Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 30 април 2015 г. - Страсбург
Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина ***I
 Преследване на християните по света, във връзка с убийствата на студенти в Кения от страна на ислямската терористична група ал‑Шабаб
 Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш
 Положението на Малдивските острови
 Доклад за напредъка на Албания за 2014 г.
 Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2014 г.
 Годишен доклад за 2013 г. на Европейската инвестиционна банка
 Изложението в Милано през 2015 г.: „Изхранването на планетата: енергия за живот“
 Положението в Нигерия
 Случаят на Надя Савченко
 Положението на бежанския лагер Ярмук в Сирия
 Задържане на активисти за правата на човека и работниците в Алжир

Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина ***I
PDF 581kWORD 100k
Изменения, приети от Европейския парламент на 30 април 2015 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, и за спиране на прилагането му по отношение на Босна и Херцеговина (COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)
P8_TA-PROV(2015)0177A8-0060/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)   В Регламент (ЕО) № 1215/2009 не се предвижда възможност прилагането на изключителни търговски мерки временно да бъде спряно в случай на сериозни и системни нарушения на основните принципи в областта на правата на човека, демокрацията и правовата държава от страна на бенефициерите по регламента. Целесъобразно е да се въведе такава възможност, за да се гарантира, че ще може бързо да се предприемат действия в случай на сериозни и системни нарушения на основните принципи в областта на правата на човека, демокрацията и правовата държава в някоя от държавите и териториите, които участват във или са свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз.
(2)   В Регламент (ЕО) № 1215/2009 не се предвижда възможност прилагането на изключителни търговски мерки временно да бъде спряно в случай на сериозни и системни нарушения на основните принципи в областта на правата на човека, демокрацията и правовата държава от страна на бенефициерите по регламента. Целесъобразно е да се въведе такава възможност, за да се гарантира, че ще може бързо да се предприемат действия в случай на сериозни и системни нарушения на основните принципи в областта на правата на човека, демокрацията и правовата държава в някоя от държавите и териториите, които участват във или са свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз. Зачитането на демократичните принципи, принципите на правовата държава, правата на човека и защитата на малцинствата са необходими, за да се постигне напредък в процеса на присъединяване.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)   След започването на процеса на стабилизиране и асоцииране, с всички участващи в него държави от Западните Балкани, с изключение на Босна и Херцеговина и Косово, бяха сключени споразумения за стабилизиране и асоцииране3. През юни 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за споразумение за стабилизиране и асоцииране с Косово.
(5)   След започването на процеса на стабилизиране и асоцииране, с всички участващи в него държави от Западните Балкани, с изключение на Босна и Херцеговина и Косово, бяха сключени споразумения за стабилизиране и асоцииране3. През май 2014 г. преговорите за споразумение за стабилизиране и асоцииране с Косово приключиха и споразумението беше парафирано през юли 2014 г.
______________
_______________
3 Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
3 Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Въпреки това все още няма съгласие от страна на Босна и Херцеговина търговските отстъпки, предоставяни съгласно временното споразумение, да бъдат адаптирани с цел да се вземе предвид преференциалната традиционна търговия между Хърватия и Босна и Херцеговина в рамките на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА). В случай че към момента на приемането на настоящия регламент между Европейския съюз и Босна и Херцеговина не бъде подписано и временно прилагано споразумение за адаптирането на търговските отстъпки, определени в споразумението за стабилизиране и асоцииране и във временното споразумение, действието на преференциите, които са предоставени на Босна и Херцеговина, следва да бъде спряно от 1 януари 2016 г. След като Босна и Херцеговина и Европейският съюз подпишат и започнат да прилагат временно споразумение за адаптирането на търговските отстъпки от временното споразумение, тези преференции следва да бъдат възстановени.
(7)  Въпреки това все още няма съгласие от страна на Босна и Херцеговина търговските отстъпки, предоставяни съгласно временното споразумение, да бъдат адаптирани с цел да се вземе предвид преференциалната традиционна търговия между Хърватия и Босна и Херцеговина в рамките на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА). В случай че към момента на приемането на настоящия регламент между Европейския съюз и Босна и Херцеговина не бъде подписано и временно прилагано споразумение за адаптирането на търговските отстъпки, определени в споразумението за стабилизиране и асоцииране и във временното споразумение, действието на преференциите, които са предоставени на Босна и Херцеговина, следва да бъде спряно от 1 януари 2016 г. След като Босна и Херцеговина и Европейският съюз подпишат и започнат да прилагат временно споразумение за адаптирането на търговските отстъпки от временното споразумение, тези преференции следва да бъдат възстановени. Органите на Босна и Херцеговина и Комисията следва да удвоят своите усилия за намиране, преди 1 януари 2016 г. и в съответствие с временното споразумение, на взаимно приемливо решение, особено по отношение на трансграничната търговия,
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)
(7a)  Необходимо е да се вземе предвид постоянният напредък към членство в Европейския съюз от съответните страни и територии от Западните Балкани, както и присъединяването на Хърватия към Съюза и произтичащата от това необходимост от адаптиране на временното споразумение с Босна и Херцеговина. В този контекст също така е необходимо да се вземе предвид категоричният ангажимент на Съюза към перспективата за членство в ЕС на Босна и Херцеговина съгласно заключенията на Съвета по външни работи от 15 декември 2014 г. В тези заключения отново беше заявена необходимостта политическото ръководство на Босна и Херцеговина да заложи реформите, необходими за интеграция с ЕС, в основата на работата на всички имащи отношение институции, както и необходимостта от въвеждането на функционалност и ефикасност на всички нива на управление с цел на Босна и Херцеговина да се предостави възможността да се подготви за бъдещо членство в ЕС,
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7б (ново)
(7б)  Европейският съюз продължава да се ангажира в подкрепа на европейската перспектива на Босна и Херцеговина и очаква политическото ръководство на страната да продължи реформите, насочени към насърчаване на създаването на функциониращи институции, както и да гарантира равни права за трите съставни народности и всички граждани на Босна и Херцеговина.
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – точка –1 (нова)
Регламент (ЕО) № 1215/2009
Съображение 14 a (ново)
(-1) Добавя се следното съображение:
„(14а) За да се даде възможност за подходящ демократичен контрол над прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с необходимите изменения и технически корекции в приложения I и II вследствие на изменения на кодовете по Комбинираната номенклатура и на подразделенията на TARIC, във връзка с необходимите корекции след предоставянето на търговски преференции по силата на други договорености между Съюза и страните и териториите, обхванати от настоящия регламент, както и във връзка със спирането на предимствата съгласно настоящия регламент в случай на неспазване на условието за ефективно административно сътрудничество с цел предотвратяване на измами, условието за зачитане на правата на човека и принципите на правовата държава, както и условието за провеждане на ефективни икономически реформи и участие в регионално сътрудничество. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета. Комисията следва да предостави изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката и прилагането на делегираните актове. Във връзка с това Комисията следва да гарантира, че Европейският парламент е надлежно включен, като черпи от най-добрите практики от натрупания опит в други области на политиката, за да създаде възможно най-добри условия за бъдещия контрол над делегираните актове от страна на Европейския парламент;“
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент (ЕО) № 1215/2009
Член 2 – параграф 3
(1а)  В член 2 параграф 3 се заменя със следното:
3.   В случай на неспазване на параграф 1 или 2 от страна или територия Комисията може посредством актове за изпълнение да спре, изцяло или отчасти, правото на ползване на преференциален режим съгласно настоящия регламент за съответните страни или територии. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8, параграф 4.
3.   В случай на неспазване на букви а) или б) от параграф 1 от страна или територия Комисията може посредством актове за изпълнение да спре, изцяло или отчасти, правото на ползване на преференциален режим съгласно настоящия регламент за съответните страни или територии. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8, параграф 4.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – точка 1б (нова)
Регламент (ЕО) № 1215/2009
Член 7 – буква в (нова)
(1б)  В член 7 се добавя следната буква:
в)  спирането, изцяло или отчасти, на правото на ползване на преференциален режим за съответните страни или територии съгласно настоящия регламент в случай на неспазване от тези страни или територии на условията, посочени в букви в) и г) от член 2, параграф 1 и член 2, параграф 2 от настоящия регламент.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – точка 1в (нова)
Регламент (ЕО) № 1215/2009
Член 10 – параграф 1 – първа алинея – уводна част
(1в)  В член 10, параграф 1 уводната част се заменя със следното:
1.   Когато Комисията прецени, че разполага с достатъчно доказателства за измама или липса на административно сътрудничество, необходимо за проверка на доказателствата за произход, или за значително увеличение на износа към Общността над нивото на обичайното производство или капацитет за износ, или неспазване на разпоредбите на член 2, параграф 1 от страните и териториите, посочени в член 1, тя може да вземе мерки и да спре изцяло или отчасти прилагането на режима, предвиден в настоящия регламент за срок от три месеца, при условие че преди това:
1.   Когато Комисията прецени, че разполага с достатъчно доказателства за измама или липса на административно сътрудничество, необходимо за проверка на доказателствата за произход, или за значително увеличение на износа към Общността над нивото на обичайното производство или капацитет за износ, или неспазване на разпоредбите на букви а) и б) от член 2, параграф 1 от страните и териториите, посочени в член 1, тя може да вземе мерки и да спре изцяло или отчасти прилагането на режима, предвиден в настоящия регламент за срок от три месеца, при условие че преди това:

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0060/2015).


Преследване на християните по света, във връзка с убийствата на студенти в Кения от страна на ислямската терористична група ал‑Шабаб
PDF 489kWORD 93k
Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно преследването на християни по света във връзка с убиването на студенти в Кения от терористичната групировка Ал Шабаб (2015/2661(RSP))
P8_TA(2015)0178RC-B8-0382/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Кения,

—  като взе предвид второто преразгледано Споразумение за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону), и по‑специално членове 8, 11 и 26 от него,

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини от 23 ноември 2014 г. относно убиването на 28 цивилни пътници, и от 3 април 2015 г. относно жестокостите, извършени в университета в Гариса,

—  като взе предвид изявлението за печата на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз (АС), на 497-ото му заседание, проведено на 9 април 2015 г., относно терористичното нападение, извършено в Гариса, Кения,

—  като взе предвид нападението от кенийските въздушни сили върху тренировъчни лагери на Ал Шабаб в Сомалия в отговор на кръвопролитието в университета в Гариса,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно международното хуманитарно право,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че неотдавнашното терористично нападение в Гариса, Кения, беше насочено срещу младите хора, образованието и, следователно, бъдещето на страната; като има предвид, че младите хора представляват обещание за по-добро и мир и са бъдещите носители на развитието на страната; като има предвид, че образованието е жизненоважно за борбата с екстремисткото насилие и фундаментализма;

Б.  като има предвид, че броят на нападенията срещу религиозни малцинства, по‑специално християни, по света се е увеличил значително през последните месеци; като има предвид, че хора биват убивани, бити и арестувани всеки ден поради своята религия и вярвания;

В.  като има предвид, че християните са най-преследваната религиозна група; като има предвид, че екстремизмът и преследването с такъв характер се оформят като съществен фактор за разрастващото се явление на масовата миграция; като има предвид, че според данните броят на убитите християни всяка година е над 150 000;

Г.  като има предвид, че на 15 февруари 2015 г. ИДИЛ/Даиш обезглави 21 египетски коптски християни в Либия;

Д.  като има предвид, че нападателите в Гариса преднамерено атакуваха немюсюлманите и отделяха християните, за да ги екзекутират по брутален начин; като има предвид, че Ал Шабаб заявява открито и публично, че ще води война срещу християните в региона;

Е.  като има предвид, че защитата на правата на децата и младите хора и засилването на уменията, образованието и иновациите са от първостепенно значение, за да се повишат техните икономически, социални и културни възможности и да се засили развитието на страната;

Ж.  като има предвид, че Ал Шабаб редовно са атакували студенти, училища и други образователни институции; като има предвид, наред с другото, че през декември 2009 г. атентатор-самоубиец уби 19 души по време на церемонията за дипломиране на студенти по медицина в Могадишу, Сомалия, а през октомври 2011 г. терористичната групировка пое отговорност за бомбардирането, при което бяха убити 70 души, включително студенти в очакване на изпитни резултати в сомалийското министерство на образованието, също в Могадишу;

З.  като има предвид, че на 25 март 2015 г. поне 15 души загинаха при нападение, извършено от Ал Шабаб в хотел в Могадишу, и като има предвид, че Юсуф Мохамед Исмаил Бари-Бари, постоянен представител на Сомалия в Организацията на обединените нации в Женева, Швейцария, беше сред хората, убити при нападението;

И.  като има предвид, че Кения е изправена пред нараснал брой нападения срещу цивилното население от октомври 2011 г. насам, когато войските ѝ навлязоха в Южна Сомалия, за да вземат участие в координирани операции с военни сили на Сомалия срещу зона, контролирана от Ал Шабаб, след като терористичната групировка взе четирима заложници;

Й.  като има предвид, че от ноември 2011 г. насам кенийски войници са част от мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), създадена на 19 януари 2007 г. от Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз и разрешена на 20 февруари 2007 г. от Съвета за сигурност на ООН (Резолюция 1744 (2007)), който наскоро даде зелена светлина на АС да продължи мисията си до 30 ноември 2015 г. (Резолюция 2182 (2014));

К.  като има предвид, че един от основните фактори, допринасящи за борбата срещу терористичната групировка Ал Шабаб, е етиопската армия, както и — в по-малка степен — армията на Уганда;

Л.  като има предвид, че Ал Шабаб е образувала връзки с други ислямистки групировки в Африка, като например Боко Харам в Нигерия и Ал Кайда в ислямския Магреб;

М.  като има предвид, че терористичната групировка Ал Шабаб редовно бомбардира и убива главно цивилни граждани в Сомалия, както и в съседните страни, например в Кампала, Уганда, през юли 2010 г., и много по-често в Кения, където само широкомащабни действия привлякоха международно внимание, но по-малки нападения се случват непрекъснато;

Н.  като има предвид, че Ал Шабаб пое отговорност за нападенията, извършени през юли 2014 г. в селата Хинди, Гамба, Ламу и Тана Ривър по кенийското крайбрежие, в които над 100 души бяха екзекутирани, и за две нападения в провинция Мандела в края на 2014 г., при които бяха убити 64 души;

О.  като има предвид, че след терористичното нападение срещу университета в Гариса кенийското правителство заплаши Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) със закриването на бежанския лагер в Дадаб в срок от три месеца; като има предвид, че ВКБООН предупреди, че това би имало „изключителни хуманитарни и практически последици“; като има предвид, че Конвенцията на ООН за бежанците забранява принуждаването на бежанци да се върнат обратно в области, където техният живот или свобода са застрашени;

П.  като има предвид, че африканските резервни сили (ASF) все още не функционират, и като има предвид, че ЕС заяви готовността си да подкрепя африканските мироопазващи сили като част от своята стратегия за сигурност за Африка;

Р.  като има предвид, че съобразно член 11 от Споразумението за партньорство между ЕС и АКТБ дейностите в областта на изграждането на мира, предотвратяването и разрешаването на конфликти включват по-специално подкрепа за балансиране на политическите, икономическите, социалните и културните възможности между всички сегменти на обществото, за укрепване на демократичната легитимност и ефективността на управлението, за създаването на ефективни механизми за мирно съжителство на групови интереси, [...], за намаляване на разделението между различните сегменти на обществото, както и за подкрепата на активно и организирано гражданско общество;

1.  Осъжда най-категорично преднамереното терористично нападение, извършено от Ал Шабаб на 2 април 2015 г. в Гариса, при което 147 млади и невинни студенти бяха убити, а други 79 — ранени; осъжда категорично всички нарушения на правата на човека, особено когато биват убивани хора въз основа на тяхната религия, убеждения или етнически произход;

2.  Осъжда още веднъж нападенията, извършени от Ал Шабаб през лятото на 2014 г. срещу няколко крайбрежни кенийски села, включително Мпекетони, където бяха екзекутирани 50 души; осъжда категорично нападението върху търговския център „Уестгейт“ в Найроби на 24 септември 2013 г., където бяха открити 67 трупа; осъжда нападението на Ал Шабаб на 25 март 2015 г. в Могадишу, при което посланик Юсуф Мохамед Исмаил Бари-Бари, постоянен представител на Сомалия в Организацията на обединените нации в Женева, загуби живота си;

3.  Изразява съболезнованията си на семействата на жертвите и на народа и правителството на Република Кения; подкрепя народа на Кения с оглед на тези осъдителни актове на агресия;

4.  Припомня, че свободата на религията е основно право, и остро осъжда всички актове на насилие или дискриминация въз основа на религията;

5.  Осъжда неотдавнашните нападения срещу християнски общности в редица страни, най-вече във връзка с изхвърлянето на 12 християни зад борда по време на неотдавнашното прекосяване на морето откъм Либия, и избиването на 30 етиопски християни на 19 април 2015 г. и изразява своята солидарност със семействата на жертвите;

6.  Изразява сериозната си загриженост относно злоупотребата с религията от страна на извършителите на терористични актове в няколко района в света, както и дълбоката си загриженост относно зачестилите прояви на нетърпимост, репресии и насилие, насочени срещу религиозните общности, включително християните; отхвърля превръщането на религията в инструмент в различни конфликти; осъжда нарастващия брой нападения над църкви по света, и по-конкретно нападението, отнело живота на 14 души в Пакистан на 15 март 2015 г.; решително осъжда лишаването от свобода, изчезването, изтезанията, поробването и публичните екзекуции на християни в Северна Корея; потвърждава и подкрепя неотменимото право на всички религиозни и етнически малцинства, живеещи в Ирак и Сирия, включително християни, да продължават да живеят в техните исторически и традиционни родни места при условия на достойнство, равенство и безопасност; отбелязва, че от векове членовете на различните религиозни групи съжителстват мирно в региона;

7.  Настоятелно призовава институциите на ЕС да спазват задължението по член 17 от ДФЕС да водят открит, прозрачен и редовен диалог с църквите и религиозните, философските и нерелигиозните организации с цел да се гарантира, че въпросът за преследването на християнските и другите религиозни общности се счита за приоритетен за ЕС въпрос;

8.  Осъжда използването на древен закон (т.нар. закон за немюсюлманите „dhimmi“) от страна на ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак с цел изнудване на християните посредством налагането на религиозни данъчни задължения и ограничения под заплаха от смърт;

9.  Отново потвърждава солидарността си с всички преследвани християни в различни части на Африка, по-специално във връзка с неотдавнашните жестокости в Либия, Нигерия и Судан;

10.  Осъжда и отхвърля всяка погрешно тълкуване на посланието на исляма с цел създаване на насилствена, жестока, тоталитарна, репресивна и експанзивна идеология, която узаконява унищожаването на християнските малцинства; настоятелно призовава мюсюлманските лидери да осъдят напълно всички терористични нападения, включително тези, които са насочени към религиозни общности и малцинства, и по-специално към християни;

11.  Призовава за провеждането на цялостно, бързо, безпристрастно и ефективно разследване, за да бъдат идентифицирани отговорните лица и за да бъдат изправени пред съда извършителите, организаторите, финансиращите институции и спонсорите на тези осъдителни актове на тероризъм;

12.  Признава, че истинският отговор трябва да бъде организиран около координирани действия с други африкански страни, и призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Съвета да разгледат заплахите за сигурността и терористичните заплахи в този регион в сътрудничество с Африканския съюз, в подкрепа на решаващите му усилия за борба с Ал Шабаб чрез AMISOM; настоятелно призовава Европейския съюз да окаже силна подкрепа за прилагането на континентални и регионални механизми за управление на конфликти, главно африканските резервни сили (ASF);

13.  Призовава кенийското правителство да поеме отговорност и да вземе мерки срещу насилието на Ал Шабаб и неговите първопричини; счита, че сигурност може да бъде постигната единствено ако разделенията в рамките на кенийските политически и граждански общности и регионалните дисбаланси в развитието бъдат коригирани по подобаващ начин; изразява съжаление поради закъснялата реакция на полицейските сили; в частност, настоятелно призовава правителството да се въздържа от използването на терористичните нападения като претекст за ограничаване на гражданските свободи; призовава кенийските власти да базират стратегията си за борба с тероризма на принципите на правовата държава и зачитането на основните права; настоява върху необходимостта от демократичен и съдебен надзор върху политиките за борба с тероризма;

14.  Настоятелно призовава кенийските органи да гарантират, че се предотвратява всяко разделение между религиите и очертаване на паралели между мюсюлманската общност и Ал-Шабаб, и да предприемат всички мерки, за да осигурят запазване на единството на страната в името на нейния социален и икономически растеж и стабилност, както и на достойнството и човешките права на нейния народ; приканва правителството на Кения, лидерите на опозицията и водачите на религиозните общности да предприемат действия по историческите неправди на маргинализацията, регионалните разделения в рамките на страната и институционалната дискриминация, както и да гарантират, че операциите за борба с тероризма са насочени само срещу извършителите, а не срещу по-широки етнически и религиозни общности;

15.  Припомня на Европейската служба за външна дейност и на държавите членки за техния ангажимент в рамките на плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приет през юни 2012 г., да гарантират, че въпросите за правата на човека се повдигат във всички форми на диалог относно борбата с тероризма с трети държави;

16.  Призовава ЕС да приложи програма за военна мисия за обучение в Кения и да осигури модерно оборудване, като си сътрудничи с кенийските военни и полицейски сили и като ги обучава с цел борба с тероризма и предотвратяване на разрастването на Ал Шабаб;

17.  Настоятелно призовава кенийското правителство да полага всички усилия, за да зачита принципите на правовата държава, правата на човека, демократичните принципи и основните свободи, и призовава ЕС да направлява международния си партньор в тази насока, да осигури финансов принос за укрепване на съществуващите програми за управление, за да се гарантира националната сигурност и да се постигне мир и стабилност в страната и региона; настоява, че срещу растящото насилие на Ал Шабаб трябва да се вземат мерки заедно със съседните държави; призовава ЕС да предостави цялата необходима финансова, логистична и експертна подкрепа в тази връзка, включително възможността за използване на Механизма за подкрепа на мира в Африка и инструментите на ЕС за управление на кризи;

18.  Призовава кенийските сили за сигурност да гарантират законосъобразна реакция за противодействие на терористичната заплаха; призовава кенийското правителство да гарантира сигурността и защитата на бежанските лагери на територията на страната, в съответствие с международното право;

19.  Подчертава, че международният тероризъм се финансира чрез незаконно изпиране на пари, откупи, изнудване, трафик на наркотици и корупция; призовава Комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството с трети държави за обмен на разузнавателни данни във връзка с изпирането на пари за финансиране на тероризма;

20.  Подчертава отново своята подкрепа за всички инициативи, насочени към насърчаване на диалога и взаимното уважение между религиозните и други общности; призовава всички религиозни органи да насърчават търпимостта и да предприемат инициативи срещу омразата и агресивната и екстремистка радикализация;

21.  Осъжда насочването на терористичните нападения към учебни заведения и помещения, като средство за подкопаване на образованието и достойнството на всички граждани, както и за пораждане на недоверие и разделение между общностите; припомня отвличането и изчезването на християнски момичета в нигерийския град Чибок през 2014 г., извършено от джихадистката терористична групировка „Боко Харам“, което беше осъдено в цял свят;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството на Кения, на институциите на Африканския съюз, на Междуправителствения орган за развитие (IGAD), на генералния секретар на ООН, на Общото събрание на ООН и на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС.


Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш
PDF 512kWORD 103k
Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно унищожаването на културни обекти, извършвано от ИДИЛ/Даиш (2015/2649(RSP))
P8_TA(2015)0179RC-B8-0375/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид въпросите с искане за устен отговор до Съвета и до Комисията относно унищожаването на културни обекти, извършвано от ИДИЛ/Даиш (O-000031/2015 – B8-0115/2015 и O-000032/2015 – B8-0116/2015),

—  като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се посочва, че „действията на Съюза са насочени към насърчаване на сътрудничеството между държавите членки“, по-специално в областта на „опазване и закрила на културното наследство от европейско значение“, и че „Съюзът и държавите членки подкрепят сътрудничеството с трети страни и компетентни международни организации в сферата на културата“,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно износа на паметници на културата(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 г. относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1332/2013 на Съвета от 13 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия(3), приети въз основа на Решение № 2013/760/ОВППС на Съвета от 13 декември 2013 г. за изменение на Решение № 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия(4), и по-специално член 11в от него във връзка с вноса, износа или трансфера на стоки, които представляват сирийски културни ценности,

—  като взе предвид Съвместно действие 2001/555/ОВППС на Съвета от 20 юли 2001 г. за създаването на Сателитен център на Европейския съюз(5), изменено със Съвместно действие 2009/834/ОВППС на Съвета(6),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета от октомври 2012 г. относно създаването на неофициална мрежа от правоприлагащи органи и експерти, компетентни в областта на паметниците на културата (EU CULTNET) (14232/2012),

—  като взе предвид Втория протокол от 1999 г. към Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт,

—  като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 14 ноември 1970 г. относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности,

—  като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 16 ноември 1972 г. за опазване на световното културно и природно наследство,

—  като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 17 октомври 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство,

—  като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване от 20 октомври 2005 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г. за откраднати или незаконно изнесени паметници на културата,

—  като взе предвид Резолюция 2199 на Съвета за сигурност на ООН от 12 февруари 2015 г. относно заплахите за международния мир и международната сигурност, предизвикани от терористични актове на Ал Кайда(7),

—  като взе предвид Венецианската харта за консервация и реставрация на паметниците и забележителните места от 1964 г., която предоставя международна рамка за опазване и реставрация на древни сгради,

—  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд, приет на 17 юли 1998 г., и по-специално член 8, параграф 2, буква б), подточка ix) от него, в който действието на „умишлено насочване на нападения срещу сгради, предназначени за религията, образованието, изкуството, науката или благотворителни цели, исторически паметници, болници и местата, в които са събрани болни и ранени лица, при условие че те не са военни цели“, се признава за военно престъпление,

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2015 г. относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2013 г. и политиката на Европейския съюз по въпроса(8), параграф 211 от която гласи, че „умишлените форми на унищожаване на културно и художествено наследство, както понастоящем се случва в Иран и Сирия, следва да се преследват като военни престъпления и като престъпления срещу човечеството“,

—  като взе предвид съвместното съобщение до Европейския парламент и до Съвета от 6 февруари 2015 г., озаглавено „Елементи за регионална стратегия на ЕС за Сирия и Ирак, както и за заплахата от Даиш“, (JOIN(2015)0002), в което Комисията и заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност признават сериозното значение на унищожението и ограбването на културното наследство в преодоляването на кризите в Сирия и Ирак, както и заплахата от Даиш,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че многобройни археологически, религиозни и културни обекти в Сирия и Ирак в последно време станаха обект на целенасочено унищожаване, извършвано от групировки на екстремистите, свързани по-специално с организацията „Ислямска държава в Ирак и Сирия“ (ИДИС/Даиш), и като има предвид, че тези систематични нападения срещу културното наследство бяха описани от генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова като „културно прочистване“;

Б.  като има предвид, че съгласно ЮНЕСКО понятието „културно прочистване“ се отнася до умишлена стратегия, която има за цел унищожаването на културното многообразие чрез целенасочено преследване на лица, идентифицирани въз основа на тяхната културна, етническа или религиозна принадлежност, в съчетание с умишлени нападения срещу техните места за поклонение, възпоменание и образование, и като има предвид, че стратегията на културно прочистване, на която можем да бъдем свидетели в Ирак и в Сирия, намира отражение в нападения срещу културното наследство, които са насочени както срещу физически, материални и архитектурни форми на изразяване на културата, като например паметници и сгради, така и срещу малцинства и нематериални форми на изразяване на културата като обичаи, традиции и религиозни вярвания(9);

В.  като има предвид, че някои действия, свързани с унищожаването на културното наследство, са разглеждани, при определени обстоятелства, като престъпления срещу човечеството(10); като има предвид по-специално, че когато това е насочено срещу членове на религиозна или етническа група, то може да бъде приравнявано към престъпления на преследване, както е посочено в член 7, параграф 1, буква з) от Статута на Международния наказателен съд;

Г.  като има предвид, че подобни актове на унищожаване на културни и исторически обекти и предмети не са ново явление и не се ограничават до Ирак и Сирия; като има предвид, че съгласно ЮНЕСКО „културното наследство е важен компонент на културната идентичност на общности, групи и лица и на социалното сближаване, така че неговото умишлено унищожаване може да има неблагоприятни последици за човешкото достойнство и правата на човека“(11); като подчертава, че както бе заявено от ЮНЕСКО и от други международни участници, продуктът от грабежите и контрабандата на културни и религиозни обекти и предмети в Ирак и Сирия, по-специално извършвани от ИДИЛ/Даиш, се използва за финансиране на терористичната дейност на ИДИЛ/Даиш, в резултат на което художествени и културни блага се превръщат в „оръжия за водене на война“;

Д.  като има предвид, че на 1 март 2014 г. благодарение на финансирането, предоставяно от Европейския съюз, ЮНЕСКО заедно с други стратегически партньори започна тригодишен проект, наречен „Спешна защита на сирийското културно наследство“, насочен по-специално към осигуряване на спешна защита на сирийското културно наследство;

Е.  като има предвид, че Европейският съюз ратифицира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, приета на 20 октомври 2005 г., която е първият международен инструмент за признаване на двойствения икономически и културен характер на културните продукти, които „следователно не трябва да се третират като имащи само търговска стойност“;

Ж.  като има предвид, че Конвенцията на ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, приета на 17 ноември 1970 г., както и Конвенцията на UNIDROIT за откраднати или незаконно изнесени предмети на културата, приета на 24 юни 1995 г., са изключително важни инструменти за укрепване на защитата на световното културно наследство;

З.  като има предвид, че незаконната търговия с културни стоки е вече третият по значимост вид незаконна търговия след търговията с наркотици и оръжие, като има предвид, че тази незаконна търговия се доминира от организирани престъпни мрежи и като има предвид, че сегашните национални и международни механизми не разполагат нито с подходящи средства, нито с адекватно подпомагане за справяне с проблема(12);

И.  като има предвид, че макар борбата с незаконната търговия с културни продукти да не е сред изричните компетенции на Европейския съюз, тъй като не е определена като такава в Договорите, тя все пак попада в няколко области на компетентност на ЕС, като например вътрешния пазар, пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ПССП), културата и общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС);

Й.  като има предвид, че съществува неотложна необходимост от по-добра координация на борбата срещу незаконната търговия с предмети на културата и от тясно сътрудничество, за да се насърчава повишаването на осведомеността и обменът на информация, а също така и за укрепване на правните рамки; като припомня в този контекст, че в заключенията на Съвета от декември 2011 г. относно предотвратяването и борбата срещу престъпления, засягащи културни продукти, беше препоръчано, наред с другото, държавите членки да засилят сътрудничеството между служителите от правоприлагащите органи, културните институции и частните организации;

К.  като има предвид, че през октомври 2012 г. с резолюция на Съвета беше създадена неформална мрежа от правоприлагащи органи и експерти, компетентни в областта на паметниците на културата (EU CULTNET), чиято основна цел е да се подобри обменът на информация, свързана с предотвратяването на незаконната търговия с културни продукти, и да бъдат идентифицирани престъпни мрежи, заподозрени в участие в незаконна търговия, както и да се обменя информация относно тези престъпни мрежи;

Л.  като има предвид, че на 28 март 2015 г., събота, Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, откри в Багдад кампанията „#Unite4Heritage“ (Да се обединим в името на опазването на културното наследство!), която има за цел да мобилизира световна подкрепа за опазването на културното наследство, като се използва силата на социалните мрежи;

1.  Решително осъжда извършваното от ИДИЛ в Сирия и Ирак умишлено унищожаване на културни, археологически и религиозни обекти;

2.  Призовава заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да предприеме подходящи действия на политическо равнище в съответствие с Резолюция 2199 на Съвета за сигурност на ООН от 12 февруари 2015 г., с цел да се сложи край на незаконната търговия с културни ценности от територията на Сирия и Ирак в периодите на конфликти на тези територии, като по този начин се предотврати тяхното използване като източник на финансиране;

3.  Призовава ЗП/ВП да използва дипломацията в областта на културата и междукултурния диалог като инструмент, когато става въпрос за помиряване на различните общности и за възстановяване на разрушени обекти;

4.  Призовава ЗП/ВП, ЕС и държавите членки да приложат мерки за сигурност по външните граници на ЕС с цел предотвратяване на контрабандата към Съюза на културни продукти от Сирия и Ирак и да си сътрудничат ефективно в рамките на съвместно действие срещу търговията с предмети на културата със сирийски и иракски произход в Европа, тъй като голяма част от търговията с предмети на изкуството от Близкия изток в действителност е предназначена за европейския пазар, както и за Съединените щати и района на Персийския залив;

5.  В този контекст предлага на Комисията, в съответствие с параграф 17 от Резолюция 2199 на Съвета за сигурност на ООН от 12 февруари 2015 г., да се съсредоточи върху борбата срещу незаконната търговия с предмети на културата, особено що се отнася до предмети на културното наследство, незаконно изнесени от Ирак след 6 август 1990 г. и от Сирия след 15 март 2011 г.; призовава Комисията да разработи координиран подход за борба срещу тази незаконна търговия съвместно с отговорните лица в разследващите служби на национално равнище и в тясно сътрудничество с ЮНЕСКО и други международни организации, като например ICOM (Международния съвет на музеите), Международния комитет на Синия щит (към Международния съвет на музеите), Европол, Интерпол, UNIDROIT (Международния институт за унифициране на частното право), СМО (Световната митническа организация), ИКОМОС (Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места) и ICCROM (Международния център за изследвания по консервацията и реставрацията на културното наследство);

6.  Призовава ЗП/ВП да включи в тази дейност Сателитния център на Европейския съюз в Торехон, който подпомага Съюза в контекста на ОВППС чрез предоставяне на материали, получени в резултат от анализа на спътникови изображения, за целите на мониторинга и изготвянето на списък с археологическите и културните обекти в Сирия и Ирак и за подпомагане на дейността на сирийските археолози с цел предотвратяване на по-нататъшни грабежи и запазване на живота на цивилни лица;

7.  Призовава Комисията да установи бърз и сигурен обмен на информация и споделяне на най-добри практики между държавите членки с цел ефективна борба срещу незаконната търговия с предмети на културата, незаконно изнесени от Ирак и Сирия, и да призове настоятелно държавите членки да предоставят на разположение на своите полицейски и митнически служители международните инструменти за борба срещу незаконния трафик на културни продукти, като например специалната база данни на Интерпол „I-24/7“ за откраднати произведения на изкуството и инструмента за онлайн общуване на програмата ARCHEO на Световната митническа организация (СМО);

8.  Призовава да се обмисли създаването на европейски програми за обучение на съдиите, полицейските и митническите служители, държавните администрации и по-общо на участниците на пазара с цел да се даде възможност на участниците в борбата срещу незаконната търговия с културни продукти да развиват и подобряват своите експертни познания и да се подкрепят инициативи като например курса за електронно обучение за специалистите в областта на културното наследство на Сирия, започнат от ИКОМОС през януари 2013 г., с цел предоставяне на информация за управлението на риска при бедствия, мерките за първа помощ за колекциите от културни ценности и техниките за документиране;

9.  Отправя искане към Комисията да осъществи връзка с международните проекти на гражданското общество в областта на защитата и докладването за застрашените паметници на културата, като например проекта за геопространствени технологии AAAS, и да продължи да подкрепя дейности на изследователските общности като например проекта „Мосул“, разработен от Мрежата за първоначално обучение за цифровото културно наследство (финансирана по програмата „Мария Склодовска-Кюри“);

10.  Призовава Комисията да предостави по-голяма подкрепа за Международната обсерватория на незаконния трафик на предмети на културата (към Международния съвет на музеите), която е съставила червен списък за неотложни действия на сирийски и иракски антики, изложени на риск, замислен като инструмент за музеи, митнически служители, полицейски служители, търговци и колекционери на произведения на изкуството, и която предвижда използването на спътникови изображения за проследяване на положението на място в сътрудничество с Института на ООН за подготовка и научни изследвания (ЮНИТАР);

11.  Призовава ЕС и държавите членки да разработят кампании за повишаване на осведомеността с цел възпиране на покупките и продажбите на културни продукти, произхождащи от незаконна търговия от райони на военни действия;

12.  Призовава държавите членки да предприемат необходимите стъпки, за да включат университети, научно-изследователски организации и културни институции, наред с другото чрез кодекси за етично поведение, в борбата срещу незаконната търговия с културни продукти от райони на военни действия;

13.  Призовава Комисията да подкрепи кампанията на ЮНЕСКО „#Unite4Heritage“ чрез започване на информационна кампания, съсредоточена върху Ирак и Сирия, с цел повишаване на осведомеността относно значението на тяхното културно наследство, относно начина, по който продуктът от грабежите се използва за финансиране на репресии и терористични дейности, и относно възможните санкции, свързани с незаконния внос на културни продукти, произхождащи от тези държави или от други трети държави;

14.  Призовава Комисията да укрепи и подобри функционирането на неофициалната мрежа от правоприлагащи органи и експерти, компетентни в областта на паметниците на културата (EU CULTNET), създадена с Резолюция на Съвета от октомври 2012 г., чиято цел е да се подобри обменът на информация, свързана с предотвратяването на незаконната търговия с културни продукти, и да предвиди създаването на допълнителен инструмент за контрол на вноса в ЕС на културни продукти, незаконно изнесени от Сирия и Ирак;

15.  Призовава Съвета да укрепи отделите на Евроюст и Европол, имащи за задача подкрепата за текущи разследвания, превенцията и обмена на разузнавателни данни, свързани с незаконната търговия с културни продукти;

16.  Насърчава подновяването на дейностите на Международния комитет на Синия щит към ICOM;

17.  Призовава Европейския съюз да вземе необходимите мерки, в сътрудничество с ЮНЕСКО и Международния наказателен съд, за да се разшири категорията на международното право „престъпления срещу човечеството“, така че тя да обхваща действия, свързани с умишлено повреждане или унищожаване на културното наследство на човечеството в голям мащаб;

18.  Призовава държавите членки, които все още не са направили това, да ратифицират Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности от 1970 г., Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г., Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт от 1954 г и Втория протокол към нея от 1999 г.;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния директор на ЮНЕСКО, на специалния представител на ЕС за правата на човека и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 39, 10.2.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 6.
(3) ОВ L 335, 14.12.2013 г., стр. 3.
(4) ОВ L 335, 14.12.2013 г., стр. 50.
(5) ОВ L 200, 25.7.2001 г., стр. 5.
(6) ОВ L 297, 13.11.2009 г., стр. 18.
(7) http://www.refworld.org/docid/54ef1f704.html
(8) Приети текстове, P8_TA(2015)0076.
(9) http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/conference_report_heritage_and_cultural_diversity_at_risk_in_iraq_and_syria/
(10) Международен наказателен трибунал за бивша Югославия, Кордич и Черкез (Kordić & Čerkez), 26 февруари 2001 г., IT-95-14/2, параграфи 207-8.
(11) Декларация на ЮНЕСКО относно умишленото унищожаване на културно наследство, 2003 г.
(12) http://www.africa-eu-partnership.org/newsroom/all-news/morocco-africa-eu-workshop-fight-against-illegal-trafficking-cultural-goods.


Положението на Малдивските острови
PDF 483kWORD 84k
Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно положението на Малдивските острови (2015/2662(RSP))
P8_TA(2015)0180RC-B8-0392/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Малдивските острови,

—  като взе предвид съвместното изявление на Европейския съюз на място относно събитията на Малдивските острови, включително задържането на съдия на Наказателния съд, от 20 януари 2012 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление на Европейския съюз на място относно заплахите за гражданското общество и правата на човека на Малдивските острови от 30 септември 2014 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление на Европейския съюз на място относно принципите на правовата държава на Малдивските острови от 24 февруари 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник‑председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно възстановяването на смъртното наказание на Малдивските острови на 30 април 2014 г.,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник‑председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно присъдата на бившия президент на Малдивските острови Мохамед Нашид от 14 март 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението на Върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн относно съдебния процес срещу бившия президент Мохамед Нашид от 18 март 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението от 19 март 2015 г. на специалния докладчик на ООН относно независимостта на съдиите и адвокатите Габриела Кнаул, озаглавено „Невъзможност за постигане на демокрация без справедливо и независимо правосъдие на Малдивските острови“ („No democracy is possible without fair and independent justice in the Maldives“),

—  като взе предвид окончателния доклад на мисията на ЕС за наблюдение на парламентарните избори в Република Малдиви от 22 март 2014 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Малдивските острови са страна,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 и параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 13 март 2015 г. Мохамед Нашид, бившият президент на Малдивските острови, беше осъден на 13 години лишаване от свобода по обвинение в тероризъм за задържането през януари 2012 г. на тогавашния председател на Наказателния съд, във връзка с което ЕС изрази загриженост;

Б.  като има предвид, че спорният съдебен процес не отговаряше на националните и международните стандарти в областта на правосъдието, въпреки призива на ООН и на ЕС за справедливост и прозрачност на съдебното производство срещу бившия президент Нашид;

В.  като има предвид, че Мохамед Нашид, който дълго време е развивал несвързана с насилие дейност в полза на правата на човека и плуралистичната демокрация, беше многократно лишаван от свобода по време на 30-годишната диктатура на президента Момун Абдул Гаюм и напусна властта при спорни обстоятелства, четири години след като стана първият демократично избран президент на Малдивските острови;

Г.  като има предвид, че липсата на политическа независимост и обучение в малдивската съдебна система подкопава доверието в съдебната система вътре в страната и в международен план;

Д.  като има предвид, че бившите министри на отбраната Толат Ибрахим и Мохамед Назим неотдавна бяха осъдени съответно на 10 и 11 години лишаване от свобода, докато бившият заместник-председател на парламента Ахмед Назим беше осъден на 25 години затвор на Малдивските острови; като има предвид твърденията, че тези съдебни процеси също са били съпроводени от нередности;

Е.  като има предвид, че политиците от опозицията продължават да бъдат редовно сплашвани, както и че в скорошен доклад на комисията по правата на човека на парламентарните представители към Интерпарламентарния съюз Малдивските острови бяха посочени като една от държавите с най-лоши показатели в света по отношение на извършваните нападения, тормоз и сплашване на депутати от опозицията;

Ж.  като има предвид, че на 30 март 2015 г. малдивският парламент прие изменение към Закона за затворите и условните присъди, като лиши лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, от правото да членуват в политически партии; като има предвид също така, че по този начин г-н Нашид ще бъде практически отстранен от активната политика и ще бъде възпрепятстван от участие в президентските избори през 2018 г.;

З.  като има предвид, че най-малко 140 мирни протестиращи са били задържани от февруари 2015 г. насам и са били освободени при условия, силно ограничаващи техните права да участват в други демонстрации;

И.  като има предвид, че организации на гражданското общество и защитници на правата на човека все повече са изправени пред тормоз, заплахи и нападения, включително Комисията по правата на човека на Малдивските острови, обвинена от Върховния съд в държавна измяна и подкопаване на устоите на конституцията за това, че е представила доклад относно положението с правата на човека на Малдивските острови за целите на всеобщия периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека; като има предвид, че неправителствените организации (НПО) са били заплашвани с отнемане на регистрацията;

Й.  като има предвид, че свободата на пресата е силно възпрепятствана през последните години, че трима журналисти са били задържани, докато са отразявали политически демонстрации, призоваващи за освобождаването на Мохамед Нашид, и че Ахмед Рилван, критично настроен към правителството, изчезна през август 2014 г., като все още е в неизвестност и съществуват опасения, че е мъртъв;

К.  като има предвид, че политическата нестабилност настъпва в момент на безпокойство във връзка с все по-войнствено настроения ислямизъм на Малдивските острови, както и във връзка с броя на радикализираните младежи, за които се твърди, че са се присъединили към Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ);

Л.  като има предвид, че на 27 април 2014 г. парламентът на Малдивските острови гласува премахването на мораториума върху смъртното наказание, в сила от 1954 г., като по този начин допуска осъждането на непълнолетни и малолетни лица на възраст от едва седем години, които могат да бъдат подведени под съдебна отговорност и да бъдат екзекутирани, щом навършат 18 години, като междувременно бъдат оставени да гният в затвора; като има предвид, че това противоречи на международните задължения на Малдивските острови в областта на правата на човека, в качеството ѝ на държава, която е страна по Конвенцията за правата на детето;

M.  като има предвид, че работниците имигранти са жертва на принудителен труд, конфискуване на документите за самоличност и за задгранично пътуване, задържане или неплащане на заплати и заробване поради дългове, като те са заплашени от малдивските органи с експулсиране заради протеста им срещу дискриминацията и насилието след поредица от нападения срещу работници имигранти;

Н.  като има предвид, че малък брой жени от Шри Ланка, Тайланд, Индия, Китай, Филипините, Източна Европа, страните от бившия СССР, Бангладеш и Малдивските острови са обект на трафик със сексуална цел на Малдивските острови и че има твърдения, че някои малдивски деца са подлагани на сексуално насилие и е възможно да са жертва на принудителен труд;

1.  Изразява дълбоката си загриженост във връзка със засилващите се тенденции към авторитарно управление на Малдивските острови, мерките срещу политическите опоненти и сплашването на медиите и гражданското общество, които биха могли да застрашат постигнатите през последните години успехи във връзка с утвърждаването на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава в страната; призовава всички страни да се въздържат от действия, които могат да влошат още повече кризата, и да зачитат демокрацията и принципите на правовата държава;

2.  Изразява съжаление във връзка със сериозните нередности в съдебния процес срещу бившия президент Мохамед Нашид; настоява, че той следва да бъде незабавно освободен и че при евентуално обжалване на неговата присъда неговите права трябва да се зачитат изцяло в съответствие с международните задължения на Малдивските острови, националната конституция и всички международно признати гаранции за справедлив съдебен процес; настоятелно призовава делегацията на ЕС в Шри Ланка и Малдивските острови да настоява да бъде допусната да следи отблизо производството по обжалване;

3.  Подчертава факта, че зачитането на принципите на правовата държава, правото на справедлив процес, надлежното съдопроизводство и независимостта на съдебната система, в съответствие с разпоредбите на Международния пакт за граждански и политически права, са основни елементи на демократичния процес; подчертава, че всички граждани на Малдивските острови, включително бившият президент Нашид, трябва да бъдат третирани в съответствие с тези принципи, които са важни за едно плуралистично общество;

4.  Призовава за будещ доверие и приобщаващ политически процес, с участието на всички демократични сили, с цел възстановяване и запазване на стабилността на Малдивските острови и възобновяване на прехода към демокрация; призовава за незабавно прекратяване на сплашването на политическите опоненти; призовава правителството на Малдивските острови да предприеме необходимите мерки за възстановяване на доверието в своя ангажимент по отношение на демокрацията, независимостта на съдебната система и принципите на правовата държава, включително зачитане на свободата на словото и свободата на събиранията, както и зачитане на правото на надлежно съдопроизводство;

5.  Призовава за незабавно прекратяване на политическата намеса в съдебната система на Малдивските острови и за нейното деполитизиране; призовава за спешни реформи, които да гарантират независимостта и безпристрастността на малдивската съдебна система с цел възстановяване на доверието в нейното функциониране вътре в страната и в международен план; подчертава, че тези реформи следва да бъдат одобрени и приложени незабавно;

6.  Припомня на правителството на Малдивските острови, че конституцията на страната гарантира правото на протест и че поставянето на условия, които възпрепятстват хората от участие в мирни демонстрации, е незаконно;

7.  Призовава за незабавно прекратяване на всички форми на насилие, включително насилието срещу мирните протестиращи, и припомня на силите за сигурност задължението им да защитават мирните демонстранти срещу престъпните групи, използващи насилие; призовава правителството на Малдивските острови да сложи край на безнаказаността на лицата, които прилагат саморазправа и използват насилие срещу хората, насърчаващи религиозна толерантност, мирните протестиращи, критично настроените медии и гражданското общество; призовава извършителите на такива нападения да бъдат подведени под съдебна отговорност;

8.  Призовава правителството на Малдивските острови да създаде условия за подходящо разследване във връзка с изчезването на Ахмед Рилван;

9.  Осъжда връщането на смъртното наказание на Малдивските острови и настоятелно призовава малдивското правителство и малдивския парламент да възстановят мораториума върху смъртното наказание;

10.  Насърчава всички заинтересовани страни на Малдивските острови да си сътрудничат конструктивно във всички области, и по-специално по въпроса за изменението на климата, който може да дестабилизира страната;

11.  Изисква местните органи да се придържат напълно към минималните стандарти за премахване на трафика; приветства продължаващите усилия за решаване на проблема и постигнатия напредък, но настоява разпоредбите на законодателството за борба с трафика бързо да бъдат приложени на практика, тъй като продължават да съществуват сериозни проблеми по отношение на прилагането на този закон и защитата на жертвите;

12.  Призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да поместят предупреждения във връзка с положението с правата на човека на Малдивските острови на своите уебсайтове за съвети към пътуващите в чужбина;

13.  Настоятелно призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията и ЕСВД да продължат да наблюдават отблизо политическото положение на Малдивските острови и да изпълняват по-активна роля в двустранните отношения на ЕС със страната и в рамките на международните многостранни форуми с цел постигане на стабилност, укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава и гарантиране на пълно зачитане на правата на човека и основните свободи в страната;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки и на парламента и правителството на Република Малдиви.


Доклад за напредъка на Албания за 2014 г.
PDF 494kWORD 116k
Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно доклада за напредъка на Албания за 2014 г. (2014/2951(RSP))
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията на председателството от заседанието на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към ЕС на страните от Западните Балкани,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 26—27 юни 2014 г. и на Съвета по общи въпроси от 16 декември 2014 г.,

—  като взе предвид становището на Комисията относно кандидатурата на Албания за членство в ЕС от 9 ноември 2010 г. и доклада на Комисията от 4 юни 2014 г., озаглавен „Доклад за напредъка на Албания в борбата срещу корупцията и организираната престъпност и в областта на съдебната реформа“ (COM(2014)0331),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства за периода 2014—2015 г.“ от 8 октомври 2014 г. (COM(2014)0700), придружено от работния документ на службите на Комисията SWD(2014)0304 със заглавие „Доклад за напредъка на Албания през 2014 г.“, както и индикативния стратегически документ (2014—2020 г.), приет на 18 август 2014 г.,

—  като взе предвид резолюцията на албанския парламент от 24 декември 2014 г. относно политическото споразумение между управляващото мнозинство и опозицията,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Албания,

—  като взе предвид работата на Кнут Флекенщайн като постоянен докладчик за Албания на комисията по външни работи;

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Албания отбеляза впечатляващ напредък през последните години по пътя си към присъединяване към ЕС и затова получи статут на страна кандидатка през юни 2014 г.; като има предвид, че продължават да съществуват предизвикателства, по отношение на които трябва да се предприемат бързи и ефикасни мерки с цел постигане на по-нататъшен напредък по пътя към членство в ЕС;

Б.  като има предвид, че последователното приемане и ефективното прилагане на устойчиви реформи по петте основни приоритета обслужват демократичните промени в Албания и проправят пътя за започване на преговори за присъединяване към ЕС; като има предвид, че процесът на присъединяване към ЕС се превърна в двигател за свързаните с ЕС реформи в Албания, и като има предвид, че неговият график ще бъде определен от скоростта и качеството на тези реформи; като има предвид, че започването на преговори за присъединяваме би представлявало стимул, който допълнително ще засили реформите, като предложи осезаема и надеждна перспектива за ЕС;

В.  като има предвид, че присъединяването към ЕС е приобщаващ процес, който принадлежи на цялата страна и на всичките й граждани; като има предвид, че конструктивен и устойчив политически диалог между основните политически партии относно свързаните с ЕС реформи, воден в дух на сътрудничество и компромис, е от основно значение за по-нататъшния напредък на процеса на интеграция на ЕС; като има предвид, че съществува политически консенсус и широка обществена подкрепа за процеса на интеграция в ЕС; като има предвид, че успехът на програмата за реформи силно зависи от наличието на демократична политическа среда;

Г.  като има предвид, че Европейският парламент играе важна роля в усилията за установяване на здравословен политически климат в страната;

Д.  като има предвид, че ЕС е заложил принципите на правовата държава в основата на процеса на разширяване; като има предвид, че осезаемият напредък по отношение на независимостта на съдебната система и борбата с корупцията и организираната престъпност е от съществено значение за напредването на процеса на интеграция в ЕС; като има предвид, че силната политическа подкрепа е ключът за постигането на напредък в тези области;

Е.  като има предвид, че трябва да се предприемат значителните стъпки за реформиране и прилагане на реформите на съдебната система; като има предвид, че въпреки постигнатия напредък, борбата с корупцията и организираната престъпност остава сериозно предизвикателство; като има предвид, че свободата на словото и независимостта на медиите тепърва трябва да бъдат гарантирани;

Ж.  като има предвид, че съществуването на професионална, ефективна и основана на заслугите публична администрация е „гръбнакът“ на процеса на интеграция за всяка държава, която се стреми да стане членка на ЕС;

З.  като има предвид, че отношенията на Албания с нейните съседи са конструктивни и съответствието им с външната политика на ЕС може да бъде давано за пример;

1.  Поздравява Албания за получаването на статут на страна кандидатка; подчертава, че това следва да се разглежда като стимул за допълнително ускоряване на реформите; изразява непрекъснатата си подкрепа за процеса на интеграция на Албания в ЕС; счита, че са необходими конкретни мерки и трайна политическа ангажираност за тяхното прилагане за справяне с предизвикателствата на успешното консолидиране на демократичните промени и за продължаване на свързаните с ЕС реформи; насърчава Албания за постигането на надеждни резултати по отношение на тези реформи;

2.  Счита, че е от съществено значение да се поддържа и подкрепя истинско политическо сътрудничество между всички страни, което включва лоялна конкуренция за по-добри политически идеи и концепции, както и да се работи за създаването на демократична политическа култура, която се основава на разбирането, че демократичните политически процеси са изградени на основата на диалог и възможност за търсенето и приемането на компромиси; изразява убеждението си, че това ще увеличи доверието на гражданите в публичните институции; настоятелно призовава управляващата коалиция да улесни упражняването на правото на опозицията на демократичен контрол и настоятелно призовава опозицията да упражнява изцяло и отговорно това право;

