoni ta' awditu uniku (single audit) u d-dipendenza tal-Kummissjoni fuq ix-xogħol tal-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar fil-koeżjoni"

34.  Jenfasizza l-gwadanni potenzjali ta' effiċjenza minn katina ta' awditu uniku bbażata fuq prinċipji u standards komuni; iħeġġeġ lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri jkomplu bl-isforzi tagħhom f'dan ir-rigward; iqis li tali sistema ta' awditu uniku għandha tikkunsidra wkoll iċ-ċikli ta' programmi pluriennali;

35.  Ifakkar lill-Kummissjoni dwar ir-rimarki tal-Parlament(10) fir-rigward tal-konklużjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri fir-Rapport Annwali tagħha għall-2012: "jenfasizza li r-riżultati tal-awditu tal-Qorti tal-Awdituri ta' nuqqasijiet jinsabu fil-"kontrolli primarji" tal-infiq [fl-Istati Membri]; josserva li, għal 56 % tat-tranżazzjonijiet tal-politika reġjonali milquta minn żball (kwantifikabbli u/jew mhux kwantifikabbli), il-Qorti tqis li kien hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli biex l-awtoritajiet tal-Istati Membri jaqbdu u jikkoreġu wieħed jew iktar mill-iżbalji qabel ma ċċertifikaw l-infiq lill-Kummissjoni"; jinnota li din hi r-raġuni għalfejn il-Parlament approva r-riżerva maħruġa mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ REGIO rigward is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll FEŻR/Fond ta' Koeżjoni/IPA għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 fi 17-il Stat Membru (72 programm) u talab biex jittieħdu azzjonijiet rapidi;

36.  Jibqa' konvint, għaldaqstant, li l-Istati Membri jridu jsiru aktar viġilanti fil-ġestjoni tal-fondi strutturali;

37.  Jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-introduzzjoni tad-dikjarazzjonijiet nazzjonali, iffirmati fil-livell xieraq, preferibbilment wieħed politiku, u mibnija fuq id-dikjarazzjonijiet annwali tal-ġestjoni (l-Artikolu 59(5) tar-Regolament Finanzjarju);

38.  Jilqa' l-fatt li mill-2009 l-Kummissjoni wettqet awditi estensivi fil-post biex teżamina l-ħidma tal-awtoritajiet tal-awditjar; jinnota li wettqet 269 missjoni tal-awditjar u eżaminat 47  u 84  Awtorità tal-Awditjar għall-FEŻR u għall-FSE, rispettivament; jinnota li l-missjonijiet koprew bejn wieħed u ieħor 96 % u 99 % tal-allokazzjonijiet totali, rispettivament; huwa tal-opinjoni li matul perjodu ta' finanzjament il-Kummissjoni għandha tawditja l-programmi operazzjonali (PO) kollha minn tal-anqas darba;

39.  Jilqa' l-użu ta' interruzzjonijiet u sospensjonijiet ta' pagamenti min-naħa tal-Kummissjoni meta l-iżbalji jaqbżu l-limitu minimu ta' materjalità ta' 2 %; iqis li dawn huma għodod utli għall-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u jinsab konvint li l-Kummissjoni għandha tikkonċentra fuq l-isforzi tal-awditjar tagħha stess fuq "min ikollu prestazzjoni ħażina";

40.  Hu tal-fehma li l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni informazzjoni dettaljata biżżejjed dwar l-awditi tagħhom;

41.  Jappoġġa r-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l -Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa sabiex l-awtoritajiet tal-awditjar ikunu jistgħu jużaw qafas metodoloġiku stabbli u vinkolanti li jiżgura li l-infiq tal-Unjoni fl-Istati Membri kollha huwa ċċekkjat skont l-istess standards u li r-riżultati huma rrappurtati b' mod preċiż;

42.  Jinnota b'sodisfazzjoni li, fit-13 ta' Diċembru 2013, il-Kummissjoni ppreżentat komunikazzjoni dwar l-applikazzjoni għal korrezzjonijiet finanzjarji netti fuq l-Istati Membri għall-Politika tal-Agrikoltura u l-Koeżjoni (COM(2013)0934); jenfasizza madankollu li l-kwistjoni dwar jekk l-istrument il-ġdid hux se jwassal għal żieda fil-korrezzjonijiet netti u għaldaqstant għal kwota ta' żbalji aktar baxxa fil-politika ta' koeżjoni, se tkun tiddependi minn bosta fatturi;

43.  Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Kummissjoni jiżviluppaw strument ta' awditu li, minn naħa waħda, jirreġistra żbalji u irregolaritajiet annwali filwaqt li, min-naħa l-oħra, iqis il-korrezzjoni finanzjarja matul il-perjodu ta' programmazzjoni;

44.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni aġġornat il-pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni korretta tal-prinċipju tal-'awditu uniku' f'Settembru 2013, li konformità miegħu tqiegħed lill-awtoritajiet nazzjonali f'pożizzjoni fejn ikunu jistgħu jiksbu l-"istatus ta' awditu uniku"; jitlob kopja ta' dan id-dokument;

45.  Jinsab imħasseb dwar l-idea li l-kontroll tal-infiq jista' jirrappreżenta piż amministrattiv; iqis li l-obbligu tar-reponsabbiltà m'għandux jiskoraġġixxi lil benefiċjarji potenzjali milli japplikaw għal assistenza finanzjarja;

Parti V – Rapport Speċjali Nru 17/2013 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Finanzjament għall-klima mill-UE fil-kuntest ta' għajnuna esterna"

46.  Jilqa' r-rapport speċjali li jeżamina l-finanzjament tal-Unjoni b'rabta mal-klima fil-kuntest tal-għajnuna esterna bħala kontribut importanti għad-dibattitu politiku u finanzjarju ġenerali dwar il-politika u d-diplomazija tal-Unjoni dwar il-klima; jieħu nota tas-sejbiet, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet u jressaq l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt;

Rimarki ġenerali

47.  Jilqa' s-sejbiet tar-rapport li juru li l-Kummissjoni mmaniġġjat tajjeb l-infiq tal-UE relatat mal-klima mill-baġit tal-Unjoni u mill-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp (FEŻ);

48.  Jilqa' wkoll il-ħidma mibdija mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri dwar standard komuni tal-Unjoni għall-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika tal-finanzjament pubbliku b'rabta mal-klima;

49.  Itenni l-pożizzjoni tal-Parlament, li l-Qorti tal-Awdituri ħadet nota tagħha fir-rapport speċjali, li jinsisti li l-finanzjament għall-klima għandu jkun addizzjonali għall-mira ta' 0,7 %; jiddeplora l-fatt li l-kunċett ta' addizzjonalità tal-Parlament naqas milli jiġi kkonfermat fin-negozjati dwar l-istrument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (DCI);

50.  Jirrimarka, madankollu, li hemm bżonn li l-Kummissjoni teżerċita biżżejjed tmexxija biex timmassimizza l-impatt internazzjonali tagħha u tikkonsolida l-għodod għat-tiswir tal-kundizzjonijiet għad-diplomazija klimatika u ekoloġika tal-Unjoni fis-snin li ġejjin, b'mod partikolari biex jintlaħqu l-parametri relatati mal-klima fi ħdan id-DCI kif adottati f'Diċembru 2013, li jgħidu li r-Regolament għandu "jikkontribwixxi għall-objettiv li mill-inqas 20 % tal-baġit tal-Unjoni jkun indirizzat lejn soċjetà b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u reżiljenti għall-klima, u li l-programm Beni Pubbliċi u Sfidi Globali previst f'dan ir-Regolament għandu juża mill-inqas 25 % tal-fondi tiegħu biex ikopri t-tibdil fil-klima u l-ambjent (il-Premessa 20 tad-DCI)"; jirrimarka li l-Anness IV tad-DCI jispeċifika wkoll li skont il-programm Beni Pubbliċi u Sfidi Globali (GPGC), 27 % tal-fondi huma allokati għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima u tal-inqas 50 % tal-programm tal-GPGC se jservi għal azzjoni relatata mal-klima u għall-objettivi relatati mal-ambjent;

51.  Jilqa' l-fatt li mill-2011 sar impenn f'madwar 40 pajjiż biex jitjieb il-Programm Konġunt tal-UE, jirrimarka, madankollu, li l-koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri fil-finanzjament għall-klima għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw xorta teħtieġ li titjieb b'mod konsiderevoli, mhux biss biex jintlaħaq l-impenn għall-2020 iżda wkoll biex l-Unjoni tkun tista' tibqa' fuq quddiem fir-rigward tal-azzjonijiet b'rabta mal-klima u tiġġieled il-korruzzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

52.  Itenni l-appoġġ tal-Parlament għall-ipprogrammar konġunt u l-għarfien tiegħu tal-progress sinifikanti li twettaq dwar dan; jistenna b'ħeġġa li jiġi kkonsultat mill-ġdid, kif imwiegħed mill-Kummissjoni, jekk dan l-ipprogrammar iwassal għal bidliet fl-ipprogrammar tad-DCI;

53.  Jinnota l-ispjegazzjonijiet dwar id-diffikultajiet fl-intraċċar u r-rappurtar, minħabba l-prattiki diverġenti tar-rappurtar tal-Istati Membri, mogħtija fir-Rapport ta' Responsabilità tal-Kummissjoni dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp, ippubblikat fit-3 ta' Lulju 2014 fil-forma ta' Dokument ta' Ħidma tal-Persunal, inkluża taqsima fil-Volum I dwar il-Finanzjament għall-Klima li tipprovdi tagħrif dwar il-finanzjament għall-klima tal-Unjoni; jinnota li r-rapport jtenni ċ-ċifra ta' EUR 7,3 biljun ta' Finanzjament Rapidu li sar disponibbli mill-Unjoni u mill-Istati Membri, u jħeġġeġ titjib ulterjuri fir-rapportar dwar l-impatt u r-riżultati tal-għajnuna dwar l-iżvilupp;

Żviluppi futuri

54.  Jitlob aktar allokazzjoni ta' fondi għal setturi speċifiċi, inklużi l-finanzjament għall-klima, meta mogħtija permezz tal-appoġġ tal-baġit, u aktar trasparenza dwar l-użu tal-fondi b'mod ġenerali;

55.  Iqis li l-Kummissjoni u s-SEAE għandhom isaħħu l-politika ta' komunikazzjoni tagħhom, kemm rigward l-appoġġ mogħti b'mod globali jew lil pajjiżi destinatarji individwali kif ukoll biex jipproġettaw il-valuri tal-Unjoni;

56.  Jirrikonoxxi l-fatt li l-korruzzjoni għadha xkiel sinifikanti għall-finanzjament effettiv tal-klima u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżid l-isforzi tagħha fir-rigward tal-ħidma ma' sħab għall-iżvilupp dwar kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni;

57.  Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi pjan direzzjonali lill-Kunsill biex jiżdied il-finanzjament għall-klima sabiex tinkiseb il-mira tal-Qbil ta' Kopenħagen 2020, inkluża definizzjoni ta' finanzjament privat;

58.  Jitlob lill-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni indipendenti tal-Alleanza Globali Kontra t-Tibdil fil-Klima, inkluż li tiġi eżaminata r-raġuni għalfejn il-parti l-kbira tal-Istati Membri ma għażlux li jikkofinanzjawha;

59.  Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jirrappurtaw dwar il-punt sa fejn il-mira tal-UE tal-infiq ta' 20 % tal-baġit tal-UE u tal-FEŻ bejn l-2014 u l-2020 dwar azzjoni relatata mal-klima tiġi implimentata fl-għajnuna għall-iżvilupp, u jispeċifikaw x'ġie impenjat u zborżat;

60.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, fil-qafas tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11) (ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu għall-Monitoraġġ), jaqblu dwar standards komuni għall-monitoraġġ, għar-rappurtar u għall-verifikazzjoni, notevolment fir-rigward tad-definizzjoni ta' 'ġodda u addizzjonali', l-applikazzjoni tal-Markaturi ta' Rio u r-rappurtar dwar l-iżborż tal-finanzjament tal-klima;

61.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw il-kooperazzjoni tagħhom biex jimplimentaw il-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar it-Tqassim tax-Xogħol fil-qasam tal-finanzjament tal-klima, notevolment fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni dwar allokazzjonijiet minn pajjiżi, programmazzjoni konġunta u l-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fil-finanzjament għall-klima;

Parti VI – Rapport Speċjali Nru 18/2013 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-affidabbiltà tar-riżultati tal-kontrolli mill-Istati Membri tal-infiq agrikolu"

62.  Jirrikonoxxi li s-sistemi eżaminati fir-Rapport Speċjali Nru 18/2013 inbidlu bir-regolamenti l-ġodda tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), b'aktar responsabilitajiet mogħtija lill-korpi ta' ċertifikazzjoni fl-Istati Membri fil-qasam tal-verifika tal-legalità u r-regolarità tan-nefqa u l-verifika tar-riżultati ta' kontroll ikkomunikati lill-Kummissjoni;

63.  Jilqa' l-isforzi attwali tal-Kummissjoni għas-simplifikazzjoni tal-PAK; jistenna li s-simplifikazzjoni tal-kriterji ta' eliġibbiltà twassal għas-simplifikazzjoni tar-regoli tal-kontroll u tista' tikkontribwixxi għal rata ta' żball aktar baxxa;

64.  Ifakkar lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-problemi li ġew iffaċċjati ma jiġux ripetuti; ifakkar li l-konklużjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri fir-Rapport Annwali tagħha tal-2012 kienu kif ġej:

   (a) li s-sistemi superviżorji u ta' kontroll tal-Istati Membri għall-ħlas ta' spejjeż u għall-iżvilupp rurali kienu parzjalment effikaċi u li, għal għadd sinifikanti ta' tranżazzjonijiet affetwati minn żball, l-awtoritajiet nazzjonali kellhom biżżejjed informazzjoni biex jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji kkonċernati;
   (b) li l-effikaċja tas-Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni u Kontroll (SIAK) hi affetwata b'mod negattiv primarjament minn bażijiet tad-data mhux preċiżi użati għall-kontroverifiki;

65.  Jenfasizza li fit-3 ta' April 2014 il-Parlament approva r-riżerva tad-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI fir-Rapport ta' Ħidma Annwali tiegħu għall-2012 rigward in-nuqqasijiet li nstabu mill-Kummissjoni u mill-Qorti tal-Awdituri fl-eliġibbiltà tal-art; ifakkar li l-Parlament talab, b'mod partikolari, li l-mergħat permanenti għandhom jiġu rreġistrata kif xieraq fis-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Ħbula tar-Raba' (LPIS) u li għandu jiġi infurmat mill-Kummissjoni kull sitt xhur dwar il-progress li jkun sar;

66.  Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu azzjoni ta' rimedju immedjata meta jirriżulta li s-sistemi amministrattivi u ta' kontroll u/jew il-bażijiet tad-data ma jkunux biżżejjed jew ma jkunux aġġornati;

67.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-ħlasijiet ikunu bbażati fuq ir-riżultati tal-kontrolli u li dawk il-kontrolli ikunu tal-kwalità meħtieġa, sabiex iż-żoni eliġibbli jkunu jistgħu jiġu ddeterminati b'mod affidabbli u konsistenti;

68.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li d-disinn u l-kwalità tal-ħidma mwettqa mill-aġenziji tal-pagament u tal-postijiet ta' ċertifikazzjoni jipprovdu bażi affidabbli għall-valutazzjoni tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti; jemmen li sabiex dan jintlaħaq, il-Kummissjoni għandha taħdem lejn l-objettiv ta' strateġija ta' awditu uniku għas-sistema ta' kontroll tal-PAK;

69.  Jilqa' l-bidla fl-approċċ użat mid-DĠ AGRI biex jikkalkula r-rata ta' żball residwu għall-għajnuna diżakkoppjata skont l-erja fl-2012, peress li dan jikkunsidra l-fatt li l-istatistika dwar l-ispezzjonijiet, id-dikjarazzjonijiet tad-diretturi tal-aġenziji tal-pagamenti u l-ħidma mwettqa mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni jistgħu jintlaqtu minn nuqqasijiet li jaffettwaw l-affidabbiltà tagħhom; jappella biex dan l-approċċ il-ġdid jiġi estiż għan-nefqa kollha tal-PAK fir-Rapport ta' Attività Annwali tad-DĠ AGRI fil-perjodu ta' finanzjament il-ġdid;

70.  Ifakkar lill-Kummissjoni li huwa approva r-riżerva inkluża fir-rapport annwali ta' ħidma tad-DĠ AGRI għan-nefqa totali tal-FAEŻR għall-2012 u li din ir-riżerva hija dovuta għat-tħassib dwar il-kwalità tal-kontrolli f'xi Stati Membri kif ukoll ir-rata ta' żball irrappurtata mill-Qorti tal-Awdituri;

71.  Jitlob lill-Istati Membri jwettqu l-kontrolli amministrattivi eżistenti tagħhom b' mod effikaċi billi jużaw l-informazzjoni rilevanti kollha disponibbli għall-aġenziji ta' pagament, peress li b'dan il-mod jistgħu jinkixfu u jiġu kkorreġuti l-parti l-kbira tal-iżbalji;

72.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffukaw fuq il-kosteffiċjenza tal-kontrolli bħala qasam ta' importanza, speċifikament billi jiżviluppaw ulterjorment l-użu ta' kontrolli bbażati fuq ir-riskju;

73.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li fil-qasam tal-iżvilupp rurali qed jiġu applikati standards u proċeduri uniformi bl-istess mod u li dawn qed jiġu osservati, kemm mill-korpi ta' approvazzjoni kif ukoll mill-korpi ta' awditjar tagħha;

Parti VII – Rapport Speċjali Nru 1/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-effettività tal-proġetti għat-trasport urban pubbliku appoġġati mill-UE"

74.  Jenfasizza li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej ("Fondi ESI") huma l-aktar sors uniku importanti għall-finanzjament mill-Unjoni għall-proġetti ta' mobilità urbana, u li proġetti bħal dawn mhumiex biss kruċjali għall-aċċessibbiltà taż-żoni urbani f'reġjuni anqas żviluppati tal-Unjoni iżda li dawn għandhom aspetti soċjali u ambjentali importanti għall-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni;

75.  Jenfasizza ż-żieda fl-importanza tal-assistenza finanzjarja kontinwa tal-Unjoni, meta b'mod partikolari jitqiesu l-konsegwenzi negattivi ta' espansjoni urbana dejjem akbar u l-prospett ta' tkabbir kostanti ulterjuri fil-popolazzjoni urbana;

76.  Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li t-twettiq tal-proġetti ta' mobilità urbana kemm mill-Kummissjoni kif ukoll mill-Istati Membri jrid għalhekk ikun responsabbli, effikaċi u effiċjenti, filwaqt li jfittex li jinkisbu riżultati konkreti aktar milli jassorbi l-fondi disponibbli;

77.  Itenni, waqt li jżomm quddiem għajnejh il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-appell li sar lill-Istati Membri fil-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 bit-titolu "Flimkien lejn mobilità urbana kompetittiva u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi" COM(2013)0913:

   (a) biex jiżguraw valutazzjonijiet dettaljati tal-prestazzjoni fil-preżent u fil-futur, il-koordinament u l-integrazzjoni ta' Pjanijiet ta' Mobilità Urbana Sostenibbli (SUMPs) fi strateġiji urbani u territorjali usa', u jemendaw, fejn meħtieġ, għodda tekniċi u ta' natura oħra għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet tal-ippjanar;
   (b) biex jikkonċentraw fuq mezzi adegwati minbarra l-infrastruttura bħala għodda biex tintlaħaq il-mobilità urbana fil-loġistika urbana;

78.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet fl-Istati Membri, b'kunsiderazzjoni tal-impatt negattiv tal-kriżi finanzjarja fuq l-użu tas-sistemi ta' trasport, biex jagħtu aktar attenzjoni lill-objettivi, il-miri u l-indikaturi, b'mod partikolari dawk fil-formoli ta' applikazzjoni għall-proġetti, sabiex jidentifikaw ir-riskji potenzjali u jħarsu kontra kull ottimiżmu żejjed fi proġetti futuri u jevitaw it-tip ta' dewmien u spejjeż imsemmija fir-rapport speċjali;

79.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq b'aktar reqqa analiżijiet dettaljati tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji ta' baġits indikattivi tal-proġetti ta' trasport urban u tikkondividi l-aħjar prattiki mal-Istati Membri, kif ukoll tħeġġeġ dan it-tip ta' skambji fosthom, u b'hekk tappoġġa l-awtoritajiet fl-iżvilupp, b'eżitu pożittiv, ta' proġetti li mhumiex soġġetti għal approvazzjoni mill-Kummissjoni;

80.  Jinsisti li l-Kummissjoni tħeġġeġ l-użu tal-istrument Jaspers (Assistenza Konġunta għall-Appoġġ ta' Proġetti fir-Reġjuni Ewropej) mill-Istati Membri u li tisfrutta bis-sħiħ il-potenzjal tiegħu għall-assistenza fl-iżvilupp u fil-valutazzjoni tal-kwalità tal-proġetti ta' trasport urban iffinanzjati mill-Fondi ESI;

81.  Jiġbed l-attenzjoni, madankollu, għall-fatt li t-trasport pubbliku urban mhuwiex sempliċiment attività li tiġġenera d-dħul iżda huwa wkoll element kruċjali, u kultant insostitwibbli, ta' sistemi ta' mobilità urbana għal ħafna bliet kbar anki f'reġjuni aktar żviluppati, peress li dawn ibagħtu mill-"paradoss urban" minħabba l-eżistenza ta' distretti soċjalment vulnerabbli;

82.  Jitlob għalhekk lill-awtoritajiet rilevanti biex iqisu bis-sħiħ id-dimensjoni soċjali tal-proġetti ta' trasport pubbliku urban, abbażi ta' ġustifikazzjonijiet adgewati inklużi fil-formola ta' applikazzjoni;

83.  Jitlob lill-Kummissjoni tadotta malajr l-atti ta' implimentazzjoni u delegati rilevanti sabiex jiġi evitat dewmien potenzjali, filwaqt li jirrikonoxxi li l-proġetti ta' trasport normalment jeħtieġu żmien konsiderevoli għall-elaborazzjoni u l-implimentazzjoni;

84.  Jinsisti li jiġu implimentati l-elementi stabbiliti fl-Anness għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 msemmija hawn fuq, fosthom:

   (a) analiżi komprensiva tal-istatus u linja bażi permezz ta' "eżerċizzju ta' awditjar tal-prestazzjoni tal-mobilità urbana", li magħha tkun tista' titqabbel il-prestazzjoni futura;
   (b) l-identifikazzjoni ta' “hotspots” fiż-żoni urbani fejn il-prestazzjoni tas-sistema tat-trasport preżenti hi partikolarment dgħajfa;
   (c) indikaturi tal-prestazzjoni xierqa li jistgħu jiġu monitorjati sew;
   (d) għanijiet speċifiċi ta' prestazzjoni li huma realistikament ambizzjużi fir-rigward tal-objettivi ta' SUMP;
   (e) miri li jistgħu jitkejlu, ibbażati fuq valutazzjoni realistika tal-linja bażi u riżorsi disponibbli, biex jirriflettu l-għanijiet speċifiċi ta' SUMP;

85.  Jiġbed l-attenzjoni għan-nuqqas ta' indikaturi adegwati għat-tkejjil tal-effettività tal-proġetti ta' trasport urban elenkati fir-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12) (ir-Regolament FEŻR) u jinsisti li l-Kummissjoni tinkludi aktar indikaturi adegwati fl-atti ta' implimentazzjoni u delegati relatati ma' dawn it-tipi ta' proġetti, b'kunsiderazzjoni tal-indikaturi rakkomandati mill-Qorti tal-Awdituri;

Parti VIII – Rapport Speċjali Nru 2/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-Arranġamenti Kummerċjali Preferenzjali huma ġestiti b'mod xieraq?"

86.  Jilqa' r-rapport speċjali li jevalwa l-ġestjoni tal-ftehimiet ta' kummerċ preferenzjali, fil-kuntest tal-kompetenza esklussiva tal-Unjoni, bħala kontribut importanti għad-dibattitu politiku ġenerali dwar il-politiki tal-Unjoni fil-qasam tal-kummerċ estern u l-iżvilupp; jieħu nota tas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet u jressaq l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt;

Rimarki ġenerali

87.  Jesprimi tħassib serju għall-fatt li l-Kummissjoni ma evalwatx kif xieraq l-effetti ekonomiċi kollha tal-Arranġamenti Kummerċjali Preferenzjali (PTAs) kif ukoll għall-fatt li l-integrità tad-dħul mhijiex garantita;

88.  Ifakkar li hija prijorità ewlenija li min ifassal il-politika, id-diversi partijiet interessati u ċ-ċittadini tal-Unjoni li jħallsu t-taxxa jkunu mgħarrfa dwar il-valur miżjud u l-iżvantaġġi ewlenin tal-għażliet u x-xenarji differenti tal-politika dwar il-kummerċ;

89.  Iqis li mhux aċċettabbli li l-istudji dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt għas-sostenibbiltà (VIS) f'ċerti każijiet huma neqsin, mhux kompleti, ibbażati fuq tagħrif qadim jew li għadda żmienu jew, f'xi każijiet oħrajn (il-każ taċ-Ċilì), kienu disponibbli biss wara li ġie ffirmat il-ftehim;

90.  Jinsisti li qabel ma jiġi ffirmat xi ftehim ġdid, l-istudju tal-VIS rilevanti jrid jiġi ffinalizzat u ppubblikat;

91.  Jiddispjaċih li l-pajjiżi sħab fil-qafas tas-sistema ġeneralizzata tal-preferenzi (is-sistema tal-SĠP) mhux dejjem kienu firmatarji tal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel aktar enfasi fuq l-ambjent u l-governanza tajba fil-PTAs;

92.  Jixtieq ikun mgħarraf bil-miżuri meħuda mill-Kummissjoni abbażi tar-rakkomandazzjonijiet u l-osservazzjonijiet tal-Parlament u tal-Qorti tal-Awdituri sa Ottubru 2015;

Żviluppi futuri

93.  Huwa tal-fehma li, sabiex ittejjeb il-valutazzjoni tal-effetti ekonomiċi tal-PTAs, il-Kummissjoni għandha:

   (a) twettaq valutazzjoni tal-impatt (IA) u valutazzjoni tal-impatt għas-sostenibbiltà (VIS) għal kull PTA, li fiha tipprovdi analiżi bir-reqqa, komprensiva u kwantifikata tal-effetti ekonomiċi mistennija, inkluża stima preċiża tad-dħul li jintilef;
   (b) tinvolvi b'mod sistematiku lill-Eurostat fil-valutazzjoni tal-kwalità tas-sorsi tad-data statistika użati fil-VIS, u tiżgura l-puntwalità tal-analiżi mwettqa għan-negozjaturi;
   (c) twettaq evalwazzjonijiet interim u ex post tal-PTAs kollha sabiex tivvaluta l-punt sa fejn il-PTAs li jkollhom impatt sinifikanti jilħqu l-objettivi tal-politika tagħhom, kif il-prestazzjoni tagħhom tista' tittejjeb f'setturi ewlenin, u bl-inklużjoni ta' stima tad-dħul li jintilef;

94.  Jistieden lill-Kummissjoni, sabiex ittejjeb il-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-UE:

   (a) toħloq profili tar-riskju tal-Unjoni dwar il-PTAs biex sabiex l-Istati Membri jkollhom approċċ komuni għall-analiżi tar-riskju sabiex jitnaqqas it-telf lill-baġit tal-Unjoni;
   (b) tivverifika li l-Istati Membri jtejbu l-effettività tas-sistemi ta' ġestjoni tar-riskju tagħhom u tal-istrateġija ta' kontroll tagħhom biex jitnaqqas it-telf lill-baġit tal-Unjoni;
   (c) tħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw miżuri xierqa ta' prekawzjoni hekk kif jirċievu komunikazzjoni ta' assistenza reċiproka;
   (d) tevalwa u twettaq żjarat ta' monitoraġġ fuq bażi ta' riskju lill-pajjiżi li jibbenefikaw mit-trattament preferenzjali, partikolarment fir-rigward tar-regoli tal-oriġini u tal-akkumulazzjoni;
   (e) tobbliga lill-Istati Membri jtejbu l-kwalità tal-informazzjoni provduta minnhom fir-rigward tal-kooperazzjoni amministrattiva;
   (f) ittejjeb is-segwitu finanzjarju għall-investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) sabiex tipprevieni li jkun hemm telf lill-baġit tal-Unjoni minħabba preskrizzjoni;
   (g) issaħħaħ il-pożizzjoni tal-Unjoni f'PTAs reċiproċi u tagħmel aktar użu ta' miżuri ta' prekawzjoni u ta' salvagwardja, waqt li tinkludihom fil-ftehimiet futuri kollha ta' kummerċ;
   (h) tipprovdi mingħajr dewmien ħarsa ġenerali tal-irkupri mwettqa matul il-perjodu 2010-2014;
   (i) tgħarraf lill-Parlament dwar ir-riżultati tal-inizjattiva tal-Compact fil-Bangladexx;

Parti IX – Rapport Speċjali Nru 3/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Tagħlimiet mill-iżvilupp imwettaq mill-Kummissjoni Ewropea tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)"

95.  Jilqa' l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport Speċjali Nru 3/2014 tal-Qorti tal-Awdituri;

96.  Jikkritika lill-Kummissjoni talli ma pprovdietx biżżejjed persunal espert sa mill-bidu tal-proġett la f'termini ta' implimentazzjoni teknika u lanqas f'dawk ta' valutazzjoni tal-kwalità relatati mal-proġett SIS II;

97.  Jirrakkomanda l-integrazzjoni ta' kull proġett informatiku kbir fil-proċedura ta' governanza informatika u l-inklużjoni mhux biss tal-esperti mid-Direttorat-Ġenerali għall-Informatika tal-Kummissjoni iżda wkoll esperti minn Direttorati-Ġenerali oħrajn, kif ukoll ta' esperti esterni, b'mod li jittieħed benefiċċju aħjar mill-għarfien espert intern;

98.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni jmissha tibbenefika mill-ħila esperta tal-Istati Membri sa mill-bidu nett ta' kull proġett kbir u twaqqaf grupp ta' esperti msawwar mir-rappreżentanti tal-Istati Membri responsabbli għall-proġett; iqis li l-missjoni tal-grupp u l-kompetenzi tal-membri tiegħu għandhom jiġu definiti b'mod ċar;

99.  Jikkritika l-fatt li kemm il-Kummissjoni, li kellha tirrappreżenta, fost l-oħrajn, l-interessi tal-utenti aħħarin tas-sistema SIS II, u kemm il-partijiet ikkonċernati ewlenin ma kinux konxji lanqas tar-rekwiżiti tekniċi u tal-utenti aħħarin sa mill-bidu tal-proġett;

100.  Jistenna li, għall-proġetti fil-ġejjieni, il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tistabbilixxi sa mill-bidu tal-proġett profil preċiż tar-rekwiżiti tekniċi u tal-utenti aħħarin li għandhom jiġu sodisfatti;

101.  Jikkunsidra li l-fatt li l-Kummissjoni ppubblikat sejħa għal proposti ġenerali għall-proġett mingħajr ma ddefinixxiet b'mod ċar ir-rekwiżiti tiegħu bħala ħela ta' flus il-kontribwenti;

102.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni jmissha tistabbilixxi pjan kummerċjali realistiku u kalendarju għall-proġetti informatiċi fil-ġejjieni, abbażi ta' rekwiżiti definiti b'mod ċar fil-forma u l-kontenut, kif ukoll analiżi ċara tal-ispejjeż u l-programmazzjoni taż-żmien waqt li jitqiesu r-riskji u l-kumplessità tal-proġett;

103.  Jikkritika l-fatt li l-Kummissjoni ppruvat diversi drabi tgħatti għad-dewmien u l-ispejjeż li telgħu;

104.  Jitlob l-ikbar trasparenza possibbli fil-proġetti informatiċi tal-ġejjieni f'termini ta' ċiklu ta' informazzjoni kontinwu fil-konfront tal-kumitat kompetenti rispettiv tal-Parlament, speċjalment f'dak li jirrigwarda deċiżjonijiet vitali għall-attivazzjoni tal-fażijiet konsekuttivi tal-proġett jew bidliet imprevisti ta' spejjeż, programmazzjoni taż-żmien jew soluzzjonijiet alternattivi;

105.  Hu tal-opinjoni li l-kundizzjonijiet għall-infurzar tat-talbiet għal indennizz ma misshomx kienu limitati fil-kuntratt mal-aġent kuntrattur ewlieni; iqis li l-kuntratti fil-ġejjieni għandu jkollhom mekkaniżmu ta' penalitajiet effikaċi biex tiġi żgurata implimentazzjoni f'waqtha u li tissodisfa l-istandards mitluba;

106.  Jikkritika lill-Kummissjoni talli ma temmitx il-kuntratt mal-aġent kuntrattur ewlieni minkejja r-riżultati fqar fornuti fl-ewwel fażi tal-proġett;

107.  Jikkritika lill-Kummissjoni talli ma insistietx fuq sistema ta' żvilupp abbażi t al-komponenti għall-implimentazzjoni tas-sistema SIS II; iqis li kieku ġew introdotti moduli ta' xogħol li jistgħu jintrabtu bejniethom, setgħu jiġu mgħoddija elementi kompluti lil aġent kuntrattur ieħor b'mod li jiġi evitat l-rbit ma' aġent kuntrattur speċifiku wieħed;

108.  Jikkritika lill-Kummissjoni talli qabżet il-valur tal-kuntratt oriġinali bi tmien darbiet il-valur oriġinali billi nnegozjat il-kuntratt mill-ġdid, minkejja l-punt (e) tal-Artikolu 126(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002(13) li jipprevedi li l-valur tal-kuntratt m'għandux jaqbeż aktar minn 50 % tal-valur oriġinali tiegħu;

109.  Jinnota, f'dan ir-rigward, li l-punt (b) tal-Artikolu 134(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012(14) jista' jkollu jiġi rivedut peress li r-raġunijiet tekniċi jew artistiċi li jorbtu lill-awtoritajiet kontraenti ma' kuntrattur jew aġent speċifiku wieħed m'għandhomx jevitaw id-dispożizzjoni protettiva fil-punt (e) ta' dak l-istess paragrafu u jippermettu l-multiplikazzjoni tal-valur oriġinali tal-kuntratt ewlieni b'mod sproporzjonat;

110.  Jinnota li, fil-każ ta' multiplikazzjoni konsiderevoli tal-ispejjeż oriġinali tal-proġett jew bidliet kbar f'dak li għandu x'jaqsam mal-benefiċċji mistennijin, ir-riskji jew soluzzjonijiet alternattivi, l-awtorità baġitarja jkollha tagħti l-approvazzjoni tagħha minn qabel;

111.  Jiddeplora l-allokazzjoni mill-ġdid ta' fondi baġitarji mingħajr l-approvazzjoni tal-awtorità baġitarja f'diversi każijiet;

112.  Jilqa' l-linji gwida għall-ġestjoni ta' proġetti, rakkomandati mid-Direttorat-Ġenerali għall-Informatika tal-Kummissjoni sa mill-2011; iqis li, abbażi ta' dawn il-linji gwida, il-kumitat ewlieni tal-proġett għandu japprova l-introduzzjoni tal-passi li jmiss li jittieħdu fil-proġett, magħrufa bħala "l-bibien ta' approvazzjoni";

113.  Jenfasizza l-ħtieġa li nħarsu 'l quddiem, peress li sa tmiem dan id-deċennju s-sistema SIS II tista' tilħaq il-punt ta' saturazzjoni u jkun hemm bżonn ta' SIS III; jittama f'dan ir-rigward li l-preparamenti tas-sistema SIS III jitmexxew b'mod sinifikattivament aħjar.

Parti X – Rapport Speċjali Nru 4/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Integrazzjoni tal-objettivi tal-politika tal-UE dwar l-ilma fi ħdan il-PAK: suċċess parzjali"

114.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi lil-leġiżlatur tal-Unjoni l-modifiki li meħtieġa jsiru lill-istrumenti attwali (il-kundizzjonalità u l-iżvilupp rurali) bil-ħsieb li tiġi żgurata l-konformità mad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(15) (id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD)) jew, fejn xieraq, strumenti ġodda li huma kapaċi jissodisfaw l-għanijiet aktar ambizzjużi fir-rigward tal-integrazzjoni tal-objettivi tal-politika dwar l-ilma fil-PAK;

115.  Jistieden lill-Istati Membri sabiex, f'konformità mad-WFD:

   (a) jindirizzaw id-dgħufijiet identifikati mill-awditu fit-twettiq tagħhom ta' kontrolli tal-kundizzjonalità;
   (b) jimponu b'mod sistematiku l-penali xierqa f'każijiet ta' ksur;
   (c) jinsistu aktar fuq l-identifikazzjoni u l-indirizzar tal-problemi relatati mal-ilma permezz tal-Programmi tal-Iżvilupp Rurali (RDPs) tagħhom u l-iżgurar li huma konsistenti mal-Pjanijiet ta' Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmajjar (RBMPs);
   (d) ifasslu u jimplimentaw b'mod rigoruż mekkaniżmi ta' salwagwardja biex jiġu evitati l-effetti negattivi fuq l-ilma minn attivitajiet iffinanzjati mill-iżvilupp rurali;
   (e) iqisu b'mod attiv u jippromwovu b'mod xieraq l-użu tal-fondi allokati għall-kwistjonijiet relatati mal-ilma, b'mod li huwa konsistenti ma' ġestjoni finanzjarja tajba;

116.  Jistenna lill-Kummissjoni tipproponi mekkaniżmi xierqa li jistgħu jeżerċitaw b'mod effettiv influwenza pożittiva qawwija fuq il-kwalità tad-dokumenti ta' programmazzjoni tad-WFD tal-Istati Membri u li jevitaw in-nuqqas ta' rispett għaż-żmien iffissat mid-WFD; iqis, għal dan il-għan, li għandhom jiġu żgurati kundizzjonijiet minimi fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-WFD qabel ma jiġu impenjati l-fondi għall-iżvilupp rurali;

117.  Jistieden lill-Istati Membri jħaffu b'urġenza l-proċess tal-implimentazzjoni tad-WFD u jtejbu l-kwalità tal-RBMPs tagħhom għaċ-ċiklu tal-ġestjoni li jmiss (2015) billi jiddeskrivu miżuri individwali (eż. f'dawk li huma ambitu, żmien speċifikat, miri u spejjeż) u jagħmluhom ċari u konkreti biżżejjed f'livell operazzjonali, u sal-livell lokali/tal-azjendi agikoli;

118.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-għarfien tagħha tar-rabta bejn il-kwalità/kwantità tal-ilma u l-prattiki agrikoli billi ttejjeb is-sistemi eżistenti tagħha ta' monitoraġġ u tiżgura li huma kapaċi tal-anqas li jkejlu l-evoluzzjoni tal-pressjoni li ssir fuq l-ilma mill-prattiki agrikoli; iqis li dan kieku jgħin fl-identifikazzjoni tal-oqsma li fihom il-fondi tal-PAK huma l-aktar meħtieġa;

119.  Minħabba li l-kwalità tal-informazzjoni dwar l-ilma fl-Unjoni fl-intier tagħha tiddependi fuq il-kwalità tal-informazzjoni li l-Istati Membri jagħtu, l-Istati Membri huma mħeġġa jtejbu l-puntwalità, l-affidabbiltà u l-konsistenza tad-data li huma jipprovdu lill-Kummissjoni;

Parti XI – Rapport Speċjali Nru 5/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Is-superviżjoni bankarja Ewropea li qed tieħu forma - l-EBA u l-kuntest dejjem jinbidel tagħha"

120.  Jenfasizza l-ħtieġa għal analiżi transsettorjali tal-impatt kif ukoll l-importanza li jitqies iż-żmien li hemm bżonn għall-abbozzar tal-istandards tekniċi; jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex ikun hemm skadenzi dwar setgħat għal standards tekniċi u jinnota li qed issir analiżi transsettorjali billi tiġi eżaminata l-leġiżlazzjoni finanzjarja tal-Unjoni adottata fis-snin preċedenti fir-rigward tal-miżuri tal-pakkett regolatorju;

121.  Jenfasizza li l-azzjonijiet tal-Awtorità Bankarja Ewropea ("l-Awtorità"), għandhom jibqgħu ikunu newtrali mil-lat politiku; jemmen, madankollu, li huwa essenzjali li titjieb il-konverġenza superviżorja malajr kemm jista' jkun sabiex din twettaq il-kompiti u r-rwol tagħha;

122.  Jemmen li sistema ta' kontroll indipendenti hija l-bażi għall-funzjonament xieraq tas-suq finanzjarju; għaldaqstant jesprimi t-tħassib tiegħu dwar id-deċiżjoni politika li tqis lill-Awtorità bħala awtorità kompetenti biss għall-koordinazzjoni u mhux għas-superviżjoni mikroprudenzjali f'perjodu storiku fejn il-fiduċja fl-istituzzjonijiet finanzjarji teħtieġ azzjonijiet b'saħħithom;

123.  Jinnota l-limitazzjonijiet tal-Awtorità fir-rigward tal-kulleġġi tas-superviżuri, kif ukoll l-impatt tagħha fuq il-konverġenza superviżorja; jilqa' l-progress li sar mill-Awtorità, bil-limitazzjonijiet li għandha, biex ittejjeb il-funzjonament tal-kulleġġi, b'mod partikolari b'rabta mat-twettiq ta' valutazzjonijiet tar-riskju konġunti u t-teħid ta' deċiżjonijiet konġunti;

124.  Jinnota bi tħassib li, minkejja li ssaħħaħ ir-rwol tal-Awtorità biex tibda u tikkoordina t-testijiet ta' stress bħala parti mill-pakkett tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, ir-responsabbiltà ġuridika għat-twettiq tal-eżerċizzji tat-testijiet tal-istress xorta tibqa' taħt il-qasam ta' attività tal-awtoritajiet kompetenti, fatt li jħalli lill-Awtorità mingħajr kontroll tar-riżultati tat-testijiet; .

125.  Jinnota bi tħassib in-nuqqas ta' ħila tal-Awtorità biex tissodisfa kompletament il-mandat tagħha fir-rigward tal-ħarsien tal-konsumatur minħabba nuqqas ta' strumenti ġuridiċi biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet u kamp ta' applikazzjoni limitat għat-teħid ta' deċiżjonijiet legalment vinkolanti biex tipprojbixxi ċerti prodotti jew attivitajiet; jenfasizza, madankollu, ir-rwol tal-Kumitat Konġunt biex jiffaċilita u jtejjeb l-iskambju ta' fehmiet bejn settur u ieħor u jaqbel mal-Qorti tal-Awdituri li jinħtieġu miżuri aktar b'saħħithom għall-ħarsien tal-konsumatur fis-settur finanzjarju tal-Unjoni;

126.  Jemmen li koordinazzjoni akbar mal-awtoritajiet nazzjonali tal-ħarsien tal-konsumatur tista' żżid l-impatt tal-Awtorità f'dan il-qasam;

127.  Jaqbel mal-Qorti tal-Awdituri li t-twaqqif ta' sistema ta' kejl tal-prestazzjoni huwa essenzjali għal monitoraġġ effikaċi u jirrikonoxxi li l-Awtorità tinsab fil-proċess li timplimenta sistema ta' kejl tal-prestazzjoni;

128.  Jinnota li superviżjoni bankarja fl-Unjoni kollha teħtieġ diviżjoni ċara tar-rwoli u r-responsabbiltà bejn l-Awtorità, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, kemm fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku kif ukoll lil hinn minnu; jappella, għalhekk, għal kjarifika ulterjuri tar-rwoli u d-dmirijiet tagħhom sabiex ikun evitat ir-riskju ta' kompiti li jkopru l-istess ambitu, ta' lakuni possibbli u responsabbiltajiet mhux ċari;

129.  Iqis li jeħtieġ jittejbu r-regoli attwali ta' superviżjoni sabiex jinkludu superviżjoni aktar mill-qrib ta' banek nazzjonali f'dawk il-pajjiżi li adottaw l-euro li iżda mhumiex Stati Membri, bħall-Vatikan, Andorra, Monako u San Marino;

130.  Jemmen li jeħtieġ jiġu riveduti l-parametri għall-assi mwieżna għar-riskju (RWA) sabiex ma jiġux ippenalizzati l-banek l-aktar esposti għall-prodotti bankarji relatati mal-kreditu kif ukoll biex ma jiġux ippremjati l-banek bi prodotti finanzjarji foqra jew dubjużi bħad-derivattivi;

Parti XII – Rapport Speċjali Nru 6/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-appoġġ mill-fondi taħt il-politika ta' Koeżjoni għall-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli ‒ inkisbu riżultati tajbin?"

131.  Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 6/2014 tal-Qorti tal-Awdituri u japprova r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;

132.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri sabet li l-implimentazzjoni fil-proġetti ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli (SER) ma kinitx problematika u jqis li dan il-fatt jikkonferma l-maturità ta' teknoloġiji ewlenin fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli;

133.  Huwa tal-fehma li fir-rigward tal-proġetti SER, li ġeneralment jieħdu bosta snin sakemm ikunu kompletament operattivi, huwa diffiċli li wieħed jagħmel evalwazzjoni preċiża tal-prestazzjoni qabel ma jkunu għaddew dawk is-snin;

134.  Iqis li l-prinċipju ta' kosteffikaċja għandu jkun inkluż b'mod sħiħ fl-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni kif ukoll fi strumenti oħra bħall-Programm Ewropew tal-Enerġija għall-Irkupru, u mhux biss fi proġetti SER, anke meta dawn iservu skopijiet usa'; jirrimarka li l-kunċett ta' kosteffettività jista' jkun definit b'diversi modi; jissuġġerixxi, għaldaqstant, li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiddiskutu l-modi kif jissimplifikaw dik l-idea sabiex tingħata gwida aktar effiċjenti għall-implimentazzjoni tal-proġetti SER;

135.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-qafas regolatorju tal-Unjoni dwar is-SER ma jaqbilx totalment mar-rekwiżiti stabbiliti fl-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni ‒ il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni ‒ li huma l-aktar sorsi ta' finanzjament importanti għall-enerġija rinnovabbli; jistieden lill-Kummissjoni twettaq skrinjar fil-fond tal-leġiżlazzjoni u tikkoreġi l-inkonsistenzi eżistenti;

136.  Jemmen li l-finanzjament pubbliku f'dan il-qasam għandu jikkumplimenta u jkollu rwol ewlieni fl-istimolu tal-investiment privat; huwa tal-opinjoni, madankollu, li ċerti proġetti, speċjalment dawk ta' skala ikbar, jeħtieġu investiment pubbliku msaħħaħ;

137.  Iqis li inċentivi instabbli u imprevedibbli u skemi ta' appoġġ qed ifixklu l-investiment fl-enerġija rinnovabbli; jinsisti li inċertezzi eżistenti jfixklu wkoll il-proċess tal-għażla tat-teknoloġiji ta' produzzjoni li jkomplu jdgħajfu l-prinċipju ta' kosteffettività;

138.  Jenfasizza li d-diffikultajiet u l-inċertezzi għall-integrazzjoni tal-grilja tas-SER ma jirrappreżentawx biss ostaklu għall-investiment tas-settur privat fl-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli iżda jistgħu jxekklu wkoll is-sostenibbiltà ekonomika u finanzjarja tal-proġetti li għaddejjin bħalissa kif ukoll l-implimentazzjoni tal-programmi tal-FEŻR u tal-Fond ta' Koeżjoni fil-ġejjieni; jistieden lill-Kummissjoni twettaq skrinjar aġġornat ta' ostakli regolatorji u tekniċi fil-livell tal-Istati Membri sabiex proġetti SER, kemm fuq skala żgħira kif ukoll fuq skala kbira, ikollhom aċċess aħjar għall-grilja elettrika;

139.  Jinnota li l-Kummissjoni teħtieġ tissorvelja b'mod aktar rigoruż il-qafas regolatorju ġdid għall-2014-2020, inklużi l-objettivi tal-bidu tiegħu u l-indikaturi tal-prestazzjoni li jippermettu monitoraġġ u evalwazzjoni effikaċi;

140.  Jitlob lill-Istati Membri jagħmlu aktar sforzi biex jiskambjaw l-aħjar prattiki u jistabbilixxu proċeduri komuni sabiex jarmonizzaw is-sistemi amministrattivi nazzjonali tagħhom;

141.  Jinnota li l-kriterji tal-għażla dettaljati ħafna tas-SER jistgħu jsiru mod ta' kif ikunu esklużi l-kompetituri; jitlob lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-gwida f'dan ir-rigward u timmonitorja dawk il-każijiet bir-reqqa;

142.  Jieħu nota tat-tweġibiet tal-Kummissjoni filwaqt li jsostni li wħud mir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri diġà ġew implimentati permezz tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(16) (id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli);

Parti XIII – Rapport Speċjali Nru 7/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-FEŻR appoġġa b'suċċess l-iżvilupp ta' inkubaturi tan-negozju?"

143.  Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 7/2014 tal-Qorti tal-Awdituri u japprova r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;

144.  Jinnota li l-inkubaturi tan-negozji jsostnu t-twaqqif u l-iżvilupp ulterjuri ta' negozji żgħażagħ li jistgħu jqiegħdu lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fil-qalba tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' impjiegi fl-Unjoni;

145.  Jemmen li l-programmi ta' finanzjament tal-politika ta' koeżjoni applikati għal dawn l-inkubaturi awditjati għandu jkollhom pjanifikazzjoni strutturata, sett ċar ta' objettivi u valutazzjoni effikaċi; huwa tal-opinjoni li l-inkubaturi awditjati kellhom dgħufijiet f'kull wieħed mir-rekwiżiti msemmija hawn fuq;

146.  Ifakkar li l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) għamel kontribuzzjoni finanzjarja sinifikanti għall-ħolqien tal-infrastruttura tal-inkubaturi tan-negozji u li l-faċilitajiet ta' inkubaturi li ġew awditjati kienu stabbiliti kif xieraq, iżda li r-rendiment ta' dawn l-inkubaturi awditjati kien limitat;

147.  Jindika li l-għadd ta' pjanijiet ta' direzzjoni tan-negozju li nħolqu bl-appoġġ ta' inkubatur, l-għadd ta' negozji li kienu għadhom jiftħu u li ġew inkubati, kif ukoll l-għadd ta' impjiegi maħluqa, kien, bħala medja, ferm iżgħar miċ-ċifri mill-inkubaturi li ntużaw mill-Qorti tal-Awdituri bħala punt ta' riferiment biex jitqabblu magħhom;

148.  Jinnota li l-inkubaturi tal-FEŻR awditjati offrew firxa ta' servizzi aktar limitata mill-inkubaturi li ntużaw bħala punt ta' riferiment u li l-firxa ta' ħiliet u kompetenza esperta li kellhom il-persunal tal-inkubaturi tal-FEŻR kienet anqas estensiva;

149.  Jisħaq fuq il-fatt li katina ta' valur għall-appoġġ tan-negozji kompletament effettiv b'persunal kompetenti, prassi tajba u monitoraġġ regolari hi importanti għall-effikaċja tal-inkubaturi tan-negozji;

150.  Jieħu nota tal-ispjegazzjoni tal-Kummissjoni li l-Istati Membri li daħlu fl-Unjoni fl-2004 u wara kienu nieqsa mill-infrastruttura, il-kompetenza u l-esperjenza fil-qasam tan-negozju u ma setgħux, għal dawn ir-raġunijiet, jilħqu riżultati aħjar; ifakkar, madankollu, li l-eżerċizzju ta' awditjar sar fuq inkubaturi f'4+2 Stati Membri u tnejn biss minnhom ingħaqdu mal-Unjoni fl-2004;

151.  Hu tal-opinjoni li l-Kummissjoni wriet, matul il-perjodi ta' programmazzjoni suċċessivi 2000-2006 u 2007-2013, nuqqas ta' involviment b'appoġġ għal dawn l-intrapriżi; jinnota li dan hu kkonfermat mill-vojt fil-gwida pprovduta mill-Kummissjoni f'dawk il-perjodi ta' programmazzjoni, b'mod speċjali bejn l-2006 u l-2010;

152.  Ifakkar li t-twaqqif u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattika, b'mod partikolari fin-negozji li jkunu għadhom kif inħolqu, huma miżuri importanti għat-titjib tal-effikaċja; jiddeplora r-riżultati deludenti fornuti mill-inkubaturi awditjati; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-gwida għall-awtoritajiet maniġerjali tal-Istati Membri f'din il-kwistjoni u jistieden lil dawn tal-aħħar biex japplikaw dawk il-prinċipji ta' gwida b'mod effiċjenti;

153.  Jisħaq fuq il-fatt li l-investiment fit-taħriġ għall-persunal, b'mod li jiġi żgurat appoġġ effikaċi għall-kumpaniji inkubati u l-klijenti potenzjali, hu importanti għall-effikaċja tan-negozju; jiddispjaċih li anke dan l-element kien ġeneralment traskurat fl-inkubaturi awditjati;

154.  Jinnota li l-appoġġ għall-inkubaturi tan-negozji jista' jiġi bbażat fuq analiżi komprensiva u fil-fond, kif ukoll fuq sett ta' eżamijiet individwali, speċifiċi u mfassla apposta għall-proġetti b'appoġġ partikolari (bħal studju ta' fattibilità, pjan ta' direzzjoni tan-negozju, eċċ.); iqis li dawn l-eżamijiet jistgħu jippreżentaw raġunament ċar għat-tali appoġġ;

155.  Jemmen li ma jistax jiġi determinat minn qabel li l-użu ta' inkubaturi tan-negozju li huma maħsuba biex iġibu valur miżjud għall-iżvilupp reġjonali u ekonomiku se jkollu eżitu li jirnexxi f'kull lokalità; iqis li għandhom jiġu appoġġati biss dawk l-inkubaturi li jissodisfaw il-prekundizzjonijiet introduttorji;

156.  Jissottolinja l-fatt li l-appoġġ għall-inkubaturi tan-negozji jista' jiġi pprovdut permezz tal-użu ta' sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat, fejn ir-riskju ta' servizz pubbliku jiġi kondiviż mal-intrapriża privata li tkun id-destinatarja tal-appoġġ;

157.  Jinnota li l-inkubaturi tan-negozji għandhom jinħolqu f'kooperazzjoni mill-qrib mal-iskejjel u l-faċilitajiet ta' riċerka;

158.  Jinnota li hu importanti li jinstabu elementi komplementarji u sinerġiji fl-appoġġ għall-inkubaturi tan-negozji mis-sorsi bħall-FEŻR, il-programm ORIZZONT 2020 u l-programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME) fil-perjodu 2014-2020;

Parti XIV – Rapport Speċjali Nru 8/2014 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "Il-Kummissjoni mmaniġġjat b'mod effettiv l-integrazzjoni ta' appoġġ akkoppjat fl-Iskema ta' Pagament Uniku?"

