Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0175(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0315/2015

Внесени текстове :

A8-0315/2015

Разисквания :

PV 24/11/2015 - 4
CRE 24/11/2015 - 4

Гласувания :

PV 24/11/2015 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0400

Приети текстове
PDF 473kWORD 93k
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург
Застрахователно посредничество ***I
P8_TA(2015)0400A8-0315/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст) (COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Обикновена законодателна процедура — преработен текст)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0360),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0180/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 декември 2012 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 9 ноември 2012 г. до комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

—  като взе предвид поетия с писмо от 22 юли 2015 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 104, член 59 и член 61, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по правни въпроси (A7-0085/2014),

—  като взе предвид измененията, които е приел в пленарно заседание на 26 февруари 2014 г.(3),

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 септември 2014 г. относно недовършените парламентарни дела от седмия парламентарен мандат,

—  като взе предвид допълнителния доклад на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0315/2015),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 95.
(2) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0155.


Позиция на Европейския парламент от 24 ноември 2015 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно разпространението на застрахователни продукти (преработен текст)
P8_TC1-COD(2012)0175

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/97.)

Правна информация - Политика за поверителност