3.  Приветства създаването на съвместни работни групи в рамките на Диалога на високо равнище по основните приоритети, с цел изграждането на широкообхватна платформа за гладкото изпълнение на реформите и за наблюдение на напредъка по петте ключови приоритета, по-специално във връзка с реформата на публичната администрация, укрепването на съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност, и за засилване на защитата на правата на човека; насърчава органите да засилят работата си по тези приоритети и да постигнат резултати относно изпълнението им;

4.  Призовава за бързото създаване на приобщаващ Национален съвет за европейска интеграция, в който да се включат и представители на гражданското общество и на независими институции, с цел да се гарантира широк национален консенсус по реформите, свързани с ЕС, и в процеса на присъединяване към ЕС; призовава съответните органи да информират напълно и своевременно заинтересованите страни и широката общественост за напредъка на процеса на интеграция в ЕС;

5.  Подчертава ролята на парламента в качеството му на ключова демократична институция и поради това призовава за засилване на неговата надзорна роля и за гарантиране на по-институционализиран процес на консултации относно изготвянето на законодателство; в това отношение приветства приемането на 5 март 2015 г. на преразгледания закон относно ролята на парламента в процеса на присъединяване на Албания към ЕС, както и консенсусната резолюция на парламента от 24 декември 2014 г., в която беше договорено опозицията да се завърне към парламентарната работа, като същевременно управляващото мнозинство потърси консенсус с опозицията относно важни реформи, решенията на Конституционния съд (КС) да бъдат спазвани и да бъде разгледан въпросът за кандидатирането или заемането на публични длъжности от осъждани лица; призовава за правилното ѝ и своевременно прилагане по конструктивен начин; призовава всички политически партии да подобрят изграждането на демократичен консенсус, който е ключът към постигането на напредък в процеса на присъединяване; счита за важно албанското гражданско общество, медиите и гражданите да изискват от своите лидери отчетност за конкретни резултати от политиките;

6.  Изразява загриженост относно продължаващата и непрекъсната политическа поляризация в Албания, която би могла да застраши усилията за по-нататъшно интегриране в ЕС; припомня на управляващата коалиция и опозицията за споделената им отговорност към гражданите за устойчив, конструктивен и приобщаващ политически диалог, който дава възможност за приемането и провеждането на ключовите реформи; призовава управляващото мнозинство и опозицията да положат допълнителни усилия за установяването по конструктивен начин на истински политически диалог и сътрудничество;

7.  Подчертава, че професионална публична администрация е от основно значение за успешното прилагане на всички други реформи; следователно приветства факта, че започна прилагането на Закона за държавните служители и призовава правилното му прилагане да продължи, с цел укрепване на административния капацитет, деполитизиране на публичната администрация и борба с корупцията в държавната администрация, засилване на назначенията, повишенията и уволненията въз основа на лични постижения и пропуски, повишаване на ефикасността, прозрачността, отчетността, професионализма и финансовата устойчивост на държавната администрация, и засилване на доброто управление на всички равнища; призовава за засилване на управлението на човешките ресурси, системата за оценка на държавните служители и независимия мониторинг на прилагането на законодателството за публичната служба; насърчава финализирането на всеобхватна стратегия за реформа на публичната администрация и продължаващото насърчаване на деполяризацията и познаването на правото на ЕС и процесите на вземане на решения; подчертава необходимостта от повишаване на обществената цялост, за да се подобрят обществените услуги и да се управляват публичните средства по-ефективно; призовава за подобрен обществен достъп до услуги и информация; приветства в това отношение новия закон за достъпа до информация; призовава за укрепване на институцията на омбудсмана чрез подходящи последващи действия от неговите констатации и препоръки;

8.  Подчертава необходимостта от справяне с фрагментираната система на местното управление и от създаване на функциониращо местно управление, което да е в състояние да отговори на потребностите на гражданите чрез ефективно предоставяне на обществени услуги; призовава за засилване на административния капацитет на местното управление, което да му даде възможност да упражнява своите правомощия и да прилага законодателството по финансово устойчив начин; призовава за прилагане на прозрачност, ефективност и всеобхватност на местното управление; отбелязва решението на Конституционния съд по жалбата относно реформата за административно и териториално разделение на страната;

9.  Подчертава важността на предстоящите местни избори и приканва компетентните органи да приложат препоръките, отправени от Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) и от Централната избирателна комисия; призовава за укрепване на независимостта и капацитета на избирателните органи;

10.  Подчертава необходимостта от укрепване на правовата държава и от реформа на съдебната система, за да се укрепи доверието на гражданите и бизнес общността в съдебната система; приветства ангажимента от страна на Албания за съдебна реформа, но все още изразява съжаление относно продължаващите недостатъци във функционирането на съдебната система като политизиране и ограничена отчетност, високо равнище на корупция, недостатъчни ресурси и изоставане; потвърждава необходимостта от полагането на допълнителни съществени усилия за осигуряване на независимост, ефикасност и отчетност на съдебната система за подобряване на системата на назначаване, повишаване и налагането на дисциплинарни мерки за съдии, прокурори и адвокати; приканва органите да продължат реформите в конструктивно сътрудничество с всички заинтересовани страни, включително със съответните организации на гражданското общество (ОГО) и посредством ангажираност с Венецианската комисия чрез разработване и прилагане на дългосрочна стратегия за съдебна реформа;

11.  Припомня резолюцията на албанския парламент от ноември 2013 г. относно европейската интеграция на Албания, в която бяха одобрени редица важни мерки, главно в областта на принципите на правовата държава; подчертава значението на строго зачитане на принципите на правовата държава и независимостта и прозрачността на съдебните институции като Висшия съдебен съвет; подчертава, че е необходимо да се спазват решенията на Конституционния съд по този въпрос; приканва компетентните органи да насърчават интегритета и независимостта на ключовите демократични институции и деполитизирането на съдебната система; приканва компетентните органи да продължат без ненужно забавяне да осигурят правосъдие за жертвите на събитията от 21 януари 2011 г.;

12.  Отбелязва незадоволителното състояние на системата за правосъдие за малолетни; призовава компетентните органи да представят планове за подобряване на положението;

13.  Изразява загриженост относно това, че корупцията, включително в рамките на съдебната система, остава сериозен проблем; настоятелно призовава Албания сериозно да засили усилията си за борба с корупцията на всички равнища, и да засили законодателната рамка, институционалния капацитет и междуинституционалния обмен на информация и сътрудничество; приветства назначаването на национален координатор за борба с корупцията, който ще координира усилията и ще наблюдава изпълнението на централно равнище, и призовава за приемане на всеобхватна и стриктна стратегия за борба с корупцията и планове за действие за периода 2014 – 2020 г.; отново заявява необходимостта от разработването на по-стабилна рамка за борба с корупцията, която следва да включва широк кръг от институции; отбелязва положително предприетите мерки за повишаване на прозрачността, включително публикуването на имуществените декларации на висшите държавни служители и назначаването на координатори на борбата с корупцията във всички министерства;

14.  Отново изтъква необходимостта да се постигнат сериозни резултати в разследването, съдебното преследване и издаването на присъди на всички нива, включително по дела за корупция на високо равнище; счита, че е от съществено значение да се подобри ефективността на разследванията и да се предвидят достатъчно ресурси, обучение и персонал, специализиран в борбата срещу корупцията, по-специално в областта на обществените поръчки, здравеопазването, данъчното облагане, образованието, полицията, митниците и местната администрация; насърчава участието и контролна роля на организациите на гражданското общество в борбата срещу корупцията; призовава за системно използване на конфискацията на активи от престъпна дейност и налагане на осъдителните присъди за изпиране на пари, както и за системно използване на финансови разследвания; приканва компетентните органи да засилят действащото законодателство относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности;

15.  Изразява загриженост по повод факта, че въпреки положителната тенденция в борбата срещу организираната престъпност, особено в борбата срещу трафика и производството на наркотици, борбата остава важно предизвикателство; приканва Албания, като същевременно признава успехите на неотдавнашните полицейски операции, да разработи всеобхватен стратегически подход и да предприеме мерки за премахване на пречките пред ефективността на разследванията, с оглед на изграждането на практика за разследвания, наказателни преследвания и присъди във всички области и на всички равнища; насърчава доизграждане на междуведомствената координация, включително на местно равнище и регионално и международно полицейско и съдебно сътрудничество; препоръчва укрепване на сътрудничеството с партньорски агенции в Западните Балкани и със службите на държавите членки на ЕС в борбата срещу трафика на наркотици;

16.  Приветства усилията за борба с трафика на хора, който продължава да бъде сериозно предизвикателство; приканва компетентните органи да разработят всеобхватен и ориентиран към жертвите подход, да подобрят междуинституционалната координация и да изградят капацитета на прокурорите, съдиите и полицията; отново заявява необходимостта от непрекъснати специализирани съвместни дейности за обучение с участието на прокурори, съдии и полицейски служители; приветства сътрудничеството между албанската полиция и прокуратурата и държавите – членки на ЕС, което доведе до добри резултати;

17.  Поздравява омбудсмана за неговата дейност за насърчаване на правата на човека, неговата откритост към уязвимите, и за сътрудничеството с ОГО; изразява съжаление относно факта, че годишният и специалните доклади на омбудсмана не са разисквани в парламента, така че те не могат да бъдат публикувани и не са официално признати; призовава правителството и парламента да засилят независимостта, ефикасността и ефективността на институциите в областта на правата на човека, да подобрят сътрудничеството с омбудсмана и да му осигурят допълнителна политическа и финансова подкрепа;

18.  Подчертава тревогите във връзка със сигурността вследствие на завръщането на бойци от чужбина; приветства мерките за предотвратяване на радикализацията и справяне с явлението на чуждестранните бойци; подчертава необходимостта от прилагане на стратегията и плана за действие за борба с тероризма; приветства увеличаването на броя на персонала на отдела на полицията за борба с тероризма и насърчава активизирането на регионалното сътрудничество в борбата с тероризма; приветства новото оперативно споразумение, подписано с Европол, и призовава за ефективното му прилагане;

19.  Подчертава необходимостта от засилване на участието на гражданите в обществения живот и в планирането и изготвянето на политики, както и в процеса на европейска интеграция, с цел насърчаване на широк национален консенсус за реформите и процеса на присъединяване към ЕС; препоръчва по-нататъшно развиване на консултативните механизми с (и между) гражданското общество и местните общности; изразява загриженост, че политизирането на организациите на гражданското общество (ОГО) може да отслаби потенциалната им роля за укрепване на демократичната култура;

20.  Приветства религиозната хармония, климата на религиозна толерантност и като цяло добрите междуетнически отношения в страната; призовава компетентните органи да подобрят в още по-голяма степен климата на приобщаване и толерантност по отношение на всички малцинства в страната; настоятелно призовава правителството да приеме, след широка обществена консултация, всеобхватен закон за малцинствата, чрез който да се преодолеят съществуващите законови пропуски в съответствие с препоръките на Консултативния комитет на Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства, както и ефективно да приложи Закона за защита от дискриминация и да установи солидна съдебна практика в областта на недопускането на дискриминация; приветства приноса на комисаря за защитата от дискриминация в борбата с дискриминацията, включително въз основа на пола, особено по отношение на заетостта, образованието и достъпа до обществени услуги; насърчава предприемането на по-нататъшни мерки за подобряване на условията на живот на ромите чрез подобряване на достъпа им до регистрация, жилища, образование, пазар на труда и социални и здравни услуги; подчертава, че условията на живот на ромите трябва да бъдат подобрени и чрез по-добра координация между централното и местното управление и междуведомственото сътрудничество;

21.  Приветства създаването на Национален съвет по равенство между половете и назначаването на координатори по въпросите на равенството между половете във всички ресорни министерства; призовава за по-нататъшни мерки за борба с домашното насилие, случаите на недостатъчен достъп до правосъдие на жените и предубежденията по отношение на пола в заетостта; приветства включването на общността на ЛГБТИ в стратегията за социално приобщаване за периода 2015-2020 г., определянето на работна група за правата на ЛГБТИ лицата в министерството по социални въпроси и откриването на първия жилищен приют за ЛГБТИ лица; приветства измененията на Наказателния кодекс, които предвиждат наказания за престъпления от омраза и подклаждащи омраза изказвания въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност;

22.  Насърчава правителството също така да работи по законопроект за правно признаване на пола и да гарантира, че условията за правно признаване на пола ще отговарят на стандартите, определени в Препоръка CM/Rec(2010) на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки относно мерки за борба с дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност; счита, че има по-голяма вероятност основните права на ЛГБТИ лицата да бъдат защитени, ако тези лица имат достъп до правни институти като съжителството, регистрираното партньорство или брака, и насърчава албанските органи да разгледат тези възможности;

23.  Призовава албанските органи да отговорят на искането на ООН и на препоръките на омбудсмана за създаване на хомогенна и надеждна база данни, за задействане на Координационния съвет за борба с кръвните вражди, създаден през 2005 г., и за разработване на план за действие с акцент върху аспектите, свързани с принципите на правовата държава, в борбата срещу кръвните вражди;

24.  Подчертава решаващото значение на професионалните, независими и плуралистични обществени и частни медии като крайъгълен камък на демокрацията; изразява загриженост относно липсата на действителна независимост на медиите и липсата на прозрачност по отношение на медийната собственост и финансирането на медиите; насърчава Албания да осигури условия на журналистите свободно да упражняват професията си; изтъква, че са необходими допълнителни усилия за гарантирането на независимостта на регулаторния орган за медиите и общественото радио и телевизия; изразява загриженост относно липсата на прозрачност относно медийната собственост и финансирането на медиите, медийната поляризация и налагането на автоцензура; призовава за укрепване на професионалните и етичните стандарти на журналистите; настоятелно призовава за правилно прилагане на законодателството за клеветата; отбелязва, че опозицията изрази съмнения относно избора на нов председател и членове на борда на органа за аудиовизуални медии; насърчава правителството да гарантира независимостта му и да го подкрепи, така че органът за аудиовизуални медии да може изцяло да поеме функциите си, включително по отношение на улесняването на процеса на преход към цифровизация и ефикасното прилагане на Закона за аудиовизуалните медии;

25.  Приветства подобряването на стопанския климат и стремежа към функционираща пазарна икономика, но призовава правителството да продължи отстраняването на слабостите в изпълнението на договорите и принципите на правовата държава, и да преодолее големия дял на сивата икономика; призовава за по-нататъшни реформи с цел справяне с конкурентния натиск на общия европейски пазар; приканва правителството да засили защитата на правата на собственост и да ускори създаването на устойчива и последователна политика на узаконяване, възстановяване и обезщетяване на собствеността; подчертава значението на създаването на благоприятни условия за развитието на частния сектор и за преки чуждестранни инвестиции;

26.  Подчертава необходимостта от подобряване на образованието и обучението, с цел да се преодолеят несъответствията между наличните и търсените умения и да се повиши пригодността за заетост, особено сред младите хора; призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с правителството за преодоляване на слабостите по отношение на условията на пазара на труда, включително нарастващата безработица, както и за предоставяне на решения в съответствие със стратегията „Европа 2020“; приветства Индикативния стратегически документ за Албания за 2014-2020 г., в който се признава, че образованието, заетостта и социалните политики изискват подкрепа чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП);

27.  Призовава компетентните органи да съставят национална енергийна стратегия, като обърнат специално внимание на възобновяемите енергийни източници и енергийната сигурност, в това число диверсификацията на енергийни източници; отбелязва, че Албания бе следвало да инвестира повече в проекти за възобновяеми енергийни източници и прилежащата инфраструктура; приканва Албания да анализира екологичното въздействие на проектите за изграждане на водноелектрически централи върху националното природно наследство; призовава за съответствие с Рамковата директива на ЕС за водите, чиято цел е постигане на добро екологично и химично състояние на всички естествени повърхностни водни обекти;

28.  Призовава албанските органи да разработят всеобхватни планове за управление на съществуващите национални паркове в съответствие с насоките за качество и управление на защитените територии от категория ІІ на Световния комитет за защитени територии към Международния съюз за опазване на природата; настоятелно призовава органите да се откажат от всякакви планове за развитие, които застрашават мрежата на защитените територии в страната, и по-специално призовава за отказ от плановете за изграждане на малки и големи водноелектрически централи на територията на всички национални паркове; изисква по-специално плановете за изграждане на водноелектрически централи по поречието на река Вьоса и нейните притоци да бъдат преразгледани, тъй като тези проекти биха нанесли вреда на една от последните обширни, непокътнати и разположени близо до естествен речен басейн екосистеми в Европа;

29.  Приветства трайната конструктивна и проактивна позиция на Албания в областта на регионалното и двустранното сътрудничество; подчертава нейната решаваща роля за засилването на регионалната стабилност; приветства политическата воля за подобряване на отношенията със Сърбия; насърчава Албания и Сърбия да предприемат допълнителни действия и да направят изявления, които насърчават регионалната стабилност и сътрудничество и добрите междусъседски отношения; изразява притеснения във връзка с изявления на албанския министър-председател, в които той разсъждава върху обединението на албанците от Албания и Косово; насърчава Албания да запази конструктивната си позиция в региона и да обменя с другите държави от Западните Балкани познания и опит, натрупани по време на процеса на присъединяване към ЕС, с цел активизиране на сътрудничеството и допълнително стабилизиране на региона; приветства Албания за пълното привеждане в съответствие с позициите на външната политика на ЕС, включително ограничителните мерки на ЕС по отношение на Русия и за нейното участие в операции за управление на кризи по линия на ОПСО; отбелязва нейните амбициите като действащ председател на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа да продължи да насърчава диалога между участващите държави; приканва Албания активно да участва в прилагането на стратегията на Европейския съюз за региона на Адриатическо и Йонийско море;

30.  Призовава за укрепване на междупарламентарното сътрудничество между ЕС и Албания; препоръчва да се хармонизират, доколкото е възможно, бъдещият график на заседанията на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Албания и този на диалога на високо равнище по основните приоритети с цел засилване на парламентарния контрол на процеса на присъединяване към ЕС;

31.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителството и парламента на Албания.


Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2014 г.
PDF 517kWORD 138k
Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2014 г. (2014/2952(RSP))
P8_TA(2015)0182B8-0359/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, подписано на 16 юни 2008 г. и ратифицирано от всички държави членки на ЕС, и от Босна и Херцеговина,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19—20 юни 2003 г. относно Западните Балкани и приложението към тях, озаглавено „Дневният ред от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 октомври, 17—18 ноември, 15 и 16 декември 2014 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства за периода 2014—2015 г.“ от 8 октомври 2014 г. (COM(2014)0700), придружено от работния документ на службите на Комисията SWD(2014)0305, озаглавен „Босна и Херцеговина: Доклад за напредъка за 2014 г.“, както и индикативния стратегически документ относно Босна и Херцеговина (2014—2017 г.), приет на 15 декември 2014 г.,

—  като взе предвид писмената декларация за интеграция с ЕС, приета от президентството на Босна и Херцеговина на 29 януари 2015 г. и одобрена от парламента на Босна и Херцеговина на 23 февруари 2015 г.,

—  като взе предвид решението на Съвета от 19 януари 2015 г. за назначаването на Ларс-Гунар Вигемарк като специален представител на ЕС и ръководител на делегацията за Босна и Херцеговина,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно страната,

—  като взе предвид работата на Кристиан Дан Преда в качеството му на постоянен докладчик относно Босна и Херцеговина за комисията по външни работи,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ЕС многократно заявява своя категоричен ангажимент към европейската перспектива на Босна и Херцеговина и към нейната териториална цялост, суверенитет и единство;

Б.  като има предвид, че ЕС предложи нова възможност на Босна и Херцеговина, основана на координиран подход, целящ да помогне на страната да възобнови процеса на реформи, за да подобри социалното и икономическото положение, и да направи стъпка напред към Европейския съюз; като има предвид, че също толкова категорични ангажимент и ангажираност се изискват сега и от политическия елит на страната; като има предвид, че присъединяването към ЕС е приобщаващ процес, който принадлежи на цялата страна и всички нейни граждани, и изисква национален консенсус относно програмата за реформи;

В.  като има предвид, че твърде сложната и неефективна институционална структура, липсата на достатъчно сътрудничество и координация между политическите ръководители на Босна и Херцеговина и всички равнища на управление, липсата на обща визия и политическа воля, както и етноцентристките нагласи сериозно възпрепятстват напредъка на страната; като има предвид, че политическите и етническите разногласия оказаха значително отрицателно въздействие върху работата на органите на държавно равнище;

Г.  като има предвид, че продължителната политическа криза представлява сериозна пречка за стабилизацията и развитието на страната и лишава гражданите от сигурно и проспериращо бъдеще; като има предвид, че политическата инерция, безработицата, много високите нива на корупция и недоволство от политическия елит доведоха до граждански вълнения, които се разпространиха от Тузла в цялата страна през февруари 2014 г.;

Д.  като има предвид, че ЕС е заложил принципите на правовата държава в основата на процеса на разширяване; като има предвид, че силната политическа подкрепа е ключът за постигането на напредък в тези области;

Е.  като има предвид, че корупцията е широко разпространена, държавната администрация е фрагментирана, многото различни правни системи са предизвикателство, механизмите за сътрудничество с гражданското общество продължават да са слаби, медийното пространство е поляризирано и не са гарантирани равни права за всички съставни народности и граждани;

Ж.  като има предвид, че над 50% от държавните приходи в Босна и Херцеговина се изразходват за поддържане на администрацията на много равнища; като има предвид, че Босна и Херцеговина е страната в Европа с най-нисък рейтинг според Световната банка по показателите за условия за осъществяване на стопанска дейност и заема едно от последните места според индекса за възприятие на корупцията; като има предвид, че Босна и Херцеговина е с най-висок процент на младежка безработица в Европа (59% от активното население на възраст 15 – 24 години);

1.  Приветства факта, че Съветът откликна на неговия призив за преосмисляне на подхода на ЕС към Босна и Херцеговина; настоятелно призовава новите ръководители на Босна и Херцеговина да се ангажират напълно с провеждането на необходимите институционални, икономически и социални реформи, за да се подобри животът на гражданите на Босна и Херцеговина и да стане възможен напредъкът по пътя към членство в ЕС; отбелязва, че ще бъде необходимо страната да отбележи съществен напредък в изпълнението на програмата за реформи, в това число Пакта за растеж и работни места, за да бъде разгледана нейна молба за членство в ЕС; подчертава факта, че Босна и Херцеговина, подобно на всички други (потенциални) държави кандидатки, следва да бъде оценявана по собствените ѝ заслуги и че скоростта и качеството на необходимите реформи следва да определят графика за нейното присъединяване;

2.  Подчертава, че Комисията следва да обърне специално внимание на прилагането на решението по делото Сейдич-Финци, когато Съветът отправи искане към нея за изготвяне на становище относно молбата за членство в ЕС; приканва Комисията да бъде готова за улесняване на постигането на споразумение относно неговото изпълнение, за да гарантира равни права за всички граждани, и да даде практически принос за изпълнението на целите от програмата на ЕС, включително работеща система на добро управление, демократично развитие и икономически просперитет и зачитане на правата на човека;

3.  Силно подкрепя европейската интеграция на Босна и Херцеговина и счита, че засиленият ангажимент на ЕС следва да се съсредоточи, наред с другото, върху социално-икономическите въпроси, стопанската среда, институционалната рамка, правовата държава и управлението, политиката на правоприлагане, независимата съдебна власт, борбата с корупцията, реформата на публичната администрация, гражданското общество и младежта, като същевременно условията за членство в ЕС се запазят непроменени; призовава заместник-председателя/върховен представител, Комисията и държавите членки да поддържат координирана, последователна и съгласувана позиция на ЕС и да демонстрират, че интеграцията на Босна и Херцеговина в ЕС е приоритет на външната политика на ЕС; подчертава, че ЕС следва да се стреми да обедини всички финансови донори, за да подкрепи ефективното прилагане на обновения подход на ЕС и писмената декларация;

4.  Приветства писмената декларация за интеграция в ЕС, приета от президентството на Босна и Херцеговина, подписана от ръководителите на всички политически партии и подкрепена от парламента на Босна и Херцеговина на 23 февруари 2015 г., относно мерките за установяване на институционална функционалност и ефективност, за стартиране на реформи на всички равнища на управление, за ускоряване на процеса на помирение и за укрепване на административния капацитет; потвърждава, че декларацията е подготвила почвата за постигането на споразумение в рамките на Съвета на 16 март 2015 г. за пристъпването към сключването и влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране; приветства влизането в сила на споразумението за стабилизиране и асоцииране, насрочено за 1 юни 2015 г., което ще позволи на Босна и Херцеговина и на ЕС да работят в по‑тясно сътрудничество помежду си и да задълбочат своите отношения; призовава за пълно сътрудничество на всички политически ръководители за цялостното и ефективно прилагане на декларацията, особено за укрепването на принципите на правовата държава и борбата с корупцията и организираната престъпност; припомня, че политическият ангажимент и истинската отговорност по отношение на процеса на реформи са от ключово значение; приканва новите ръководители на Босна и Херцеговина да постигнат съгласие с ЕС относно конкретна пътна карта за програма за широки и приобщаващи реформи с цел постигане на напредък в страната по пътя ѝ към ЕС; призовава за прозрачност в процеса на планиране и прилагане на реформи и настоятелно призовава гражданското общество да бъде включено в процеса на реформи;

5.  Изразява своята дълбока загриженост относно декларацията, приета на 25 април 2015 г. от конгреса на Алианса на независимите социалдемократи в Източно Сараево, в която се призовава, наред с другото, за провеждането на референдум относно независимостта на Република Сръбска през 2018 г.; подчертава факта, че по силата на Дейтънското споразумение Република Сръбска няма право на отделяне; припомня, че с приемането на писмената декларация всички политически сили, включително Алиансът на независимите социалдемократи, са поели ангажимент да зачитат „суверенитета, териториалната цялост и политическата независимост на Босна и Херцеговина“; настоятелно призовава новите политически ръководители да се въздържат от причиняваща разногласия националистка и сепаратистка реторика, която поляризира обществото, и да се ангажират сериозно с реформи, които ще подобрят живота на гражданите на Босна и Херцеговина, ще създадат демократична, приобщаваща и функционираща държава и ще доближат страната повече до ЕС;

6.  Призовава политическите ръководители да отдадат приоритет на създаването на ефективен механизъм на ЕС за координация чрез ефективно свързване на институциите на всички равнища на управление, за да се гарантира привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС и тяхното правоприлагане в цялата страна в интерес на цялостния просперитет на нейните граждани; подчертава, че без такъв механизъм процесът на присъединяване към ЕС ще продължи да бъде в застой, тъй като настоящата организация на страната е прекалено неефективна и дисфункционална; подчертава, че създаването на подобен механизъм би отворило пътя за Босна и Херцеговина към пълното използване на наличното финансиране; подчертава необходимостта да се предприемат конкретни мерки за реформи и на страната и нейните граждани да се предостави ясна посока;

7.  Подчертава, че разглеждането на социално-икономическите потребности на гражданите трябва да бъде приоритет; въпреки това счита, че също така е от решаващо значение паралелно с това да се продължат политическите реформи и демократизацията на политическата система; подчертава факта, че икономическият просперитет е възможен само ако се основава на демократично и приобщаващо общество и демократична и приобщаваща държава; също така подчертава, че Босна и Херцеговина няма да бъде успешна кандидатка за членство в ЕС, докато не бъдат установени подходящи институционални условия; отбелязва, че конституционната реформа, насочена към консолидирането, оптимизирането и укрепването на институционалната рамка продължава да бъде от ключово значение за превръщането на Босна и Херцеговина в ефективна, приобщаваща и напълно функционираща държава; припомня, че бъдещата конституционна реформа следва също така да вземе предвид принципите на федерализма, децентрализацията, субсидиарността и легитимното представителство, за да осигури ефективната и гладка интеграция на Босна и Херцеговина в ЕС; настоятелно призовава всички политически ръководители да работят за въвеждането на необходимите промени;

