Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2247(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0314/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0314/2015

Viták :

PV 23/11/2015 - 16
CRE 23/11/2015 - 16

Szavazatok :

PV 24/11/2015 - 5.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0402

Elfogadott szövegek
PDF 389kWORD 151k
2015. november 24., Kedd - Strasbourg
Kohéziós politika és marginalizált közösségek
P8_TA(2015)0402A8-0314/2015

Az Európai Parlament 2015. november 24-i állásfoglalása a kohéziós politikáról és a marginalizálódott közösségekről (2014/2247(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 151., 153., 162. és 174–176. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–  tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmével foglalkozó európai egyezményekre, azaz az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményre (EJEE) és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ezzel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatára, az Európai Szociális Chartára és a Szociális Jogok Európai Bizottságának ahhoz kapcsolódó ajánlásaira, valamint az Európa Tanács nemzeti kisebbségek jogainak védelméről szóló keretegyezményére,

–  tekintettel az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatra,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a független államokban élő bennszülött és törzsi népekkel kapcsolatos egyezményére,

–  tekintettel az Unió megkülönböztetésellenes irányelveire, az Emberi Jogok Európai Egyezményének 14. cikkére és ezen egyezmény 12. számú jegyzőkönyvére,

–  tekintettel a fogyatékkal élők jogairól szóló, 2011. január 5-i ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és a 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: a közös rendelkezésekről szóló rendelet),

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket segítő, lakásberuházási intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. május 19-i 437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság program létrehozásáról szóló 2013. december 17-i 1381/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló 2014. március 11-i 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel a az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló 2014. január 7-i 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel az Európai Bizottságnak az EU kohéziós politikájáról szóló 7. és 8. eredményjelentéséről, valamint a 2007–2013 közötti időszak programjainak végrehajtásáról szóló 2013. évi stratégiai jelentésről szóló, 2014. február 26-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása terén elért eredményekről szóló, 2013. december 12-i állásfoglalására(9),

–  tekintettel az európai unióbeli szociális lakhatásról szóló, 2013. június 11-i állásfoglalására(10),

–  tekintettel a romák integrációjának európai uniós stratégiájáról szóló, 2011. március 9-i állásfoglalására(11),

–  tekintettel a kohéziós politikának a lisszaboni és az Európa 2020-célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásáról szóló 2010. május 20-i állásfoglalására(12),

–  tekintettel a romák szociális helyzetéről és uniós munkaerő-piaci hozzáférésük javításáról szóló, 2009. március 11-i állásfoglalására(13),

–  tekintettel a Bizottságnak az Unión belüli gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló, „A növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló beruházások: a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása az Unióban” című, 2014. július 23-i hatodik jelentésére,

–  tekintettel a Bizottság roma és marginalizálódott közösségekről szóló 2014. február 27-i technikai iránymutatásokat tartalmazó tájékoztató kiadványára (9. tematikus célkitűzés – Társadalmi befogadás és szegénység),

–  tekintettel a „Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretének végrehajtásáról” című 2014. április 2-i bizottsági közleményre (COM(2014)0209),

–  tekintettel a „Nemzeti romaintegrációs stratégiák: az uniós keretrendszer végrehajtásának első lépése” című 2012. május 21-i bizottsági közleményre (COM(2012)0226),

–  tekintettel az Európa Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájáról szóló 2010. december 8-i bizottsági közleményre (COM(2010)0715),

–  tekintettel „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja: A szociális és területi kohézió európai keretrendszere” című, 2010. december 12-i bizottsági közleményre (COM(2010)0758),

–  tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

–  tekintettel a Tanács 2013. december 9-i ajánlására a romák integrációját célzó hatékony tagállami intézkedésekről(14),

–  tekintettel a Bizottság 2015. július 1-jei, „Az európai strukturális és beruházási alapoknak az oktatási és térbeli szegregáció kezelésében történő felhasználásáról szóló iránymutató feljegyzésére” (Tervezet),

–  tekintettel a marginalizálódott közösségek finanszírozásáról szóló, a Bizottsághoz intézett, írásbeli választ igénylő 2015. február 24-i kérdésre (E-002782/2015),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága romaintegrációs stratégiákról szóló véleményére(15),

–  tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0314/2015),

A.  mivel a kohéziós politika célja a gazdasági, társadalmi és területi kohézió növelése és a szociális egyenlőtlenségek csökkentése, beleértve a szegénység és a kirekesztés enyhítését és megszüntetését, ami a szegregáció megelőzését és az egyenlő hozzáférés és esélyek előmozdítását teszi szükségessé valamennyi állampolgár, többek között a leginkább marginalizálódott csoportok, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz és az egészségügyi rendszerekhez hozzáféréssel nem rendelkező bármilyen korú egyének esetében;

B.  mivel az 1986. évi Egységes Európai Okmány értelmében a kohéziós politika célja, hogy csökkentse a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségeket és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradását; mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés a kohézió egy másik aspektusát teszi hozzá, amikor „a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra” utal;

C.  mivel a társadalmi kohézió célkitűzése európai szerepvállalást kíván a marginalizálódott közösségek integrációjával kapcsolatos szakpolitikák terén és szükségessé teszi, hogy a tagállamok éljenek a képességeikkel e téren támogató intézkedések megvalósításával és transznacionális együttműködési, illetve nemzeti programok keretében fellépve;

D.  mivel 2010-ben a marginalizálódott közösségeket célzó finanszírozási lehetőségeket vezettek be az Európai Regionális Fejlesztési Alapba (ERFA); mivel a kohéziós politika 2014–2020-as jogalkotási kerete stratégiai megközelítést kínál;