159.  Japprova r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri u jilqa' pożittivament il-pożizzjoni kostruttiva tal-Kummissjoni;

160.  Jiddispjaċih li xi Stati Membri, skont il-Qorti tal-Awdituri, mhux dejjem segwew il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba meta ddefinixxew il-kriterji għall-kalkolu tal-intitolamenti għal pagament;

161.  Jinnota li dan wassal biex f'ċertu setturi l-bdiewa rċevew benefiċċji imprevisti, li fihom infushom ma kisru ebda regola eżistenti:

   (a) fi Spanja, skont ir-regoli nazzjonali, l-intitolamenti għal pagament kellhom valur ogħla minn meta l-bdiewa rċevew appoġġ akkoppjat fil-passat;
   (b) fl-Italja, il-bdiewa rċevew intitolamenti għal pagament li jikkorrispondu għal-livell storiku ta' appoġġ tagħhom, anki jekk sadanittant kienu naqqsu b'mod sinifikanti ż-żoni li jaħdmu fihom;
   (c) għall-kuntrarju tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, l-awtoritajiet Franċiżi ma kinux naqqsu l-valur tal-intitolamenti kollha għal pagament sabiex jiffinanzjaw l-appoġġ speċifiku għall-bdiewa (l-Artikolu 68 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009(17)); konsegwentement, il-valur tal-intitolamenti għal pagament kollha fi Franza kien iddikjarat b'mod eċċessiv b'4,61 %, li jikkorrispondi għal EUR 357,3 miljun; jinnota li EUR 74 miljun minn dan l-ammont kien jikkonċerna l-appoġġ integrat fl-Iskema ta' Pagament Uniku (SPU) fl-2010 u li l-Kummissjoni tgħid li l-pjan ta' azzjoni għal Franza jinkludi miżuri korrettivi;

162.  Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tissorvelja b'mod adegwat il-kalkolu ta' intitolamenti għal pagament għall-bdiewa mill-Istati Membri, inkluż ir-rispett għal-limiti massimi disponibbli għall-allokazzjoni ta' dawn l-intitolamenti;

163.  Jinnota bi tħassib li anke fejn il-Kummissjoni identifikat żbalji, l-intitolamenti għal pagament ma ġewx ikkoreġuti għaliex il-proċeduri amministrattivi jimxu bil-mod wisq;

164.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb is-sorveljanza f'waqtha u tagħti aktar attenzjoni lir-riskji marbuta mal-intitolamenti;

165.  Jinnota li, mill-2015, l-SPU se tinbidel ma' "Skema ta' Pagament Bażiku" (SPB);

166.  Huwa tal-fehma li s-sistema l-ġdida għandha timmira li tnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-bdiewa;

167.  Jinsab konvint li l-kontrolli u l-awditi tal-Kummissjoni għandhom essenzjalment ikunu bbażati fuq ir-riskju;

168.  Jinsisti li s-sistema l-ġdida jeħtieġ tevita diskrepanzi mhux ġustifikati fil-kalkoli tal-intitolamenti għal pagament fid-diversi Stati Membri kif ukoll it-trattament inugwali tal-bdiewa, irrispettivament minn kwalunkwe livell ta' diskrezzjoni li r-regolament jista' joffri; jitlob lill-Kummissjoni sserraħ ras il-Parlament u l-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju tiegħu li l-miżuri xierqa biex jinkiseb dan l-objettiv huma fis-seħħ;

169.  Jinsab imħasseb li l-intitolamenti għal pagament mhux korretti jistgħu iwasslu għal pagamenti mhux korretti anki lil hinn mill-2014, peress li l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jħallsu sal-2021 parti mill-għajnuna futura fuq il-bażi tal-livell attwali tal-appoġġ tal-SPU; iqis li għalkemm dawn il-pagamenti jistgħu jiġu kkoreġuti u rkuprati, qabelxejn għandhom jiġu evitati;

170.  Ifakkar lill-Kummisjsoni li l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li "[i]l-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit f'koperazzjoni mal-Istati Membri[...], fuq ir-responsabbiltà tagħha stess u fil-limiti tal-approprazzjonijiet, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' tmexxija finanzjarja tajba"; jistenna li l-Kummissjoni għalhekk tipprovdi biżżejjed direzzjoni lill-Istati Membri sabiex ikunu jistgħu jimplimentaw l-SPB skont il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba, u tqiegħed fis-seħħ l-istrutturi ta' monitoraġġ xierqa bil-għan li jieħdu responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni tal-baġit;

Parti XV – Rapport Speċjali Nru 9/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-appoġġ tal-UE għal investiment u promozzjoni għas-settur tal-inbid huwa mmaniġġjat tajjeb u r-riżultati tiegħu dwar il-kompetittività tal-inbejjed tal-UE huma dimostrati?"

171.  Jilqa' l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport Speċjali Nru 9/2014 tal-Qorti tal-Awdituri;

172.  Jinnota l-adozzjoni mill-Kunsill u mill-Parlament tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013(18) dwar l-organizzazzjoni komuni ġdida tas-swieq għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020;

173.  Ifakkar fir-Rapport Speċjali Nru 7/2012 tal-Qorti tal-Awdituri (Kwittanza 2011) intitolat 'Ir-riforma tal-organizzazzjoni komuni tas-suq fl-inbid: il-progress li sar s'issa' u r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit li segwa;

174.  Jappoġġa bis-sħiħ l-idea li l-iskema ta' għajnuna għandha tiġi razzjonalizzata u li l-Kummissjoni għandha tissorvelja perjodikament l-assorbiment tal-fondi; jinsisti fuq il-ħtieġa assoluta li l-miżuri ta' investiment għandhom ikunu orjentati lejn in-negozju u r-riżultati u li għandhom jiġu mħeġġa mudelli tal-aħjar prattiki u li għandna nitgħallmu minnhom;

175.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-isforzi li ma rnexxewx biex aktar intrapriżi żgħar u medji (SMEs) jiġu attratti għall-promozzjoni u l-appoġġ tal-Unjoni għas-settur tal-inbid; iqis li r-rati ta' kofinanzjament għandhom jiġu riveduti biex b'hekk jibbenefikaw l-SMEs, b'mod li l-parteċipazzjoni tagħhom bħala benefiċjarji potenzjali, speċjalment b'kapaċitajiet amministrattivi u ta' finanzjament limitati, issir aktar faċli;

176.  Iqis li hemm bżonn li tkun implimentata sistema komuni ta' valutazzjoni tal-miżura ta' promozzjoni sabiex jiġi żgurat li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jkunu jistgħu janalizzaw il-punt sa fejn ikunu waslu l-progress u l-ksib tal-objettivi definiti u l-impatt tagħha fuq il-kompetittività tas-settur tal-inbid fil-livell tal-Istati Membri; jirrimarka li kwalunkwe żieda fis-sehem tas-suq globali tal-kumpanija tal-inbid rispettiva tista' tkun parti minn dik is-sistema komuni ta' valutazzjoni;

177.  Japprova r-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-ispejjeż anċillari bħal spejjeż tal-korpi ta' implimentazzjoni u spejjeż ġenerali għandhom ikunu ġustifikati sew u jkunu limitati għal perċentwal massimu tal-ispejjeż totali;

178.  Jenfasizza l-importanza kruċjali li tkun disponibbli taħlita politika xierqa bejn l-investiment u l-promozzjoni; jemmen li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom ikunu aktar effiċjenti fl-applikazzjoni tal-miżuri; jinnota, b'mod partikolari fir-rigward tal-miżura ta' promozzjoni, li l-benefiċjarji għandhom ikunu obbligati jagħtu prova tal-ħtieġa li jirċievu għajnuna mill-Unjoni, li m'għandhomx jiġu ffinanzjati l-ispejjeż operattivi normali, u li għandu jiġi ristrett l-appoġġ għall-benefiċjarji li jippreżentaw, f'kull perjodu ta' programmazzjoni, programmi ta' promozzjoni fl-istess pajjiżi; jirrimarka ulterjorment li r-riżultati tal-azzjonijiet ta' promozzjoni għandhom jiġu vvalutati fil-livell tal-benefiċjarju aktar milli għas-settur tal-inbid tal-Unjoni kollu kemm hu;

179.  Jappoġġa r-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-Kummissjoni għandha tanalizza kif il-baġit allokat lill-programmi nazzjonali ta' appoġġ għall-perjodu 2014-2018 jaqbel mal-ħtiġijiet tas-settur tal-inbid tal-Unjoni, tanalizza l-kapaċità ta' assorbiment tal-Istati Membri u taġġusta l-baġit fejn ikun hemm bżonn; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra jekk hemmx il-bżonn ta' għodda finanzjarja addizzjonali għas-settur tal-inbid meta mqabbel ma' setturi agrikoli oħrajn;

180.  Jilqa' l-evoluzzjoni pożittiva tal-esportazzjoni ta' nbejjed ta' kwalità mill-Unjoni; jirrimarka li l-Unjoni għandha tidentifika u tisfrutta l-vantaġġ kompetittiv tagħha f'suq dinji tal-inbid multilaterali u dejjem aktar kompetittiv u għandha tinkoraġġixxi lill-produtturi tal-inbid tal-Unjoni jiżviluppaw inbejjed ta' kwalità fost l-aqwa fid-dinja li jkomplu jgħinu jissodisfaw il-bilanċ tal-Unjoni bejn il-provvista u d-domanda;

181.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkontribwixxi għal aktar trasparenza fil-promozzjoni tal-inbid f'pajjiżi terzi permezz ta' sistema aħjar ta' kontroll u monitoraġġ tal-proġetti ffinanzjati; jirrimarka li din il-miżura għandha tgħin ukoll biex jiġi evitat finanzjament doppju;

Parti VII – Rapport Speċjali Nru 10/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-effettività tal-appoġġ għall-akkwakultura mill-Fond Ewropew għas-Sajd"

182.  Japprova r-rakkomandazzjonijiet ewlenin tal-Qorti tal-Awdituri filwaqt li jinnota li l-Kummissjoni qed tiżviluppa l-gwida mitluba għad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u d-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(19) (id-Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija Marina); Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni ħadet nota tar-rakkomandazzjonijiet relatati mal-ġestjoni tat-territorju u l-ħtieġa ta' simplifikazzjoni amministrattiva;

183.  Jilqa' l-fatt li t-tagħlimiet li ħarġu mill-perjodu 2007-2013 ġew inkorporati fil-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd il-ġdid għall-perjodu 2014-2020; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Kummissjoni, madankollu, tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet kollha ġew u se jiġu implimentati;

184.  Jifhem li l-impatt tal-kriżi finanzjarja affettwa b'mod kritiku l-kisba tal-għanijiet għat-tkabbir u l-impjiegi fis-settur tal-akkwakultura; jenfasizza, madankollu, li wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) – it-tkabbir u s-sostenibbiltà tal-akkwakultura – ma ntlaħaqx ukoll minħabba fatturi oħrajn; jenfasizza l-fatt li minflok ma kiber, is-settur tal-akkwakultura staġna għal ħafna snin b'differenza minn partijiet oħra fid-dinja;

185.  Jinsab iddiżappuntat bin-nuqqas ta' prijoritizzazzjoni fil-livell tal-proġetti u fl-ippjanar strateġiku fuq livell nazzjonali; iħeġġeġ għaldaqstant lill-Kummissjoni ttejjeb it-tfassil tal-programmi sabiex issaħħaħ il-miżuri li jappoġġaw l-akkwakultura u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura implimentazzjoni aħjar;

186.  Jirrimarka li, min-naħa l-waħda, akkwakultura aktar b'saħħitha u sostenibbli hi wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Kummissjoni, iżda min-naħa l-oħra, ftit li xejn sar biex dan l-għan jintlaħaq b'suċċess fil-qafas tal-FES; jinnota li dan hu żball sistematiku li jeżisti fi programmi oħrajn ukoll u għalhekk iħoss li l-Kummissjoni qed tonqos kontinwament milli tilħaq l-objettivi tagħha;

187.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti xejra ġdida lill-ġestjoni finanzjarja tagħha u tbiddel l-approċċ tagħha milli tuża s-sorsi kollha disponibbli għal li tikkonċentra fuq jekk l-infiq huwiex konformi mar-regoli, jekk hijiex qed trendi valur għall-flus minfuqa u jekk hijiex qed tipprovdi appoġġ effikaċi biex jintlaħqu l-objettivi ewlenin;

188.  Jinnota li l-Istati Membri jeħtieġ jindirizzaw l-għażla fqira ta' proġetti minflok ma jagħtu fondi għall-proġetti kollha u għandhom jiżguraw li l-proċedura tal-għażla tkun soġġetta għal regoli ta' evalwazzjoni dettaljati li jivvalutaw il-potenzjal tal-proġetti biex irendu riżultati u valur għall-flus minfuqa li b'mod ġenerali jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) bħalma huma t-tkabbir u l-impjiegi; jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tappoġġa lill-Istati Membri fit-twettiq ta' dan, tinkoraġġixxi segwitu ta' monitoraġġ tar-riżultati tal-proġetti u tistabbilixxi evalwazzjoni ta' wara l-proġett aktar kumplessa li mbagħad jinsiltu tagħlimiet minnha;

189.  Jinsab konvint li l-Istati Membri għandhom itejbu l-għodda u l-mezzi ta' rappurtar tagħhom peress li d-data mressqa lill-Kummissjoni ħafna drabi ma tkunx eżatta; jirrakkomanda lill-Kummissjoni biex: (a) tiżviluppa mezzi ta' pressjoni aktar b'saħħithom fuq l-Istati Membri biex iressqu data affidabbli, speċjalment f'każ ta' diskrepanzi ovvji, u, (b) tikkunsidra li tippenalizza lill-Istati Membri li jkunu suspettati li ressqu intenzjonalment data mhux korretta;

190.  Jirrimarka li l-Kummissjoni teħtieġ tiżviluppa qafas aktar b'saħħtu għall-programmi finanzjarji kollha tagħha, inklużi l-miżuri l-ġodda tal-FEMS għall-akkwakultura; jemmen li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra tkun aktar konsistenti fl-approċċ tagħha u għandha tiżviluppa integrità aktar b'saħħitha;

191.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri jiċċaraw l-istrateġiji tagħhom stess u jimplimentawhom b'mod li jikkumplimenta l-objettivi tal-FEMS; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri jagħmlu sforz akbar fl-evalwazzjoni tal-proġett u jinħelsu minn nuqqas ta' ħsieb strateġiku dwar il-proġetti; jenfasizza li hemm il-bżonn li jiġi garantit li l-evalwaturi jevalwaw il-proġetti b'għajnejhom miftuħin u b'aspettattivi ċari;

192.  Jirrakkomanda li jiġi kkunsidrat mill-ġdid il-finanzjament tal-proġetti li diġà bdew peress li dan m'għandu l-ebda impatt addizzjonali; jiskoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri milli jwettqu "eżerċizzju ta' lista ta' kontroll" sabiex jiġi evitat nuqqas ta' valur addizzjonali;

193.  Jinkoraġġixxi s-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi biex tiġi żgurata l-kwalità għolja tal-proġetti li japplikaw għall-finanzjament;

194.  Jilqa' l-proposta għal sistema ġdida ta' monitoraġġ fil-FEMS li tinkludi bażi tad-data fil-livell tal-Istati Membri li taħżen informazzjoni dwar kull operazzjoni u rapport aggregat b'informazzjoni kruċjali, iżda jinsisti fuq l-implimentazzjoni ta' din il-proposta u li din tibqa' ta' livell għoli;

Parti XVII – Rapport Speċjali Nru 11/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-istabbiliment tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna"

195.  Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 11/2014 tal-Qorti tal-Awdituri u japprova r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;

196.  Huwa tal-fehma li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) għadu mhuwiex servizz diplomatiku tal-Unjoni komplut minħabba nuqqas ta' riżorsi; iqis li l-Kummissjoni u l-Istati Membri huma l-atturi xierqa biex jagħfsu biex is-SEAE jiġi kkonsolidat;

197.  Jirrimarka li l-prinċipju tan-newtralità tal-baġit huwa apprezzat ħafna; iqis, madankollu, li dan m'għandux jitqies f'iżolament mill-iffrankar li l-Istati Membri għamlu bit-twaqqif tas-SEAE;

198.  Iqis li s-SEAE għad għandu amministrazzjoni b'ammont sproporzjonat ta' karigi tal-ogħla livell u li dan jeħtieġ jiġi indirizzat; huwa tal-fehma li l-miżuri diġà implimentati biex titranġa din is-sitwazzjoni huma passi fid-direzzjoni t-tajba u jitlob lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-impenn tagħha biex ittejjeb il-kooperazzjoni bejn is-servizzi;

199.  Iqis li r-responsabbiltajiet tar-Rappreżentanti Speċjali tal-Unjoni ma huma ċari xejn, b'nuqqas ta' analiżi xierqa tal-monitoraġġ u tal-prestazzjoni; jissuġġerixxi li, sabiex tissolva din il-lakuna, dawn jiġu integrati fis-SEAE;

200.  Iqis bħala pożittivi l-iżviluppi li saru fil-qasam tar-riżorsi umani iżda minkejja dan jaqbel mal-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri li l-kompetenza tematika fid-Delegazzjonijiet hija meħtieġa sew; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE joħolqu approċċ miftiehem flimkien li jottimizza l-profil tal-persunal tad-delegazzjoni;

201.  Jistieden lis-SEAE jkollu perspettiva ġenerali aħjar tal-ispejjeż imġarrba fil-proċeduri ta' reklutaġġ; jistieden lis-SEAE juża soluzzjonijiet innovattivi bħall-videoconferencing għall-intervisti tax-xogħol u, kemm jista' jkun, joħroġ bi proposti simili għat-taħriġ tal-persunal ukoll;

202.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri li jippromwovu koordinament u kooperazzjoni aħjar bejn is-servizzi tar-relazzjonjiet esterni tagħhom u s-SEAE mingħajr ma jitwarrbu l-kwistjonijiet tematiċi orizzontali;

203.  Jenfasizza l-ħtieġa li tkun żgurata flessibilità akbar fil-finanzjament tal-missjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) biex tkun garantita s-sigurtà interna u esterna tal-Unjoni minħabba l-periklu maħluq minn kunflitti f'pajjiżi li jmissu magħha, kif ukoll iż-żieda fir-riskju ta' attivitajiet terroristiċi possibbli marbuta mal-IS;

204.  Iħeġġeġ lis-SEAE jimmassimizza l-benefiċċji tal-ekonomiji ta' skala billi joħloq sinerġiji ġodda fi ħdan is-sede ċentrali tas-SEAE u d-delegazzjonijiet kif ukoll b'kooperazzjoni mal-Istati Membri u s-servizzi diplomatiċi nazzjonali, fl-ispirtu ta' politika esterna u servizzi tal-Unjoni reali; jinnota b'sodisfazzjon li l-kolokazzjoni tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni u r-rappreżentanzi diplomatiċi tal-Istati Membri qed tiżdied, anki jekk għadha limitata, u jifraħ lis-SEAE talli qed jagħti prijorità lil din il-materja fl-azzjonijiet tiegħu;

205.  Jirrikonoxxi li għad baqa' xogħol xi jsir fir-rigward tas-servizzi konsolari;

Parti XVIII – Rapport Speċjali Nru 12/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-FEŻR huwa effettiv biex jiffinanzja proġetti li jippromwovu direttament il-bijodiversità taħt l-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020?"

206.  Jirrimarka li l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD) tiddefinixxi l-bijodiversità bħala l-varjabbiltà fost organiżmi ħajjin mis-sorsi kollha, inklużi fost oħrajn, ekosistemi terrestri, tal-baħar u ekosistemi akkwatiċi oħra u l-kumplessi ekoloġiċi li jagħmlu parti minnhom; jirrimarka wkoll li s-CBD tirrikonoxxi bosta theddidiet importanti għall-bijodiversità, bħat-telf u l-frammentazzjoni tal-ħabitat, l-użu eċċessiv tal-foresti, l-oċeani, ix-xmajjar, il-lagi u l-ħamrija, it-tniġġis, it-tibdil fil-klima, u l-ispeċijiet introdotti li jikkompetu mal-flora u l-fawna indiġeni;

207.  Jenfasizza li l-bijodiversità hija essenzjali għall-ħajja umana u għall-benessri tas-soċjetàjiet; jenfasizza, barra minn hekk, li l-bidla fil-klima, it-telf tal-bijodiversità, it-theddidiet rappreżentati mill-ispeċijiet invażivi u l-konsum eċċessiv tar-riżorsi naturali huma sfidi kbar li jaffettwaw kull ċittadin tal-Unjoni;

208.  Jiddispjaċih li l-Unjoni ma rnexxilhiex tilħaq il-mira ewlenija tagħha li twaqqaf it-telf tal-bijodiversità fl-Unjoni sal-2010;

209.  Jinnota li t-telf tal-bijodiversità għandu spejjeż ekonomiċi devastanti għas-soċjetà, fatt li s'issa għadu ma ngħatax biżżejjed attenzjoni fil-politiki globali; L-istudju dwar l-ekonomija tal-ekosistemi u tal-bijodiversità stima li l-ispiża tan-nuqqqas ta' azzjoni u tad-degradazzjoni tas-servizzi ekoloġiċi tirrappreżenta sa 7 % tal-PDG globali kull sena fl-2050(20);

210.  Jinsab konvint li, għaldaqstant, hemm ħtieġa urġenti għal azzjoni u li tingħata importanza politika akbar lill-bijodiversità sabiex jiġu sodisfatti l-impenji rilevanti għall-2020;

211.  Jinnota li r-riżultati tal-proġetti ta' spiss idumu biex joħorġu, li jagħmilha diffiċli li jiġu evalwati r-riżultati tagħhom;

212.  Huwa tal-fehma li, minkejja l-limitazzjonijiet assoċjati mal-livell baxx ta' fondi allokati għall-bijodiversità u mad-diffikultajiet tal-valutazzjoni tal-użu ta' dawn il-fondi, f'dan l-istadju huwa essenzjali li l-finanzjament jibqa' hemm;

213.  Jenfasizza l-fatt li l-ħarsien tal-bijodiversità mhuwiex biss għan ambjentali nobbli, iżda li din il-politika toffri wkoll potenzjal sinifikanti li jinħolqu ħiliet, impjiegi u opportunitajiet kummerċjali ġodda;

214.  Jenfasizza l-importanza li l-ħarsien u l-konservazzjoni tal-bijodiversità jiġu integrati fl-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-politiki l-oħra kollha tal-Unjoni (inklużi l-agrikoltura, il-forestrija, is-sajd, l-iżvilupp reġjonali, l-enerġija, l-industrija, it-trasport, it-turiżmu, il-kooperazzjoni u l-għajnuna għall-iżvilupp, u r-riċerka u l-iżvilupp) sabiex il-politiki settorjali u fiskali tal-Unjoni jkunu aktar koerenti u biex ikun żgurat li l-Unjoni tilħaq l-impenji vinkolanti tagħha dwar il-ħarsien tal-bijodiversità; jirrimarka, f'dan il-kuntest, li l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-Unjoni għandha tissaħħaħ;

215.  Jinnota li, minkejja l-gwida u l-impetu mogħtija mill-Kummissjoni, huwa f'idejn l-Istati Membri li jistabbilixxu prijoritajiet ta' finanzjament ibbażati fuq il-bżonnijiet tagħhom u li l-maġġoranza kbira tal-Istati Membri ma tużax il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) bħala strument għall-ħarsien tal-bijodiversità;

216.  Huwa tal-fehma, għalhekk, li fid-dawl tal-użu baxx tagħhom (0,79 %), hemm bżonn jiġi kkunsidrat li parti mill-fondi tal-FEŻR (perċentwal li għad irid jiġi kkonfermat) jiġi allokat b'mod obbligatorju għall-promozzjoni tal-bijodiversità;

Parti XIX – Rapport Speċjali Nru 13/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Appoġġ mill-UE għar-riabilitazzjoni wara t-terremot f'Ħaiti"

217.  Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 13/2014 li jevalwa l-appoġġ tal-Unjoni għar-riabilitazzjoni wara t-terremot f'Ħaiti bħala kontribut importanti għad-dibattitu politiku globali dwar il-politiki umanitarji esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni; jieħu nota tal-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet;

218.  Jilqa' u jieħu nota tal-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet ewlenin tar-rapport finali dwar l-evalwazzjoni tal-kooperazzjoni tal-Unjoni mar-Repubblika ta' Ħaiti li twettqet mid-Direttorat Ġenerali għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp – EuropeAid tal-Kummissjoni fuq talba tal-Parlament u jistabbilixxi l-osservazzjonijet u r-rakkomandazzjonijet tiegħu hawn taħt;

Kummenti ġenerali

219.  Itenni s-sodisfazzjon ġenerali bil-ħidma u l-isforzi mwettqa mis-servizzi tal-Kummissjoni b'reazzjoni għat-terremot f'Ħaiti fl-2010 u dan, f'sitwazzjoni estremament kritika għad-delegazzjoni tal-Unjoni u l-persunal tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward l-abbiltà tal-Kummissjoni li żżomm il-pagamenti u l-ħlasijiet bħala konsegwenza għall-progress mhux sodisfaċenti fil-ġestjoni finanzjarja tal-Gvern u n-nuqqasijiet fil-proċeduri nazzjonali tal-akkwist;

220.  Jiddeplora d-dgħufijiet identifikati fil-koordinazzjoni bejn id-donaturi u fi ħdan is-servizzi tal-Kummissjoni kif elaborat ukoll minn evalwazzjoni tal-kooperazzjoni tal-Unjoni mar-Repubblika ta' Ħaiti (2008-2012)(21), li nħarġet f'isem il-Kummissjoni; jitlob, f'dan ir-rigward, artikolazzjoni aħjar tal-għajnuna umanitarja u l-għajnuna għall-iżvilupp b'rabta aktar b'saħħitha bejn l-għajnuna, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp permezz ta' qafas LRRD (kollegament bejn l-għajnuna, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp) permanenti; iqis li, fejn ikun possibbli, iridu jiġu stabbiliti approċċi integrati b'għanijiet ta' koordinazzjoni ddikjarati b'mod ċar u strateġija tal-pajjiż koerenti bejn id-Direttorat Ġenerali għall-Għajnuna Umanitarja u l-Protezzjoni Ċivili (ECHO) tal-Kummissjoni u l-EuropeAid flimkien mal-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki; jilqa', f'dan ir-rigward, l-inklużjoni tal-integrazzjoni sistematika tal-approċċ LRRD fiċ-ċiklu ta' finanzjament li jkopri l-2014-20; jistieden, barra minn hekk, lis-servizzi tal-Kummissjoni biex itejbu t-tranżizzjoni minn attivitajiet umanitarji għal żmien qasir għal interventi ta' żvilupp fit-tul u jiżviluppaw koordinazzjoni koerenti mhux biss fost atturi differenti tal-Unjoni iżda wkoll bi prijoritajiet nazzjonali permezz ta' strateġija komuni ta' qafas umanitarju u ta' żvilupp konġunt; jistieden lill-Kummissjoni tidħol fi djalogu mal-Parlament jekk il-qafas legali eżistenti qed ifixkel il-koordinazzjoni effikaċi fost id-diversi strumenti finanzjarji fl-għajnuna umanitarja u l-għajnuna għall-iżvilupp; jemmen, barra minn hekk, li l-involviment ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi tas-soċjetà ċivili lokali jista' jsaħħaħ l-użu tal-bażi ta' għarfien lokali sabiex jiġu identifikati aħjar il-bżonnijiet ta' riabilitazzjoni u biex jiġi sorveljat il-progress miksub mill-awtoritajiet nazzjonali;

221.  Ifakkar fir-rakkomandazzjonijiet li segwew iż-żjara tad-delegazzjoni tal-Kumitat tal-Parlament għall-Kontroll tal-Baġit f'Ħaiti fi Frar 2012 u jinsisti, bħala prinċipju kostanti, dwar il-kwistjoni importanti tat-traċċabilità u l-obbligu ta' rendikont tal-fondi tal-iżvilupp tal-Unjoni, b'mod partikolari billi l-appoġġ baġitarju jintrabat mal-prestazzjoni, partikolarment permezz ta' definizzjoni ċara tal-obbligi u d-dmirijiet fl-amministrazzjoni nazzjonali sabiex ikun żgurat li jkun hemm trasparenza, traċċabilità u obbligu ta' rendikont adegwati; itenni l-appell tiegħu biex titpoġġa aktar enfasi fuq il-ġlieda kontra l-korruzzjoni endemika; jirrimarka li l-għajnuna umanitarja għandha tkun ibbażata fuq strateġija ta' ħruġ u jenfasizza li, kemm jista' jkun, il-fondi għandhom jingħaddu mill-istituzzjonijiet ta' Ħaiti, fil-qafas tal-Ftehim ta' Cotonou, sabiex tiġi żgurata s-sjieda u jiġi appoġġat it-tisħiħ tal-organi nazzjonali, inkluża l-Aġenzija tal-Kuntratti Pubbliċi, li għandha taġixxi bħala filtru ta' kontroll; jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jenfasizzaw in-natura kundizzjonali tal-appoġġ baġitarju settorjali;

222.  Ifakkar li "Bini tal-istat" huwa fiċ-ċentru tal-istrateġija ta' żvilupp tal-Unjoni u l-qofol ta' kull tali sitwazzjoni ta' kriżi, f'konformità mal-prinċipji għall-intervent f'kuntesti fraġli; jinnota li dan jinkludi l-appoġġ ta' bini istituzzjonali, it-trasparenza u l-effiċjenza tal-ġestjoni finanzjarja pubblika, l-allokazzjonijiet baġitarji u l-effikaċja tal-infiq pubbliku, bi djalogi politiċi u ta' politika rinforzati;

223.  Jitlob id-definizzjoni ta' taħlita ta' politika tajba fil-loġika tal-intervent tal-Unjoni permezz ta' approċċ komprensiv għall-partijiet interessati statali u mhux statali/mhux governattivi u għas-sostenn tas-setturi li jingħata permezz ta' valutazzjoni rapida tal-bżonnijiet settorjali u dan, għall-benefiċċju tal-vijabbilità, il-komplementarjetà u s-sostenibbiltà tal-proġetti;

Orjentazzjonijiet għall-ġejjieni

224.  Iqis li, lil hinn mis-sitwazzjoni ta' Ħaiti, jeħtieġ jiġu diskussi u mtejba l-miżuri sabiex jissaħħaħ il-qafas tal-politika ta' intervent u t-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri bl-iskop aħħari li jiġi limitat u jinżamm f'minimu r-riskju għall-ħajjiet umani u l-kundizzjonijiet tal-għajxien; jemmen li l-investiment fit-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri huwa kruċjali bħala komponent sħiħ tal-iżvilupp sostenibbli u huwa wkoll kosteffikaċi ħafna, peress li jippermetti l-użu ta' riżorsi ferm aktar effiċjenti u effikaċi mill-ħlas tal-ispiża għar-rispons għad-diżastri;

225.  Iqis li sitwazzjonijiet ta' kriżi u fraġilità jeħtieġu l-iżvilupp ta' politiki ii jitolbu approċċi ġodda, metodi ġodda u kompetenza, partikolarment fejn għandhom x'jaqsmu attivitajiet bħal (iii) l-identifikazzjoni tar-riskji fil-livelli operattivi differenti, (ii) l-istabbiliment ta' xenarju u projezzjonijiet tal-konsegwenzi possibbli u (iii) it-tfassil ta' strumenti biex jiġu evitati, jitnaqqsu u ssir preparazzjoni għar-riskji u d-diżastri potenzjali; jappella għal approċċ flessibbli sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tadatta l-miżuri u l-istrumenti tagħha għall-għajnuna adegwata u rapida għal sitwazzjoni ta' kriżi u ta' wara l-kriżi; jinnota, f'dan il-kuntest, li sadanittant il-Kummissjoni waqqfet sistema biex timmobilizza esperti f'diversi oqsma ta' kompetenza sabiex, anke bi preavviż qasir, ikun jista' jintbagħat persunal addizzjonali għal mad-delegazzjonijiet tal-Unjoni jew is-servizzi fis-sede ċentrali f'każ ta' nuqqas ta' ħaddiema;

226.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lis-SEAE jaħdmu b'mod sistematiku fuq l-erba' fażijiet taċ-ċiklu ta' ġestjoni tad-diżastri, jiġifieri l-mitigazzjoni u t-tħejjija, ir-rispons u l-irkupru lejn id-definizzjoni ta' qafas strateġiku għall-ġestjoni tar-riskju tad-diżastri u l-bini ta' reżiljenza; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jinfurmaw lill-Parlament dwar l-iżviluppi b'mod partikolari fir-rigward tal-ġestjoni tar-riskju u t-tħejjija għall-implimentazzjoni u biex jintlaħqu l-għanijiet tal-programm f'kuntest ta' wara diżastru;

227.  Ifakkar li fiċ-ċirkustanzi ta' kriżi bħal din, għandha tingħata l-attenzjoni dovuta lis-solidità u l-effikaċja operattiva tal-qafas ta' governanza nazzjonali għall-ġestjoni tat-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri bħala prekondizzjoni għas-suċċess tal-intervent tal-Unjoni; ifakkar li l-valutazzjoni ta' kwalunkwe qafas ta' governanza nazzjonali għandha tqis fost oħrajn il-qafas eżistenti ta' obbligu ta' rendikont għall-eżiti, id-definizzjoni eżistenti u d-deċiżjoni ta' responsabbilitajiet fuq livelli ċentrali u lokali, katina ċara ta' kmand u kontrolli, mezzi ta' informazzjoni fost diversi atturi/donaturi flimkien ma' mekkaniżmi ta' rispons dwar il-proġetti;

228.  Jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri fir-rigward tal-appoġġ tal-Unjoni għar-riabilitazzjoni wara t-terremot f'Ħaiti u jilqa' t-tweġiba tal-Kummissjoni biex taċċetta wkoll ir-rakkomandazzjonijiet;

Parti XX – Rapport Speċjali Nru 14/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE kif jikkalkolaw, inaqqsu u jpaċu l-emissjonijiet tagħhom ta' gassijiet serra?"

229.  Jemmen li l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Unjoni għandu jkollhom l-għan li jħaddnu approċċ komuni fir-rigward tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tagħhom u fir-rigward tat-tnaqqis possibbli tagħhom; iqis li sabiex jiksbu dan, huma jeħtieġ jikkalkulaw b'mod globali l-emissjonijiet ta' gassijiet serra tagħhom u m'għandhomx joqogħdu lura milli jippubblikaw ir-riżultati tagħhom;

230.  Jemmen li l-Kummissjoni, sabiex iżżomm l-affidabilità tagħha fin-negozjati dwar l-ambjent ma' pajjiżi terzi, għandha tagħmel sforz akbar biex tiġbor aktar data dwar l-emissjonijiet ta' gassijiet serra tagħha;

231.  Jistieden lil dawk l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni li m'għandhomx ċertifikat tal-Iskema ta' Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi (EMAS), jikkunsidraw japplikaw għal wieħed minnufih; jenfasizza, madankollu, li l-EMAS għandha titqies bħala għodda biex tagħti struttura, fost l-oħrajn, lill-emissjonijiet tal-gassijiet serra u m'għandhiex titqies bħala l-għan aħħari uniku tal-politika ekoloġika tal-istituzzjonijiet;

232.  Jirrimarka li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jistgħu jagħmlu użu akbar tat-tpaċijiet għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra biex inaqqsu l-marka tal-karbonju tagħhom; jaqbel mal-Qorti tal-Awdituri li l-użu ta' tpaċijiet ta' kwalità għolja flimkien ma' miżuri ta' tnaqqis fl-emissjonijiet (u mhux minflok tali miżuri ta' tnaqqis) jindirizza dawn il-kwistjonijiet b'mod xieraq; jinnota, madankollu, li t-tpaċijiet għandhom ikunu sekondarji fir-rigward tal-investiment ta' dawn il-fondi għal għanijiet ta' titjib ulterjuri tal-politika ambjentali tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni;

233.  Jilqa' l-fatt li wħud mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni niedu proġetti pilota għall-akkwist ekoloġiku; jittama li r-riżultati jkunu promettenti u li l-akkwist ekoloġiku jsir proċedura standard tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni fil-ġejjieni;

234.  Jenfasizza li, fl-implimentazzjoni ta' dawn il-politiki, il-fattur uman jibqa' aspett ewlieni; iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-maniġment tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni responsabbli għal dawn il-politiki jħarrġu u jkomplu jtejbu l-ħiliet u l-fehim tagħhom tal-importanza tal-emissjonijiet tal-istituzzjonijiet tagħhom; jittama li l-ħatra tal-Kulleġġ tal-Kummissarji l-ġdid fl-2014 toffri opportunità ta' ftuħ ġdid fl-implimentazzjoni ta' standards ogħla fil-Kummissjoni u fl-aġenziji tagħha;

Parti XXI – Rapport Speċjali Nru 15/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-Fond għall-Fruntieri Esterni rawwem solidarjetà finanzjarja iżda jeħtieġ kejl aħjar tar-riżultati u jeħtieġ jipprovdi valur miżjud ulterjuri tal-UE''

235.  Jinnota bi tħassib li l-objettivi strateġiċi tal-Fond għall-Fruntieri Esterni (FFE) ma kinux ċari u li, b'mod partikolari, teżisti tensjoni bejn in-natura ġenerali tal-FFE bħala mekkaniżmu ta' solidarjetà u l-konċentrazzjoni tiegħu fuq objettivi konkreti għal kooperazzjoni aħjar fil-qasam tal-kontroll tal-fruntieri u l-viżi;

236.  Jinnota li, għall-Kummissjoni, is-suċċess tat-tnedija ta' SIS II, VIS u Eurosur fl-Istati Membri kollha huwa turija tal-kontribut tal-FFE; huwa tal-fehma, madankollu, li tali dikjarazzjoni ġenerali ma tista' qatt tintuża bħala risposta sodisfaċenti għall-kritika speċifika tal-Qorti tal-Awdituri dwar in-nuqqas ta' indikaturi tal-prestazzjoni;

237.  Jinnota li jistgħu jinqalgħu problemi simili fir-rigward tal-objettivi tal-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viżi bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF), billi għal darb'oħra dan l-istrument iservi kemm għas-solidarjetà bejn l-Istati Membri għall-ġestjoni tal-kontroll tal-fruntieri, u kemm għall-ħolqien ta' kontroll uniformi u ta' livell għoli tal-fruntieri esterni u l-ipproċessar effikaċi tal-viżi Schengen, f'konformità mal-impenn tal-Unjoni fir-rigward tal-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem;

238.  Jenfasizza li l-Istati Membri, filwaqt li jirrikonoxxu l-importanza ta' kontroll effikaċi tal-fruntieri fil-fruntieri esterni komuni bħala parti mill-acquis ta' Schengen, għadhom jikkunsidraw il-ġestjoni tal-kontroll tal-fruntieri u sa ċertu punt l-ipproċessar tal-viżi bħala kompetenzi essenzjalment nazzjonali;

239.  Jistieden lill-Istati Membri, għalhekk, jinkludu l-ISF fl-istrateġiji nazzjonali għall-ġestjoni tal-fruntieri sabiex jikkontribwixxu għall-kooperazzjoni konsolari, għall-operazzjonijiet tal-Frontex jew għall-azzjonijiet ta' emerġenza jew azzjonijiet speċifiċi li huma ta' importanza għaż-żona Schengen kollha kemm hi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-kooperazzjoni tagħhom f'dan ir-rigward;

240.  Jitlob li l-Kummissjoni teżamina jekk ikunx utli li l-kontroll tal-fruntieri u l-viżi li jagħmlu parti mill-ISF jinqasmu f'taqsimiet distinti differenti: waħda għas-solidarjetà, waħda għat-twettiq tal-kooperazzjoni konsolari, l-operazzjonijiet tal-Frontex u azzjonijiet speċifiċi u ta' emerġenza, u waħda għal azzjonijiet li huma partikolarment rilevanti minn perspettiva nazzjonali;

241.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri jiżviluppaw u jużaw indikaturi rilevanti u kwantifikabbli għar-riżultat, l-eżitu u l-impatt tal-proġetti ffinanzjati; jenfasizza li għandhom jiġu implimentati verifiki ex ante ta' kwalità għolja biex jiġi żgurat li l-proġetti ffinanzjati kollha jservu għal objettivi konkreti u kwantifikabbli u jkollhom valur miżjud; jinnota li l-verifiki ex post ikunu ta' għajnuna billi jfornu mekkaniżmi ta' kontroll tal-kwalità;

242.  Jirrimarka li jista' jinkiseb aktar valur miżjud tal-Unjoni permezz ta' kontribuzzjonijiet addizzjonali għall-operazzjonijiet tal-Frontex min-naħa tal-Istati Membri billi jsir obbligatorju li tal-inqas parti mill-assi kofinanzjati mill-ISF jiddaħħlu bħala parti mit-tagħmir tekniku tal-Frontex;

243.  Jinsab imħasseb dwar l-irregolaritajiet li sabet il-Qorti tal-Awdituri fil-politiki nazzjonali differenti dwar l-akkwist u jiddikjara li l-klawsola ta' eżenzjoni għall-akkwisti fid-difiża u s-sigurtà ma tistax tintuża f'każijiet fejn setgħu jintużaw proċeduri anqas ristrettivi li ma jikkompromettux is-sigurtà; jirrakkomanda s-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' akkwist biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni f'waqtha tal-finanzjament;

244.  Ifaħħar lill-Kummissjoni talli ħadet miżuri finanzjarji korrettivi fil-każ ta' proġett li nstab li kien qed jikser il-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem, iżda jappella lill-Kummissjoni tidentifika kemm jista' jkun, b'mod ex ante, kwalunkwe riskji possibbli f'dan ir-rigward, speċjalment għal dak li jirrigwarda l-mod li bih jitwettqu l-kontrolli tal-fruntieri b'rabta mad-dritt li persuna tfittex asil;

245.  Jenfasizza l-ħtieġa li jitjieb l-istandard tal-ġbir tad-data dwar il-proġetti ffinanzjati fil-livell nazzjonali sabiex jiżdied il-livell ta' trasparenza;

Parti XXII – Rapport Speċjali Nru 16/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-effettività tal-kombinament ta' għotjiet tal-faċilitajiet ta' investiment reġjonali ma' selfiet minn istituzzjonijiet finanzjarji għall-appoġġ ta' politiki esterni tal-UE"

246.  Jilqa' r-rapport speċjali ddedikat għall-evalwazzjoni tal-effikaċja tat-taħlit ta' għotjiet ta' faċilitajiet ta' investiment reġjonali ma' self minn istituzzjonijiet finanzjarji għall-appoġġ tal-politiki esterni tal-UE u jippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt;

Kummenti ġenerali

247.  Jinkoraġġixxi lill-Qorti tal-Awdituri tkompli tapprofondixxi l-attivitajiet ta' awditjar f'dan il-qasam ta' kooperazzjoni emerġenti sabiex regolarment tipprovdi lil dawk li jfasslu l-politika valutazzjoni komprensiva regolari tal-kwistjonijiet u r-riskji involuti;

248.  Jirrikonoxxi li ż-żieda ta' interess fit-taħlit u l-opportunitajiet offruti permezz tal-użu ta' faċilitajiet ġodda ta' investiment finanzjarju hija motivata prinċipalment mill-fatt li jeżistu sfidi importanti fil-qasam tal-iżvilupp filwaqt li l-fondi pubbliċi huma ristretti ħafna, għaldaqstant, iwassal għall-iżvilupp ta' riżorsi finanzjarji ġodda li jikkombinaw għotjiet mill-Unjoni ma' tipi ta' riżorsi oħrajn;

249.  Jenfasizza li l-istrumenti finanzjarji l-ġodda u t-taħlit iridu jibqgħu konformi mal-objettivi tal-politiki ta' żvilupp tal-Unjoni bbażati fuq il-kriterji tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) u stabbiliti fl-Aġenda għall-Bidla, jiġifieri t-titjib fil-kwalità, fl-effiċjenza, fis-sostenibbiltà u fil-veloċità tal-implimentazzjoni tal-interventi tal-Unjoni; jemmen li dawn l-istrumenti jridu jiffukaw fuq il-prijoritajiet tal-Unjoni li fihom l-ogħla valur miżjud u l-ogħla impatt kemm fil-livell ekonomiku u kemm f'dak mhux ekonomiku u jqis li jridu jintużaw b'mod strateġiku f'setturi fejn l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni huwa kruċjali għall-vitalità tal-investiment u fejn it-taħlit jista' jitħaddem bl-aktar mod utli; jiddispjaċih, għalhekk, li r-rapport speċjali jiffoka primarjament fuq l-aspetti finanzjarji tat-taħlit li jinvolvi għotjiet tal-faċilitajiet ta' investiment reġjonali, filwaqt li l-effiċjenza u l-effikaċja tagħhom mhumiex ivvalutati b'mod suffiċjenti;

250.  Jitlob, bħala prinċipju fundamentali permanenti, li jiġi evitat ir-riskju li l-inċentivi finanzjarji jingħataw aktar importanza mill-prinċipji ta' żvilupp (l-objettivi finanzjarji jafu jieħdu preċedenza fuq il-kwistjonijiet ta' żvilupp) u jitlob li jiġu rispettati l-prinċipji ta' żvilupp sostenibbli, bħalma huma l-istandards soċjali u ambjentali u l-aċċess għall-beni pubbliċi bażiċi;

251.  Jieħu nota tar-riżultati tar-rieżami li sar fil-konfront tal-Pjattaforma tal-UE għat-Taħlit fil-Kooperazzjoni Esterna bl-għan oriġinali li jiżdiedu l-effikaċja, l-effiċjenza u l-kwalità tal-mekkaniżmi u l-faċilitajiet ta' taħlit eżistenti, filwaqt li jqis li l-armonizzazzjoni tal-prinċipji ewlenin, li huma validi għall-faċilitajiet reġjonali u l-istrumenti finanzjarji kollha, se jkunu tal-ogħla importanza għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) l-ġdid; skont l-eżiti tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP, jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jkomplu djalogu strutturat/strateġiku dwar il-kwistjoni, b'mod partikolari dwar kif it-trasparenza u r-responsabilità jistgħu jiġu żgurati u mtejba kostantement;

252.  Ifakkar li matul il-fażi ta' ppjanar il-Kummissjoni għandha tikkonċentra fuq l-ilħuq ta' għanijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali sostenibbli u fit-tul fl-oqsma fejn l-investimenti jridu jiġu implimentati;

253.  Jitlob, bħala prinċipju fundamentali, li l-fondi Ewropej jiġu kkonċentrati fuq il-proġetti li ma jistgħux jiġu implimentati mingħajr il-flus tal-Unjoni, bħal proġetti bi profittabbiltà baxxa, iżda li jistgħu jwasslu għal titjib soċjali, ambjentali u fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

254.  Jitlob, bħala prinċipju fundamentali, li jiġu żgurati l-monitoraġġ u s-segwitu tar-riżultati u tal-effetti fuq perjodu medju/fit-tul tal-proġetti implimentati fl-oqsma soċjali u ambjentali u fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; iqis li r-riżultati ta' tali valutazzjonijiet ta' segwitu għandhom jintużaw direttament sabiex isir rappurtar dwar għanijiet fit-tul miksuba u sabiex jittejbu l-fażi ta' ppjanar/l-għażla tal-proġetti għall-finanzjament fil-futur;

255.  Jitlob li jissaħħaħ ir-rwol politiku tal-Kummissjoni, bħala korp politikament responsabbli f'dan il-qasam;

256.  Jitlob l-introduzzjoni ta' standards komuni ta' governanza għal tali attivitajiet finanzjarji, kif ukoll id-definizzjoni tal-aħjar prattiki u kriterji ta' eliġibbiltà u ta' evalwazzjoni definiti sew għall-użu ta' dawn l-għodod finanzjarji; jemmen li regoli koerenti ta' ġestjoni bħal rappurtar strutturat, oqfsa ta' monitoraġġ ċari u kundizzjonijiet ta' superviżjoni jwasslu għal tnaqqis fl-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet jew fid-duplikazzjoni possibbli tal-ispejjeż;

257.  Iqis bħala essenzjali li jitfasslu strutturi adegwati ta' governanza għall-faċilitajiet differenti sabiex tiġi promossa s-sjieda tal-pajjiżi destinatarji, tal-benefiċjarji jew tal-partijiet interessati fil-konfront ta' dawn l-istrumenti; ifakkar li l-iżvilupp ta' għajnuna pubblika mħallta għall-iżvilupp, mgħoddija permezz tal-faċilitajiet, jirrikjedi kooperazzjoni strutturata sew bejn il-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) mal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), l-Istati Membri u l-Parlament; jappella biex id-delegazzjonijiet tal-Unjoni jkunu aktar involuti fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet, b'mod partikolari fil-fażi ta' identifikazzjoni tal-proġetti permezz ta' kontributi għal evalwazzjonijiet ex ante jew għal valutazzjonijiet tal-impatt, u, b'mod aktar ġenerali, biex jikkonsolidaw il-pożizzjoni tal-Unjoni fid-djalogu politiku mal-pajjiżi sħab u biex iservu wkoll ta' interfaċċja mas-soċjetà ċivili lokali;

258.  Jinsisti fuq in-neċessità li jintlaħaq l-ogħla livell ta' trasparenza u responsabilità permezz tal-aċċess għal informazzjoni baġitarja u data finanzjarja eżawrjenti u sodi b'rabta mal-proġetti ffinanzjati minn dawn il-faċilitajiet ta' investiment biex il-Parlament tingħatalu s-setgħa ta' skrutinju u approvazzjoni; jappella biex il-Parlament jirċievi rapporti regolari dwar l-użu ta' dawn l-istrumenti finanzjarji u dwar ir-riżultati, b'mod partikolari fir-rigward tal-valutazzjoni tal-ingranaġġ u l-valutazzjoni finanzjarji u mhux finanzjarji filwaqt li jfakkar fil-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 140 tar-Regolament Finanzjarju;

259.  Jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri, bħala l-ewwel pass fid-direzzjoni t-tajba, fir-rigward tal-effikaċja tat-taħlit ta' għotjiet ta' faċilitajiet ta' investiment reġjonali ma' self minn istituzzjonijiet finanzjarji għall-appoġġ ta' politiki esterni tal-Unjoni u jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni aċċettat ukoll dawn ir-rakkomandazzjonijiet;

Parti XXIII – Rapport Speċjali Nru 17/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-inizjattiva tal-UE dwar iċ-Centri ta' Eċċellenza tista' tikkontribwixxi b'mod effettiv għall-mitigazzjoni ta' riskji kimiċi, bijoloġiċi, radjoloġiċi u nukleari li jkunu ġejjin minn barra l-UE?

260.  Jilqa' l-inizjattiva taċ-Ċentri ta' Eċċellenza kimiċi, bijoloġiċi, radjoloġiċi u nukleari (CBRN); iqis li l-istruttura ta' governanza tagħha tenfasizza l-karattru ta' netwerk li għandha l-inizjattiva;

261.  Jilqa' d-direzzjoni pożittiva ġenerali tar-Rapport Speċjali Nru 17/2014 u r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri, li l-Kummissjoni aċċettathom kollha;

262.  Jinnota li l-inizjattiva tirrappreżenta approċċ innovattiv li jipprovdi għal netwerking, sħubijiet reġjonali u internazzjonali, konsolidazzjoni, koordinazzjoni u ottimizzazzjoni tal-kapaċitajiet eżistenti f'termini ta' kompetenza, taħriġ, assistenza teknika jew tagħmir;

263.  Jirrimarka l-fatt li strutturi bħal dawn huma neċessarjament kumplessi, u għalhekk it-twaqqif u t-tmexxija effikaċi tagħhom huma diffiċli;

264.  Ifakkar li din l-inizjattiva kellha EUR 100 miljun għad-dispożizzjoni tagħha għall-perjodu 2010-2013;

265.  Huwa tal-fehma li l-valur prinċipali ta' din l-inizjattiva jinsab fl-approċċ tagħha "minn isfel 'il fuq", li jibni fuq l-esperjenza tal-pajjiżi sħab; iqis li d-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom ikunu infurmati regolarment u jimpenjaw ruħhom li jkollhom rwol aktar attiv b'konsultazzjoni mal-awtoritajiet tal-pajjiż sieħeb rispettiv;

266.  Jixtieq jirrimarka, fl-istess ħin, li r-rispett tas-"sjieda" tal-pajjiżi sħab fir-rigward tal-proġetti m'għandux iżomm lill-Kummissjoni milli tagħmel proposti li jistgħu jibbenefikaw minn reazzjoni konġunta (eż. fil-ġlieda kontra l-epidemija tal-Ebola);

267.  Hu konvint li l-proġetti għandhom jintgħażlu b'tali mod li jippermettu li l-ammont limitat disponibbli jiġi kkonċentrat fuq l-oqsma l-aktar rilevanti għas-sigurtà tal-Unjoni; jemmen li, fl-għażla tal-proġetti, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jistgħu jassumu funzjoni utli ta' kklerjar;

268.  Jinnota li l-għarfien espert tekniku tas-segretarjati reġjonali għandu jissaħħaħ sabiex jiffaċilita l-identifikazzjoni ta' kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati permezz ta' inizjattivi, kif ukoll biex itejjeb it-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' proġetti individwali;

269.  Jilqa' l-fatt li minn Mejju 2013 'l hawn il-pajjiżi sħab jistgħu jipproponu proġetti fi kwalunkwe mument, ħaġa li tqawwi l-kapaċità ta' reazzjoni għat-theddidiet li jkunu qed jiżviluppaw;

270.  Jinnota li t-tul ta' żmien bejn meta ssir il-proposta tal-proġett u mbagħad l-approvazzjoni u l-implimentazzjoni tal-proġett għandu jitnaqqas aktar;

271.  Jenfasizza li hemm bżonn ta' kooperazzjoni strateġika usa' biex jitjiebu l-koerenza u l-koordinazzjoni ta' diversi strumenti ta' finanzjament fil-qasam tas-sigurtà; jenfasizza li koordinazzjoni aħjar bejn l-atturi rilevanti fil-qasam tas-CBRN ikollha l-effett lil ssaħħaħ l-effikaċja ta' inizjattivi eżistenti;

272.  Huwa tal-fehma li l-inizjattiva taf tibbenefika minn distinzjoni aktar ċara bejn id-dimensjoni interna u esterna tal-azzjonijiet CBRN(22);

Parti XXIV – Rapport Speċjali Nru 19/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni tal-UE lis-Serbja"

273.  Jistieden lill-awtoritajiet Serbi jtejbu l-kwalità, u jkomplu jirrazzjonalizzaw, l-istrateġiji u l-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom, u jindirizzaw b'mod xieraq id-diversi kwistjonijiet politiċi u soċjoekonomiċi; jistieden lill-Kummissjoni, jekk ikun hemm bżonn, tagħmel lilha nfisha disponibbli biex tipprovdi l-appoġġ tekniku meħtieġ f'dan ir-rigward;

274.  Jisħaq fuq l-importanza li jitħejjew strateġiji nazzjonali f'oqsma politikament sensittivi; jitlob lill-awtoritajiet rilevanti jħejju strateġiji fl-oqsma prinċipali ta' governanza li ġejjin u jinkludu kalendarju realistiku għall-implimentazzjoni: id-deċentralizzazzjoni territorjali u strateġija għall-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni tar-riforma tal-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi;

275.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lid-delegazzjoni tal-Unjoni fis-Serbja biex jevitaw il-problemi li nqalgħu fl-ewwel parti tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013, jiġifieri l-għażla ta' proġetti problematiċi jew mhux żviluppati biżżejjed; jappoġġa l-kooperazzjoni tal-Kummissjoni u tal-awtoritajiet Serbi biex jiġu indirizzati l-problemi identifikati, inkluż in-nuqqas ta' appoġġ mill-awtoritajiet nazzjonali, nuqqas ta' koordinazzjoni interistituzzjonali, tfassil dgħajjef tal-proġetti, definizzjoni fqira fit-termini ta' referenza, soluzzjonijiet ta' finanzjament mhux sostenibbli u n-nuqqas li jinsiltu tagħlimiet mill-iżbalji tal-proġetti preċedenti;

276.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-proġetti relatati mal-governanza ġeneralment kisbu riżultati tajbin, iżda jqis l-implimentazzjoni u s-sistemi ta' kontroll tal-proġetti bħala dgħajfa jew mhux effiċjenti, speċjalment fejn il-Qorti tal-Awdituri identifikat nuqqasijiet materjali f'erbgħa mit-tmien proġetti awditjati relatati mal-governanza u ffinanzjati taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni;

277.  Jirrimarka li r-riforma tas-settur ġudizzjarju ftit li xejn irreġistrat progress mill-2007 'l hawn;

278.  Jinsisti fuq in-neċessità li tissaħħaħ il-protezzjoni attwali għall-informaturi hekk kif imniżżel fl-istrateġija nazzjonali kontra l-korruzzjoni għall-2013-2018; jinsisti li l-awtoritajiet Serbi għandhom javvanzaw fit-tħejjija ta' leġiżlazzjoni ġdida dwar żvelar ta' irregolaritajiet u tali leġiżlazzjoni għandha trawwem il-fiduċja u tinkoraġġixxi lill-informaturi biex jippreżentaw ruħhom;

279.  Japprova r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri u jitlob li l-Kummissjoni tagħti attenzjoni xierqa biex tiddefinixxi l-objettivi, tevalwa l-ħtiġijiet u tislet tagħlimiet mill-proġetti tal-passat, kif ukoll biex tevita dewmien, u proċeduri ta' akkwist ineffiċjenti jew ineffikaċi; jisħaq fuq l-importanza tas-sostenibbiltà, peress li r-riżultati qajmu għadd ta' mistoqsijiet f'żewġ terzi tal-proġetti, b'mod partikolari f'dawk relatati mal-governanza;

Parti XXV – Rapport Speċjali Nru 20/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-appoġġ taħt il-FEŻR lill-SMEs fil-qasam tal-kummerċ elettroniku kien effettiv?"

280.  Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 20/2014 tal-Qorti tal-Awdituri u japprova l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;

281.  Jilqa' pożittivament ukoll ir-reazzjoni kostruttiva tal-Kummissjoni għar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri;

282.  Jinnota li t-teknoloġiji tal-kummerċ elettroniku huma kruċjali biex jitjiebu l-iżvilupp u l-kompetittività tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs); jenfasizza l-importanza tal-SMEs għall-iżvilupp ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni;

283.  Jirrikonoxxi l-fatt li r-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri enfasizza l-importanza tal-kejl tal-prestazzjoni u l-valur miżjud Ewropew;

284.  Jinnota li minkejja l-fatt li d-disponibbiltà tan-negozji fuq l-internet żdiedet, il-proġetti li ntgħażlu għall-investiment kienu foqra; jinnota li n-nuqqas ta' għażla komparattiva tal-applikazzjonijiet u l-assenza ta' informazzjoni kummerċjali komprensiva rriżultaw biex f'aktar minn terz tal-każijiet il-valur meta mqabbel mal-flus minfuqa kien baxx jew ineżistenti;

285.  Jirrimarka li 10 mit-30 proġett kofinanzjat li ġew awditjati kienu se jitwettqu anke fin-nuqqas ta' kofinanzjament pubbliku, ħamsa minnhom kienu bdew qabel ġiet innotifikata l-għotja u tlieta minnhom kienu bdew meta l-impriża kienet lanqas għadha bagħtet applikazzjoni għall-kofinanzjament;

286.  Hu tal-fehma li għandu jkun obbligatorju li jiġi ppreżentat pjan ta' direzzjoni tan-negozju li juri l-valur Ewropew biex jiġi evitat il-fenomenu tal-effett deadweight;

287.  Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw il-kriterji u l-proċeduri tal-għażla li jiżguraw li l-proġetti magħżula jimmassimizzaw il-valur miżjud fir-rigward ta' dak li għandu x'jaqsam ma' kontribut lejn l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku fl-SMEs u l-ksib tal-objettivi tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa (DAE);

288.  Jinnota li n-nuqqas ta' monitoraġġ mill-Kummissjoni għamilha impossibbli li jiġi evalwat sa liema punt l-appoġġ tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) kien ikkontribwixxa għall-ksib tal-objettivi nazzjonali u tal-UE fil-qasam tat-teknoloġija tal-informazzjoni, kif ukoll għall-pjanijiet ta' direzzjoni tan-negozju tal-SMEs stess;

289.  Jemmen li l-Kummissjoni għandha tiżgura li tikseb informazzjoni konsistenti u affidabbli mill-Istati Membri dwar l-użu tal-finanzjament tal-FEŻR; huwa tal-fehma li din l-informazzjoni għandha tindika l-progress tal-Programmi Operazzjonali, mhux biss f'termini finanzjarji iżda anke f'termini ta' prestazzjoni;

290.  Jikkondividi l-fehma tal-Qorti tal-Awdituri li sett minimu ta' indikaturi robusti b'miri relatati għandhom jiġu ddefiniti fil-ftehimiet għall-għotjiet, jitkejlu u jiġu soġġetti għal monitoraġġ sussegwenti, kemm meta l-proġett ikun ġie implimentat u jkun operattiv u kemm fi stadju aktar tard bil-ħsieb li tiġi evalwata l-prestazzjoni;

Parti XXVI – Rapport Speċjali Nru 21/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Infrastrutturi tal-ajruporti ffinanzjati mill-UE: valur baxx għall-flus"

291.  Jirrikonoxxi li l-Kummissjoni diġà implimentat il-bidliet li jindirizzaw ħafna mill-kwistjonijiet spjegati fir-rapport speċjali u b'mod ġenerali jappoġġa l-qafas regolatorju l-ġdid deskritt mill-Kummissjoni. fid-dawl ta' dan, jipproponi li l-Kummissjoni għandha tirrapporta lura lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament fi żmien sena mill-adozzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni rigward il-progress fil-konfront ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet;

292.  Jappoġġa r-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-Istati Membri jkollhom pjanijiet koerenti għall-iżvilupp ta' ajruporti u jirrakkomanda li dawn il-pjanijiet jiġu approvati mill-Kummissjoni qabel ma jingħata finanzjament għal proġetti speċifiċi; jirrakkomanda, barra minn hekk, li dawn il-pjanijiet reġjonali, nazzjonali jew supranazzjonali għandhom iqisu mhux biss it-trasport bl-ajru iżda anke trasport pubbliku ieħor b'tul ta' ħin ta' vvjaġġar simili għat-tul tat-titjiriet, inklużi l-ferroviji u l-karozzi tal-linja, b'mod li tiġi evitata s-saturazzjoni tas-suq u tiżdied l-vijabbiltà tas-servizz;

293.  Jirrakkomanda li l-finanzjament jingħata biss lill-ajruporti finanzjarjament vijabbli;

294.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni teżamina l-proġetti ġodda kollha fid-dawl ta' analiżi taż-żona benefiċjarja biex tiżgura l-vijabbiltà, filwaqt li tqis f'kull każ l-importanza tal-ajruporti reġjonali għall-aċċessibbiltà u l-mobilità fl-Unjoni;

295.  Iqis li l-Kummissjoni għandha tissorvelja mill-qrib, bħala prijorità, lill-Istati Membri identifikati fir-rapport li kellhom proġetti partikolarment problematiċi fl-imgħoddi.

o
o   o

296.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 66, 8.3.2013.
(2) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) Testi adottati, P8_TA(2015)0118.
(6) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(8) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1287/2003 tal-15 ta' Lulju 2003 dwar l-armonizzazzjoni tad-dħul gross nazzjonali bi prezzijiet tas-suq (Regolament GNI) (ĠU L 181, 19.7.2003, p. 1).
(9) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000 tat-22 ta' Mejju 2000 li jimplementa d-Deċiżjoni 94/728/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi tagħhom tal-Komunitajiet (ĠU L 130, 31.5.2000, p. 1).
(10) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' April 2014 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (ĠU L 266, 5.9.2014, p. 32).
(11) Ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rappurtar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rappurtar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE (ĠU L 165, 18.6.2013, p. 13).
(12) Ir-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 289).
(13) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta' Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 fuq ir-Regolamenti Finanzjaru li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1).
(14) Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).
(15) Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
(16) Id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16).
(17) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16).
(18) Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2011 u (EC) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).
(19) Id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19).
(20) Leon Braat, Patrick ten Brink (eds. et al.), The Cost of Policy Inaction: The case of not meeting the 2010 biodiversity target, Wageningen/Brussell, 2008, p. 28.
(21) Evalwazzjoni tal-kooperazzjoni tal-UE mar-Repubblika ta' Ħaiti (2008-2012), Particip GmbH, imwettqa f'isem il-Kummissjoni, Awwissu 2014
(22) Ara wkoll ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Diċembru 2010 dwar it-Tisħiħ tas-Sigurtà Kimika, Bijoloġika, Radjoloġika u Nukleari fl-Unjoni Ewropea – Pjan ta' Azzjoni CBRN tal-UE (ĠU C 169 E, 15.6.2012, p. 8).


Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9 u l-10 FEŻ
PDF 519kWORD 164k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2077(DEC))
P8_TA(2015)0120A8-0102/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rapporti finanzjarji u l-kontijiet tad-dħul u l-infiq tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0487 – C8-0146/2014),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni tal-14 ta' April 2014 dwar il-ġestjoni finanzjarja tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra l-informazzjoni finanzjarja dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (COM(2014)0350),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-attivitajiet iffinanzjati mit-tmien, mid-disa' u mill-għaxar Fondi Ewropej għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Kummissjoni(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-17 ta' Frar 2015 rigward il-kwittanza lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tal-baġit tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013 (05135/2015– C8-0050/2015, 05136/2015– C8-0051/2015, 05138/2015– C8-0052/2015),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2012 (COM(2014)0607) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2014)0285 u SWD(2014)0286),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000(3) u rivedut f'Ouagadougou (Burkina Faso) fit-22 ta' Ġunju 2010(4),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE tas-27 ta' Novembru 2001 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Komunità Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni extra-Ewropea")(5),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 33 tal-Ftehim Intern tal-20 ta' Diċembru 1995 bejn ir-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar u l-amministrazzjoni tal-għajnuna tal-Komunità taħt it-Tieni Protokoll Finanzjarju għar-raba' Konvenzjoni AKP-KE(6),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 32 tal-Ftehim Intern tat-18 ta' Settembru 2000 bejn ir-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar u l-amministrazzjoni tal-għajnuna tal-Komunità permezz tal-Protokoll Finanzjarju għall-Ftehim ta' Sħubija bejn l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha ffirmat f'Cotonou (Benin) fit-23 ta' Ġunju 2000 u l-allokazzjoni tal-għajnuna finanzjarja għall-Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej li dwarhom il-Parti Erbgħa tat-Trattat KE hija applikabbli(7),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Ftehim Intern tas-17 ta' Lulju 2006 bejn ir-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqa' fi ħdan il-Kunsill, dwar il-finanzjament tal-għajnuna Komunitarja permezz tal-Kwadru Finanzjarju Pluriennali għall-perijodu 2008-2013 skont il-Ftehim ta' Sħubija AKP-KE u dwar l-allokazzjoni ta' assistenza finanzjarja għall-Pajjiżi u t-Territorji Barranin li għalihom tapplika l-Parti Erbgħa tat-Trattat tal-KE(8),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 74 tar-Regolament Finanzjarju tas-16 ta' Ġunju 1998 applikabbli għall-kooperazzjoni għall-finanzjament tal-iżvilupp skont ir-raba' Konvenzjoni AKP-KE(9),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 119 tar-Regolament Finanzjarju tas-27 ta' Marzu 2003 applikabbli għad-disa' Fond Ewropew għall-Iżvilupp(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 142 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 215/2008 tat-18 ta' Frar 2008 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-10 Fond Ewropew għall-Iżvilupp(11),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93, l-Artikolu 94(3) u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0102/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deciżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Bank Ewropew tal-Investiment, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar l-għeluq tal-kontijiet tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2077(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rapporti finanzjarji u l-kontijiet tad-dħul u l-infiq tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0487 – C8-0146/2014),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni tal-14 ta' April 2014 dwar il-ġestjoni finanzjarja tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra l-informazzjoni finanzjarja dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (COM(2014)0350),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-attivitajiet iffinanzjati mt-tmien, mid-disa' u mill-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Kummissjoni(12),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(13) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet, kif ukoll dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-17 ta' Frar 2015 rigward il-kwittanza lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tal-baġit tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013 (05135/2015– C8-0050/2015, 05136/2015– C8-0051/2015, 05138/2015– C8-0052/2015),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2012 (COM(2014)0607) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2014)0285 u SWD(2014)0286),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000(14) u rivedut f'Ouagadougou (Burkina Faso) fit-22 ta' Ġunju 2010(15),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE tas-27 ta' Novembru 2001 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Komunità Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni extra-Ewropea")(16),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 33 tal-Ftehim Intern tal-20 ta' Diċembru 1995 bejn ir-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar u l-amministrazzjoni tal-għajnuna tal-Komunità taħt it-Tieni Protokoll Finanzjarju għar-raba' Konvenzjoni AKP-KE(17),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 32 tal-Ftehim Intern tat-18 ta' Settembru 2000 bejn ir-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar u l-amministrazzjoni tal-għajnuna tal-Komunità permezz tal-Protokoll Finanzjarju għall-Ftehim ta' Sħubija bejn l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha ffirmat f'Cotonou (Benin) fit-23 ta' Ġunju 2000 u l-allokazzjoni tal-għajnuna finanzjarja għall-Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej li dwarhom il-Parti Erbgħa tat-Trattat KE hija applikabbli(18),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Ftehim Intern tas-17 ta' Lulju 2006 bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqa' fil-Kunsill, dwar il-finanzjament tal-għajnuna Komunitarja permezz tal-Kwadru Finanzjarju Pluriennali għall-perijodu 2008-2013 skont il-Ftehim ta' Sħubija AKP-KE u dwar l-allokazzjoni ta' assistenza finanzjarja għall-Pajjiżi u t-Territorji Barranin li għalihom tapplika l-Parti Erbgħa tat-Trattat tal-KE(19),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 74 tar-Regolament Finanzjarju tas-16 ta' Ġunju 1998 applikabbli għall-kooperazzjoni għall-finanzjament tal-iżvilupp skont ir-raba' Konvenzjoni AKP-KE(20),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 119 tar-Regolament Finanzjarju tas-27 ta' Marzu 2003 applikabbli għad-disa' Fond Ewropew għall-Iżvilupp(21),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 142 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 215/2008 tat-18 ta' Frar 2008 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-10 Fond Ewropew għall-Iżvilupp(22),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93, l-Artikolu 94(3) u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0102/2015),

1.  Jinnota li l-kontijiet annwali finali tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp huma kif jidhru fit-Tabella 2 tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deciżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Bank Ewropew tal-Investiment, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-osservazzjonijiet li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2077(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93, l-Artikolu 94(3) u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0102/2015),

A.  billi l-għan ewlieni tal-Ftehim ta' Cotonou bħala l-qafas tar-relazzjonijiet tal-Unjoni mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej (PTEE) huwa li jnaqqas u eventwalment jeqred il-faqar, f'konformità mal-objettivi ta' żvilupp sostenibbli u l-integrazzjoni gradwali tal-Istati AKP u l-PTEE fl-ekonomija dinjija;

B.  billi l-objettivi speċifiċi fil-qasam tal-politika tal-iżvilupp iridu jkunu salvagwardati fl-ambitu tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE); jenfasizza li kunsiderazzjonijiet oħra bħall-politika kummerċjali u kunsiderazzjonijiet tal-politika barranija u ta' sigurtà ma għandhomx ikunu rilevanti għall-prijoritajiet tal-Unjoni għall-iżvilupp;

C.  billi l-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp (FEŻ), iffinanzjati mill-Istati Membri, huma l-istrument finanzjarju prinċipali tal-Unjoni għall-forniment tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp lill-Istati AKP u billi l-Kummissjoni hija responsabbli għalihom fi ħdan il-proċedura ta' kwittanza;

D.  billi l-istrumenti ta' prefinanzjament imħallsa mill-Kummissjoni Ewropea jlaħħqu l-EUR 424 miljun u d-dħul operanti ammonta għal EUR 124 miljun għas-sena finanzjarja 2013;

E.  billi l-FEŻ iddefinixxa l-istrateġija u l-oqsma ta' prijorità tiegħu abbażi ta' preferenzi politiċi kif ukoll ta' kriterji ekonomiċi u finanzjarji marbutin ma' kriterji ta' effiċjenza ġenerali, u jaħdem bi strumenti finanzjarji adegwati biex jissodisfa dawn il-prijoritajiet definiti fuq bażi sostenibbli u fuq terminu twil;

F.  billi fil-kuntest tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jeżisti esponiment inerenti għal livell għoli ta' riskju, minħabba l-ambjent ġeopolitiku, istituzzjonali u amministrattiv li ta' spiss jiġi assoċjat mal-instabbiltà u ma' kuntest fraġli;

G.  billi l-livell u n-natura tal-impenn tal-Unjoni jridu jkunu differenzjati u kundizzjonati, skont il-progress li jkun jista' jitkejjel f'oqsma varji bħad-demokratizzazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba, l-iżvilupp soċjoekonomiku sostenibbli, l-istat tad-dritt, it-trasparenza u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

H.  billi l-użu ta' strumenti finanzjarji innovattivi bħall-mekkaniżmi ta' taħlit huwa meqjus bħala mezz wieħed kif jiġi estiż l-ambitu ta' għodod eżistenti bħall-għotjiet u s-selfiet u jinkludi wkoll sfidi f'termini ta' sorveljanza u governanza;

I.  billi huwa fundamentali li l-viżibbiltà tal-Unjoni tiġi żgurata u li l-valuri tal-Unjoni jiġu promossi fl-interventi kollha tal-Unjoni;

J.  billi l-"ibbaġitjar" tal-FEŻ, jiġifieri l-inkorporazzjoni u l-integrazzjoni tiegħu fl-istruttura baġitarja tal-Unjoni, jibqa' prijorità għall-Parlament; billi l-inklużjoni tal-FEŻ fil-baġit ġenerali taf tissarraf f'aktar sigurtà finanzjarja għall-pajjiżi benefiċjarji iżda wkoll f'titjib tal-koerenza politika u tal-iskrutinju demokratiku;

K.  billi l-appoġġ baġitarju jinvolvi riskju fiduċjarju konsiderevoli, partikolarment sensiela ta' sfidi f'termini ta' trasparenza, responsabbiltà u ġestjoni finanzjarja tajba; billi l-appoġġ baġitarju jesiġi kontroll attent u djalogu politiku bejn l-Unjoni u l-pajjiż sieħeb f'dawk li huma l-objettivi, il-progress li sar biex jinkisbu r-riżultati miftiehma u l-indikaturi tal-prestazzjoni kif ukoll analiżi tar-riskji sistematika u strateġija ta' mitigazzjoni tar-riskji li għandhom jissaħħew ulterjorment;

Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni

Affidabbiltà tal-kontijiet

1.  Jilqa' l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-kontijiet annwali finali tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena 2013 jippreżentaw b'mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tal-FEŻ fil-31 ta' Diċembru 2013, u li r-riżultati tal-operazzjonijiet tagħhom, il-flussi tal-flus tagħhom u l-bidliet fl-assi netti għas-sena jinstabu f'konformità mar-Regolament Finanzjarju tal-FEŻ u mal-istandards kontabilistiċi għas-settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment;

2.  Jinnota b'sodisfazzjon it-titjib li nkiseb fir-rigward tan-numru u l-valur ta' rkupri li juru żieda meta mqabbla mal-2012, b'24 irkupru li jammontaw għal EUR 4,7 miljun fl-2013 meta mqabbla ma' 13-il irkupru li jammontaw għal EUR 1,3 miljun fl-2012;

3.  Jinsab imħasseb bil-kbir, madankollu, dwar il-fatt li l-uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega xorta waħda għadhom ma jikkonformawx sistematikament mar-regola li għal pagamenti ta' prefinanzjament ta' aktar minn EUR 750 000 l-Kummissjoni hija obbligata tirkupra mgħax fuq bażi annwali u li l-ammont ta' dħul mill-imgħax żvelat fil-kontijiet huwa parzjalment ibbażat fuq stimi;

4.  Jiddispjaċih, barra minn hekk, li l-imgħax gwadanjat fuq il-prefinanzjament bejn EUR 250 000 u EUR 750 000 kien għadu mhux rikonoxxut bħala dħul finanzjarju fir-rapporti finanzjarji minħabba li l-iżvilupp tas-Sistema Komuni ta' Informazzjoni RELEX (CRIS) kien għadu mhux komplut;

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

5.  Jilqa' l-opinjoni tal-Qorti, skont liema d-dħul u l-impenji li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena 2013 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

6.  Jesprimi tħassib, madankollu, dwar il-valutazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri relatata mal-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet, skont liema s-sistemi ta' superviżjoni u kontroll fis-sede ċentrali tal-EuropeAid u d-delegazzjonijiet tal-Unjoni huma parzjalment effikaċi biss biex jiżguraw il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti;

7.  Jiddispjaċih li skont l-istima tal-Qorti tal-Awdituri, ir-rata tal-iżball l-aktar probabbli għat-tranżazzjonijiet ta' nfiq mit-tmien, mid-disa' u mill-għaxar FEŻ hija 3,4 %, rata li tindika tnaqqis żgħir meta mqabbla mal-2012 (3 %) iżda xorta tibqa' aktar baxxa mill-quċċata milħuqa fl-2011 (5,1 %);

8.  Jieħu nota tal-fatt li r-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-attivitajiet tal-FEŻ għas-sena finanzjarja 2013 jindika li r-rata ta' żball żdiedet meta mqabbla mas-sena preċedenti u li għadha tinsab f'livell għoli wisq; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem biex tilħaq ir-rata ta' żball miftiehma ta' 2 %;

9.  Jieħu nota u jiddispjaċih li l-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet huma dovuti għan-nuqqasijiet tas-sistema ta' sorveljanza u li l-pagamenti kienu materjalment milquta minn żball; jieħu nota li 27 % tal-pagamenti kienu milquta minn żball, jiġifieri 45 mill-165 tranżazzjoni ta' pagament ittestjata;

10.  Jieħu nota tar-riżultati tal-ikkampjunar fir-rigward ta' proġetti fejn 42 fost 130 pagament (32 %) kienu milquta minn żball, u b'mod partikolari l-fatt li 30 pagament minn dawn it-42 ġew ikklassifikati bħala żbalji kwantifikabbli, bi 17-il tranżazzjoni finali awtorizzata wara li kienu saru l-kontrolli ex ante kollha;

11.  Jiddispjaċih għall-fatt li minkejja l-pjan ta' azzjoni korrettiva li ġie stabbilit f'Mejju 2013, it-tipoloġija tal-iżbalji identifikati hija, fil-biċċa l-kbira, simili għal dik ta' snin preċedenti, jiġifieri nuqqas ta' dokumenti ta' sostenn, nuqqas ta' konformità mill-benefiċjarji mad-dispożizzjonijiet tal-akkwist u nfiq mhux eleġibbli; josserva li dawn l-iżbalji kienu wkoll relatati ma' tranżazzjonijiet marbutin mal-attivitajiet li ġejjin: (i) stimi ta' programmi, (ii) għotjiet u (iii) ftehimiet ta' kontribuzzjonijiet bejn il-Kummissjoni u organizzazzjonijiet internazzjonali;

12.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintensifika l-isforzi tagħha f'dawn l-oqsma speċifiċi ta' kooperazzjoni billi tirfina l-pjan eżistenti ta' azzjoni korrettiva li ġie stabbilit, speċjalment meta żbalji kwantifikabbli jindikaw nuqqasijiet fil-kontrolli minn organizzazzjonijiet internazzjonali dwar il-konformità mad-dispożizzjonijiet kuntrattwali bħala parti mill-isforz ġenerali biex jittejbu l-metodi ta' ġestjoni tar-riskju u s-sistemi kumplessivi ta' ġestjoni u kontroll;

Riskji relatati mar-regolarità u l-effikaċja tal-mekkaniżmi ta' kontroll

13.  Jirrikonoxxi li l-implimentazzjoni tal-FEŻ, li tinvolvi l-użu ta' bosta modus operandi u diversi metodi ta' twassil (ġestjoni diretta ċentralizzata u ġestjoni indiretta) b'regoli u proċeduri kumplessi, bħall-offerta u l-għoti ta' kuntratti, u b'kopertura ġeografika wiesgħa, tippreżenta livell għoli ta' riskju inerenti li jagħmilha diffiċli biex tiġi ottimizzata s-sistema ta' kontroll u tissaħħaħ it-trasparenza ta' finanzjament tal-FEŻ;

14.  Huwa mħasseb ħafna li, skont l-evalwazzjoni tal-Qorti, il-kontrolli ex ante mwettqa qabel ma jkunu eżegwiti t-tranżazzjonijiet ta' pagament tal-proġetti għadhom jippreżentaw dgħufijiet konsiderevoli;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni toqgħod attenta b'mod regolari għall-kwalità u l-adegwatezza tal-kontrolli ex ante mwettqa mill-partijiet kollha (il-persunal tal-Kummissjoni u l-awdituri esterni) qabel ma jsiru l-pagamenti tal-proġetti u speċjalment minħabba l-ambjent ta' riskju politiku u operattiv għoli;

16.  Jieħu nota li kemm għall-appoġġ baġitarju (b'EUR 718 miljun f'pagamenti magħmula mill-FEŻ fl-2013) kif ukoll għall-kontribuzzjonijiet tal-Unjoni lil proġetti multidonatur magħmula minn organizzazzjonijiet internazzjonali bħan-Nazzjonijiet Uniti (NU) (il-pagamenti mill-FEŻ kienu jammontaw għal EUR 458 miljun fl-2013), in-natura tal-istrument u l-kundizzjonijiet ta' pagament jillimitaw il-punt sa fejn it-tranżazzjonijiet huma suxxettibbli għal żbalji;

17.  Jinsab imħasseb dwar il-kwistjoni rikorrenti li nstabu kontinwament żbalji dwar id-dikjarazzjonijiet ta' spiża finali, minkejja l-awditi esterni u l-verifikazzjonijiet ta' nfiq;

18.  Iħeġġeġ lid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni (DĠ DEVCO) jintervjeni skont ir-rakkomandazzjoni tal-Qorti fl-2011 biex isaħħaħ il-kapaċità tal-Kapaċità tal-Awditjar Intern mill-aktar fis possibbli, bil-għan li jkun jista' jeżegwixxi l-kompiti tiegħu b'mod effikaċi;

Strateġija u prijoritajiet

19.  Jenfasizza li l-attivitajiet kollha tal-FEŻ iridu jsegwu b'mod preċiż l-istrateġija u l-oqsma ta' prijorità ġenerali bbażati fuq il-preferenzi politiċi, kif ukoll fuq kriterji ta' effiċjenza ekonomika u finanzjarja, li konsegwentement jiġu riflessi fil-prestazzjoni tal-ġestjoni, inklużi l-ġestjoni tar-riskju, l-attivitajiet ta' kontroll u l-forma konkreta tal-istrumenti finanzjarji għal dan il-għan;

20.  Jiġbed l-attenzjoni, fid-dawl tal-fatt li qed issir aktar enfasi fuq il-prestazzjoni tal-għajnuna tal-Unjoni, għall-fatt li l-Afrika Sub-Saħarjana hija r-reġjun li jinsab l-aktar lura fir-rigward tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (MDGs) u hija l-uniku reġjun fid-dinja fejn, skont it-tbassir, il-faqar wisq probabbli mhux se titnaqqas bin-nofs sal-2015; jinsab imħasseb dwar il-fatt li t-tnaqqis fil-livelli ta' Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) għas-servizzi soċjali matul dawn l-aħħar snin, b'mod partikolari fis-settur tal-edukazzjoni u tas-saħħa riproduttiva, qed jhedded li jreġġa' lura l-progress li sar fil-qasam tal-iżvilupp tal-kapital uman;

21.  Jikkonkludi li l-intensifikazzjoni tal-isforzi hija meħtieġa sabiex titħaffef il-kisba tal-MDGs fl-Afrika sad-data mmirata tal-2015; jistieden lill-Kummissjoni tqis, bħala bażi għall-awditjar tal-prestazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri, l-Aġenda għall-Iżvilupp ta' wara l-2015 u n-negozjati dwar l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli ladarba adottati; jilqa' l-fatt li l-FEŻ, li huma l-istrument ewlieni li jipprovdu l-għajnuna tal-Unjoni għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp lill-Istati AKP, kienu jammontaw għal madwar 45 % tal-valur totali ta' kuntratti ġodda konklużi mid-DĠ DEVCO fl-2013;

22.  Jinnota li fl-2013 intlaħaq ftehim dwar l-istabbiliment tal-11-il FEŻ b'valur totali ta' kważi EUR 27 biljun (fi prezzijiet tal-2011), b'tali mod li l-fondi huma ffriżati fil-livell tal-10 FEŻ, minflok ma jiżdiedu bi 13 % kif kienet ipproponiet il-Kummissjoni, minkejja l-impenn kontinwu tal-Unjoni li żżid il-finanzjament għall-iżvilupp fis-snin li ġejjin;

Monitoraġġ u superviżjoni

23.  Jinsab serjament imħasseb dwar in-nuqqasijiet li baqa' fis-sistema ta' informazzjoni għall-ġestjoni f'dak li jikkonċerna r-riżultati tal-awditi esterni u s-segwitu għal tali awditi, il-verifikazzjonijiet ta' nfiq u ż-żjarat ta' monitoraġġ, minkejja l-impenn tal-Kummissjoni biex ittejjeb il-kwalità tad-data tal-CRIS f'dawn l-aħħar snin;

24.  Ifakkar li l-affidabbiltà u l-preċiżjoni tas-sistema ta' informazzjoni għall-ġestjoni tiżvolġi rwol ċentrali li jeħtieġ viġilanza persistenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha biex tiżviluppa u tistabbilixxi funzjonijiet ġodda fil-modulu tal-awditjar tas-sistema ta' ġestjoni tagħha CRIS u, b'mod partikolari, is-segwitu għar-rapporti kollha tal-awditjar u għat-tipi kollha ta' evalwazzjoni; iqis li huwa fundamentali li jkun hemm sistemi ta' monitoraġġ konsistenti orjentati lejn ir-riżultati biex jipprovdu informazzjoni adegwata u affidabbli dwar ir-riżultati miksuba bil-għan li l-prijoritajiet strateġiċi jiġu aġġustati;

25.  Meta wieħed iqis li l-biċċa l-kbira tal-FEŻ huma implimentati b'mod devolut mid-delegazzjonijiet tal-Unjoni; jistieden lill-kwartieri ġenerali tad-DĠ DEVCO jagħtuhom appoġġ konsistenti fil-ġestjoni tal-portafoll tagħhom skont il-komponenti tar-riskju rispettivi permezz tal-CRIS; jinkoraġġixxi mill-ġdid li jsir l-aħjar użu mill-possibblitajiet ipprovduti mill-valutazzjoni tar-riskju fil-qafas tas-segwitu għall-operazzjonijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni;

26.  Jilqa' favorevolment il-fatt li l-introduzzjoni tal-istudju ta' kejl dwar ir-rata tal-iżball residwu għal tranżazzjonijiet magħluqa hija eżempju tal-operat tal-ambjent tal-ġestjoni tad-DĠ DEVCO;

27.  Jinnota li abbażi tat-tieni studju fl-2013, ir-rata ta' żball stmata mid-DĠ DEVCO kienet 3,35 % (jiġifieri madwar EUR 228,55 miljun) meta mqabbla mar-rata ta' 3,4 % stmata mill-Qorti tal-Awdituri; jinnota bi tħassib li l-kawżi ewlenin identifikati huma n-nuqqas ta' dokumentazzjoni sodisfaċenti pprovduta minn organizzazzjonijiet benefiċjarji, żbalji minħabba nuqqas ta' evidenza disponibbli għall-iċċekkjar tar-regolarità tat-tranżazzjonijiet, nuqqas ta' konformità mal-proċeduri ta' akkwist pubbliku u ammonti mhux irkuprati u mhux ikkoreġuti;

28.  Iqis li l-prijoritizzazzjoni għandha mnejn tiġi integrata fil-pjan ta' azzjoni żviluppat minn DEVCO għall-implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' mitigazzjoni billi l-enfasi titqiegħed fuq oqsma ta' tħassib speċifiċi u mill-aktar kritiċi u fuq l-opportunitajiet għall-kosteffiċjenza; jistieden lid-DĠ DEVCO biex fir-rapport ta' attività annwali jindika l-progress li jkun għamel jew diffikultajiet speċifiċi li jkun iltaqa' magħhom fl-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni;

29.  Jemmen li se jkun utli li jiġu identifikati b'mod ċar liema attivitajiet ta' bbaġitjar ibbażat fuq l-attività jippreżentaw l-aktar nuqqasijiet u żbalji u l-ogħla livell ta' vulnerabbiltà; huwa tal-fehma li sabiex l-kost tal-kontrolli jinżamm f'livell raġonevoli, it-trattament u l-analiżi ta' dawn l-oqsma speċifiċi jista' jsir fuq bażi ta' rotazzjoni pluriennali;

30.  Jirrikonoxxi fir-rigward tal-kosteffiċjenza tal-mekkaniżmi ta' kontroll li l-kwistjoni mhijiex li jiżdiedu saffi oħrajn ta' kontroll iżda li ssir ħidma fuq l-effikaċja tal-qafas tal-attivitajiet ta' kontroll u l-komplementarjetà tagħhom skont il-prinċipji ta' governanza tajba;

31.  Jilqa' pożittivament l-inklużjoni tal-ħarsa ġenerali tal-kostijiet kollha fir-rapport annwali ta' attività, inklużi l-kostijiet tan-nefqa amministrattiva kif ukoll il-kostijiet tas-sistemi ta' monitoraġġ u kontroll;

32.  Jilqa' r-rieżami tar-Rapporti dwar il-Ġestjoni tal-Assistenza Esterna, li issa jinkludi sommarju tal-miżuri korrettivi għal kwalunkwe żball identifikat u l-introduzzjoni tal-assigurazzjoni mill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet li se jżidu l-livell ta' responsabbiltà tagħhom fil-katina ta' assigurazzjoni globali u l-eżawrjenza tar-rappurtar tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni;

Appoġġ baġitarju

33.  Jikkonstata b'interess l-implimentazzjoni tal-approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni għall-metodu tal-appoġġ baġitarju; josserva li fl-2013, ġie allokat total ta' EUR 660 miljun lill-operazzjonijiet il-ġodda ta' appoġġ baġitarju fl-Afrika, użat parzjalment għall-implimentazzjoni tal-"inizjattiva MDG" biex jingħata sostenn lil dawk il-pajjiżi li waqgħu lura f'setturi importanti bħas-saħħa, l-ilma, is-sanità, is-sigurtà fl-ikel u n-nutrizzjoni;

34.  Filwaqt li jikkunsidra l-għan tal-appoġġ baġitarju, b'kontribuzzjonijiet trasferiti direttament lejn il-baġit ġenerali tal-pajjiżi benefiċjarji jew lejn baġit dedikat għal politika ġenerali jew objettiv speċifiku, jinsisti li l-appoġġ baġitarju jirrispetta l-kundizzjonijiet ta' eleġibbiltà ġenerali u jorbothom strettament mat-twettiq ta' progress sostanzjali mill-pajjiżi sħab, b'mod partikolari fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi; jilqa' kieku favorevolment l-iżvilupp ta' indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni vinkolanti bil-għan li jitnaqqsu r-riskji;

35.  Jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn ta' sostenn lill-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni fis-setturi kollha tal-gvern koperti mill-istrateġija ta' kooperazzjoni tal-Unjoni; jenfasizza li għadu għoli r-riskju li r-riżorsi jkunu devjati u li r-riskji ta' korruzzjoni u ta' frodi huma marbuta mal-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi;

36.  Itenni l-bżonn li jiġu applikati l-KPIs lill-programmi kollha ta' appoġġ baġitarju kontinwi; jissottolinja li għandha ssir enfasi fuq il-prinċipju ta' differenzjazzjoni, biex tkun evitata interpretazzjoni wiesgħa wisq tal-kundizzjonalità tal-iżborż tal-appoġġ baġitarju; jesiġi sostenn qawwi lill-mekkaniżmi antikorruzzjoni, peress li l-korruzzjoni tidher li hija waħda mill-kwistjonijiet ċentrali li tnaqqas l-effikaċja tal-programmi ta' appoġġ u għaldaqstant il-kawża tan-nuqqas ta' effikaċja tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp Ewropea; jisħaq għalhekk fuq il-bżonn li tissaħħaħ il-kooperazzjoni dwar il-miżuri ta' governanza tajba u l-miżuri antikorruzzjoni;

37.  Jikkritika l-fatt li fl-użu finali l-fondi trasferiti huma magħquda mar-riżorsi tal-baġit tal-pajjiż sieħeb kif ukoll in-nuqqas ta' traċċabbiltà tal-fondi tal-Unjoni; jitlob rapport dettaljat pubbliku għal dak li għandu x'jaqsam mal-użu tal-fondi bil-għan li tiżdied it-trasparenza u t-traċċabbiltà tal-fondi;

38.  Jistieden lill-Qorti, f'dan il-kuntest, telabora progressivament aktar dwar il-kwistjoni tal-korruzzjoni u tipprova tikkwantifika u tindika l-livell ta' korruzzjoni fir-rapporti speċjali tagħha kif ukoll fir-Rapport Annwali ta' Attività tal-Qorti tal-Awdituri;

39.  Jitlob li n-natura kundizzjonali tal-appoġġ baġitarju settorjali tintuża u tissaħħaħ b'mod sistematiku u jiġu definiti parametri adegwati għall-intervent tal-Unjoni; jilqa' kieku l-fatt li jekk il-programmi ġenerali ta' appoġġ baġitarju kollha jkunu gradwalment trasformati fi programmi ta' appoġġ baġitarju settorjali, bil-għan li jiżdied il-livell ta' kontroll u ta' obbligu ta' rendikont biex jitħarsu aktar l-interessi finanzjarji tal-Unjoni;

40.  Jenfasizza l-importanza li jiġu żgurati djalogu politiku xieraq imsejjes fuq l-inċentivi, monitoraġġ kontinwu tar-riformi settorjali u tal-programmi li jkejlu l-prestazzjoni u sostenibbiltà tar-riżultati permezz tas-sistemi ta' ġestjoni finanzjarja tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-appoġġ baġitarju fil-pajjiżi sħab;

41.  Jistieden lill-Kummissjoni ssostni enerġikament l-iżvilupp tal-korpi, tal-kompetenzi u tal-kapaċitajiet ta' kontroll parlamentari u ta' viġilanza fil-pajjiżi sħab, anki permezz tal-forniment kontinwu ta' assistenza teknika; jinsisti li korp nazzjonali indipendenti ta' awditjar għandu jkun kundizzjoni għall-għoti ta' appoġġ baġitarju;

42.  Isostni enerġikament il-kapaċità tal-Kummissjoni li twaqqaf it-trasferimenti tal-fondi fil-pajjiżi benefiċjarji meta l-kundizzjonalitajiet ex ante, partikolarment il-kundizzjonijiet makroekonomiċi rikjesti, ma jkunu sodisfatti; jistieden lill-Kummissjoni timblokka t-trasferiment tal-fondi fil-pajjiżi b'rata għolja ta' korruzzjoni u li ma adottawx politiki mmirati biex jikkumbattu l-fenomenu;

Kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali

43.  Jissuġġerixxi li, matul il-leġiżlatura l-ġdida u bil-għan li tkun ottimizzata l-kooperazzjoni, jittieħdu aktar interventi għal skambju aħjar ta' informazzjoni mal-Bank Dinji u mal-istituzzjonijiet tan-NU;

44.  Itenni l-appoġġ tal-Parlament għad-definizzjoni u l-iskambju tal-prattiki tajba bil-għan li jiġu stabbiliti prinċipji simili u sostenibbli ta' assigurazzjoni u konformità mar-regolamenti finanzjarji tal-Unjoni;

45.  Jappoġġa l-iżvelar imsaħħaħ tar-rapporti ta' awditjar tal-istituzzjonijiet tan-NU sabiex tinkiseb tmexxija aħjar tal-finanzjament tal-Unjoni;

46.  Jemmen li ta' min jibqa' jressaq kontinwament lejn xulxin is-sistemi ta' governanza rispettivi u l-awditi interni u esterni biex jitqabblu d-data, il-metodoloġiji u l-eżiti tagħhom;

47.  Jappella li l-viżibbiltà tal-finanzjamenti tal-Unjoni tkun rispettata b'mod strett fl-inizjattivi multidonatur, partikolarment meta l-finanzjamenti tal-Unjoni jkunu żburżati f'kuntest riskjuż;

48.  Jilqa' l-approfondiment tar-relazzjoni tal-Fond tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tfal (UNICEF) u tal-Bank Dinji mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) permezz tal-adozzjoni tal-linji gwida tal-OLAF dwar l-iskambju ta' informazzjoni u strateġiji;

49.  Itenni t-tħassib tiegħu fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-11-il FEŻ li entitajiet fdati jistgħu jafdaw ulterjorment il-kompiti ta' implimentazzjoni tal-baġit f'idejn organizzazzjonijiet oħrajn irregolati mid-dritt privat b'kuntratt ta' servizzi, b'tali mod li tinħoloq katina ta' relazzjonijiet fiduċjarji; jistieden lill-Kummissjoni tapplika kundizzjonijiet stretti ta' sottokuntrattar u jfakkar li dawk l-entitajiet fdati għandhom jiggarantixxu livell sod ta' protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni għal dan il-mod ta' implimentazzjoni;

50.  Jitlob li tingħata malajr kjarifika ulterjuri dwar il-finanzjament kollettiv (inklużi l-fondi fiduċjarji) u r-riskji relatati fir-rigward tar-regolarità tat-tranżazzjonijiet, jiġifieri meta l-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Kummissjoni għal proġetti multidonatur jingħaqdu ma' fondi minn donaturi oħrajn, mingħajr ma jiġu assenjati għal elementi speċifiċi u identifikabbli ta' nfiq eleġibbli;

51.  Jitlob li jiġi infurmat dwar l-istħarriġ preliminari tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll imwettaq mill-Kummissjoni dwar organizzazzjonijiet internazzjonali assoċjati oħrajn; jitlob ukoll informazzjoni dwar il-livell ta' komparabbiltà u konsistenza tas-sistemi diġà eżistenti;

52.  Jitlob li jiġi infurmat dwar il-miżuri ta' prevenzjoni u mitigazzjoni jew miżuri oħra li jistgħu jiġu attivati f'każ ta' fehma diverġenti dwar il-livell ta' assigurazzjoni li jrid jintlaħaq u r-riskju korrelattiv involut għall-infiq kollu;

Faċilità ta' Investiment tal-Bank Ewropew tal-Investiment

53.  Itenni u huwa konvint li l-Faċilità ta' Investiment ġestita mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) f'isem l-Unjoni għandha tkun suġġetta anki għall-proċedura ta' kwittanza tal-Parlament, peress li hija ffinanzjata bi flus il-kontribwenti Ewropej;

54.  Jinnota li l-Ftehim Tripartitiku msemmi fl-Artikolu 287(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jirregola l-kooperazzjoni bejn il-BEI, il-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri rigward il-modalitajiet għall-kontrolli eżerċitati mill-Qorti dwar l-attività tal-BEI fil-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni u tal-Istati Membri se jiġġedded fl-2015; jistieden lill-BEI jaġġorna l-kompetenzi tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri f'dan ir-rigward billi jinkludi kwalunkwe strument finanzjarju ġdid tal-BEI li jinvolvi fondi pubbliċi mill-Unjoni jew mill-FEŻ;

55.  Jilqa' l-inklużjoni, fil-pjan ta' ħidma tal-Qorti tal-Awdituri, ta' awditu dwar il-faċilità ta' investiment tal-FEŻ, wara t-talba fformulata mill-Parlament fil-kwittanza 2012, u jistenna l-eżitu ta' dan ir-rapport speċjali fl-2015;

56.  Jirrikonoxxi li l-BEI jappoġġa proġetti f'kuntesti b'riskju għoli, b'mod partikolari riskju politiku, b'rabta mal-instabbiltà tal-pajjiżi benefiċjarji;

57.  Jilqa' l-approċċ tal-BEI orjentat lejn ir-riżultati, notevolment bl-introduzzjoni ta' Qafas għall-Kejl tar-Riżultati li jippermetti l-valutazzjoni tas-solidità tal-proġetti, is-sostenibbiltà finanzjarja u ekonomika tagħhom u l-valur miżjud tal-BEI stess; jitlob li jiġi żgurat djalogu permanenti dwar l-indikaturi tal-kejl u dwar il-konverġenza tar-riżultati miksuba mas-sħab assoċjati;

58.  Jisħaq fuq l-importanza tal-politika ta' tolleranza żero tal-BEI fil-konfront tal-frodi u tal-korruzzjoni; ifakkar fl-importanza li ma jiġux iffinanzjati dawk l-impriżi involuti fi frodi u każijiet ta' korruzzjoni murija bil-provi; iqis inadegwata l-politika attwali tal-BEI dwar il-ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx, inkluż l-aħħar addendum, u jistieden lill-BEI tadotta malajr "politika dwar it-tassazzjoni responsabbli" ġdida, skont liema l-BEI jagħmel stħarriġ forensiku tas-sidien benefiċjarji tal-impriżi ffinanzjati u, fil-każijiet li fihom il-finanzjamenti tal-BEI jmorru favur impriżi multinazzjonali, dawn tal-aħħar ikunu meħtieġa jfornu ex ante t-tagħrif diżaggregat, għal kull pajjiż li fih joperaw, tad-dħul, tal-profitti ġġenerati u tal-ammont ta' taxxa mħallas;

59.  Jenfasizza l-importanza li jinkiseb impatt soċjali wiesa' permezz tal-proġetti ffinanzjati mill-BEI, u jiġu evitati spekulazzjonijiet u jiġu favoriti l-azjendi lokali; jitlob valutazzjoni annwali dettaljata tal-impatt soċjali tal-proġetti ffinanzjati mill-BEI;

60.  Jitlob li l-għoti tal-fondi tal-Unjoni jkun konċess biss lill-intermedjarji finanzjarji li ma joperawx f'ċentri finanzjarji offshore, li għandhom parteċipazzjoni lokali qawwija u huma mgħammra bi strumenti neċessarji biex japplikaw approċċ favorevoli għall-iżvilupp favur l-ispeċifiċitajiet tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju f'kull pajjiż; jitlob li l-BEI ma jikkooperax ma' intermedjarji finanzjarji bi preċedenti negattivi f'termini ta' trasparenza, frodi, korruzzjoni u impatti ambjentali u soċjali; jisħaq fuq il-fatt li l-BEI jfassal, flimkien mal-Kummissjoni, lista ta' kriterji rigorużi għas-selezzjoni tal-intermedjarji finanzjarji li ssir pubblika;

61.  Jinkoraġġixxi lill-BEI jiffinanzja investimenti produttivi u jikkombina s-self mal-assistenza teknika meta jkun meħtieġ sabiex tiżdied l-effikaċja tal-proġetti, jiġi ggarantit il-valur miżjud ġenwin tal-Unjoni fir-rigward tal-addizzjonalità u jintlaħaq impatt ogħla fil-qasam tal-iżvilupp;

62.  Ifakkar li l-konsistenza mal-objettivi tal-Unjoni hija fundamentali u li għandha tingħata attenzjoni xierqa lill-kapaċità ta' assorbiment tal-Istati AKP;

63.  Jappella sabiex isir skrutinju bir-reqqa tal-partijiet u l-intermedjarji lokali potenzjali matul l-identifikazzjoni u l-għażla ta' tali partijiet u intermedjarji;

Finanzjament imħallat

64.  Jirrikonoxxi l-fatt li ż-żieda fl-interess fit-taħlit tal-finanzjament hija kkawżata prinċipalment minn korrelazzjoni ta' sfidi ta' żvilupp importanti b'fondi pubbliċi limitati ħafna, li għaldaqstant qed iwassal għall-iżvilupp ta' riżorsi finanzjarji ġodda li jikkombinaw għajnuna mill-Unjoni f'forma ta' għotjiet u forom oħrajn ta' riżorsi; jinkoraġġixxi lill-Qorti tipprovdi valutazzjoni komprensiva regolari dwar l-attivitajiet iffinanzjati mill-istrumenti ta' finanzjament imħallat;

65.  Jirrikonoxxi li permezz tat-taħlit ta' għotjiet ma' riżorsi pubbliċi u privati addizzjonali (bħal selfiet u ekwità) jista' jiġi ġġenerat finanzjament addizzjonali bis-saħħa tal-effett ta' lieva sostanzjali maħluq mill-għotjiet kif ukoll tal-iżvilupp u l-impatt ta' politiki tal-UE aktar b'saħħithom;

66.  Jenfasizza li t-taħlit u l-istrumenti finanzjarji ġodda kollha jridu jibqgħu konformi mal-objettivi tal-politiki ta' żvilupp tal-UE bbażati fuq il-kriterji tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA) u stabbiliti fl-Aġenda għall-Bidla; jemmen li dawk l-istrumenti jridu jiffukaw fuq il-prijoritajiet tal-Unjoni li għandhom l-ogħla valur miżjud u impatt strateġiku;

67.  Jieħu nota tar-riżultati tar-rieżami tal-Pjattaforma tal-UE għat-Taħlit fil-Kooperazzjoni Esterna, bil-għan oriġinali li jiżdiedu l-effikaċja, l-effiċjenza u l-kwalità tal-mekkaniżmi u l-faċilitajiet ta' taħlit eżistenti;

68.  Jitlob l-introduzzjoni ta' standards komuni ta' implimentazzjoni għal tali attivitajiet finanzjarji, kif ukoll id-definizzjoni tal-aħjar prattiki u tal-kriterji ta' eleġibbiltà u ta' evalwazzjoni; jemmen li regoli koerenti ta' ġestjoni, bħal rappurtar strutturat, oqfsa ċari ta' monitoraġġ u kundizzjonijiet ta' sorveljanza, se jnaqqsu l-kostijiet tat-tranżazzjonijiet u d-duplikazzjoni possibbli tal-pagamenti minħabba ta' livell ogħla ta' trasparenza u responsabbiltà;

69.  Jitlob li jsir rappurtar regolari lill-Parlament dwar l-użu ta' dawn l-istrumenti finanzjarji u r-riżultati miksuba, bil-għan li l-Parlament ikun jista' jeżerċita s-setgħat ta' skrutinju u approvazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-valutazzjoni tal-effett ta' lieva u tal-addizzjonalità, kemm fil-livell finanzjarju kif ukoll f'dak mhux finanzjarju;

Appoġġ tal-Unjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

70.  Itenni l-pożizzjoni tiegħu dwar is-sitwazzjoni preokkupanti fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK), partikolarment għal dak li għandu x'jaqsam mar-riforma tas-sistema ġudizzjarja u mas-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt, mal-finanzi pubbliċi u mal-kwistjoni tad-deċentralizzazzjoni;

71.  Jilqa' pożittivament il-valutazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri rigward l-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE ffinanzjata b'riżorsi tal-FEŻ; jaqbel mal-fatt li n-nuqqas ta' rieda politika u ta' kapaċità ta' assorbiment huwa l-kawża prinċipali tar-riżultati skarsi miksuba fit-titjib tal-governanza fir-RDK;

72.  Jirrikonoxxi li r-RDK hija meqjusa minn bosta bħal wieħed mill-Istati l-aktar fraġli tad-dinja; jipproponi bil-qawwa l-iżvilupp ta' indikaturi ewlwnin tal-prestazzjoni u ta' parametri vinkolanti għall-valutazzjoni tal-affidabbiltà tat-titjib; jipproponi wkoll bil-qawwa li l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni u l-parametri jitfasslu b'mod realistiku;

73.  Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jfornu l-lista l-aktar reċenti tal-prijoritajiet għall-għajnuna għall-iżvilupp Ewropea fir-RDK biex jingħata segwitu lir-rapport tal-kwittanza tas-sena li għaddiet, li ppropona għadd ta' prijoritajiet aktar limitat biex titħalla strateġija ta' għajnuna għall-iżvilupp aktar effikaċi u aktar immirata;

Appoġġ tal-UE f'Ħaiti

74.  Itenni s-sodisfazzjon ġenerali fil-konfront tal-ħidma u l-isforzi li wettqu s-servizzi tal-Kummissjoni b'rispons għat-terremot li seħħ f'Ħaiti fl-2010, f'sitwazzjoni kritika għall-aħħar għad-delegazzjoni tal-Unjoni u l-persunal tagħha; jilqa' l-kapaċità tal-Kummissjoni li żżomm lura l-pagamenti u l-iżborżamenti bħala konsegwenza ta' progress insuffiċjenti fil-ġestjoni finanzjarja tal-Gvern ta' Ħaiti u n-nuqqasijiet fil-proċeduri ta' akkwist pubbliku nazzjonali;

75.  Jieħu nota tad-dgħufijiet identifikati mill-Qorti tal-Awdituri fir-rigward tal-koordinament, f'dan is-sens jissottolinja l-importanza li jinżamm koordinament strett bejn id-donaturi u fi ħdan is-servizzi tal-Kummissjoni; jappella għal artikolazzjoni kontinwa tal-għajnuna umanitarja u l-għajnuna għall-iżvilupp, b'kollegament aktar b'saħħtu bejn l-għajnuna, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp permezz ta' pjattaforma Kollegament bejn l-Għajnuna, ir-Riabilitazzjoni u l-Iżvilupp (LRRD) permanenti bejn is-servizzi; iqis li kull fejn ikun possibbli għandhom jiġu stabbiliti approċċi integrati b'objettivi ta' koordinament iddikjarati b'mod ċar u strateġija nazzjonali koerenti bejn ECHO u EuropeAid, flimkien ma' kondiviżjoni tal-aħjar prattiki; jistieden lill-Kummissjoni tidħol fi djalogu mal-Parlament; jemmen ukoll li l-involviment tas-soċjetà ċivili lokali jista' jsaħħaħ l-użu tal-bażi ta' għarfien lokali;

76.  Ifakkar fir-rakkomandazzjonijiet li saru wara ż-żjara tad-delegazzjoni tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit f'Ħaiti fi Frar 2012, u jinsisti, għal darb'oħra, fuq il-kwistjoni fundamentali tat-traċċabbiltà u tar-responsabbiltà tal-fondi għall-iżvilupp tal-Unjoni, b'mod partikolari billi l-appoġġ baġitarju jintrabat ma' objettiv ta' prestazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jenfasizzaw in-natura kundizzjonali għall-appoġġ baġitarju settorjali;

77.  Ifakkar li l-miżuri relatati mal-"bini tal-Istat" għandhom ikunu fil-qalba tal-istrateġija għall-iżvilupp tal-Unjoni u l-pedament ta' kwalunkwe pjan ta' azzjoni rigward sitwazzjonijiet ta' kriżi; jitlob li tiġi definita taħlita ta' politiki tajba konformi mal-intervent tal-Unjoni;

78.  Iqis li dawk is-sitwazzjonijiet ta' kriżi u fraġilità jirrikjedu l-iżvilupp ta' approċċi ġodda, b'mod partikolari dawk li jirrigwardaw attivitajiet bħal (i) l-identifikazzjoni tar-riskji f'livelli operattivi differenti, (ii) it-tfassil tal-projezzjonijiet tal-konsegwenzi probabbli u (iii) il-ħolqien ta' strumenti maħsuba biex inaqqsu u jħejju għal riskji u diżastri potenzjali li jippermettu li jkun hemm livell suffiċjenti ta' flessibbiltà u kapaċità għall-mobilizzazzjoni tal-esperti f'oqsma ta' kompetenza differenti;

79.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lis-SEAE jaħdmu b'mod aktar sistematiku u konġunt fuq l-erba' fażijiet taċ-ċiklu ta' ġestjoni tad-diżastri; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jinfurmaw lill-Parlament dwar l-iżviluppi, b'mod partikolari dawk b'rabta mal-ġestjoni tar-riskju u t-tħejjijiet għall-implimentazzjoni u l-ksib tal-objettivi tal-programmi f'kuntest ta' wara diżastru;

80.  Ifakkar li fi kwalunkwe kriżi bħal din, għandha tingħata attenzjoni xierqa għas-solidità u l-effikaċja operattiva tal-qafas ta' governanza nazzjonali għall-ġestjoni tat-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri bħala prerekwiżit għas-suċċess tal-intervent tal-Unjoni;

Futur tal-FEŻ

81.  Jirrakkomanda li l-istrateġiji u l-prijoritajiet tal-attivitajiet futuri tal-FEŻ jiġu definiti b'mod preċiż u li tinbena sistema ta' strumenti finanzjarji fuq dik il-bażi, filwaqt li jiġu rispettati l-prinċipji ta' effiċjenza u trasparenza;

82.  Jiddispjaċih li l-FEŻ ma ġewx inklużi fil-baġit ġenerali fir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea (ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012);

83.  Ifakkar li l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu li r-regoli finanzjarji jiġu riveduti sabiex jinkludu emendi li saru neċessarj i minħabba l-eżitu tan-negozjati dwar il-qafas finanzjarju pluriennali għall-perjodu 2014-2020, inkluża l-kwistjoni tal-possibbiltà li l-FEŻ jiġu inklużi fil-baġit tal-Unjoni; itenni l-istedina tiegħu lill-Kunsill u l-Istati Membri sabiex jaqblu dwar l-inkorporazzjoni sħiħa tal-FEŻ fil-baġit tal-Unjoni;

84.  Iqis li l-leġiżlatura l-ġdida hija opportunità politika ġdida sabiex tħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni jagħtu bidu malajr għal riflessjoni u evalwazzjoni dwar ix-xenarju ta' wara l-2020 rigward il-possibbiltà li l-Ftehim ta' Cotonou attwali jiġi sostitwit; ifakkar li, fil-fehma tal-Parlament, il-FEŻ jiġi inkluż fil-baġit ġenerali mill-aktar fis possibbli;

85.  Huwa tal-fehma li l-integrazzjoni tal-FEŻ fil-baġit ġenerali se ssaħħaħ l-iskrutinju demokratiku billi tinvolvi lill-Parlament fl-istabbiliment ta' prijoritajiet strateġiċi rigward l-allokazzjoni tal-fondi u se tipprovdi wkoll implimentazzjoni aktar effikaċi, b'mekkaniżmi ta' koordinament aħjar, kemm fis-sede ċentrali tal-Kummissjoni kif ukoll in situ; jitlob lill-Kummissjoni, għal darb'oħra, tqis debitament l-impatt finanzjarju tal-inklużjoni tal-FEŻ għall-Istati Membri fil-valutazzjoni li jmiss kif ukoll koeffiċjent tal-kontribuzzjoni vinkolanti għall-Istati Membri;

86.  Jemmen li s-semplifikazzjoni u l-approssimazzjoni tar-regoli dwar il-FEŻ x'aktarx se jwasslu għal tnaqqis fir-riskju ta' żbalji u fl-ineffiċjenzi u se jżidu l-livell ta' trasparenza u ċertezza tad-dritt; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tipproponi regolament finanzjarju uniku għall-FEŻ kollha; jiddispjaċih li, fil-kuntest tad-diskussjoni dwar il-ftehim futur għall-11-il FEŻ, il-Kummissjoni ma ressqitx proposta għal regolament finanzjarju uniku sabiex tissemplifika l-ġestjoni tal-FEŻ;

Segwitu għar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

87.  Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex, fir-rapport annwali li jmiss tagħha, tinkludi rieżami tas-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament fir-rapport ta' kwittanza annwali tal-Parlament.

(1) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(2) ĠU C 401, 13.11.2014, p. 264.
(3) ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.
(4) ĠU L 287, 4.11.2010, p. 3.
(5) ĠU L 314, 30.11.2001, p. 1, u ĠU L 324, 7.12.2001, p. 1.
(6) ĠU L 156, 29.5.1998, p. 108.
(7) ĠU L 317, 15.12.2000, p. 355.
(8) ĠU L 247, 9.9.2006, p. 32.
(9) ĠU L 191, 7.7.1998, p. 53.
(10) ĠU L 83, 1.4.2003, p. 1.
(11) ĠU L 78, 19.3.2008, p. 1.
(12) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(13) ĠU C 401, 13.11.2014, p. 264.
(14) ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.
(15) ĠU L 287, 4.11.2010, p. 3.
(16) ĠU L 314, 30.11.2001, p. 1, u ĠU L 324, 7.12.2001, p. 1.
(17) ĠU L 156, 29.5.1998, p. 108.
(18) ĠU L 317, 15.12.2000, p. 355.
(19) ĠU L 247, 9.9.2006, p. 32.
(20) ĠU L 191, 7.7.1998, p. 53.
(21) ĠU L 83, 1.4.2003, p. 1.
(22) ĠU L 78, 19.3.2008, p. 1.


Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
PDF 662kWORD 302k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (2014/2078(DEC))
P8_TA(2015)0121A8-0082/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0147/2014)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Awditur Intern għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 318 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bureau tas-27 ta' April 2005 dwar ir-Regoli Interni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 13 tagħha,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Frar 2012 dwar il-linji gwida għall-proċedura baġitarja 2013 — it-Taqsimiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX u X(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Marzu 2012 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2013(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Artikolu 98(3) u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0082/2015),

A.  billi l-President adotta l-kontijiet tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2013 fil-25 ta' Ġunju 2014;

B.  billi s-Segretarju Ġenerali, bħala l-uffiċjal awtorizzanti b'delega ewlieni, iċċertifika, fis-6 ta' Novembru 2014, l-assigurazzjoni raġonevoli tiegħu li r-riżorsi assenjati għall-baġit tal-Parlament intużaw għall-iskop maħsub tagħhom u bi qbil mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

C.  billi l-awditu tal-Qorti tal-Awdituri stqarr li, fir-rigward tal-infiq amministrattiv fl-2013, l-istituzzjonijiet kollha operaw b'mod sodisfaċenti s-sistemi ta' superviżjoni u ta' kontroll rikjesti mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012;

D.  billi l-Artikolu 166(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 jirrikjedi li kull istituzzjoni tal-Unjoni tieħu l-passi kollha xierqa biex taġixxi fuq il-kummenti li jakkumpanjaw id-deċiżjoni ta' kwittanza tal-Parlament;

1.  Jagħti l-kwittanza lill-President tiegħu għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (2014/2078(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tas-26 ta' Frar 2015 li tagħlaq l-inkjesta fuq inizjattiva proprja tagħha OI/1/2014/PMC dwar l-iżvelar ta' għemil ħażin moħbi (whistleblowing),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Artikolu 98(3) u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0082/2015),

A.  billi fiċ-ċertifikazzjoni tiegħu tal-kontijiet finali, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Parlament stqarr l-assigurazzjoni raġonevoli tiegħu li l-kontijiet jippreżentaw stampa vera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Parlament fl-aspetti materjali kollha, u li l-ebda kwistjoni li tirrikjedi riserva ma tressqet għall-attenzjoni tiegħu;

B.  billi, permezz tal-awditu tagħha, il-Qorti tal-Awdituri kkonkludiet li l-awditu ma identifika l-ebda dgħufija serja fir-rigward tas-suġġetti awditjati għall-Parlament u li s-sistemi ta' superviżjoni u ta' kontroll, fir-rigward tal-infiq amministrattiv fl-2013, ġew ivvalutati bħala effikaċi;

C.  billi, bi qbil mal-proċedura tas-soltu, intbagħat kwestjonarju lill-amministrazzjoni tal-Parlament u l-maġġoranza tat-tweġibiet ġew diskussi mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, fil-preżenza tal-Viċi Presidenti responsabbli mill-Baġit, tas-Segretarju Ġenerali, kif ukoll tal-Awditur Intern; billi, għall-ewwel darba, sensiela ta' mistoqsijiet mill-Membri ma rċevew l-ebda tweġiba, jew bil-miktub jew oralment, biex b'hekk il-Parlament inżamm milli jkollu l-informazzjoni rilevanti u milli jkun jista' jieħu deċiżjoni infurmata fir-rigward ta' ċerti aspetti importanti relatati mal-kwittanza tal-Parlament;

D.  billi hemm bżonn ta' skrutinju biex jiġi żgurat li l-amministrazzjoni u t-tmexxija politika tal-Parlament tagħti rendikont ta' għemilha liċ-ċittadini tal-Unjoni; billi hemm lok permanenti għal titjib f'termini ta' kwalità, effiċjenza u effikaċja fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi;

E.  billi r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri adottat fil-11 ta' Lulju 2014 jiddikjarata li potenzjalment, kieku l-Parlament jiċċentralizza l-attivitajiet tiegħu, jiffranka madwar EUR 114–il miljun fis-sena;

F.  billi l-Parlament hu l-unika istitutuzzjoni fost l-istituzzjonijiet kollha li tagħti l-kwittanza mhux lis-Segretarju Ġenerali jew lil Viċi President fil-kariga iżda lill-President;

Il-kontijiet tal-Parlament Ewropew

1.  Jikkonstata li l-approprjazzjonijiet finali tal-Parlament għall-2013 ammontaw għal EUR 1 750 463 939, jew 19,07 % tal-approprjazzjonijiet taħt l-Intestatura V tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali allokati għall-infiq amministrattiv għall-2013 tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni fit-totalità tagħhom u li jirrappreżentaw żieda ta' 1,9 % fuq il-baġit 2012 (EUR 1 717 868 121);

2.  Jikkonstata li d-dħul totali li ddaħħal fil-kontijiet sal-31 ta' Diċembru 2013 kien ta' EUR 158 117 371 (2012: EUR 175 541 860), inklużi EUR 25 991 783 minn dħul assenjat (2012: EUR 22 274 843);

3.  Jieħu nota tal-fatt li erba' kapitoli kienu jirrappreżentaw 70 % tat-total tal-impenji: il-Kapitolu 10 (Membri tal-istituzzjoni), il-Kapitolu 12 (Uffiċjali u persunal temporanju), il-Kapitolu 20 (Bini u nefqiet relatati) u l-Kapitolu 42 (Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari);

4.  Jieħu nota taċ-ċifri li abbażi tagħhom ingħalqu l-kontijiet tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2013, speċifikament:

(a)  Approprjazzjonijiet disponibbli (EUR)

l-approprjazzjonijiet għall-2013:

1 750 463 939

ir-riporti mhux awtomatiċi mis-sena finanzjarja 2012:

0

ir-riporti awtomatiċi mis-sena finanzjarja 2012:

305 457 875

l-approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għad-dħul assenjat għall-2013:

25 991 783

ir-riporti li jikkorrispondu għad-dħul assenjat mill-2012:

106 900 532

Total:

2 188 814 129

(b)  Użu tal-approprjazzjonijiet fis-sena finanzjarja 2013 (EUR)

l-impenji:

2 162 476 429

il-pagamenti li saru:

1 769 756 705

l-approprjazzjonijiet riportati awtomatikament inklużi dawk li ġejjin mid-dħul assenjat:

384 709 057

l-approprjazzjonijiet riportati mhux awtomatikament:

734 000

l-approprjazzjonijiet ikkanċellati:

33 114 755

(c)  Dħul baġitarju (EUR)

daħlu fl-2013:

158 117 371

(d)  Karta tal-bilanċ totali sal-31 ta' Diċembru 2013 (EUR)

1 573 957 198

5.  Jikkonstata li fl-2013, id-99,02 % tal-approprjazzjonijiet iskritti fil-baġit tal-Parlament ġew impenjati, b'rata ta' kanċellazzjoni ta' 0,8 % u li, bħal ma ġara fis-snin preċedenti, inkiseb livell għoli ħafna ta' implimentazzjoni tal-baġit;

6.  Jindika, madankollu, li ċifra perċentwali tant għolja fl-eżekuzzjoni tal-baġit ma tiżvelax jekk tinkludix trasferimenti bl-iskop li kwalunkwe approprjazzjoni disponibbli fi tmiem is-sena tiġi ttrasferita lejn il-linji baġitarji għall-bini u, b'mod partikolari, għall-pagamenti kapitali antiċipati biex jitnaqqsu l-pagamenti ta' mgħax fil-ġejjieni; jitlob, għaldaqstant, li jirċievi ċ-ċifra tal-eżekuzzjoni tal-baġit qabel tibda l-proċedura "ta' tlaqqit"; 

7.  Jikkonstata f'dan il-kuntest li EUR 54 000 000 ġew ittrasferiti minn intestaturi b'approprazzjonijiet proviżorji u minn sorsi oħra sabiex jgħinu fil-finanzjament tal-estensjoni u l-modernizzazzjoni tal-Bini Konrad Adenauer (KAD), li huwa l-proġett ta' kostruzzjoni ewlieni fil-Lussemburgu;

8.  Jifhem li dan se jirriżulta fi tnaqqis ta' madwar EUR 18 100 000 fl-ispejjeż ta' finanzjament matul il-perjodu ta' kostruzzjoni u amortizzament tas-self; ifakkar lill-korpi kompetenti tiegħu madankollu li għandhom jiġu stabbiliti prefinanzjament jew ripagamenti għall-bini bħala parti mill-istrateġija baġitarja; jappella lill-korpi kompetenti tiegħu biex għaldaqstant jibbaġitjaw il-politika dwar il-proprjetà immobbli tal-Parlament għall-akkwiżizzjonijiet fil-ġejjieni b'mod ċar biżżejjed;

9.  Ifakkar lill-amministrazzjoni tiegħu li l-Parlament ripetutament appella biex il-politika dwar il-proprjetà immobbli tiegħu tiġi bbaġitjata b'mod xieraq; jistenna li dan isir sas-sena baġitarja tal-2016;

10.  Jikkritika l-livell dejjem jiżdied ta' riporti lejn l-2013 ta' EUR 305 457 875 (2012: EUR 222 900 384);

L-opinjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-affidabilità tal-kontijiet għall-2013 u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet

11.  Ifaħħar il-fatt li dan l-awditu ma identifika l-ebda dgħufija serja fir-rigward tas-suġġetti awditjati għall-Parlament;

12.  Ifakkar li l-Qorti tal-Awdituri twettaq valutazzjoni speċifika tal-infiq amministrattiv u ta' tip ieħor bħala grupp ta' politiki uniku għall-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni;

13.  Jieħu nota li l-Qorti tal-Awdituri sabet li t-testijiet tat-tranżazzjonijiet jindikaw li l-iżball l-iktar probabbli preżenti fil-popolazzjoni ta' dan il-grupp ta' politiki hu ta' 1 % u li għaldaqstant mhumiex affettwat minn livell ta' żball materjali u li s-sistemi ta' superviżjoni u ta' kontroll ġew ivvalutati bħala effikaċi;

14.  Jikkonstata li l-awditu inkluda eżami ta' kampjun ta' 153 tranżazzjoni ta' pagament, speċifikament 95 għall-infiq relatat mal-persunal, 17 għall-infiq għall-bini u 41 għall-infiq ta' tip ieħor; jenfasizza li l-infiq amministrattiv u ta' tip ieħor huwa kkunsidrat bħala qasam ta' riskju baxx u jappella lill-Qorti tal-Awdituri biex tikkonċentra ulterjorment l-analiżi tagħha fuq l-oqsma l-aktar suxxettibbli għall-iżbalji, speċifikament in-nuqqas ta' konformità mal-proċeduri għall-akkwist, l-infiq relatat mal-bini u l-implimentazzjoni ta' kuntratti;

15.  Ifakkar li jista' jiġi ffrankat ammont sostanzjali ta' riżorsi kieku l-Parlament kellu sede unika;

Ir-rapport annwali tal-Awditur Intern

16.  Jikkonstata li, waqt il-laqgħa tal-kumitat kompetenti mal-Awditur Intern li saret fis-26 ta' Jannar 2015, l-Awditur Intern ippreżenta r-rapport annwali tiegħu ffirmat fit-23 ta' Lulju 2014, waqt li stqarr li, fl-2013, huwa wettaq dan ix-xogħol ta' awditjar fuq l-amministrazzjoni tal-Parlament:

   inkarigu konsultattiv dwar l-Ispejjeż ta' Rappreżentanza u Intratteniment tal-Kumitati Parlamentari u d-Delegazzjonijiet Interparlamentari;
   segwitu trasversali għall-azzjonijiet pendenti mir-Rapporti ta' Awditjar Intern - Fażijiet I u II tal-2013;
   awditu tal-għarfien espert estern akkwiżit għal STOA (il-Valutazzjoni tal-Għażliet Xjentifiċi u Teknoloġiċi);
   rieżami perjodiku tal-proġett tal-Bini Konrad Adenauer (KAD) - Fażi 1: il-governanza u s-sistemi ta ġestjoni tal-proġett;
   rieżami tal-proġett għas-Sistema għall-Ġestjoni Finanzjarja (FMS) l-ġdida - Fażi 1: ambitu tal-proġett, governanza, riżorsi u ġestjoni tar-riskju;
   awditu tal-għarfien espert estern akkwiżit għad-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni;
   awditu tal-Uffiċċji ta' Informazzjoni u tal-proċess għas-saldu tal-infiq antiċipat ("regolarizzazzjoni");

17.  Jenfasizza fir-Rieżami ta' Awditjar tal-proġett tal-Bini Konrad Adenauer ("KAD") li:

   għandha tiġi żgurata t-tkomplija tal-effiċjenza u l-effikaċja tas-sħubija mal-awtoritajiet Lussemburgiżi sakemm idum għaddej il-proġett;
   għandu jiġi żgurat persunal adegwat għat-tim tal-proġett KAD sakemm idum għaddej il-proġett;
   għandhom jiġu ddefiniti u ċċarati ulterjorment il-proċeduri ta' ġestjoni u ta' kontroll finanzjarji li japplikaw għall-implimentazzjoni tal-ftehim lokattiv konkluż mal-kumpanija immobiljari “SI KAD PE”;

18.  Jappella biex, sal-20 ta' Mejju 2015, jitfassal sommarju qasir (tliet paġni) tal-kritiki ewlenin li jinsabu fir-rapport annwali tas-Servizz ta' Awditjar Intern;

Awditjar tal-Qafas ta' Kontroll Intern tal-Parlament

19.  Jikkonstata li, fi tmiem l-2013, wara awditi ta' segwitu suċċessivi, kien għad fadal 13-il azzjoni li baqgħu ma tlestewx mill-452 azzjoni qafas ta' kontroll intern li kien intlaħaq qbil dwarhom inizjalment; jieħu nota tal-progress li sar fir-rigward ta' erbgħa minn dawn it-13-il azzjoni li ppermetta valutazzjoni mill-ġdid tar-riskju residwu minn "sinifikanti" għal "moderat";

20.  Iħeġġeġ lill-maniġment dipartimentali u dak ċentrali biex jimplimentaw l-"azzjonijiet pendenti" li għad fadal mingħajr aktar dewmien; jappella lil dawn biex jaderixxu ma' kalendarji aktar stretti fir-rigward tal-azzjonijiet li għandhom jiġu implimentati; jappella lill-Awditur Intern biex iżomm lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit informat dwar il-progress miksub fir-rigward ta' dawk l-azzjonijiet; jistedinhom jikkwantifikaw l-ispejjeż u t-tfaddil tal-miżuri l-ġodda proposti f'din ir-riżoluzzjoni u jinkluduhom fil-monitoraġġ tal-kwittanza tal-2013;

Segwitu għar-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza 2012

21.  Jieħu nota tat-tweġibiet bil-miktub għar-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza għall-2012 mogħtija lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit fit-28 ta' Ottubru 2014 u tal-preżentazzjoni mis-Segretarju Ġenerali għad-diversi mistoqsijiet u talbiet fir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-kwittanza għall-2012 u l-iskambju ta' fehmiet mal-Membri li segwa; jiddispjaċih li wħud mir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament ma ngħatawx is-segwitu xieraq;

22.  Jieħu nota tal-fatt li, wara ħames snin ta' implimentazzjoni tal-Istatut il-ġdid għall-assistenti parlamentari, l-evalwazzjoni kellha titressaq sa tmiem l-2014 skont kif qabel li jagħmel is-Segretarju Ġenerali fit-tweġibiet orali u bil-miktub tiegħu dwar is-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament dwar il-kwittanza għall-2012; jappella biex l-evalwazzjoni titwettaq b'mod assoċjat mar-rappreżentanti tal-assistenti parlamentari akkreditati tal-leġiżlatura preċedenti li għadhom jaħdmu fil-Parlament, u jappella biex titressaq sat-30 ta' Ġunju 2015 u jappella biex il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jiġi infurmat dwar ir-riżultati tagħha; jindika li, fil-31 ta' Diċembru 2013, kien hemm 1763 assistent parlamentari akkreditat impjegati fi ħdan il-Parlament;

23.  Jikkonstata li s-servizz tal-catering irreġistra defiċit ta' EUR 3 500 000 fi tmiem l-2013; jinsab sorpriż li żieda ta' klijenti b'madwar 150% matul il-perjodu mill-2002 sal-2011 ma pprovdietx l-opportunità għal sitwazzjoni finanzjarja bbilanċjata; itenni t-talba tiegħu, fid-dawl tat-tieni reviżjoni tal-prezzijiet (approvata mill-Bureau fl-10 ta' Ġunju 2013), li l-politiki tal-prezzijiet fil-Parlament m'għandhomx jitbiegħdu mill-prattika fl-istituzzjonijiet l-oħra; jindika, pereżempju, l-istruttura tal-prezzijiet differenti fis-servizzi tal-catering u l-kafetteriji tal-Kummissjoni; jindika, barra minn hekk, li ż-żieda sostanzjali fil-prezzijiet tal-menus offruti ma kinitx akkumpanjata minn titjib jew fil-kwalità jew fil-varjetà, li, għall-kuntrarju, iddeterjoraw b'mod konsiderevoli;

24.  Jistaqsi għaliex il-prezz tal-kafè pprovdut fl-entrata ta' xi kmamar tal-laqgħat tal-kumitati parlamentari hu 20 % aktar minn dak tal-istess prodott li jista' jinkiseb jew mill-istess tip ta’ magna jew fil-kafetteriji tal-Parlament; jindika li s-servizz huwa ġestit mill-istess kumpanja li hija responsabbli għall-catering u li topera wkoll id-distributuri awtomatiċi tal-kafè Nespresso fil-Parlament; iqis li hemm bżonn ta' spjegazzjoni dwar kemm se tiġi tiswa iktar l-estensjoni tal-kuntratt bejn il-Parlament u dan il-kuntrattur;

25.  Hu tal-fehma li għandha tingħata importanza partikolari biex jittejbu l-opportunitajiet għal aċċess mill-impriżi żgħar u ta' daqs medju għas-swieq tal-konċessjonijiet tal-Unjoni; hu tal-fehma li l-konċessjoni mogħtija mill-Parlament lill-kumpanija attwali responsabbli għall-catering fis-sede ta' Brussell hija xkiel għal-libertà li jiġu pprovduti servizzi peress li ċċaħħad lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju oħrajn mid-drittijiet u l-opportunitajiet kummerċjali li s'issa kienet ftit li xejn kellhom ċans jibbenefikaw minnhom; jappella biex tiġi kkunsidrata l-introduzzjoni ta' grad ta' flessibilità fil-kuntratti ta' konċessjoni b'mod li jiġi żgurat li l-operaturi l-oħra jkollhom aċċess ġenwin u mhux diskriminatorju għal servizzi speċifiċi; hu tal-opinjoni li dan se jrawwem ukoll użu aktar ottimali tar-riżorsi u se jippermetti t-tgawdija ta' servizzi ta' kwalità aħjar bl-aqwa prezz;

Kwittanza tal-Parlament għall-2013

26.  Jikkonsata l-iskambju ta' fehmiet li sar bejn il-Viċi Presidenti responsabbli għall-baġit, is-Segretarju Ġenerali u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, fil-preżenza tal-Membru tal-Qorti tal-Awdituri u l-Awditur Intern, fis-26 ta' Jannar 2015;

27.  Jafferma għal darb'oħra li l-korpi governattivi u l-amministrazzjoni tal-Parlament huma mitluba jagħtu rendikont għar-riżorsi mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-Parlament matul il-kwittanza u li għalhekk huwa essenzjali li l-proċedura deċiżjonali kollha kemm hi ssir b'mod kompletament trasparenti sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini tal-Unjoni jingħataw stampa reali u preċiża ta' kif il-Parlament jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu u juża r-riżorsi li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tiegħu;

28.  Jikkritika l-fatt li s-Segretarju Ġenerali naqas milli jwieġeb sensiela ta' mistoqsijiet mill-Membri; itenni li monitoraġġ effikaċi tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament dejjem appella u se jkompli jappella għal kooperazzjoni mill-qrib bejn l-amministrazzjoni tal-Parlament u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit; jappella, għalhekk, lis-Segretarju Ġenerali biex jikkompleta l-kwestjonarju billi jwieġeb il-mistoqsijiet li ġejjin bil-miktub:

Qafas ta' Eżekuzzjoni Strateġika għall-Parlament Ewropew

Dokumenti strateġiċi

Strateġija dwar Miżuri għal Użu Effiċjenti tar-Riżorsi

Il-Membri tal-Parlament Ewropew

Direttorat Ġenerali għall-KomunikazzjoniStrateġija ta' komunikazzjoni u preparazzjoni għall-kampanja ta’ informazzjoni għall elezzjonijiet tal-2014

Assistenti parlamentari akkreditati

Direttorat Ġenerali għall-Infrastruttura u l-LoġistikaServizzi ta' catering

Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni

   (a) Meta kien qed jippreżenta l-Qafas ta' Eżekuzzjoni Strateġika għall-Parlament Ewropew fit-3 ta' Ġunju 2014, is-Segretarju Ġenerali ddikjara li l-Qafas ta' Eżekuzzjoni Strateġika hu bbażat fuq teorija akkademika żviluppata fl-Iskola tal-Inġinerija ta' Stanford f'Palo Alto (California). Jista' s-Segretarju Ġenerali jispjega kif il-Parlament wasal biex jagħżel din it-teorija bħala l-bażi għall-Qafas ta' Eżekuzzjoni Strateġika? Ġew ikkunsidrati, analizzati u mqabbla teoriji oħra żviluppati minn universitajiet jew stabbilimenti speċjalizzati oħra, b'mod partikolari fl-Ewropa, jew minn istituzzjonijiet internazzjonali oħra qabel ma l-Parlament għażel it-teorija ta' Stanford? Jekk iva, għaliex intgħażlet it-teorija żviluppata mill-Iskola tal-Inġinerija ta' Stanford? Id-deċiżjoni kif ittieħdet, u minn min?
   (b) It-teorija ta' Stanford tista' tintuża mingħajr ħlas, jew il-Parlament hu obbligat jagħmel xi tip ta' ħlas? Jekk iva, x'inhu l-ħlas involut?
   (c) Meta l-Qafas ta' Eżekuzzjoni Strateġika kien qed jiġi żviluppat, il-persunal tal-Parlament kellu jagħmel taħriġ speċifiku fi Stanford jew jew fi kwalunkwe istituzzjoni akkademika oħra? Jekk iva, liema membri tal-persunal (gradi u karigi) għamlu t-taħriġ u kemm qam dan it-taħriġ għal kull persuna? Se jkun hemm bżonn ta' aktar taħriġ fil-futur? Jekk iva, kemm se jqum?
   (d) Jeżistu pjanijiet biex jiġu organizzati diskussjonijiet interdipartimentali jew diskussjonijiet mal-Kumitat tal-Persunal u mat-trade unions dwar il-Qafas ta' Eżekuzzjoni Strateġika? Kif u meta se jiġi implimentat il-Qafas ta' Eżekuzzjoni Strateġika, probabbilment kemm se jqum?
   (e) F'dawn l-aħħar xhur is-Segretarju Ġenerali ressaq quddiem il-Bureau sensiela ta' dokumenti strateġiċi dwar il-funzjonament tal-Parlament li se jkollhom influwenza deċiżiva mhux biss fuq il-ħajja amministrattiva iżda anke fuq l-approċċ tal-Parlament għal-leġiferazzjoni u l-politiki tal-UE. Minħabba l-importanza ta' dawn id-dokumenti għall-organizzazzjoni u l-iżvilupp futur ta' ħidmitna, għalfejn ma saret l-ebda dispożizzjoni għal diskussjoni u proċedura deċiżjonali li jinvolvu lill-partijiet ikkonċernati kollha, u mhux biss lill-Bureau tal-Parlament?
   (f) Qabel ma ġie propost u introdott il-kalendarju l-ġdid għal-laqgħat, ġie vvalutat l-impatt tal-bidliet fuq l-organizzazzjoni tal-ħidma tal-Membri (perjodi ta' ħin ristretti għal-laqgħat, il-laqgħat ta' ħidma, il-laqgħat mal-organizzazzjonijiet u l-membri tal-pubbliku, eċċ. apparti l-laqgħat uffiċjali)? Għalfejn il-Membri ma ġewx ikkonsultati dwar deċiżjoni li għandha impatt daqstant ċar fuq ħidmiethom?
   (g) Issa li ilu jopera għal diversi xhur, kemm kien effikaċi l-one-stop shop għall-forniment ta’ servizzi parlamentari lill-Membri?
   (h) L-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ li sar f'Mejju 2014 bħala parti minn din il-kampanja ġibed 5 000 żagħżugħ lejn Strasburgu. Meta kien qed jitħejja dan l-avveniment, tqiesu kif dovut is-sitwazzjoni ekonomika fl-Ewropa u l-mod kif l-infiq involut fl-organizzazzjoni ta' avveniment fuq din l-iskala seta' jiġi pperċepit miż-żgħażagħ Ewropej?
   (i) Ġeneralment, il-kunċett "SAQSI, IPPARTEĊIPA, AGĦŻEL" hu meqjus li kien ta' suċċess? X'inhuma l-indikaturi ta'prestazzjoni biex dan is-suċċess jitkejjel? Kif qed jinutża l-kunċett wara l-elezzjonijiet u saru xi valutazzjoni/rapport ta' evalwazzjoni wara l-kampanji leġiżlattivi u dwar il-valuri tal-PE? Jekk jogħġbok ipprovdi lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit b'kopja tal-evalwazzjoni.
   (j) X'valutazzjoni/evalwazzjoni saru tal-programm tal-għotjiet pluriennali għall-2012-2014 intenzjonat biex iqajjem kuxjenza dwar ir-rwol tal-Parlament Ewropew u jistgħu dawn l-evalwazzjonijiet jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit?
   (k) Diġà ġiet ivvalutata l-effikaċja tal-għodda għar-reklutaġġ tal-assistenti parlamentari akkreditati, APA-PEOPLE, li ġiet introdotta fil-bidu tal-leġiżlatura?
   (l) X'kienet ir-raġuni għalfejn ċerti assistenti parlamentari akkreditati damu diversi xhur biex ġew inklużi fil-lista ta' distribuzzjoni b'email rilevanti tal-PE (Assistants 8th legislature, Bruxelles), fatt li waqqafhom milli jirċievu informazzjoni dwar ħidmiethom? Ittieħdu xi miżuri?
   (m) Jixtieq ikun jaf ir-raġuni għalfejn il-prezzijiet fil-bini SQM huma 25 % ogħla milli fil-kantin tal-bini ASP u jistaqsi jekk dan jistax ixekkel l-intenzjoni biex titnaqqas il-folla ta' klijenti mill-kantin tal-bini ASP.
   (n) X'miżuri ġew identifikati biex tiżdied is-sigurtà wara l-ksur riċenti, b'mod speċjali dak li seħħ fis-7 ta' Ottubru 2014 minn dimostranti Kurdi? Il-kunċett ta' sigurtà globali l-ġdid se jiġi aġġornat?
   (o) Il-Parlament kiseb sistema ta' rikonoxximent elettroniku tal-pjanċi tal-karozzi? Kemm qamet? Din is-sistema ġiet installata u qed tintuża fl-intrati tal-garaxx sabiex jiġi kkontrollat jekk in-numru tal-pjanċa jikkorrispondix mal-informazzjoni fuq il-beġġ ta' dħul?

29.  Jirrakkomanda, fl-interessi ta' aktar trasparenza u effikaċja għall-attivitajiet politiċi u amministrattivi tal-Parlament, li l-Membri u l-persunal tal-Parlament kollha, kif ukoll il-pubbliku ġenerali jiġu informati, minnufih u b'mod ġenerali, dwar l-aġendi u l-minuti tal-laqgħat u d-deċiżjonijiet meħuda mill-korpi deċiżjonali tal-Parlament; ifakkar fl-utilità tal-Kumitat l-antik dwar ir-Regoli ta' Proċedura bħala forum għad-diskussjoni u t-titjib, b'mod trasparenti u pubbliku, kemm tal-proċess regolatorju u kemm tal-affarijiet interni tal-Parlament; jirrakkomanda f'dan ir-rigward li jitwaqqaf Kumitat newtrali dwar ir-Regoli ta' Proċedura u l-Affarijiet Interni li jippermetti li dawn il-kwistjonijiet kollha jiġu ttrattati u sussegwentement leġittimizzati mill-Parlament f'sessjoni plenarja;

30.  Jinsab profondament imħasseb dwar il-fatt li l-Parlament alloka EUR 17 800 000 għal attivitajiet promozzjonali deskritti bħala kampanja elettorali istituzzjonali matul il-perjodu bejn l-2013 u l-2014 filwaqt li l-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej tal-2014 reġgħet naqset għal 42,54 % (2009: 43 %); jinkoraġġixxi l-adozzjoni ta' strateġija ġdida intenzjonata biex l-elezzjonijiet Ewropej fl-Istati Membri jsiru aktar attraenti;

31.  Jenfasizza li sa Ġunju 2015 hu mistenni rapport ta' evalwazzjoni ex post esterna dwar l-istrateġija ta' komunikazzjoni għall-elezzjonijiet tal-2014; jitlob li l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jiġi informat dwar id-data ta' publikazzjoni; jistenna analiżi dettaljata tal-fondi fir-rapport;

32.  Jikkonstata li l-istħarriġ tal-Ewrobarometru tal-Parlament Ewropew (EB/PE 82.5) juri li matul il-kampanja elettorali tal-2014, 23 % ta' dawk li wieġbu kellhom impressjoni negattiva ħafna tal-Parlament, filwaqt li 43 % kellhom impressjoni newtrali; jindika li analiżi medjatika tissuġġerixxi li impressjoni negattiva spiss tkun marbuta mal-arranġamenti finanzjarji għall-Membri bħal pereżempju l-allowances, is-salarji u l-baġit tal-Parlament b'mod ġenerali; jinsab konvint għaldaqstant li hemm bżonn ta' titjib strutturali, pereżempju trasparenza sħiħa u l-kontabilizzazzjoni tal-allowance għall-ispejjeż ġenerali, biex jitjiebu l-fiduċja fil-Parlament u l-appoġġ għalih;

33.  Jikkonstata l-istabbiliment tad-Direttorat Ġenerali l-ġdid għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari li se jipprovdi konsulenza akkademika indipendenti, prinċipalment lill-Membri individwali, biex b'hekk jissupplementa l-ħidma tad-dipartimenti tematiċi li jaqdu l-ħtiġijiet tal-korpi parlamentari;

34.  Jilqa' t-twaqqif ta' unità għall-valutazzjoni tal-impatt tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jappella biex dan is-servizz jiffoka fuq il-kompromessi nnegozjati mill-Parlament u fuq l-emendi tal-Parlament għall-proposti tal-Kummissjoni; jappella biex jiġi żviluppat approċċ għal valutazzjoni minnufih tal-leġiżlazzjoni u tal-impatt tagħha, biex is-servizz jiġi promoss fost il-Membri, u biex jingħata rendikont analitiku tal-ispejjeż kumplessivi sat-30 ta' Ottubru 2015; iħeġġeġ lil dan is-servizz biex jorganizza skambji regolari ta' fehmiet mas-servizzi korrispondenti fil-Kummissjoni, il-Kunsill u l-parlamenti nazzjonali;

35.  Jikkonstata l-ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Parlament, li ġie finalment iffirmat fil-5 ta' Frar 2014 u li beda b'trasferiment ta' persunal importanti miż-żewġ kumitati lejn is-Servizz ta' Riċerka l-ġdid tal-Parlament Ewropew (EPRS); hu tal-opinjoni li kooperazzjoni interistituzzjonali effikaċi għandha tittejjeb u jemmen li r-raggruppament tal-għarfien espert u l-kapaċità tal-akkwist fl-oqsma fejn l-istituzzjonijiet jirrikjedu assistenza ta' natura simili għandu jtejjeb ir-rendiment u jista' jnaqqas l-ispejjeż globali; jittama li l-iżvilupp ta' dan il-ftehim bejn it-tliet istituzzjonijiet se jilħaq dawn l-objettivi, ikun ibbilanċjat u jkun ta' benefiċċju ndaqs għat-tliet istituzzjonijiet; jappella lil kull waħda minn dawn l-istituzzjonijiet biex, ladarba din il-kollaborazzjoni tkun ilha sena tiġi implimentata, twettaq valutazzjoni individwali tal-impatt ta' dan il-ftehim mill-prospettiva tar-riżorsi umani, l-infiq, is-sinerġiji, il-valur miżjud u s-sustanza;

36.  Jieħu nota tal-ħolqien tad-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni; ifakkar li, mill-internalizzazzjoni tas-servizzi ta' sigurtà tal-Parlament, ġew iffrankati EUR 195 000 fl-2013 u l-projezzjonijiet huma li se jiġu ffrankati aktar minn EUR 11-il miljun fuq il-perjodu 2013-2016; jikkunsidra li hu xieraq li jinnegozja mal-gvern Belġjan kontribut akbar min-naħa tiegħu għas-sigurtà tal-Parlament, peress li l-Belġju jibbenefika ekonomikament mill-preżenza tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni fit-territorju tiegħu; jappella biex, sat-30 ta' Settembru 2015, titressaq evalwazzjoni dwar il-kwalità tas-servizz ta' sigurtà qabel u wara l-ħolqien tad-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit; jinsisti li għandu jitwettaq studju komparattiv tas-sistemi ta' sigurtà tal-istituzzjonijiet l-oħra;

37.  Itenni li ż-żamma tas-sigurtà tal-binjiet tal-Parlament u l-inħawi immedjati ta’ madwarhom trid tingħata l-ogħla prijorità; jitlob li bħala parti minn dan ix-xogħol, għandha tittejjeb is-sigurtà fil-parkeġġi;

38.  Jinsab mħasseb dwar in-nuqqas ta' parità fl-amministrazzjoni fejn, sal-31 ta' Diċembru 2013, in-nisa kienu jirrappreżentaw 29 % tal-kapijiet ta' unità, 34 % tad-diretturi u 33 % tad-Diretturi Ġenerali; jappella għall-implimentazzjoni ta' pjan favur opportunitajiet indaqs, b'mod speċjali fir-rigward tal-karigi maniġerjali, b'mod li dan l-iżbilanċ jitranġa mill-aktar fis possibbli;

39.  Jappella biex jinstab bilanċ fir-rigward tal-pajjiż ta' oriġini fost l-uffiċjali ta' livell għoli fl-amministrazzjoni tal-Parlament; jistenna li sa tmiem l-2015 jitfassal rapport li jistabbilixxi l-progress li jkun sar fir-rigward tal-ksib ta' dan l-objettiv;

40.  Jitlob li sa tmiem l-2015 jingħata rendikonti analitiċi għal kull sena tat-tendenzi evoluttivi fil-livelli tal-persunal u l-ispejjeż għall-persunal, imqassmin skont il-grad u l-livell maniġerjali; jitlob lill-amministrazzjoni tal-Parlament tiddikjara jekk studji komparabbli tal-amministrazzjonijiet tal-assemblej parlamentari internazzjonali jistgħux jinkludu tagħlimiet importanti għall-ħidma tal-Parlament; jikkonstata li anke x-xogħol esternalizzat lil speċjalisti għandu jiġi inkluż fir-rapporti għall-promozzjoni tal-etos tat-trasparenza, waqt li jinqdew ukoll l-aħjar interessi tal-kostitwenti; jikkonstata bi tħassib li l-għadd kbir ta' persunal ibbażat fl-uffiċċju tal-President tal-Parlament Ewropew, li jammonta għal 35 persuna, inklużi żewġ xufiera u uxxier personali, iqajjem ħafna dubji u jagħti eżempju ħażin għat-tnaqqis tal-ispejjeż u r-responsabilità fiskali fi ħdan il-Parlament;

41.  Jikkonstata li l-miżuri ta' implimentazzjoni għall-Kodiċi ta' Mġiba għall-Membri ġew adottati mill-Bureau fil-15 ta' April 2013; jinsab mħasseb, madankollu, dwar in-nuqqas ta' implimentazzjoni u d-differenzi ta' interpretazzjoni kif irrapportati minn koalizzjoni ta' organizzazzjonijiet(11) mhux governattivi u jappella biex il-pożizzjoni tal-Kumitat Konsultattiv tissaħħaħ billi jingħata d-dritt ta' inizjattiva biex iniedi verifiki għal għarrieda tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi pprovduti mill-Membri;

42.  Jilqa' l-fatt li jeħtieġ li l-Membri jkunu aktar trasparenti fir-rigward tal-attivitajiet li jagħmlu apparti dawk previsti waqt li jkunu fil-kariga pubblika tagħhom; ifakkar, madankollu, li l-Membri, bl-istess mod bħad-deputati tal-parlamenti nazzjonali, m'għandhomx mandat esklużiv u jistgħu għalhekk jeżerċitaw attivitajiet professjonali oħra; hu tal-opinjoni li kieku l-mudell tad-dikjarazzjoni għall-Membri jkun aktar komprensiv, jgħin sabiex tiżdied it-trasparenza u jiġu evitati l-kunflitti ta' interess potenzjali; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jwaqqaf databażi pubblika, li tkun aċċessibbli permezz tas-sit tal-Parlament fuq l-internet, tal-attivitajiet kollha li jagħmlu l-Membri individwali apparti dawk previsti mill-mandat tagħhom;

43.  Jisħaq fuq il-ħtieġa għal aktar trasparenza fir-rigward tal-allowances għall-ispejjeż ġenerali tal-Membri; jappella lill-Bureau biex jaħdem fuq id-definizzjoni ta' regoli aktar preċiżi fir-rigward tal-obbligu li jingħata rendikont tan-nefqiet awtorizzati taħt din l-allowance, mingħajr ma joħloq spejjeż addizzjonali għall-Parlament;

44.  Jinsab mħasseb dwar in-nuqqas ta' verifika ex post tal-użu tal-karozzi tas-servizz min-naħa tal-Membri u jikkontesta l-fatt li l-President tal-Parlament għandu żewġ karozzi tas-servizz għad-dispożizzjoni tiegħu;

45.  Japprova l-fatt li permezz tat-tnaqqis ta' 5% mill-ispejjeż ta' vvjaġġar tal-Membri u l-ispejjeż tal-missjonijiet tal-persunal ġew iffrankati EUR 4 miljun fl-2013; jikkunsidra li hu rakkomandabbli li titwettaq politika stretta għat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar permezz ta' ftehimiet negozjati mal-linji tal-ajru; jappella lis-Segretarju Ġenerali biex iressaq proposti għal dak l-għan;

Ġestjoni tal-iskema ta' sussidju għall-gruppi ta' viżitaturi

46.  Jinsab profondament preokkupat li l-Qorti tal-Awdituri rrapportat, fl-analiżi panoramika tagħha tal-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-Unjoni, li l-prattika li jsiru pagamenti fi flus kontanti għar-rimborż tal-ispejjeż lill-gruppi ta' viżitaturi tqajjem "tħassib dwar riskji għoljin"; jisħaq fuq il-fatt li 73% tas-sussidji tħallsu fi flus kontanti u 27% biss tħallsu permezz ta' trasferiment bankarju fl-2013; jinsab imħasseb dwar ir-riskju reputazzjonali għoli għall-Parlament u r-riskju sinifikanti għas-sigurtà involuti jekk il-pagamenti lill-gruppi ta' viżitaturi jsiru bi flus kontanti;

47.  Jissottolinja l-ħtieġa u l-valur li l-gruppi ta’ viżitaturi, qabel iż-żjara tagħhom, jiġu informati dwar il-mezzi ta' trasport sostenibbli lejn il-Parlament; jirrakkomanda l-introduzzjoni ta' rati differenti ta’ rimborż skont il-mezz ta' trasport magħżul u l-livell ta' emissjonijiet;

48.  Jisħaq fuq il-fatt li l-Parlament u l-Kunsill, sabiex joħolqu ekonomiji fit-tul fil-baġit tal-Unjoni, jeħtiġilhom jindirizzaw il-bżonn għal pjan direzzjonali għal sede unika, kif iddikjarat mill-Parlament f'bosta riżoluzzjonijiet preċedenti;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni u d-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni

49.  Jindika l-ispejjeż tad-delegazzjonijiet, l-assemblej parlamentari konġunti, id-delegazzjonijiet ad hoc u l-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali barra l-Unjoni fl-2013, li ammontaw għal madwar EUR 5 794 360; jappella biex, sa tmiem l-2015, jitfassal rendikont analitiku tal-ispejjeż f'dawn l-oqsma għall-perjodu bejn l-2005 u l-2015;

50.  Jikkonstata bi tħassib li delegazzjoni għal assemblea parlamentari waħda ġiet tiswa EUR 493 193; jistieden lill-Bureau jiżviluppa prinċipji sempliċi iżda effikaċi għal struttura aktar ekonomika tal-ispejjeż għaż-żjarat tad-delegazzjonijiet, b'mod partikolari billi jitqiesu l-importanza politika, it-tul u r-riżultati tagħhom;

Delegazzjonijiet interparlamentari

51.  Hu tal-fehma li hija kwistjoni ta' importanza u urġenza li tiġi żviluppata u miżjuda s-sustanza tal-websajts tad-delegazzjonijiet interparlamentari; jikkunsidra wkoll li hi xi ħaġa essenzjali li, jekk il-baġit ikun jippermetti, il-laqgħat pubbliċi tad-delegazzjonijiet għandhom jiġu trażmessi f'xandira diretta fuq l-internet, kif isir għal-laqgħat tal-kumitati parlamentari;

Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni

52.  Jiddeplora l-fatt li l-programm tal-għotjiet pluriennali bejn l-2012 u l-2014, intenzjonat biex iqajjem kuxjenza dwar ir-rwol tal-Parlament, ġie jiswa madwar EUR 14 500 000; jesprimi dubji dwar jekk dan il-programm tal-għotjiet jirrappreżentax il-kompetenzi fundamentali tal-Parlament u l-kompiti li jirriżultaw mill-prerogattivi leġiżlattivi, baġitarji u ta' kwittanza tiegħu; jappella lill-amministrazzjoni tiegħu biex tipprovdi lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit b’evalwazzjoni esterna ta' dan il-programm ta' għotjiet f'ħin utli għall-proċedura ta' kwittanza tal-2014;

53.  Jitlob li jingħata rendikont analitiku komplut tal-għotjiet kollha għall-proġetti ta' komunikazzjoni ffinanzjati mill-baġit tal-Parlament, inklużi l-ammonti involuti u l-benefiċjarji;

54.  Jitlob li jingħata rendikont analitiku tan-nefqa, jekk kien hemm, fuq l-organizzazzjonijiet MEP Ranking u Vote Watch Europe, mill-baġit tal-Parlament; jikkritika l-fatt li dawn l-organizzazzjonijiet jivvalutaw il-ħidma tal-Membri abbażi ta' kriterji kwantitattivi, li jistgħu jipprovdu inċentivi tat-tip ħażin u jiġġeneraw xogħol bla bżonn; hu tal-fehma li l-Membri qed jaffaċċjaw livelli dejjem akbar ta' burokrazija żejda u restrizzjonijiet dejjem aktar stretti fuq il-libertà tagħhom li jwettqu d-dmirijiet tagħhom;

EuroparlTV

55.  Ifakkar li l-baġit għal EuroparlTV kien ta' EUR 8 000 000 fl-2013 u EUR 5 000 000 fl-2014, u japprezza l-fatt li r-rendiment ta' dan is-servizz ittejjeb permezz ta' għadd ta attivitajiet u proġetti ġodda; jikkonstata li, bejn l-2012 u l-2014, l-għadd medju ta' kull xahar ta' filmati li rahom il-pubbliku żdied minn 53 000 għal 400 000;

56.  Ifakkar li, b'segwitu għad-deċiżjoni tal-Bureau tat-12 ta' Diċembru 2012, fl-2014 tnieda studju estern biex jagħti kontribut għall-iżviluppi fil-ġejjieni tas-servizz tal-Parlament ta' video fuq l-internet (EuroparlTV); jikkonstata li r-rakkomandazzjonijiet ta' dan l-istudju għandhom jiġu implimentati matul l-ewwel nofs tal-2015;

Il-Premju LUX

57.  Jieħu nota li l-infiq għall-Premju LUX fl-2013 ammonta għal EUR 448 000 bi qbil mal-ispejjeż tal-2012 (EUR 434 421) u kopra:

   il-proċedura relatata mal-għażla u l-kompetizzjoni uffiċjali;
   komunikazzjoni fi Brussell u Strasburgu;
   l-iffokar fuq il-Membri u s-sħab medjatiċi speċjalizzati, kif ukoll fuq il-pubbliku ġenerali;
   l-ispejjeż biex isiru s-sottotitoli fl-24 lingwa uffiċjali;
   il-ħolqien tal-verżjoni tal-film rebbieħ adattata għall-persuni b'vista jew smigħ batuti;
   l-involviment tal-Parlament fl-avvenimenti ċinematografiċi ewlenin fuq livell Ewropew sabiex jippromwovi l-Premju LUX;

58.  Jappella biex jinstabu effiċjenzi fil-baġit tiegħu;

59.  Jappella biex, sa tmiem l-2015, isir stħarriġ rappreżentattiv tal-Membri biex jiġi ddeterminat jekk il-premju LUX hux magħruf sew u kif inhu meqjus, jekk hu meqjus, fl-Istati Membri rispettivi tagħhom;

L-Uffiċċji ta' Informazzjoni

60.  Jikkonstata bi tħassib li l-ispejjeż għall-missjonijiet tal-Uffiċċji ta' Informazzjoni ammontaw għal EUR 1 839 696 fl-2013, bil-missjonijiet lejn Strasburgu li rrappreżentaw EUR 1 090 290; jiddispjaċih li l-ispejjeż għall-missjonijiet mill-Uffiċċji ta' Informazzjoni lejn Strasburgu żdiedu b'madwar 7 % mill-2012, b'żieda ulterjuri ta' 2 % dovuta għall-ħolqien tal-Uffiċċju ta' Informazzjoni ġdid fil-Kroazja; jitlob li jiġi pprovdut bid-dettalji dwar ir-raġunijiet ewlenin għaliex il-persunal tal-Uffiċċji ta' Informazzjoni mar fuq missjonijiet lejn Strasburgu u Brussell; jitlob li jiġi pprovdut b'rendikont analitiku tal-missjonijiet imwettqa mill-persunal ta' kull Uffiċċju ta' Informazzjoni fl-2005, l-2010 u l-2015, sabiex ikunu jistgħu jsiru paraguni; jinsisti li għandha tingħata prijorità għall-użu ta' video konferenzi, li kieku jwassal kemm għal tnaqqis fl-ispejjeż strutturali għall-baġit tal-Parlament, kif ukoll għal titjib ambjentali, u li ma jieħu xejn mill-attività tal-Parlament;

61.  Jindika li s-siti fuq l-internet ta' diversi Uffiċċji ta' Informazzjoni fl-Istati Membri ilhom mill-elezzjonijiet ma jiġu aġġornati; jiġbed l-attenzjoni lejn l-implikazzjonijiet li dan jista' jkollu għall-kredibilità tal-Parlament mal-pubbliku ġenerali; jinsisti li ssir investigazzjoni dwar l-użu tal-fondi allokati lill-Uffiċċji ta' Informazzjoni, bi spjegazzjoni tal-varjazzjoni sinifikanti fl-ispejjeż għal konnessjoni mal-internet bejn l-Istati Membri differenti;

Il-logo tal-Parlament

62.  Jinnota li l-logo tal-Parlament Ewropew inbidel; jesprimi diżapprovazzjoni li, għal darb'oħra, ma ġiex informat bid-deċiżjoni fi żmien utli; jappella lis-servizzi responsabbli biex jispjegaw għalfejn implimentaw din il-bidla, x'kien il-proċess biex ittieħdet id-deċiżjoni u kemm ġiet tiswa din il-bidla;

63.  Jappella għal deskrizzjoni dettaljata tal-ispejjeż esterni u interni kollha tal-Parlament relatati ma' Dar l-Istorja Ewropea, mifrudin skont l-ispejjeż tal-ippjanar (inkluż l-ippjanar preliminari), l-ispejjeż tal-investiment u l-ispejjeż operattivi (inklużi r-riżerva għall-kostruzzjoni u l-manutenzjoni, in-nefqa personali, l-ispejjeż ta' eżibizzjoni); jikkonstata li l-Kummissjoni qed tappoġġa l-finanzjament ta' Dar l-Istorja Ewropea b'allokazzjoni annwali ta' EUR 800 000; jindika li Dar l-Istorja Ewropea se jkollha effetti pożittivi mhux biss għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni iżda anke għall-istat Belġjan, fil-forma ta' attrazzjoni turistika ġdida, li tiġġenera d-dħul; jirrakkomanda, għaldaqstant, li l-istat Belġjan jintalab jappoġġa l-istabbiliment ta' Dar l-Istorja Ewropea;

Direttorat Ġenerali għall-Persunal

64.  Jieħu nota li l-uffiċjali tal-Parlament (impjegati taċ-ċivil permanenti) jistgħu, fil-prinċipju, jiġu reklutati biss permezz ta' kompetizzjonijiet pubbliċi fejn jirnexxu madwar 10 % tal-kandidati b'età medja ta' 34 sena; jinsab imħasseb li, minkejja l-fatt li l-impjiegi għaż-żgħażagħ huma prijorità ewlenija għall-Unjoni, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, inkluż il-Parlament, m'għandhom assolutament l-ebda politika biex jagħtu spinta lill-impjiegi għaż-żgħażagħ taħt l-età ta' 30 sena;

65.  Jindika d-diffikultajiet biex jiġu reklutati uffiċjali jew aġenti minn ċerti Stati Membri b'mod partikolari; jinnota li l-iskali salarjali u l-kundizzjonijiet fil-livell ta' dħul offruti mill-istituzzjonijiet huma inqas attraenti għal persunal ġdid; jindika li, għal ħafna ċittadini mill-Istati Membri tal-UE15, ma joffru la salarji kompetittivi u lanqas prospetti ta' karriera attraenti, speċjalment għal dawk iċ-ċittadini li issa qed jilħqu l-età ta' rtirar; jindika li t-tiċkin inevitabbli tal-amministrazzjoni pubblika Ewropea, fil-futur immedjat, se jolqot ħażin il-kwalità tas-servizz ipprovdut u jwassal għar-riskju ta' żbilanċ ġeografiku akbar;

66.  Jitlob li jiġu analizzati l-attivitajiet organizzati u ffinanzjati mill-Kumitat tal-Persunal, b'dettalji dwar it-tipi ta' attivitajiet, l-ispejjeż imġarrba u l-konformità mal-ġestjoni finanzjarja soda;

67.  Jitlob lid-DĠ Persunal u lis-servizzi responsabbli jippromwovu b'mod attiv lin-nisa fil-karigi ta' livell għoli fil-Parlament jew "jivvalutaw ir-raġunijiet" għan-nuqqas ta' parità u sussegwentement jipproponu miżuri biex jiffaċilitaw l-integrazzjoni tan-nisa fil-karigi ta' livell għoli fl-amministrazzjoni tal-Parlament;

68.  Jikkonstata li l-'Away Days' u avvenimenti simili għall-persunal fis-sena 2013 ġew jiswew ħafna (EUR 140 730 għal tmien avvenimenti); jikkunsidra li, fi żmien ta' kriżi u tnaqqis baġitarju b'mod ġenerali, il-kost tal-'Away Days' għall-persunal fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni jrid ikun proporzjonali u li dawn għandhom, fejn ikun possibbli, jiġu limitati għall-bini nnifsu tal-istituzzjonijiet, peress li l-valur miżjud li jirriżulta minnhom ma jiġġustifikax spejjeż daqstant għoljin;

Assistenti Parlamentari

69.  Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-miżuri meħuda biex tiġi organizzata l-ġestjoni tat-tmiem tal-kuntratti ta' madwar 1 700 assistent parlamentari akkreditat fit-tħejjija għal tmiem is-seba' leġiżlatura u l-bidu tat-tmien leġiżlatura, u b'mod partikolari l-implimentazzjoni ta' APA-People; jikkunsidra li, madankollu, kellu jiġi assenjat aktar persunal amministrattiv għar-reklutaġġ tal-assistenti parlamentari akkreditati f'ċerti oqsma biex jiġu żgurati aktar ħeffa u effiċjenza; jindika li r-riżorsi tal-persunal u dawk tekniċi ma kinux biżżejjed biex jevitaw dewmien fl-iffirmar tal-kuntratti tal-assistenti, interruzzjoni ta' kuntratti, u dewmien fil-ħlas ta' spejjeż, ta' allowances u għaldaqstant tas-salarji; jirrikonoxxi madankollu li l-proċess tjieb b'mod sinifikanti meta mqabbel ma' dak tal-2009, filwaqt li jikkonstata wkoll li l-Parlament jeħtieġlu jirsisti fl-isforzi tiegħu biex itejjeb il-ħeffa u l-effiċjenza tal-proċeduri ta' reklutaġġ tiegħu; jinsab imħasseb dwar il-fatt li għadha ma nstabet l-ebda soluzzjoni għall-assistenti parlamentari akkreditati li drittijiethom iddgħajfu b'segwitu għal tqassir tal-kuntratti tagħhom b'xahar minn tal-anqas bħala riżultat tal-elezzjonijiet bikrin għall-Parlament; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-leġiżlazzjoni dwar il-perjodi ta' eliġibilità pensjonistika jsiru konformi mal-bidliet li jaffettwaw il-leġiżlatura reali;

70.  Jiddispjaċih li r-rapport soċjali tal-Parlament għall-2013 – bħall-predeċessuri tiegħu – bilkemm jinkludi informazzjoni rigward l-assistenti parlamentari akkreditati, għalkemm dawn jirrappreżentaw madwar 29,4 % tal-persunal tal-Parlament; jappella biex din il-kwistjoni titranġa, minħabba l-importanza fundamentali ta' dan id-dokument fit-titjib tal-ġestjoni tal-persunal tiegħu;

71.  Jiddispjaċih dwar id-Deċiżjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-12 ta' Diċembru 2013 fil-Kawża F-129/12 u jiddispjaċih profondament dwar il-fatt li l-Parlament ġie kkundannat minħabba li ma setax jgħin lill-assistenti parlamentari akkreditati f'każijiet ta' fastidju u tkeċċijiet irregolari; jikkonstata d-deċiżjoni tal-Bureau tal-14 ta' April 2014 li tistabbilixxi l-Kumitat Konsultattiv għall-prevenzjoni ta' fastidju psikoloġiku fuq il-post tax-xogħol, sabiex jiġi evitat li l-assistenti parlamentari akkreditati jiġu esposti għalih; jinsab imħasseb, madankollu, dwar l-iżbilanċ fil-kompożizzjoni ta' dan il-Kumitat, li huwa kompost minn tliet Kwesturi, rappreżentant wieħed tal-amministrazzjoni u rappreżentant wieħed tal-assistenti parlamentari akkreditati; jikkonstata li, tal-anqas sa Novembru 2014, fi tliet każijiet quddiem il-kumitat, il-Kwesturi ddeċidew li ma kien hemm l-ebda ġustifikazzjoni għal azzjoni ulterjuri; jappella lill-Bureau għalhekk biex jeżamina mill-ġdid id-deċiżjoni tiegħu rigward il-kompożizzjoni tal-Kumitat sabiex jiżgura rappreżentanza aktar bilanċjata b'minn tal-inqas żewġ membri tal-Kumitat li jkunu assistenti parlamentari akkreditati;

72.  Jikkonstata bi tħassib ir-rata għolja ta' assistenti parlamentari akkreditati li ma jkomplux bil-korsijiet lingwistiċi sal-aħħar, li tammonta għal 32 % meta mqabbla ma' 8 % għal persunal ieħor; jappella biex issir bidla fil-kurrikulu tal-korsijiet lingwistiċi sabiex jiġi żgurat li jitfasslu b'mod aktar speċifiku għall-kundizzjonijiet tax-xogħol speċifiċi tal-assistenti parlamentari akkreditati;

73.  Jappella biex jiġu investigati r-raġunijiet possibbli għad-diskrepenza estensiva bejn l-assistenti parlamentari akkreditati u persunal ieħor fir-rigward tat-teħid tal-liv minħabba mard;

74.  Jindika li l-allowances ta' sussitenza li jirċievu l-assistenti parlamentari akkreditati li jivvjaġġaw lejn Strasburgu jkunu 30-45 % inqas minn dawk ta' persunal ieħor; jindika wkoll li l-assistenti parlamentari akkreditati nnifishom jiġu rimborżati skont sistema bi tliet saffi, u dan ifisser li, f'ċerti każijiet, jista' jkun li l-ebda spiża ta' missjoni ma tkun pagabbli għall-vjaġġi lejn Strasburgu; jappella lill-Bureau biex jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jirrimedja din l-inugwaljanza u biex iġib id-drittijiet tal-assistenti parlamentari akkreditati konformi ma' dawk ta’ persunal ieħor;