8.  Приветства инициативите на Комисията за ускоряването на прилагането на проекти съгласно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и за укрепването на икономическото управление; изразява съжаление, че бездействието може да има последици за разпределянето на средства от ЕС за политическото и социално-икономическото развитие в рамките на ИПП II; настоятелно призовава компетентните органи да постигнат съгласие относно секторни стратегии в рамките на цялата страна, особено в приоритетните области на транспорта, енергетиката, околната среда и селското стопанство като ключови изисквания с цел страната да е в състояние напълно да се възползва от финансирането по ИПП;

9.  Приветства нормалното протичане на изборите през октомври 2014 г.; отбелязва обаче, че за втори пореден път изборният процес се проведе без всички граждани да могат да издигнат своята кандидатура за всеки пост; подчертава изключителната важност на неотложното сформиране на всички нови парламентарни органи и правителства на всички равнища; настоятелно призовава новите ръководители да зачитат принципа на всеобщото, равно и пряко избирателно право, да се вслушат в хората, да откликнат на гражданското общество и по отговорен начин да намерят незабавни решения в отговор на основателните им опасения; призовава компетентните органи да разследват особено сериозните обвинения срещу министър-председателя на Република Сръбска за участие в купуване на гласовете на двама членове на парламента, които не принадлежат към нейната партия, с цел спечелване на мнозинство в Народното събрание на Република Сръбска;

10.  Приветства голямата национална и международна солидарност, включително в рамките на Програмата на ЕС за възстановяване от наводнения, в отговор на природните бедствия през 2014 г.; приветства факта, че ЕС предприе незабавни и значителни мерки за спасяване и облекчаване на положението, по искане на Босна и Херцеговина, и организира конференция на донорите през юли 2014 г., която беше организирана от Комисията съвместно с Франция и Словения; изтъква, че Комисията отправи покана към Босна и Херцеговина да се присъедини към механизма на ЕС за гражданска защита; призовава за ефективни и координирани мерки за превенция на всички равнища с цел справяне с последиците от настоящите бедствия и предотвратяване на подобни бедствия в бъдеще; приветства многото положителни примери за много тясно междуетническо сътрудничество и подкрепа след наводненията като знак за това, че помиряването е възможно; счита, че регионалното сътрудничество и близките отношения със съседните държави са съществени фактори за реакцията при подобни бедствия в бъдеще;

11.  Припомня, че една професионална, ефективна и основана на заслугите публична администрация образува „гръбнака“ на процеса на интеграция за Босна и Херцеговина и за всяка страна, която се стреми да стане държава – членка на ЕС; изразява сериозна загриженост, че публичната администрация, която следва да подпомага Босна и Херцеговина в напредъка ѝ към членство в ЕС и за подобряване на условията на живот за нейните граждани, продължава да бъде фрагментирана, политизирана и дисфункционална; продължава да изпитва загриженост във връзка с нейната финансова устойчивост и с факта, че липсата на политическа воля за реформиране на администрацията може да окаже въздействие върху предоставянето на публични услуги; настоятелно призовава всички компетентни участници да приемат нова стратегия за реформа на публичната администрация и план за действие след 2014 г., за да опростят сложната институционална структура, да рационализират разходите и държавата да стане по-функционираща;

12.  Настоятелно призовава органите да отдадат абсолютен приоритет на борбата с корупцията предвид факта, че тя все още не е довела до удовлетворително подобрение и че корупцията засяга всички сектори, включително здравеопазването и образованието, като експлоатира най-уязвимите лица, предизвиква засилване на песимизма и все повече граждани губят доверие в съответните институции; призовава за ефективни механизми за борба с корупцията, независими последващи съдебни мерки и приобщаващи консултации с всички заинтересовани страни, които следва да гарантират своевременното приемане на обновена стратегическа рамка за периода 2015 – 2019 г.; призовава, по принцип, за ефективно прилагане на мерки за борба с корупцията; приветства приемането на редица закони за борба с корупцията, включително за насърчаването на защитата на лицата, сигнализиращи за наличието на нередности, на държавно равнище и за създаването на органи за превенция на федерално равнище; осъжда опитите за подриване на действащите принципи на правовата държава и изразява загриженост, че новият закон относно конфликтите на интереси отслабва правната рамка и представлява пречка за предотвратяването на конфликти на интереси с това, че той увеличава риска от политическа намеса и не предоставя стимули за спазване от страна на длъжностните лица; призовава за укрепване на парламентарните органи за предотвратяването на конфликтите на интереси; настоятелно призовава компетентните органи да подобрят резултатите във връзка с ефективното разследване, наказателно преследване и издаване на присъди при производства, свързани с корупция на високопоставени лица, особено в рамките на възлагането на обществени поръчки и приватизацията;

13.  Продължава да изпитва дълбока загриженост относно неефективността на съдебната система, риска от политическа намеса в съдебни производства, политизацията на процедурите за назначаване, разпокъсания процес на бюджетиране на съдебната система и на наказателното преследване и риска от конфликти на интереси в съдебната система; настоятелно призовава новите ръководители на страната да проведат структурни и институционални реформи, които да разгледат, наред с другото, хармонизацията на четирите различни правни системи; приканва ги да разгледат препоръките на Комисията, като например институционалната реформа на съдебната власт на държавно равнище, включително относно приемането на закон за съдилищата на Босна и Херцеговина; настоятелно призовава по време на следващото заседание на Съвета на министрите да бъде приета вече изготвената нова стратегия за реформа на съдебната система; отново заявява своята подкрепа за службата на Омбудсмана; отбелязва, че в Конституцията на Република Сръбска все още съществува мораториум върху смъртното наказание и настоятелно призовава органите на Република Сръбска да премахнат смъртното наказание без допълнително забавяне;

14.  Изразява загриженост, че достъпът до безплатна правна помощ е много ограничен и че правото на предоставянето ѝ все още не е изцяло правно уредено на територията на Босна и Херцеговина, като по този начин се ограничава правото на правосъдие на най-уязвимите; настоятелно призовава компетентните органи да приемат закон за безплатна правна помощ на държавно равнище и ясно да определят ролята на гражданското общество за предоставянето ѝ;

15.  Приветства разширяването на структурния диалог между ЕС и Босна и Херцеговина относно съдебната система с цел включване на допълнителни въпроси относно принципите на правовата държава, особено корупция и дискриминация, както и факта, че той дава положителни резултати в областта на регионалното сътрудничество, разглеждането на военни престъпления, както и професионализма и ефективността на съдебната система; приветства включването на гражданското общество в процеса; отбелязва, че условията в няколко съдилища във федеративните единици са се подобрили, включително относно защитата на свидетели;

16.  Изразява загриженост във връзка с това, че в някои изявления е била поставена под въпрос легитимността на присъдите на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, при което се подкопава Международният наказателен съд в Хага; призовава да бъдат предприети мерки за укрепване на защитата на жертвите и подобряване на работата на прокуратурата на Босна и Херцеговина чрез преразглеждането на обработката на дела за военни престъпления от категория II; приветства напредъка, постигнат във връзка с намаляването на броя на висящите дела за военни престъпления; отбелязва, че се е подобрило наказателното преследване по дела за военни престъпления, включващи сексуално насилие, и изисква този процес да продължи в бъдеще; подчертава необходимостта компетентните органи да приемат отдавна планираната програма на държавно равнище за подобряване на статута на жертвите на подобни военни престъпления, включително тяхното право на обезщетение, да гарантират техния ефективен достъп до правосъдие и да приведат разпоредбите на наказателното право на Босна и Херцеговина относно сексуалното насилие в съответствие с международните стандарти;

17.  Изразява загриженост относно постоянно високия брой липсващи лица и бавния напредък в това отношение; призовава органите да започнат задълбочено сътрудничество между двете федеративни единици и да повишат усилията си за търсене на липсващи лица;

18.  Припомня всички жертви на геноцида в Сребреница от 1995 г. и изразява дълбоки съболезнования на техните семейства и на оцелелите; изразява подкрепа за организациите, като например Сдружението на майките от Сребреница и Анклавите от Жепа предвид основната им роля за подобряването на осведомеността и изграждането на по-широка основа за помиряване между всички граждани на държавата; призовава всички граждани на Босна и Херцеговина да се възползват от 20-ата годишнина от клането в Сребреница като възможност за засилване на помиряването и сътрудничеството, които са ключови предпоставки за всички държави от региона за придвижване напред по пътя към Европа;

19.  Отбелязва със загриженост, че все още има 84 500 вътрешно разселени лица и 6853 бежанци в Босна и Херцеговина; изразява загриженост относно нарушаването на правата на завърналите се лица в Република Сръбска; при все това приветства новите мерки, приети от Федералния парламент, които позволяват на завърналите се лица от Република Сръбска да имат достъп до пенсионни обезщетения и здравеопазване във Федерацията, като посочва, че равният достъп до социални плащания за всички граждани е важен; призовава всички равнища на управление, особено органите на Република Сръбска, да улеснят и ускорят връщането на вътрешно разселените лица и бежанците чрез въвеждане и прилагане на всички необходими законодателни и административни мерки; настоятелно призовава за сътрудничество по този въпрос и за създаване на подходящи условия за тяхната мирна и устойчива реинтеграция; призовава за ефективно прилагане на преразгледаната стратегия относно приложение VII от Дейтънското мирно споразумение; призовава за непрекъснато добро регионално сътрудничество в рамките на процеса за прилагане на Декларацията от Сараево; настоятелно призовава за всеобхватен подход за справяне с оставащите предизвикателства във връзка с разминирането на страната до 2019 г.;

20.  Отново потвърждава своята подкрепа за либерализирането на визовия режим, което е допринесло за видими положителни ефекти за гражданите на Босна и Херцеговина; отново заявява своята ангажираност с гарантирането на правото на безвизово пътуване за гражданите на Западните Балкани; същевременно призовава за мерки на национално равнище, по-специално социално-икономически мерки за по-уязвимите групи, за активни мерки, насочени към засилено сътрудничество и обмен на информация с цел разбиване на мрежите на организираната престъпност, за засилен граничен контрол и за кампании за повишаване на осведомеността; призовава Комисията да приеме мерки за поддържане на неприкосновеността на безвизовата схема и за преодоляване в сътрудничество с държавите членки на потенциалните злоупотреби със системата на ЕС за предоставяне на убежище;

21.  Отбелязва, че борбата с организираната престъпност и корупцията е от основно значение, за да се възпрат опитите за навлизане на престъпни групи в политическата, правната и икономическата система; отбелязва, че е постигнат известен напредък в борбата с организираната престъпност и тероризма; припомня значението на спазването на препоръките на GRECO; изразява загриженост относно сведенията за растяща радикализация сред младите хора в Босна и Херцеговина, от които сравнително голям брой, в сравнение с други държави в региона, се присъединява към бойците терористи на ИДИЛ; настоятелно призовава органите да изменят Наказателния кодекс с цел засилване на инкриминирането на финансирането на тероризма; приветства изменението на Наказателния кодекс, с което се цели налагане на забрана и наказания за членството в чуждестранни паравоенни групировки с цел предотвратяване на религиозна радикализация; подчертава освен това значението на предотвратяването на всички форми на екстремизъм и на насилствената радикализация; също така приветства широкомащабните полицейски операции на цялата територия на Босна и Херцеговина, които доведоха до задържането на лица, заподозрени в организирането, подпомагането и финансирането на терористични дейности, включително чуждестранни бойци; призовава за включването на разпоредба относно престъпленията от омраза в Наказателния кодекс на Федерация Босна и Херцеговина; приветства съответните служби на Босна и Херцеговина за професионализма, демонстриран при техните усилия и тяхната решителност за водене на борба с нарастващите заплахи за сигурността; приканва Комисията да предостави помощ на компетентните органи за потушаване на всички заплахи за сигурността и терористични заплахи;

22.  Строго осъжда терористичната атака, извършена на 27 април 2015 г., в полицейски участък в източнобосненския град Зворник, която отне живота на един полицай и рани други двама; изразява солидарността си с жертвите и техните семейства; осъжда в най-висока степен насилствената екстремистка идеология, стояща в основата на тази атака; призовава компетентните органи, отговорните служби по сигурност и съдебни институции да си сътрудничат за извършването на бързо и пълно разследване и за предотвратяването на бъдещи атаки; изразява надежда, че институциите и гражданите на Босна и Херцеговина ще се обединят в борбата срещу заплахата от тероризъм и екстремистко насилие;

23.  Отбелязва, че Босна и Херцеговина продължава да бъде отправна точка, транзитен пункт и крайна дестинация за трафика на хора; препоръчва органите да предприемат ефективни мерки, включително законодателни мерки, за борба с трафика на наркотици и на хора, и да предоставят защита на жертвите на трафика на хора;

24.  Счита, че е от съществено значение да се засили ролята на гражданското общество, като му се предостави възможност да изразява интересите на гражданите, особено по отношение на младите хора, както стана ясно миналата година по време на „пленумите“; припомня, че гражданското общество може да допълни развитието на едно социално приобщаващо и демократично общество чрез предоставянето на жизненоважни социални услуги; отбелязва, че представителите на гражданското общество следва да играят важна роля за улесняването на процеса на присъединяване; настоятелно призовава Комисията да продължи да прави европейските фондове достъпни за организации на гражданското общество; отбелязва, че институционалните механизми за сътрудничество с гражданското общество продължават да бъдат слаби и да пречат на развитието на една приобщаваща демокрация с по-голямо участие и по-голяма възможност за реагиране в цялата страна; следователно призовава за прозрачни и приобщаващи механизми за провеждане на обществени консултации с участието на всички публични заинтересовани лица за изграждането на рамка за публично разискване на важни законодателни решения и за приемането на национална стратегия за гражданското общество; изразява загриженост относно докладваните случаи на заплашване по време на миналогодишните социални вълнения;

25.  Счита, че е от съществено значение да се популяризира едно приобщаващо и толерантно общество на Босна и Херцеговина, което защитава и насърчава малцинствата и уязвимите групи; припомня, че неуспехът да се наложи изпълнение на решението по делото Сейдич-Финци води до открита дискриминация срещу граждани на Босна и Херцеговина; настоятелно призовава да бъдат предприети мерки за засилване на ролята на Омбудсмана по правата на човека и за разработване, в сътрудничество с гражданското общество, на стратегия на държавно равнище срещу всички форми на дискриминация; призовава компетентните органи допълнително да хармонизират законодателството на страната с достиженията на правото на ЕС, като обърнат особено внимание на дискриминацията въз основа на увреждане или възраст, както е подчертано в структурния диалог; призовава Министерството по правата на човека и бежанците на Босна и Херцеговина незабавно да създаде работна група за изготвяне на изменения към Закона за борба срещу дискриминацията на Босна и Херцеговина; изразява загриженост във връзка с факта, че езикът на омразата, престъпленията от омраза, заплахите, тормозът и дискриминацията срещу лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица продължават да бъдат широко разпространени; насърчава органите да прилагат действия за повишаване на осведомеността относно правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица в съдебната система, правоприлагащите органи и сред широката общественост; изразява загриженост, че продължава докладването на случаи на дискриминация на религиозен принцип;

26.  Изразява дълбоко съжаление във връзка с продължаващата маргинализация и дискриминация срещу ромите; приветства напредъка, постигнат по отношение на жилищните нужди на ромите, като при все това насърчава предприемането на по-нататъшни мерки за подобряване на условията на живот на ромите чрез подобряване на достъпа им до заетост, здравеопазване и образование;

27.  Отбелязва, че макар да са въведени правни разпоредби, гарантиращи правата на жените и равенството между половете, е постигнат само ограничен напредък във връзка с прилагането на такива разпоредби; призовава компетентните органи активно да полагат усилия за увеличаване на участието на жените в политиката и в работната сила, да се борят с дискриминацията на пазара на труда, свързана с майчинството, да подобрят социалното и икономическото положение на жените, да насърчават, защитават и укрепват правата на жените и, по принцип, да повишават обществената осведоменост и разбирането на хората относно правата на жените; настоятелно призовава органите да приемат стратегия за прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие и да създадат хармонизирана система за наблюдение и събиране на данни за случаи на насилие срещу жени;

28.  Настоятелно призовава Босна и Херцеговина да включи сексуалната ориентация и половата идентичност в закона относно престъпленията от омраза във възможно най-кратък срок и по този начин да направи възможно осъждането на лица, които извършват различни форми на натиск на основание сексуална ориентация или полова идентичност;

29.  Отбелязва, че правните разпоредби относно свободата на изразяване на мнение са налице; при все това изразява загриженост относно политическия и финансовия натиск върху медиите и случаите на заплахи и сплашване на журналисти и издатели, включително в предизборни периоди; осъжда опитите за подкопаване на действащите правила, които биха могли да имат вредни последици за свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите, включително онлайн; подчертава, че събития като полицейската акция срещу офисите на Klix.ba в Сараево и наскоро приетия от Народното събрание на Република Сръбска спорен закон за обществения ред и мира повдигат сериозни опасения относно свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите, включително в социалните медии; подчертава, че способността на медиите да функционират без страх е от съществено значение за една здрава демокрация; настоятелно призовава свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите да бъдат напълно зачитани и на журналистите да бъде позволено да получават информация по въпроси от обществен интерес; подчертава, че стабилното и устойчиво финансиране, издателската независимост, радиоразпръскването на всички официални езици и плурализмът са от основно значение за обществените медии; призовава органите да затворят всички законодателни вратички, които системно възпрепятстват пълната прозрачност относно медийната собственост, както и да изготвят нормативна уредба, за да се гарантира липсата на неправомерно политическо влияние; настоятелно призовава компетентните органи да гарантират политическата, институционалната и финансовата независимост на обществените радио- и телевизионни оператори и да хармонизират законодателството във федеративните единици в областта на публичното радиоразпръскване със законодателството на държавно равнище; настоятелно призовава за основано на заслуги назначаване на директора на Съвета на Регулаторната агенция за съобщенията на Босна и Херцеговина;

30.  Продължава да изпитва загриженост относно продължаващата сегрегация на деца в обществените училища въз основа на етническата им принадлежност; отбелязва, че трите различни учебни програми възпрепятстват общо, всеобхватно и обективно проучване на общата история и неотдавнашните исторически събития; настоятелно призовава органите да прилагат ефективно принципите на приобщаващо образование, включително по отношение на децата с увреждания; настоятелно призовава новите ръководители на страната да насърчават приобщаваща и недискриминационна образователна система без по-нататъшно забавяне във федеративните единици и в област Бръчко, да премахнат сегрегацията на различните етнически групи и да постигнат напредък в образователната реформа, насочена към подобряване на образователните стандарти и въвеждане на обща учебна програма; призовава също така да се засили прилагането на плана за действие относно образователните потребности на децата от ромски произход и тяхната интеграция в образователната система;

31.  Припомня, че протестите през февруари 2014 г. показаха ясно народно искане сред гражданите на Босна и Херцеговина за социално-икономически реформи в страната; изразява твърдо убеждение, че прилагането на мерките в шестте ключови области на реформи в Пакта за растеж и работни места ще представлява нов стимул за замразените социално-икономически реформи, включително в областта на растежа и заетостта, както и за реформите в областта на обществените поръчки; призовава новите правителства на държавно равнище, на равнище федеративни единици и на равнище кантони да работят в тясно сътрудничество, за да превърнат икономическото управление и Пакта в ключов приоритет за реформите; подчертава необходимостта от по-нататъшно развитие и изпълнение на програма за икономически реформи;

32.  Счита, че Босна и Херцеговина е постигнала слаб напредък в посока на превръщането си във функционираща пазарна икономика; подчертава колко е важно справянето с конкурентния натиск и пазарните сили; изразява загриженост, че съществени слабости в стопанската среда продължават да оказват отрицателно въздействие върху развитието на частния сектор и преките чуждестранни инвестиции; настоятелно призовава компетентните органи да се справят със слабото правоприлагане на принципите на правовата държава, големия дял на сивата икономика и високите равнища на корупция, които влошават стопанската среда; настоятелно призовава за хармонизация с Директивата „Платежоспособност II“;

33.  Подчертава необходимостта от реформа и хармонизиране на фрагментираните системи за социална сигурност въз основа на потребностите на гражданите, за да се осигури равно третиране на всички, да се намали бедността и да се разработи мрежа за социална сигурност, която е по-добре насочена към бедните и социално изключените; подчертава факта, че икономическият просперитет и перспективите за заетост, особено за младите хора, са от ключово значение за развитието на страната; призовава правителствата да приложат реформи на пазара на труда с цел да се справят с много високия процент на безработица, като се съсредоточат върху безработицата сред младежите, жените и дългосрочната безработица; отбелязва, че трудовите и синдикалните права са все още ограничени; призовава органите да продължат да засилват и хармонизират съответните закони в цялата страна; подчертава необходимостта от подобряване на образованието и обучението с цел преодоляване на несъответствията в уменията и увеличаване на пригодността за заетост, особено сред младите хора;

34.  Подчертава значението на хармонизирането и подобряването на съществуващите синдикални права и правилата относно условията на работа, които понастоящем не са идентични във всички сектори; отбелязва също, че социалните обезщетения и пенсиите не са равномерно разпределени;

35.  Отбелязва, че е налице слаб напредък в областта на околната среда и изменението на климата и призовава органите да подобрят опазването на околната среда в съответствие със стандартите на ЕС; призовава Босна и Херцеговина да спази всички свои договорни задължения съгласно Договора за създаване на Енергийна общност и споразумението за стабилизиране и асоцииране и да гарантира подходящо и бързо сближаване с достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда, включително за предотвратяване на прекомерното замърсяване на въздуха, причинено от петролната рафинерия в Босански Брод; подчертава необходимостта Босна и Херцеговина изцяло да изпълни своите задължения по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспо, 1991 г.) и Протокола за стратегическа екологична оценка (Киев, 2003 г.), включително по отношение на дейностите в речния басейн Неретва и Требишница;

36.  Приветства конструктивната и активна позиция на Босна и Херцеговина за насърчаване на регионалното сътрудничество; приветства честите съвместни гранични патрули със съседните държави; подчертава изключителното значение на добросъседските отношения; приканва новите ръководители да продължат и да увеличат усилията за разрешаване на неуредени въпроси относно границите и собствеността със съседните държави; насърчава Босна и Херцеговина да завърши процеса на определяне на границите с Черна гора добросъвестно въз основа на споразумението, постигнато през май 2014 г.;

37.  Изразява съжаление, че външната политика на Босна и Херцеговина продължава да поддържа различни позиции, което води до нисък процент на привеждане в съответствие с позициите на ЕС (52%); припомня изключителната важност на единна външна политика за Босна и Херцеговина; изразява загриженост относно последиците от отхвърлянето от страна на Русия на стандартния език на Съвета за прилагане на мирното споразумение относно териториалната цялост на Босна и Херцеговина и нейната отрицателна позиция относно стремежа на Босна и Херцеговина за членство в ЕС; приветства непрекъснатото присъствие на операцията Althea като част от подновения мандат на ООН с акцент върху изграждането на капацитет и обучението;

38.  Призовава новоизбраните институции на Босна и Херцеговина да се възползват от възможностите във връзка с обновения подход на ЕС с цел сключване на Споразумението за адаптиране на временното споразумение/споразумението за стабилизиране и асоцииране, като се вземе предвид присъединяването на Хърватия към ЕС и поддържането на традиционна търговия;

39.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя/върховен представител, на Съвета, Комисията, президентството на Босна и Херцеговина, Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, парламентарната скупщина на Босна и Херцеговина и на правителствата и парламентите на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска и на правителствата на десетте области/кантона.