E.  mivel az 1304/2013/EU rendelet előírja, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) a polgárok javát szolgálja, beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat is, például a tartós munkanélkülieket, a fogyatékossággal élő személyeket, a migránsokat, az etnikai kisebbségeket, a marginális helyzetű bármilyen korú és a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitett közösségeket és személyeket;

F.  mivel a kohéziós politika költségvetésének legalább 23,1%-a az ESZA keretében zajló beruházásokra kerül majd elkülönítésre a 2014–2020-as programozási időszakban; mivel az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap különleges és jelentős szerepet tölt be e téren, ugyanis az ESZA legalább 20%-át a társadalmi befogadás, valamint a szegénység és a diszkrimináció minden formája elleni küzdelem előmozdítására különítik el a tagállamokban, így rendkívül fontos eszközt jelent a marginalizálódott közösségek nagyobb mértékű befogadásának elősegítésében;

G.  mivel az 1303/2013/EU rendelet számos, a megkülönböztetésmentességgel, a nemek közötti egyenlőséggel és a fogyatékossággal kapcsolatos előfeltételt állapít meg, amelyeket teljesíteni kell(16);

H.  mivel a Bizottságnak a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló hatodik jelentése kimutatta, hogy a gazdasági válság növelte a szegénységet és a társadalmi kirekesztést;

I.  mivel a gazdasági válság és az annak következtében hozott költségvetési megszorítások és egyéb megszorító intézkedések számos problémát okoztak, gyakran súlyos költségvetési problémákhoz vezetve az önkormányzatoknál, ami lehetőségek megszűnéséhez vezetett a marginalizált csoportok támogatása, befogadásuk ösztönzése és a szegregáció megelőzése terén, mivel az erre irányuló politikák főleg, és bizonyos esetekben kizárólag az európai strukturális és beruházási alapok finanszírozásától függenek;

J.  mivel a gazdasági válság következményei és a közszolgáltatások megnyirbálása súlyosbította a marginalizált közösségekben élő nők helyzetét;

K.  mivel a marginalizált közösségekbe tartozó nők az e közösségek férfitagjaihoz és a többi nőhöz képest súlyosabban szenvednek a többszörös megkülönböztetéstől, foglalkoztatási rátájuk pedig sokkal alacsonyabb;

L.  mivel a különböző szinteken és ágazatokban tevékenykedő, jelentős számú állami és magánszereplő, köztük a civil társadalom képviselői is részt vesznek és gyakran jelentős szerepet töltenek be az integrációs politikák kidolgozásában és végrehajtásában, ezért koherens és jól összehangolt megközelítésre van szükség;

M.  mivel jelenleg nincsen uniós szintű fogalommeghatározás a merginalizálódott közösségekre; mivel a jelentés megértése a marginalizált csoportok sajátos tulajdonságai és jellemzői elemzésének alapján történő megértésével kezdődik, amely egyrészt figyelembe veszi sajátos helyzetüket és szükségleteiket, például élet- és munkafeltételeiket, korlátozott hozzáférésüket az oktatási és egészségügyi rendszerekhez és a foglalkoztatáshoz, a korai iskolaelhagyást, melyet strukturális és rendszerszintû kirekesztés kísér, másrészt amelynek célja társadalmi-gazdasági befogadásuk eredményes biztosítása;

N.  mivel a Bizottság nem határozta meg a marginális helyzetű közösségek fogalmát, ezáltal a tagállamokra hárul annak a felelőssége, hogy erről nemzeti mutatóik alapján döntsenek; megjegyzi azonban, hogy a marginalizálódást a vonatkozó mutatókat, például a társadalmi kirekesztést, a hosszú távú magas munkanélküliséget, az iskolázottság alacsony szintjét, a diszkriminációt, a (rendkívül) rossz lakhatási körülményeket, a megkülönböztetés magas szintjét, a túlzott egészségi kockázatnak való kitettséget és/vagy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés hiányát, azaz a legkiszolgáltatottabb és a leginkább segítségre szoruló lakosságot vizsgálva lehet megállapítani;

O.  mivel a marginalizáció olyan társadalmi jelenség, amely során az egyének vagy közösségek társadalmi kirekesztés alanyai lesznek, szisztematikusan kizárják őket a társadalmi integrációhoz nélkülözhetetlen társadalmi és politikai folyamatokból, illetve megtagadják tőlük az ezekhez való hozzáférést; mivel a „marginalizált közösségek” kifejezés többféle egyénre és csoportra – például a kisebbségekre, a romákra, a fogyatékossággal élőkre, a létminimum alatt élőkre vagy a szegénységnek kitett emberekre, a migránsokra, a menekültekre és a társadalmilag kirekesztett társadalmi csoportokra – vonatkozik; mivel a rasszizmus, a patriarchátus, a homofóbia, a gazdasági hátrányok és más hátrányos megkülönböztetéshez vezető tényezők hozzájárulnak az egyenlőtlenség létrejöttéhez és a marginalizált közösségekben élő nők szerepének csökkenéséhez;

P.  mivel a marginalizált közösségek közös jellemzője lehet területi jelleg, pl. a vidéki és hátrányos helyzetű területeken; érdekközösségekben élő emberek, mint a menekültek és a menedékkérők, valamint az etnikai és nyelvi kisebbségek; valamint fogyatékossággal élők, időskorúak, hajléktalanok, valamint őslakos népek; mivel a különböző típusú marginalizált közösségek közös nehézségekkel küzdenek, és a megbélyegzés és hátrányos megkülönböztetés számos formájának áldozatai;