75.  Jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-għadd ta' assistenti lokali impjegati għal kull Membru fl-2013 varja ħafna, bejn xejn u 43; jitlob li ssir investigazzjoni biex jiġi vvalutat jekk il-proċeduri ta' reklutaġġ ġewx segwiti fil-każijiet b'numri kbar ta' assistenti lokali u biex jiġu vvalutati r-raġunijiet għal numri daqstant għoljin; jitlob li ssir evalwazzjoni tal-proċeduri għar-reklutaġġ ta' assistenti lokali u u li jitfasslu proposti biex dawn jiġu ssemplifikati b'mod li jiġu evitati numri eċċessivi ta' assistenti lokali għal kull Membru; jappella għal aktar trasparenza fir-rigward tal-impjieg ta' assistenti lokali u l-fornituri ta' servizzi; jappella biex tiġi ppubblikata fuq l-internet lista tal-ismijiet tal-fornituri ta' servizzi kollha mqabbda mill-Membri;

76.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Artikolu 43(d) tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni tal-Istatut għall-Membri adottati f'Lulju 2008 jeskludu l-possibilità li l-Membri jimpjegaw lill-konjuġi jew is-sħab stabbli tagħhom barra miż-żwieġ jew lill-ġenituri tagħhom, uliedhom jew ħuthom bħala assistenti;

77.  Jinsab imħasseb dwar id-dewmien fl-adozzjoni tar-regoli interni dwar l-informaturi; jappella biex dawn ir-regoli jiġu implimentati mingħajr dewmien ulterjuri;

Direttorat Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika

Il-politika tal-Parlament dwar il-bini

78.  Jieħu nota li fit-tliet postijiet tax-xogħol tiegħu, il-Parlament jokkupa 1,1 miljun m² u hu s-sid ta' 81 % ta' din l-erja; iqis li hu tal-ogħla importanza li jiġu stabbiliti l-miżuri xierqa biex tiġi żgurata s-sostenibilità tal-bini tal-Parlament fil-konfront ta' aktar spejjeż ta' manutenzjoni;

79.  Jappella għal ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni fir-rigward tal-ġestjoni konġunta ta' Djar l-Ewropa bil-għan, minn naħa waħda, li jistabbilixxu qafas għal servejs immobiljari skont programmazzjoni pluriennali fil-prospettiva ta' xiri jew lokazzjoni tal-proprjetà u, min-naħa l-oħra, li jissemplifikaw il-proċeduri amministrattivi u finanzjarji għall-ġestjoni ta' kuljum;

80.  Jieħu nota li Dar l-Ewropa f'Sofija ilha kompletament operattiva minn Lulju 2013; jikkonstata li l-bejjiegħ intalab iħallas għad-difetti u n-nuqqasijiet ta' konformità tal-istruttura tal-bini qabel ġie ffirmat il-kuntratt ta' xiri;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi u d-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

81.  Jikkonstata b'sodisfazzjon li permezz tal-implimentazzjoni tad-deċiżjoni tal-Bureau dwar multilingwiżmu b'użu effiċjenti tar-riżorsi fl-2013 ġew iffrankati EUR 10 miljun u EUR 15 miljun fis-servizzi ta' interpretazzjoni u ta' traduzzjoni rispettivament, mingħajr ma ġie affettwat il-prinċipju tal-multilingwiżmu u mingħajr ma ddgħajfet il-kwalità tal-attività parlamentari; itenni li l-koperazzjoni interistituzzjonali hija essenzjali sabiex jiġu skambjati l-aħjar prattiki li jippromwovu l-effikaċja u jippermettu li jsir iffrankar;

Direttorat Ġenerali għall-Finanzi

Fond ta' Pensjoni Volontarja

82.  Jikkonstata li l-Fond ta' Pensjoni Volontarja żied id-defiċit attwarju stmat tiegħu, ikkalkolat abbażi tal-assi tal-Fond, għal EUR 197,5 miljun fi tmiem l-2013; jenfasizza li dawn il-projezzjonijiet tal-passiv fil-ġejjieni huma mifruxin fuq bosta deċennji;

83.  Jikkonstata li fl-aħħar mill-aħħar hu impossibbli li wieħed jiġġudika jekk il-Fond hux qed jitmexxa b'mod effiċjenti u xieraq, u jħeġġeġ biex issir valutazzjoni esterna;

84.  Jikkonstata, madankollu, li dan iqajjem tħassib dwar il-possibilità li l-Fond jiġi eżawrit u li l-Parlament qiegħed jiggarantixxi l-pagament tad-drittijiet għal pensjoni meta u jekk dan il-fond ma jkunx jista' jissodisfa l-obbligi tiegħu;

85.  Jieħu nota li l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet fl-2013 li d-deċiżjoni biex l-età tal-irtirar għal min ikun sottoskritt fil-Fond tiżdied minn 60 sa 63 sena b'mod li jiġi evitat eżawriment bikri tal-kapital u dik biex jiġi allinjat mal-Istatut il-ġdid għall-Membri tal-Parlament kienu validi;

Servizzi pprovduti lill-Membri

86.  Jappella biex l-ismijiet tal-fornituri ta' servizzi u s-servizzi pprovduti lill-Membru jsiru aċċessibbli għall-pubbliku fuq il-paġna fuq l-internet tal-Membri tal-Parlament, fejn id-data dwar l-assistenti parlamentari akkreditati u l-assistenti lokali;

Direttorat Ġenerali għall-Innovazzjoni u s-Sostenn Teknoloġiku

87.  Jieħu nota tal-proċess ta' internalizzazzjoni tal-persunal fid-Direttorat Ġenerali għall-Innovazzjoni u s-Sostenn Teknoloġiku u t-tnaqqis imwiegħed tal-ispejjeż u l-livell akbar ta' għarfien espert fost il-persunal fil-qasam informatiku; ifakkar li l-livell akbar ta' għarfien espert fir-rigward tal-innovazzjonijiet permanenti kien ukoll ir-raġuni li ngħatat biex dan is-settur jiġi esternalizzat ħafna snin ilu; jappella lis-Segretarju Ġenerali biex jikkopera mal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal biex isibu modi kif iħaffu l-proċedura ta' reklutaġġ u kif jattiraw l-aqwa esperti fil-qasam tat-teknoloġiji u s-sigurtà informatiċi;

88.  Ifakkar li l-kaxxi tal-email individwali personali u kunfidenzjali ta' wħud mill-Membri, l-assistenti parlamentari u l-uffiċjali ġew kompromessi wara li l-Parlament kien soġġett għal attakk minn intermedjarju informatiku ('man-in-the-middle attack') fejn hacker interċetta l-komunikazzjoni bejn smartphones privati u l-wifi pubbliku tal-Parlament;

89.  Jikkonstata li twettaq awditu tas-sigurtà tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni minn parti terza indipendenti fuq is-sistemi kollha fl-oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni u tat-telekomunikazzjonijiet Parlamentari bil-ħsieb li jitlesta pjan direzzjonali ċar lejn politika aktar qawwija fil-qasam tas-sigurtà tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni fl-2015; jindika li l-awditu tas-sigurtà tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni kellu jiġi ppreżentat f'Diċembru 2014; itenni li, fid-dawl tat-theddida elevata għas-sigurtà ta' dan l-aħħar, din għandha tkun prijorità, u jitlob li l-Kumitat tiegħu għall-Kontroll tal-Baġit jiġi informat dwar ir-riżultati hekk kif dan ir-rapport ikun ġie ffinalizzat;

90.  Jieħu nota tal-miżuri immedjati u fuq żmien medju adottati mill-Bureau fid-9 ta' Diċembru 2013 sabiex jissaħħu r-regoli tal-Parlament dwar is-sigurtà fl-użu ta' apparat mobbli;

91.  Jinsisti li l-Parlament jikkollabora ulterjorment mad-Direttorat Ġenerali għall-Informatika tal-Kummissjoni biex jidentifikaw sostituti xierqa għall-għodda u l-infrastrutturi l-qodma fil-qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni li jkunu jmorru fid-direzzjoni ta' soluzzjonijiet miftuħin, interoperabbli u mhux dipendenti fuq bejjiegħ partikolari bil-ħsieb li jiksbu ambjent informatiku għall-Parlament li jkun effiċjenti fir-rigward tal-ispejjeż u li jkun ta' kwalità għolja;

92.  Jilqa' t-tnedija xi snin ilu tal-applikazzjoni AT4AM utli ħafna u ta' suċċess kbir għat-tressiq tal-emendi; jikkunsidra li hemm bżonn tittejjeb u tiġi aġġornata, b'mod partikolari fir-rigward ta' funzjonijiet utli bħal ma jistgħu jkunu faċilità ta' awtokorrezzjoni u l-possibilità li tiġi ssejvjata kopja ta' salvagwardja;

93.  Jappella, għall-finijiet tat-trasparenza u l-ugwaljanza fir-rigward tad-disponibilità tad-dokumenti, biex il-Membri kollha, u mhux biss il-membri sħaħ jew sostituti tal-kumitat, jingħataw aċċess permezz tal-applikazzjoni ePetition għall-petizzjonijiet kollha ppreżentati miċ-ċittadini lill-Kumitat tiegħu għall-Petizzjonijiet;

Parlament li jirrispetta l-ambjent

94.  Jinsab konxju tal-kunċett "Dinja tax-Xogħol Ġdida" ("New World of Work") tal-Parlament, tal-akkreditament u l-proċess EMAS, u tal-programm ta' ħidma mingħajr karti inklużi l-applikazzjonijiet e-Committee u e-Meeting; jappella biex dan il-programm jissaħħaħ permezz tal-applikazzjonijiet disponibbli għal smartphones u tablets;

95.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-video konferenzi u t-telexogħol jistgħu jikkontribwixxu għal użu iktar effiċjenti tal-ħin u għal Parlament li jirrispetta aktar l-ambjent, peress li jnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi u tal-ivvjaġġar;

96.  Jieħu nota li l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-vjaġġi tal-persunal tal-Parlament bejn Brussel, il-Lussemburgu u Strasburgu waqgħu b'34 % fl-2012 meta mqabbla ma' dawk tal-2006; jappella lill-Bureau biex jiżgura trasparenza sħiħa u biex tagħti wkoll rendikont tal-emissjonijiet ikkawżati mill-vjaġġi tal-Membri minn pajjiżhom sa Brussell u Strasburgu; jilqa' l-miżuri biex jikkumpensaw għall-emissjonijiet li ma jistgħux jitnaqqsu u li jkunu inevitabbli; jirrakkomanda wkoll li, mal-proġetti, jiġu implimentati politiki ta' kumpens ulterjuri skont l-"Istandard tad-Deheb" tal-Mekkaniżmu għal Żvilupp Nadif irrikonoxxut min-NU;

97.  Jappella lis-Segretarju Ġenerali biex ifassal pjan biex jitnaqqas in-numru tal-bagolli disponibbli għall-vjaġġi parlamentari; jissuġġerixxi li jintużaw bagolli ta' daqs iżgħar jew li tiġi implimentata sistema kondiviża, biex b'hekk jiġu jiswew anqas f'termini finanzjarji u tal-impronta tal-karbonju;

98.  Jappella lis-servizzi responsabbli biex jiżviluppaw kunċett sostenibbli u koerenti biex il-linja baġitarja 239 għall-kumpens tal-emissjonijiet ta' CO2 tintuża kompletament sal-ammont massimu, b'mod li l-emissjonijiet inevitabbli ta' CO2 tal-istituzzjoni jiġu kkumpensati bi proġetti skont l-"Istandard tad-Deheb" tal-Mekkaniżmu għal Żvilupp Nadif irrikonoxxut min-NU;

99.  Jappella biex is-sistema tal-arja kkundizzjonata tiffoka fuq l-effiċjenza enerġetika b'mod li jiġi żgurat li jkollha l-iżgħar impatt ambjentali possibbli;

Rapport annwali dwar il-kuntratti mogħtija

100.  Jikkonstata li, mit-total ta' 264 kuntratt li ngħataw fl-2013, 120 kienu bbażati fuq proċeduri miftuħa jew ristretti, b'valur ta' EUR 465 miljun, u 144 fuq proċeduri negozjati, b'valur totali ta' EUR 152 miljun; jieħu nota li, għalkemm l-għadd totali tal-kuntratti mogħtija permezz ta' proċeduri negozjati kien 37 % inqas fl-2013 (144, meta mqabbel ma' 241 fl-2012), ma kien hemm l-ebda bidla partikolarment sinifikanti f'termini tal-valur tal-proċeduri negozjati;

101.  Jevidenzja f'dan il-kuntest il-ħtieġa li jiġi implimentat il-kunċett ta' Akkwist Pubbliku Ekoloġiku għall-kuntratti u s-sejħiet għal offerti kollha; jappella biex jiġu stabbiliti obbjettivi vinkolanti, krexxenti u ambizzjużi għall-kuntratti ekoloġiċi, b'mod speċifiku fl-oqsma tal-ikel u l-catering, il-vetturi u t-trasport, it-tagħmir sanitarju u tal-ilma, il-karti, il-ġestjoni tal-iskart, it-tagħmir informatiku u għall-ipproċessar ta' immaġnijiet, it-tidwil, it-tindif u l-għamara;

102.  Jikkonstata li l-maġġoranza tal-kuntratti mogħtija fl-2013 kienu kuntratti għal servizzi (61 %) b'valur totali ta' EUR 374 miljun u li tliet Direttorati Ġenerali taw 14-il kuntratt b'valur ta' aktar minn EUR 10 miljun; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat li dawk il-kuntratti ta' valur għoli għandhom jiġu speċifikament soġġetti għal sistemi ta' kontroll adegwat li jissorveljaw kontinwament l-eżekuzzjoni tal-ordnijiet;

103.  Jikkonstata li l-kuntratti mogħtija fl-2013 u fl-2012 jistgħu jinqasmu skont it-tip ta' kuntratt użat kif ġej:

Tip tal-kuntratt

2013

2012

Numru

Perċentwali

Numru

Perċentwali

Servizzi

Fornimenti

Xogħlijiet

Bini

189

48

19

8

72 %

18 %

7 %

3 %

242

62

36

4

70 %

18 %

12 %

1 %

Total

264

100 %

344

100 %

Tip tal-kuntratt

2013

2012

Valur (f'EUR)

Perċentwali

Valur (f'EUR)

Perċentwali

Servizzi

Fornimenti

Xogħlijiet

Bini

374 147 951

91 377 603

15 512 763

136 289 339

61 %

15 %

2 %

22 %

493 930 204

145 592 868

48 386 872

180 358 035

57 %

17 %

5 %

21 %

Total

617 327 656

100 %

868 267 979

100 %

(Rapport annwali dwar il-kuntratti mogħtija mill-Parlament Ewropew, 2013, p. 7)

104.  Jikkonstata li l-kuntratti mogħtija fl-2013 u fl-2012 jistgħu jinqasmu skont it-tip ta' proċedura użata kif ġej:

Tip tal-proċedura

2013

2012

Numru

Perċentwali

Numru

Perċentwali

Miftuħa

Ristretta

Negozjata

Kompetizzjoni

Eċċezzjoni

106

14

144

-

-

40 %

5 %

55 %

-

-

98

5

241

-

-

28 %

2 %

70 %

0 %

0 %

Total

264

100 %

344

100 %

Tip tal-proċedura

2013

2012

Valur (f'EUR)

Perċentwali

Valur (f'EUR)

Perċentwali

Miftuħa

Ristretta

Negozjata

Kompetizzjoni

Eċċezzjoni

382 045 667

83 288 252

151 993 737

-

-

62 %

13 %

25 %

-

-

381 116 879

245 156 318

241 994 782

-

-

44 %

28 %

28 %

0 %

0 %

Total

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Rapport annwali dwar il-kuntratti mogħtija mill-Parlament Ewropew, 2013, p. 9)

Proċeduri negozjati eċċezzjonali

105.  Jieħu nota li l-proċeduri negozjati eċċezzjonali kienu jirrappreżentaw id-39 % tal-proċeduri negozjati mnedija fl-2013; jinsab mħasseb li l-Parlament għamel użu mill-proċedura negozjata eċċezzjonali fl-2013 biex jagħti 56 kuntratt u jitlob li ma jiġix indikat biss in-numru totali tal-kuntratti iżda anke l-valur totali ta' dawn il-kuntratti;

106.  Hu tal-fehma li l-uffiċjali awtorizzanti għandhom joffru ġustifikazzjonijiet komprensivi u trasparenti talli jkunu għamlu użu minn proċedura negozjata eċċezzjonali; jitlob li l-informazzjoni tinġabar mill-Unità Finanzjarja Ċentrali fir-rapport annwali dwar il-kuntratti mogħtija lill-awtorità ta' kwittanza;

Gruppi politiċi (partita baġitarja 4 0 0)

107.  Jikkonstata li, fl-2013, l-approprjazzjonijiet iskritti fil-partita baġitarja 4 0 0, attribwita lill-gruppi politiċi u l-Membri mhux affiljati, intużaw kif ġej:

Grupp

2013

2012

Approprjazzjonijiet annwali

Riżorsi proprji u approprjazzjonijiet riportati

Infiq

Rata ta' użu tal-approprjazzjonijiet annwali

Ammonti riportati għall-perjodu li jmiss

Approprjazzjonijiet annwali

Riżorsi proprji u approprjazzjonijiet riportati

Infiq

Rata ta' użu tal-approprjazzjonijiet annwali

Ammonti riportati għall-perjodu li jmiss (2011)

PPE

21 680

4 399

18 437

85,04 %

7 642

21 128

2 024

18 974

89,81 %

4 178

S&D

15 388

6 849

17 649

114,69 %

4 588

14 908

6 313

14 520

97,40 %

6 702

ALDE

6 719

2 172

7 142

106,30 %

1 749

6 673

2 281

6 855

102,72 %

2 100

Verts/ALE

4 366

1 787

4 778

109,44 %

1 375

4 319

1 460

4 002

92,65 %

1 778

GUE/NGL

2 658

1 076

3 317

124,79 %

416

2 563

1 094

2 602

101,52 %

1 055

ECR

4 046

1 602

4 598

113,64 %

1 050

3 765

1 219

3 407

90,51 %

1 577

EFD

2 614

939

2 422

92,65 %

1 132

2 538

881

2 494

98,29 %

925

Membri mhux affiljati

1 316

367

931

70,74 %

441

1 362

413

963

70,73 %

367

Total

58 786

19 193

59 274

100,83 %

18 394

57 255

15 687

53 817

94,00 %

18 680

* l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

Il-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

108.  Jikkonstata li, fl-2013, l-approprjazzjonijiet iskritti fil-partita baġitarja 4 0 2 intużaw kif ġej(12):

Partit

Taqsira

Riżorsi proprji*

Għotja tal-PE

Dħul totali

Għotja tal-PE bħala % tal-infiq eleġibbli (massimu 85 %)

Bilanċ pożittiv mid-dħul (trasferiment għar-riżervi) jew telf

Partit Popolari Ewropew

PPE

1 439

6 464

9 729

85 %

192

Partit Soċjalista Ewropew

PSE

1 283

4 985

6 841

85 %

118

Alleanza tal-Liberali u l-Partit tad-Demokratiċi għall-Ewropa

ALDE

518

2 232

3 009

85 %

33

Partit tal-Ħodor Ewropew

Verts

461

1 563

2 151

78 %

-36

Alleanza tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej

AECR

307

1 403

1 970

85%

45

Partit tax-Xellug Ewropew

EL

233

948

1 180

68 %

-258

Partit Demokratiku Ewropew

EDP/PDE

91

437

528

85 %

0

Demokratiċi tal-UE

EUD

48

197

245

85 %

12

Alleanza Ewropea Ħielsa

EFA

93

439

592

85 %

12

Moviment Politiku Kristjan Ewropew

ECPM

61

305

366

85 %

8

Alleanza Ewropea għal-Libertà

EAF

68

384

452

85 %

1

Alleanza Ewropea tal-Movimenti Nazzjonali

AEMN

53

350

403

85 %

-38

Moviment għal Ewropa ta' Libertajiet u Demokrazija

MELD

107

594

833

85 %

0

Total

4 762

20 301

28 299

83 %

89

(*) l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

109.  Jikkonstata li, fl-2013, l-approprjazzjonijiet iskritti fil-partita baġitarja 4 0 3 intużaw kif ġej(13):

Fondazzjoni

Taqsira

Affiljata mal-partit

Riżorsi proprji*

Għotja tal-PE

Dħul totali

Għotja tal-PE bħala % tal-infiq eleġibbli (massimu 85 %)

Ċentru għall-Istudji Ewropej

CES

PPE

772

3 985

4 757

85 %

Fondazzjoni għall-Istudji Progressivi Ewropej

FEPS

PSE

491

2 762

3 253

85 %

Forum Liberali Ewropew

ELF

ALDE

214

1 108

1 322

85%

Fondazzjoni Ħadra Ewropea

GEF

Verts

158

881

1 039

85%

Nittrasformaw l-Ewropa

TE

EL

130

538

668

85 %

Istitut tad-Demokratiċi Ewropej

IED

PDE

50

219

269

85 %

Ċentru Maurits Coppieters

CMC

EFA

50

227

277

85 %

Direzzjoni ġdida – Fondazzjoni għar-Riforma Ewropea

ND

AECR

183

645

828

85 %

Fondazzjoni Ewropea għal-Libertà

EFF

EAF

39

210

249

85 %

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Interstatali Ewropea

OEIC

EUD

20

123

143

85 %

Fondazzjoni Politika Kristjana Ewropea

ECPF

ECPM

31

170

201

85 %

Fondazzjoni għal Ewropa ta' Libertajiet u Demokrazija

FELD

MELD

60

280

340

85 %

Identitajiet u Tradizzjonijiet Ewropej

ITE

AEMN

31

177

208

85 %

Total

-

2 229

11 325

13 554

85 %

(*) l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

-

2 229

11 325

13 554

85 %

(1) ĠU L 66, 8.3.2013.
(2) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) ĠU C 201, 30.6.2014, p.1.
(4) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(5) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(6) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(8) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(9) ĠU C 249E, 30.8.2013, p. 18.
(10) ĠU C 257E, 6.9.2013, p. 104.
(11) ALTER-EU: Mind the Gap (http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/Mind%20the%20Gap%20briefing.pdf)
(12) Sors: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) u PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) punt 12
(13) Sors: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) u PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) punt 12


Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
PDF 427kWORD 89k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (2014/2079(DEC))
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0148/2014)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0116/2015),

1.  Jiddifferixxi d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (2014/2079(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tas-26 ta' Frar 2015 dwar inkjesta fuq inizjattiva proprja tagħha OI/1/2014/PMC dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0116/2015),

A.  billi l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni għandhom ikunu kompletament responsabbli u jagħtu rendikont sħiħ liċ-ċittadini tal-Unjoni dwar il-fondi fdati lilhom bħala istituzzjonijiet tal-Unjoni;

B.  billi fl-assenza ta' tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Parlament u n-nuqqas ta' informazzjoni suffiċjenti, il-Parlament mhuwiex fil-pożizzjoni li jagħmel deċiżjoni infurmata dwar l-għoti ta' kwittanza;

1.  Jikkonstata li l-Qorti tal-Awdituri, abbażi tal-ħidma ta' awditjar tagħha, ikkonkludiet li l-pagamenti b'mod ġenerali għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2013 għan-nefqa amministrattiva u nfiq ieħor tal-istituzzjonijiet u tal-korpi ma kellhomx żbalji materjali;

2.  Jieħu nota li fir-rapport annwali tagħha għall-2013, il-Qorti tal-Awdituri osservat li ma ġiet identifikata l-ebda dgħufija sinifikanti fir-rigward tat-temi awditjati għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill;

3.  Jikkonstata li fl-2013, il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill kellhom baġit globali ta' EUR 535 511 300 (EUR 533 920 000 fl-2012), b'implimentazzjoni ta' 86,7 %; jiddispjaċih għat-tnaqqis fir-rata ta' użu fl-2013 meta mqabbla mal-91,8 % fl-2012;

4.  Huwa mħasseb li r-rata ta' nfiq inqas milli bbaġitjat għadha għolja u tirrigwarda kważi l-kategoriji kollha; itenni l-appell tiegħu għall-iżvilupp ta' indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni biex jitjieb l-ippjanar baġitarju għas-snin li ġejjin;

5.  Jieħu nota li fl-2013 ġew ikkanċellati EUR 71 376 244 f'impenji minħabba nfiq inqas milli bbaġitjat u tnaqqis fl-użu ta' faċilitajiet;

6.  Jinnota b'sorpriża li EUR 5 miljun allokati għall-akkwist tal-bini "Europa" ġew riportati għall-2014 għall-pagament effettiv; iqis dan il-bilanċ, minbarra l-approprjazzjonijiet riportati l-oħra, li jmur kontra l-prinċipji tal-annwalità u tal-ġestjoni finanzjarja tajba tar-Regolament Finanzjarju;

7.  Itenni li l-baġit tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill għandu jinfired bil-għan li jingħata kontribut għat-trasparenza tal-ġestjoni finanzjarja tal-istituzzjonijiet u titjieb ir-responsabbiltà taż-żewġ istituzzjonijiet;

8.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill sabiex jibagħtu lill-Parlament ir-rapport annwali tal-attività tagħhom b'analiżi komprensiva tar-riżorsi umani kollha disponibbli għaż-żewġ istituzzjonijiet, imqassma skont il-kategorija, il-grad, is-sess, iċ-ċittadinanza u t-taħriġ professjonali; jikkonstata li din it-tabella għandha tkun inkluża awtomatikament fir-rapport annwali tal-attività tal-istituzzjonijiet.

9.  Jilqa' b'sodisfazzjon it-twaqqif tal-Kumitat tal-Awditjar fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u l-adozzjoni ta' karta ġdida tal-awditjar intern; jitlob lill-Kunsill iżomm lill-Parlament infurmat dwar il-benefiċċji u r-riżultati ta' dawn it-tibdiliet;

10.  Jiddispjaċih li fl-2013 kien hemm tnaqqis fl-implimentazzjoni tal-kummenti ta' segwitu li saru mill-awditu intern; jaqbel mal-Kunsill dwar "l-importanza tal-implimentazzjoni f'waqtha tal-konklużjonijiet tal-awditu"(7); jistenna li din il-proċedura għandha titwettaq mingħajr dewmien;

11.  Jinsab imħasseb dwar id-dewmien fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditu mis-servizz tat-traduzzjoni;

12.  Josserva bi tħassib id-diverġenzi enormi bejn l-ispejjeż tat-traduzzjoni għall-istituzzjonjiet differenti tal-Unjoni; konsegwentement jitlob li l-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali dwar it-Traduzzjoni jidentifika l-kawżi ta' dawn id-diverġenzi u jipproponi soluzzjonijiet li jtemmu n-nuqqas ta' ekwilibriju u jarmonizzaw l-ispejjeż tat-traduzzjoni li jirrispettaw bis-sħiħ il-kwalità u d-diversità lingwistika; jinnota, fid-dawl ta' dan, li l-Grupp ta' Ħidma għandu jerġa' jniedi kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet sabiex jiġu kondiviżi l-aħjar prattiki u eżiti u jidentifikaw dawk l-oqsma fejn il-kooperazzjoni jew il-ftehimiet interistituzzjonali jistgħu jissaħħu; jikkonstata li l-Grupp ta' Ħidma għandu wkoll ikollu l-għan li jistabbilixxi metodoloġija unifikata għall-preżentazzjoni tal-ispejjeż tat-traduzzjoni li l-istituzzjonijiet kollha jistgħu jużaw, sabiex jiġu ssimplifikati l-analiżi u t-tqabbil ta' dawn l-ispejjeż; jikkonstata li l-Grupp ta' Ħidma għandu jippreżenta r-riżultati ta' dan il-ħidma qabel tmiem l-2015; jistieden lill-istituzzjonijiet kollha jkunu involuti b'mod attiv fil-ħidma tal-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali; ifakkar f'dan ir-rigward l-importanza fundamentali tar-rispett għall-multilingwiżmu fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni sabiex jiġu żgurati t-trattament u l-opportunitajiet ugwali għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni;

13.  Iqis li fi żmien ta' kriżi u tnaqqis baġitarju b'mod ġenerali, l-ispejjeż tal-"away days" tal-persunal fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jitnaqqsu u li, fejn possibbli, għandhom isiru fil-binjiet proprji tal-istituzzjonijiet, peress li l-valur miżjud li jirriżulta minn dawn l-"away days" ma jiġġustifikax infiq daqstant għoli;

14.  Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' nisa f'pożizzjonijiet ta' responsabbiltà fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni; jistieden lill-Kunsill iħaddem pjan favur opportunitajiet indaqs li jirreferi b'mod speċjali għall-karigi maniġerjali, bl-għan li dan l-iżbilanċ jiġi kkoreġut mill-aktar fis possibbli;

15.  Jiddispjaċih li ġie ttardjat l-abbozzar ta' manwal għall-ġestjoni tal-proġetti ta' bini;

16.  Jinnota li wħud mir-rakkomandazzjonijiet tal-awditu dwar il-proġett tal-bini "Europa" għad fadlilhom biex jitwettqu; itenni l-appell tiegħu lill-Kunsill biex jipprovdi spjegazzjoni dettaljata bil-miktub li tispjega l-ammont totali ta' approprjazzjonijiet li ttieħdu fix-xiri tal-bini;

17.  Jeżiġi li l-politika dwar il-bini tal-istituzzjoni tinhemeż mar-rapport annwali tal-attività tiegħu, speċjalment peress li hu importanti li l-ispejjeż ta' tali politika jiġu razzjonalizzati kif jixraq u li dawn ma jkunux eċċessivi;

18.  Jieħo nota tat-tkabbir żero (0,3 %) (EUR 1,6 miljun) fil-baġit tal-Kunsill għall-2013; jikkunsidraha bħala xejra pożittiva u jistenna li titkompla fis-snin li ġejjin;

19.  Jistieden lill-Kunsill jikkoopera mal-istituzzjonijiet l-oħra sabiex flimkien joħorġu b'metodoloġija unifikata għall-preżentazzjoni ta' ispejjeż għat-traduzzjoni bil-għan li jissemplifikaw l-analiżi u t-tqabbil tal-ispejjeż;

20.  Huwa mħasseb dwar id-dewmien fl-adozzjoni tar-regoli dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta; jistieden lill-Kunsill jimplimentahom mingħajr aktar dewmien;

21.  Jistieden lill-Kunsill biex fir-rapporti annwali tal-attività tiegħu jinkludi, b'konformità mar-regoli eżistenti dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data, ir-riżultati u l-konsegwenzi tal-każijiet magħluqa tal-OLAF, fejn l-istituzzjoni jew xi ħadd mill-individwi li jaħdmu għaliha kienu s-suġġett tal-investigazzjoni;

Raġunijiet għad-differiment tad-deċiżjoni dwar l-għoti ta' kwittanza

22.  Itenni li l-Kunsill għandu jkun trasparenti u responsabbli għalkollox fir-rigward taċ-ċittadini tal-Unjoni għall-fondi fdati lilu bħala istituzzjoni tal-Unjoni; jenfasizza li dan jimplika li l-Kunsill għandu jieħu sehem bis-sħiħ u b'rieda tajba fil-proċedura ta' kwittanza annwali, bħal ma jagħmlu l-istituzzjonijiet l-oħra; iqis, f'dan ir-rigward, li s-superviżjoni effikaċi tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni tirrikjedi kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill permezz ta' ftehim ta' ħidma; jiddispjaċih għad-diffikultajiet li nqalgħu fil-proċeduri ta' kwittanza sal-preżent; jieħu nota, madankollu, tal-interess li wriet il-Presidenza attwali tal-Unjoni fir-rikonċiljazzjoni tal-pożizzjonijiet, kif ukoll tal-ittra mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill b'risposta għall-mistoqsijiet imressqa mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit fejn jesprimi r-rieda tiegħu biex jappoġġja b'mod attiv miżuri tanġibbli biex jintlaħaq "modus vivendi" kif mitlub mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2014(8); jenfasizza l-ħtieġa li titjieb il-kapaċità għal djalogu bejn iż-żewġ istituzzjonijiet sabiex tinstab soluzzjoni kemm jista' jkun malajr li se tippermetti konformità mal-mandat tat-Trattat u rendikont liċ-ċittadini;

23.  Itenni li huwa biss possibbli li jiġi implimentat kontroll baġitarju effikaċi permezz ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill, li l-elementi ewlenin tagħha għandhom jinkludu laqgħat formali bejn ir-rappreżentanti tal-Kunsill u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament, it-tweġib ta' mistoqsijiet mill-membri tal-kumitat abbażi ta' kwestjonarju bil-miktub u t-tressiq ta' dokumenti biex iservu ta' materjal ta' kuntest għall-kontrolli baġitarji mitluba;

24.  Itenni li mingħajr il-kooperazzjoni tal-Kunsill kif imsemmi hawn fuq, il-Parlament mhuwiex fil-pożizzjoni li jagħmel deċiżjoni infurmata dwar l-għoti ta' kwittanza;

25.  Jaqbel mal-fehmiet tal-Kummissjoni fl-ittra tagħha tat-23 ta' Jannar 2014 lill-Parlament, fejn huwa awspikabbli li l-Parlament ikompli jagħti, jiddifferixxi jew jirrifjuta li jagħti l-kwittanza lill-istituzzjonijiet l-oħra – inkluż il-Kunsill – kif kien il-każ s'issa;

26.  Japprova bis-sħiħ u jappoġġja l-fehmiet tal-Kummissjoni fl-ittra tagħha, li l-istituzzjonijiet kollha huma parti sħiħa mill-proċess ta' segwitu għall-osservazzjonijiet magħmula mill-Parlament fl-eżerċizzju ta' kwittanza u li l-istituzzjonijiet kollha għandhom jikkooperaw biex jiżguraw il-funzjonament mingħajr xkiel tal-proċedura ta' kwittanza b'rispett sħiħ għad-dispożizzjonijiet rilevanti fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti;

27.  Jagħti parir lill-Kunsill li l-Kummissjoni sostniet fl-ittra tagħha li mhijiex se tissorvelja l-implimentazzjoni tal-baġits tal-istituzzjonijiet l-oħra u li l-fatt li tagħti risposta għall-mistoqsijiet indirizzati lill-istituzzjoni l-oħra jikser l-awtonomija ta' dik l-istituzzjoni biex timplimenta t-taqsima tagħha stess tal-baġit; ifakkar li l-Parlament jagħti kwittanza lill-istituzzjonijiet l-oħra wara li jikkunsidra d-dokumenti provduti u t-tweġibiet mogħtija għall-mistoqsijiet; jiddispjaċih li l-Parlament ripetutament jiltaqa' ma' problemi biex jirċievi tweġibiet mill-Kunsill;

28.  Iqis li huwa demokratiku li l-Parlament jeżerċita s-setgħa tiegħu li jagħti l-kwittanza skont l-Artikoli 316, 317 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea skont l-interpretazzjoni u l-prassi attwali, jiġifieri li jagħti l-kwittanza għal kull intestatura tal-baġit b'mod individwali biex tinżamm it-trasparenza u r-responsabbiltà demokratika fir-rigward tal-kontribwenti tal-Unjoni; jafferma, għaldaqstant, li l-għoti jew in-nuqqas ta' għoti ta' kwittanza huwa dmir li l-Parlament għandu lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni;

29.  Huwa tal-opinjoni li l-qafas legali tal-Unjoni relatat mal-kwittanza għandu jiġi rivedut sabiex jiċċara l-proċess li bih issir kwittanza;

30.  Jiddispjaċih li mhux l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni jirrispettaw l-istess standards marbuta mat-trasparenza u jemmen li l-Kunsill għandhu jagħmel titjib f'dan ir-rigward.

(1) ĠU L 66, 8.3.2013.
(2) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) Sommarju tar-Rapport tal-Attività Annwali 2013 mill-Awditur Intern tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, paġna 2.
(8) ĠU L 334, 21.11.2014, p. 95.


Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
PDF 372kWORD 105k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (2014/2086(DEC))
P8_TA(2015)0123A8-0109/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0155/2014)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99 u 164 sa 167 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0109/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà għall-implimentazzjoni tal-baġit tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (2014/2086(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tas-26 ta' Frar 2015 dwar inkjesta fuq inizjattiva proprja tagħha OI/1/2014/PMC dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0109/2015),

1.  Jilqa' l-fatt li fit-tielet sena finanzjarja tiegħu, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) kompla jimplimenta l-baġit tiegħu mingħajr ma ġew identifikati żbalji kbar mill-Qorti tal-Awdituri; jinnota l-progress li sar sabiex jissewwew l-iżbalji li ġew identifikati fis-snin preċedenti, u jappoġġja r-rakkomandazzjonijiet għal aktar titjib li sar mill-Qorti tal-Awdituri fir-rapport annwali tagħha; jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 11/2014 dwar l-istabbiliment tas-SEAE, ippubblikat mill-Qorti tal-Awdituri, u l-bosta suġġerimenti utli għal titjib li dak ir-rapport fih li nisperaw li se jiġu implimentati mill-aktar fis possibbli;

2.  Jirrimarka li fir-rapport annwali tal-2011, l-2012 u tal-2013, il-Qorti tal-Awdituri b'mod ripetut daħħlet osservazzjonijiet dwar is-SEAE fir-rigward ta' pagamenti ta' salarji għall-persunal, dgħufijiet fil-ġestjoni ta' allowances tal-familja mwettqa f'isem is-SEAE mill-PMO, l-akkwist ta' servizzi ta' sigurtà fid-Delegazzjonijiet u kuntratti għal servizzi tal-IT;

3.  Jinsab imħasseb mill-fatt li l-allowances għall-persunal diġà kienu punt ta' tħassib u kienu soġġetti għal żbalji fis-snin preċedenti; jitlob li jsiru kontrolli aktar stretti rigward din il-kwistjoni, b'mod partikolari billi l-persunal jitfakkar regolarment biex jiddikjara l-allowances li jirċievi minn sorsi oħra;

4.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li, fl-2013, is-sistema PMO kienet għadha mhux kompletament funzjonali, li wasslet għal ħlas mhux korrett ta' allowances soċjali lill-membri tal-persunal, jitlob lis-SEAE jestendi s-sistema lill-uffiċjali tal-Istati Membri kollha;

5.  Ifakkar li s-Sede tas-SEAE trid tagħti attenzjoni regolari għal kwalunkwe tip ta' proċedura ta' akkwist f'kull stadju tal-proċedura ta' akkwist, b'mod speċjali fid-Delegazzjonijiet; jikkunsidra li għandu jingħata appoġġ kontinwu permezz ta' gwida ċara lill-persunal tad-Delegazzjonijiet involut b'mod li jitnaqqas l-esponiment għar-riskji inerenti, partikolarment għall-proċeduri ta' offerti u l-kuntratti sensittivi; jilqa' l-ħolqien ta' task force dedikat fis-Sede tas-SEAE għall-kuntratti tas-servizzi ta' sigurtà fid-Delegazzjonijiet;

6.  Jikkonstata li, fir-rigward tal-kuntratti qafas mogħtija mis-SEAE, trid tiġi żgurata l-attenzjoni dovuta f'dak li għandu x'jaqsam mat-traċċabilità tal-operazzjonijiet billi, għal kull kuntratt, tiġi rreġistrata d-dokumentazzjoni xierqa irrispettivament min-natura speċifika tiegħu; jitlob lis-Sede tas-SEAE tkompli tiżviluppa l-ħiliet tal-persunal u l-kuxjenza dwar din il-kwistjoni fid-Delegazzjonijiet u, b'mod aktar ġenerali, rigward l-applikazzjoni effikaċi tal-istandards ta' kontroll intern relatati; jikkonstata li l-kwalità tal-informazzjoni hi waħda mid-dgħufijiet l-aktar importanti identifikati mill-kontrolli ex ante mwettqa fl-2013 u jappella biex din is-sitwazzjoni tiġi rrimedjata malajr sabiex ikollu aċċess għal informazzjoni preċiża u komprensiva dwar il-ġestjoni u l-amministrazzjoni;

7.  Jistieden lis-SEAE jsaħħaħ l-istrateġija l-ġdida tiegħu kontra l-frodi li tkopri pajjiżi terzi u jilqa' l-fatt li l-Memorandum amministrattiv ta' Ftehim mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) ġie finalment iffirmat fit-23 ta' Jannar 2015;

8.  Jitlob lis-SEAE jirrapporta dwar il-progress li sar fir-rigward tal-istrateġija l-ġdida kontra l-frodi għad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li kienet ippjanata li tiġi ffinalizzata fl-2013;

9.  Huwa mħasseb dwar id-dewmien fl-adozzjoni tar-regoli dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta; jistieden lis-SEAE biex jimplimentahom mingħajr aktar dewmien;

10.  Jistieden lis-SEAE biex fir-rapporti annwali tal-attività tiegħu jinkludi, b'konformità mar-regoli eżistenti dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data, ir-riżultati u l-konsegwenzi tal-każijiet magħluqa tal-OLAF, fejn l-istituzzjoni jew xi ħadd mill-individwi li jaħdmu għaliha kienu s-suġġett tal-investigazzjoni;

11.  Jikkonstata li l-baġit finali għas-sena 2013 għas-Sede tas-SEAE kien ta' EUR 508,8 miljun, li jirrappreżenta żieda ta' 4,09 %, u l-baġit kien maqsum kif ġej: EUR 195,81 miljun għas-Sede tas-SEAE u EUR 312,95 miljun għad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni; jikkonstata li, apparti l-baġit innifsu tas-SEAE, il-Kummissjoni kkontribwixxiet EUR 272,4 miljun;

12.  Jieħu nota tal-fatt li, fis-Sede tas-SEAE, 69 % tal-baġit hu maħsub għall-ħlas tas-salarji u d-drittijiet l-oħra tal-persunal statutorju u ta' dak estern (i.e. EUR 134,59 miljun) u 10 % (jew EUR 19,92 miljun) għall-bini u l-ispejjeż assoċjati; jikkonstata li, fir-rigward tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni, EUR 106,6 miljun (34 %) għandhom x'jaqsmu mar-remunerazzjoni tal-persunal statutorju, EUR 62,2 miljun (19,9 %) huma għall-persunal estern u EUR 99,6 miljun (31,8 %) għall-bini u l-ispejjeż assoċjati;

13.  Huwa tal-opinjoni li s-SEAE għadu ma jiżvolġix il-funzjonijiet u r-rwoli kollha ta' servizz diplomatiku tal-Unjoni minħabba l-limitazzjonijiet tar-riżorsi; jikkunsidra li l-Kummissjoni u l-Istati Membri huma l-atturi xierqa biex jagħfsu biex is-SEAE jiġi kkonsolidat;

14.  Jirrimarka li l-prinċipju tan-newtralità baġitarja qed jintlaqa' tajjeb ħafna, imma li dan ma jistax jitqies b'mod iżolat mill-iffrankar li għamlu l-Istati Membri mit-twaqqif tas-SEAE;

15.  Jikkunsidra li s-SEAE għad għandu amministrazzjoni b'wisq nies fil-pożizzjonijiet superjuri, u dan hemm bżonn jitranġa; hu tal-fehma li l-miżuri li diġà ġew implimentati biex din il-kwistjoni titranġa huma pass fid-direzzjoni t-tajba u jitlob lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-impenn tagħha biex ittejjeb il-kooperazzjoni bejn is-servizzi; jitlob lill-istituzzjoni tirrapporta dwar it-tnaqqis tal-postijiet AD15 u AD16 fir-rapport annwali tal-attività li jmiss tagħha; jinnota barra minn hekk in-nuqqas ta' qafas ta' kompetenza għal maniġers bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-kandidati magħżula minn qabel; jenfasizza li l-kompetenza fil-qasam tal-affarijiet barranin teħtieġ tibqa' l-kriterju ewlieni li fuqu jiġu bbażati d-deċiżjonijiet dwar l-ingaġġ;

16.  Jinsisti fuq il-ħtieġa li l-maniġment superjuri tas-SEAE jiġi razzjonalizzat u li l-proċessi deċiżjonali jiġu semplifikati;

17.  Jilqa' b'sodisfazzjon it-titjib tal-bilanċ ġeografiku f'termini tal-għadd ta' persunal tas-SEAE li ġej minn Stati Membri li ssieħbu mal-Unjoni mill-2004 'l hawn, li issa jirrappreżentaw 18 % tal-persunal amministrattiv u 17.7 % tal-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet, kif imqabbla mad-daqs relattiv tal-popolazzjoni ta' dawk il-pajjiżi, li bħalissa huwa ta' 21 %; jenfasizza l-ħtieġa għal bilanċ ġeografiku fir-reklutaġġ u l-ħatra tal-persunal; huwa tal-opinjoni li rappreżentanza ġeografika ekwivalenti fi ħdan is-SEAE hija element importanti li jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-prestazzjoni tiegħu u jistieden lill-Kummissjoni tkompli taħdem f'din id-direzzjoni;

18.  Jinnota l-isforzi magħmula biex jitjieb il-bilanċ bejn is-sessi u biex jitneħħew l-ostakoli potenzjali għall-progress fil-karriera; iħeġġeġ lis-SEAE jkompli jaħdem sabiex inaqqas l-iżbilanċ bejn is-sessi speċjalment fil-kategorija ta' impjegati f'livell għoli;

19.  Jesprimi t-tħassib tiegħu, madankollu, dwar in-nuqqas ta' nisa f'pożizzjonijiet ta' responsabilità fis-SEAE (204 irġiel u 55 mara fid-Delegazzjonijiet, filwaqt li l-proporzjon f'pożizzjonijiet ta' maniġment għoljin huwa 42 raġel għal 4 nisa – jiġifieri 8,7 % nisa biss); jappella li jiġi implimentat pjan ta' opportunitajiet indaqs li jimmira lejn pożizzjonijiet maniġerjali sabiex jirrimedja dan l-iżbilanċ mill-aktar fis possibbli;

20.  Jikkonstata li l-objettiv statutorju li mill-inqas terz tal-persunal fil-livell ta' amministratur (AD) fi ħdan is-SEAE għandu jiġi minn fost id-diplomatiċi mill-Istati Membri ntlaħaq fl-2013; jikkonstata madankollu l-għadd relattivament għoli ta' esperti nazzjonali sekondati mill-Istati Membri (397 f'Ġunju 2014) u jitlob kjarifika ulterjuri rigward l-istatus/drittijiet tagħhom u l-ispejjeż għall-baġit tas-SEAE;

21.  Itenni t-talba tas-sena l-oħra li s-SEAE ikollu tabella eżawrjenti tar-riżorsi umani kollha għad-dispożizzjoni tiegħu, imqassma skont il-grad, is-sess u n-nazzjonalità; jikkonstata li din it-tabella għandha tkun inkluża awtomatikament fir-rapport annwali tal-attività tal-istituzzjoni;

22.  Jiddispjaċih, madankollu, li għadu ma nkisibx bilanċ ġeografiku u jitlob lis-SEAE jsaħħaħ il-bilanċ ġeografiku, b'mod partikolari fir-rigward tal-ħatriet għall-karigi maniġerjali u l-karigi ta' Kapijiet ta' Delegazzjonijiet; itenni l-ħtieġa għal bilanċ ġeografiku infurzat tal-Istati Membri f'kull livell tal-amministrazzjoni u jħeġġeġ lis-SEAE jimplimenta miżuri li jikkontribwixxu għal rappreżentanza aħjar u aktar ibbilanċjata tal-Istati Membri kollha;

23.  Jikkunsidra li r-responsabilitajiet tar-Rappreżentanti Speċjali tal-Unjoni mhuma ċari xejn u jonqsuhom monitoraġġ u analiżi tal-prestazzjoni xierqa; jissuġġerixxi li jiġu integrati fis-SEAE b'mod li din il-lakuna timtela;

24.  Ifakkar fl-importanza li l-baġit tar-Rappreżentanti Speċjali tal-Unjoni jiġi trasferit mill-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) għall-baġit tas-SEAE bħala appoġġ aħjar għall-integrazzjoni fis-SEAE;

25.  Jinnota l-iżviluppi li saru fil-qasam tar-riżorsi umani, allavolja jaqbel mal-kummenti tal-Qorti tal-Awdituri li hemm bżonn ta' ħila esperta tematika fid-Delegazzjonijiet; jesprimi t-tħassib tiegħu li d-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom nuqqas ta' persunal fis-sezzjonijiet politiċi tagħhom u għall-ippjanar u l-implimentazzjoni operattivi ta' missjonijiet tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK); jikkonstata wkoll li hemm diffikultajiet prattiċi għad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni biex jirċievu u jittrattaw ir-rappurtar tal-intelligence; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta, flimkien mas-SEAE, approċċ koordinat biex jiġi ottimizzat il-profil tal-persunal tad-Delegazzjonijiet;

26.  Jikkonstata li s-SEAE qed ikompli ma jiddedikax biżżejjed riżorsi għall-aspetti esterni tal-politiki interni u li m'għandux il-persunal meħtieġ biex jipprovdi kontribut adegwat dwar l-ipprogrammar tal-istrumenti finanzjarji, u li dan qed ixekkel il-koerenza tal-azzjoni esterna tal-Unjoni;

27.  Jemmen li f'dan iż-żmien ta' kriżi u ta' tnaqqis ġenerali ta' baġits, l-ispejjeż ta' “Away Days” għall-persunal tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jitnaqqsu u li dawn għandhom jinżammu, kull fejn ikun possibbli, fil-bini tal-istituzzjonijiet, peress li l-valur miżjud li joħorġu minn “Away Days” ma jiġġustifikax tali spejjeż għoljin;

28.  Jistieden lis-SEAE jikseb prospettiva ġenerali aħjar tal-ispejjeż mill-proċeduri ta' reklutaġġ; jappella lis-SEAE biex juża soluzzjonijiet innovattivi bħall-video konferenzi għall-intervisti għal xogħol u, kemm jista' jkun, joħroġ bi proposti simili għat-taħriġ tal-persunal;

29.  Itenni l-ħtieġa li s-SEAE jintroduċi rekwiżit li l-persunal tiegħu li jkun għadu kif inħatar jagħti dikjarazzjoni fuq l-unur li, fl-imgħoddi, qatt ma jkun ħadem għal servizzi ta' intelligence;

30.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri li jippromwovu koordinament u kooperazzjoni aħjar bejn is-servizzi għar-relazzjonijiet esterni tagħhom u s-SEAE mingħajr ma jinjoraw il-kwistjonijiet tematiċi orizzontali;

31.  Jenfasizza li jista' jsir iffrankar sinifikanti fl-ispejjeż permezz ta' kooperazzjoni aħjar bejn l-Istati Membri f'termini tal-politika estera u ta' sigurtà tagħhom u billi jidentifikaw b'mod proattiv l-isforzi konġunti li s-SEAE tista' tieħu f'idejha b'mod gradwali sabiex l-Unjoni tkun kemm aktar b'saħħitha kif ukoll attur globali aktar effiċjenti;

32.  Jenfasizza li għandhom jiġu żviluppati aktar il-prattiki ta' xogħol biex tkun żgurata l-kooperazzjoni mad-DĠ għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni (DEVCO) u biex ikunu appoġġjati d-diviżjonijiet tematiċi (bħad-Direttorat għall-Prevenzjoni tal-Kunflitti u l-Politika ta' Sigurtà);

33.  Jenfasizza li d-diviżjonijiet tematiċi għandhom ikunu involuti fl-ipprogrammar matul l-istadji kollha sabiex jiġi evitat li l-prevenzjoni tal-kunflitti, il-bini tal-paċi, l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tal-bniedem ikunu żidiet tal-aħħar minuta;

34.  Hu tal-fehma li l-politika barranija attwali tal-Unjoni għadha influwenzata ħafna mill-politiki barranin tal-Istati Membri partikolari; jenfasizza li l-politika li jiġu marġinalizzati l-pajjiżi b'ħila esperta speċifika rigward uħud mill-kunflitti għaddejjin, speċifikament il-kunflitt bejn l-Ukraina u r-Russja, qiegħda tiddomina r-riżultati tal-politika barranija tal-Unjoni; jistieden lis-SEAE jimmonitorja dan b'mod konsistenti u jqis l-effett possibbli li l-politika barranija ta' Stati Membri partikolari għandha fuq il-politika barranija tal-Unjoni;

35.  Jenfasizza kemm huwa importanti li tiġi rikonoxxuta u appoġġjata l-ħidma iebsa tal-persunal ċivili u militari li jaħdem b'mod separat fiż-żoni l-aktar instabbli u perikolużi tad-dinja fejn l-Unjoni għandha tkun ukoll rappreżentata u twettaq il-ħidma tagħha; iqis li huwa essenzjali, għaldaqstant, li l-persunal li jgħix u jaħdem taħt pressjoni kbira, f'termini kemm ta' sikurezza u mobbiltà, unità/separazzjoni tal-familja kif ukoll ta' fatturi kulturali u soċjali, igawdu l-ogħla livelli ta' protezzjoni u sigurtà u grad suffiċjenti ta' flessibbiltà; jiffavorixxi żieda fil-baġit intiż għall-ispejjeż tas-sigurtà tad-delegazzjonijiet konċernati; iqis li jkun utli ħafna li jkun hemm statistika komparattiva għall-persunal tas-SEAE u l-persunal tal-azzjoni esterna tal-Istat Membru li jaħdmu f'dawk is-sitwazzjonijiet;

36.  Jinsisti fuq il-ħtieġa li l-iskema baġitarja għall-appoġġ tad-Delegazzjonijiet tiġi semplifikata; jenfasizza s-sitwazzjoni diffiċli li qed jaffaċċjaw id-Delegazzjoni bl-inqas membri tal-persunal bħala riżultat tar-regoli kumplessi u riġidi dwar id-delegar tal-awtorizzazzjonijiet għal pagamenti bejn is-SEAE u l-persunal tal-Kummissjoni; jappella lis-SEAE u lill-Kummissjoni biex jikkunsidraw kif il-proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-fondi tista' ssir aktar faċli waqt li jiżguraw li jkun hemm konformità mar-regoli dwar il-kontroll finanzjarju;

37.  Jenfasizza li r-regolamenti finanzjarji kif applikati attwalment mid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għadhom qed ikunu ta' piż amministrattiv kbir għall-Kap tad-Delegazzjoni, li jfixkel ir-responsabilità primarja tal-ħidma politika mill-Kap tad-Delegazzjoni; iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Kummissjoni jsibu soluzzjoni għal din il-kwistjoni, li tista' tinvolvi bidla fir-regolamenti finanzjarji, sakemm dan ma jkunx jinvolvi wkoll tnaqqis fil-kwalità u r-rigorożità tal-ġestjoni finanzjarja tad-Delegazzjonijiet; jinnota wkoll l-użu kontinwu ta' linji baġitarji kemm mill-baġit tas-SEAE kif ukoll minn dak tal-Kummissjoni għan-nefqa amministrattiva, li tikkomplika ċ-ċirkwiti finanzjarji bla bżonn;

38.  Jirrimarka li l-persunal tal-Unjoni fid-Delegazzjonijiet u l-persunal tal-Unjoni fuq missjonijiet tal-PESK fl-istess lokalitajiet huma ttrattati b'mod differenti fir-rigward ta' ġranet ta' liv, titjiriet, allowances u benefiċċji oħra; jappella għal paragun dettaljat ta' pagamenti u benefiċċji għal persunal tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni u tal-persunal tal-Unjoni dwar missjonijiet tal-PESK f'Mogadixu (is-Somalja) u Bangui (Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana) mill-1 ta' Jannar 2014, pereżempju, u jinsisti li jingħataw raġunijiet fejn it-trattament huwa differenti;

39.  Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata flessibilità akbar fil-finanzjament tal-missjonijiet tal-PSDK biex tiġi garantita s-sigurtà interna u esterna tal-Unjoni minħabba l-periklu kkawżat mill-kunflitti fil-pajjiżi konfinanti magħha, kif ukoll ir-riskju ogħla tal-possibilità ta' attivitajiet terroristiċi;

40.  Jenfasizza l-importanza vitali tat-twaqqif ta' Ċentru għal Servizzi Kondiviżi li jista' jwassal għal iffrankar importanti ta' spejjeż billi jipprovdi assistenza ċentralizzata għal-loġistika, assistenza ta' akkwist u dik amministrattiva għall-missjonijiet tal-PSDK u għar-Rappreżentanti Speċjali tal-Unjoni u l-uffiċċji tagħhom; jiddeplora d-dewmien twil għat-twaqqif taċ-Ċentru u jħeġġeġ lill-partijiet interessati kollha involuti biex jaħdmu biex jilħqu ftehim b'mod urġenti dwar Ċentru għal Servizzi Kondiviżi ambizzjuż, li kapaċi jappoġġja missjonijiet b'mod effiċjenti, speċjalment fil-bidu tagħhom, fl-istandardizzazzjoni tal-proċessi ta' ħidma u fl-għoti ta' akkwist aktar mgħaġġel u kosteffikaċi;

41.  Iħeġġeġ lis-SEAE timmassimizza l-benefiċċji tal-ekonomiji ta' skala billi toħloq sinerġiji ġodda fi ħdan is-Sede u d-Delegazzjonijiet tas-SEAE, kif ukoll f'kooperazzjoni mal-Istati Membri u s-servizzi diplomatiċi nazzjonali fl-ispirtu ta' politika u servizzi esterni ġenwini tal-Unjoni; jikkonstata b'sodisfazzjon li l-kolokazzjoni tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni u r-rappreżentanzi diplomatiċi tal-Istati Membri qiegħda tiżdied, anke jekk tkompli tkun limitata; jitlob lis-SEAE ikompli jfittex modi biex ikompli jżid il-kolokazzjoni;

42.  Jesiġi li l-politika dwar il-bini tas-SEAE tinhemeż mar-rapport annwali tal-attività tiegħu, speċjalment peress li huwa importanti li l-ispejjeż ta' tali politika jiġu razzjonalizzati kif jixraq u li ma jkunux eċċessivi;

43.  Iħeġġeġ lis-SEAE jipprovdi lill-awtorità ta' kwittanza bil-lista tal-kuntratti ta' bini li ġew konklużi fl-2013, inklużi d-dettalji tal-kuntratti, il-pajjiż fejn il-kuntratt ikun ġie stabbilit u t-tul tal-kuntratt, kif sar fir-rapport annwali 2011 tal-attività tas-SEAE, u jitlob lis-SEAE jipprovdi l-istess dettalji tal-kuntratti ta' bini fir-rapport annwali 2014 tal-attività tiegħu;

44.  Jirrikonoxxi li għad fadal xogħol xi jsir fir-rigward tas-servizzi konsulari; jenfasizza l-potenzjal ta' ffrankar tal-ispejjeż li jipprovdi servizzi konsulari permezz tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni; jistieden lis-SEAE jħejji analiżi dettaljata dwar l-implikazzjonijiet finanzjarji tiegħu u lill-Istati Membri jaqblu dwar din il-kwistjoni sabiex jiżviluppaw regoli u leġiżlazzjoni armonizzati;

45.  Jappella lill-Qorti tal-Awdituri biex, fir-rapport annwali li jmiss tagħha, tinkludi rieżami tas-segwitu mogħti mis-SEAE għar-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament f'din ir-riżoluzzjoni.