Годишен доклад за 2013 г. на Европейската инвестиционна банка
PDF 627kWORD 162k
Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2013 г. (2014/2156(INI))
P8_TA(2015)0183A8-0057/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка за 2013 г.,

—  като взе предвид годишния финансов доклад на групата на Европейската инвестиционна банка за 2013 г.,

—  като взе предвид членове 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Протокол № 5 към него за Устава на ЕИБ,

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2012 г. относно иновативните финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г.(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2014 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2012 г.(3),

—  като взе предвид доклада на председателя на Европейския съвет от 26 юни 2012 г., озаглавен „Към един истински икономически и паричен съюз“,

—  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2012 г. относно привлекателността на инвестициите в Европа(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 февруари 2014 г. относно дългосрочното финансиране на европейската икономика(5),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно дългосрочното финансиране на европейската икономика (COM(2014)0168) от 27 март 2014 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2012 г., в които по-специално се предлага увеличаване на капитала на ЕИБ с 10 милиарда евро,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 27 и 28 юни 2013 г., в които се призовава за създаването на нов инвестиционен план за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) и за стимулиране на финансирането на икономиката,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 22 май 2013 г., в които се формулира целта за мобилизиране на всички политики на ЕС в подкрепа на конкурентоспособността, заетостта и растежа,

—  като взе предвид съобщенията на Комисията относно иновативните финансови инструменти: „Рамка за следващото поколение иновативни финансови инструменти“ (COM(2011)0662) и „Пилотна фаза на инициативата за облигации за проекти в рамките на „Европа 2020“ (COM(2011)0660),

—  като взе предвид увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), и по-специално във връзка с въпроса за отношенията между ЕИБ и ЕБВР,

—  като взе предвид решението за разширяване на географския обхват на операциите на ЕБВР към Средиземноморския район(6),

—  като взе предвид новия меморандум за разбирателство между ЕИБ и ЕБВР, подписан на 29 ноември 2012 г.,

—  като взе предвид Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.(7) относно външния мандат на ЕИБ за периода 2007 – 2013 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджетен контрол и комисията по заетост и социални въпроси (A8-0057/2015),

A.  като има предвид, че всички възможни ресурси от държавите членки и ЕС, включително тези на ЕИБ, трябва без забавяне да бъдат ефикасно мобилизирани с оглед насърчаване и увеличаване на публичните и частните инвестиции, повишаване на конкурентоспособността, възстановяване на устойчивия и приобщаващ растеж и насърчаване на създаването на качествени работни места и инфраструктури в съответствие със стратегията „Европа 2020“ и като има предвид, че ЕИБ е инструмент, предназначен да подпомага социалното сближаване, който е в състояние да предоставя ценна помощ на държавите членки, изправени пред трудности в критичната социално-икономическа ситуация, с която се сблъскваме в момента;

Б.  като има предвид, че икономическата и финансова криза, в съчетание с политиките за икономии, засегна сериозно икономическия растеж в много държави членки, което доведе до бързо влошаване на социалните условия, непрекъснато нарастващо неравенство и дисбаланси между европейските региони и провал при постигането на целта за социално сближаване и реална конвергенция, като по този начин се дестабилизираха европейската интеграция и демокрацията;

В.  като има предвид, че ЕИБ не е търговска банка и следва да продължи да изпълнява изключително важната роля на катализатор за финансиране на устойчиви публични и частни дългосрочни инвестиции, като същевременно продължава да прилага най-добрите пруденциални банкови практики, за да запази своята изключително силна капиталова позиция, с последващо положително въздействие върху условията за кредитиране;

Г.  като има предвид, че следва да се положат особени усилия за разширяване на съвместните операции (съчетаване на гаранции от ЕИФ или други инструменти за предоставяне на гаранция) за финансиране на МСП или материални и нематериални устойчиви инфраструктури, като отчита, че една от причините за спада в инвестициите и кредитирането е загубата на конкурентоспособност на икономиките на държавите членки;

Д.  като има предвид, че ЕИБ следва да продължи да изпълнява мандата си за финансиране на проекти, които са част от външната дейност на ЕС, като същевременно спазва високи социални и екологични стандарти;

Е.  като има предвид, че подборът на проекти, в които да инвестира ЕИБ, следва да се извършва независимо и въз основа на тяхната жизнеспособност, добавена стойност и въздействие върху икономическото възстановяване;

Ж.  като има предвид, че ЕИБ следва да се развива към модел на банка за развитие в рамките на една по-голяма макроикономическа координация с държавите членки;

З.  като има предвид, че ЕИБ следва да бъде банка на знания и добри практики, а не само финансова институция;

И.  като има предвид, че относително малкият и силно концентриран пазар на секюритизации в Европейския съюз, който предоставя ограничени секюризации за кредитите на МСП, се е свил още повече в резултат на кризата;

Инвестиции

1.  Отбелязва годишния доклад на ЕИБ за 2013 г., увеличаването на финансиращите дейности на групата с 37% до 75,1 милиарда евро и прилагането на увеличаването на капитала на ЕИБ, което беше осъществено през 2013 г.; изразява загриженост относно икономическия застой, в който се намира понастоящем ЕС, и по-специално значителния спад в публичните и частните инвестиции (около 18% под нивата от 2007 г.), както и от драматичния спад в кредитирането на МСП в размер на 35% между 2008 и 2013 г.; подчертава, че този спад представлява огромна пречка за устойчивото възстановяване, както и за реалния напредък към постигане на целите на „Европа 2020“;

2.  Изтъква в тази връзка, че националните прогнози сочат, че почти половината от държавите членки няма да постигнат своите национални цели по отношение на образователните програми и намаляването на емисиите на парникови газове до 2020 г. и че тенденциите в областта на заетостта и намаляването на бедността са дори по-лоши;

3.  Заключава, че подобряването на инструментите за финансиране на ЕИБ не замества националната икономическа политика и структурните реформи, ориентирани към устойчив растеж и създаване на работни места;

4.  Отбелязва съобщението на Комисията, озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903), което включва съществуващите фондове и има за цел да набере чрез ефекта на ливъридж частен капитал в съотношение 1:15; отбелязва целта за съживяване на икономиката на ЕС чрез мобилизирането на 315 милиарда евро през следващите три години в рамките на новия Европейски фонд за стратегически инвестиции; обръща внимание върху факта, че за изпълнението на Плана за инвестиции на ЕИБ ще ѝ бъдат необходими допълнителни човешки ресурси, за да изпълни мандата си;

5.  Отбелязва в този контекст създаването на специална работна група, водена от Комисията и Европейската инвестиционна банка, и отбелязва законодателните предложения, които ще бъдат приети по реда на обикновената законодателна процедура с цел създаване на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); подчертава, че в тези законодателни предложения е необходимо да се определи качествена процедура за управление и подбор, както и рамка за демократичен отчетен контрол и оценка, които да бъдат основа на фонда и които следва да установят по възможно най-прозрачен начин критериите, които ще използва фондът при определянето на проектите, считани за подходящи за включване в набора от проекти;

6.  Очаква инвестиционният план на Комисията да насърчи и улесни достъпа до финансиране в държавите членки и в регионите; припомня, че е важно ЕИБ да си сътрудничи с европейските фондове по-специално в тези държави членки и региони, за да могат да се осъществят продуктивни публични инвестиции и основни инфраструктурни проекти;

7.  Счита, че проектите с европейска добавена стойност и положителен анализ на разходите и ползите следва да се считат за приоритетни; подчертава, че е важно да се изпълняват проекти, които биха могли да имат максимално въздействие по отношение на създаването на работни места; изтъква, че е необходимо фокусиране върху по-високорискови проекти, които трудно отговарят на изискванията за финансиране от банки; предупреждава, че работната група може да бъде изложена на политически натиск да подкрепя проекти, поддържани от определени заинтересовани групи, което да доведе до неправилно разпределение на средства към неизгодни инвестиции, които не са от обществен интерес;

8.  Изтъква, че по отношение на гаранциите, които Комисията предвижда за ЕФСИ, не става въпрос за нови парични суми, а за преразпределени средства; подчертава, че е от първостепенно значение да се идентифицират алтернативните разходи при подобно преразпределение и следователно да се установи ясно до каква степен се очаква общата възвръщаемост от предвидените допълнителни инвестиции, съфинансирани от ЕФСИ, да надхвърля тази, която би се получила, ако преразпределените ресурси бяха разпределени съгласно първоначално предвиденото;

9.  Посочва, че процедурата за подбор на проекти следва да има за цел предотвратяването на ефектите на изместване и прегрупиране и поради това следва да се фокусира върху проекти с европейска добавена стойност с висок потенциал, основан на иновации, които отговарят на критерия за допълняемост; подчертава, че е необходимо да се вземе под внимание потенциалът в областта на заетостта на избраните проекти в онези държави от ЕС, които са засегнати от масова безработица;

10.  Във връзка с това призовава Комисията да оцени внимателно в своето предстоящо законодателно предложение частите от бюджетната рамка на ЕС, които се очаква да предоставят гаранции за ЕФСИ, с оглед да се сведат до минимум алтернативните разходи, свързани с пренасочването на тези ресурси; призовава също така Съвета, Комисията и Съвета на гуверньорите на ЕИБ да направят надлежна оценка на ефектите от преразпределението, произтичащи от инвестиционния план, а именно възможното увеличаване на печалбите на инвеститорите за сметка на потребителите, които трябва да плащат за използването на новата инфраструктура, за да се гарантира адекватна възвръщаемост на инвестицията; призовава ЕИБ и Комисията да направят допълнителна оценка на недостига на инвестиции в ЕС по отношение на неговия състав, а именно дали липсват частни или публични инвестиции, както и да определят вида на инвестициите — частни или публични, — които е планирано да бъдат подкрепяни, и очаквания размер на благоприятните ефекти от инвестициите;

11.  Отбелязва, че Европейската централна банка е изразила своята готовност да закупи на вторичния пазар облигации, издадени от ЕФСИ, ако той издаде такива облигации самостоятелно или ако ЕИБ направи това от негово име;

12.  Изтъква, че е необходимо да се постигне нов баланс между по-добро оценяване и възможно най-добрите инвестиции и да се насочи икономиката по пътя на устойчивия растеж и възстановяването, съпроводено от създаване на работни места;

13.  Припомня значението на стратегията „Европа 2020“; подчертава, че бъдещият „пакет“ от инвестиции следва да отчете по-добре общите цели на политиката на сближаване, устойчивостта и енергийната ефективност; призовава Комисията и Съвета на гуверньорите на ЕИБ да подобрят в тази връзка своите показатели за резултатите за качествените инвестиции;

14.  Подчертава, че ЕИБ е призована да играе определяща роля при финансирането на Плана за инвестиции за Европа, като ангажира 5 милиарда евро за създаването на новия Европейски фонд за стратегически инвестиции; следователно призовава Съвета, Комисията и Съвета на гуверньорите на ЕИБ да извършат надлежна оценка на съгласуваността между новите задачи, възложени на ЕИБ в рамките на този план, и ресурсите на ЕИБ;

15.  Счита, че в това отношение адекватното участие на ЕИБ в Плана за инвестиции ще наложи съществено увеличаване на таваните на ЕИБ за отпускане и вземане на заеми в рамките на следващите пет години с оглед на значително увеличаване на нейното балансово число; счита, че прекомерният ливъридж ще засегне неблагоприятно постигането на целите на инвестиционния план;

16.  Счита, че укрепването на институционалната рамка за функционирането на единния капиталов пазар ще се отрази положително върху по-бързото изпълнение на инвестиционния план;

17.  При все това изтъква, че сегашният оперативен план на ЕИБ предвижда намаление на кредитните потоци на 67 милиарда евро през 2014 и 2015 г., а средата на целевия диапазон за 2016 г. се очаква да бъде в размер на 58,5 милиарда евро;

18.  Подчертава, че допълнителният капацитет за кредитиране, получен в резултат от неотдавнашното увеличение от 10 милиарда евро на капитала на ЕИБ, не е използван в пълна степен; настоятелно призовава заинтересованите страни да насърчат, доколкото е възможно, действия с цел увеличаване на кредитирането от ЕИБ;

19.  Призовава Комисията да насърчава многостранното сътрудничество между ЕИБ и националните насърчителни банки, за да се подкрепят полезни взаимодействия, да се споделят рискове и разходи и да се гарантира адекватно кредитиране на проекти на ЕС с положително въздействие върху производителността, създаването на работни места, опазването на околната среда и качеството на живота;

20.  Призовава Комисията и ЕИБ да поощряват включването в обхвата на своята дейност на инвестициите, които носят неоспорими социални ползи, в това число по-високи равнища на заетост, да стимулират чрез кредитиране дейности, предназначени да намалят безработицата, с особен фокус върху създаването на възможности за заетост за младите хора, и да подкрепят публичните и продуктивните инвестиции и належащите инфраструктурни проекти, по-специално в държавите членки с високи нива на безработица и БВП под средното равнище;

21.  Отново изразява своята предпазлива подкрепа за развитието на публично-частни партньорства (ПЧП), които, ако са добре замислени, могат да играят важна роля при дългосрочните инвестиции, в цифровата икономика, научните изследвания и иновациите, човешкия капитал, както и в европейските транспортни, енергийни и телекомуникационни мрежи; изразява съжаление поради факта, че неуспешните ПЧП са се превърнали в скъпа система за публично финансиране на частния сектор, генерираща публичен дълг; освен това счита, че подобни операции често се изправят пред проблеми с прозрачността, както и с асиметричната информация при клаузите за изпълнение между публичните и частните агенти, обикновено в полза на частния сектор;

22.  Предлага ЕИБ да засили своя капацитет за секторни анализи, както и работата си в областта на макроикономическия анализ;

Инструменти за споделяне на риска и облигации за финансиране на проекти

23.  Посочва, че използването на инструментите за споделяне на риска, които в крайна сметка включват предоставянето на публични субсидии, следва да се предвижда единствено в случаите на неефективност на пазара, която генерира външни разходи, или за изпълнението на задачи от общ интерес, като например предоставянето на обществени блага и услуги от общ икономически интерес, като се има предвид, че подобно използване винаги крие риск от социализация на загубите и приватизация на печалбите; отбелязва, че в случай на провал публичният сектор ще бъде принуден да покрие загубите;

24.  Отбелязва, че всяко използване на публични ресурси в инструменти за споделяне на риска и по-конкретно в тези траншове на инвестиционните механизми, които първи понасят загуби, следва да бъде изрично свързано с намаляването на измерими външни отрицателни разходи, генерирането на измерими положителни външни разходи или изпълнението на задълженията за предоставяне на обществени услуги и услуги от общ икономически интерес; посочва, че член 14 от ДФЕС предоставя правно основание за установяването на подобна връзка посредством актове, приети по реда на обикновената законодателна процедура;

МСП

25.  Подчертава, че МСП са гръбнакът на европейската икономика и като такива следва да бъдат основна цел, към която да се насочват инвестициите; изразява загриженост във връзка с факта, че достъпът до финансиране остава един от най-острите проблеми, пред които се изправят МСП в Европа; подчертава необходимостта от по-ефективно разпределение на финансирането за МСП, с широк кръг от частни инвеститори за предоставяне на такова финансиране;

26.  Настоятелно призовава ЕИБ да направи пълен анализ на спада във финансирането за МСП и да предложи всеобхватен план, за да гарантира, че МСП в цяла Европа се насърчават да кандидатстват за финансиране под егидата на ЕИБ, където това е възможно; призовава Комисията и ЕИБ да направят оценка на последиците от икономическата криза за банковата система и крайните получатели на финансиране от ЕИБ, по-специално по отношение на МСП, сектора на социалната икономика и публичните дружества; призовава ЕИБ да направи оценка и да докладва в детайли относно въздействието от нейната подкрепа за МСП в Европа върху реалната икономика и резултатите в периода 2010—2014 г.;

27.  Обръща внимание на високия дял на микропредприятията в европейската икономика и приветства стъпките, предприети от ЕИБ, за микрокредитиране в Европа; призовава за по-нататъшни инвестиции в този сектор с оглед на голямото значение на микропредприятията за създаването на работни места;

28.  Подчертава по-специално реалните ползи от използването на механизма за поделяне на риска за насърчаване на финансирането за МСП и иновациите в Европа;

29.  Отбелязва засилената подкрепа за МСП в Европейския съюз, възлизаща на 21,9 милиарда евро, като по този начин се предоставя достъп до финансиране на повече от 230 000 МСП;

30.  Призовава ЕИБ да увеличи допълнително своя капацитет за кредитиране на МСП и иновативни новосъздадени дружества; подчертава, че е важно да се укрепят други инструменти на ЕИБ като Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“;

31.  Приветства изпълнението и разработването на нови дейности в областта на търговското финансиране в държавите, които са засегнати от икономическата криза, особено чрез механизма за търговско финансиране на МСП или специализираните финансови решения, като например посветения на финансовото приобщаване европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“; насърчава ЕИБ да предприеме действия, така че и нови бенефициенти на европейско равнище да се възползват от тези нови инструменти;

32.  Настоява оценката, извършена от Комисията през декември 2014 г., да вземе предвид отрицателните и положителните въздействия на проектите в пилотната фаза на инициативата за облигации за проекти; счита, че е жалко, че ЕИБ е подкрепила някои инфраструктурни проекти, които са се оказали нежизнеспособни и неустойчиви; счита, че ЕИБ следва да инвестира в проекти, които носят осезаеми икономически ползи, които са благоприятни за климата и които отговарят на нуждите и интересите на населението, в чиято полза е предвидено да се осъществяват;

33.  Изразява съжаление във връзка с ролята, която са изиграли ЕИБ и Комисията в проекта „Кастор“ (Castor), финансиран в рамките на инициативата за облигации за проекти и за който е направена оценка на риска, която не е взела предвид риска от увеличаване на сеизмичната активност, свързан с инжектирането на газ, въпреки наличието на изследвания, ясно предупреждаващи за потенциалните опасности(8); настоятелно призовава Комисията и ЕИБ да предприемат действия, така че да не се наложи испанските граждани да платят, чрез по-голям публичен дефицит или чрез увеличаване на разходите за електроенергия, компенсация в размер на 1300 милиона евро за проект, чиято оценка е направена по ужасен начин; изисква от Комисията да се съобрази с препоръките на Европейския омбудсман и да проучи дали решенията на испанското правителство относно „Кастор“ биха могли да се считат за непозволена държавна помощ;

34.  Изразява съжаление поради факта, че ЕИБ е финансирала обходния магистрален участък „Пасанте ди Местре“, след като италианските органи публично оповестиха задържането на изпълнителния директор на най-големия подизпълнител заради данъчни измами; в светлината на все още неприключилите разследвания на италианските органи по корупционния скандал, свързан със строителството и управлението на „Пасанте ди Местре“, призовава ЕИБ да не финансира проекта чрез инициативата за облигации за проекти или чрез други финансови инструменти и да гарантира, че прилага политиката на нулева толерантност към измамите, когато разглежда използването на облигации за проекти;

35.  Призовава ЕИБ да увеличи своя капацитет за поемане на риск, като увеличава кредитирането на онези сектори от икономиката, които имат потенциал да генерират растеж и работни места, но срещат трудности при получаването на финансиране без съответни гаранции;

36.  Поради това призовава за всеобхватна оценка на пилотните проекти въз основа на приобщаващ и открит процес на консултации, включващ обществени, национални и местни органи; подчертава също така необходимостта от извършване на оценка на финансираните проекти от гледна точка на добавената стойност, околната среда, производителността и работните места; посочва, че инициативата за облигации за проекти се намира все още само в пилотна фаза; също така призовава Комисията да представи чрез обикновената законодателна процедура законодателно предложение, което да уреди по-добре бъдещата стратегия за облигациите за финансиране на проекти, в това число подобряване на уредбата на показателите за резултати на ЕИБ от гледна точка на качествените инвестиции, така че да се установяват и измерват възможно най-всеобхватно както въздействието на финансираните проекти по отношение на външните разходи, така и тяхната възвращаемост в социално и екологично отношение;

37.  Изразява загриженост поради възможното по-широко разпространение на инициативите за облигации за проекти като средство за намаляване на разходите за частни инвестиции или чрез по-ниски лихвени проценти, или чрез социализация на загубите, вместо по-ограничената възможност за предоставяне на подкрепа за инвестиции от обществен интерес, където частните инвестиции доказано осигуряват необходимия експертен опит или знания, каквито не са налице в обществения сектор;

Енергетика и климат

38.  Призовава ЕИБ да гарантира правилното прилагане на новите си критерии за отпускане на заеми за енергетиката и периодично да докладва на обществеността за тяхното прилагане;

39.  Призовава ЕИБ да увеличи своите инвестиционни усилия с цел да намали в значителна степен своите емисии на въглероден двуокис, както и да работи по изготвянето на политики, които да помогнат на Съюза да постигне своите цели за опазване на климата; приветства факта, че ЕИБ ще направи оценка и преглед от гледна точка на климата на всички свои дейности през 2015 г. и ще поиска публикуването на оценката и на прегледа, което може да доведе до обновена политика в областта на опазването на климата; изразява надежда, че политиката на ЕИБ в областта на енергетиката ще бъде действително подкрепяна от нейния стандарт за вредните емисии (EPS), който трябва да се прилага за всички проекти, свързани с генерирането на енергия от изкопаеми горива, за да не се допускат инвестиции за проекти с въглеродни емисии, надвишаващи определено прагово равнище; призовава ЕИБ да следи за спазването на стандарта за вредните емисии и да прилага по-строги задължения в бъдеще;

40.  Приветства всички стъпки на ЕИБ в посока пренасочване към енергията от възобновяеми източници; призовава да се коригират регионалните дисбаланси в кредитирането в областта на енергията от възобновяеми източници, по-специално с оглед на подкрепата за проекти в държавите членки, които зависят в голяма степен от невъзобновяеми енергийни източници, и като се вземат предвид разликите в икономите на държавите членки, както и да се обърне по-голямо внимание в бъдеще на по-малки по мащаб, децентрализирани проекти за енергия от възобновяеми източници, които са извън електропреносната мрежа и в които участват гражданите и общностите; счита, че тези енергийни източници биха намалили голямата външна енергийна зависимост на Европа, биха подобрили сигурността на доставките и насърчили екологосъобразен растеж и заетост; подчертава значението на финансирането за енергийна ефективност, енергийни мрежи и свързаните с тях научни изследвания и иновации;

41.  Призовава ЕИБ да увеличи обема на своето кредитиране за проекти за енергийна ефективност във всички сектори, особено когато са свързани с оптимизацията на процесите, МСП, сградите и градската среда; призовава ЕИБ да отдаде по-голям приоритет на районите с най-сериозни проблеми в съответствие с политиката на сближаване;

42.  Настоятелно призовава ЕИБ да представи оценка на възможността за постепенно преустановяване на отпусканите от нея кредити за проекти, свързани с енергия от невъзобновяеми източници;

Инфраструктура

43.  Подчертава, че инвестициите в устойчиви инфраструктурни проекти са от ключово значение за подобряването на конкурентоспособността и възстановяването на растежа и работните места в Европа; поради това призовава за насочване на финансиране от ЕИБ към районите, които са засегнати в най-голяма степен от висока безработица; посочва, че финансирането от ЕИБ следва да се съсредоточава предимно в онези държави, които изостават по отношение на качеството на инфраструктурата и развитието;

44.  Насърчава отделянето на по-голямо внимание на социалната устойчивост в инвестиционните дейности на ЕИБ в градските райони; отчита подобряването на финансирането от ЕИБ за социално жилищно настаняване, но подчертава необходимостта от разработване на допълнителни изследвания и дейности във връзка със социалната устойчивост в контекста на устойчивото обновяване на градските райони;

Научни изследвания и иновации

45.  Приветства започването на операциите на първата инициатива за финансиране на растежа и подчертава голямото значение на адекватното финансиране за проекти в областта на научните изследвания и иновациите и за иновативни новосъздадени дружества;

Заетост и социални въпроси

46.  Отбелязва стартирането на инициативата „Умения и работни места – инвестиции за младите хора“ и призовава ЕИБ да ускори изпълнението на тази инициатива и да обмисли възможността за нейното разширяване;

Управление, прозрачност и отчетност

47.  Призовава ЕИБ да следи по-отблизо изпълнението на проекти в сътрудничество с държавите членки, с цел да се гарантира по-голяма ефикасност и добро управление на отпуснатите средства;

48.  Посочва, че географското разпределение на финансирането, предоставяно от ЕИБ, разкрива значителни несъответствия в кредитирането за различните държави членки; поради това призовава ЕИБ да направи оценка на причините за тези несъответствия и да гарантира, че финансовите институции във всички държави членки са напълно способни да управляват и изпълняват програмите на ЕИБ; освен това призовава да бъдат проведени специални информационни кампании във всички държави членки с цел повишаване на осведомеността за конкретните програми на ЕИБ; призовава още и за засилено сътрудничество между ЕИБ и националните органи с цел преодоляване на затрудненията, които спъват подписването и изпълнението на проекти, финансирани от ЕИБ;

49.  Припомня, че Съветът и Парламентът се споразумяха, че е назрял моментът да се проучи рационализирането на системата на европейските публични финансови институции(9);

50.  Настоятелно призовава ЕИБ да подобри независимостта и ефективността на своята служба за разглеждане на жалби; призовава Управителния комитет на ЕИБ да вземе под внимание препоръките на тази служба; призовава ЕИБ да предприема действия във връзка със становищата на Европейския омбудсман и да осигури по-голямо сътрудничество, за да се избегнат ситуации като разследването във връзка с жалба 178/2014/AN срещу Европейската инвестиционна банка(10);

51.  Счита, че съществуват все още значителни възможности за действие с цел подобряване на прозрачността и оценяване на икономическото и социалното въздействие на заемите и ефективността при извършването на надлежна оценка; отново отправя своето искане към ЕИБ да представи подробна информация относно подхода си за ускоряване на мерките, предприемани във връзка с тези въпроси, и изисква от ЕИБ съвместно с Комисията да създаде и публикува списък със строги критерии за подбор на финансовите посредници;

52.  Изразява съжаление във връзка с резултатите от прегледа на политиката на ЕИБ по отношение на прозрачността; новата политика по отношение на прозрачността е по-слаба, отколкото първоначалната политика, и не води до пълно преодоляване на разпространената в миналото култура на секретност в ЕИБ; настоятелно призовава ЕИБ да действа въз основа на „презумпция за оповестяване“, а не на „презумпция за поверителност“; обръща внимание на факта, че ЕИБ трябва да гарантира, че нейната политика по отношение на прозрачността е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията; изразява съжаление във връзка с факта, че индексът за 2013 г. за прозрачността на помощта(11) показва лоши резултати на ЕИБ по отношение на прозрачността и отчетността;

53.  Призовава ЕИБ да се въздържа от сътрудничество с финансови посредници, които в предходни периоди са постигнали отрицателни резултати по отношение на прозрачността, данъчните измами или практиките на агресивно данъчно планиране, използват други вредни данъчни практики като данъчни режими и трансферно ценообразуване с цел злоупотреба, измами, корупция или въздействие върху околната среда и социални последици или нямат значително местно участие; както и да актуализира политиките си в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма; подчертава необходимостта от по-голяма степен на прозрачност по отношение на глобалните заеми, за да се гарантира строг контрол на въздействието на този вид косвено кредитиране; насърчава ЕИБ да постави прякото финансиране и финансирането посредством посредници в зависимост от оповестяването на данни от значение за данъчното облагане по отделни държави по смисъла на разпоредбата на ДКИ ІV за кредитните институции, както и оповестяването на информация относно действителните собственици; за целта призовава ЕИБ да въведе нова политика относно отговорното данъчно облагане, като през 2015 г. започне с преглед на своята политика относно несътрудничещите юрисдикции (политика NCJ);

54.  Настоятелно призовава ЕИБ да не си сътрудничи с дружества, които осъществяват дейност от юрисдикция, в която се пази тайна и „която не налага или налага само номинални данъци, липса на ефективен обмен на информация с чуждестранни данъчни органи, както и липса на прозрачност в законодателни, правни или административни разпоредби, или чуждестранна несътрудничеща юрисдикция съгласно определението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или Специалната група за финансови действия“(12);

55.  Настоятелно призовава ЕИБ да поеме водеща роля и да бъде пример по въпросите, свързани с данъчната прозрачност и отговорност; призовава по-специално ЕИБ да събира точни данни относно плащането на данъци, произтичащи от нейните операции, свързани с инвестиции и отпускане на заеми, особено по отношение на данъчното облагане на корпоративните печалби и по-специално в развиващите се държави, и да анализира и публикува тези данни ежегодно;

56.  Приветства създаването на публичен регистър на документи през 2014 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1367/2006;

57.  Изразява съжаление във връзка с факта, че в контекста на един неотдавнашен случай („Мопани“/„Гленкор“) ЕИБ отказва да публикува констатациите от вътрешното си разследване; отбелязва с внимание препоръките към ЕИБ, отправени от Европейския омбудсман в жалба 349/2014/OV(13) , да преразгледа отказа си за предоставяне на достъп до своя доклад от разследването относно твърденията за данъчна измама на „Гленкор“ във връзка с финансирането на медната мина „Мопани“ в Замбия; призовава ЕИБ да се съобрази с препоръките на Европейския омбудсман;

58.  Изразява съжаление поради недостатъчно разнообразния състав на Управителния комитет, Съвета на гуверньорите и Съвета на директорите на ЕИБ, по-специално по отношение на равенството между половете; призовава ЕИБ да приложи духа на Директивата за капиталовите изисквания, която задължава банките в член 88, параграф 2 да вземат „решения за определянето на целево ниво във връзка с представителността на по-слабо представения пол в ръководния орган“ и да разработят „политика за увеличаване броя на представителите на по-слабо представения пол в ръководния орган за постигане на посочената по-горе цел. Целта, политиката и нейното изпълнение се правят публично достояние“;

59.  Припомня, че беше постигнато съгласие, че гуверньорът на ЕБВР за Съюза ще докладва ежегодно на Парламента относно използването на капитала, мерките за гарантиране на прозрачност по отношение на начина, по който ЕБВР допринася за целите на Съюза, поемането на риск и сътрудничеството между ЕИБ и ЕБВР извън Съюза; изразява съжаление, че гуверньорът и Комисията не са действали активно по отношение на изпълнението на тази правна разпоредба(14);

60.  Приветства факта, че ЕИБ подписа инициативата за прозрачност на международната помощ (IATI) и започна да оповестява информация в съответствие с тази рамка за своето кредитиране извън Европейския съюз;

Външни политики

61.  Припомня, че външната политика на ЕИБ, и по-специално регионалните технически оперативни насоки, следва да бъдат съобразени с целите на външната дейност на ЕС, определени в член 21 от ДЕС; призовава за пълно спазване на законодателството на страните бенефициенти;