Q.  mivel Európa számos marginalizálódott embercsoportnak ad otthont; mivel többek között romák is találhatóak köztük, amely fogalmat Európa-szerte különbözőképp értelmezik, és ők alkotják Európa legnagyobb etnikai kisebbségét, valamint egyik leginkább marginalizált csoportját;

R.  mivel a kohéziós politikának a marginalizált csoportokat diverzitásukat tekintetbe véve kellene támogatnia, figyelembe véve sajátos igényeiket; mivel a marginalizálódott közösségek finanszírozásba történő bevonása valamennyi szinten erőfeszítések megtételét teszi szükségessé, így például hosszú távú integrált és koherens megközelítést, tartós megoldásokat, a felelősségvállalás ösztönzését, a tapasztalatok felhasználását és kapacitásépítést – többek között a marginalizált közösségekben élő nők és lányok számára –, valamint az intézményi alapú ellátásról a közösségi alapúra való áttérést , a szegregáció megszüntetése és a normalizálás érdekében;

S.  mivel az európai kohéziós politikán belül a marginalizált közösségekben élő nők helyzetének erősítését célzó stratégiáknak figyelembe kell venniük az idősödő, a fogyatékossággal élő, a másokat gondozó és a mentálhigiénés problémákkal küzdő nők helyzetét;

T.  mivel a kultúrák közötti cseréket, a résztvevők szerepvállalását, a kreatív és szociális készségek fejlesztését, valamint a helyi közösség életében való aktív részvételt előmozdító, művészeti és kulturális alapú projektek a társadalmi befogadás és integráció kezelésére szolgáló leghatékonyabb eszközök közé tartoznak;

U.  mivel mind az iskolarendszeren belüli és az azon kívüli oktatás alapvető fontossággal bír a marginalizáció és a többszörös megkülönböztetés leküzdésében abban az értelemben, hogy párbeszédet teremt, nyitottságot és megértést biztosít a közösségek között, valamint elősegíti a marginalizált közösségek emancipációját; mivel nem szabad megfeledkezni a nemi dimenzióról az oktatás terén, valamint annak szerepéről a marginalizált közösségekben élő nők és lányok emancipációjában;

Általános elvek

1.  emlékeztet arra, hogy sürgősen kezelnie kell a marginalizálódott közösségek problémáját; hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika fontos szerepet játszik a gazdasági, társadalmi és területi integrációjuk támogatásában;

2.  emlékeztet arra, hogy a marginalizált közösségek azért kerültek a kohéziós politika intézkedéseinek középpontjába, mivel egyre nőtt az aggodalom a szociális kirekesztéssel kapcsolatban, és az elkötelezettség az ellene való küzdelemre, beleértve a romák helyzetét és életfeltételeik régóta követelt javítását;

3.   kéri az Európai Bizottságot, hogy adjon iránymutatást a marginalizálódott közösségek fogalommeghatározására vonatkozóan, meghatározva a marginalizált csoportok tulajdonságainak és jellemzőinek összességét, figyelembe véve minden egyes lehetséges célcsoport sajátos helyzetét, kihívásait és szükségleteit társadalmi-gazdasági integrációjuk előmozdítása céljából, e közösségek képviselőinek bevonásával; hangsúlyozza, hogy ennek az iránymutatásnak tovább kell növelnie a kohéziós politika hatékonyságát a gazdasági, társadalmi és területi kohézió Európai Unió-szerte történő erősítése terén;

4.  üdvözli, hogy a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási keret új elemeket vezetett be, amelyek megszilárdítják az eredeti megközelítést a finanszírozási lehetőségek kiterjesztésével és olyan mechanizmusok bevezetésével, amelyek biztosítják, hogy a marginalizálódott közösségeknek szánt támogatás összhangban legyen az európai értékekkel és célkitűzésekkel és figyelembe vegye e csoportoknak a teljes folyamatba történő bevonását;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson részletes tájékoztatást a marginalizálódott közösségeknek szánt finanszírozási lehetőségek eredményes felhasználásáról; sürgeti egy elemzés elkészítését, amely lehetővé tenné a megfelelő következtetések levonását, valamint azon akadályok feltárását, amelyek gátolják a további felhasználást vagy a lehető legjobb eredmények elérését;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy felügyelje az európai magatartási kódex tényleges alkalmazását a partnerségi elv és a civil társadalom bevonásának tekintetében; emlékeztet arra, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet horizontális elvei – amelyek olyan alapvető jogokat foglalnak magukban, mint az esélyegyenlőség támogatása, a diszkrimináció megelőzése és a fenntartható fejlődés elősegítése – alkalmazandók az európai strukturális és beruházási alapok keretében indított programok előkészítése és végrehajtása során; emlékeztet arra, hogy a tagállamok kohéziós politika által támogatott valamennyi fellépésének tiszteletben kell tartania az alapvető jogok elveit, és soha, semmilyen módon nem járulhatnak hozzá a szegregációhoz;

7.  hangsúlyozza, hogy az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség szerepel az európai strukturális és beruházási alapok finanszírozási szabályai között, az egyenlőtlenség rendszerszintû okainak megszüntetése érdekében, legyenek ezek akár gazdasági, akár szociális vagy nemi szempontú megkülönböztetésen alapuló okok, vagy a kultúrához és az oktatáshoz való hozzáférésre vonatkozóak; hangsúlyozza, hogy a kirekesztés alapvető okainak elemzésekor a rendszerszintű idegen- és fajgyűlölet megértésének és tudatosításának kell a középpontban lennie;