(1) ĠU L 66, 8.3.2013.
(2) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.


Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
PDF 359kWORD 93k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja (2014/2080(DEC))
P8_TA(2015)0124A8-0111/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8-0149/2014)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0111/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lir-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja (2014/2080(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tas-26 ta' Frar 2015 li tagħlaq l-inkjesta fuq inizjattiva proprja tagħha OI/1/2014/PMC dwar l-iżvelar ta' għemil ħażin moħbi (whistleblowing),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0111/2015),

1.  Jinnota b'sodisfazzjon li, fir-rapport annwali tagħha tal-2013, il-Qorti tal-Awdituri osservat li ma ġiet identifikata l-ebda dgħufija sinifikanti fir-rigward tat-temi awditjati relatati mar-riżorsi umani u l-qasam tal-akkwist għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (''il-Qorti tal-Ġustizzja'');

2.  Jilqa' l-fatt li, abbażi tal-ħidma ta' awditjar tagħha, il-Qorti tal-Awdituri kkonkludiet li l-pagamenti b'mod ġenerali għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2013 għan-nefqa amministrattiva u ta' tip ieħor tal-istituzzjonijiet u tal-korpi kienu ħielsa minn żbalji materjali;

3.  Jinnota li fl-2013, il-Qorti tal-Ġustizzja kellha approprjazzjonijiet li jammontaw għal EUR 354 880 000 (EUR 348 300 000 fl-2012), u li r-rata ta' implimentazzjoni kienet ta' 96,3 %; jiddispjaċih dwar it-tnaqqis fir-rata ta' użu fl-2013 meta mqabbel mas-98,6 % fl-2012;

4.  Jieħu nota li r-rata baxxa ta' implimentazzjoni tista' tiġi attribwita għall-fatt li l-approprjazzjonijiet inizjali għall-2013 kienu inkludew aġġustament propost għas-salarji u l-pensjonijiet, li jammonta għal EUR 6 000 000 filwaqt li ma kien konċess ebda aġġustament mill-Kunsill; jindika li r-raġunijiet li wasslu għas-sentenza mhux mistennija dwar l-aġġustament tas-salarju m'għadhomx japplikaw wara l-ftehim li ntlaħaq dwar ir-Regolament il-ġdid tal-Persunal fl-2014;

5.  Jenfasizza madankollu li l-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja huwa purament amministrattiv, b'ammont kbir li qed jintuża fuq l-ispiża relatata ma' persuni li jaħdmu fi ħdan l-istituzzjoni; jieħu nota tal-ġustifikazzjoni għat-tnaqqis fir-rata ta' użu ddikjarata fir-rapport ta' attività annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2013;

6.  Jinnota li l-Qorti tal-Ġustizzja kkompletat 701 kawża fl-2013 (595 kawża kkompletata fl-2012), tressqu quddiemha 699 kawża ġdida (632 fl-2012), inklużi 450 appell u referenza għal deċiżjoni preliminari; jappoġġja r-riżultati statistiċi pożittivi u jqis li minkejja l-eżitu tajjeb, xorta għad hemm lok għal titjib;

7.  Jieħu nota tal-fatt li fl-2013, il-Qorti Ġenerali rċeviet 790 kawża ġdida, ġew indirizzati 702 kawżi u kellha 1325 kawża pendenti, u li dan jikkostitwixxi żieda ġenerali fl-għadd ta' proċedimenti meta mqabbel mal-2012; jinnota wkoll li t-tul tal-proċedimenti naqas bi ftit; jindika li l-ħolqien tad-disa' awla ma kkontribwixxiex fl-2013 għal żieda fl-effiċjenza tal-Qorti Ġenerali iżda minkejja dan, itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-Qorti Ġenerali teħtieġ tisħiħ fil-qasam tar-riżorsi umani;

8.  Jinnota li fl-2013 it-Tribunal tas-Servizz Ċivili ikkompleta 184 kawża, meta mqabbla mal-121 fl-2012 (ie. żiedata' 52 %), b'hekk naqqas l-għadd pendenti b'24 (i.e. tnaqqis ta' kawżi b'lura ta' 11 %); jemmen li l-eliminazzjoni tat-Tribunal tas-Servizz Ċivili mhijiex soluzzjoni adegwata sabiex jiġi indirizzat l-imblukkar fit-tul min-naħa tal-Kunsill;

9.  Iqis li xorta għad hemm lok għal titjib fi ħdan ir-riżorsi eżistenti għad-dispożizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja; jenfasizza li r-riformi interni implimentati fl-2013, jiġifieri l-ħolqien ta' awla ġdida fil-Qorti Ġenerali u l-Avukat Ġenerali l-ġdid, kif ukoll ir-riforma tar-Regoli ta' Proċedura li jmexxu l-operat tal-Qorti tal-Ġustizzja, partikolarment fl-oqsma tal-lingwi u l-użu tat-teknoloġija, u regoli supplementarji oħra kkontribwixxew għal tibdil pożittiv fis-sistema li ppermetta li jsir progress fl-użu aħjar tar-riżorsi; jinkoraġġixxi lill-Qorti tal-Ġustizzja tkompli b'dan l-approċċ;

10.  Jirrakkomanda li l-istituzzjoni tkun organizzata mill-ġdid b'tali mod li jkun hemm separazzjoni aktar ċara bejn il-funzjonijiet legali u amministrattivi, b'hekk tkun organizzata b'mod aktar konformi mal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem sabiex l-Imħallfin ma jkollhomx aktar ir-riskju li jridu jagħtu sentenza fuq appell kontra atti li fihom l-awtoritajiet tagħhom ikunu involuti direttament;

11.  Ifakkar li fir-risposta tagħha dwar ir-riżoluzzjoni ta' kwittanza tal-2012 il-Qorti tal-Ġustizzja tindika li l-fatt li jsiru aktar seduti ta' smigħ u li jingħataw aktar sentenzi ma jżidx il-produttività b'mod sinifikanti; jirrimarka li min-naħa l-oħra, il-Qorti tal-Ġustizzja talbet żieda fl-għadd tal-Imħallfin; iħeġġeġ lill-Qorti tal-Ġustizzja titlob reviżjoni esterna tal-pari sabiex ikollha strumenti esterni li jidentifikaw soluzzjonijiet possibbli għall-problemi mqajma mill-Qorti tal-Ġustizzja;

12.  Jenfasizza l-importanza partikolari tar-rispett għall-multilingwiżmu fil-Qorti tal-Ġustizzja għaliex dan irid jiggarantixxi mhux biss aċċess ugwali għall-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja imma wkoll opportunitajiet indaqs għall-partijiet involuti f'litigazzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja;

13.  Jiddispjaċih dwar l-informazzjoni insuffiċjenti li waslet matul il-proċedura ta' kwittanza dwar il-listi ta' attivitajiet esterni li jsiru mill-Imħallfin; jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tippubblika fuq il-paġna ewlenija reġistru li jinkludi informazzjoni dettaljata dwar l-attivitajiet esterni ta' kull Imħallef li jkollhom impatt fuq il-baġit tal-Unjoni;

14.  Jistieden lill-Qorti tal-Ġustizzja, fil-każ taż-żewġ tradutturi rtirati li ingħataw kuntratti ta' traduzzjoni, biex tfassal rapport li jagħmilha possibbli li jkun verifikat li s-sitwazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolamenti tal-Persunali tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kemm fir rigward tal-konflitti ta' interessi kif ukoll tal-ħlas;

15.  Jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tqis konsolidament tar-Reġistri tal-Qorti tal-Ġustizzja f'Reġistru uniku sabiex tiżgura koordinament aħjar tal-azzjonijiet proċedurali bejn il-Qrati;

16.  Jieħu nota tat-titjib li sar fl-applikazzjoni e-Curia; jirrikonoxxi li l-applikazzjoni għadha ma laħqitx il-potenzjal sħiħ tagħha; jirrakkomanda li l-Qorti tal-Ġustizzja tistabbilixxi pjan sabiex tħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jużawha;

17.  Jirrikonoxxi t-tnedija fl-2013 tal-proġett b'rabta mar-rapporti tal-ġurisprudenza diġitali biex jieħdu post ir-rapporti tal-ġurisprudenza stampati; huwa tal-fehma li dan il-proġett seta' jiġi implimentat qabel;

18.  Iqis li l-Qorti tal-Ġustizzja, filwaqt li titqies id-data pprovduta fir-rapport ta' attività annwali, tista' tnaqqas ulterjorment l-għadd ta' kopji stampati mingħajr ma tikkomprometti r-responsabbiltajiet tagħha;

19.  Billi l-Qorti tal-Ġustizzja kellha l-ewwel xandir bil-web streaming fl-2013, iħeġġeġ lill-Qorti tal-Ġustizzja tuża ulterjorment it-teknoloġija u twessa' l-applikazzjoni tagħha għal kwistjonijiet relatati max-xogħol;

20.  Jirrikonoxxi li l-kwalità tal-interpretazzjoni fil-Qorti tal-Ġustizzja hija fundamentali u li mhux possibbli li jiġi kkontrollat l-għadd ta' seduti; jemmen madankollu li huwa possibbli li jkun hemm ippjanar aktar effiċjenti tal-kalendarju tas-seduti; jissuġġerixxi lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex fir-relazzjonijiet interistituzzjonali tagħha tfittex l-aħjar prattiki adottati minn istituzzjonijiet oħrajn b'rabta ma' din il-kwistjoni;

21.  Jinnota l-politika tal-Qorti tal-Ġustizzja li tippreferi tuża r-riżorsi interni, b'mod partikolari fi ħdan is-servizzi tat-traduzzjoni; jifhem id-diffikultajiet sabiex jinstabu ċerti taħlitet ta' lingwi flimkien ma' esperjenza fil-qasam ġuridiku; jinsab imħasseb madankollu dwar il-livell għoli ta' approprjazzjonijiet li ma ntużawx, ta' EUR 2 200 000, allokati għat-traduzzjoni esterna; iqis, għalhekk, li l-esternalizzazzjoni, jekk meħtieġa, għandha twassal għal iffrankar ulterjuri;

22.  Jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tikkunsidra timplimenta sistema ta' traduzzjoni ''skont il-bżonn'' għal każijiet speċifiċi, u tagħmel aktar użu mill-għodod ta' traduzzjoni teknoloġiċi;

23.  Jitlob lill-Qorti tivverfika fuq il-bażi ta' każ każ il-ħtieġa ta' traduzzjoni jekk ikun hemm relevanza limitata għaċ-ċittadini tal-Unjoni;

24.  Josserva bi tħassib id-disparitajiet enormi fl-ispejjeż tat-traduzzjoni għall-istituzzjonijiet differenti tal-Unjoni; jitlob, konsegwentement, li l-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali dwar it-Traduzzjoni jidentifika l-kawżi għal dawn id-disparitajiet u jressaq soluzzjonijiet li jtemmu dan l-iżbilanċ u jipproduċu spejjeż tat-traduzzjoni armonizzati b'rispett sħiħ għall-kwalità u d-diversità lingwistika; jirrimarka, b'dan il-ħsieb, li l-Grupp ta' Ħidma għandu jerġa' jniedi l-kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet sabiex jaqsmu bejniethom l-aħjar prattiki u eżiti, u jidentifikaw dawk l-oqsma li fihom jistgħu jissaħħu l-kooperazzjoni jew il-ftehimiet interistituzzjonali; jinnota li l-Grupp ta’ Ħidma għandu wkoll ikollu l-għan li jistabbilixxi metodoloġija unifikata għall-preżentazzjoni tal-ispejjeż tat-traduzzjoni li jkunu jistgħu jużawha l-istituzzjonijiet kollha, sabiex jiġu ssimplifikati l-analiżi u l-paragun tal-ispejjeż; jinnota li l-Grupp ta’ Ħidma għandu jippreżenta r-riżultati ta’ dan il-ħidma qabel tmiem l-2015; jitlob li l-istituzzjonijiet kollha jkollhom sehem attiv fix-xogħol tal-Grupp ta’ Ħidma Interistituzzjonali; ifakkar, f'dan ir-rigward, fl-importanza fundamentali tar-rispett għall-multilingwiżmu fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni sabiex niżguraw li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni jingħataw trattament u opportunitajiet ugwali;

25.  Iqis li fi żmien ta' kriżi u tnaqqis baġitarju b'mod ġenerali, l-ispejjeż tal-'away days' għall-persunal fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandu jitnaqqas u li dawn l-avvenimenti, fejn ikun possibbli, għandhom isiru fil-binjiet tal-istituzzjonijiet stess, peress li l-valur miżjud li jirriżulta mill-'away days' ma jiġġustifikax spejjeż daqstant għolja;

26.  Jistenna li l-Qorti tal-Ġustizzja se tkompli tfittex sinerġiji interni ġodda, b'mod partikolari fil-qasam tat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni;

27.  Itenni t-talba tiegħu li fir-rapport ta' attività annwali tas-sena korrispondenti tkun annessa l-aġenda tal-laqgħat tal-Qorti tal-Ġustizzja;

28.  Jirrakkomanda l-istabbiliment ta' ċerti kriterji oġġettivi biex jiġi spjegat id-dewmien eċċessiv fil-perjodu tal-għoti tas-sentenzi;

29.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Istati Membri li daħlu fl-Unjoni wara l-2004 mhumiex rappreżentati fil-maniġment għoli tal-istituzzjoni; itenni l-ħtieġa għal bilanċ ġeografiku akbar fil-livelli kollha fi ħdan l-amministrazzjoni;

30.  Jinsab imħasseb bin-nuqqas ta' nisa fil-pożizzjonijiet ta' responsabbiltà fil-Qorti tal-Ġustizzja (70 % - 30 %); jitlob li jitħaddem pjan favur opportunitajiet indaqs, b’mod partikolari fir-rigward ta’ karigi maniġerjali, bl-għan li dan l-iżbilanċ jiġi kkoreġut mill-aktar fis possibbli;

31.  Jieħu nota tal-fatt li r-regoli applikati mill-Qorti tal-Ġustizzja li jirregolaw l-użu privat tal-karozzi uffiċjali huma simili għal dawk applikati f'istituzzjonijiet oħra; huwa tal-fehma li dawk ir-regoli għandhom jiġu aġġornati sabiex jonqsu l-ispejjeż, partikolarment fil-każ tal-użu privat;

32.  Jistieden lill-Qorti tal-Ġustizzja tikkunsidra tnaqqas l-għadd ta' karozzi uffiċjali għad-dispożizzjoni tal-Membri u l-persunal, u tgħaddi rapport lill-Parlament bl-iffrankar li jkun sar; huwa tal-fehma li dan se jitlob reviżjoni tal-assenjament tal-karigi tax-xufiera; jirrimarka li l-ispejjeż tas-servizzi privati estiżi provdut mis-sewwieqa qed jitħallas mit-taxxi taċ-ċittadini tal-Unjoni;

33.  Jemmen li l-Qorti tal-Ġustizzja għandha ttejjeb l-impenn ambjentali tagħha billi tiżviluppa ulterjorment il-miżuri eżistenti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet, u tinkludi kriterji ambjentali fil-qasam tal-akkwist;

34.  Jieħu nota tal-impenn tal-Qorti tal-Ġustizzja li tkompli ttejjeb is-sistema tagħha għal monitoraġġ u kontroll f'waqthom tal-proċeduri ta' reklutaġġ u ta' akkwist; jappoġġja l-Qorti tal-Ġustizzja fl-isforzi kontinwi tagħha biex tissorvelja l-ġestjoni ta' allowances u biex ittejjeb il-livelli ta' prestazzjoni tagħha;

35.  Iqis li l-ammont ta' kuntratti konklużi skont il-proċedura nnegozjata huwa pjuttost għoli; jitlob li jiġi infurmat tajjeb dwar ir-raġunijiet għal dawn id-deċiżjonijiet;

36.  Jistieden lill-Qorti tal-Ġustizzja biex fir-rapporti annwali tal-attività tagħha tinkludi, b'konformità mar-regoli eżistenti dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data, ir-riżultati u l-konsegwenzi tal-każijiet magħluqa tal-OLAF, fejn l-istituzzjoni jew xi ħadd mill-individwi li jaħdmu għaliha kienu s-suġġett tal-investigazzjoni;

37.  Jieħu nota tal-politika tal-Qorti tal-Ġustizzja b'rabta mal-bini, annessa mar-rapport ta' attività annwali ;

38.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-Qorti tal-Ġustizzja ħejjiet rapport ta' attività annwali rigoruż u fid-dettall u li fih inkludiet informazzjoni komprensiva dwar il-ġestjoni tar-riżorsi umani tagħha, kif mitlub mill-Parlament;

39.  Jinsab imħasseb dwar id-dewmien fl-adozzjoni tar-regoli dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta; jistieden lill-Qorti tal-Ġustizzja timplimenta dawn mingħajr aktar dewmien.

(1) ĠU L 66, 8.3.2013.
(2) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.


Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
PDF 362kWORD 96k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri (2014/2081(DEC))
P8_TA(2015)0125A8-0113/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0155/2014)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u t al-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0113/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Qorti tal-Awdituri għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri (2014/2081(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0113/2015),

1.  Jinnota li l-eżerċizzju tal-awditjar tal-kontijiet annwali tal-Qorti tal-Awdituri jsir minn awditur estern indipendenti – PricewaterhouseCoopers SARL – bil-għan li jiġu applikati l-istess prinċipji ta' trasparenza u ta' obbligu ta' rendikont li tapplika hi stess fil-konfront ta' dawk suġġetti għall-awditjar tagħha; jieħu nota tal-opinjoni tal-awditur li r-"rapporti finanzjarji jagħtu stampa veritiera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Qorti";

2.  Jenfasizza li fl-2013, il-Qorti tal-Awdituri kellha approprjazzjonijiet finali li jammontaw għal total ta' EUR 142 761 000 (EUR 142 477 000 fl-2012) u li r-rata ta' implimentazzjoni globali għall-baġit kienet 92 %; jiddispjaċih mit-tnaqqis fir-rata ta' użu fl-2013 meta mqabbla mas-96 % fl-2012;

3.  Jenfasizza, madankollu, li l-baġit tal-Qorti tal-Awdituri huwa purament amministrattiv, u li ammont kbir qed jintuża fuq in-nefqa relatata ma' persuni li jaħdmu fi ħdan l-istituzzjoni; jieħu nota tal-ġustifikazzjoni għat-tnaqqis fir-rata tal-utilizzazzjoni ddikjarata fir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2013;

4.  Jieħu nota tal-istrateġija l-ġdida tal-Qorti tal-Awdituri għall-2013-2017 biex jiġi massimizzat ir-rwol tagħha bħala l-awditur estern tal-Unjoni; japprova l-pjan stabbilit għall-2013 u l-intenzjoni tagħha biex ittejjeb il-kwantità u l-kwalità tar-rapporti tal-awditu tal-prestazzjoni billi żżid l-effiċjenza u r-riżorsi allokati għalihom; jieħu nota, barra minn hekk, taż-żieda ta’ 60 % fin-numru ta’ rapporti bħal dawn mill-2008 u jinsisti li l-kwantità m’għandhiex tkun ta' detriment għall-kwalità;

5.  Ifakkar lill-Qorti tal-Awdituri li l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu fil-punt 54 tal-Approċċ Komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati mill-2012 li l-aspetti kollha ta’ awditjar estern esternalizzat “jibqgħu taħt ir-responsabbiltà sħiħa tal-QEA, li tamministra l-proċeduri kollha meħtieġa amministattivi u ta’ akkwist u tiffinanzjahom, kif ukoll kwalunkwe spiża oħra assoċjata mal-awditjar estern esternalizzat, mill-baġit proprju tagħha”; jistenna li l-Qorti tal-Awdituri ssegwi dan l-approċċ komuni u tikkuntratta u tħallas għall-awdituri esterni tal-aġenziji;

6.  Jitlob lill-Qorti tal-Awdituri biex twettaq verifika dwar l-effetti ta’ konsolidament tar-reġistri tal-Qorti tal-Ġustizzja f’reġistru wieħed sabiex tiġi żgurata l-koordinazzjoni aħjar ta’ azzjonijiet proċedurali bejn il-Qrati;

7.  Jilqa’ b’sodisfazzjon il-programm ta' riforma interna tal-Qorti tal-Awdituri inkluż fl-istrateġija tagħha għall-2013-2017 li huwa bbażat fuq ir-rapport bejn il-pari tal-2014, ir-rapport tal-Parlament dwar il-futur tal-Qorti tal-Awdituri u fuq l-analiżi interna proprja tal-Qorti tal-Awdituri; jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex tirrapporta b’mod regolari lill-Parlament dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tar-riforma;

8.  Jemmen li huwa meħtiep ċertu ammont ta’ flessibilità fil-programm ta’ ħidma tal-Qorti tal-Awdituri biex jassigura li tadatta malajr għal avvenimenti maġġuri mhux mistennija li jistgħu jeħtieġu awditjar jew attenzjoni speċifiċi u li tkun kapaċi tinjora punti fuq il-programm li m’għadhomx relevanti; iqis li huwa importanti wkoll li l-Qorti tal-Awdituri għandha tilħaq ċertu livell ta’ diversifikazzjoni u bilanċ, pjuttost milli tikkonċentra wisq u ta’ spiss fuq ċerti oqsma ta’ attività; jiġbed l-attenzjoni tal-Qorti tal-Awdituri għall-prijoritajiet ta' politika tal-leġiżlaturi u l-kwistjonijiet ta' interess ewlieni għaċ-ċittadini tal-Unjoni kif ikkomunikat mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament;

9.  Jappoġġa lill-Qorti tal-Awdituri fl-isforzi tagħha biex tiddedika aktar riżorsi għall-awditi tal-prestazzjoni; ifakkar li l-Qorti tal-Awdituri għandha tiżgura li l-awdituri assenjati biex iwettqu awditi speċifiċi għandu jkollhom l-għarfien tekniku u l-ħiliet metodoloġiċi meħtieġa;

10.  Ifakkar lill-Qorti tal-Awdituri fil-ħtieġa li ttejjeb il-kalendarji ppjanati tagħha, b'mod partikolari fil-każ tar-Rapporti Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri, bla ma tikkomprometti l-kwalità ta' dawn ir-rapporti; jiddispjaċih li l-puntwalità tal-konklużjonijiet tal-awditu għadha 'l bogħod mill-objettiv fit-tul; jirrakkomanda li l-Qorti tal-Awdituri tistabbilixxi l-objettiv li tnaqqas it-tul ta' kull fażi tal-pjan tal-awditjar tal-prestazzjoni;

11.  Jinnota li l-metodoloġija tal-Qorti tal-Awdituri għandha tkun konsistenti u applikati għall-oqsma kollha ta’ ġestjoni; jifhem li l-allinjament ulterjuri jista’ jwassal għal inkonsistenzi fid-definizzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri ta’ tranżazzjoni illegali f’ġestjoni diretta u konġunta;

12.  Jinnota li ż-żmien medju għar-realizzazzjoni ta' Rapport Speċjali għadu ta' 20 xahar, kif kien fl-2012; jiddispjaċih li l-Qorti tal-Awdituri ma laħqitx l-objettiv strateġiku ta' 18-il xahar bħala żmien medju għar-realizzazzjoni tar-Rapporti Speċjali; jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex tehmeż ma' kull Rapport Speċjali id-dettalji dwar l-isfond tiegħu u dettalji dwar id-diversi stadji tat-tfassil;

13.  Iqis li r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporti Speċjali għandhom ikunu aktar ċari u għandhom jiżvelaw b'mod konsistenti l-imġiba pożittiva u negattiva tal-pajjiżi kkonċernati;

14.  Jinnota li l-aħħar bidiliet fir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament, immirati biex jiżdied l-involviment tal-kumitati parlamentari f’oqsma differenti fir-rigward tar-Rapporti Speċjali, ma laħqux l-aspettattivi; jagħmel ħiltu biex jeżamina modi biex jitjiebu l-proċeduri parlamentari li japplikaw għar-Rapporti Speċjali mill-Qorti tal-Awdituri;

15.  Jappoġġa t-tisħiħ kontinwu tal-karigi fil-qasam tal-awditjar fl-2013; jieħu nota tas-suċċess fir-reklutaġġ ta' persunal ġdid f'karigi fil-qasam tal-awditjar u t-tnaqqis ta' postijiet battala fi tmiem l-2013, meta mqabbla mal-2012;

16.  Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri tiddikjara li ma tiħux inkunsiderazzjoni l-kriterji ġeografiċi fil-ħatra ta’ persunal għal karigi maniġerjali; jistieden lill-Qorti tal-Awdituri, f’dan ir-rigward, biex tagħmel dak li huwa meħtieġ sabiex jinstab rimedju għas-sitwazzjoni attwali ta’ żbilanċ kbir fil-Qorti tal-Awdituri fil-ġejjieni, b’mod speċjali fir-rigward tal-karigi maniġerjali;

17.  Jiddispjaċih li l-pjan tal-opportunitajiet indaqs imniedi mill-Qorti tal-Awdituri fl-2012 biex tiggarantixxi l-bilanċ bejn is-sessi ma tax ir-riżultati mistennija, speċjalment fejn huma kkonċernati l-karigi maniġerjali; jinnota li fost is-70 kariga maniġerjali u ta’ kap ta’ unità, 21 biss huma okkupati minn nisa, u li, barra minn hekk, il-maġġoranza ta’ dawn il-karigi huma fid-direttorati tat-traduzzjoni u l-amministrazzjoni; jenfasizza u jilqa’ ż-żieda fin-numru ta’ awdituri femminili, li bla dubju li se jkollhom effett fuq in-numru ta’ nisa f’karigi ta’ maniġment fl-awditjar; jieħu nota tal-impenn tal-Qorti tal-Awdituri li taġixxu malajr biex tirrevedi l-pjan favur l-ugwaljanza bil-ħsieb li jiġu identifikati soluzzjonijiet effettivi li jagħmluha possibbli li jintlaħqu l-miri stabbiliti f’dan il-qasam mill-aktar fis possibbli;

18.  Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex tinkludi, fir-rapport annwali tal-attività, ħarsa ġenerali tal-persunal li għandu kariga maniġerjali mqassma skont iċ-ċittadinanza, is-sess u l-kariga;

19.  Jinnota b'sodisfazzjon it-tlestija tal-bini K3 fiż-żmien stabbilit u skont il-baġit;

20.  Jeżiġi li l-politika dwar il-bini tal-Qorti tal-Awdituri tinhemeż mar-rapport annwali tal-attività tagħha, speċjalment peress li hu importanti li l-ispejjeż ta' tali politika jiġu razzjonalizzati kif jixraq u li dawn ma jkunux eċċessivi;

21.  Jieħu nota tal-varjazzjoni sostanzjali fil-prezzijiet għall-ispejjeż ta’ traduzzjoni għal kull lingwa (b’varjazzjonijiet sa aktar minn EUR 100 għal kull paġna, skont il-lingwa) fil-Qorti tal-Awdituri; hu tal-opinjoni li diskrepanza tal-ispejjeż daqstant għolja, anke jekk ikunu inklużi l-ispejjeż indiretti, għandha tiġi analizzata u korreġuta;

22.  Jinnota bi tħassib id-differenzi enormi bejn l-ispejjeż tat-traduzzjoni fost id-diversi istituzzjonjiet tal-Unjoni; jitlob, għalhekk, lill-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali dwar it-Traduzzjoni biex jidentifika l-kawżi ta' dawk id-disparitajiet u jippreżenta soluzzjonijiet li jtemmu n-nuqqas ta' ekwilibriju u jarmonizzaw l-ispejjeż tat-traduzzjoni, filwaqt li jiżguraw rispett sħiħ tal-kwalità u d-diversità lingwistika; jirrimarka, b'dan il-ħsieb, li l-grupp ta' ħidma għandu jerġa' jniedi l-kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet sabiex jikkondividu l-aħjar prattiki u eżiti, u jiddeterminaw f'liema oqsma jistgħu jissaħħu l-kooperazzjoni jew il-ftehimiet interistituzzjonali; jinnota li l-grupp ta’ ħidma għandu jkollu wkoll l-għan li jistabbilixxi metodoloġija unifikata għall-preżentazzjoni tal-ispejjeż tat-traduzzjoni li l-istituzzjonijiet kollha jistgħu jużaw sabiex tkun eħfef biex l-ispejjeż jiġu analizzati u mqabbla; jinnota li l-grupp ta' ħidma għandu jippreżenta dawk is-sejbiet qabel tmiem l-2015; jitlob li l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni biex jieħdu rwol attiv fix-xogħol tal-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali; ifakkar, f'dan ir-rigward, fl-importanza fundamentali tar-rispett għall-multilingwiżmu fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini tal-Unjoni jingħataw trattament u opportunitajiet ugwali;

23.  Iqis li fi żmien ta' kriżi u tnaqqis baġitarju b'mod ġenerali, il-kost tal-‘away days’ għall-persunal fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandu jitnaqqas u li dawn l-avvenimenti, fejn ikun possibbli, għandhom isiru fil-binjiet tal-istituzzjonijiet stess, peress li l-valur miżjud li jirriżulta mill-‘away days’ ma jiġġustifikax spejjeż daqstant għoljin;

24.  Jirrikonoxxi li l-Qorti tal-Awdituri għamlet titjib għal dak li għandu x’jaqsam mad-definizzjoni u l-kjarifika tal-kompetenzi u r-responsabbiltajiet tal-Awla fir-rigward tal-koordinazzjoni, l-evalwazzjoni, l-assigurazzjoni u l-iżvilupp; jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex tkompli għaddejja b’dawn l-isforzi u jitlob li jkun infurmat dwar il-miżuri meħuda sabiex titjieb il-prestazzjoni tal-Awla;

25.  Jieħu nota li fl-2013, il-Qorti tal-Awdituri b'kollox irrappurtat 14-il każ ta' suspett ta' frodi li rriżultaw mill-ħidma tagħha fil-qasam tal-awditjar u 10 każijiet marbuta mal-komunikazzjonijiet lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF); jinnota li l-OLAF iddeċieda li jiftaħ inkjesta f'sebgħa mill-14-il każ u fil-każijiet l-oħra, l-informazzjoni ntbagħtet lil awtorità oħra għall-azzjoni ta' segwitu;

26.  Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex fir-rapporti annwali tal-attività tagħha tinkludi, b'konformità mar-regoli eżistenti dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data, ir-riżultati u l-konsegwenzi tal-każijiet magħluqa tal-OLAF, fejn l-istituzzjoni jew xi ħadd mill-individwi li jaħdmu għaliha kienu s-suġġett tal-investigazzjoni;

27.  Japprova r-rieżami ta' segwitu 2013 tal-awditur intern u l-progress li sar biex jiġu identifikati u prijoritizzati riskji finanzjarji u operattivi u t-tfassil ta' kontrolli xierqa ta' mitigazzjoni;

28.  Jinnota li l-politika tas-sigurtà tal-informazzjoni teħtieġ strateġija tas-sigurtà azjendali koordinata u armonizzata; jindika li l-effiċjenza tal-ġestjoni u l-kontrolli interni tista' titjieb fl-oqsma prinċipali tal-governanza tal-Qorti tal-Awdituri;

29.  Jieħu nota tal-introduzzjoni tal-applikazzjoni ġdida tas-Sistema ta' Appoġġ għall-Awditu (ASSYST) fil-Qorti tal-Awdituri, bħala għodda tal-awditjar intern; jitlob li jkun infurmat dwar l-objettivi ta' prestazzjoni stabbiliti għal din l-applikazzjoni;

30.  Jieħu nota li l-Qorti tal-Awdituri impenjat ruħha li tieħu kull miżura possibbli biex tiżgura li l-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet jintużaw b’konformità stretta mal-prinċipji ta' ekonomija, effiċjenza u effettività;

31.  Jieħu nota, barra minn hekk, tal-introduzzjoni ta' applikazzjonijiet ta' softwer ġodda biex titjieb l-amministrazzjoni tat-taħriġ fil-lingwi; jistenna li dawn l-għodod se jkomplu jtejbu l-ġestjoni tat-taħriġ fil-lingwi;

32.  Jifhem l-interess tal-Qorti tal-Awdituri meta tivvaluta l-preżenza tagħha fil-midja; iqis, madankollu, li jeħtieġ li ċ-ċarezza tal-messaġġi tagħha tissaħħaħ; jissuġġerixxi, għalhekk, li l-kwalità editorjali tat-testi kollha tal-Qorti tal-Awdituri tiġi soġġetta għal proċess ċentralizzat;

33.  Japprezza l-kooperazzjoni bejn il-Qorti tal-Awdituri u l-Kumitat Parlamentari għall-Kontroll tal-Baġit u jilqa' l-feedback regolari abbażi tat-talbiet tal-Parlament; jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex tinkludi fir-rapport ta’ attività annwali tagħha taqsima speċifika dwar l-azzjoni li ħadet b’reazzjoni għar-rakkomandazzjonijiet ta’ kwittanza tal-Parlament dwar il-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja preċedenti, kif jagħmlu l-parti l-kbira tal-istituzzjonijiet oħra; jitlob madankollu li l-Qorti tal-Awdituri u lill-awtoritajiet ta’ kwittanza biex itejbu l-kooperazzjoni tagħhom għal darb’ oħra sabiex jagħmlu x-xogħol tagħhom aktar effiċjenti u aktar effettiv;

34.  Iqis r-rapporti tal-Qorti tal-Awdituri, u b’mod partikolari r-rapporti speċjali, huma ta’ kontribut importanti biex isir progress lejn approċċ aqwa tal-infiq fir-rigward tal-fondi tal-Unjoni; huwa tal-opinjoni li r-rapporti tal-Qorti tal-Awdituri jista’ jkollhom aktar valur miżjud jekk kienu kkomplementati b'ċertu numru ta’ miżuri korrettivi li għandhom jittieħdu mill-Unjoni, u l-kalendarju mistenni biex timplimentahom, sabiex jintlaħqu l-għanijiet u l-objettivi definiti fil-programm, il-fond jew il-politika tal-Unjoni; iqis li dan il-fokus imsaħħaħ fuq l-eżiti, u b’mod partikolari fuq l-eżiti fit-tul, skont il-prinċipji ta' effiċjenza u effettività, ittejjeb għalhekk il-proċess ta’ segwitu meħtieġ li għandu jitwettaq mill-Qorti tal-Awdituri fejn jiġu mmonitorjati l-effetti tar-rakkomandazzjonijiet proposti;

35.  Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex teżamina l-possibbiltà li tantiċipa l-preżentazzjoni tar-rapport annwali tagħha fi ħdan il-parametri stabbiliti mir-Regolament Finanzjarju tal-Unjoni.

(1) ĠU L 66, 8.3.2013.
(2) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.


Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
PDF 354kWORD 88k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2014/2082(DEC))
P8_TA(2015)0126A8-0114/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0151/2014)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0114/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2014/2082(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tas-26 ta’ Frar 2015 dwar inkjesta fuq inizjattiva proprja tagħha OI/1/2014/PMC dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0114/2015),

1.  Jilqa' l-fatt li, abbażi tal-ħidma ta' awditjar tagħha, il-Qorti tal-Awdituri kkonkludiet li l-pagamenti kollha kemm huma għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2012 għan-nefqa amministrattiva u ta' tip ieħor tal-istituzzjonijiet u tal-korpi kienu ħielsa minn żbalji materjali;

2.  Jinnota b'sodisfazzjon li, fir-Rapport Annwali 2013 tagħha, il-Qorti tal-Awdituri osservat li ma ġiet identifikata l-ebda dgħufija sinifikanti fir-rigward tat-temi awditjati relatati mar-riżorsi umani u l-proċeduri ta' akkwist għall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE);

3.  Jinnota li fl-2013 il-baġit tal-KESE ammonta għal EUR 130 104 400 (EUR 128 816 588 fl-2012), b'rata ta' użu ta' 94,1 %; jiddispjaċih mit-tnaqqis fir-rata ta' użu fl-2013 meta mqabbla mas-96,8 % fl-2012;

4.  Jenfasizza, madankollu, li l-baġit tal-KESE huwa wieħed purament amministrattiv, u li ammont kbir minnu huwa użat għan-nefqa fuq persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni u l-bqija għal bini, għamara, tagħmir u spejjeż operattivi mixxellanji; jieħu nota tal-ispjegazzjoni tal-KESE dwar it-tnaqqis tar-rata ta' użu minħabba miżuri kawtelatorji;

5.  Jinnota li r-raġunijiet li wasslu għas-sentenza mhux mistennija dwar l-aġġustament tas-salarju m'għadhomx japplikaw wara l-ftehim milħuq dwar ir-Regolament tal-Persunal il-ġdid fl-2014;

6.  Jinnota ż-żieda ta’ 1 % fil-baġit tal-2013 apparagun tal-baġit annwali tas-sena ta' qabel; jappoġġa l-isforzi tal-KESE biex jillimita l-baġits tas-snin li ġejjin, biex b’hekk tiġi żgurata żieda b’rata fissa;

7.  Jieħu nota tal-osservazzjonijiet ta’ segwitu għar-riżoluzzjoni ta’ kwittanza 2012 tal-Parlament mehmuża mar-rapport annwali tal-attività tal-KESE; itenni t-talba tiegħu biex jiġi infurmat dwar l-analiżi dettaljata tal-infiq u dwar ir-riżultati ta’ dak l-eżerċizzju;

8.  Jilqa’ l-intenzjoni tal-KESE li jippjana l-ħidma tiegħu b’mod aktar effiċjenti fi ħdan il-proċess leġiżlattiv, mingħajr ma neċessarjament iżid l-għadd ta’ opinjonijiet, u minflok issir enfasi fuq il-kwalità tal-opinjonijiet tiegħu;

9.  Jieħu nota tal-fatt li, kif irrakkomandat mill-Parlament, il-KESE implimenta r-regoli l-ġodda dwar ir-rimborż tal-ispejjeż ta’ vjaġġar tal-membri abbażi tal-ispejjeż reali; ifakkar li s-sistema għandha tkun operattiva bis-sħiħ fil-ħarifa tal-2015 meta jibda l-mandat li jmiss tal-KESE;

10.  Jieħu nota tal-kooperazzjoni bejn il-KESE u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament, b'mod partikolari fir-rigward tal-eżerċizzju ta' kwittanza;

11.  Jinnota li l-użu ta' traduzzjoni esterna naqset b'2,9 % fl-2013, apparagun ta' 4,5 % fl-2012; isib, madankollu, li l-produttività tas-servizz intern tat-traduzzjoni naqset ukoll;

12.  Jinnota bi tħassib li l-ispejjeż tat-traduzzjoni jvarjaw ħafna bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni; jitlob, għaldaqstant, li l-Grupp ta’ Ħidma Interistituzzjonali dwar it-Traduzzjoni jiddetermina l-kawżi ta’ dawn id-differenzi u jipproponi soluzzjonijiet bl-għan li tintemm l-inugwaljanza u jiġu armonizzati l-ispejjeż tat-traduzzjoni, mingħajr ma tkun imfixkla bl-ebda mod il-kwalità u d-diversità lingwistika; jinnota, fid-dawl ta' dan, li l-grupp ta’ ħidma għandu jerġa' jniedi l-kollaborazzjoni interistituzzjonali sabiex jiġu kondiviżi l-aħjar prattiki u eżiti, u jiddeterminaw dawk l-oqsma fejn il-kooperazzjoni jew il-ftehimiet interistituzzjonali jistgħu jissaħħu; jinnota li l-grupp ta’ ħidma għandu wkoll ikollu l-għan li jistabbilixxi metodoloġija unifikata, komuni għall-istituzzjonijiet kollha, għall-preżentazzjoni tal-ispejjeż tat-traduzzjoni sabiex jiġu ssimplifikati l-analiżi u t-tqabbil tal-ispejjeż; jinnota li l-grupp ta’ ħidma għandu jippreżenta r-riżultati ta’ dan il-ħidma qabel tmiem l-2015; jistieden lill-istituzzjonijiet kollha biex jieħdu parti attiva fil-proċedimenti tal-Grupp ta’ Ħidma Interistituzzjonali; jinnota l-importanza fundamentali li jiġi ppreservat il-multilingwiżmu fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni sabiex ikun żgurat li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni jkunu jistgħu jgawdu trattament ugwali u opportunitajiet indaqs;

13.  Jieħu nota tal-Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn il-KESE, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Parlament, li eventwalment ġie ffirmat fil-5 ta’ Frar 2014 u wassal, l-ewwel nett, għat-trasferiment ta’ numru kbir ta’ persunal tal-kumitat għas-Servizz ta’ Riċerka l-ġdid tal-Parlament Ewropew; jistenna li l-ftehim jevolvi b’mod bilanċjat, ikun ta’ benefiċċju għat-tliet istituzzjonijiet b’mod ugwali, u jikkontribwixxu b’mod pożittiv għar-razzjonalizzazzjoni ulterjuri tar-riżorsi; jistieden lil kull istituzzjoni biex, fi tmiem l-ewwel sena ta’ kollaborazzjoni tagħhom, jagħmlu valutazzjoni individwali tal-impatt li l-ftehim ikun qed ikollu li f’termini kemm ta’ riżorsi umani kif ukoll ta' nefqa, sinerġiji, valur miżjud, u kwalità sostantiva;

14.  Jistieden lill-KESE biex jinkludi ħarsa ġenerali tal-persunal li b'kariga maniġerjali mqassma skont in-nazzjonalità, is-sess u l-kariga fir-rapport annwali tal-attività;

15.  Jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta’ nisa li jokkupaw karigi għolja mal-KESE (61 % – 39 %); jitlob it-tħaddim ta' pjan favur opportunitajiet indaqs, b’mod partikolari fir-rigward ta’ karigi maniġerjali, bl-għan li dan l-iżbilanċ jiġi kkoreġut mill-aktar fis possibbli;

16.  Jirrakkomanda li l-KESE jkompli jiżviluppa analiżi regolari tal-iffrankar baġitarju li jirriżulta mill-implimentazzjoni tal-ftehim ta’ kooperazzjoni amministrattiva l-ġdid mal-Kumitat tar-Reġjuni; jitlob informazzjoni dettaljata dwar ir-riżultati ta’ din il-kooperazzjoni;

17.  Jinnota li r-rieżami ta' nofs it-terminu li jmiss tal-ftehim ta' kooperazzjoni se jkun il-mument xieraq biex jiġi evalwat il-ftehim u jiġi kkoreġut kwalunkwe nuqqas identifikat;

18.  Jitlob informazzjoni dettaljata dwar ir-riżultati tar-rieżami ta’ nofs it-terminu u jistenna li din l-evalwazzjoni se tinkludi wkoll valutazzjoni konġunta tal-iffrankar baġitarju li jirriżulta mill-kooperazzjoni;

19.  Jieħu nota tal-użu limitat persistenti tal-għodda tal-vidjowkonferenzi; jirrikonoxxi li qed jidħlu fis-seħħ miżuri biex dan l-użu jiġi estiż; jitlob li jiġi informat dwar il-progress miksub f’din il-kwistjoni;

20.  Iqis b'mod pożittiv it-tnaqqis, minn 7,6 % fl-2012 għal 5,1 % fl-2103, tar-rata mhux użata ta' servizzi ta' interpretazzjoni mitluba; jenfasizza, madankollu, li din ir-rata għadha għolja u jitlob tnaqqis ulterjuri tal-ispejjeż ta' interpretazzjoni;

21.  Iqis li fi żmien ta’ kriżi u tnaqqis fil-baġit b’mod ġenerali, l-ispejjeż tal-“Away Days” tal-persunal fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jitnaqqsu u li dawn l-avvenimenti, fejn ikun possibbli, għandhom isiru fil-bini proprju tal-istituzzjonijiet, peress li l-valur miżjud li jirriżulta ma jiġġustifikax tali infiq għoli;

22.  Jinsab imħasseb li bosta avvenimenti ewlenin skedati li jseħħu matul is-sena 2013 ġew ikkanċellati jew posposti; jitlob lill-KESE biex jippjana u jirrazzjonalizza aħjar l-organizzazzjoni tal-avvenimenti interni;

23.  Jieħu nota tal-informazzjoni pprovduta dwar il-kuntratt ta’ assigurazzjoni l-ġdid li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2012, li jkopri d-delegati tal-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali;

24.  Jiddeplora s-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku Ewropew ippubblikata fit-22 ta' Mejju 2014 li tikkundanna lill-KESE għal ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fit-tkeċċija ta' wieħed mill-membri tal-persunal tagħha fl-2013; jiddeplora wkoll is-sentenza mogħtija fit-8 ta’ Ottubru 2014 fil-kawża T-530/12 P, M. B. G. vs KESE, li fiha l-Qorti Ġenerali kkonstatat kontra l-KESE b’rabta mar-rappurtar ta’ irregolaritajiet li jikkonċernaw l-ex Segretarju Ġenerali mill-kap tas-Servizz Legali tal-KESE; jistieden lill-KESE u lis-Segretarju Ġenerali l-ġdid tiegħu biex jieħdu l-passi meħtieġa biex jevitaw ksur serju ulterjuri tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, jinformaw lill-Bureau tal-KESE, lill-membri, u lill-istaff kollu dwar il-kontenut taż-żewġ sentenzi, u biex jiġbdu l-attenzjoni tagħhom għall-fatt li uffiċjali oħra u persunal ieħor koperti mir-Regolamenti tal-Persunal għandhom l-obbligu li jirrappurtaw l-irregolaritajiet u li l-Bureau tal-KESE huwa korp adatt biex jirċievi tali rapporti; jitlob ukoll li jkun infurmat dwar l-ammont totali ta’ spejjeż legali mġarrba f’dawn l-aħħar ħames snin f’każijiet tal-persunal li finalment ġew indirizzati fil-qrati jew mill-Ombudsman;

25.  Jinsab imħasseb dwar id-dewmien fl-adozzjoni tar-regoli interni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta; jistieden lill-KESE biex jimplimentahom mingħajr aktar dewmien;

26.  Jinnota li s-servizz tal-awditjar intern huwa magħmul minn persunal ta’ tlieta min-nies; jinnota li l-liv minħabba mard fit-tul naqqas b’mod sinifikanti l-forza tax-xogħol li kienet disponibbli fl-2013; jistieden lill-KESE biex isaħħaħ is-servizz ta’ awditjar intern u jespandi l-ambitu tal-investigazzjonijiet tal-awditjar;

27.  Jistieden lill-KESE biex fir-rapporti annwali tal-attività tiegħu jinkludi, b’konformità mar-regoli eżistenti dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data, ir-riżultati u l-konsegwenzi tal-każijiet magħluqa tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, fejn l-istituzzjoni jew xi ħadd mill-individwi li jaħdmu għaliha kienu s-suġġett tal-investigazzjoni;

28.  Jeżiġi li l-politika dwar il-bini tal-KESE tinhemeż mar-rapport annwali tal-attività tiegħu, speċjalment peress li hu importanti li l-ispejjeż ta' tali politika jiġu razzjonalizzati kif jixraq u li dawn ma jkunux eċċessivi;

29.  Jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-viżibbiltà tal-KESE permezz tat-tisħiħ ta' politika ta’ informazzjoni u komunikazzjoni adegwata.

(1) ĠU L 66, 8.3.2013.
(2) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.


Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
PDF 352kWORD 86k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (2014/2083(DEC))
P8_TA(2015)0127A8-0105/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0152/2014)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0105/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kumitat tar-Reġjuni għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (2014/2083(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tas-26 ta’ Frar 2015 dwar inkjesta fuq inizjattiva proprja tagħha OI/1/2014/PMC dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta,

–  wara li kkunsidra r-regoli l-ġodda dwar il-protezzjoni tal-informaturi,

–  wara li kkunsidra s-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea datata 7 ta' Mejju 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0105/2015),

1.  Jinnota b'sodisfazzjon li, fir-Rapport Annwali tagħha 2013, il-Qorti tal-Awdituri osservat li ma ġiet identifikata l-ebda dgħufija sinifikanti fir-rigward tat-temi awditjati relatati mar-riżorsi umani u l-proċeduri ta' akkwist għall-Kumitat tar-Reġjuni ("il-Kumitat");

2.  Jilqa' l-fatt li, abbażi tal-ħidma ta' awditjar tagħha, il-Qorti tal-Awdituri kkonkludiet li l-pagamenti kollha kemm huma għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2013 għan-nefqa amministrattiva u ta' tip ieħor tal-istituzzjonijiet u tal-korpi kienu ħielsa minn żbalji materjali;

3.  Jinnota li fl-2013, il-Kumitat kellu baġit approvat ta' EUR 87 373 000 (EUR 86 503 000 fl-2012), li minnhom EUR 84 800 000 kienu approprjazzjonijiet ta' impenn, b'rata ta' użu ta' 97 %; jiddispjaċih dwar it-tnaqqis fir-rata ta' użu fl-2013 meta mqabbla mat-98,2 % fl-2012;

4.  Jisħaq, madankollu, fuq il-fatt li l-baġit tal-Kumitat huwa wieħed purament amministrattiv u li ammont kbir minnu huwa użat għan-nefqa fuq persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni u l-bqija għal bini, għamara, tagħmir u spejjeż operattivi mixxellanji; jieħu nota tal-ispjegazzjoni tal-Kumitat għat-tnaqqis fir-rata ta' użu;

5.  Jindika li r-raġunijiet li wasslu għas-sentenza mhux mistennija dwar l-aġġustament tas-salarju m'għadhomx japplikaw wara l-ftehim li ntlaħaq dwar ir-Regolament il-ġdid tal-Persunal fl-2014;

6.  Jilqa' r-Rapport Annwali dwar is-Sussidjarjetà 2013 li jagħti ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet tal-Kumitat marbutin mal-monitoraġġ tas-sussidjarjetà matul is-sena; iqis ir-rapport bħala għodda siewja għall-ħidma leġiżlattiva tal-Parlament; jitlob li t-tnedija ta' tali rapporti tkun irreklamata b'mod xieraq u li r-rapporti jiġu ċċirkolati lill-koleġiżlaturi;

7.  Jieħu nota tal-ħolqien ta' grupp politiku ġdid (KRE) fil-Kumitat u tal-impatt finanzjarju limitat tal-ħolqien tiegħu fl-2013; jilqa' l-informazzjoni pprovduta fir-rapport ta' attività annwali dwar l-attivitajiet politiċi tal-Kumitat u jitlob li jkompli jiġi aġġornat dwar il-proġetti u li jkompli jiġi infurmat dwar il-konsegwenzi baġitarji tal-miżuri meħuda;

8.  Jieħu nota tal-kooperazzjoni bejn il-Kumitat u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament, b'mod partikolari fir-rigward tal-eżerċizzju ta' kwittanza;

9.  Jinnota b'sodisfazzjon li r-rakkomandazzjonijiet u r-rekwiżiti fformulati mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament jiġu rreġistrati mis-servizz tal-baġit tal-Kumitat f'bażi ta' data ċentrali u li jsir monitoraġġ regolari tal-progress tal-implimentazzjoni; jilqa' l-fatt li kumitat, li jikkonsisti minn ħames membri u espert estern, twaqqaf għall-finijiet ta' awditjar intern u li r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri u tal-Parlament s'issa qegħdin jitqiesu;

10.  Jilqa' s-sistema l-ġdida ta' bbaġitjar ibbażata fuq l-attività li l-Kumitat beda jħaddem billi hija iktar adatta għall-karatteristiċi speċifiċi ta' istituzzjonijiet iżgħar u għaldaqstant tista' tagħti stampa aktar kompleta tal-kosti u l-attivitajiet projettati; jistieden lill-Kumitat jivvaluta l-vantaġġi li jkun aċċerta meta jimplimenta s-sistema l-ġdida;

11.  Jieħu nota tal-Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), il-Kumitat u l-Parlament, li eventwalment ġie ffirmat fil-5 ta’ Frar 2014 u wassal għat-trasferiment ta’ numru kbir ta’ persunal tal-Kumitat għas-Servizz Ewropew ta’ Riċerka Parlamentari (SERP) il-ġdid; jistenna li l-ftehim jevolvi b’mod bilanċjat, ikun ta’ benefiċċju għat-tliet istituzzjonijiet b’mod ugwali, u jikkontribwixxu b’mod pożittiv għar-razzjonalizzazzjoni ulterjuri tar-riżorsi; jistieden lil kull istituzzjoni biex, fi tmiem l-ewwel sena tal-kollaborazzjoni, jagħmlu valutazzjoni individwali tal-impatt li l-ftehim ikun qed ikollu li f’termini ta’ riżorsi umani, nefqa, sinerġiji, valur miżjud u sustanza;

12.  Jinnota li d-domanda għat-traduzzjoni naqset bi 19,1 % meta mqabbla ma' dik tal-2012; jinnota, madankollu, li l-produttività tas-servizz intern tat-traduzzjoni naqset ukoll;

13.  Jieħu nota tal-intenzjoni tal-Kumitat li jirrazzjonalizza t-talbiet għat-traduzzjoni u li jistandardizza ċerti tipi ta' dokumenti; jappoġġa din l-inizjattiva u jitlob li jiġi infurmat bis-sħiħ dwar l-implimentazzjoni tagħha; jinnota bi preokkupazzjoni li wħud mill-membri tal-persunal tat-traduzzjoni interna tal-Kumitat ġew trasferiti għas-Servizz Ewropew ta' Riċerka Parlamentari (SERP) il-ġdid, wara l-Ftehim ta' Kooperazzjoni; jistieden lill-Kumitat iwettaq studju speċifiku li janalizza l-impatt ta' dan it-tnaqqis fuq il-kwalità u l-effiċjenza tas-servizzi tat-traduzzjoni tiegħu;

14.  Jinnota li ntlaħaq ftehim ma' istituzzjonijiet oħra dwar metodoloġija komuni biex jiġu kkalkulati u mqabbla l-kosti tat-traduzzjoni u indikaturi oħra; jistieden lill-Kumitat jinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-implimentazzjoni tal-metodoloġija komuni li ntlaħaq ftehim dwarha;

15.  Iqis li fi żmien ta’ kriżi u tnaqqis fil-baġit b’mod ġenerali, il-kost tal-'away days' tal-persunal fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandu jitnaqqas u li dawn l-avvenimenti, fejn ikun possibbli, għandhom isiru fil-binjiet proprji tal-istituzzjonijiet, peress li l-valur miżjud li jirriżulta ma jiġġustifikax infiq daqstant għoli;

16.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-Kumitat inkluda informazzjoni dwar is-servizzi ta' interpretazzjoni mhux użati fir-rapport ta' attività annwali 2013; iqis b'mod pożittiv li r-rata mhux użata tas-servizzi ta' interpretazzjoni naqset minn 3,23 % fl-2012 għal 2,51 % fl-2013; jemmen li din ir-rata xorta tista' tittejjeb u jistieden lill-Kumitat jippjana l-laqgħat tiegħu aħjar;

17.  Jieħu nota tal-fatt li l-għodda tal-vidjokonferenzi għadha qed tintuża b'mod limitat; jirrikonoxxi li qed jidħlu miżuri fis-seħħ biex jestendu l-użu tagħhom; jitlob li jiġi infurmat dwar il-progress miksub f'din il-kwistjoni;

18.  Jirrakkomanda li l-Kumitat ikompli jiżviluppa l-analiżi regolari tal-iffrankar baġitarju li jirriżulta mill-implimentazzjoni tal-ftehim il-ġdid ta’ kooperazzjoni amministrattiva mal-KESE; jitlob informazzjoni dettaljata dwar ir-riżultati ta’ din il-kooperazzjoni;

19.  Jinnota li r-rieżami ta' nofs it-terminu li jmiss ta' dak il-ftehim ta' kooperazzjoni l-ġdid se jkun il-mument xieraq biex jiġi evalwat il-ftehim u jiġi kkoreġut kwalunkwe nuqqas identifikat;

20.  Jitlob informazzjoni dettaljata dwar ir-riżultati tar-rieżami ta’ nofs it-terminu u jistenna li din l-evalwazzjoni tinkludi wkoll valutazzjoni konġunta tal-iffrankar baġitarju li jirriżulta mill-ftehim ta' kooperazzjoni;

21.  Jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-viżibbiltà tal-Kumitat permezz tat-tisħiħ ta' politika ta’ informazzjoni u komunikazzjoni adegwata;

22.  Jesprimi preokkupazzjoni dwar in-nuqqas ta’ nisa li jokkupaw karigi għolja mal-Kumitat (67 % – 33 %); jitlob li jitħaddem pjan favur opportunitajiet indaqs, b’mod partikolari fir-rigward ta’ karigi maniġerjali, bl-għan li dan l-iżbilanċ jiġi kkoreġut mill-aktar fis possibbli;

23.  Jistieden lill-Kumitat biex fir-rapporti annwali tal-attività tiegħu jinkludi, b’konformità mar-regoli eżistenti dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data, ir-riżultati u l-konsegwenzi tal-każijiet magħluqa tal-OLAF, fejn l-istituzzjoni jew xi ħadd mill-individwi li jaħdmu għaliha kienu s-suġġett tal-investigazzjoni;

24.  Jeżiġi li l-politika dwar il-bini tal-Kumitat tinhemeż mar-rapport annwali tal-attività tiegħu, speċjalment peress li hu importanti li l-kosti ta' tali politika jiġu razzjonalizzati kif jixraq u li dawn ma jkunux eċċessivi;

25.  Jifraħ lill-Kumitat għall-kwalità konsistenti tar-rapport ta' attività annwali u jifraħlu talli pprovda rapport ta' impatt annwali komprensiv, li huwa għodda importanti għall-valutazzjoni tal-ħidma tiegħu; jinnota b'sodisfazzjon li fir-rapport ta' attività annwali ġiet ipprovduta tabella eżawrjenti tar-riżorsi umani kollha li jinsabu għad-dispożizzjoni tal-Kumitat;

26.  Jindika li l-membri tal-Kumitat huma rappreżentanti lokali u reġjonali lleġittimati demokratikament li jwettqu attivitajiet politiċi; jemmen li, għaldaqstant, għandhom ikunu soġġetti għall-istess regoli bħal politiċi nazzjonali jew Ewropej oħra f'dak li jirrigwarda l-aċċess tagħhom għall-Kummissjoni u s-servizzi tagħha;

27.  Huwa preokkupat dwar id-dewmien fl-adozzjoni tar-regoli interni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta; jistieden lill-Kumitat jimplimenta dawn ir-regoli mingħajr aktar dewmien;

28.  Ifakkar li l-Kumitat ilu jittratta l-istess każ ta' żvelar ta' informazzjoni protetta sa mill-2003; jenfasizza l-kost konsiderevoli għall-kontribwenti tal-Unjoni u l-ħsara li saret lill-informatur; jitlob b'insistenza li l-Kumitat tar-Reġjuni jikkonforma minnufih mal-konklużjonijiet tas-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-7 ta' Mejju 2013 u jirrikonoxxi l-azzjoni tar-rikorrent bħala leġittima u finalment jagħlaq dan il-każ;

29.  Jenfasizza li l-Parlament mhu se jittollera ebda trattament ħażin ta' informaturi kemm dawk li jkunu jaħdmu miegħu kif ukoll dawk li jaħdmu f'xi istituzzjoni oħra tal-Unjoni u jtenni l-impenn totali tiegħu favur l-ispirtu u l-ittra tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-informaturi.