62.  Приветства установяването на рамката за измерване на резултатите (РИР) за дейности извън ЕС и докладите за прилагането ѝ;

63.  Призовава ЕИБ да оцени възможността за увеличаване на външното финансиране към източните и южните средиземноморски съседи на ЕС в рамките на текущия мандат;

64.  Приветства факта, че новият мандат за външно кредитиране за периода 2014 – 2020 г. изисква ЕИБ да публикува докладите за завършване на проектите; очаква ЕИБ да изпълни това изискване още през 2015 г.;

65.  Отново отправя искане към Европейската сметна палата (ЕСП) да изготви специален доклад относно резултатите от и съответствието с политиките на ЕС на дейността на ЕИБ по външно кредитиране преди средносрочния преглед на външния мандат на ЕИБ, както и да сравни тяхната добавена стойност спрямо използваните от ЕИБ собствени ресурси; изисква освен това от Европейската сметна палата да направи разграничение в своя анализ между гаранциите, предоставяни от бюджета на ЕС, инвестиционния инструмент, финансиран от Европейския фонд за развитие, различните форми на смесено финансиране, използвани в инфраструктурния доверителен фонд ЕС – Африка, инвестиционния фонд за Карибския басейн и инвестиционния инструмент за Тихоокеанския басейн и използването на обратни потоци за тези инвестиции; също така призовава Европейската сметна палата да включи в своя анализ управлението от страна на ЕИБ на фондове от бюджета на ЕС в контекста на инвестиционния инструмент посредством Европейския фонд за развитие и чрез различните форми на смесено финансиране посредством инструментите за смесено финансиране на ЕС и използването на обратни потоци за тези инвестиции;

Допълнителни препоръки

66.  Призовава ЕИБ и Парламента да изготвят платформа за диалог между ЕИБ и съответните комисии на Парламента; призовава на тази основа ЕИБ да се явява на всяко тримесечие в Парламента за доклад и обсъждане на напредъка и дейностите на ЕИБ; предлага да се установи редовен структуриран диалог между председателя на ЕИБ и Парламента, подобен на провеждания веднъж на три месеца диалог по въпросите на паричната политика между ЕЦБ и Парламента, за да се осигури по-голям парламентарен контрол върху дейностите на ЕИБ и да се улесни засиленото сътрудничество и координация между двете институции;

67.  Отбелязва, че особено малките предприятия продължават да се оплакват от липсата на достъп до финансирането, произтичащо от капацитета на ЕИБ за външно кредитиране, и до финансирането с подкрепата на ЕИФ; ето защо изисква да се извършва годишно проучване относно броя на МСП, и по-специално микропредприятията, които са се възползвали от тези инструменти, и предприетите от ЕИБ мерки по отношение на политиките на посредниците, използвани от ЕИБ с цел подобряване на действителния достъп на МСП до финансиране;

68.  Призовава за изготвянето на подробна оценка и доклад относно рисковете и системите за контрол, свързани със смесеното финансиране, заедно с Европейската комисия, като се има предвид въздействието на дейностите за смесено финансиране не само от гледна точка на контрола, но също така и от гледна точка на вариантите за управление;

69.  Приветства високото качество на активите на ЕИБ, при което обезценените заеми в общия кредитен портфейл клонят към нулата (0,2%); счита, че е изключително важно да се гарантира, че ЕИБ ще съхрани своя кредитен рейтинг ААА, за да запази достъпа си до международните капиталови пазари при най-добри условия за финансиране, с последващо положително въздействие върху жизнения цикъл на проектите и заинтересованите страни и стопанския модел на ЕИБ;

70.  Отбелязва, че тристранното споразумение, посочено в член 287, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което урежда сътрудничеството между ЕИБ, Комисията и Сметната палата по отношение на методите за контрол, упражняван от Сметната палата върху дейността на ЕИБ при управлението на средствата на Съюза и държавите членки, трябва да бъде подновено през 2015 г.; призовава ЕИБ да актуализира компетентностите на Европейската сметна палата в това отношение, като включи всички нови инструменти на ЕИБ, които използват публични средства от ЕС или Европейския фонд за развитие;

71.  Приветства одобряването от Съвета на ЕИБ на актуализирана политика за борба с измамите през 2013 г., което потвърждава подхода за нулева толерантност на банката.

72.  Призовава за по-голяма ефективност, по-малко регулиране и повече гъвкавост при предоставянето на средства от ЕИБ;

73.  Призовава ЕИБ да започне структуриран процес на комуникация с парламентите, правителствата и социалните партньори, за да се идентифицират редовно инициативите за създаване на работни места, които биха могли да допринесат за постигането на устойчиво повишаване на конкурентоспособността на Европа;

74.  Приветства подкрепата, която се предоставя на МСП в районите, където младежката безработица надхвърля 25%;

75.  Приветства съсредоточаването на вниманието върху дружествата със средна пазарна капитализация (които имат между 250 и 3000 служители) посредством инициативата за дружествата със средна капитализация и инициативата за финансиране на растежа, които стимулират заеми, по-специално за иновационни дружества със средна капитализация;

76.  Приветства новата инициатива на ЕИБ „Умения и работни места — инвестиции за младите хора“, която поставя акцент върху механизмите за финансиране за професионално обучение и мобилност на студентите/чираците с цел на младите хора да се предоставят трайни възможности за заетост, и призовава за още по-силно съсредоточаване на вниманието върху професионалното обучение и повече инвестиции в тази програма за отпускане на кредити през следващите години; счита обаче, че тази програма не следва да отклонява средства от настоящата система за отпускане на стипендии, и по-специално що се отнася до програмата „Еразъм +“; подчертава, че мобилността трябва да се разглежда като възможност и да остава доброволна, а не да се превръща в инструмент, който допринася за обезлюдяването и маргинализацията на районите, засегнати от безработица; призовава да се обърне внимание на проектите, които ще дадат възможност за създаването на качествени работни места, като се акцентира специално върху проектите, свързани със създаването на работни места за млади хора, повишаването на дела на жените на пазара на труда, намаляването на дългосрочната безработица и подобряването на възможностите за намиране на сигурни работни места за групите в неравностойно положение;

77.  Приветства богатия опит на ЕИБ във финансирането на образованието и обучението посредством операции по отпускане на студентски заеми в Европа, особено с оглед на въвеждането от групата на ЕИБ на гаранциите за заемите за мобилни студенти във връзка със степента магистър по програмата „Еразъм“ през 2015 г.; подчертава значението на благоприятните правила за погасяване, за да се гарантира пълен и лесен достъп до заеми за студентите, независимо от тяхното икономическо положение;

78.  Призовава ЕИБ да отдели специално внимание на критерия от първия стълб относно приноса за растежа и заетостта, и по-специално заетостта на младите хора, при подбора на проекти в съответствие с метода за оценка на трите стълба; подчертава значението на заетостта, обучението и чиракуването за младите хора като част от прехода към устойчив и създаващ работни места модел;

79.  Припомня ангажимента на заместник-председателя Катайнен за увеличаване на потенциала на ЕИБ във връзка не само с инфраструктурата, но и със заетостта и образованието на младите хора, и призовава ЕИБ да докладва относно напредъка в тази област в следващия си годишен доклад; счита, че вече предприетите мерки в областта на заетостта на младите хора следва да се изпълняват по-бързо и постепенно да се разширяват;

80.  Счита, че ЕИБ следва да инвестира значително в мерки, които създават устойчиви работни места за по-младите поколения, в допълнение към вече стартираните мерки в рамките на инициативата за младежка заетост;

o
o   o

81.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на ЕИБ и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ C 72 E, 11.3.2014 г., стр. 51.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0057.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0201.
(4) OВ C 349 E, 29.11.2013 г., стр. 27.
(5) Приети текстове, P7_TA(2014)0161.
(6) ОВ L 177, 7.7.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1.
(8) Вж.: Observatori de l’Ebre (CSIC, URLL). Evaluación de Impacto Ambiental (SGEA/SHG; Реф.: GAD/13/05) -‘Almacenamiento subterráneo de gas natural Amposta (Permiso Castor) Tarragona); IAM 2109-07 - Estudio elaborado por la Dirección General de Política Ambiental y Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambienta y Vivienda de la Generalitat de Catalunya sobre el estudio de impacto ambiental del Proyecto de almacén subterráneo de gas natural Castor’; and Simone Cesca, Francesco Grigoli, Sebastian Heimann, Álvaro González, Elisa Buforn, Samira Maghsoudi, Estefania Blanch y Torsten Dahm (2014): ‘The 2013 September–October seismic sequence offshore Spain: a case of seismicity triggered by gas injection?’, Geophysical Journal International, 198, 941–953.
(9) Съображение 8 от Решение № 1219/2011/EC на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно записването от Европейския съюз на допълнителни акции в капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) вследствие решението за увеличаване на този капитал (ОВ L 313, 26.11.2011 г., стр. 1).
(10) Решение на Европейския омбудсман за приключване на разглеждането на жалба 178/2014/AN срещу Европейската инвестиционна банка -http://www.ombudsman.europa.eu/bg/cases/decision.faces
(11) http://newati.publishwhatyoufund.org/2013/index-2013/results/
(12) Съображение 13 от Решение № 1219/2011/EC.
(13) http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/58471/html.bookmark
(14) Член 3 от Решение № 1219/2011/EC.


Изложението в Милано през 2015 г.: „Изхранването на планетата: енергия за живот“
PDF 501kWORD 121k
Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно изложението в Милано през 2015 г.: „Изхранването на планетата, енергия за живот“ (2015/2574(RSP))
P8_TA(2015)0184B8-0360/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид решението на Международно бюро по изложенията за организирането на световно изложение в Милано от 1 май до 30 октомври 2015 г. под надслов „Изхранването на планетата: енергия за живот“,

—  като взе предвид решението на Комисията от 3 май 2013 г. относно участието на Комисията в световното изложение в Милано през 2015 г. (C(2013)2507),

—  като взе предвид съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 3 май 2013 г., озаглавено „Участие на ЕС в световното изложение в Милано през 2015 г. „Изхранването на планетата: енергия за живот“ (COM(2013)0255),

—  като взе предвид работата на Научния управителен комитет на Европейския съюз, започната на 21 март 2014 г. с подкрепата на Комисията и Парламента, за да предоставя експертни съвети относно предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност и сигурността на храните, както и да дава насоки относно програмата на събитията за изложението през 2015 г.,

—  като взе предвид Целите на хилядолетието за развитие, приети от ООН през септември 2000 г., и проекта на целите за устойчиво развитие, който трябва да бъде приет от Общото събрание на ООН през септември 2015 г.,

—  като взе предвид публикацията на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), озаглавена „Световното селско стопанство към 2030/2050: прегледът от 2012 г.“,

—  като взе предвид Международната година на семейното земеделие 2014, обявена от ФАО,

—  като взе предвид Международната година на почвите 2015, обявена от ФАО,

—  като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2011 г. относно признаване на селското стопанство за сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2012 г., озаглавена „Как да се избегне разхищаването на храни: стратегии за по-ефективна хранителна верига в ЕС“(2),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., по‑специално член 25 от нея, в който се признава правото на прехрана като част от правото на подходящо жизнено равнище,

—  като взе предвид въпроса към Комисията относно изложението в Милано през 2015 г.: Изхранването на планетата, енергия за живот (O-000016/2015 — B8‑0109/2015),

—  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по земеделие и развитие на селските райони,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. е „Изхранването на планетата, енергия за живот“ и събитието би могло да даде сериозен тласък на дебата за подобряване на производството и разпределението на храни, за борбата с разхищаването на храни, насърчаването и развитието на съществуващите позитивни инициативи за посрещане на предизвикателството на продоволствената несигурност, недохранването и неправилното хранене, както и намирането на баланс между доставките и потреблението;

Б.  като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията на един глобализиран свят, в който, по данни на ФАО, от една страна, 898 милиона души са недохранени и страдат от глад, а от друга страна, 1,4 милиарда са с наднормено тегло, като 500 милиона от тях са затлъстели, което води до социални и икономически щети с понякога драматични последици за човешкото здраве;

В.  като има предвид, че изложението в Милано през 2015 г. съвпада с целевата година на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и Международната година на ООН на почвите и следва да бъде извор на вдъхновение за дебата относно новите Цели за устойчиво развитие, чийто окончателен проект преминава през фазата на преговорите, и като има предвид, че селското стопанство, продоволствената и хранителната сигурност са в основата на тази дейност;

Г.  Като има предвид, че темите на изложението в Милано през 2015 г., отнасящи се основно до храните, включват също така рибното стопанство, което, също както селското стопанство, е свързано с въпросите на храните, хранителната автономия и устойчивостта;

Д.  като има предвид, че на изложението през 2015 г. ще бъде съставена „Харта от Милано“ — документ, който ще бъде връчен на генералния секретар на ООН като наследство от изложението през 2015 г. и принос към международната дискусия относно Целите на хилядолетието;

Е.  като има предвид, че темите на изложението през 2015 г. са насочени главно към сектора на селското стопанство, който остава крайъгълен камък на икономиката на Съюза, предвид факта, че износът на селскостопански продукти представлява две трети от европейската обща външна търговия, че Съюзът остава най-големият износител на селскостопански продукти в света и че хранително-вкусовата промишленост на ЕС генерира годишен оборот от почти 1 трилион EUR и осигурява работа на повече от 4 милиона души;

Ж.  като има предвид, че също както селското стопанство, риболовът представлява ключов елемент от икономиката, първо що се отнася до вноса, предвид факта, че ЕС е най-големият световен вносител на продукти на рибарството и аквакултурите, както и предвид това, че стойността на износа възлиза на 4,1 милиарда евро годишно, и второ, защото 116 094 души работят в сектора на рибарството, 85 000 в този на аквакултурите и 115 651 в рибопреработвателния сектор;

З.  като има предвид, че „Изхранването на планетата, енергия за живот“ е глобална тема, която включва всички икономически и производителни дейности, допринасящи за обезпечаване на прехраната и устойчивостта;

И.  като има предвид, че секторът на рибарството трябва да бъде включен в дебата за това как да изхраним планетата, дотолкова доколкото той предоставя морски продукти, като намира баланса между доставките и потреблението на ресурси;

Й.  като има предвид, че Научният управителен комитет на ЕС за изложението през 2015 г. предвижда необходимостта от придобиване на нови знания в някои конкретни области и от насърчаване на по-добро обществено разбиране на храната и нейното производство в рамките на селскостопанския сектор , синята икономика и сектора на рибното стопанство, посредством образование и комуникация, така че хората да признаят глобалното въздействие на индивидуалния си избор на храни;

К.  като има предвид, че опитът на гражданското общество и неговият принос към дебата по въпросите на изложението през 2015 г. са от решаващо значение и неговият опит и инициативи следва да бъдат насърчавани с оглед развитието на същностен международен дебат и насоки, имащи за цел смекчаването на свързаните с храните и храненето глобални кризи;

Л.  като има предвид, че здравите почви представляват не само основата за производството на храна, гориво, влакна и медицински продукти, но те също така са и от решаващо значение за нашите екосистеми, тъй като играят ключова роля във въглеродния цикъл, като в същото време складират и филтрират водата и спомагат за справянето с наводненията и сушата;

М.  като има предвид, че нашите океани, морета и вътрешни водни пътища представляват ценност, свързана със здравословното хранене, и като има предвид, че тяхното опазване е от съществено значение за нашето оцеляване; Като има предвид, че рибното стопанство и аквакултурите осигуряват прехраната на 10-12% от световното население;

Н.  като има предвид, че за да осигури пълна прозрачност на изложението през 2015 г., платформата „Open Expo“ публикува със свободен достъп цялата информация относно управлението, организацията и провеждането на събитието и може да се счита за добра практика на прозрачност;

О.  като има предвид, че по прогнози на ФАО увеличаването на световното население от 7 милиарда до 9,1 милиарда ще изисква увеличение от 70% на хранителните доставки до 2050 г., като същите тези предварителни оценки подсказват, че само увеличаването на производството няма да е достатъчно, за да се гарантира продоволствена сигурност за всички;

П.  като има предвид, че по данни на ФАО през 2010 г. броят на гладуващите е достигнал 925 милиона души, като повече от една трета от смъртните случаи сред децата под петгодишна възраст се дължат на недохранване;

Р.  като има предвид, че ФАО предвижда увеличение на използваната обработваема земя от едва 4,3% през 2050 г.;

С.  като има предвид, че нарастването на дохода на глава от населението в страните с бързо развиващи се икономики е двигател за промяна на режима на хранене към продукти с по-високо съдържание на протеини, включително протеини на животинска основа, и преработени продукти, което насърчава процеса на конвергенция в световен мащаб по отношение на хранителния режим по примера на по-богатите части от населението;

Т.  като има предвид, че производство на белтъчини е едно от основните предизвикателства, свързани с продоволствената сигурност, и като има предвид, че следователно риболовът трябва да играе ключова роля в това отношение, както и синята икономика като цяло, особено що се отнася до научните изследвания на водораслите;

У.  като има предвид, че рибата е основен източник на белтъчини и хранителни микроелементи за бедните общности, които може да нямат лесен достъп до други източници за прехрана; като има предвид, че в много части на света поминъкът и хранителните ползи, свързани с морските ресурси имат местен характер, в общности, които ловуват в крайбрежните и вътрешните води, в близост до своите домове;

Ф.  като има предвид, че при хранителните режими с по-голямо съдържание на животински продукти се изразходват значително повече ресурси отколкото при хранителните режими, които се отличават с по-голям дял на растителните продукти;

Х.  като има предвид, че в развиващите се страни селското стопанство осигурява заетост и препитание на повече от 70% от работната сила, основно жени; като има предвид, че според оценката на Световната банка растежът в селскостопанския сектор е два пъти по-ефективен по отношение на намаляването на бедността в сравнение с растежа в други сектори;

Ц.  като има предвид, че според ФАО около 58,3 милиона души са били заети в първичния сектор на риболова и аквакултурите през 2012 г.; като има предвид, че жените представляват повече от 15% от всички хора, пряко заети в първичния сектор на рибарството през 2012 г.; като има предвид, че рибното стопанство и аквакултурите осигуряват прехраната на 10-12% от световното население;

Ч.  като има предвид, че в ЕС съществуват области с несигурност на прехраната и 79 милиона души в ЕС все още живеят под прага на бедността, като същевременно 124,2 милиона души или 24,8% са застрашени от бедност или социално изключване в сравнение с 24,3% през 2011 г.;

Ш.  като има предвид, че едва половината от всички развиващи се страни (62 от 118) напредват по план към изпълнение на целта по ЦХР;

Щ.  като има предвид, че универсалното право на храна и добро хранене е от основно значение за постигане на ЦХР; като има предвид, че храненето е свързано с повечето, ако не и с всички цели на хилядолетието за развитие, като самите те са тясно взаимосвързани;

АА.  като има предвид, че различни международни правни инструменти обвързват правото на храна с други права на човека, преди всичко с правото на живот, на препитание, на здраве, собственост, образование и вода;

АБ.  като има предвид, че в международен план делът на официалната помощ за развитие (ОПР), предоставяна на селското стопанство, е намалял драстично през последните три десетилетия;

АВ.  като има предвид, че понятието за продоволствена и хранителна сигурност означава не само наличието на хранителни доставки, но включва също така и правото на храна, точна информация за това, което ядем и всеобщ, устойчив достъп до здравословно хранене, което включва и други фактори, като например канализация, хигиена, ваксиниране и обезпаразитяване;

АГ.  като има предвид, че гладът и недохранването са основните причини за човешката смъртност и най-големите заплахи за световния мир и сигурност;

АД.  като има предвид, че нестабилните цени на храните имат отрицателни последици за продоволствената сигурност и веригата на предлагането на храни;

АЕ.  като има предвид, че световният икономически спад и нарастващите цени на храните и горивата утежниха положението с храните в много развиващи се държави, особено в най-слабо развитите, отчасти забавяйки по този начин напредъка по отношение на намаляването на бедността от миналото десетилетие;

АЖ.  като има предвид, че поради нестабилните селскостопански пазари и пазари на рибни продукти в развиващите се държави хранителните доставки са прекалено уязвими на природни бедствия, конфликти или кризи, свързани с общественото здраве;

АЗ.  като има предвид, че продоволствената система едновременно допринася за изменението на климата и е засегната от него, което от своя страна има последствия за наличието на природните ресурси и условията за селскостопанското , рибарското и промишленото производство;

АИ.  като има предвид, че природните бедствия, породени от изменението на климата, имат сериозно въздействие върху държавите – членки на ЕС и останалите държави, като застрашават продоволствената сигурност и продоволствения суверенитет, особено в ситуации на уязвимост;

АЙ.  като има предвид, че по изчисления на Комисията 30% от храната в света се губи или разхищава и хранителните отпадъци в Европейския съюз, които в момента възлизат на около 89 милиона тона годишно (179 кг на глава от населението), ще се увеличат до 2020 г. до около 126 млн. тона, което представлява увеличение от 40%, освен ако не се предприемат превантивни действия или мерки;

АК.  като има предвид, че едно по-добро управление на хранителната верига би означавало по-ефективно използване на земята, по-добро управление на водните ресурси и положителни последици за целия световен селскостопански сектор, и целия сектор на рибарството в световен мащаб, както и продължаване на борбата срещу недохранването и неправилното хранене в развиващия се свят;

АЛ.  като има предвид, че изхвърлянето на риба представлява безцелно разхищение на ценни биологични ресурси и играе важна роля за изчерпване на морските популации; като има предвид, че изхвърлянето на улов може да има редица нежелани екологични въздействия върху морските екосистеми поради промени в структурата на хранителните мрежи и местообитания, което от своя страна би могло да застраши устойчивостта на сегашните риболовни полета;

АМ.  като има предвид, че гладът, недохранването и дефицитното хранене съществуват успоредно с парадоксални нива на затлъстяване и заболявания, дължащи се на небалансиран хранителен режим, които имат социални и икономически последствия с понякога драматични отражения за човешкото здраве;

АН.  като има предвид, че инвестиционните търговски споразумения биха могли да окажат отрицателно въздействие върху продоволствената сигурност и положението с недохранването, ако наемането или продаването на обработваема земя на частни инвеститори води до лишаване на местното население от достъп до производствени източници, които са жизненоважни за прехраната на населението, или ако голяма част от храните се изнася и продава на международните пазари, увеличавайки по този начин зависимостта и уязвимостта на приемащата държава от нестабилността на цените на стоките на международните пазари;

АО.  като има предвид, че гладът не може да бъде изкоренен по устойчив начин само посредством доставянето на достатъчно храна за всички; като има предвид, че това може да бъде постигнато единствено като се даде възможност на дребните селскостопански производители и рибарски предприятия да запазят и обработват земята и водите, при поддържане на системи за справедлива търговия и споделяне на знания, иновации и устойчиви практики;

АП.  като има предвид, че е целесъобразно да бъде призната ключовата роля на земеделските производители и рибарите, и по-специално на земеделието и риболова от семеен тип, за гарантирането на световната продоволствена сигурност;

АР.  Като се има предвид, че е от особено значение да бъде призната важната роля на рибарите и отглеждащите аквакултури по европейските ни крайбрежни територии и острови;

АС.  като има предвид, че е целесъобразно да бъде признат многофункционият аспект на селското, горското и рибното стопанство, които, в допълнение към производството на храни, играят ключова роля в създаването на обществени блага като качеството на ландшафта, биологичното разнообразие, стабилността на климата, качеството на океаните и способността за смекчаване на природни бедствия като наводнения, суша и пожари;

1.  Изтъква, че следните елементи са от жизненоважно значение за посрещане на предизвикателството на продоволствената сигурност: силен и устойчив селскостопански сектор и сектор на рибарството в целия ЕС, процъфтяваща и диверсифицирана икономика в селските райони, чиста околна среда, семейни селски стопанства, подкрепяни от една силна, по-справедлива, устойчива в международен план и подходящо финансирана обща селскостопанска политика;

2.  Подчертава факта, че е важно също така да приложи устойчива и достатъчно финансирана ОПР и да гарантира последователността между политиките на ЕС в областта на търговията и тази на рибарството;

3.  Счита, че екологичната устойчивост ще бъде възможна и усилията за адаптиране и смекчаване на изменението на климата ще бъдат успешни единствено при условие, че земеделските стопанства са икономически устойчиви и на земеделските производители се предоставя достъп до земя, кредити и обучение;

4.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да използват ефекта на темата на изложението в Милано през 2015 г. „Изхранването на планетата, енергия за живот“, за да формулират ангажименти да изпълняват правото на подходяща, питателна, здравословна, устойчива и информирана консумация на храна;

5.  Призовава Комисията да гарантира, че „павилиона на ЕС“ на изложението през 2015 г. повишава осведомеността за необходимостта от решаване на спешни проблеми в цялата верига на предлагане на храни, включително дългосрочната устойчивост на производството на храни, дистрибуцията и потреблението, от справяне с разхищението на храни и борба с проблемите на недохранването, нездравословното хранене и затлъстяването;

6.  Изтъква, че правото на прехрана е основно право на човека и може да бъде постигнато единствено, когато всички хора разполагат с достъп до подходяща, безопасна и питателна храна, за да задоволят своите хранителни нужди за активен и здравословен начин на живот;

7.  Подчертава факта, че достъпът до храна представлява предварително условие за намаляване на бедността и неравенството и постигане на ЦХР;

8.  Подчертава, че борбата с недохранването и осигуряването на универсален достъп до подходяща питателна храна следва да остане една от най-важните цели на програма за периода след 2015 г. в рамките на целта за слагане край на глада, с конкретен призив до 2030 г. да се сложи край на всички форми на недохранване;

9.  Счита, че повишената нестабилност на пазарите на храни създава проблеми по отношение на устойчивостта и изисква засилване на мерките за повишаване на продоволствената сигурност и екологичната устойчивост на производството на храни, като същевременно се третира проблемът с недостига на природни ресурси и се насърчават научните изследвания и иновациите в селското стопанство и рибарството;

10.  Счита, че наличието на подходящи институционални, регулаторни и мониторингови рамки може да насърчи създаването на условия за развитие на стабилни, устойчиви, справедливи, финансово достъпни и разнообразни селскостопански и рибарски пазарни системи;

11.  Настоява Комисията да гарантира последователността между политическите решения на генералните й дирекции за търговия, селско стопанство и рибарство, с цел да гарантира реципрочността при стандартите за хигиена на устойчивост;

12.  Счита, че дребномащабните земеделски стопанства и биологичното селско стопанство с висока природна стойност (ВПС) или селското стопанство, основаващо се на интегрирането на дървесни видове в рамките на обработваемите площи, следва да се насърчават като особено ефективни модели за осигуряване на устойчивост в производството на храни в световен мащаб;

13.  Призовава Комисията да насърчава по-ефективни агрономски практики, като например агроекологични и диверсификационни подходи, и по-добро устойчиво управление на селскостопанските ресурси, с цел: намаляване на влаганите в селскостопанското производство разходи и на загубите на хранителни вещества, подобряване на трансфера на знания и иновации, насърчаване на ефективното използване на ресурсите и увеличаване на многообразието на култури и устойчивостта на системите за селскостопанска дейност;