8.  emlékeztet rá, hogy a nemek közötti egyenlőség az egyik horizontálisan érvényesítendő finanszírozási elv; elítéli a marginalizált közösségekben különösen a nők, migránsok, és fogyatékossággal élők által elszenvedett hátrányos megkülönböztetés számos formáját;

9.  kiemeli, hogy a kohéziós politika végrehajtása során választ kell adni a szegénységgel, valamint a fiatalok és a gyerekek, felnőttek és fogyatékossággal élők kirekesztésével kapcsolatos kihívásra, többek között a az intézményiről a közösségi alapú gondozásra és szolgáltatásokra való átállásra; sürgeti az érintett tagállamokat, hogy tegyenek megfelelő lépéseket, és hozzanak intézkedéseket a fenti célokat kitûző stratégiák kidolgozására és végrehajtására, integrált megközelítést alkalmazva;

10.  rámutat arra, hogy a „kifejezett, de nem kizárólagos” elv szerint egyedi célcsoportokra alkalmazott politikák kidolgozásakor nem lehet kizárni más, hasonló társadalmi-gazdasági körülmények között élőket, elkerülve ezáltal a védekező reakciók kiváltását; hangsúlyozza, hogy ez az elv az első, de nem az utolsó lépés annak elismerésében, hogy figyelmet kell szentelni bizonyos, leginkább kiszolgáltatott és marginalizálódott közösségeknek és egyéneknek;

11.  hangsúlyozza, hogy a marginalizálódott közösségek integrálásának biztosítására elszámoltatható, átlátható és demokratikus struktúrákat kell létrehozni a korrupció és a források csalárd felhasználása elleni küzdelem érdekében;

12.  a marginalizálódott csoportok integrációjának kezelése tekintetében a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést tartja az egyik legfontosabb célkitűzésnek; felhívja a tagállamokat, hogy a marginalizált közösségekben javítsák és folytassák a személyre szabott egészségügyi információs anyagok biztosítását, továbbá betegségmegelőzési stratégiák és közösségi egészségügyi kezdeményezések kidolgozását; speciális struktúrák kialakítását kéri, mint a a tájékoztató pontok létrehozását, amelyek az egészségügyi ellátáshoz, a munkaerőpiachoz és az oktatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan adnak tanácsot; kéri lépések tételét a közigazgatásban az igényorientált megközelítéstől a befogadó szolgáltatási megközelítés felé;

13.  sürgeti a marginalizálódott közösségekre vonatkozó nemzeti stratégiák, többek között a nemzeti romaintegrációs stratégiák, a nemzeti szegénységcsökkentési stratégiák és az esélyegyenlőségi stratégiák kohéziós politikával való összehangolását és szorosabb kapcsolatát;

14.  felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének végrehajtása során a gyermekeket tekintsék prioritásnak, és ismét hangsúlyozza a gyermekek tekintetében a lakhatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és a méltó életkörülményekhez való egyenlő hozzáférés előmozdításának fontosságát;

15.  felhívja a tagállamokat és a helyi hatóságokat, hogy ösztönözzék az ESZA-finanszírozásnak az iskolarendszeren kívüli és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos projektek, valamint a kulturális alapú projektek támogatása céljából történő felhasználását az innovációt elősegítő új készségekbe való befektetés, valamint a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem célkitűzéseinek elérése érdekében;

16.  emlékeztet arra – szem előtt tartva a regionális divergenciák erősödését, a demográfiai kihívásokat és a származási országukból növekvő számban távozó vagy távozni készülő fiatalok helyzetét –, hogy a 2014–2020-as költségvetési ciklusban kevesebb forrás áll rendelkezésre a kohéziós politikák támogatására; úgy véli, hogy a kohéziós politikának megvan a potenciálja, hogy hozzáadott értéket adjon a tagállamok már elkezdett munkájához, és hogy – különösen azokban a régiókban, amelyekben erre szükség van – a foglalkoztatási lehetőségek javítására, a társadalomban való részvételre és a készségekbe való beruházásra való összpontosítás révén a kohéziós politika többek között nagyobb társadalmi befogadást és a szegénység csökkenését fogja eredményezni azáltal, hogy megfelelő rugalmasságot biztosít annak érdekében, hogy a tagállamok a helyi igényekre szabott módon hajthassák végre az egyedi támogatásokat, és hogy a támogatásokat a legmagasabb munkanélküliségi arányt mutató és ezért a támogatásokra leginkább rászoruló területeken használják fel;

17.  felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a tagállamok operatív programjaik végrehajtása során tiszteletben tartják ezeket az elveket; kéri a Bizottságot, hogy elemzését foglalja bele a – többek között a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról szóló – jelentésébe;

18.  rámutat, hogy néhány tagállam a válság során csökkentette a közszolgáltatások költségvetését, és ez fokozott munkanélküliséghez, a szociális biztonság hiányához, a háztartások nehéz helyzetéhez és egészségügyi problémákhoz vezetett; felhívja a tagállamokat az ESZA nyújtotta támogatás hatékonyabb felhasználására, egyrészt azért, hogy a marginalizált közösségek számára javuljon a közszolgáltatások minősége és az azokhoz való egyenlő hozzáférés, másrészt a megkülönböztetés minden formája elleni fellépés érdekében;

19.  felszólít az emberi jogi szempont figyelembevételére a kohéziós alapokból támogatott fellépések megtervezése során, továbbá hangsúlyozza, hogy a kulturális, gazdasági és társadalmi jogokat be kell építeni a marginalizált közösségekben élő nők saját jogon létező aktív polgárokként való elismerését célzó politikákba, a rasszizmus kérdését pedig (legyen az nyílt vagy rejtett) kimondottan meg kell említeni valamennyi fellépés és politika kidolgozása során;