(1) ĠU L 66, 8.3.2013.
(2) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.


Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
PDF 348kWORD 80k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (2014/2084(DEC))
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510 – C8-0153/2014)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0115/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Ombudsman Ewropew għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Ombudsman Ewropew għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (2014/2084(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0115/2015),

1.  Jinnota b'sodisfazzjon li, fir-Rapport Annwali tagħha 2013, il-Qorti tal-Awdituri osservat li ma ġiet identifikata l-ebda dgħufija sinifikanti fir-rigward tat-temi awditjati relatati mar-riżorsi umani u l-proċeduri ta' akkwist għall-Ombudsman Ewropew ("l-Ombudsman");

2.  Jenfasizza l-fatt li, abbażi tal-ħidma ta' awditjar tagħha, il-Qorti tal-Awdituri kkonkludiet li l-pagamenti kollha kemm huma għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2013 għan-nefqa amministrattiva u ta' tip ieħor tal-istituzzjonijiet u tal-korpi kienu ħielsa minn żbalji materjali;

3.  Jisħaq fuq il-fatt li l-baġit tal-Ombudsman huwa wieħed purament amministrattiv u li fl-2013 kien jammonta għal EUR 9 731 371 (EUR 9 516 500 fl-2012), b'EUR 7 567 371 allokati għat-Titolu I (nefqa relatata mal-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni), EUR 1 606 700 attribwiti għat-Titolu 2 (bini, tagħmir u nefqa mixxellanja tal-operat) u EUR 557 300 għat-Titolu 3 (nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni);

4.  Jieħu nota tal-fatt li, mill-approprjazzjonijiet totali, ġew impenjati 98,20 % (98,30 % fl-2012) u ġew imħallsa 91,82 % (88,69 % fl-2012) b'rata ta' użu ta' 98,20 % (95,88 % fl-2012); jilqa' r-riżultati miksuba fl-2013;

5.  Jinnota t-titjib kontinwu tal-ippjanar finanzjarju u tal-monitoraġġ tiegħu; jappella għat-tkomplija ta' dan l-isforz fl-eżerċizzji baġitarji li jmiss;

6.  Japprova l-Pjan ta' Ġestjoni Annwali tal-Ombudsman għall-2013, li jinkludi tabella ta' valutazzjoni għall-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni (KPIs) maħsuba biex tkejjel il-prestazzjoni tal-Uffiċċju tal-Ombudsman fil-ksib tal-objettivi tiegħu;

7.  Jieħu nota tal-impenn tal-Ombudsman li tkompli ttejjeb is-sistema tagħha għal monitoraġġ u kontroll f'waqthom tal-proċeduri ta' reklutaġġ u ta' akkwist; jappoġġa lill-Ombudsman biex tkompli twettaq monitoraġġ tal-ġestjoni tal-allowances u ttejjeb il-livelli ta' prestazzjoni ta' dik il-ġestjoni;

8.  Jieħu nota tal-fatt li l-Ombudsman tfittex li tilħaq titjib kontinwu fl-ippjanar finanzjarju sabiex tiżgura l-aktar implimentazzjoni effiċjenti possibbli tal-baġit;

9.  Jistieden lill-Ombudsman tniżżel ir-rata mhux użata tas-servizzi ta' interpretazzjoni mitluba matul dik is-sena fir-rapport ta' attività annwali li jmiss;

10.  Jinnota bi tħassib id-diverġenzi enormi bejn l-ispejjeż tat-traduzzjoni fid-diversi istituzzjonjiet tal-Unjoni; jitlob, għalhekk, li l-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali dwar it-Traduzzjoni jidentifika l-kawżi ta' dawn id-diverġenzi u jipproponi soluzzjonijiet li jtemmu n-nuqqas ta' ekwilibriju u jarmonizzaw l-ispejjeż tat-traduzzjoni, filwaqt li jiżguraw rispett sħiħ tal-kwalità u tad-diversità lingwistika; jirrimarka, b'dan il-ħsieb, li l-grupp ta' ħidma għandu jerġa' jniedi l-kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet sabiex jaqsmu bejniethom l-aħjar prattiki u eżiti, u jiddeterminaw f'liema oqsma jistgħu jissaħħu l-kooperazzjoni jew il-ftehimiet interistituzzjonali; jinnota li l-grupp ta' ħidma għandu wkoll ikollu l-għan li jistabbilixxi metodoloġija unifikata, għall-preżentazzjoni tal-ispejjeż tat-traduzzjoni li jkunu jistgħu jużawha l-istituzzjonijiet kollha, sabiex jiġu ssimplifikati l-analiżi u l-paragun tal-ispejjeż; jinnota li l-grupp ta' ħidma għandu jippreżenta dawk is-sejbiet qabel tmiem l-2015; jitlob li l-istituzzjonijiet kollha jieħdu rwol attiv fix-xogħol tal-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali; ifakkar, f'dan ir-rigward, fl-importanza fundamentali tar-rispett tal-multilingwiżmu fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni sabiex niżguraw li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni jingħataw trattament u opportunitajiet ugwali;

11.  Jieħu nota tal-konklużjonijiet tal-awditur intern fir-rapporti ta' awditjar 2013 li s-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll interni huma effikaċi u effiċjenti u li l-azzjonijiet pendenti ngħalqu kollha;

12.  Jilqa' l-fatt li l-għan li jingħalqu 70 % tal-każijiet f'anqas minn sena nqabeż fl-2013; jinnota, madankollu, li l-proporzjon ta' inkjesti magħluqa fi żmien 18-il xahar għadu taħt il-mira stabbilita mill-Ombudsman, minkejja l-fatt li żied minn 79 % għal 81 %; jemmen li l-mira ta' 90 % hija realistika u tista' tinkiseb; jistenna li din il-mira tintlaħaq fl-2014 u li dan ir-riżultat jiġi spjegat fid-dettall fir-rapport ta' attività annwali; jilqa' l-fatt li ngħata bidu għal inkjesti speċifiċi fuq inizjattiva proprja u jitlob li jiġi informat dwar l-eżiti inizjali ta' dawn l-inkjesti;

13.  Jilqa' l-fatt li fl-2012 l-Ombudsman kisbet l-ewwel livell ta' rikonoxximent, "Impenjata għall-Eċċellenza", tal-Fondazzjoni Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kwalità u jilqa' l-fatt li fl-2013 inżammet relazzjoni eċċellenti u produttiva mal-Fondazzjoni;

14.  Jiġbed l-attenzjoni għal-livell għoli ta' nfiq matul l-'away days', konferenzi u avvenimenti simili għall-persunal fl-uffiċċju tal-Ombudsman fl-2013, li kien notevolment ogħla minn dak f'istituzzjonijiet oħrajn; iqis li fi żmien ta' kriżi u tnaqqis baġitarju b'mod ġenerali, il-kost tal-'away days' għall-persunal fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandu jitnaqqas u li dawn l-avvenimenti, fejn ikun possibbli, għandhom isiru fil-binjiet tal-istituzzjonijiet stess, peress li l-valur miżjud li jirriżulta mill-'away days' ma jiġġustifikax kosti daqstant għolja;

15.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li nħatret mara biex taqdi l-funzjoni ta' Ombudsman Ewropew; jinsab imħasseb, madankollu, dwar in-nuqqas ta' nisa b'karigi maniġerjali fl-uffiċċju tal-Ombudsman; jitlob l-introduzzjoni ta' pjan għall-opportunitajiet ugwali speċifikament maħsub għall-karigi maniġerjali bil-għan li jiġi korrett dan l-iżbilanċ mill-aktar fis possibbli;

16.  Iqis li l-Ombudsman għandha tkompli tirsisti għal kwalità konsistenti fir-rapport ta' attività annwali u għandha tipprovdi rapport ta' impatt annwali komprensiv, li huwa għodda importanti għall-valutazzjoni tal-ħidma tagħha;

17.  Jeżiġi li l-politika dwar il-bini tal-Ombudsman tinhemeż mar-rapport annwali tal-attività tiegħu, speċjalment peress li hu importanti li l-kosti ta' tali politika jiġu razzjonalizzati kif jixraq u li dawn ma jkunux eċċessivi;

18.  Jistieden lill-Ombudsman biex fir-rapporti annwali tal-attività tagħha tinkludi, b'konformità mar-regoli eżistenti dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data, ir-riżultati u l-konsegwenzi tal-każijiet magħluqa tal-OLAF, fejn l-istituzzjoni jew xi ħadd mill-individwi li jaħdmu għaliha kienu s-suġġett tal-investigazzjoni;

19.  Jaqbel bis-sħiħ mal-politika ta' trasparenza segwita mill-Uffiċċju tal-Ombudsman, u jitlob li tiddaħħal proċedura għall-valutazzjoni bil-quddiem tal-impatt li jistgħu jkollhom ċerti pubblikazzjonijiet, bil-għan li jiġu ppubblikati flimkien ma' rapport ta' spjegazzjoni, ħalli jiġi evitat li jintużaw b'mod li ma jkunx imparzjali; jirrimarka li din il-proċedura għandha tinbeda mill-Ombudsman f'kooperazzjoni mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, il-Kummissjoni u l-istituzzjoni kkonċernata mill-pubblikazzjoni partikolari;

20.  Jindika li r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman fl-2013 ġie adottat mill-plenarja fil-15 ta' Jannar 2015(7) u jieħu nota tal-osservazzjonijiet li saru fih.

(1) ĠU L 66, 8.3.2013.
(2) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) Testi adottati, P8_TA(2015)0009.


Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
PDF 351kWORD 84k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (2014/2085(DEC))
P8_TA(2015)0129A8-0118/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510) – C8–0154/2014)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8–0118/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (2014/2085(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tas-26 ta’ Frar 2015 dwar inkjesta fuq inizjattiva proprja tagħha OI/1/2014/PMC dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0118/2015),

1.  Jilqa' l-konklużjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-pagamenti kollha kemm huma għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2013 għall-infiq amministrattiv u għal infiq ieħor tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ("il-Kontrollur") kienu ħielsa minn żball materjali u li s-sistemi ta' superviżjoni u kontroll eżaminati għall-infiq amministrattiv u għal infiq ieħor kienu effikaċi;

2.  Jinnota li fir-Rapport Annwali 2013 tagħha, il-Qorti tal-Awdituri osservat li ma ġiet identifikata l-ebda dgħufija sinifikanti fir-rigward tat-temi awditjati b'rabta mar-riżorsi umani u l-proċeduri ta' akkwist għall-Kontrollur;

3.  Jinnota li, fl-2013, il-Kontrollur kellu baġit allokat totali ta' EUR 7 661 409 (EUR 7 624 090 fl-2012), u li r-rata ta' implimentazzjoni kienet 84,7 % (83,2 % fl-2012); iqis li dan hu żvilupp pożittiv u jitlob li jsiru sforzi ulterjuri biex tittejjeb ir-rata ta' implimentazzjoni;

4.  Jisħaq fuq il-fatt li l-baġit tal-Kontrollur huwa wieħed purament amministrattiv; jinnota li r-rata ta' implimentazzjoni tan-nefqa fuq persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni hi ta' 93,41 % (Titolu 1) u li n-nefqa li tirrigwarda bini, tagħmir u nfiq relatat mat-tħaddim tal-istituzzjoni hi ta' 99,14 % (Titolu 2);

5.  Jieħu nota tal-impenn tal-Kontrollur li jkompli jtejjeb is-sistema tiegħu għal monitoraġġ u kontroll f'waqthom tal-proċeduri ta' reklutaġġ u ta' akkwist; jappoġġja lil-Kontrollur fl-issuktar tal-monitoraġġ tal-ġestjoni tal-allowances u fit-titjib tal-livelli ta' prestazzjoni ta' dik il-ġestjoni;

6.  Jikkonstata b'sodisfazzjon li l-awditu ta' segwitu li sar f'Ġunju 2013 mis-servizz ta' awditjar intern tal-Kontrollur ippermetta li tingħalaq il-parti l-kbira tal-azzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet issuġġeriti fil-qasam tal-proċeduri amministrattivi, b'mod li jagħti lok għall-konklużjoni li fil-31 ta' Diċembru 2013 ma kien hemm l-ebda rakkomandazzjoni partikolari xi ssir;

7.  Jikkonstata li l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni dwar is-sikurizzazzjoni tad-data inkluża fl-ilmenti kienet għadha ma tlestietx meta sar l-awditu ta' segwitu f'Ġunju 2013 minħabba dewmien fl-istabbiliment tas-sistema ta' ġestjoni tal-każijiet (CMS); huwa probabbli li din ir-rakkomandazzjoni tiġi implimentata kompletament matul is-sena 2014, ladarba s-CMS ilha operattiva minn Ottubru 2013;

8.  Jikkonstata li l-uffiċjal awtorizzanti b'delega jqis li l-livell ta' ġestjoni u ta' kontroll stabbilit huwa adegwat u qed jitjieb, u li meta tfassal ir-rapport annwali ta' attività għas-sena 2013, ma nstab l-ebda żball sinifikanti, u li għalhekk m'għandha ssir l-ebda riżerva rigward il-kontrolli ex ante;

9.  Itenni li t-Trattat ta' Lisbona saħħaħ il-kompetenzi tal-Kontrollur billi estenda l-protezzjoni tad-data għall-oqsma ta' politika kollha tal-Unjoni; jinnota li d-diskussjonijiet fil-Kunsill dwar il-qafas ġuridiku ġdid tal-protezzjoni tad-data (propost mill-Kummissjoni fil-25 ta' Jannar 2012) għadhom għaddejjin;

10.  Jieħu nota li Titolu III ġdid ġie miżjud mal-baġit tal-Kontrollur bil-ħsieb li jitwaqqaf segretarjat indipendenti għal Bord Ewropew ġdid għall-Protezzjoni tad-Data; jirrikonoxxi li, sakemm jiġi adottat il-qafas ġuridiku, dan it-Titolu ma għandu l-ebda approprjazzjoni;

11.  Jieħu nota tal-fatt li dan l-aħħar ġiet approvata għodda ġdida, Kosting abbażi tal-Attivitajeit, intiża biex tqawwi l-effiċjenza fl-allokazzjoni tar-riżorsi, u li mistennija tkun implimentata fl-2015;

12.  Jitlob li jiġi infurmat dwar l-impatt baġitarju tar-riorganizzazzjoni tas-segretarjat tal-Kontrollur;

13.  Jirrimarka li s-Servizz ta' Awditjar Intern (IAS) ikkonkluda li sar titjib sostanzjali mill-aħħar valutazzjoni tar-riskju li saret fl-2011; iħeġġeġ lill-Kontrollur ikompli għaddej b'dan l-isforz sabiex jindirizza r-rakkomandazzjonijiet miftuħa li għadhom pendenti;

14.  Jinnota l-installazzjoni ta' sistema ta' vidjokonferenza fis-sede l-ġdida tal-Kontrollur; jitlob li jġi infurmat dwar kemm-il darba s-sistema ntużat għal laqgħat fl-2013;

15.  Jappoġġa bis-sħiħ il-ħolqien ta' indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni għall-valutazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; jistieden lill-Kontrollur ikompli jipprovdi t-tabella ta' valutazzjoni fir-rapport ta' attività annwali;

16.  Jesiġi li l-politika dwar il-bini tal-Kontrollur tinhemeż mar-rapport annwali tal-attività tiegħu, speċjalment peress li huwa importanti li l-ispejjeż ta' tali politika jiġu razzjonalizzati kif jixraq u li ma jkunux eċċessivi;

17.  Itenni t-talba tas-sena l-oħra li l-Kontrollur ikollu tabella eżawrjenti tar-riżorsi umani kollha għad-dispożizzjoni tiegħu, imqassma skont il-kategorija, il-grad, is-sess u n-nazzjonalità; jirrimarka li din it-tabella għandha tkun inkluża awtomatikament fir-rapport annwai tal-attività tal-istituzzjoni.

18.  Jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta' nisa f'karigi għolja; jitlob li jitħaddem pjan favur opportunitajiet indaqs, b’mod partikolari fir-rigward ta’ karigi maniġerjali, bl-għan li dan l-iżbilanċ jiġi kkoreġut mill-aktar fis possibbli;

19.  Iqis li fi żmien ta’ kriżi u tnaqqis fil-baġit b’mod ġenerali, l-ispejjeż tal-'away days' tal-persunal fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jitnaqqsu u li dawn l-avvenimenti, fejn ikun possibbli, għandhom isiru fil-binjiet proprji tal-istituzzjonijiet, peress li l-valur miżjud li jirriżulta ma jiġġustifikax infiq daqstant għoli;

20.  Jinnota bi tħassib id-diverġenzi enormi bejn l-ispejjeż tat-traduzzjoni fl-istituzzjonjiet differenti tal-Unjoni; jitlob, għalhekk, li l-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali dwar it-Traduzzjoni jidentifika l-kawżi ta' dawk id-diverġenzi u jipproponi soluzzjonijiet li jtemmu n-nuqqas ta' ekwilibriju u jarmonizzaw l-ispejjeż tat-traduzzjoni, filwaqt li jiżguraw rispett sħiħ tal-kwalità u tad-diversità lingwistika; jirrimarka li, b'dan il-ħsieb, il-grupp ta’ ħidma għandu jerġa' jniedi l-kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet sabiex jaqsmu bejniethom l-aħjar prattiki u eżiti, u jiddeterminaw f'liema oqsma jistgħu jissaħħu l-kooperazzjoni jew il-ftehimiet interistituzzjonali jinnota li l-grupp ta’ ħidma għandu wkoll ikollu l-għan li jistabbilixxi metodoloġija unifikata, għall-preżentazzjoni tal-ispejjeż tat-traduzzjoni li jkunu jistgħu jużawha l-istituzzjonijiet kollha, sabiex jiġu ssimplifikati l-analiżi u t-paragun tal-ispejjeż; jinnota li l-grupp ta' ħidma għandu jippreżenta dawk is-sejbiet qabel tmiem l-2015; jitlob li l-istituzzjonijiet kollha jieħdu rwol attiv fix-xogħol tal-Grupp ta’ Ħidma Interistituzzjonali; ifakkar, f'dan ir-rigward, fl-importanza fundamentali tar-rispett tal-multilingwiżmu fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni sabiex niżguraw li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni jingħataw trattament u opportunitajiet ugwali;

21.  Jaqbel bis-sħiħ mal-politika ta' trasparenza miġjuba 'l quddiem mill-Uffiċċju tal-Ombudsman, u jitlob li tiddaħħal proċedura għall-valutazzjoni bil-quddiem tal-impatt li jistgħu jkollhom ċerti pubblikazzjonijiet, bil-għan li jiġu ppubblikati flimkien ma' rapport ta' spjegazzjoni, ħalli jiġi evitat li jintużaw b'mod li ma jkunx imparzjali; jirrimarka li din il-proċedura għandha titnieda mill-Ombudsman f'kooperazzjoni mal-Kontrollur, mal-Kummissjoni u mal-istituzzjoni kkonċernata mill-pubblikazzjoni partikolari;

22.  Huwa mħasseb dwar id-dewmien fl-adozzjoni tar-regoli dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta; jitlob lill-Kontrollur jimplimentahom bis-sħiħ, mingħajr aktar dewmien;

23.  Jilqa' l-fatt li l-Kontrollur, huwa u jfassal l-istrateġija tiegħu għall-2013-2014, ħa nota tal-osservazzjonijiet li l-Parlament Ewropew għamel fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza għall-2010 u l-2012, u li l-implimentazzjoni tal-istrateġija ħalliet riżultati pożittivi;

24.  Iqis li, b'mod ġenerali, il-Kontrollur għandu joqgħod aktar attent għall-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba rigward il-prinċipju baġitarju tal-annwalità, jiġifieri li juża l-approprjazzjonijiet b'mod ekonomiku, effiċjenti u effikaċi huwa u jaqdi l-kompiti tiegħu.

(1) ĠU L 66, 8.3.2013.
(2) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.


Kwittanza 2013: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
PDF 463kWORD 125k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013: prestazzjoni, ġestjoni u kontroll finanzjarju (2014/2139(DEC))
P8_TA(2015)0130A8-0070/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għad-deċiżjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2012 (COM(2014)0607), u d-dokumenti ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjawha (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  wara li kkunsidra r-rapporti annwali speċifiċi tal-Qorti tal-Awdituri(1) dwar il-kontijiet annwali tal-aġenziji deċentralizzati għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(3), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar ir-regolament finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5), u b'mod partikolari l-Artikolu 110 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali kif ukoll tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0070/2015),

A.  billi din ir-riżoluzzjoni fiha, għal kull entità, skont is-sens tal-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-osservazzjonijiet orizzontali li jakkumpanjaw id-deċiżjonijiet ta’ kwittanza skont l-Artikolu 110 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 u l-Artikolu 3 tal-Anness V tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament;

B.  billi kien hemm żieda sostanzjali fin-numru ta’ aġenziji matul dawn l-aħħar għaxar snin, minn tlieta fis-sena 2000 għal 32 fl-2013;

1.  Itenni l-importanza tal-kompiti mwettqa mill-aġenziji u l-impatt dirett tagħhom fuq il-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini tal-Unjoni, l-awtonomija tal-aġenziji, b’mod partikolari tal-aġenziji regolatorji u dawk bil-funzjoni ta’ ġbir indipendenti ta’ informazzjoni; ifakkar li r-raġuni ewlenija għat-twaqqif tal-aġenziji kienet għall-għan li jitwettqu valutazzjonijiet tekniċi u xjentifiċi indipendenti; jirrimarka li r-rwol tal-aġenziji deċentralizzati huwa li jgħinu lill-Kummissjoni timplimenta l-politiki tal-Unjoni f'isem l-Unjoni stess; jistieden lill-Kummissjoni u lin-Netwerk tal-Aġenziji tal-Unjoni (“in-Netwerk”) biex itejbu l-politiki ta’ komunikazzjoni tagħhom sabiex jiżguraw li l-aġenziji jikkomunikaw b’mod effettiv maċ-ċittadini, sabiex titqajjem kuxjenza dwar il-produttività u l-kisbiet;

2.  Jirrikonoxxi r-rwol tal-aġenziji fl-appoġġ tal-politiki tal-Unjoni; jitlob li dan l-għarfien espert u din il-kapaċità jintużaw b'mod aktar wiesa' fl-istadji rilevanti tal-proċess ta' politika tas-Semestru Ewropew; jenfasizza l-kontribut tal-aġenziji fil-ħidma lejn l-ilħuq tal-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020;

3.  Jagħraf li nħolqu għadd kbir ta' aġenziji fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, iżda jfakkar fl-importanza tal-missjonijiet li jwettqu u l-impatt dirett li għandhom fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini; jenfasizza li l-aġenziji l-ġodda kollha twaqqfu bħala rispons għal ħtieġa reali; jinnota li xi aġenziji fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja huma operattivi u li l-implimentazzjoni tal-baġit tagħhom tiddependi wkoll minn fatturi esterni;

4.  Iqis li d-diskussjoni dwar l-abbozz tal-programmi ta' ħidma annwali u l-istrateġiji pluriennali tal-aġenziji fil-kumitati responsabbli tgħin biex tiżgura li l-programmi u l-istrateġiji jirriflettu l-prijoritajiet politiċi reali;

5.  Jinnota mis-sommarju tal-Qorti tal-Awdituri dwar ir-riżultati tal-awditi annwali tagħha tal-2013 tal-Aġenziji Ewropej u korpi oħra (is-"Sommarju tal-Qorti") li l-baġit 2013 tal-aġenziji ammonta għal madwar EUR 2 biljun, li jirrappreżenta żieda ta’ 25 % meta mqabbel mal-2012 u madwar 1,4 % tal-baġit ġenerali tal-Unjoni; jinnota li din iż-żieda tirriżulta l-aktar mill-aġenziji stabbiliti reċentement u minn responsabbiltajiet ġodda għal xi aġenziji; josserva mis-sommarju tal-Qorti li l-aġenziji jimpjegaw madwar 6 500 uffiċjal permanenti u temporanji li jirrappreżentaw 14 % tat-total tal-uffiċjali tal-Unjoni awtorizzati taħt il-baġit ġenerali tal-Unjoni; jinnota, barra minn hekk, li madwar 2 900 kuntratt jew persunal issekondat qed jaħdmu għall-aġenziji;

6.  Ifakkar li r-riskju għar-reputazzjoni relatata mal-aġenziji huwa għoli għall-Unjoni, għaliex dawn għandhom influwenza sinifikanti fuq il-politika u t-teħid ta’ deċiżjonijiet u fuq l-implimentazzjoni tal-programmi f’oqsma ta’ importanza vitali għaċ-ċittadini tal-Unjoni;

7.  Jinnota li l-prinċipju ta’ “valur għall-flus” jgħodd ukoll għal aġenziji u li dawn għandhom juru li l-prestazzjoni tagħhom hija effettiva, filwaqt li jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkunu infurmati tajjeb dwar ir-riżultati tal-attivitajiet tal-aġenziji; jitlob lin-Netwerk iżomm lill-awtorità ta’ kwittanza informata sew dwar l-użu u l-valur miżjud ta’ sett komuni ta’ prinċipji u manwali dwar sistemi u oqfsa ta' kejl tal-prestazzjoni u d-dokumenti ta’ programmar multiannwali u annwali, indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni, ir-rappurtar u għodod ta’ l-evalwazzjoni;

Approċċ komuni u pjan direzzjonali tal-Kummissjoni

8.  Ifakkar li f’Lulju 2012, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni adottaw Approċċ Komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati (l-"Approċċ Komuni"), ftehim politiku dwar il-ġestjoni futura u r-riforma tal-aġenziji; jieħu nota li l-Kummissjoni hija responsabbli għas-segwitu ta’ dan il-Ftehim;

9.  Jilqa’ l-"Pjan direzzjonali tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-Approċċ Komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati tal-UE" (il-"Pjan Direzzjonali") stabbilit f’Diċembru 2012 u jistieden lill-partijiet kollha involuti biex ikomplu jagħmlu progress fl-implimentazzjoni tal-ideat espressi fih; jirrikonoxxi li l-Kummissjoni stabbilixxiet fil-pjan direzzjonali tagħha pjan dettaljat ta’ kif isir is-segwitu għall-Approċċ Komuni u elenkat 90 kwistjoni li għalihom kienet meħtieġa azzjoni mill-atturi kollha involuti;

10.  Jirrikonoxxi r-rapport ta’ progress tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Approċċ Komuni, l-aġenda tiegħu għall-2013 u lil hinn kif ukoll l-isforzi li saru b’mod konġunt mill-Kummissjoni u mill-aġenziji deċentralizzati li rriżultaw fil-progress dimostrabbli; jilqa' f'dan ir-rigward il-kjarifika tal-modalitajiet u r-rwoli tal-funzjonijiet ta' kontroll intern u s-servizzi tal-awditjar intern tal-aġenziji fir-Regolament Finanzjarju ta' Qafas rivedut(6) (FFR), kif ukoll fil-linji gwida għall-istrateġiji kontra l-frodi tal-aġenziji elaborati mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi.

11.  Jirrikonoxxi, min-naħa tan-Netwerk, li l-aġenziji għamlu progress tajjeb f’termini ta’ implimentazzjoni tal-azzjonijiet previsti fl-Approċċ Komuni; jirrikonoxxi barra minn hekk li, skont l-istħarriġ li n-Netwerk nieda fost l-aġenziji suġġetti għall-Pjan Direzzjonali, ir-rata ta' tlestija ta’ azzjonijiet tal-pjan direzzjonali relevanti għall-aġenziji hija ta’ 96 %;

12.  Jieħu nota li s-servizzi tal-Kummissjoni żviluppaw dispożizzjonijiet standard li jinkludu dispożizzjonijiet legali xierqa li jirriflettu l-prinċipji miftiehma fl-Approċċ Komuni, kif ukoll dispożizzjonijiet oħra normalment parti mill-atti kostituttivi tal-aġenziji; jirrikonoxxi li dawn id-dispożizzjonijiet standard huma użati bħala punt ta’ referenza meta jinħolqu aġenziji ġodda jew meta l-atti kostituttivi eżistenti jiġu riveduti;

13.  Jinnota li fuq il-bażi tal-kontribuzzjoni tal-aġenziji, il-Kummissjoni elaborat linji gwida b’dispożizzjonijiet standard għal ftehimiet dwar il-kwartieri ġenerali bejn l-aġenziji deċentralizzati u l-Istati Membri ospitanti; jinnota bi tħassib li 10 aġenziji għad m'għandhomx ftehim dwar il-kwartieri ġenerali; iħeġġeġ dawn l-aġenziji biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-ftehimiet dwar il-kwartieri ġenerali b’mod effettiv u bħala prijorità sabiex tiżdied l-effiċjenza u jiġu ffrankati l-ispejjeż; jesprimi t-tħassib tiegħu li n-nuqqas ta' ftehimiet tal-kwartieri ġenerali jista' jkollu implikazzjonijiet serji għall-persunal tal-aġenziji u jistieden lill-Istati Membri biex jikkonkludu l-ftehimiet qabel il-bidu tal-proċedura ta’ kwittanza li jmiss;

14.  Iqis li jeħtieġ li titwettaq valutazzjoni serja biex tevalwa l-possibbiltà li ssir fużjoni ta’ aġenziji li jwettqu kompiti simili, mhux biss biex tiġi evitata l-ħela tar-riżorsi iżda wkoll biex tinħoloq massa kritika li tagħmel l-aġenziji verament effettivi;

15.  Jaċċerta ruħu li l-Kummissjoni tejbet is-servizz tagħha għall-aġenziji kemm fil-forma ta’ rakkomandazzjonijiet ġenerali kif ukoll dawk speċifiċi permezz tal-użu tal-informazzjoni u s-suġġerimenti pprovduti min-Netwerk; jinnota li fil-kuntest ta’ riżorsi finanzjarji u umani limitati, dan it-titjib wassal biex jitqiesu miżuri strutturali possibbli intiżi biex jirrazzjonalizzaw il-funzjonament tal-aġenziji; Jinnota li dawn il-miżuri diġà pproduċew riżultati bħal kondiviżjoni tas-servizzi bejn l-aġenziji u jinkoraġġixxi lill-aġenziji biex ikomplu dawn l-isforzi;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

16.  Ifakkar li l-prinċipju tal-annwalità hu wieħed mit-tliet prinċipji bażiċi tal-kontabbiltà, flimkien mal-unità u l-bilanċ, li huma indispensabbli biex tiġi żgurata implimentazzjoni effikaċi tal-baġit tal-Unjoni; jinnota li l-aġenziji deċentralizzati xi kultant ma jikkonformawx bis-sħiħ ma’ dak il-prinċipju; jistieden lill-aġenziji sabiex jiġu minimizzati l-iżbalji f’dan ir-rigward;

17.  Jinnota mis-sommarju tal-Qorti li livell għoli ta’ approprjazzjonijiet impenjati riportati jibqa’ l-aktar kwistjoni frekwenti dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja u li din il-kwistjoni kienet tikkonċerna 24 aġenzija; jirrikonoxxi li l-livell għoli ta’ riporti jmur kontra l-prinċipju baġitarju tal-annwalità;

18.  Jieħu nota li f’seba’ każijiet, il-Qorti tal-Awdituri xorta nnotat livell għoli ta’ kanċellazzjonijiet ta’ riporti minn snin preċedenti; josserva li tali riporti jindikaw li l-approprjazzjonijiet riportati saru fuq il-bażi ta’ ħtiġijiet stmati b'mod eċċessiv jew ma kinux altrimenti ġustifikati; jistieden lill-aġenziji jagħmlu kulma jistgħu, u b'mod speċjali jimplimentaw proċessi mtejba ta' ppjanar baġitarju, ħalli fil-futur jipprevjenu riporti, b’mod partikolari b'konċentrazzjoni fuq dawk l-aġenziji, li kkanċellaw riporti minn snin preċedenti;

19.  Jirrikonoxxi li l-Kummissjoni adottat il-FFR fit-30 ta' Settembru 2013 bil-għan li jiġu ssimplifikati r-regoli applikabbli għall-aġenziji;

20.  Jinnota li sabiex tiġi żgurata koerenza u komparabbiltà aħjar bejn id-dokumenti prodotti mill-aġenziji, il-Kummissjoni qed taħdem flimkien magħhom dwar il-linji gwida għad-dokument ta’ pprogrammar, li tikkonsisti f’komponent annwali u multiannwali, kif ukoll fuq mudell ta’ rapporti annwali tal-attività konsolidati (RAA) adattati għar-rekwiżiti stabbiliti mill-FFR;

21.  Jinnota li l-FFR jipprevedi RAA ikkonsolidat li jrid jintbagħat sal-1 ta' Lulju ta’ kull sena lill-Kummissjoni, il-Qorti tal-Awdituri u l-awtorità ta’ kwittanza li jikkombina l-informazzjoni mir-RAA, rapporti ta’ awditjar interni u esterni kif ukoll rapporti finanzjarji skont ir-regolament finanzjarju ta’ qafas preċedenti; jinnota li r-rapporti ta’ kwittanza jibqgħu separati minħabba n-natura speċifika tagħhom u d-destinatarji tal-kontijiet proviżorji;

22.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li fil-każ tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-Frontex, il-Qorti tal-Awdituri għad trid toħroġ opinjoni kwalifikata dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tagħhom; huwa mħasseb li għad hemm għadd kbir (97) ta’ kummenti mill-Qorti tal-Awdituri li jaffettwaw 35 aġenzija; iħeġġeġ lin-Netwerk biex jara li l-aġenziji kkonċernati jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jieħdu azzjoni fuq l-osservazzjonijiet tal-Qorti;

Il-kooperazzjoni fost l-aġenziji - servizzi komuni u ta’ sinerġiji

23.  Jesprimi d-dubji tiegħu dwar il-postijiet ġeografiċi ta’ aġenziji, li ħafna minnhom jinsabu 'l bogħod minn istituzzjonijiet Ewropej oħra; huwa tal-opinjoni li għall-ħarsien tal-indipendenza tal-aġenziji, id-distanza ġeografika mhix meħtieġa, u lanqas ma hija fiha nnifisha salvagwardja kontra interferenzi mhux mixtieqa jew mingħand il-Kummissjoni jew l-Istati Membri, iżda fil-każijiet kollha li ġġib magħha spejjeż addizzjonali tal-ivvjaġġar, u tagħmilha aktar diffiċli li wieħed jibbenefika mis-sinerġiji, bħal aktar servizzi amministrattivi u finanzjarji ċentralizzati kondiviżi minnhom kollha jew minn għadd ta’ aġenziji;

24.  Jinnota li l-aġenziji kollha eżaminaw il-proċessi amministrattivi interni tagħhom skont ir-rakkomandazzjonijiet preċedenti mill-awtorità ta’ kwittanza; jinnota, barra minn hekk, li numru ta’ aġenziji diġà għandhom valutazzjoni tal-proċessi regolari mwettqa skont Ċertifikazzjoni ISO (ISO 9001) kif ukoll awditi mwettqa mill-kwalità tagħhom u d-dipartimenti tal-awditjar interni; jirrikonoxxi l-fatt li xi aġenziji kkuntrattaw l-assistenza ta’ konsulenti biex iwettqu evalwazzjoni tal-proċessi amministrattivi interni tagħhom;

25.  Jilqa’ l-fatt li l-FFR jipprevedi l-possibbiltà ta’ kondiviżjoni jew trasferiment ta’ servizzi fejn il-kosteffiċjenza tista’ tinkiseb; ifakkar li l-aġenziji diġà jfittxu sinerġiji, jiskambjaw l-aħjar prattiki u jikkondividu s-servizzi għall-operazzjoni effiċjenti tagħhom u sabiex isir l-aħjar użu mir-riżorsi tagħhom; jirrikonoxxi l-evoluzzjoni ta’ kooperazzjoni tal-aġenziji bejniethom li se jintensifikaw aktar fis-snin li ġejjin u biex dawn ikunu jistgħu jibqgħu jwettqu l-objettivi tagħhom; jinnota li 82 % tal-aġenziji ffirmaw memorandum ta’ qbil ma’ aġenziji oħra; jistieden lill-aġenziji biex ikomplu jespandu l-kooperazzjoni tagħhom li diġà hija stabbilita sew u s-servizzi kondiviżi; jistieden lill-aġenziji sabiex ifittxu b’mod proattiv iżjed kollaborazzjoni bejniethom sabiex titjieb l-effiċjenza u l-effikaċja ta’ xogħolhom;

26.  Jirrikonoxxi mill-aġenziji li nħolqot għodda tal-komunikazzjoni onlajn li sservi bħala pjattaforma għall-iskambju tal-informazzjoni, l-għarfien u tal-aħjar prattiki fost l-aġenziji, u inkluż database ta’ servizzi kondiviżi f’diversi oqsma u referenzi għal inizjattivi ġodda; jinnota li l-kooperazzjoni bejn l-aġenziji qed tiżdied kontinwament fl-oqsma speċjalizzati rispettivi tagħhom u li, fil-futur qarib, 65 % tal-aġenziji jistennew li jikkonkludu inizjattivi ġodda u jiffirmaw memoranda ta’ qbil ġodda ma’ aġenziji oħra;

Prestazzjoni

27.  Jilqa’ l-fatt li kien hemm qbil dwar sett komuni ta’ prinċipji għal ġestjoni effiċjenti u effettiva orjentata lejn ir-riżultati, kif ukoll linji gwida komuni dwar is-sistemi ta’ kejl tal-prestazzjoni, dokumenti ta' programmazzjoni multiannwali u annwali u r-rappurtar u l-għodod ta’ evalwazzjoni; jenfasizza li huwa importanti li n-Netwerk isir membru tal-Grupp ta’ Ħidma Interistituzzjonali dwar il-Prestazzjoni il-ġdid biex jitħeġġeġ fehim komuni tal-kunċett ta’ prestazzjoni tajba u mtejba; jitlob li l-Qorti tal-Awdituri tipprovdi evalwazzjoni tal-prestazzjoni u r-riżultati tal-aġenziji qabel ir-reviżjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali fl-2016;

28.  Huwa tal-opinjoni li t-tendenza li r-rapportar jiffoka aktar fuq l-effikaċja u r-riżultati milħuqa hija waħda pożittiva; jitlob li tissaħħaħ aktar is-sistema ta' rapportar f'dan ir-rigward sabiex titjieb ir-responsabbiltà demokratika tal-aġenziji;

Il-ġestjoni tar-riżorsi umani

29.  Jinnota li, f’Lulju 2013, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni(7) li tistabbilixxi l-ipprogrammar ta’ riżorsi umani u finanzjarji għall-aġenziji deċentralizzati għall-perjodu 2014-2020, bil-ħsieb li tiġi żgurata l-kompatibbiltà tar-riżorsi mar-restrizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-rigward mill-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020;

30.  Jikkonstata min-Netwerk li l-biċċa l-kbira tal-aġenziji diġà implimentaw, minkejja li dan għamluh b'diffikultà kbira, it-tnaqqis mitlub fil-persunal ta’ 5 % fil-pjanijiet pluriennali dwar l-organigrammi ta’ politika tal-persunal rispettivi tagħhom jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Kummissjoni ħolqot grupp ta’ ridistribuzzjoni addizzjonali ta’ 5 % tal-persunal , biex b’hekk effettivament imponiet tnaqqis addizzjonali fl-organigrammi tal-aġenziji u marret lil hinn mill-mira miftiehma ta’ 5 %;

31.  Jirrikonoxxi min-Netwerk li xi aġenziji diġà qed iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet serji biex jaqdu l-mandati tagħhom bir-riżorsi limitati li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom; jinnota bi tħassib li l-aġenzija se jsibuha diffiċli li jipprovdu l-istess livell ta’ kwalità tax-xogħol jekk dan il-proċess ta’ tnaqqis addizzjonali tal-persunal ikompli, peress li l-Unjoni qed tafda f'idejhom għadd dejjem akbar ta’ kompiti u responsabbiltajiet; jitlob lill-Kummissjoni tirrevedi l-pjan tagħha rigward it-tnaqqis addizzjonali fil-persunal u li tadattah skont il-volum tax-xogħol u d-domanda għar-riżorsi ta' kull aġenzija;

32.  Ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-proċedura tal-baġit li l-persunal iffinanzjat minn ħlasijiet magħmula mill-industrija, u konsegwentement mhux iffinanzjat mill-baġit tal-Unjoni, m'għandux jintlaqat mit-tnaqqis annwali ta' 1 % applikat mill-Unjoni; iqis li l-Kummissjoni għandha tittrattabħala każ separat dawk l-aġenziji li huma ffinanzjati primarjament mill-baġit tal-Unjoni, u tressaq qafas speċifiku għal dawk l-aġenziji li huma ffinanzjati primarjament mill-industrija, li għandu jkun proporzjonali għas-servizzi mogħtija mill-aġenzija kkonċernata;

33.  Hu tal-fehma li, b'mod ġenerali, għandu jsir titjib fil-proċeduri tar-reklutaġġ u, fost l-oħrajn, b'fokus fuq it-trasparenza tagħhom;

34.  Jinnota li n-Netwerk qabel li jistabbilixxi grupp ta’ investigaturi ta’ bejn l-aġenziji sabiex iwettqu investigazzjonijiet dixxiplinari; jirrikonoxxi li l-kandidati nnominati mill-aġenziji se jipparteċipaw f’azzjoni ta’ taħriġ speċifiku għal dan l-għan li jitwettaq mill-Uffiċċju ta’ Investigazzjoni u Dixxiplina tal-Kummissjoni;

Kooperazzjoni tan-netwerk mal-Parlament

35.  Huwa sodisfatt bil-kooperazzjoni tan-Netwerk mal-kumitat Parlamentari responsabbli u jinnota d-disponibbiltà u l-ftuħ tad-diretturi tal-aġenziji kkuntattjati mill-kumitat fil-qafas tal-proċedura annwali ta’ kwittanza; jistieden lin-netwerk u l-aġenziji individwali biex ikomplu jespandu l-komunikazzjoni u koperazzjoni tagħhom mal-Parlament lil hinn mill-proċedura ta’ kwittanza;

Kunflitti ta’ interess u trasparenza

36.  Josserva li, wara l-azzjoni tal-pjan direzzjonali, il-Kummissjoni ppubblikat il-"Linji gwida dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess fl-aġenziji deċentralizzati tal-UE" (il-"Linji gwida") f’Diċembru 2013; Jinnota li dawn il-Linji gwida jinkludu dispożizzjonijiet dwar pubblikazzjoni ta’ dikjarazzjonijiet ta’ interessi għall-membri tal-bord ta' tmexxija, id-diretturi eżekuttivi, l-esperti f’kumitati xjentifiċi jew korpi u persunal oħra bħal dawn; jinnota, barra minn hekk, li l-Linji gwida jipprovdu referenza ċara għall-politiki adottati mill-aġenziji; jinnota li għadd ta’ aġenziji ħarġu jew aġġornaw il-politiki tagħhom dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess biex jirriflettu l-Linji gwida;

37.  Jinnota li l-linji gwida mhumiex legalment vinkolanti fuq l-aġenziji u jappella lill-Kummissjoni biex teżamina kif aktar ftehimiet vinkolanti mal-aġenziji jistgħu jiġu konklużi biex tkun promossa t-trasparenza u biex jiġu evitati l-kunflitti ta’ interess;

38.  Jirrikonoxxi mill-aġenziji li l-fiduċja taċ-ċittadini tal-Unjoni fl-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi Ewropej hija tal-ogħla importanza; jinnota li l-aġenziji introduċew għadd ta’ miżuri u għodod konkreti sabiex jiġu indirizzati b’mod adegwat ir-riskji ta’ kunflitti ta’ interess attwali u perċepiti; jinnota li 88 % tal-aġenziji diġà adottaw politiki rilevanti għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess, filwaqt li t-12 % li jifdal huma fil-proċess li jagħmlu dan; jinnota li l-politiki ta’ 81 % tal-aġenziji jikkunsidraw l-esperti nazzjonali sekondati, u l-persunal estern u interim;

39.  Jinnota, madankollu, li għadd ta’ aġenziji għadhom jesperjenzaw diffikultajiet bl-implimentazzjoni ta’ politiki tal-indipendenza tagħhom, b’mod partikolari fir-rigward tal-persunal tal-gruppi ta’ esperti u panils xjentifiċi u kumitati; jirrakkomanda lill-agenziji li jindirizzaw din il-kwistjoni flimkien mal-Kummissjoni, b’kont meħud ukoll tar-rakkomandazzjonijiet imqajma mill-inkjesta fuq inizjattiva proprja tal-Ombudsman Ewropew (OI/6/2014/NF) li bdiet fit-12 ta’ Mejju 2014, deskritta f’ittra lill-Kummissjoni dwar il-kompożizzjoni tal-gruppi esperti tal-Kummissjoni;

40.  Jinnota li 61 % tal-aġenziji diġà ppubblikaw s-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta’ interess tal-membri tal-bord ta’ tmexxija tagħhom, tal-persunal maniġerjali u tal-esperti esterni u interni fuq il-websajt tagħhom; jirrikonoxxi li l-aġenziji li jifdal qablu li jippubblikaw l-istess informazzjoni fuq l-adozzjoni ta’ politika riveduta u jistenna li dawn l-aġenziji jadottaw politika riveduta u jippubblikaw din l-informazzjoni mingħajr dewmien bla bżonn;

41.  Jinnota li l-esperti nazzjonali sekondati u l-persunal estern u interim mhumiex speċifikament imsemmija fil-linji gwida u li, speċjalment fil-każ tal-hekk imsejħa esperti indipendenti, għad hemm lok għal interpretazzjoni, pereżempju, fil-każ ta’ akkademiċi li impenjaw irwieħhom ukoll għar-riċerka għal kumpaniji individwali jew il-komunità tan-negozju b’mod ġenerali; jistieden lin-Netwerk sabiex jiżgura approċċ armonizzat f’dan ir-rigward, li jipprevjeni wkoll kwalunkwe kunflitt ta’ interess indirett;

42.  Jirrikonoxxi li l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) elabora linji gwida għal strateġiji kontra l-frodi tal-aġenziji u li qies il-kontribuzzjoni tal-aġenziji meta jkun qed jagħmel dan; jinnota li l-OLAF ta appoġġ lill-aġenziji biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta’ dawk il-linji gwida;

43.  Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex tagħti segwitu dwar ir-Rapport Speċjali tagħha Nru 15/2012 “Il-ġestjoni ta’ kunflitti ta’ interess f’Aġenziji magħżula tal-UE”;

44.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex twettaq evalwazzjoni regolari tat-trasparenza u l-integrità tal-aġenziji u sabiex ir-riżultati ta’ tali evalwazzjoni jsiru pubblikament disponibbli;

Viżibbiltà

45.  Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ viżibbiltà u responsabbiltà demokratika tal-aġenziji, billi dawn ġeneralment ma tantx huma magħrufin maċ-ċittadini u huma vulnerabbli fir-rigward ta’ influwenzi esterni minn lobbyists speċjalizzati, b’mod partikolari minn dawk li jirrappreżentaw negozji kbar;

46.  Jirrikonoxxi li fl-2014, kważi l-aġenziji kollha inkludew fuq il-websajts tagħhom id-dikjarazzjoni li huma aġenziji tal-Unjoni; iħeġġeġ lill-aġenziji li jifdal biex iżidu d-dikjarazzjoni bħala kwistjoni ta’ urġenza u jistieden lill-aġenziji jiżguraw li huma u l-ħidma tagħhom huma assoċjati mal-Unjoni;

47.  Jilqa' l-inizjattiva ta' ftit mill-aġenziji li jintroduċu l-konsultazzjonijiet pubbliċi dwar ftit mill-politiki tagħhom; jistieden lill-aġenziji biex ikomplu b’din il-prattika;

48.  Jinnota li, f’dak li għandu x’jaqsam mar-responsabbiltà soċjali, il-kuntratti kollha ffirmati mill-aġenziji għas-servizzi esterni jorbtu lill-kuntratturi biex jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni lokali tat-taxxa u tax-xogħol; jirrikonoxxi li l-aġenziji impenjaw ruħhom ukoll għal aktar azzjonijiet li jippromwovu r-responsabbiltà soċjali, jew minħabba l-profil soċjali tal-missjonijiet speċifiċi tagħhom jew fir-rigward tal-komunitajiet lokali li fihom huma bbażati;

49.  Jinnota b’mod partikolari l-azzjonijiet li ġejjin:

   l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini qed tippubblika proporzjon ferm kbir tal-produzzjoni tagħha fuq il-websajt tagħha, sabiex ittejjeb l-informazzjoni pubblika u l-kuxjenza,
   iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali qed tappoġġa b’mod attiv il-muniċipalità ta’ Thessaloniki fl-esplorazzjoni ta’ possibbiltajiet biex jidentifika u jqabbel il-ħiliet fil-livell lokali u reġjonali kif ukoll iqassam mill-ġdid it-tagħmir tal-IT deklassifikat tiegħu fl-iskejjel lokali u karitajiet abbażi ta’ proċess ta’ applikazzjoni u allokazzjoni trasparenti,
   il-programm innovattiv tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ dwar l-attivitajiet tal-midja soċjali matul is-Sena Ewropea għall-Ġlieda kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali fl-2010 rebaħ premijiet internazzjonali u tali approċċ partiċipattiv kompla nxtered fost l-attivitajiet tiegħu;

50.  Jinnota li aġenzija waħda biss, iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT), tippubblika l-RAA tagħha fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, filwaqt li tliet aġenziji jittraduċi sommarji tal-RAA tagħhom fi 23 lingwa uffiċjali, bil-Gaeliku li huwa l-eċċezzjoni;

51.  Jinnota li taħt it-tmexxija tas-CdT, in-Netwerk wettaq stħarriġ dwar approċċi tal-aġenziji għall-multilingwiżmu; jinnota li dan l-istħarriġ juri varjazzjonijiet kbar fl-approċċi attwali għall-multilingwiżmu u josserva li, peress li kull aġenzija għandha udjenzi fil-mira differenti, it-talbiet tal-partijiet ikkonċernati kif ukoll il-baġits u l-iskali differenti, ma jistax ikun hemm politika ta' "qies wieħed għal kulħadd" fir-rigward tal-ilsna għall-aġenziji kollha;

52.  Jirrikonoxxi madankollu li l-aġenziji kollha qed jaħdmu favur l-applikazzjoni ta' prattika ta’ multilingwa fil-preżenza onlajn tagħhom u qed jimmiraw biex ikollhom tal-inqas sezzjoni jew dokument fil-websajt tagħhom li jipprovdi informazzjoni bażika dwar l-aġenzija fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni; jirrimarka li għalkemm approċċ multilingwi jeħtieġ impenn finanzjarju sinifikanti, hemm il-ħtieġa li l-aġenziji jieħdu azzjoni immedjata f’dan il-qasam;

53.  Jinnota li r-riżultati tal-ħidma tal-aġenziji huma disponibbli pubblikament permezz tal-inklużjoni tal-RAA tagħhom fuq il-websajts tagħhom; jinnota, barra minn hekk, li partijiet tal-RAA jinkludu deskrizzjonijiet li jispjegaw f’termini aċċessibbli kif il-fondi tal-Unjoni huma użati fil-baġit tal-aġenziji; josserva li l-parti l-kbira tal-aġenziji jipproduċu rapporti relatati mal-impatt tal-kompiti speċifiċi tagħhom fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni u li jispjegaw għaliex il-ħidma tagħhom hija importanti;

54.  Jinnota li ħafna aġenziji saħħew il-preżenza onlajn tagħhom, u għamlu sforzi sostanzjali biex iżidu l-viżibbiltà tagħhom and jilqa' l-approċċ proattiv f’dan ir-rigward; ikompli jistieden lill-aġenziji biex iżidu l-viżibbiltà tagħhom permezz ta' għodod oħrajn bħalma huma n-netwerks soċjali, il-jiem għall-pubbliku, il-preżenza fil-fieri u għodod simili oħrajn sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini Ewropej ikunu infurmati tajjeb b’mod trasparenti dwar il-ħidma tal-aġenziji;

Kontrolli interni

55.  Josserva li 10 aġenziji kellhom b’kollox 17-il kumment relatat ma’ kwistjonijiet ta’ kontroll intern, li jirrappreżentaw progress meta mqabbel mal-2012, fejn 22 Aġenzija kellhom 34 kumment rigward l-istess kwistjonijiet; jinnota li f’erba’ każijiet dawk il-kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni tal-istandards ta’ kontroll intern li ma ġewx adottati fi tmiem is-sena jew adottata imma implimentati parzjalment biss, jew għal liema azzjonijiet korrettivi kienu għadhom għaddejjin; jinnota li l-kummenti rigward il-ġestjoni tal-assi fissi u l-ġestjoni tal-għotjiet naqas meta mqabbel mal-2012;

56.  Jinnota li r-rwoli tas-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni (IAS) u l-Kapaċitajiet tal-Awditjar Intern tal-aġenziji (IACs) ġew iċċarati aktar mill-FFR billi ġie stabbilit il-post għall-koordinazzjoni msaħħa tal-ħidma, l-iskambju ta’ informazzjoni u s-sinerġiji globali bejniethom; jinnota li l-FFR jagħti lill-Aġenziji l-possibbiltà li jikkondividu l-IACs tagħhom u jistedinhom jagħmlu dan, fejn ikun possibbli;

57.  Jistieden b'mod ġenerali lill-Qorti tal-Awdituri biex tiffoka aktar fuq l-awditjar tal-ġestjoni finanzjarja soda tal-aġenziji, jiġifieri l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effikaċja li biha l-aġenziji użaw l-approprjazzjonijiet tagħhom biex iwettqu r-responsabbiltajiet tagħhom;

Aġenziji ffinanzjati minnhom infushom

58.  Itenni li l-korpi tal-Unjoni li għalihom ir-regoli finanzjarji stabbiliti fil-FFR ma japplikawx għandhom jistabbilixxu, għal raġunijiet ta’ konsistenza, regoli simili, fejn xieraq(8); jenfasizza li l-bilanċi favorevoli attwali għandhom jiġu ttrattati mill-aktar fis possibbli, u għandha tiġi esplorata l-possibbiltà ta’ riallokazzjoni tal-flus lejn il-baġit tal-Unjoni, u jirreferi l-kwistjoni quddiem il-Grupp ta’ Ħidma Interistituzzjonali dwar il-Prestazzjoni għall-konsiderazzjoni;

Kummenti oħra

59.  Jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforzi magħmula mill-aġenziji biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-kosteffettività tal-ambjent tax-xogħol u kemm dan huwa favur l-ambjent; iħeġġeġ lill-aġenziji biex ikomplu jfittxu soluzzjonijiet kosteffettivi u favur l-ambjent fir-rigward tax-xogħol u l-ġestjoni tal-bini u biex iżidu l-utilità ta’ soluzzjonijiet diġitali bħal konferenzi bl-użu ta’ vidjows sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u spejjeż oħrajn;

o
o   o

60.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-aġenziji suġġetti għal din il-proċedura ta' kwittanza, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU C 442, 10.12.2014.
(2) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(6) Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013.
(7) COM(2013)0519.
(8) Attwalment is-CPVO (L-Uffiċċju Komunitarju dwar il-Varjetà tal-Pjanti) f’Angers u l-UASI (Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern) f’Alicante.