14.  Призовава Комисията да подкрепя научните изследвания в областта на качеството на крайбрежните води, управлението на земите и устойчивото интензифициране чрез насърчаването на по-ефикасно използване на хранителните вещества, водата и енергията; отделяне на повече внимание на опазването на водните и почвените ресурси; по-нататъшно адаптиране на биологичните мерки за контрол върху вредителите (интегрирано управление на вредителите или ИУВ); и насърчаване на научните изследвания с оглед подобряване на реколтите при същевременно намаляване на въздействието върху околната среда;

15.  Изразява загриженост относно възникващия проблем на заграбването на земи и последиците от него за продоволствената сигурност в развиващите се страни и за бъдещето на селското стопанство и земеделските стопани;

16.  Изразява загриженост във връзка с незаконния риболов в цял свят, който има особено разрушително въздействие върху околната среда, биологичното разнообразие и икономиката;

17.  Призовава Комисията да повишава осведомеността и да насърчава държавите членки в използването на „ресурса“ земя в посока устойчивост, тъй като това е необходимо за постигането на продоволствена и хранителна сигурност, за адаптирането и смекчаването на изменението на климата и за устойчивото развитие като цяло;

18.  Подчертава значението на справянето с деградацията на земите, която допълнително изостря бедността и продоволствената несигурност;

19.  Призовава Комисията да насърчава прилагането в световен мащаб на доброволните насоки на ООН-ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите, както от страна на инвеститорите, както и от страна на целевите държави;

20.  Призовава италианското правителство да предложи и разработи проекти за устойчиво повторно използване на обектите на изложението в Милано през 2015 г.;

21.  Призовава Комисията да насърчава постигането на световно равнище на целите на ФАО с оглед оказването на подкрепа на развитието на селскостопанските, екологичните и социалните политики в полза на устойчивото селско стопанство от семеен тип;

22.  Подчертава, че настоящите дисбаланси във веригата на предлагането на храни застрашават устойчивостта на производството на храни, и призовава за по-голяма прозрачност и справедливост по веригата и премахване на нелоялните търговски практики и други изкривявания на пазара, за да се осигурят справедливи доходи за земеделските стопани, справедлива печалба и ценообразуване по веригата на продоволственото снабдяване и жизнеспособен селскостопански сектор, който ще доведе до продоволствена сигурност; ето защо призовава Комисията да предприеме всички необходими стъпки за постигането на тези цели във възможно най-кратки срокове;

23.  Счита за необходимо Комисията и държавите членки да насърчават политики за борба с нелоялните практики, съществуването на които беше признато в рамките на Форума на високо равнище на Европейската комисия относно подобряването на веригата на доставки на храни;

24.  Подчертава, че за да се гарантира продоволствената сигурност са необходими решителни мерки срещу унищожаването на почвите и изоставянето на маргиналните селскостопански райони;

25.  Изтъква, че с оглед постигането на продоволствена сигурност е необходимо да се води упорита борба срещу незаконния риболов;

26.  Подчертава централната роля на развитието на селските райони за икономическия и социален растеж на териториите и настоятелно призовава за подкрепа на младите селскостопански производители;

27.  Призовава Комисията да положи усилия за сключване на амбициозно международно споразумение, което да включва храна за смекчаването на последиците от изменението на климата, с оглед на международните обсъждания на 21-вата конференция на страните по Конвенцията на Организацията на обединените нации по изменение на климата през 2015 г. в Париж;

28.  Призовава Съвета да признае ролята на целия селскостопански сектор както за смекчаването на последиците от изменението на климата, така и за адаптирането към него;

29.  Призовава Комисията да предприеме действия за борба срещу разхищаването на храни с амбициозни, ясно определени и обвързващи цели, като насърчава държавите членки да предприемат действия срещу разхищаването на храни на всеки етап от веригата за производство на храни, от полето до трапезата на потребителя;

30.  Насърчава държавите членки да образоват своите граждани, да насърчават и разпространяват най-добри практики, да провеждат анализи и да инициират социални и образователни кампании в училищата относно разхищаването на храните и значението на здравословното и балансирано хранене, като се отдава приоритет на местните земеделски продукти, а 2016 г. да бъде обявена за Европейска година на борбата срещу разхищаването на храни;

31.  Счита, че е важно да се започне диалог със заинтересованите страни, за да се гарантира, че безопасните, непродадени и годни за консумация храни систематично се предоставят на благотворителни организации;

32.  Настоятелно призовава държавите членки и Европейската комисия да продължават да популяризират — като се започне от училищната среда още от детска възраст — здравословните хранителни продукти, осъзнатото хранене и стандартите за качество и устойчивост в областта на храненето чрез научни изследвания и образование, като се насърчава отговорният и здравословен начин на живот, както и чрез допълнително развитие на политиката за изкореняване на неправилното хранене и превенция на затлъстяването;

33.  Подчертава важността на стимулирането на образованието по отношение на здравословното и балансирано хранене, както и на повишаването на осведомеността по отношение на местните производства и традиционните хранителни режими и тяхното насърчаване;

34.  Настоятелно предлага цялата продоволствена система, от която селското стопанство е съставна част, заедно с търговията, здравеопазването, образованието, климата и енергийните политики, да функционира съгласно основан на правата на човека подход, като Европейският съюз следва да изпълнява водеща роля в това отношение;

35.  Ето защо призовава за включване на измерението на пола и за насърчаване на оправомощаването на жените във всички политики, насочени към борбата с продоволствената несигурност;

36.  Отново заявява, че е важно да се насърчават селското стопанство и рибарството в развиващия се свят и достатъчна част от световната помощ за развитие на ЕС да е предназначена за селскостопанския сектор; изразява съжаление, че от 80-те години насам равнището на помощта за развитие, предназначена за селско стопанство, драстично намалява, и приветства признаването на необходимостта тази тенденция да се обърне;

37.  Счита, че е важно да се подобрят условията за жените в селското стопанство, особено в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), тъй като е установено, че предоставянето на правомощия на жените в селските райони и инвестирането в тях значително увеличава производителността и намалява глада и недохранването;

38.  Призовава Комисията и държавите членки да се отнасят приоритетно към програмите за сътрудничество, насочени към микрокредити и имащи за цел подпомагането на малки и екологично устойчиви производства, предназначени за изхранване на местното население;

39.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета, както и на комисарите на участващите държави членки, отговорни за изложението през 2015 г. в Милано.

(1) ОВ C 136 E, 11.5.2012 г., стр. 8.
(2) ОВ C 227 Е, 6.8.2013 г., стр. 25.


Положението в Нигерия
PDF 490kWORD 105k
Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно положението в Нигерия (2015/2520(RSP))
P8_TA(2015)0185RC-B8-0370/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Нигерия, и по-конкретно последните разисквания по въпроса в пленарна зала от 14 януари 2015 г.,

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност г-жа Федерика Могерини, в това число изявленията от 8 януари, от 19 януари, от 31 март и от 14 и 15 април 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 9 февруари 2015 г.,

—  като взе предвид Регламента за изпълнение (ЕС) № 583/2014 на Комисията от 28 май 2014 година(1), който добави „Боко Харам“ в списъка с физически лица, групи и образувания, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси,

—  като взе предвид петия диалог на министерско равнище между Нигерия и ЕС, проведен в Абуджа на 27 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид предварителните заключения на мисиите на ЕС и на Европейския парламент за наблюдение на изборите,

—  като взе предвид регионалната конференция относно сигурността, проведена на 20 януари 2015 г. в Ниамей,

—  като взе предвид изявленията, направени от генералния секретар на Организацията на обединените нации, г-н Бан Ки Мун, относно продължаващото насилие и влошаването на положението със сигурността в североизточната част на Нигерия,

—  като взе предвид изявленията на върховния комисар на ООН за правата на човека относно възможността да бъдат повдигнати обвинения срещу членове на „Боко Харам“ в извършването на военни престъпления,

—  като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., ратифицирана от Нигерия на 22 юни 1983 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Нигерия на 29 октомври 1993 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Конституцията на Федерална република Нигерия, приета на 29 май 1999 г., и по-конкретно разпоредбите на глава IV от нея,

—  като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и факултативния протокол към нея,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (Споразумението от Котону),

—  като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който установява отчитането на принципа на съгласуваност на политиките за развитие във всички външни политики на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Нигерия е най-населената, етнически разнородна държава в Африка, белязана от регионални и религиозни разделения и разделение между северната и южната част със сериозни икономически и социални различия;

Б.  като има предвид, че Нигерия е най-голямата икономика на Африканския континент и основен търговски партньор на ЕС, но като има предвид, че въпреки огромните си ресурси Нигерия се нарежда сред държавите с най-големи неравенства в света, като над 70% от нейното население живее с по-малко от 1,25 щатски долара на ден, а 10% от населението на страната контролира над 90% от нейните богатства и ресурси;

В.  като има предвид, че нападенията на групировката „Боко Харам“ между 3 и 8 януари 2015 г. бяха насочени срещу Бага и 16 от околните градове и села, като бяха унищожени близо 3 700 постройки, според сателитни снимки, и бяха убити хиляди хора;

Г.  като има предвид, че „Боко Харам“ е превзел и държи под свой контрол редица градове в североизточната част на Нигерия и че продължава насилствено да набира бойци сред цивилните, включително голям брой деца; като има предвид, че насилието, предизвикано от „Боко Харам“, доведе до повече от 22 000 жертви от 2009 г. насам, като на прицел безразборно са християни, мюсюлмани и всички, които не се придържат към неговите догматични и екстремни убеждения; като има предвид, че през март 2015 г. „Боко Харам“ се закле във вярност към групировката за „Ислямска държава“; като има предвид, че на 27 март 2015 г. хиляди тела на убити бяха открити в разположения в североизточната част град Дамасак;

Д.  като има предвид, че през април 2014 г. над 270 момичета бяха отвлечени от държавно училище в Чибок (щата Борно); като има предвид, че по-голямата част от тях все още се считат за изчезнали и са изложени на сериозен риск от сексуално насилие, поробване и принудителни бракове; като има предвид, че оттогава насам още стотици души са били отвлечени от „Боко Харам“; като има предвид, че на 28 април 2015 г. почти 300 момичета и жени бяха спасени в гората Самбиса:

Е.  като има предвид, според ООН насилието в щатите Борно, Йобе и Адамава е довело до изселването на 1,5 милиона души, включително 800 000 деца, а над 3 милиона души са били засегнати от действията на бунтовниците;

Ж.  като има предвид, че над 300 000 нигерийски граждани са избягали в северозападната част на Камерун и в югозападната част на Нигер, за да се спасят от насилието, и като има предвид, че стотици нигерийци рискуват живота си по маршрути за миграция към ЕС с надеждата да намерят по-добри икономически, социални и сигурни условия на живот;

З.  като има предвид, че „Боко Харам“ има за цел да установи изцяло ислямска държава в Северна Нигерия, включително чрез въвеждането на наказателни шериатски съдилища, както и да забрани западното образование;

И.  като има предвид, че поради задълбочаващата се несигурност селскостопанските производители вече не са в състояние да обработват своите земите или да събират реколтата си от страх да не бъдат нападнати от „Боко Харам“ — положение, което допълнително утежнява продоволствената несигурност;

Й.  като има предвид, че броят на нападенията, в това число използването на деца за самоубийствени бомбени атентати, нараства, и като има предвид, че нападенията обхващат големи територии и се извършват също така в съседните държави Чад и Камерун;

К.  като има предвид, че първоначалният отговор на нигерийските органи беше крайно недостатъчен и разпали недоверие сред населението по отношение на институциите на страната; като има предвид, че по време на управлението на предишното правителство нигерийските органи извършиха масови лишавания от свобода и задържания, както и извънсъдебни екзекуции и голям брой други нарушения на правата на човека и на международното право;

Л.  като има предвид, че разпростирането на бунтовническите действия на „Боко Харам“ в съседните държави подчертава колко е важно наличието на по-голяма степен на регионално сътрудничество и способност за реагиране;

М.  като има предвид, че Нигерия играе ключова роля в регионалната и африканската политика и е движеща сила на регионалната интеграция посредством Икономическата общност на западноафриканските държави;

Н.  като има предвид, че приходите от нефт постоянно намаляват и икономическата криза се задълбочава, и като има предвид, че съгласно някои оценки между 3 и 8 милиарда щатски долара от нефта на Нигерия биват откраднати ежегодно; като има предвид, че десетилетията на лошо икономическо управление, нестабилност и корупция възпрепятстваха инвестициите в системите на образование и на социални услуги в Нигерия;

О.  като има предвид, че образованието, грамотността, правата на жените, социалната справедливост и справедливото разпределяне на държавните приходи в обществото чрез данъчните системи, намаляването на неравенството и борбата с корупцията и с данъчните измами са от основно значение за борбата срещу фундаментализма, насилието и нетърпимостта;

П.  като има предвид, че тероризмът представлява глобална заплаха, но че усилията от страна на световната общност да направи нещо повече срещу „Боко Харам“ в Нигерия зависят в пълна степен от надеждността, отчетността и прозрачността на изборите;

Р.  като има предвид, че Нигерия е все още нова и крехка демокрация, която беше изправена пред крайно насилие след резултатите от изборите през 2011 г. и обвиненията в манипулиране на вота;

С.  като има предвид, че Независимата национална избирателна комисия отложи изборите от 14 и 28 февруари 2015 г. за 28 март и 11 април 2015 г. с цел да се даде възможност на правителството да предприеме военни действия срещу „Боко Харам“, и като има предвид, че ответни действия на регионално равнище бяха предприети през март 2015 г.;

Т.  като има предвид, че чадската армия, наред с Нигер и Камерун, е основната сила в борбата срещу „Боко Харам“, и като има предвид, че се отчита нейното пълно участие срещу терористите от „Боко Харам“ в Гамбору Нгала, Малам Фатори и Кангалам в Нигерия; като има предвид, че се признава огромната цена, платена от тази армия във войната срещу тероризма; като има предвид, че Европейският парламент изразява своята пълна солидарност с ранените и семействата на жертвите;

У.  като има предвид, че предизборната кампания се проведе в напрегната обстановка с инциденти на насилие, свързани с изборите, за които беше докладвано във всички части на страната, особено в южната и югозападната част, наред с нападенията от страна на „Боко Харам“ с цел възпиране на гласоподавателите, нарушения на разпоредбите, свързани с кампанията, и въздействие върху гласоподавателите;

Ф.  като има предвид, че системните слабости, по-специално при съпоставянето, наред със злоупотребата с правомощия от страна на управляващите и използването на насилие, бяха отбелязани от местни и международни наблюдатели, включително наблюдателите от ЕС; като има предвид, че при все това не беше наблюдавано системно манипулиране,

Х.  като има предвид, че ЕС изпрати дългосрочна мисия за наблюдение на изборите по покана на правителството, която включваше и делегация на Европейския парламент; като има предвид, че такива мисии бяха разположени от Африканския съюз, Британската общност на нациите и Икономическата общност на западноафриканските държави;

Ц.  като има предвид, че на 31 март 2015 г. кандидатът за президент от опозицията „Конгрес на всички прогресивни сили“, генерал Мухаммад Бухари, беше обявен за победител в изборите, а досегашният президент мирно призна резултатите от изборите; като има предвид, че опозиционната партия „Конгрес на прогресивните сили“ спечели мнозинство на президентските, сенатските и парламентарните избори в четири от шестте геополитически региона;

Ч.  като има предвид, че спрямо 2011 г. бяха избрани по-малко жени, което вече отбеляза отрицателна тенденция;

Ш.  като има предвид, че 17% от момичетата биват омъжени, преди да навършат 15 години, като делът на браковете в детска възраст достига 76% в северозападната област; като има предвид, че в Нигерия има най-много като абсолютна стойност жертви на гениталното осакатяване на жени в целия свят, което се равнява на около една четвърт от общо 115—130 милиона жени, които стават жертва на тази практика по света;

1.  Категорично осъжда продължаващото и все по-обезпокоително насилие, включително продължаваща вълна от въоръжени и бомбени нападения, самоубийствени бомбени атентати, сексуално робство и други форми на сексуално насилие, отвличания и други актове на насилие, извършвани от терористичната секта „Боко Харам“ спрямо цивилни, правителствени и военни цели в Нигерия, които доведоха до хиляди убити и ранени и стотици хиляди, принудени да напуснат домовете си, и които могат да се разглеждат като престъпления срещу човечеството;

2.  Осъжда избиването на невинни мъже, жени и деца и изразява солидарност с народа на Нигерия в неговата решимост да се бори срещу всички форми на тероризъм в страната му; изказва похвала за работата на всички журналисти и защитници на правата на човека в стремежа им да насочат вниманието на световната общественост към екстремизма на „Боко Харам“ и невинните жертви на извършваното от тази организация насилие;

3.  Припомня, че измина една година от отвличането на 276 момичета от училище, разположено край град Чибок, както и че според правозащитни групи най-малко още 2 000 момичета и жени са били отвлечени; призовава правителството и международната общност да направят всичко по силите си, за да бъдат намерени и освободени отвлечените;

4.  Призовава новоизбрания президент да спази обещанията, дадени по време на неговата кампания, и да вложи всички ресурси, за да се постави край на насилието на страна на „Боко Харам“, да се възстанови стабилността и сигурността в цялата държава и да се предприемат мерки във връзка с първопричините за този тероризъм, и по-специално да се предприемат по-твърди действия за борба срещу вътрешната корупция, лошото управление и неефикасността в рамките на държавните институции и армията, която поради тези причини се оказа неспособна да се справи с групировката „Боко Харам“, която вилнее в северната част на страната, и да се приемат мерки за лишаване на групировката „Боко Харам“ от източниците й на незаконни приходи чрез сътрудничество със съседните държави, по-специално по отношение на контрабандата и трафика;

5.  Призовава религиозните лидери и органи в Нигерия активно да си сътрудничат с гражданското общество и публичните органи с цел да се води борба срещу екстремизма и радикализацията;

6.  Призовава също така новите нигерийските органи да приемат пътна карта за социалното и икономическото развитие на северните и южните щати, за да бъдат предприети мерки във връзка с проблемите на бедността, неравенството, възможностите за образоване и достъпа до здравеопазване, като се насърчава справедливото разпределение на приходите от нефта в контекста на децентрализацията, които са източник на ексалацията на насилието; също така призовава нигерийските органи да предприемат сериозни мерки с цел да се сложи край на практиката на генитално осакатяване на жени, на браковете в детска възраст и на детския труд; призовава Европейския съюз и неговите държави членки да насърчават тези мерки и ефективно да ограничат незаконните финансови потоци и данъчните измами и избягването на данъци, както и да засилят демократичното международно сътрудничество в областта на данъчното облагане;

7.  Приветства решителността, изразена от 13-те участващи държави по време на регионалната среща на високо равнище в Ниамей, проведена на 20 и 21 януари 2015 г., по-специално военния ангажимент на Чад, съвместно с Камерун, Нигер и Нигерия, да се води борба срещу терористичната заплаха в лицето на „Боко Харам“; насърчава укрепването на тези ответни действия на регионално равнище, като се използват всички налични инструменти и при пълно спазване на международното право; призовава по-специално Икономическата общност на западноафриканските държави да продължи да привежда в действие своята нова антитерористична стратегия, като обръща особено внимание на задържането на трансграничните незаконни потоци от оръжие, бойци и контрабандни стоки; настоява също така, че без такова сътрудничество насилието вероятно ще продължи, като ще застрашава мира и стабилността в региона; посочва в тази връзка клетвата за вярност на „Боко Харам“ към „Ислямската държава“ и необходимостта да се възпрепятства всякаква допълнителна координация или сътрудничество между двете терористични организации и разпростирането на тази заплаха;

8.  Приветства инициативите на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз и призовава Африканския съюз спешно да предприеме конкретни действия, заедно с всички засегнати държави, за координиране на борбата срещу терористичните групировки в региона на Сахел; настоятелно призовава Европейския съюз да подкрепи разработването на регионални механизми за управление на конфликти, като например на Африканските резервни сили, както и възможността за използване на Механизма за подкрепа на мира в Африка и на инструментите на ЕС за управление на кризи;

9.  Настоятелно призовава международната общност да направи повече, за да помогне на правителството на Нигерия в борбата срещу „Боко Харам“ и да се предприемат мерки във връзка с първопричините за тероризма, тъй като само наличието на глобални ответни действия може да гарантира трайно прекратяване на насилието и на фундаментализма;

10.  Призовава Европейския съюз и неговите държави членки да изпълнят своя ангажимент да се предостави на Нигерия и на нейния народ цялостен набор от политическа и хуманитарна помощ и помощ за развитие в борбата срещу заплахата, която представлява „Боко Харам“, и да се осигури развитието на страната; настоятелно призовава ЕС да продължи политическия диалог с Нигерия съгласно член 8 от преразгледаното Споразумение от Котону и в този контекст да разгледа въпросите, свързани с универсалните права на човека, включително свободата на мисълта, на съвестта, на религията или на убежденията, както и с липсата на дискриминация на каквото и да било основание, залегнали във всеобщите, регионалните и националните инструменти от областта на правата на човека;

11.  Призовава международната общност също така да окаже помощ на нигерийските бежанци в съседните държави; настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, незабавно да създадат надеждна и всеобхватна европейска система за управление на миграционните маршрути от държавите от Африка на юг от Сахара към Близкия изток и Северна Африка, да предложат устойчиви решения за развитие на държавите на произход, като например Нигерия, и да сложат край на човешките трагедии, на които сме свидетели по тези маршрути;

12.  Настоятелно призовава ЕС да разследва финансирането на „Боко Харам“ и да обърне внимание на прозрачността на търговията с всички природни ресурси, включително нефт, с цел да се избегне всякакво подклаждане на конфликти от които и да било дружества; призовава нигерийските органи и чуждестранните дружества да спомогнат за укрепване на управлението в добивния сектор, като спазват инициативата за прозрачност в добивната промишленост и да публикуват сумите, които дружествата плащат на нигерийското правителство;

13.  Счита, че правителството на Нигерия има правото да защитава своя народ от тероризма и носи отговорността за това, но изтъква, че тези действия трябва да се извършват при зачитане на правата на човека и на принципите на правовата държава;

14.  Призовава за щателно разследване на твърденията за извършване на нарушения на правата на човека, включително извънсъдебни екзекуции, изтезания, произволни задържания и злоупотреби, свързани с изнудвания, и счита, че подобни действия не могат да бъдат оправдани като средство за справяне със заплахата, която представляват „Боко Харам“ или други терористични организации; счита, че е необходимо спешно да се извършат реформи на съдебната система в Нигерия, за да се осигури ефективно наказателно правосъдие с оглед на борбата срещу тероризма, както и реформи на нигерийските държавни сили за сигурност;

15.  Настоятелно призовава ранените войници да получават подходящо лечение, а на момичетата и жените, които са жертви на изнасилване по време на въоръжени конфликти, да се предлага пълна гама от услуги по сексуално и репродуктивно здраве, във финансирани от ЕС хуманитарни съоръжения, в съответствие с общия член 3 от Женевските конвенции, който гарантира полагането на всички необходими медицински грижи, необходими с оглед на състоянието на ранените и болните, без да се правят неблагоприятни разграничения;

16.  Поздравява генерал Мухамаду Бухари, който спечели изборите за президент като кандидат на „Конгрес на прогресивните сили“, както и всички онези, които спечелиха места в Сената или в камарата на представителите или бяха избрани за губернаторите или членове на парламентите на отделните щати от листите на всички партии; поздравява кандидатите, които приеха достойно поражението си, като се започне с досегашния президент и кандидат за президент Гудлък Джонатан, приветства продължаващия ангажимент на всички политически партии и кандидати за мирни избори и ги призовава настоятелно да продължат да приемат резултатите без каквито и да било прояви на насилие;

17.  Поздравява нигерийския народ за демократичния му ентусиазъм и мобилизирането по време на целия изборен процес и призовава нигерийските органи да укрепват доброто управление и да насърчават въвеждането на демократични институции с по-голяма степен на отчетност; счита, че прехвърлянето на властта чрез изборните урни показва задълбочаване на демокрацията в Нигерия, която може да служи като модел за други африкански нации;

18.  Приветства решимостта на Независимата национална избирателна комисия за провеждането на достатъчно надежден (доколкото това е възможно), прозрачен и справедлив избирателен процес, независимо от вътрешните и външни ограничения и натиск, на които е била изложена, и по-специално приобщаването от нейна страна на хората с увреждания;

19.  Насърчава жертвите да подават жалбите си посредством официалните механизми за уреждане на спорове и призовава нигерийските органи да реагират на всяка жалба с цялостно и надеждно разследване и правна защита в рамките на закона; призовава ЕС да подкрепи разработването на подобни механизми;

20.  Призовава правителството на Нигерия да насърчава участието на жените в обществения и политическия живот;

21.  Отново призовава за отмяната на закона срещу хомосексуализма и на смъртното наказание;

22.  Призовава нигерийските органи да предприемат спешни мерки в района на делтата на река Нигер, включително действия за прекратяване на незаконните дейности, свързани с нефта, и да окажат помощ на лицата, изложени на замърсяване; призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят технически експертен опит и ресурси, за да подпомогнат възстановяването на областта; призовава всички дружества, извършващи дейност в региона, да спазват най-високите международни стандарти и да се въздържат от всякакви действия, които могат да се отразяват неблагоприятно върху околната среда и върху местните общности;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и на парламентите на държавите членки, на правителството и на парламента на Нигерия, както и на представителите на Икономическата общност на западноафриканските държави и на Африканския съюз.

(1) ОВ L 160, 29.5.2014 г., стр. 27.