A programok előkészítése

20.  hangsúlyozza, hogy a partnerségi elvnek valamennyi szinten történő részvételt kell eredményeznie és azt a tagállamoknak kötelezően, és nem csak formálisan alkalmazniuk kell; hangsúlyozza a partnerségi magatartási kódex végrehajtásának fontosságát a partnerek egyenlő részvételének és képviseletének biztosítása érdekében, ami során különös figyelmet kell fordítani többek között a marginalizálódott közösségekre sajátos helyzetük és a partnerséghez való jelentős hozzájárulással kapcsolatos potenciális kihívások figyelembevétele érdekében; aggasztónak tartja, hogy a partnereknek a közös rendelkezésekről szóló rendeletben és partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexben megállapított vonatkozó elvek szerint történő kötelező bevonása nem valósul meg megfelelően; sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsa a partnerek, többek között a leginkább érintettek bevonását, és valósítsa meg az ösztönzők és bevált gyakorlatok cseréjének rendszerét, beleértve azon irányító hatóságokat és kedvezményezetteket, akik e téren különösen jó eredményt értek el;

21.  sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság olyan partnerségi megállapodásokat fogadott el, amelyek nem tartalmaznak elegendő arányú marginalizálódott közösséget; kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a marginalizálódott közösségek projektek előkészítésébe, végrehajtásába és értékelésébe történő bevonásának érdekében, ami eszközül szolgál az érintett közösségek lehetőségeinek kibővítéséhez; az európai szemeszterben keretében megfogalmazott ajánlásokat előterjesztését javasolja, amelyek megfelelő eszközöket jelentenek a tagállamok által meghozandó intézkedések elősegítésére;

22.  felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák végre, a Bizottságot pedig, hogy szorosan kövesse nyomon a marginalizált közösségek társadalmi befogadásával kapcsolatos országspecifikus ajánlásokat;

23.  üdvözli, hogy az egyes tagállamok, köztük az ajánlások címzettjei is, a marginális helyzetű közösségek társadalmi és gazdasági integrációját beruházási prioritásként kezelik operatív programjaikban; figyelmeztet azonban arra, hogy ezt is figyelembe kell venni például az oktatás és a foglalkoztatás szakpolitikai területein;

24.  sürgeti a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják fel a forrásokat; hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a szociális integrációra és a szegénység és bármilyen nemű hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére vonatkozó tematikus célkitűzés keretében végrehajtott célzott fellépéseken túlmutató finanszírozási intézkedésekre, előnyben részesítve az integrált és szisztematikus megközelítést;

25.  úgy véli, hogy a többszintű kormányzásnak és koordinációnak fontos szerepe van; hangsúlyozza, hogy a helyi hatóságok és érintettek bevonása alapvető fontosságú a célcsoport eléréséhez, és ehhez a lehető legnagyobb területi közelségre van szükség;

A programok végrehajtása

26.  rámutat az integrált megközelítés szükségességére; álláspontja szerint a forrásokat integráltabb módon kellene felhasználni, többek között több alapból finanszírozott programok, közösségvezérelt helyi fejlesztés, integrált területi beruházások és keresztfinanszírozás alkalmazásával a közös rendelkezésekről szóló rendelet 98.2. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, és szinergiákat kell megvalósítani más uniós és nemzeti finanszírozási eszközökkel; sürgeti az érintett igazgatási szerveket és hatóságokat, hogy törekedjenek aktívabb együttműködésre minden szinten, beleértve a határokon átnyúló együttműködést;

27.  megjegyzi, hogy a keresztfinanszírozást jelenleg korlátozott módon használják, amit bizonyos mértékig a közös rendelkezésekről szóló rendelet 98. cikkének (2) bekezdésében ismertetett bonyolult szabályok idézhetnek elő; álláspontja szerint a keresztfinanszírozásra vonatkozó szabályok rugalmasságának fokozása – különösen a marginalizálódott közösségek vonatkozásában – növelhetné a projektek hatékonyságát, és hatásukhoz fontos hozzáadott értéket biztosíthatna; kéri ezért a Bizottságot, hogy végezze el a keresztfinanszírozás alkalmazásának és felhasználási szintjének elemzését;

28.  megjegyzi, hogy a marginalizálódott közösségek sok esetben a városok elhanyagoltabb részein élnek; hangsúlyozza az integrált és helyi alapú megközelítést és partnerségeket ötvöző városrehabilitációs és városfejlesztési programok tényleges végrehajtásának fontosságát a hátrányos helyzetű városi övezetek számára, amely programok a gazdasági, szociális és területi kihívásokra egyaránt választ adnak és fejlesztik a városi környezetet, valamint javítják a közlekedési összeköttetéseket, e közösségek jobb megközelíthetőségének céljával; úgy véli, hogy a szegregáció, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni sikeres küzdelem, valamint a gettósodás elkerülésének érdekében a jövőbeni uniós városfejlesztési menetrend kidolgozása során kellően figyelembe kell venni a városi térségekben élő marginalizálódott közösségekkel kapcsolatos legfontosabb kihívásokat és igényeket;