Kwittanza 2013: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
PDF 437kWORD 96k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2123(DEC))
P8_TA(2015)0131A8-0117/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-sbatax ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Aġenzija għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8–0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija(5), u b'mod partikolari l-Artikolu 24 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0117/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lid-Direttur tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2123(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija(8),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(9) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Aġenzija għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8–0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(10),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(11), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija(12), u b'mod partikolari l-Artikolu 24 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(13),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14),, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0117/2015),

1.  Jikkonstata li l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija huma kif annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2123(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0117/2015),

A.  billi, skont ir-rapporti finanzjarji tiegħu, il-baġit finali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija ("l-Aġenzija") għas-sena finanzjarja 2013 kien jammonta għal EUR 11 930 220, li jirrappreżenta żieda ta' 64,74 % meta mqabbel mal-baġit għall-2012, u dan minħabba l-fatt li l-Aġenzija ġiet stabbilita reċentement u bħala riżultat tal-implimentazzjoni tar-Regolament REMIT(15); billi l-baġit kollu tal-Aġenzija ġej mill-baġit tal-Unjoni,

B.  billi l-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti"), fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013 ("ir-rapport tal-Qorti"), stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Aġenzija huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari,

Segwitu għall-kwittanza 2012

1.  Jikkonstata mir-rapport tal-Qorti li fir-rigward taż-żewġ kummenti li saru fir-rapport tal-Qorti tal-2011 u mmarkati bħala "Għadha għaddejja" fir-rapport tal-Qorti tal-2012, ittieħdu azzjonijiet korrettivi u ż-żewġ rakkomandazzjonijiet huma issa mmarkati fir-rapport tal-Qorti bħala "Ikkompletati"; jikkonstata, barra minn hekk, li fir-rigward tal-ħames kummenti li saru fir-rapport tal-Qorti tal-2012, ittieħdu azzjonijiet korrettivi u tliet kummenti issa huma mmarkati bħala ''Ikkompletata'' u tnejn bħala "Għadha għaddejja";

2.  Jirrikonoxxi mill-Aġenzija li ġew formalizzati miżuri fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet dwar il-proċeduri ta’ reklutaġġ tal-Aġenzija bl-adozzjoni tad-Deċiżjoni tad-Direttur tagħha 2014-06 tal-4 ta’ April 2014; jikkonstata li din id-deċiżjoni ġiet ippreżentata quddiem il-Qorti u jistieden lill-Aġenzija tinforma lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-opinjoni tal-Qorti hekk kif din issir disponibbli;

3.  Jirrikonoxxi li l-Aġenzija implimentat sensiela ta’ miżuri sabiex itejbu l-proċessi tal-ippjanar tal-baġit bl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' sett ta' linji gwida li għandhom jiġu segwiti mill-atturi involuti fil-proċess tal-ippjanar baġitarju, kif ukoll twettaq eżerċizzji regolari ta' previżjoni u rieżami tal-konsum tal-approprjazzjonijiet, inkluż monitoraġġ kull xahar u rappurtar dwar l-implimentazzjoni tal-baġit;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

4.  Jikkonstata bi tħassib mir-Rapport 2013 ta' Attività Annwali tal-Aġenzija li ma ntlaħaq l-ebda ftehim għal kwalunkwe kontribuzzjoni lejn l-Aġenzija mill-Istati tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles;

5.  Jikkonstata li l-isforzi għall-monitoraġġ tal-baġit matul is-sena finanzjarja 2013 irriżultaw f’rata ta’ implimentazzjoni baġitarja ta’ 97,53 %, li tirrappreżenta żieda ta' 4 % meta mqabbla mal-2012, u li r-rata ta’ eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament ta' 55,00 % kienet baxxa, taħt il-mira tal-Aġenzija ta’ 70 % skont ir-rapport ta' attività annwali, l-aktar minħabba l-wasla tard ta' EUR 2 989 000 permezz ta’ baġit emendat approvat fil-31 ta’ Ottubru 2013;

6.  Jikkonstata bi tħassib li l-Aġenzija kellha EUR 5 500 000 f'kontanti fi tmiem is-sena; jistieden lill-Aġenzija biex tiżgura mmaniġġjar tat-teżor rigoruż fil-futur;

Impenji u riporti

7.  Jieħu nota li total ta’ EUR 1 900 000 mill-approprjazzjonijiet impenjati tat-Titolu II ġie riportat għall-2014, primarjament bħala riżultat tal-implimentazzjoni tar-Regolament REMIT; jikkonstata li skont l-opinjoni tal-Qorti, din hija attività operattiva u pluriennali li kellha tiġi bbaġitjata taħt it-Titolu III; jikkonstata, barra minn hekk, li dan in-nuqqas ġie rettifikat f’approprjazzjonijiet impenjati sussegwenti;

8.  Jikkonstata, barra minn hekk, li r-riporti għall-approprjazzjonijiet tat-Titolu III ammontaw għal EUR 3 100 000, li jirrappreżentaw 91 % tat-total tal-approprjazzjonijiet tat-Titolu III; jirrikonoxxi l-fatt li dawn ir-riporti huma relatati mar-Regolament REMIT u li rata eċċezzjonalment għolja tagħhom hija prinċipalment dovuta għal EUR 2 989 000 riċevuti permezz ta’ baġit emendat approvat fil-31 ta’ Ottubru 2013;

9.  Jirrikonoxxi mill-Aġenzija li ġiet implimentata sensiela ta’ miżuri sabiex itejbu l-proċessi tal-ippjanar tal-baġit; jappella lill-Aġenzija biex tinforma lill-awtorità ta’ kwittanza dwar il-progress u r-riżultati ta’ dawk il-miżuri;

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u trasparenza

10.  Jirrikonoxxi mill-Aġenzija li l-politika tagħha dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interessi ġiet riveduta abbażi tal-Linji Gwida tal-Kummissjoni dwar il-Prevenzjoni u l-Ġestjoni tal-Kunflitti ta’ Interess fl-Aġenziji Deċentralizzati tal-UE; jieħu nota li bħala riżultat ta’ dak ir-rieżami, l-Aġenzija abbozzat politika ġdida li ġiet soġġetta għall-proċess ta’ konsultazzjoni interna tal-Aġenzija u għandha tiġi adottata mill-Bord tal-Amministrazzjoni tagħha; jappella lill-Aġenzija biex tinforma lill-awtorità ta’ kwittanza dwar ir-riżultati tal-valutazzjoni ladarba jkunu disponibbli;

11.  Jirrikonoxxi, barra minn hekk, li s-CVs u d-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-membri tal-Bord ta' Regolaturi, id-Direttur, l-uffiċjali ta’ livell maniġerjali għoli u l-esperti li jieħdu sehem fil-gruppi ta' esperti tal-Aġenzija, kif ukoll is-CVs tal-Membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni u tal-Bord tal-Appell, tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq is-sit tal-internet tal-Aġenzija; josserva li d-dikjarazzjonijiet ta' interessi tad-Direttur u tal-membri tal-Bord ta' Appell huma pubbliċi;

Proċeduri ta' akkwist u ta' reklutaġġ

12.  Jirrikonoxxi li l-Aġenzija implimentat miżuri ġodda wara l-adozzjoni tal-Linji Gwida dwar il-proċeduri ta' reklutaġġ u l-ħidma tal-Kumitati tal-Għażla għas-selezzjoni ta' Persunal Temporanju u Aġenti Kuntrattwali;

13.  Jikkonstata li l-mistoqsijiet għall-intervisti u t-testijiet huma mħejjija qabel l-eżami tal-applikazzjonijiet; jikkonstata, barra minn hekk, li l-kriterji għall-ammissjoni għat-testijiet bil-miktub u l-intervisti u għal fuq il-lista mqassra huma speċifikati f'aktar dettall;

Awditjar intern

14.  Jirrikonoxxi li s-Servizz ta' Awditjar Intern (IAS) tal-Kummissjoni wettaq awditu dwar l-Aġenzija skont il-Pjan Strateġiku ta' Awditjar tagħha għall-Aġenzija għall-2013-2015;

15.  Jieħu nota li, waqt l-analiżi tar-riskji, l-IAS identifika total ta' tmien proċessi b'riskju inerenti għoli li ma setgħux jitqiesu bħala awditjabbli fl-ambitu tal-pjan ta' awditjar, peress li l-kontrolli ġew ivvalutati bħala assenti jew insuffiċjenti; jirrikonoxxi li l-Aġenzija ppreżentat pjan ta’ azzjoni lill-IAS sabiex jittaffu n-nuqqasijiet identifikati;

16.  Jirrikonoxxi barra minn hekk li l-IAS għamel ir-rakkomandazzjonijiet “Importanti Ħafna” li ġejjin:

   titjieb l-istruttura, jissaħħaħ il-kontenut u tkun żgurata l-kompletezza tal-programm ta’ ħidma annwali,
   jissaħħaħ il-monitoraġġ ta’ attivitajiet ta’ akkwist,
   jissaħħaħ il-monitoraġġ operattiv u dak tal-implimentazzjoni tal-baġit;

17.  Jiżgura li, b’reazzjoni għar-rakkomandazzjonijiet li saru mill-IAS, l-Aġenzija ħejjiet pjan ta’ azzjoni sabiex jiġu solvuti n-nuqqasijiet; jikkonstata li l-IAS ikkunsidra li l-pjan ta’ azzjoni jindirizza b’mod adegwat ir-riskji identifikati;

18.  Jikkonstata li l-IAS wettaq rieżami dokumentarju tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet preċedenti tiegħu; jieħu nota li mill-31 ta’ Diċembru 2013, ma kienet miftuħa l-ebda rakkomandazzjoni kritika u li l-proċess ta’ implimentazzjoni ta’ tliet rakkomandazzjonijiet importanti ħafna kien għaddej skont kif previst;

o
o   o

19.  Jirreferi, fir-rigward tal-kummenti l-oħrajn li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015(16) dwar il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.

(1) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 18.
(2) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 18.
(3) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) ĠU L 211, 14.8.2009, p. 1.
(6) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 18.
(9) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 18.
(10) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(12) ĠU L 211, 14.8.2009, p. 1.
(13) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(14) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(15) Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).
(16) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2015)0130.


Kwittanza 2013: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
PDF 436kWORD 94k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2124(DEC))
P8_TA(2015)0132A8-0081/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Uffiċċju(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Uffiċċju tal-Korp għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8–0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi l-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Uffiċċju(5), u b'mod partikolari l-Artikolu 13 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0081/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Kumitat ta' Tmexxija tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Maniġer Amministrattiv tal-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2124(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Uffiċċju(8),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(9) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Uffiċċju tal-Korp għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8–0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(10),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(11), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi l-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Uffiċċju(12), u b'mod partikolari l-Artikolu 13 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(13),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0081/2015),

1.  Jinnota li l-kontijiet annwali finali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi huma kif annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kumitat ta' Tmexxija tal-tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2124(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0081/2015),

A.  billi, skont ir-rapporti finanzjarji tiegħu, il-baġit finali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ("l-Uffiċċju") għas-sena finanzjarja 2013 kien jammonta għal EUR 3 557 219, li jirrappreżenta żieda ta' 11,51 % meta mqabbel mal-2012, u dan minħabba l-fatt li l-Korp ġie stabbilit reċentement;

B.  billi, skont ir-rapporti finanzjarji tiegħu, il-kontribuzzjoni kumplessiva tal-Unjoni lill-baġit tal-Uffiċċju għall-2013 kien jammonta għal EUR 3 556 000, li jirrappreżenta żieda ta' 11,47 % meta mqabbel mal-2012;

C.  billi l-Qorti tal-Awdituri, fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013 ("ir-rapport tal-Qorti"), stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Uffiċċju huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari;

Segwitu għall-kwittanza 2012

1.  Jikkonstata b'sodisfazzjon mir-rapport tal-Qorti li fir-rigward it-tliet kummenti li saru fir-rapport tal-Qorti tal-2011 u mmarkati bħala "Għadha għaddejja" fir-rapport tal-Qorti tal-2012, ittieħdu azzjonijiet korrettivi u l-kummenti kollha huma mmarkati fir-rapport tal-Qorti tal-2013 bħala "Ikkompletata"; jikkonstata, barra minn hekk, li għall-għaxar kummenti li saru fir-rapport tal-Qorti tal-2012, ittieħdu wkoll azzjonijiet korrettivi u issa tmien kummenti huma mmarkati bħala ''Ikkompletata'', u tnejn bħala "Għadha għaddejja';

2.  Jieħu nota, abbażi tal-informazzjoni fornuta mill-Uffiċċju, li dan intervjena biex jimmitiga l-implimentazzjoni tal-baġit u jimmonitorja l-kwistjonijiet fil-forma ta' laqgħat baġitarji li jsiru kull xahar tal-maniġers tal-Uffiċċju, kif anki rendikontijiet dettaljati tal-progress tal-implimentazzjoni tal-baġit, ippreżentati trimestralment lill-Kumitat ta' Tmexxija għall-kummenti;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

3.  Jikkonstata li l-isforzi ta' monitoraġġ tal-baġit matul is-sena finanzjarja 2013 irriżultaw f'rata ta' implimentazzjoni tal-baġit ta' 89,55 % u li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament kienet 76,58 %;

4.  Jieħu nota mir-rapport tal-Qorti li r-rati ta' implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tjiebu konsiderevolment meta mqabblin mal-2012, fatt li jindika ppjanar aħjar u attivitajiet ta' implimentazzjoni aktar f'waqthom; josserva, madankollu, li għad hemm lok għal aktar titjib;

5.  Jilqa' pożittivament l-isforzi tal-Uffiċċju intiżi li jtejbu l-akkuratezza tal-ippjanar baġitarja tiegħu kif ukoll inaqqsu sal-minimu l-kanċellazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn; jistieden lill-Uffiċċju jinforma lill-awtorità tal-kwittanza bir-riżultati ta' tali azzjonijiet;

Impenji u riporti

6.  Jikkonstata bi tħassib li l-livell ta' riporti kanċellati mill-2012 baqa' relattivament għoli fi 28 % filwaqt li fl-2012, kien 45 %; jieħu nota, abbażi tal-informazzjoni fornuta mill-Uffiċċju, li l-kwistjoni tal-livell għoli ta' kanċellazzjonijiet se tkompli tiġi affrontata minn analiżi bir-reqqa tal-ammonti riportati fi tmiem is-sena, li suppost se jnaqqas il-livelli kumplessivi ta' riporti;

7.  Jieħu nota mir-rapport tal-Qorti li l-livell ta' approprjazzjonijiet impenjati riportati naqas minn 19 %, kif osservat fl-2012, għal 13 % fl-2013; jieħu nota li r-riporti kienu fil-biċċa l-kbira relatati ma' kuntratti ffirmati fit-tieni nofs tal-2012 għal attivitajiet ippjanati fl-2013 u fl-2014.

Proċeduri ta' akkwist u ta' reklutaġġ

8.  Jikkonstata li għas-sena 2013, la l-kampjuni ta' tranżazzjonijiet u lanqas ir-riżultati tal-awditi ma wasslu għal kummenti dwar il-proċeduri ta' akkwist jew ta' reklutaġġ tal-Uffiċċju fir-rapport tal-Qorti;

9.  Jieħu nota li fi tmiem is-sena, l-Uffiċċju impjega 25 membru tal-persunal u kellu sitt postijiet battala minn 28 post awtorizzat; jieħu nota li fl-2013, l-Uffiċċju ffinalizza sitt proċeduri ta' reklutaġġ u impjega membri tat-tim għal żewġ postijiet ta' AST, tliet postijiet ta' aġenti kuntrattwali u mela pożizzjoni bħala espert nazzjonali ssekondat għal perjodu ta' xahrejn; jieħu nota li fl-2013 bdew żewġ proċeduri ta' reklutaġġ oħra;

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u trasparenza

10.  Jieħu nota, abbażi tal-informazzjoni fornuta mir-rapport annwali ta' attività tal-Uffiċċju, li skont r-Regolament (KE) Nru 1211/2009, l-Uffiċċju għandu jiżvolġi l-attivitajiet tiegħu, flimkien mal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC), b'livell għoli ta' trasparenza u jrid jiżgura li lill-pubbliku u lil kwalunkwe parti interessata tingħatalhom informazzjoni oġġettiva, affidabbli u faċilment aċċessibbli fir-rigward tar-riżultati ta' xogħlu;

11.  Jieħu nota, abbażi tal-informazzjoni fornuta mill-Uffiċċju, li dan qiegħed jassumi r-responsabbiltà li jiġġestixxi d-dokumenti kollha maħluqa fil-kors tal-attivitajiet tal-BEREC kif ukoll li jiggarantixxi t-trasparenza massima tax-xogħol tal-BEREC, f'konformità mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ; jieħu nota wkoll tal-fatt li tali kompiti jitwettqu billi jinżamm ir-reġistru pubbliku tad-dokumenti tal-BEREC u tal-Uffiċċju, kif ukoll is-sit web tiegħu, u billi jiġu garantiti t-trasparenza u l-effiċjenza tal-proċeduri interni kemm tal-BEREC kif ukoll tal-Uffiċċju;

Awditjar intern

12.  Jikkonstata li fl-2013, is-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) tal-Kummissjoni wettaq rieżami limitat tal-adegwatezza tad-disinn u tal-effikaċja tal-implimentazzjoni tal-istandards ta' kontroll intern (ICS), li kopra 16-il ICS adottati mill-Kumitat ta' Tmexxija f'Mejju 2011; jikkonstata, barra minn hekk, li bħala riżultat ta' tali rieżami limitat, u fid-dawl tal-fatt li l-Uffiċċju kien stabbilit reċentement u tal-istatus attwali tal-operazzjonijiet u tal-amministrazzjoni, l-IAS ifformula 18-il rakkomandazzjoni, li minnhom waħda hija mmarkata bħala "Kritika" u erbgħa bħala "Importanti ħafna";

13.  Jikkonstata li għadhom miftuħin żewġ kwistjonijiet, li huma l-implimentazzjoni ta' kontrolli adegwati tas-sigurtà tal-informazzjoni u l-istabbiliment ta' proċess sistematiku ta' ġestjoni tar-riskju; josserva li attwalment l-Uffiċċju qiegħed jindaga għal soluzzjoni xierqa biex jissolvew dawn iż-żewġ kwistjonijiet mill-aktar fis; jistieden lill-Uffiċċju jirrapporta lill-awtorità tal-kwittanza dwar il-progress li jsir f'dan ir-rigward;

14.  Jieħu nota, abbażi tal-informazzjoni fornuta mill-Uffiċċju, li b'segwitu għat-tali awditu, huwa pprepara pjan ta' azzjoni li l-IAS qies li kien qiegħed jaffronta r-riskji identifikati u, jekk implimentat kif ippjanat, adatt biex jimmitigahom;

Kummenti oħra

15.  Jiddispjaċih immens li 91 % tar-rimborżi lill-esperti tal-2013 saru tard; jikkonstata, minbarra dan, li fl-ewwel semestru tal-2013, il-pagamenti tardivi kienu skadew b'medja ta' 78 ġurnata, filwaqt li fit-tieni semestru tal-2013 kienu skadew b'medja ta' 33 ġurnata; jieħu nota, abbażi tal-informazzjoni fornuta mill-Uffiċċju, li dan se jeżamina diversi metodi ħalli jnaqqas id-dewmien fil-pagamenti u jiffissa objettiv ta' 30 ġurnata; jistieden lill-Uffiċċju jsolvi din il-kwistjoni b'urġenza u jirrapporta lill-awtorità tal-kwittanza dwar il-miżuri meħuda għal dan il-għan u dwar ir-riżultati tagħhom;

o
o   o

16.  Jirreferi, fir-rigward tal-kummenti l-oħrajn li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015(15) dwar il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.

(1) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 28.
(2) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 28.
(3) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) ĠU L 337, 18.12.2009, p. 1.
(6) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 28.
(9) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 28.
(10) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(12) ĠU L 337, 18.12.2009, p. 1.
(13) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(14) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(15) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2015)0130.


Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
PDF 438kWORD 95k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2101(DEC))
P8_TA(2015)0133A8-0084/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet taċ-Ċentru(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata liċ-Ċentru għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8–0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 tat-28 ta' Novembru 1994 li jistabbilixxi ċentru tat-Traduzzjoni għall-entitajiet tal-Unjoni Ewropea(5), u b'mod partikolari l-Artikolu 14 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0084/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lid-Direttur taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2101(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet taċ-Ċentru(8),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(9) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata liċ-Ċentru għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8–0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(10),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(11), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 tat-28 ta' Novembru 1994 li jistabbilixxi ċentru tat-Traduzzjoni għall-entitajiet tal-Unjoni Ewropea(12), u b'mod partikolari l-Artikolu 14 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(13),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0084/2015),

1.  Jinnota li l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea huma kif annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2101(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0084/2015),

A.  billi, skont ir-rapporti finanzjarji tiegħu, il-baġit finali taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea ("iċ-Ċentru") għas-sena finanzjarja 2013 kien jammonta għal EUR 52 193 667, li jirrappreżenta żieda ta' 8,08 % meta mqabbel ma' dak għall-2012;

B.  billi l-Qorti tal-Awdituri, fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 ("ir-rapport tal-Qorti"), stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet annwali taċ-Ċentru huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari;

C.  billi l-kompitu taċ-Ċentru huwa li jipprovdi lil kwalunkwe istituzzjoni jew korp tal-Unjoni Ewropea li jitolbu s-servizzi tiegħu bis-servizzi ta' traduzzjoni neċessarji għall-attivitajiet tagħhom;

Segwitu għall-kwittanza 2012

1.  Jinnota mir-rapport tal-Qorti li l-istatus ta' żewġ azzjonijiet korrettivi li ttieħdu b'reazzjoni għall-kummenti tiegħu tas-sena preċedenti huma mmarkati bħala "Għadha għaddejja";

2.  Jirrikonoxxi miċ-Ċentru li ħejja pjan ta' azzjoni sabiex inaqqas l-ispejjeż amministrattivi tiegħu kif identifikati fl-oqsma tar-riżorsi umani, iċ-ċirkwiti finanzjarji, l-informatika u l-infrastruttura; jaċċerta miċ-Ċentru li laħaq il-limitu tiegħu rigward it-tnaqqis tal-ispejjeż amministrattivi;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

3.  Jikkonstata li l-isforzi ta' monitoraġġ tal-baġit matul is-sena finanzjarja 2013 irriżultaw f'rata ta' implimentazzjoni tal-baġit ta' 83,47 % u li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 77,68 %;

Kuntratti qafas

4.  Jikkonstata li ċ-Ċentru kkonkluda 472 kuntratt qafas ma' fornituri ta' servizzi ta' traduzzjoni għal perjodu massimu ta' 4 snin fl-2008. jikkonstata, barra minn hekk, li fl-2012 iċ-Ċentru ħa sehem fil-proċedura ta' akkwist tal-Kummissjoni għal servizzi ta' traduzzjoni, iżda ma seta' jintlaħaq l-ebda qbil mal-Kummissjoni dwar il-klawżoli tal-kuntratt;

5.  Jirrikonoxxi li, b'konsegwenza ta' dan, iċ-Ċentru estenda l-kuntratti qafas eżistenti tiegħu għal sena addizzjonali; jikkonstata bi tħassib li, għalkemm id-Direttur taċ-Ċentru ħareġ deroga, it-tali estensjoni mhijiex konformi mar-regoli ta' implimentazzjoni għar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru, li jistipulaw perjodu massimu ta' erba' snin għall-kuntratti qafas;

6.  Jirrikonoxxi miċ-Ċentru li n-nuqqas ta' qbil mal-Kummissjoni kien dovut għall-fatt li l-Kummissjoni biddlet il-kundizzjonijiet tas-sejħa għal offerti fi stadju avvanzat tal-proċess; jikkonstata d-deċiżjoni taċ-Ċentru li jtawwal il-kuntratti eżistenti abbażi tal-impatt negattiv jekk ma jkun hemm ebda kuntratt fis-seħħ sakemm tkun tista' tiġi organizzata s-sejħa għal offerti li jmiss;

Impenji u riporti

7.  Jirrikonoxxi li r-rapport tal-Qorti ma jsemmi l-ebda kwistjoni notevoli fir-rigward tal-livell ta' riporti fl-2013; jikkonstata li 5,79 % tal-approprjazzjonijiet baġitarji ġew riportati għall-2014;

Kontrolli interni

8.  Jirrikonoxxi li, fl-2013, is-Servizz ta' Awditjar Intern tal-Kummissjoni (IAS) wettaq valutazzjoni sħiħa tar-riskju li rriżultat fil-Pjan ta' Awditjar Strateġiku Intern tal-IAS għaċ-Ċentru, li jelenka s-suġġetti proposti għall-awditjar fil-perjodu 2014-2016;

9.  Jirrkonoxxi li, minħabba diversi limitazzjonijiet, bħar-rilokazzjoni lejn il-Bini Drosbach, il-progress miksub fl-implimentazzjoni ta' diversi azzjonijiet inklużi fil-Pjan ta' Azzjoni għall-Kontroll Intern ma kienx daqs kemm kien inizjalment antiċipat;

10.  Jikkonstata bi tħassib li, waqt l-analiżi tar-riskji li għamel, l-IAS identifika ċerti proċessi ta' riskju inerenti għoli li ma setgħux jitqiesu bħala awditjabbli fl-ambitu tal-pjan ta' awditjar, peress li l-kontrolli ġew ivvalutati bħala assenti jew insuffiċjenti; jindika li l-maniġment taċ-Ċentru ppreżenta lill-IAS bi pjan ta' azzjoni intenzjonat biex jindirizza dawn id-dgħufijiet u li l-azzjonijiet meħuda miċ-Ċentru biex jindirizzahom se jingħataw segwitu mill-IAS;

11.  Jieħu nota li l-IAS ta segwitu għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet preċedenti tiegħu permezz ta' rieżami dokumentarju, u li fil-31 ta' Diċembru 2013 l-ebda rakkomandazzjoni kritika preċedenti ma kienet għadha pendenti; jikkonstata li rakkomandazzjoni waħda importanti ħafna qed tiġi implimentata u qiegħda fit-triq it-tajba, u li l-implimentazzjoni ta' rakkomandazzjoni importanti ħafna oħra ġiet imdewma; jappella liċ-Ċentru biex jieħu ħsieb din il-kwistjoni u jinforma lill-awtorità ta' kwittanza meta titlesta;

12.  Jikkonstata bi tħassib li d-delegi formali mill-uffiċjali awtorizzanti mhumiex dejjem konsistenti mad-drittijiet ta' awtorizzazzjoni għal tranżazzjonijiet fis-sistema ta' kontabilità abbażi tad-dovuti (ABAC); jirrikonoxxi mill-informazzjoni pprovduta miċ-Ċentru li huwa aġġorna d-delega formali sabiex jagħmilha konformi mad-drittijiet fis-sistema ABAC;

Trasferimenti

13.  Jikkonstata li, skont ir-rapport ta' attività annwali taċ-Ċentru, kif ukoll ir-rapport tal-Qorti, il-livell u n-natura tat-trasferimenti fl-2013 baqgħu fi ħdan il-limiti tar-regoli finanzjarji;

Proċeduri ta' akkwist u ta' reklutaġġ

14.  Jikkonstata li għas-sena 2013, la l-kampjuni ta' tranżazzjonijiet u lanqas ir-riżultati tal-awditi ma wasslu għal kummenti dwar il-proċeduri ta' akkwist taċ-Ċentru fir-rapport tal-Qorti;

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u trasparenza

15.  Jirrikonoxxi mill-informazzjoni pprovduta miċ-Ċentru li huwa vvaluta l-politika tiegħu dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess abbażi tal-"Linji Gwida tal-Kummissjoni dwar il-Prevenzjoni u l-Ġestjoni tal-Kunflitti ta' Interess fl-Aġenziji Deċentralizzati tal-UE"; jikkonstata li, abbażi ta' dik il-valutazzjoni, iċ-Ċentru ħoloq politika ġdida li tiddikjara li s-CVs u d-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-membri tal-Bord tal-Maniġment, id-Direttur u l-uffiċjali tal-maniġment superjuri jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku;

16.  Jikkonstata li ċ-Ċentru ppreżenta dik il-politika ġdida lill-Bord tal-Maniġment tiegħu fl-2014 u li din ġiet approvata fid-29 ta' Ottubru 2014; jirrikonoxxi li ċ-Ċentru qiegħed is-CVs u d-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-membri tal-Bord tal-Maniġment għad-dispożizzjoni fis-sit tiegħu fuq l-internet; jappella liċ-Ċentru biex iħaffef il-faċilità ta' aċċess għal dawn id-dokumenti;

Prestazzjoni

17.  Jikkonstata mir-rapport tal-Qorti li l-flus kontanti miżmuma miċ-Ċentru żdiedu minn EUR 35 000 000 fl-aħħar tal-2012 għal EUR 40 000 000 fl-aħħar tal-2013; jikkonstata, barra minn hekk, li l-bilanċ pożittiv tal-baġit u r-riżervi żdiedu minn EUR 30 900 000 għal EUR 37 500 000 matul l-istess perjodu;

18.  Jaċċerta miċ-Ċentru li l-bilanċ pożittiv tal-baġit tiegħu għall-2012 kien iġġenerat prinċipalment minn fatturi esterni barra mill-kontroll tiegħu u li ċ-Ċentru ħa azzjonijiet biex dan inaqqsu; jikkonstata li, fid-dawl tal-analiżi tal-ispejjeż tal-2012 taċ-Ċentru, kif ukoll l-analiżi tal-ispejjeż tiegħu tal-ewwel nofs tal-2013, iċ-Ċentru ddeċieda li jbaxxi l-prezzijiet tiegħu għall-2014; jirrikonoxxi mill-informazzjoni pprovduta miċ-Ċentru li l-baġits 2014 u 2015 tiegħu kienu ppjanati bħala baġits b'bilanċi negattivi b'mod li tintuża parti mill-bilanċi pożittivi tas-snin preċedenti;

Kummenti oħra

19.  Jirrikonoxxi li ċ-Ċentru sar operattiv fl-1994 u, minn dakinhar, ħadem abbażi ta' korrispondenza u skambji mal-Istat Membru ospitanti; jirrikonoxxi li n-negozjati taċ-Ċentru mal-Istat Membru li jospitah fir-rigward tas-sede tiegħu laħqu l-fażi finali, u li ffirma l-ftehim dwar is-sede mal-Gvern tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu; jikkonstata li ċ-Ċentru qed jistenna l-konferma finali f'din il-kwistjoni;

o
o   o

20.  Jirreferi, fir-rigward tal-kummenti l-oħrajn li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015(15) dwar il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.

(1) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 35.
(2) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 35.
(3) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) ĠU L 314, 7.12.1994, p. 1.
(6) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 35.
(9) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 35.
(10) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(12) ĠU L 314, 7.12.1994, p. 1.
(13) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(14) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(15) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2015)0130.


Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
PDF 441kWORD 97k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2087(DEC))
P8_TA(2015)0134A8-0079/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mar-risposti taċ-Ċentru(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata liċ-Ċentru għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8–0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta l-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/75 tal-10 ta' Frar 1975 li jwaqqaf Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali(5), u b'mod partikolari l-Artikolu 12a tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0079/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2087(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mar-risposti taċ-Ċentru(8),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(9) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Awtorità għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8–0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta l-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(10),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(11), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/75 tal-10 ta' Frar 1975 li jwaqqaf Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali(12), u b'mod partikolari l-Artikolu 12a tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(13),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0079/2015),

1.  Jinnota li l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali huma kif annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2013;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2087(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0079/2015),

A.  billi, skont ir-rapporti finanzjarji tiegħu, il-baġit finali taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali ("iċ-Ċentru") għas-sena finanzjarja 2013 kien jammonta għal EUR 17 925 075, li jirrappreżenta tnaqqis ta' 6,72 % meta mqabbel ma' dak għall-2012;

B.  billi, skont ir-rapporti finanzjarji tiegħu, il-kontribuzzjoni kumplessiva tal-Unjoni għall-baġit taċ-Ċentru għall-2013 ammontat għal EUR 17 133 900, li tirrappreżenta żieda ta' 1,18 % meta mqabbla ma' dik għall-2012;

C.  billi l-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti"), fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2013 ("ir-rapport tal-Qorti"), stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet annwali taċ-Ċentru huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari;

Segwitu għall-kwittanza 2012

1.  Jikkonstata mir-rapport tal-Qorti li fir-rigward taż-żewġ kummenti li saru fir-rapport tal-Qorti tal-2011 u mmarkati  bħala "Għadha għaddejja" fir-rapport tal-Qorti tal-2012, ittieħdu azzjonijiet korrettivi u ż-żewġ rakkomandazzjonijiet huma issa mmarkati fir-rapport tal-Qorti bħala "Ikkompletata"; jikkonstata, barra minn hekk,  li għat-tliet kummenti li saru fir-rapport tal-Qorti tal-2012, ittieħdu żewġ azzjonijiet korrettivi bi tweġiba għall-kummenti tas-sena ta' qabel u huma issa mmarkati bħala ''Ikkompletata'' filwaqt li wieħed huwa mmarkat bħala ''Mhux Applikabbli'';

2.  Jirrikonoxxi miċ-Ċentru li:

   wara li segwa r-rakkomandazzjoni tal-Qorti biex jiżgura li l-Kumitat ta' Preselezzjoni jiffirma d-dikjarazzjonijiet tal-interessi sabiex jiġu evitati kunflitti ta' interess, il-proċess ta' reklutaġġ għal uffiċjali ta' livell għoli kien ta' suċċess;
   irreveda u adatta l-politika dwar il-kunflitti ta' interess tiegħu; stieden liċ-Ċentru jinforma lill-awtorità tal-kwittanza dwar ir-riżultati tar-reviżjoni ta' politika u dwar l-adattament magħmul għas-sitwazzjoni fiċ-ċentru;
   qed jieħu azzjonijiet rigward il-pubblikazzjoni tal-curricula vitae tal-membri tal-Bord Governattiv u d-dikjarazzjonijiet dwar in-nuqqas ta' kunflitti ta' interess; jinnota bi tħassib li ċ-Ċentru għadu ma rrimedjax kompletament għal din il-kwistjoni, u jistieden liċ-Ċentru biex jimplimenta azzjonijiet korrettivi u jinforma b'mod urġenti lill-awtorità tal-kwittanza dwar ir-riżultati;
   l-informazzjoni dwar l-attivitajiet taċ-Ċentru hija pprovduta l-aktar lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali, u għaldaqstant l-impatt dirett tiegħu fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni huwa limitat fuq terminu qasir; innota, barra minn hekk, li r-rapport annwali taċ-Ċentru huwa disponibbli pubblikament fil-websajt taċ-Ċentru;
   fil-kuntest tal-qafas ta' kooperazzjoni, qed jikkoordina mal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ u l-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol sabiex jiġu massimizzati s-sinerġiji u l-kondiviżjoni tal-għarfien tagħhom;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

3.  Jinnota li l-isforzi ta' monitoraġġ tal-baġit matul is-sena finanzjarja 2013 irriżultaw f'rata ta' implimentazzjoni tal-baġit ta' 98,95 % u li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 92,39 %;

4.  Jaċċerta miċ-Ċentru li n-nuqqas ta' utilizzazzjoni previst fit-Titolu I, minħabba ffrankar u posponiment ta' reklutaġġ, kopra n-nefqa fit-Titolu II u t-Titolu III, marbuta ma' rekwiżiti għas-servizzi u r-riżultati tanġibbli antiċipati fil-programm ta' ħidma; jirrikonoxxi li wara r-rimarki tal-Qorti fl-2012, ir-riporti tal-approprjazzjonijiet ta' impenn tat-Titolu II tnaqqsu taħt il-limitu ta' 20 % għal 17 % fl-2013 meta mqabbla ma' 37 % fl-2012;

Proċeduri ta' akkwist u ta' reklutaġġ

5.  Jinnota li għas-sena 2013, la l-kampjuni ta' tranżazzjonijiet u lanqas ir-riżultati tal-awditi ma wasslu għal kummenti dwar il-proċeduri ta' akkwist taċ-Ċentru fir-rapport tal-Qorti;

6.  Jirrikonoxxi mir-rapport annwali taċ-Ċentru li l-organigramma tiegħu għas-sena 2013 kellha 100 pożizzjoni, li minnhom 51 kienu pożizzjonijiet AD u 49 kienu pożizzjonijiet AST; jieħu nota, barra minn hekk, li kien hemm iktar postijiet temporanji milli permanenti fiż-żewġ gruppi ta' funzjoni;

7.  Jinnota li, fi tmiem is-sena, iċ-Ċentru impjega 96 persuna abbażi tal-organigramma u ħarġu żewġ offerti ta' xogħol għall-postijiet vakanti AD; jirrikonoxxi barra minn hekk li żewġ pożizzjonijiet tħallew vakanti sabiex ikunu jistgħu jitnaqqsu fl-2014, bi tweġiba għat-talba tal-Kummissjoni għal tnaqqis ta' 5 % fil-persunal matul is-snin li ġejjin;

Kontrolli interni

8.  Jirrikonoxxi miċ-Ċentru li miżuri ġodda ta' verifika ex post u ex ante ġew implimentati biex jirrispondu għat-tħassib espress mill-Qorti fl-2012; jinnota barra minn hekk li miżuri ex post jinkludu kontrolli dettaljati ta' spejjeż tal-persunal għal tliet benefiċjarji magħżula b'mod każwali fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni ta' sostenn kollha, inklużi l-iskedi ta' ħin, ir-rendikont tal-paga, il-kalkolu tar-rati ta' kuljum, il-kuntratti, il-fatturi u r-rendikonti tal-bank;

9.  Jieħu nota tal-fatt li ċ-Ċentru fl-aħħar żviluppa proċess biex iwettaq monitoraġġ u jirrapporta dwar il-legalità u r-regolarità u attwalment qed jiskjera l-istrateġija tiegħu stess kontra l-frodi;

Awditjar intern

10.  Jinnota li s-Servizz ta' Awditjar Intern tal-Kummissjoni (IAS) wettaq valutazzjoni sħiħa tar-riskju sabiex jiddetermina l-prijoritajiet ta' awditjar għat-tliet snin sussegwenti, li rriżultaw fil-pjan ta' awditjar strateġiku finali li jelenka s-suġġetti tal-awditjar proposti għall-2013-2015; jirrikonoxxi miċ-Ċentru li l-pjan ta' awditjar strateġiku finali ġie approvat mill-Bord Governattiv taċ-Ċentru f'Ġunju 2013;

11.  Josserva li tul l-analiżi tar-riskji, l-IAS identifika ċerti proċessi ta' riskju inerenti għoli li ma setgħux jitqiesu li jistgħu jiġu awditjati fl-ambitu tal-pjan ta' awditjar, billi l-kontrolli kienu evalwati bħala assenti jew insuffiċjenti; jirrikonoxxi miċ-Ċentru li l-maniġment tiegħu ressaq pjan ta' azzjoni bil-għan li jindirizza dawk in-nuqqasijiet, li se jkun hemm segwitu għalihom mill-IAS matul l-eżerċizzju approfondit ta' valutazzjoni tar-riskju li jmiss;

12.  Jinnota li l-IAS segwa l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ta' qabel tiegħu fl-2013 permezz ta' rieżami dokumentarju tal-informazzjoni pprovduta miċ-Ċentru dwar l-istatus ta' rakkomandazzjonijiet importanti ħafna, importanti jew mixtieqa; jirrikonoxxi li ma kien hemm l-ebda rakkomandazzjoni kritika jew importanti ħafna pendenti fil-31 ta' Diċembru 2013;

Kummenti oħra

13.  Jilqa' l-miżuri eżemplari meħuda miċ-Ċentru fir-rigward ta' soluzzjonijiet kosteffikaċi u li jiffavorixxu l-ambjent; iħeġġeġ liċ-Ċentru jkompli b'din il-prassi tajba;

14.  Jinnota b'dispjaċir li x-xogħol ta' tiswija fuq il-bini taċ-Ċentru qed ikompli jittardja u se jitlesta biss fl-2014;

15.  Jenfasizza li l-ħidma taċ-Ċentru hija rilevanti ħafna għall-aġenda politika tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) u f'dak tal-ħiliet; jinnota t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li jekk ma tinqalibx it-tendenza tad-domanda ekonomika baxxa li qiegħda twassal għal rata għolja ta' qgħad, din id-domanda se trawwem u tkompli żżid in-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet u l-obsolexxenza tal-ħiliet permezz tal-kwalifiki żejda u l-qgħad; jirrikonoxxi l-kisbiet ewlenin taċ-Ċentru fl-2013 fil-qasam ta' attività tiegħu; barra minn hekk jinnota li ċ-Ċentru qed iwettaq l-ewwel stħarriġ pan-Ewopew tiegħu dwar il-ħiliet (eu-SKILL);

16.  Jiġbed l-attenzjoni lejn l-esperjenza pożittiva ta' xi Stati Membri b'sistemi ta' edukazzjoni doppja; madankollu, jinnota li l-edukazzjoni doppja m'għandhiex titqies bħala xi duwa universali għall-qgħad għoli fost iż-żgħażagħ;

17.  Ifaħħar liċ-Ċentru dwar l-eżiti tal-evalwazzjoni tal-2013 mill-Kummissjoni, li rrikonoxxietu bħala ċentru ewlieni ta' għarfien espert madwar id-dinja dwar oqfsa u ħiliet għall-kwalifiki u li kellu impatt importanti fuq it-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati tal-politika tal-ETV fl-Ewropa;

o
o   o

18.  Jirreferi, fir-rigward tal-kummenti l-oħrajn li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015(15) dwar il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.

(1) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 42.
(2) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 42.
(3) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) ĠU L 39, 13.2.1975, p. 1.
(6) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 42.
(9) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 42.
(10) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(12) ĠU L 39, 13.2.1975, p. 1.
(13) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(14) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(15) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2015)0130.


Kwittanza 2013: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)
PDF 442kWORD 97k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2112(DEC))
P8_TA(2015)0135A8-0086/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Kulleġġ(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kulleġġ għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/681/ĠAI tal-20 ta' Settembru 2005 li tistabbilixxi l-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) u li tħassar id-Deċiżjoni 2000/820/ĠAI(5), u b'mod partikolari l-Artikolu 16 tagħha,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8–0086/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lid-Direttur tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2112(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Kulleġġ(8),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(9) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kulleġġ għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(10),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(11), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/681/ĠAI tal-20 ta' Settembru 2005 li tistabbilixxi l-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) u li tħassar id-Deċiżjoni 2000/820/ĠAI(12), u b'mod partikolari l-Artikolu 16 tagħha,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(13),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8–0086/2015),

1.  Jikkonstata li l-kontijiet annwali finali tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija huma kif annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3.Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2112(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8–0086/2015),

A.  billi, skont ir-rapporti finanzjarji tiegħu, il-baġit finali tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija ("il-Kulleġġ"); għas-sena finanzjarja 2013 kien jammonta għal EUR 8 540 640; billi l-baġit kollu tal-Kulleġġ huwa derivat mill-baġit tal-Unjoni;

B.  billi l-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti"), fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 ("ir-rapport tal-Qorti"), stqarret li kisbet assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Kulleġġ huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari;

Segwitu għall-kwittanza 2012

1.  Jikkonstata mir-rapport tal-Qorti li fir-rigward ta' tliet kummenti li saru fir-rapport tal-Qorti tal-2011 u mmarkati bħala "Pendenti" fir-rapport tal-Qorti tal-2012, kif ukoll fir-rigward ta' kumment wieħed immarkat bħala "Għadha għaddejja", ttieħdet azzjoni korrettiva waħda u huwa issa mmarkat fir-rapport tal-Qorti bħala "Ikkompletata", tnejn huma immarkati bħala "Għadhom għaddejjin" u wieġed bħala "Mhux applikabbli"; jikkonstata, barra minn hekk, li għas-sitt kummenti li saru fir-rapport tal-Qorti tal-2012, ittieħdet azzjoni korrettiva waħda b'risposta għall-kummenti tas-sena preċedenti u issa huwa mmarkat bħala "Ikkompletata", tnejn ġew immarkati bħala "Mhux Applikabbli", tnejn bħala "Għadhom għaddejjin" u wieħed bħala "Pendenti";

2.  Jirrikonoxxi mill-Kulleġġ li:

   l-informazzjoni dwar l-impatt tal-attivitajiet tiegħu fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni fuq is-sit tal-internet tal-Kulleġġ permezz tal-pubblikazzjoni annwali tad-dokumenti strateġiċi, inkluż ir-Rapport Annwali, kif ukoll permezz ta' għodod ta' komunikazzjoni oħrajn bħal vidjos u sezzjonijiet apposta fuq is-sit tal-internet;
   ittieħdet deċiżjoni mill-Bord ta' Tmexxija tiegħu li parti mis-servizzi tal-kontabilità tiegħu tiġi esternalizzata lill-Kummissjoni minn April 2014; jikkonstata l-isforzi meħuda mill-Kulleġġ biex inaqqas l-ispejjeż amministrattivi tiegħu;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

3.  Jikkonstata li l-isforzi ta' monitoraġġ tal-baġit matul is-sena finanzarja 2013 irriżultaw f'rata ta' implimentazzjoni tal-baġit ta' 94,89 % u li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament kienet 92,46 %; jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kulleġġ biex iżid il-livell tal-eżekuzzjoni tal-pagamenti b'mod sinifikanti, b'21 %, minn 76 % kif osservat fis-sena 2012;

Impenji u riporti

4.  Jikkonstata bi tħassib il-livell għoli tal-approprjazzjonijiet impenjati riportati għall-2014 għat-Titolu II (nefqa amministrattiva), li kien ta' 30,46 %; jieħu nota li għat-Titolu III (nefqa operattiva) il-livell ta' approprjazzjonijiet impenjati riportati ammonta għal 17,91 %; jirrikonoxxi mir-rapport tal-Qorti li r-riporti għat-Titolu II irriżultaw prinċipalment minn ġrajjiet lil hinn mill-kontroll tal-Kulleġġ, bħal pagamenti dovuti fl-2014 għal servizzi u prodotti ordnati u riċevuti kif ippjanat fl-2013;

5.  Jirrikonoxxi barra minn hekk li l-livelli ta' riporti tal-Kulleġġ naqsu minn 20 % għall-operazzjonijiet bejn l-2012 u l-2013 għal 11 % għall-operazzjonijiet bejn l-2013 u l-2014; jieħu nota tal-miżuri stabbiliti mill-Kulleġġ iżda jistieden lill-Kulleġġ ikompli jtejjeb l-livelli ta' riporti sabiex iżid il-konformità tiegħu mal-prinċipju baġitarju tal-annwalità;

6.  Jinsab imħasseb li, mill-approprjazzjonijiet impenjati riportati mill-2012 li jammontaw għal EUR 1 669 930, l-impenji kkanċellati fl-2013 laħqu EUR 303 740, jew 18,19 %; jaċċerta ruħu li l-impenji kkanċellati rriżultaw prinċipalment minn spejjeż inqas milli stmati li kellhom jiġu rimborżati skont il-ftehimiet ta' għotjiet għall-2012; josserva li l-ammont ta' kanċellazzjonijiet jindika l-ħtieġa li tinkiseb informazzjoni aktar preċiża mill-benefiċjarji fi tmiem is-sena dwar l-ispejjeż reali mġarrba; jistieden lill-Kulleġġ jinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar miżuri meħuda biex jindirizza din id-defiċjenza bħala kwistjoni ta' urġenza;

Trasferimenti

7.  Jaċċerta mill-Kulleġġ li stabbilixxa proċedura ġdida għal trasferimenti baġitarji, li tejbet l-istruttura baġitarja flimkien ma' aktar superviżjoni fuq l-implimentazzjoni tal-baġit;

8.  Jieħu nota li fl-2013, il-Kulleġġ għamel disa' trasferimenti baġitarji li jammontaw għal EUR 500 000 fi ħdan it-titoli rispettivi tagħhom; jirrikonoxxi li t-trasferimenti kollha ġew ipproċessati f'konformità mar-Regolament Finanzjarju u r-regoli ta' implimentazzjoni; josserva barra minn hekk li t-titjib fil-proċeduri baġitarji wassal għal tendenza li jonqsu l-ammonti ta' trasferimenti baġitarji;

Proċeduri ta' akkwist u ta' reklutaġġ

9.  Jikkonstata bi tħassib mir-rapport tal-Qorti li l-proċeduri ta' reklutaġġ tal-Kulleġġ għadhom mhumiex kompletament trasparenti peress li ċerti elementi proċedurali għadhom mhumiex kompluti, mhumiex ċari biżżejjed jew mhumiex konformi; jieħu nota tal-azzjonijiet tal-Kulleġġ għar-reviżjoni tal-proċess ta' reklutaġġ permezz tat-tfassil mill-ġdid u t-titjib tal-istruzzjonijiet tax-xogħol, il-mudelli u l-listi ta' kontroll relatati; jistieden lill-Kulleġġ jinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-impatt li kellu l-proċess imfassal mill-ġdid fuq ir-reklutaġġi miftuħin varati fl-2014 u jistenna bil-ħerqa r-riżultati tal-awditi futuri tal-Qorti rigward il-proċessi ta' reklutaġġ;

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u trasparenza

10.  Jieħu nota li l-Kulleġġ skeda rieżami tal-arranġamenti stabbiliti bil-għan li jiżviluppa politika speċifika dwar il-kunflitti ta' interess applikabbli għall-persunal tiegħu kif ukoll għal partijiet interessati oħrajn li qed jikkollaboraw direttament mal-Kulleġġ iżda li mhumiex impjegati minnu; jirrikonoxxi li l-Bord ta' Tmexxija tal-Kulleġġ adotta l-politika tiegħu dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess f'Novembru 2014;

11.  Jikkonstata l-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi tad-Direttur, Viċi Direttur u Kap tas-Servizzi Korporattivi fuq is-sit tal-Kulleġġ; jirrikonoxxi li b'segwitu għall-adozzjoni tal-politika dwar il-kunflitti ta' interess f'Novembru 2014, il-Kulleġġ talab lill-Membri tal-Bord ta' Tmexxija tiegħu biex jippubblikaw id-dikjarazzjonijiet tal-interessi u s-CVs tagħhom fuq is-sit tal-Kulleġġ;

12.  Iħeġġeġ lill-Kulleġġ jippubblika, sa Ġunju 2015, id-dikjarazzjonijiet ta' interessi tal-Persunal u tal-Membri tal-Bord ta' Tmexxija, tal-Membri tal-Gruppi ta' Ħidma / Panel ta' Awditu u Esperti Nazzjonali Ssekondati;

13.  Jiddispjaċih li l-Kulleġġ naqas milli jwieġeb il-mistoċsijiet relatati ma' inizjattivi possibbli fl-interess ta' aktar trasparenza rigward il-kuntatti bejn aġenziji u lobbyists; iħeġġeġ lill-Kulleġġ iwieġeb sa tmiem Mejju 2015;

Awditjar intern

14.  Jikkonstata li s-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) tal-Kummissjoni wettaq awditjar bil-għan li jevalwa l-adegwatezza tat-tfassil u l-applikazzjoni effikaċi tas-sistema ta' kontroll intern relatata mas-sottoproċessi tar-riżorsi umani ġestiti mill-Kulleġġ; jirrikonoxxi li l-IAS sab li s-sistema stabbilita ta' kontroll intern qed tipprovdi livell raġonevoli ta' assigurazzjoni fir-rigward tal-ilħiq tal-objettivi tan-negozju għall-proċessi tar-riżorsi umani rilevanti;

15.  Jirrikonoxxi li l-IAS ta segwitu għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet preċedenti tiegħu permezz ta' rieżami dokumentarju, u li ma sab l-ebda rakkomandazzjoni kritika jew importanti ħafna li kienet għadha pendenti fi tmiem is-sena;

16.  Jieħu nota tal-isforzi tal-Kulleġġ biex jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti u tal-awditu tal-IAS bil-għan li jiżgura li l-pjanijiet ta' azzjoni jkunu implimentati fil-pront; jinnota li, sa tmiem l-2013, ir-rata ta' implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet kienet 83 %;

Kummenti oħra

17.  Jilqa' l-fatt li l-Kulleġġ li reġa' beda jaħdem uffiċjalment fil-kwartieri ġenerali l-ġodda tiegħu f'Budapest f'Ottubru 2014; jappoġġja l-isforzi tal-Kulleġġ biex it-trasferiment għas-sede l-ġdida jsir skont il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba; jirrikonoxxi barra minn hekk li l-Bord ta' Tmexxija tiegħu beda u approva emenda baġitarja għas-sena finanzjarja 2014 f'dan ir-rigward;

18.  Jirrikonoxxi li l-ġarr tal-Kulleġġ minn Bramshill lejn il-kwartieri ġenerali l-ġodda tiegħu f'Budapest iġġenera ekonomiji annwali li jammontaw għal EUR 200 000; jilqa' tali ekonomiji fl-ispejjeż operazzjonali tal-Kulleġġ u jilqa' l-fatt li l-użu tal-uffiċċji tal-kwartieri ġenerali tal-Kulleġġ il-ġdid huwa bla ħlas u li l-infrastruttura hija provduta għal perjodu ta' għaxar snin tal-anqas; jitlob li l-Kulleġġ jinkludi fir-rapport annwali li jmiss tiegħu stampa tal-ekonomiji li jkunu saru fl-ispejjeż operazzjonali;

19.  Jikkonstata bi tħassib li d-diskussjoni dwar il-ġejjieni tal-Kulleġġ għadha għaddejja, u li tfixkel l-ippjanar tax-xogħol u l-implimentazzjoni;

20.  Jikkonstata bi tħassib li l-Kulleġġ ma rnexxilux jagħti tweġiba suffiċjenti għall-mistoqsija li saritlu mill-awtorita ta' kwittanza rigward is-soluzzjonijiet kosteffiċjenti u li jiffavorixxu l-ambjent għal dak li jirrigwarda l-ambjent tax-xogħol; jitlob lill-Kulleġġ isib rimedju għal din il-kwistjoni;

o
o   o

21.  Jirreferi, fir-rigward tal-kummenti l-oħrajn li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015(15) dwar il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.

(1) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 51.
(2) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 51.
(3) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) ĠU L 256, 1.10.2005, p. 63.
(6) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 51.
(9) ĠU C 442, 10.12.2014, p. 51.
(10) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(12) ĠU L 256, 1.10.2005, p. 63.
(13) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(14) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(15) Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2015)0130.


Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
PDF 444kWORD 101k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2106(DEC))
P8_TA(2015)0136A8-0074/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Aġenzija għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill Nru 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE(5), u b'mod partikolari l-Artikolu 60 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0074/2015),

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2013;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2.Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2013 (2014/2106(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2013,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija(8),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(9) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Aġenzija għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(10),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(11), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE(12), u b'mod partikolari l-Artikolu 60 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(13),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14), u