Случаят на Надя Савченко
PDF 464kWORD 74k
Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно случая с Надя Савченко (2015/2663(RSP))
P8_TA(2015)0186RC-B8-0406/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Русия и Украйна, и по-специално резолюциите си от 12 март 2015 г. относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия(1) и от 15 януари 2015 г. относно положението в Украйна(2),

—  като взе предвид изявлението от 4 март 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно продължаващото задържане на Надя Савченко,

—  като взе предвид Комплекса от мерки за прилагане на договореностите от Минск, приет и подписан в Минск на 12 февруари 2015 г. и одобрен в неговата цялост от Резолюция 2202 (2015) на Съвета за сигурност на ООН от 17 февруари 2015 г.,

—  като взе предвид декларацията на ЕС от 16 април 2015 г. относно отвличането и незаконното задържане на украински граждани от Руската федерация,

—  като взе предвид разпоредбите на международното хуманитарно право, и по‑специално третата Женевска конвенция относно третирането на военнопленниците от 12 август 1949 г.,

—  като взе предвид съвместната декларация на президента на Украйна, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия в резултат от 17‑ата среща на високо равнище ЕС — Украйна, в която се призовава за незабавното освобождаване на всички заложници и незаконно задържани лица, включително Надя Савченко,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че проруски бунтовници от т.нар. „Луганска народна република“ на територията на Източна Украйна незаконно са отвлекли лейтенант Надя Савченко, военен пилот и бивш служител на украинските въоръжени сили, на територията на Украйна на 18 юни 2014 г., задържали са я и и след това са я прехвърлили незаконно в Руската федерация;

Б.  като има предвид, че г-жа Савченко, родена през 1981 г., е имала забележителна военна кариера, като е била единствената жена-войник в украинските мироопазващи сили в Ирак и първата жена, записала се в Украинската военновъздушна академия, и по свое желание е участвала в битките в източната част на Украйна като част от батальон „Айдар“, където след това е била заловена;

В.  като има предвид, че Комитетът за разследванията в Русия на 24 април 2015 г. е повдигнал окончателни обвинения срещу Надя Савченко (помагачество и подбудителство за убийството на две и повече лица, помагачество и подбудителство за опит за убийство на две и повече лица и незаконно преминаване на границата на Руската федерация);

Г.  като има предвид, че Надя Савченко е член на Върховната рада на Украйна и на делегацията на Украйна в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ); като има предвид, че комисията на ПАСЕ по правилника, имунитетите и институционалните въпроси е потвърдила нейния имунитет; като има предвид, че Руската федерация отхвърля дипломатическия имунитет, предоставен на Надя Савченко като член на Върховната рада; като има предвид, че международната общност е предприела множество усилия за освобождаването на Надя Савченко, включително Резолюция 2034 (2015) на ПАСЕ с искане за незабавното ѝ освобождаване и зачитане на парламентарния ѝ имунитет като член на делегацията на Украйна в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа;

Д.  като има предвид, че Руската федерация се съгласи на размяна на всички политически заложници и незаконно задържани лица по силата на договореностите от Минск въз основа на принципа „всички затворници, държани от едната страна, срещу всички, държани от другата“, като се очакваше размяната да приключи не по-късно от петия ден след изтеглянето на тежкото въоръжение; като има предвид, че на Надя Савченко многократно е била предлагана амнистия, при условие че тя признае вината си;

Е.  като има предвид, че Надя Савченко е в гладна стачка в продължение на повече от три месеца в знак на протест срещу незаконното си задържане; като има предвид, че е била подложена на психиатрични прегледи и лечение не по нейна воля; като има предвид, че съдилищата в Москва са отхвърлили жалбите на Надя Савченко срещу досъдебното ѝ задържане; като има предвид, че междувременно здравословното ѝ състояние се е влошило; като има предвид, че ЕС и няколко държави членки изразиха искрена хуманитарна загриженост в това отношение; като има предвид, че в Съвета на ООН по правата на човека и Международния Червен кръст са внесени няколко жалби за освобождаването на Надя Савченко;

1.  Призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Надя Савченко; осъжда Руската федерация за незаконното отвличане, задържането в затвор от почти една година и разследването на Надя Савченко; изисква от руските органи да спазват международните си ангажименти в рамките на договореностите от Минск и по-специално договорения Комплекс от мерки за прилагането на договореностите от Минск; счита, че Русия няма правно основание, нито компетентност да предприема каквито и да било действия срещу Надя Савченко, като задържане, разследване или повдигане на обвинение срещу нея;

2.  На мнение е, че задържането на Надя Савченко като военнопленник в затвор в Русия е нарушение на Женевската конвенция; подчертава, че лицата, които са отговорни за незаконното ѝ задържане в Русия, могат да получат международни санкции или да бъдат изправени пред съд за действията си;

3.  Припомня на руските органи, че здравословното състояние на г-жа Савченко остава изключително нестабилно и че те носят пряка отговорност за безопасността и благосъстоянието ѝ; призовава руските органи да позволят достъп на независими международни лекари до г-жа Савченко, като същевременно гарантират, че всички медицински или психологични прегледи се извършват само със съгласието на г-жа Савченко и като се вземат предвид последиците от нейната продължила много дълго гладна стачка; призовава Русия да позволи на международните хуманитарни организации да имат постоянен достъп до нея;

4.  Призовава за незабавното освобождаване на всички други украински граждани, включително украинския филмов режисьор Олег Сенцов и Хайзер Джемилев, незаконно задържани в Русия;

5.  Настоятелно призовава президента на Франция, канцлера на Германия и съответните министри на външните работи да повдигнат въпроса за освобождаването на Надя Савченко на следващите срещи на Контактната група за прилагане на договореностите от Минск в „нормандски формат“; призовава ЗП/ВП, Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да продължат да следят отблизо случая с Надя Савченко, да повдигат въпроса в рамките на различните формати и срещи с представители на руските власти и да уведомяват Европейския парламент за резултата от тези усилия;

6.  Посочва, че освобождаването на Надя Савченко е не само необходима стъпка към подобряването на отношенията между Украйна и Русия, но и ще покаже признание за зачитането на основните права на човека от страна на руските органи;

7.  Припомня, че Надя Савченко е избрана за член на Украинския парламент на общите парламентарни избори в Украйна през октомври 2014 г., че е част от делегацията на Украйна в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и като така разполага с международен имунитет; припомня на Русия международното ѝ задължение да зачита нейния имунитет като член на ПАСЕ;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на президента, правителството и парламента на Руската федерация, на президента, правителството и парламента на Украйна и председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0074.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0011.


Положението на бежанския лагер Ярмук в Сирия
PDF 473kWORD 82k
Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно положението в бежанския лагер Ярмук в Сирия (2015/2664(RSP))
P8_TA(2015)0187RC-B8-0373/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид международното хуманитарно право,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Сирия,

—  като взе предвид изявлението от 10 април 2015 г., направено от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията (ВП/ЗП) и от члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, относно положението в Ярмук, Сирия,

—  като взе предвид декларацията от 18 април 2015 г. на върховния представител от името на Европейския съюз относно положението в палестинския бежански лагер Ярмук в Сирия,

—  като взе предвид резолюции 2139 (2014), 2165 (2014) и 2191 (2014) на Съвета за сигурност на ООН,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ИД/Даиш нападна палестинския бежански лагер в Ярмук на 1 април 2015 г.; като има предвид, че режимът на Асад продължава обстрелването и въздушните бомбардировки на лагера в отговор на нападението на ИД, а на територията на лагера е имало интензивни улични боеве между въоръжени опозиционни групи, противопоставящи се на Асад — Акнаф Байт ал-Макдис, от една страна, и ИД/Даиш и Джабхат ал-Нусра, от друга страна; като има предвид, че на 16 април 2015 г. палестински военни отряди, с помощта на сирийски бунтовници, са принудили бойците на ИД/Даиш да се оттеглят от лагера; като има предвид, че оттеглянето на ИД/Даиш оставя контрола върху лагера до голяма степен в ръцете на подразделението на Ал-Кайда, Джабхат ал-Нусра;

Б.  като има предвид, че Ярмук, най-големият палестински бежански лагер в Сирия, създаден през 1957 г., за да приюти хората, бягащи от арабско-израелския конфликт, попадна във вихрушката на сраженията между сирийското правителство и въоръжени групи като Джабхат ал-Нусра и Свободната сирийска армия; като има предвид, че преди сирийския конфликт в лагера живееха повече от 160 000 цивилни граждани, докато понастоящем са останали само 18 000;

В.  като има предвид, че 480 000 палестински бежанци продължават да бъдат особено уязвима група в рамките на кризата в Сирия; като има предвид, че те са разпръснати в над 60 лагера в целия регион; като има предвид, че 95 % от палестинските бежанци понастоящем разчитат на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) за посрещане на ежедневните си нужди от храна, вода и здравеопазване;

Г.  като има предвид, че цивилното население в лагера Ярмук е обсадено от декември 2012 г. и подложено на безразборни бомбардировки и обстрел от страна на режима на Асад, и продължава да бъдат блокирано в лагера; като има предвид, че според Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, 18 000 палестински и сирийски цивилни лица в Ярмук, включително 3500 деца, се нуждаят от най-основна хуманитарна помощ;

Д.  като има предвид, че в лагера е налице постоянно кризисно положение в областта на здравето, като през 2014 г. имаше епидемия от коремен тиф, а болестта хепатит А и свързаните с водата заболявания са ендемични, както и недохранването, с всичките съответни последици;

Е.  като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН призова всички страни в гражданската война в Сирия да позволят хуманитарния достъп до лагера Ярмук, както и да може хуманитарната помощ да стига безпрепятствено до него;

Ж.  като има предвид, че Комисията отпусна непосредствено спешно финансиране в размер на 2,5 милиона евро за операции на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, които да осигурят животоспасяваща помощ за палестинските бежанци в Сирия чрез предоставяне на пари в брой и вещи от първа необходимост;

З.  като има предвид, че освен това, като част от хуманитарната помощ на ЕС за Сирия през 2015 г. тази подкрепа ще подпомогне бързата хуманитарна реакция за посрещане на нуждите на уязвимите семейства; като има предвид, че финансирането е предназначено за всички части на Сирия, засегнати от конфликта, със специално внимание към районите на последните прояви на насилие Ярмук, Идлиб, Дераа и Алепо;

И.  като има предвид, че продължаващият отказ от страна на сирийския режим и други воюващи страни на хуманитарен достъп до бежанците, пребиваващи в лагера Ярмук, е в разрез с международното хуманитарно право; като има предвид, че способността на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток да поддържа животоспасяващи спешни интервенции, в отговор на спешни събития, като например събитията, засягащи Ярмук, е сериозно застрашена от хроничния недостиг на средства за хуманитарни операции в Сирия;

1.  Изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващото влошаване на сигурността и хуманитарното положение в Сирия, и по-специално в палестинския бежански лагер Ярмук и другите палестински лагери; отново изразява своя решителен ангажимент да подкрепя жертвите на сирийския конфликт;

2.  Осъжда завземането на властта в лагера Ярмук и актовете на тероризъм, извършени от ИД/Даиш и Джабхат ал-Нусра, както и обсадата на Ярмук от режима на Асад и бомбардировките на лагера, включително чрез варелни бомби, които причиняват ужасни страдания на засегнатото население; призовава за незабавно прекратяване на обсадата и преустановяване на всички нападения срещу цивилното население;

3.  Изразява своята загриженост по отношение на всички защитници на правата на човека, задържани в лагера Ярмук, и тези, които понастоящем са задържани под стража от сирийските сили за сигурност; призовава всички въоръжени групировки в лагера Ярмук да преустановят атаките срещу защитниците на правата на човека;

4.  Настоятелно призовава за зачитане на неутралния статут на Ярмук и за защита на цивилните лица в лагера, особено на жените и децата, както и за опазване на медицинските заведения, училищата и местата за убежище;

5.  Подчертава, че продължаващата война в Сирия и заплахата от ИД представляват сериозна опасност за народите на Ирак и Сирия и по-широкия регион на Близкия изток; призовава ЕС да допринесе за съвместните усилия за смекчаване на хуманитарната криза и да играе роля в подпомагането на съседни държави, които осигуряват подслон за бягащите от конфликта в Сирия бежанци, много от които намират смъртта си в лодки в Средиземно море;

6.  Призовава за прилагането на резолюции 2139 (2014), 2165 (2014) и 2191 (2014) на Съвета за сигурност на ООН на цялата територия на Сирия; настоятелно призовава всички страни в конфликта да позволят на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, Международния комитет на Червения кръст и други организации за международна помощ безпрепятствен достъп до бежанския лагер Ярмук, да позволят незабавен и безусловен хуманитарен достъп, да евакуират ранените цивилни лица и да предоставят безопасен достъп за всички граждани, които желаят да напуснат лагера; призовава за създаването на хуманитарни коридори, които не са контролирани нито от сирийския режим, нито от ИД/Даиш и Джабхат ан-Нусра, предвид тежките и продължаващи нарушения от тяхна страна на международното хуманитарно право;

7.  Приветства отпускането от страна на Комисията на незабавно спешно финансиране в размер на 2,5 милиона евро за операции на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток с цел осигуряване на животоспасяваща помощ на палестинските бежанци в Сирия; поздравява Агенцията за значителната работа, която върши, и изразява твърдия си ангажимент да продължи да работи заедно с генералния секретар на Агенцията Пиер Креенбюл и всички останали партньори, за да се помогне за облекчаване на страданията на най-нуждаещите се; подчертава необходимостта ЕС и неговите държави членки да увеличат подкрепата си за Агенцията за спешната помощ за цивилните лица в Ярмук и други части на Сирия, като гарантират, че всички палестински бежанци, приемащи общности и други страни разполагат с помощта, от която се нуждаят; настоятелно призовава ЕС да участва във финансирането на спешната помощ на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток в размер на 30 милиона щатски долари и да ѝ предостави дипломатическа и политическа подкрепа;

8.  Решително осъжда малтретирането на деца, масовите убийства, изтезанията, убийствата и сексуалното насилие, чиято жертва е сирийското население; подчертава значението на предприемането на подходящи мерки за гарантиране на безопасността на невинни граждани, включително жени и деца; признава, че жените и момичетата са чести жертви на изнасилвания по време на война в сирийския конфликт, включително в затворите на режима; подчертава общия член 3 от Женевските конвенции, гарантиращ на ранените и болните всички необходими медицински грижи, изисквани от тяхното състояние, без неблагоприятни разграничения; настоятелно призовава доставчиците на хуманитарна помощ да предоставят пълен набор от здравни услуги във финансирани от ЕС хуманитарни съоръжения;

9.  Изразява пълната си подкрепа за усилията на специалния пратеник на ООН за Сирия Стафан де Мистура в стремежа за прекратяване на огъня по места и към прилагане на хуманитарни паузи от всички страни, за да се даде възможност за доставяне на хуманитарна помощ; отново отправя призиви към ЕС да поеме инициатива за дипломатически усилия за тази цел;

10.  Отново призовава за постигане на устойчиво решение на конфликта в Сирия чрез приобщаващ и воден от Сирия политически процес въз основа на Женевското комюнике от юни 2012 г., който да доведе до истински политически преход, който отговаря на законните стремежи на сирийския народ и му позволява независимо и демократично да определи своето бъдеще; приветства съобщението, че през май ще се проведат подновените женевски преговори между режима на Асад, опозицията, членове на СС на ООН и регионални сили, включително Иран;

11.  Поддържа убеждението си, че не може да съществува траен мир в Сирия, без да се потърси отговорност за престъпленията, извършени от всички страни по време на конфликта, включително във връзка с лагера „Ярмук“; повторно отправя призив за сезиране на Международния наказателен съд за положението в Сирия; призовава ЕС и неговите държави членки да обмислят сериозно неотдавнашната препоръка на анкетната комисия на ООН да се проучи създаването на специален трибунал за престъпленията, извършени в Сирия;

12.  Счита, че Парламентът трябва да направи ad hoc посещение в бежанския лагер „Ярмук“, за да извърши независима оценка на хуманитарното положение, веднага щом условията на сигурност го позволят, в координация с ООН и независимо от режима на Асад или всяка друга страна в конфликта;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, както и на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на специалния пратеник на ООН и на Арабската лига в Сирия, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив, на председателя на Палестинската автономна власт, на Палестинския законодателен съвет, както и на всички страни, участващи в конфликта в Сирия.


Задържане на активисти за правата на човека и работниците в Алжир
PDF 490kWORD 92k
Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно лишаването от свобода на работници и активисти за правата на човека (2015/2665(RSP))
P8_TA(2015)0188RC-B8-0418/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Алжир, по-специално тези от 9 юни 2005 г. относно свободата на печата в Алжир(1) и от 10 октомври 2002 г. относно сключването на споразумение за асоцииране с Алжир(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2015 г. относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област(3), и като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно „Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство — позицията на ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г.“(4),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 20 април 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство,

—  като взе предвид изявлението на Европейския съюз от 13 май 2014 г. след осмата среща на Съвета за асоцииране ЕС—Алжир,

—  като взе предвид съвместното съобщение от 15 май 2012 г. на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Изпълнение на ангажиментите по новата Европейска политика за съседство“ (JOIN(2012)0014),

—  като взе предвид докладната записка на Комисията от март 2014 г. относно Европейската политика за съседство (ЕПС) за 2013 г. относно Алжир,

—  като взе предвид декларацията от юни 2011 г. на Европейския съвет относно южното съседство,

—  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН за правата на човека Нави Пилай по време на посещението ѝ в Алжир през септември 2012 г.,

—  като взе предвид Споразумението за асоцииране ЕС—Алжир, което влезе в сила на 1 септември 2005 г.,

—  като взе предвид член 2 от горепосоченото споразумение за асоцииране, който гласи, че зачитането на демократичните принципи и основните права на човека следва да вдъхновява националните и международните политики на страните по споразумението и следва да представлява основен елемент на това споразумение,

—  като взе предвид Конституцията на Алжир, приета с референдум на 28 ноември 1996 г., и по-специално членове 34-36, 39, 41 и 43 от нея,

—  като взе предвид окончателния доклад от 5 август 2012 г. на Мисията на ЕС за наблюдение на парламентарните избори в Алжир,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, по които Алжир е страна,

—  като взе предвид Конвенция № 87 от 1948 г. на Международната организация на труда (МОТ) за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране и Конвенция № 98 на Международната организация на труда (МОТ) от 1949 г. за правото на организиране и на колективно договаряне,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид протестите срещу безработицата, които се проведоха напоследък в Алжир; като има предвид, че алжирските органи признават, че исканията на демонстрантите са легитимни; като има предвид, че въпреки това през последните четири години и с подновена интензивност от началото на 2015 г. защитниците на правата на човека, включително активистите за защита на трудовите правата, особено в южните райони на Алжир, са били заплашвани, словесно обиждани и подложени на малтретиране и съдебен тормоз на фона на ескалиращи икономически, социални и екологични протести;

Б.  като има предвид, че Мохамед Раг, активист за защита на трудовите права от Националния комитет за защита на правата на безработните (Comité national pour la Défense des droits des chômeurs, CNDDC) в град Лагуат, беше арестуван на 22 януари 2015 г. и беше осъден на 18 месеца лишаване от свобода и на глоба в размер на 20 000 алжирски динара за „нападение срещу представител на силите за сигурност при упражняване на служебните му задължения“, и като има предвид, че неговата присъда беше потвърдена след обжалване на 18 март 2015 г.;

В.  като има предвид, че на 28 януари 2015 г. в град Лагуат осем активисти за защита на трудовите права, членове на CNDDC — Кенча Белкасем, Брахими Белелми, Мазузи Беналал, Азузи Бубакьор, Корини Белкасем, Бекуйдер Фаузи, Бенсарка Тахар и Джабала Абделкадер — бяха арестувани, когато са се събирали пред градския съд, за да поискат освобождаването на Мохамед Раг; като има предвид, че впоследствие, миналия март, тези осем активисти бяха осъдени на една година лишаване от свобода с 6 месеца условна присъда и глоба за всеки от тях в размер на 5 000 алжирски динара за „неразрешено/незаконно събиране“ и „упражняване на натиск върху решенията на магистратите“;

Г.  като има предвид, че в Лагуат по време на изслушването на горепосочените активисти на CNDDC, проведено на 11 март 2015 г., бяха разположени необичайно висок брой полицейски служители, като по този начин се попречи на обществеността и на свидетелите на защитата да влязат в съдебната зала, и като има предвид, че извън съдебната зала полицията задържа и впоследствие освободи почти 50 мирни демонстранти, които изразяваха своята солидарност с деветимата затворници;

Д.  като има предвид, че въпреки че извънредното положение беше отменено през февруари 2011 г. в отговор на вълната от продемократични масови протести, ограниченията в законодателството и на практика по отношение на мирните събрания останаха в сила, по-специално указ от 18 юни 2001 г., които продължава да забранява обществени демонстрации в град Алжир, и Закон № 91-19 от 2 декември 1991 г. относно обществените събирания и демонстрации, съгласно който всяка обществена проява подлежи на предварително разрешение; като има предвид, че Министерството на вътрешните работи рядко разрешава обществени събирания;

Е.  като има предвид, че всички, които участват в неразрешени демонстрации, могат да бъдат подложени на наказателно преследване и са изложени на риск от присъди лишаване от свобода, които варират от два месеца до пет години, съгласно членове 99 и 100 от алжирския наказателен кодекс; като има предвид, че през януари 2014 г. – крайният срок за регистрация на нови сдружения – всички сдружения, които не бяха приети, станаха незаконни; като има предвид, че мирни протести се разпръскват принудително, понякога със сила, и като има предвид, че мирни демонстранти могат да бъдат задържани преди провеждането на демонстрации, за да се предотврати тяхното провеждане;

Ж.  като има предвид, че през 2014 г. алжирското правителство въведе продемократични конституционни поправки и обеща още реформи с цел защита на правата на човека и основните свободи; като има предвид, че досега прилагането на тези реформи беше незадоволително;

З.  като има предвид, че през март 2015 г. четирима други активисти за защита на трудовите права, Рахид Ауин, Юсеф Султани, Абделхамид Брахими и Ферхат Миса, членове на CNDDC в град Ел-Уед, бяха задържани и обвинени за подбуда към събиране; като има предвид, че двама от тях бяха оправдани, но Рахид Ауин беше осъден, а Юсеф Султани е освободен и очаква съдебното производство;

И.  като има предвид, че през януари 2012 г. влезе в сила нов закон за сдруженията (12-06), който налага ограничения на неправителствените организации и на групите на гражданското общество във връзка с тяхното създаване, функциониране, регистрация и достъп до външно финансиране; като има предвид, че той криминализира членовете на нерегистрирани, прекратени и разпуснати сдружения, които могат да получат присъда шест месеца лишаване от свобода и висока глоба, като по този начин се възпрепятства свободата на сдруженията;

Й.  като има предвид, че въпреки че Закон № 90—14 от 2 юни 1990 г. относно условията за упражняване на синдикални права позволява на работниците да създават профсъюзи, без да искат разрешение чрез писмено уведомление на органите, органите в няколко случая са отказали да издадат разписка, без която профсъюзът не може законно да представлява работниците;

К.  като има предвид, че Алжир, който понастоящем е подложен на проверка заради начина си на прилагане на Конвенция № 87 на МОТ през юни 2014 г., е наблюдаван от експертите на МОТ в няколко от техните доклади за нарушаване на правата на работниците на стачка и на създаване на профсъюзни организации по техен избор;

Л.  като има предвид, че преговорите за план за действие между ЕС и Алжир в рамките на Европейската политика за съседство (ЕПС) започнаха през 2012 г.; като има предвид, че като признава интереса на двете страни да засилят диалога и сътрудничеството в областта на сигурността и регионалните въпроси, въпреки това през март 2014 г. Комисията изрази загриженост във връзка с липсата на независимост на съдебната система и с влошаването на положението в Алжир по отношение на свободата на сдруженията и събранията и свободата на изразяване на мнение;

М.  като има предвид, че Алжир е член на Съвета по правата на човека на ООН от януари 2014 г.;

1.  Изразява тревогата си по повод на арестуването и задържането на активистите Рахид Ауин, Мохамед Раг, Кенча Белкасем, Брахими Белелми, Мазузи Беналал, Азузи Бубакьор, Корини Белкасем, Бекуйдер Фаузи, Бенсарка Тахар, Джабала Абделкадер, тъй като те са задържани независимо от факта, че дейностите им са напълно позволени съгласно алжирското право и са в съответствие с международните инструменти в областта на правата на човека, които Алжир е ратифицирал;

2.  Припомня, че Алжир е обвързан от член 2 от Споразумението за асоцииране, който предвижда, че съществен елемент от споразумението е зачитането на демократичните принципи и основните права на човека, от Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права и Африканската харта за правата на човека и народите, и че Алжир следователно е задължен да зачита всеобщите права на човека, включително свободата на събрания и сдружения;

3.  Счита, че тормозът и сплашването на активисти за защита на трудовите права и на защитници на правата на човека, включително на ниво съдебна система, не е практика в съответствие с разпоредбите на Декларацията на Организацията на обединените нации относно защитниците на правата на човека;

4.  Счита, че правото на справедлив съдебен процес и осигуряването на минимално гарантиране на правото на защита за всички задържани, включително на защитниците на правата на човека и на активистите за защита на трудовите права, в съответствие с член 14, параграф 3 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), ратифициран от Алжир;

5.  Призовава също така алжирските органи да осигурят и да гарантират правото на свобода на изразяване на мнение, на сдружения и на мирни събрания, и да предприемат подходящи стъпки за обезпечаване на безопасността и сигурността на активистите на гражданското общество и защитниците на правата на човека и на тяхната свобода да осъществяват своите законни и мирни дейности;

6.  Припомня препоръката към алжирското правителство от специалния докладчик на ООН за утвърждаването и защитата на правото на свобода на убеждения и на свобода на изразяване на мнение, а именно да отмени постановлението от 18 юни 2001 г. за забрана на мирните протести и всички форми на обществени демонстрации в Алжир, и да въведе система за обикновено уведомяване, а не на предварително разрешение за обществените демонстрации;

7.  Призовава алжирските органи да отменят Закон 12—06 за сдруженията и да се ангажират с истински диалог с организациите на гражданското общество, за да се очертае нов закон, който е в съответствие с международните стандарти за правата на човека и с Алжирската конституция;

8.  Приветства факта, че от 2012 г. насам 12 профсъюзни организации са получили лиценз; припомня, че административните маневри не трябва да са оформени така, че да отказват предоставянето на правен статут на независими профсъюзи, които се опитват да работят извън рамките на съществуващата профсъюзна организация; призовава алжирските органи да позволят законната регистрация на нови профсъюзни организации и да спазват конвенциите, прилагани от МОТ, които са ратифицирани от Алжир, в частност Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране и Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне;

9.  Оценява факта, че Алжир е ратифицирал повечето международни договори в областта на правата на човека; насърчава по-голямо участие и по-добро сътрудничество от страна на алжирските органи с Организацията на обединените нации, по-специално с Международната организация на труда и Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека; призовава алжирските органи да сътрудничат със специалните процедури на ООН, включително като канят специални докладчици на посещения, и да вземат предвид техните препоръки; също така призовава Алжир да сътрудничи активно с механизмите на Африканския съюз за правата на човека, по-специално със специалния докладчик за защитниците на правата на човека;

10.  Призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП/ЗП) и държавите — членки на ЕС, да осигурят наличието на ясна и принципна политика на ЕС спрямо Алжир, включва диалог относно правата на човека, в съответствие със Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията; призовава ВП/ЗП и държавите членки да гарантират, че политическият диалог, диалогът за сигурността и за правата на човека с Алжир се води по същество и за трите измерения, и по тази причина призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да определи ясни критерии и показатели за наблюдение на целите на ЕС и за оценка на напредъка в областта на правата на човека, безнаказаността, свободата на сдруженията, свободата на събранията и свободата на изразяване на мнение, принципите на правовата държава и положението на защитниците на правата на човека в Алжир;

11.  Настоятелно призовава алжирските органи, ВП/ЗП и ЕСВД да включат категорична глава относно правата на човека в бъдещия план за действие ЕС-Алжир, която да изразява твърдата политическа воля за съвместно постигане на напредък de jure и de facto в утвърждаването и защитата на правата на човека в съответствие с Алжирската конституция и международните договори за правата на човека и с Африканските регионални инструменти за правата на човека, по които Алжир е страна; счита, че в плана за действие ЕС-Алжир следва да бъдат приети специфични цели в областта на правата на човека заедно с график за реформи, които да бъдат предприети от Алжир, с пълноценното участие на независимото гражданско общество; призовава да бъдат определени показатели за обективна и редовна оценка на положението с правата на човека в Алжир;

12.  Призовава Европейската служба за външна дейност и държавите членки да наблюдават отблизо всички процеси и съдебни производства срещу защитници на правата на човека и активисти за защита на трудовите права чрез присъствието на представители на делегацията на ЕС и на посолствата на държавите членки в Алжир и да докладва по този въпрос на Парламента;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на делегацията на ЕС в Алжир, на правителството на Алжир, на генералния секретар на ООН и на Съвета на ООН по правата на човека.

(1) ОВ C 124 E, 25.5.2006 г., стр. 567.
(2) ОВ C 279 E, 20.11.2003 г., стр. 115.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0076.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0446.

Правна информация - Политика за поверителност