29.  felhívja a figyelmet a vidéki, hegyi és elszigetelt térségekben élő marginalizálódott közösségek sajátos szükségleteire, többek között az összekapcsolódással, a mobilitással és a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos kihívásokra, de a kulturális és szociális lehetőségek tekintetében is; felhívja a figyelmet a régiók jobb összeköttetései kialakításának fontosságára; megjegyzi ezenkívül, hogy a határmenti területek földrajzi helyzetük miatt gyakran ki vannak téve a marginalizálódásnak, és a kohéziós politikák kialakítása során ezt jobban figyelembe kell vennie, különösen az európai területi együttműködési célkitűzés keretében;

30.  hangsúlyozza, hogy ki kell építeni az érdekeltek kapacitásait, beleértve a közszolgáltatásokat, az igazgatást és a civil társadalmi testületeket, azzal a céllal, hogy különösen a politikai döntéshozatalban való nagyobb mértékű részvételük lehetővé tétele révén erősítsék a közösségeket; felhív a célzott technikai segítségnyújtás és a finanszírozás alkalmazására e tekintetben;

31.  felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a strukturális alapok irányításában részt vevő testületek adminisztratív kapacitásának javításához szükséges technikai támogatást, felhívja továbbá a tagállamokat, hogy például tréningek szervezése vagy a támogatásigénylések kitöltéséhez nyújtott segítség és magyarázatok révén adjanak tanácsokat és nyújtsanak adminisztratív támogatást annak érdekében, hogy a marginális helyzetű közösségek, például a romák, könnyebben tájékozódhassanak a vállalkozásokra és a foglalkoztatásra irányuló európai és nemzeti támogatási programokról, és segítsék őket az ilyen támogatásokra irányuló kérelmek benyújtásában;

32.  hangsúlyozza, hogy a szociális partnerek számára nem csak a saját kapacitásaiknak, hanem a szociális partnerek koordinációja és az operatív programokat kidolgozó és végrehajtó ad hoc bizottságokban való képviselete megerősítésének biztosítására kell elérhetővé tenni a technikai segítségnyújtást;

33.  hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak – a marginalizálódott közösségek képviselőivel együttműködve – a marginalizált közösségek fogalommeghatározására irányuló iránymutatást követően eseti jellegû szakmai tanácsadó csoportot kell létrehoznia, és megfelelő képzéseket kell kialakítania az állami hatóságok körében a marginalizált közösségek előtt álló sajátos nehézségekre vonatkozóan, valamint a diszkriminatív gyakorlatok elleni fellépés érdekében, a konstruktív és hatékony párbeszéden alapuló befogadás elősegítéséhez, továbbá a marginalizált közösségekkel kapcsolatos uniós finanszírozású projektek integrált és hatékony végrehajtásának és ellenőrzésének érdekében, ezzel is növelve azok hatását;

34.  alapvető fontosságúnak tartja az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek, a nőszervezetek és a marginalizált közösségekben élő nők bevonását a forrásoknak a helyi és regionális szinttől kezdve a tagállamok és az európai intézmények szintjéig valamennyi szinten történő elosztásába, felhasználásába és végrehajtásába, és úgy véli, hogy a végrehajtott programok nyomon követése és értékelése kulcsfontosságú folyamatnak tekintendő a marginalizált közösségekben élő nők részvételének növelésében;

35.  tudomásul veszi azt a megközelítést, mely alapján a beruházás végrehajtását megelőzően be kell vezetni valamennyi stratégiai és operatív szakpolitikai intézkedést, beleértve a megfelelő szintű igazgatási és intézményi kapacitásokat; ösztönzi a Bizottságot, hogy szorosan kövesse figyelemmel e feltételek teljesülését és biztosítsa, hogy a tagállamok megtegyék a kiegészítő intézkedéseket, különösen az integráció előmozdítása, valamint a szegénység és a megkülönböztetés megszüntetése területen;

Figyelemmel kísérés és ajánlások

36.  rámutat arra, hogy a hatékonyság érdekében az Unió által finanszírozott projekteknek hosszú távú perspektívával kell rendelkezniük, és hogy a forrásoknak a kedvezményezettek tényleges szükségleteivel kapcsolatos befektetést kell támogatniuk a célcsoportok elérésének és a kirekesztés és marginalizáció kezelésének biztosításához szükséges mechanizmusokkal; mennyiségi értékelést és nyomonkövetési mechanizmusokat sürget; sürgeti a Bizottságot, hogy vezessen be a tagállami fellépések tevőleges és részvételi nyomon követésére és felügyeletére szolgáló mechanizmusokat a marginalizált közösségek támogatására szánt források tervezési és értékelési folyamatában;

37.  kiemeli, hogy a lakhatásból való kirekesztettség, a hajléktalanság, az oktatásból való kirekesztettség és a munkanélküliség gyakran a marginalizáció kulcselemei; hangsúlyozza ezért a marginalizálódott közösségek javára szolgáló integrált lakhatási, oktatási és foglalkoztatási beavatkozások fontosságát.

38.  emlékeztet arra – szem előtt tartva, hogy a közelmúltbeli gazdasági és pénzügyi válság különösen a marginális helyzetű csoportokat sújtotta, akiket az instabil munkaerő-piaci körülmények esetén a leginkább fenyegeti a munka elvesztésének veszélye –, hogy az oktatás és a foglalkoztatás a szegénység legjobb ellenszere, ezért a marginális helyzetű közösségek társadalmi és munkaerő-piaci integrálását kiemelten kell kezelni; aggodalommal állapítja meg, hogy a marginális helyzetű közösségek tagjai gyakran kirekesztődnek a társadalomból és hátrányos megkülönböztetést szenvednek el, és ennek következtében akadályoztatva vannak a magas színvonalú oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, a közlekedéshez, általában a tájékoztatáshoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén, ami olyan összetett problémát jelent, amelyet a az európai strukturális és beruházási alapok és nemzeti erőforrások egymást kiegészítő felhasználásával és hatékony kombinációjával megfelelő módon kezelni kell; hangsúlyozza ennek megfelelően, hogy külön erőfeszítésekre van szükség a meglévő uniós programok, mint például az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, az Erasmus+ és a „Kreatív Európa” tekintetében, abból a célból, hogy a marginális helyzetű közösségek tagjai számára is elérhetők legyenek, rendszeresen figyelemmel kísérve, hogy sikeresen vonták-e be e közösségeket, hogy meg lehessen törni a szegénység és a marginalizálódás ördögi körét és fokozni lehessen az emberek szakmai kompetenciáit és képzettségét;

39.  szorgalmazza, hogy a forrásokat a marginalizált közösségekben élő nők életkörülményeinek javítására, valamint a magas szintű és stabil oktatáshoz, a lakhatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, foglalkoztatáshoz, napközi otthonokhoz, szociális szolgáltatásokhoz, igazságszolgáltatáshoz és az áldozatokat támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megkönnyítésére használják;

40.  hangsúlyozza, hogy a marginalizálódott közösségek képviselőit aktívan be kell vonni és lehetővé kell tenni számukra, hogy teljes jogú tagként vegyenek részt a nyomon követési rendszerekben; rámutat arra, hogy jelentős mennyiségű tapasztalatot lehetett volna összegyűjteni helyi, regionális, nemzeti és nemzetek feletti szinten; hangsúlyozza a bevált gyakorlatok terjesztését és felhasználását; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy elemezzék az összes meglévő bevált gyakorlatot, többek között a marginalizálódott csoportok és egyének társadalmi integrációjával kapcsolatos innovatív gyakorlatokat, és kezdeményezzenek hálózatépítési tevékenységeket, többek között a szociális munkások, a fiatalokkal és közösségekkel foglalkozó szakemberek, valamint a tudósok és kutatók körében; hangsúlyozza egy uniós szintű, a bevált gyakorlatok cseréjét és a közös problémamegoldást elősegítő hálózati platform létrehozásának szükségességét, amely elektronikus oktatási eszközül is szolgálhatna a kapacitásfejlesztéshez;

41.  felkéri a Bizottságot, hogy vesse fel a kohéziós politika és a marginalizálódott közösségek kérdéseit a civil társadalommal és a partnereket képviselő szervezetekkel folytatott éves strukturált párbeszéde során, ugyanakkor biztosítsa a marginalizálódott közösségek képviselőinek részvételét is, és segítse elő a mennyiségi és minőségi elemzéseken alapuló vitát;

42.  rámutat arra, hogy nemcsak a társadalom egészének szükséges tudomást szereznie a strukturális és rendszerszintű kirekesztésről, hanem ez különösen fontos minden közigazgatási szinten a döntéshozók és az érdekeltek, valamint más érintett közigazgatási szervek munkájához is; sürgeti az összes állami érdekelt szereplőt és képzési intézményt, hogy végezze el a hátrányos megkülönböztetés és a marginalizáció okainak alapos elemzését, és hajtson végre tudatosítási tevékenységeket azzal kapcsolatban, hogy az idegen- és fajgyűlöletet, valamint a rendszerszintű kirekesztéshez vezető minden típusú marginalizációt – beleértve a romaellenességet – meg kell szüntetni; felhívja a Bizottságot, hogy szigorúan érvényesítse és ellenőrizze a megkülönböztetés elleni uniós jogszabályokat; felszólítja az állami foglalkoztatási szolgálatokat (áfsz), hogy biztosítsanak jó minőségű, a szükségletekre szabott szolgáltatásokat ;

43.  hangsúlyozza, hogy kettős megközelítésre van szükség a marginális helyzetű csoportok támogatása és integrálása terén, és ezt közvetlenül az érintettekkel együtt kell megvalósítani, többek között oktatási épületek, képzési, tanácsadási és munkalehetőségek biztosítása révén, valamint a helyi közösség és a hatóságok bevonásával az előítéletek tudatosítása, a közszolgáltatások javítása és a szociális rendszerek átalakítása mellett, annak érdekében, hogy javuljon és/vagy módosuljon a közmegítélés;

44.  hangsúlyozza, hogy az oktatás az Európai Unióról szóló szerződésben szereplő alapvető jog, hangsúlyozza, hogy a magas színvonalú oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a társadalom valamennyi tagja számára megoldás a társadalmi kirekesztés ördögi körének megtörésére; úgy véli, hogy a sokszínűség jegyében történő nevelés által jellemzett iskolarendszeren belüli, iskolarendszeren kívüli és informális oktatás a marginalizált közösségek tényleges politikai, gazdasági és társadalmi integrációjának előzetes feltétele; hangsúlyozza, hogy marginalizálódott közösségeknek szóló programokat kell végrehajtani és tevékenységeket kell támogatni az iskola előtti nevelés biztosítása érdekében, támogatva ezzel a formális oktatást, egyúttal lehetőségeket teremtve egyéb oktatási formák nyújtására is, mint az élethosszig való tanulás, különösen a szakmai készségek és az ikt területén, valamint javítani kell a médiához való hozzáférést, többek közt a marginalizált közösségekben élő nők és lányok lehetőségeinek javítása érdekében;

45.  felhívja a tagállamokat és egyéb regionális és helyi hatóságokat, hogy ösztönözzék az ERFA-nak a kkv-k és a szociális vállalkozások támogatására, a marginalizálódott közösségek bevonásával és javára történő felhasználását; rámutat arra, hogy támogatni kell a marginalizálódott közösségeket segítő tevékenységeket a mikrovállalkozásoknak szóló segítség nyújtása és a számukra szükséges feltételek megteremtése érdekében, őrizve ezáltal a vállalkozási formák sokféleségét;

46.  rámutat, hogy több ágazat jelentős átalakuláson fog átesni a közeljövőben, részben az online eszközök és megoldások szélesebb körű elterjedése miatt; rámutat, hogy emiatt az alacsony és közepes képzettségű munkavállalók nyomás alá kerülnek, amit elsősorban a marginalizálódott csoportok tagjai fognak megérezni, mivel jelenleg többnyire ők találnak ilyen jellegű munkát; kiemeli annak fontosságát, hogy mindenki hozzáférjen az új technológiák és ágazatok területén indított képzésekhez és szolgáltatásokhoz, különös tekintettel a digitális ágazat és a zöld gazdaság által különösen a legsebezhetőbb csoportok számára nyújtott lehetőségekre; megjegyzi, hogy a mikro- és kisvállalkozások fontos szerepet játszanak a vidéki területeken lévő munkahelyek fenntartásában, és ezért felszólít, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt ezen vállalkozások finanszírozáshoz jutásának biztosítására;

47.  rámutat annak jelentőségére, hogy a női vállalkozók és a marginalizált közösségekben tevékenykedő nők bátorításával növeljék az e közösségekben élő nők társadalmi szerepvállalását;

48.  hangsúlyozza, hogy a szociális vállalkozások, a szövetkezetek, a biztosító egyesületek és az alternatív vállalkozások fontos szerepet játszhatnak a marginalizált közösségekben élő nők helyzetének erősítésében; javasolja, hogy a kohéziós alapok, és különösen az Európai Szociális Alap a nemi dimenzió erőteljes figyelembevétele mellett támogassa az e területen történő beruházásokat;

49.  felkéri a Bizottságot, hogy elemezze a kohéziós politikából a GDP alapján történő támogatás meghatározására vonatkozó elosztási kritériumok korlátait, és alkalmazza hatékonyabban a rendelkezésre álló mutatókat– mint pl. az Eurostat jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáját (EU-SILC) –, amelyek képesek feltárni az Unió területén lévő szegénység és társadalmi kiszolgáltatottság övezeteit annak érdekében, hogy az uniós támogatás megfelelőbben célozhassa meg a marginalizálódott közösségeket;

50.  hangsúlyozza, hogy az európai politikai párbeszédben a marginalizálódott közösségek gyakran szándékosan politikai eszközzé válnak, és következésképpen részletesen kell elemezni a strukturális kirekesztést mind a partnerségi megállapodásokban, mind pedig az operatív programokban; felhívja a Bizottságot, hogy adjon koherens, következetes és egyértelmű iránymutatást az Unió által finanszírozott, a marginalizálódott közösségekkel kapcsolatos projektek kidolgozására, végrehajtására és irányítására vonatkozóan, többek között alapos elemzések, a bevált gyakorlatok példái és politikai ajánlások révén, annak biztosítása érdekében, hogy a marginalizált közösségek a következő programozási időszakban is részesüljenek az uniós forrásokból;

51.  szorgalmazza, hogy az európai alapokból finanszírozott, az integrációt és a társadalmi befogadást célzó valamennyi kezdeményezésbe, programba, fellépésbe és finanszírozási megoldásba építsék be a nemi dimenziót és az interszekcionális elemzést, hogy válaszokat lehessen adni a marginalizált közösségekben élő nők sajátos igényeire, továbbá hogy jobb képet lehessen kapni a különböző társadalmi helyzetű és szerepű nők változatos véleményéről és kilátásairól; meggyőződése, hogy a nemi szempontú hatásvizsgálatok (gender impact assessments) és a nemek szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés (gender budgeting) hasznos a finanszírozási prioritások, a pénzügyi források elosztása és a finanszírozási programok részletei nőkre gyakorolt hatásának felmérésében; hangsúlyozza a nemek szerint bontott adatok szisztematikus gyűjtésének és rendszeres elemzésének szükségességét;

52.  felkéri a tagállamokat, hogy ajánljanak fel díjat a marginalizálódott közösségeknek az uniós finanszírozás végrehajtásával kapcsolatos integrációja és befogadása iránti példaadó elkötelezettségért; javasolja, hogy ezt a kiemelkedő munkáért járó díjat a tagállamok településeinek vagy régióinak lehetne adományozni;

53.  felkéri a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé és ösztönözzék a marginalizálódott csoportok integrációjával foglalkozó települések és városok számára a hálózatépítést; felveti, hogy a polgármesterek éghajlatváltozással foglalkozó szövetsége lehetne példa egy ilyen hálózatra;

o
o   o

54.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 320. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 289. o.
(3) HL L 132., 2010.5.29., 1. o.
(4) HL L 347., 2013.12.20., 470. o.
(5) HL L 354., 2013.12.28., 62. o.
(6) HL L 72., 2014.3.12., 1. o.
(7) HL L 74., 2014.3.14., 1. o.
(8) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0132.
(9) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0594.
(10) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0246.
(11) HL C 199. E, 2012.7.7., 112. o.
(12) HL C 161. E, 2011.5.31., 120. o.
(13) HL C 87. E, 2010.4.1., 60. o.
(14) HL C 378., 2013.12.24., 1. o.
(15) HL C 114., 2014.4.15., 73. o.
(16) Az 1303/2013/EU rendelet XI. mellékletének II. része.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat