Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0175(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0315/2015

Predkladané texty :

A8-0315/2015

Rozpravy :

PV 24/11/2015 - 4
CRE 24/11/2015 - 4

Hlasovanie :

PV 24/11/2015 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0400

Prijaté texty
PDF 333kWORD 87k
Utorok, 24. novembra 2015 - Štrasburg
Sprostredkovanie poistenia ***I
P8_TA(2015)0400A8-0315/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2015 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o sprostredkovaní poistenia (prepracované znenie) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0360),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0180/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. decembra 2012(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 9. novembra 2012 adresovaný Výboru pre hospodárske a menové veci v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 22. júla 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 104, článok 59 a článok 61 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A7-0085/2014),

–  so zreteľom na pozmeňujúce návrhy, ktoré prijal na svojom zasadnutí 26. februára 2014(3),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 18. septembra 2014 o neukončených záležitostiach zo siedmeho volebného obdobia,

–  so zreteľom na doplňujúcu správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0315/2015),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom zohľadňuje odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 95.
(2) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0155.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o distribúcii poistenia (prepracované znenie)
P8_TC1-COD(2012)0175

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2016/97.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia