Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0175(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0315/2015

Teksty złożone :

A8-0315/2015

Debaty :

PV 24/11/2015 - 4
CRE 24/11/2015 - 4

Głosowanie :

PV 24/11/2015 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0400

Teksty przyjęte
PDF 400kWORD 91k
Wtorek, 24 listopada 2015 r. - Strasburg
Pośrednictwo ubezpieczeniowe ***I
P8_TA(2015)0400A8-0315/2015
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza -przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0360),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 53 ust. 1 oraz art. 62 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0180/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 13 grudnia 2012 r.(1),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(2),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 9 listopada 2012 r. skierowane do Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 22 lipca 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 104 i 59 oraz art. 61 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również Komisji Prawnej (A7-0085/2014),

–  uwzględniając poprawki przyjęte przez Parlament na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2014 r.(3),

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 18 września 2014 r. dotyczącą spraw w toku pozostałych po siódmej kadencji parlamentarnej,

–  uwzględniając sprawozdanie uzupełniające Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0315/2015),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty,

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 44 z 15.2.2013, s. 95.
(2) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0155.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (wersja przekształcona)
P8_TC1-COD(2012)0175

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2016/97.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności