Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2104(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0308/2015

Внесени текстове :

A8-0308/2015

Разисквания :

PV 23/11/2015 - 17
CRE 23/11/2015 - 17

Гласувания :

PV 24/11/2015 - 5.8
CRE 24/11/2015 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0403

Приети текстове
PDF 651kWORD 135k
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург
Ролята на ЕС в рамките на ООН
P8_TA(2015)0403A8-0308/2015

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2015 г. относно ролята на ЕС в рамките на ООН - как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС (2015/2104(INI))

Европейският парламент,

—  като взеха предвид Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно ЕС и ООН, и по-специално своята препоръка до Съвета от 2 април 2014 г. относно Шестдесет и деветата сесия на Общото събрание на ООН(1) и резолюцията си от 11 май 2011 г. относно „ЕС като глобален фактор: неговата роля в многостранни организации“(2),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юни 2015 г. относно приоритетите на ЕС за 70-та сесия на Общото събрание на ООН,

—  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

—  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН относно участието на Европейския съюз в работата на Организацията на обединените нации(3), която предоставя на ЕС правото да взема участие в Общото събрание на ООН, да внася устни предложения и изменения, които да се поставят на гласуване при поискване от държава членка, и да упражнява правото на отговор,

—  като взе предвид първото в историята изявление на председателя на Съвета за сигурност на ООН, направено на 14 февруари 2014 г., относно ролята, която ЕС играе за поддържането на международния мир и сигурност(4),

—  като взе предвид декларацията от Световната конференция срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост (СКПР), проведена в Дърбън през 2001 г.,

—  като взе предвид проучването, публикувано от генерална дирекция по външни политики на Европейския парламент относно „Реформата на ООН: актуално състояние, бъдещи перспективи“,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по развитие, на комисията по международна търговия, на комисията по бюджетен контрол, на комисията по култура и образование и на комисията по конституционни въпроси (A8-0308/2015),

Целите и глобалните силни страни на ЕС

А.  като има предвид, че бъдещето на Европейския съюз е свързано с въпросите на световния мир, сигурността, развитието и правата на човека; като има предвид, че предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, се нуждаят от глобални решения и че световните проблеми се нуждаят от действия от страна на Европа;

Б.  като има предвид, че принципите и целите на външната политика на ЕС са заложени в член 21 от Договора за Европейския съюз и са тясно свързани с тези на ООН; като има предвид, че член 21 от ДЕС изрично призовава за зачитане на принципите на Устава на ООН и международното право;

В.  като има предвид, че Съюзът притежава единствен по рода си потенциал да мобилизира ресурси в целия спектър от инструменти в областта на дипломацията, сигурността, отбраната, икономиката, развитието и хуманитарните въпроси, при пълно спазване на разпоредбите на Устава на ООН; като има предвид, че използването на тези инструменти въз основа на цялостен подход предоставя на ЕС единствена по рода си гъвкавост за ефективно справяне с целите, които представляват най-голямо предизвикателство в областта на сигурността;

Г.  като има предвид, че ЕС участва активно, под егидата на ООН, в насърчаването на мира, сигурността и прогреса, посредством общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО);

Д.  като има предвид, че ЕС защитава своите ценности, основни интереси, сигурност, независимост и интегритет и действа за опазването на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на международната сигурност в съответствие с принципите на Устава на ООН и на Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г., и с целите на Парижката харта за нова Европа, приета през 1990 г.; като има предвид, че ЕС е част от системата за колективна сигурност на ООН, включително като едно от регионалните съглашения, предвидени в глава VIII на Устава на ООН;

Е.  като има предвид, че ЕС насърчава устойчивия икономически, социален и екологичен напредък на развиващите се страни, като неговите основни цели са изкореняването на бедността, насърчаването на дълготраен мир и стабилност и борбата със социалното неравенство, и предоставя хуманитарна помощ на населението, на страните и регионите, изправени пред всевъзможни кризи – природни или причинени от човека;

Ж.  като има предвид, че ЕС е водещ световен фактор в различни взаимосвързани области на политиката: търговията, развитието, хуманитарната помощ, околната среда и правата на човека;

З.  като има предвид, че ЕС работи за устойчивостта на околната среда чрез насърчаване на международни мерки и действия за опазване и подобряване на качеството на околната среда и устойчивото управление на природните ресурси;

И.  като има предвид, че ЕС има също така водеща роля в политиките в областта на околната среда, по-специално в борбата срещу изменението на климата, не само защото е начело и си налага амбициозни цели, но също така и защото в рамките на глобалните преговори винаги се застъпва за споразумения със задължителен характер и конкретни и измерими действия;

Й.  като има предвид, че ЕС укрепва основите на социалната устойчивост и доброто управление като консолидира, подкрепя и насърчава демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и принципите на международното право;

К.  като има предвид, че съгласно Договорите, ЕС насърчава международната система, основана на засилено многостранно сътрудничество и добро глобално управление, и е поел ангажимент за ефективно многостранно сътрудничество, в чиято основа е ООН; като има предвид, че този ангажимент се корени в убеждението, че за да се отговори успешно на глобалните кризи, предизвикателства и заплахи, международната общност се нуждае от ефективна многостранна система, основана на всеобщи права и ценности;

Л.  като има предвид, че основният акцент на външната политика на ЕС е върху двустранните отношения, сътрудничеството и партньорството с държави, групи от държави и международни организации по целия свят; като има предвид, че през последните десетилетия се отдели специално внимание на геополитическите цели и опасения в източните и южните страни в съседство с Европейския съюз; като има предвид, че ЕС поддържа също така специални отношения и ‒ в своите действия — отделя особено внимание на предизвикателствата в държавите на африканския континент;

М.  като има предвид, че в контекста на нарастващата глобална взаимозависимост, ЕС трябва да засили своята роля както в двустранните отношения, така и в рамките на многостранни форуми;

Н.  като има предвид, че ЕС участва и играе важна роля в международни преговори и медиация, и по-специално в Евротройката/ЕС3+3 и преговорите с Иран и в близкоизточния мирен процес;

О.  като има предвид, че, в качеството си на най-голям търговски блок в света ЕС играе важна роля в двустранните и многостранните търговски споразумения и развива мерки на активна търговска политика за насърчаване на икономическия растеж, намаляването на бедността и защитата на околната среда и на природните ресурси;

П.  като има предвид, че ЕС и неговите държави – членки са най-големият финансов донор в общия бюджет на ООН, както и в предоставяната от нея хуманитарна помощ, официалната помощ за развитие (ОПР) и в мироопазващите операции на ООН; като има предвид, че политиките на ЕС за развитие имат голямо значение, тъй като те ефективно насърчават намаляването на бедността и на икономическата, социалната и екологичната устойчивост, като по този начин укрепват мира и сигурността; като има предвид, че ЕС е страна по повече от 50 многостранни споразумения и конвенции в рамките на ООН, като единствен недържавен участник;

Р.  като има предвид, че ЕС е един от най-усърдните защитници и радетели за правата на човека и основните свободи, културните ценности, демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че разпоредби относно тези принципи са включени във всички негови двустранни партньорства и имат централна роля в многостранната му политика; като има предвид, че ЕС винаги е подкрепял най-категорично международното правосъдие;

С.  като има предвид, че ЕС играе важна роля за подкрепа на операциите на ООН в области от взаимен интерес, и по-специално в защитата на цивилни граждани, и особено на жени и деца, засегнати от въоръжени конфликти;

Т.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основна ценност на ЕС, която е призната в неговите Договори и в Хартата на основните права; като има предвид, че ЕС е поел отговорността да интегрира равенството между половете във всички свои дейности и области на политиките, включително във външната политика и политиката за сътрудничество за развитие;

У.  като има предвид, че човечеството има общи ценности и интереси; като има предвид, че следва да има справедливо споделяне на тежестта и ползите при намирането на решения на общите проблеми и в насърчаването на общите цели и ценности;

Системата на Обединените нации

Ф.  като има предвид, че системата на ООН е основният глобален форум за подобряване на глобалното управление и в това си качество представлява най-добрия форум, в който да се насърчават ценностите и интересите на ЕС;

Х.  като има предвид, основната цел след Втората световна война беше поддържането на мира и сигурността; като има предвид, че насърчаването на икономическото и социално развитие и правата на човека имаше централно място в Устава; като има предвид, че екологичните проблеми се появиха в дневния ред на ООН от началото на 1970 г.; като има предвид, че през 1987 г. докладът Брунтланд, озаглавен „Нашето общо бъдеще“, определи понятието устойчиво развитие като развитие, което отговаря на потребностите на настоящето без да застрашава способността на бъдещите поколения да задоволяват своите собствени нужди; като има предвид, че на конференцията в Рио (UNCED) през 1992 г. развитието и политиките в областта на околната среда бяха обединени в комбинация от ефективно намаляване на бедността и насърчаване на устойчивото развитие в целия свят;

Ц.  като има предвид, че системата на ООН обхваща всички области на сътрудничеството, като Съветът за сигурност е в основата ѝ и носи главно отговорността за поддържането на международния мир и сигурност, подпомаган от помощни и консултативни органи;

Ч.  като има предвид, че системата на ООН се състои от 19 специализирани агенции, сред които ФАО, ИФАД, МОТ, МВФ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, СЗО и групата на Световната банка, наред с 11 фонда и програми, сред които Конференцията на ООН за търговия и развитие, Програмата на ООН за околната среда, ФНООН, ВКБООН, УНИЦЕФ, ООН — Жени и СПП(5), както и 9 функционални комисии, 5 регионални комисии и редица други организации от подобен вид; като има предвид, че организации като Световната търговска организация (СТО) и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), също са свързани със системата на ООН;

Ш.  като има предвид, че повечето от тези агенции, фондове, програми, комисии и комитети действат под егидата на Икономическия и социален съвет и на Общото събрание, пред които някои от тях докладват;

Щ.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки имат изключително важна роля за насърчаване на принципите и целите на ООН и за решаването на общите проблеми на човечеството; като има предвид, че от друга страна Европа се нуждае от глобални партньори в решаването на своите собствени проблеми в области като сигурността, опазването на околната среда, правата на човека, миграцията, гарантирането на правото на убежище и финансовата нестабилност;

АА.  като има предвид, че ЕС носи специална отговорност за опазването на мира, развитието и правата на човека, що се отнася до съседните му държави;

АБ.  като има предвид, че е изключително важно действията, предприети в рамките на ООН, да спазват международното право; като има предвид, че престъпленията, извършени под мандата на ООН, увреждат изключително силно доверието в организацията и следва да не се ползват с безнаказаност;

АВ.  като има предвид, че страните са разделени по географски области, което често пъти води до гласуване по блокове; като има предвид факта, че страните – членки на Съвета на ООН по правата на човека, са често пъти самите те системни нарушители на правата на човека и по такъв начин подкопават ефективността на целия Съвет и доверието в него;

АГ.  като има предвид, че приходите от плячкосването и незаконното изнасяне на предмети от културни и религиозни обекти в Ирак и Сирия от страна на ИДИЛ/Даиш се използват за подпомагане на финансирането на терористичните дейности на ИДИЛ/Даиш; като има предвид, че ЮНЕСКО и неговата Конвенция относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности трябва да играят централна роля за осигуряване на спешна защита на сирийското и иракското културно наследство;

АД.  като има предвид, че ЕС и ООН си осъществяват тясно сътрудничество в най-чувствителните кризисни сценарии, особено в Близкия Изток и Северна Африка; като има предвид, че усилията им трябва да бъдат допълнително засилени, за да се постигне политическо и мирно решение на подобни кризи;

АЕ.  като има предвид, че обсъждането и решението относно подновяването на мандата на Форума за управление на интернет са насрочени за 2015 г. в Общото събрание на ООН; като има предвид, че Парламентът призова Общото събрание да поднови мандата на Форума за управление на интернет и да увеличи ресурсите му, както и да засили многостранния модел на управление на интернет;

ЕС в рамките на системата на ООН

1.  Припомня, че ЕС и неговите държави членки споделят ценностите и принципите на Устава на ООН, както е посочено в член 21, параграф 1 от ДЕС, и играят важна роля в насърчаването на тези принципи, както и на целите на ООН, чрез външната дейност на Съюза; счита, че ЕС се нуждае от световни партньори, за да постигне успешно целите на външната си политика, а именно в областта на мира и сигурността, тероризма, организираната престъпност, регионалните конфликти, разпадането на държавността и разпространението на оръжието за масово унищожение;

2.  Счита, че обстановката на сигурност в съседство с ЕС е все по-несигурна и променлива поради големия брой трайни и нововъзникващи предизвикателства пред сигурността; счита конфликта в Източна Украйна, конфликтите н Сирия и Ирак и възхода на терористичната организация Даиш, кризата в Либия и терористичната заплаха в Африка (по-конкретно в Сахел, Либия и Африканския рог) за сериозни глобални заплахи, изискващи глобални отговори; счита, че ЕС не може да се справи с тези заплахи сам, а се нуждае от подкрепата на международни партньори;

3.  Приветства факта, че ЕС и неговите държави членки участват активно във и допринасят за работата на системата на ООН по различни начини и в различни формати, които следва да бъдат по-видими;

4.  Приветства също така значителния принос на ЕС за развитието и хуманитарната помощ по света; припомня, че ЕС и неговите държави членки заедно са най-големият световен донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие;

5.  Припомня, че ЕС се превърна в истински международен фактор и че съответно се ползва със статут на наблюдател с разширени функции в ООН, с правото да се изказва на заседанията на Общото събрание на ООН в дискусии между представители на големи групи и отделни държави, правото да внася предложения и изменения, правото на отговор и правото да повдига процедурни въпроси и да разпространява документи;

6.  Припомня също така, че в рамките на ООН ЕС се представлява от множество участници: председателя на Европейския съвет, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската комисия и делегациите на ЕС, както и от неговите 28 държави членки, две от които (Франция и Обединеното кралство) са постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН с право на вето; набляга на факта, че съгласно Договора държавите – членки на ЕС са длъжни да координират своите действия в рамките на всички международни форуми;

Начини за по-добро постигане на целите на външната политика на ЕС в рамките на ООН

7.  Изразява убеждението си, че за да бъдат постигнати по-добре целите на външната политика на ЕС, във вида, в който те са заложени в Договора, Съюзът следва да засили глобалното управление в рамките на системата на ООН и да увеличи своето влияние, както и влиянието на своите държави членки в тази система; припомня ангажимента на ЕС активно да подкрепи една всеобхватна реформа на системата на ООН, за да се засилят нейната легитимност, регионално представителство и прозрачност, отчетност и ефективност при реагирането на днешните сложни и многостранни предизвикателства; подчертава в частност важността на съживяването на работата на Общото събрание;

8.  Подчертава, че в рамките на Общото събрание на ООН, ЕС следва да играе засилена роля, което предполага достатъчна видимост и възможност за оказване на политическо влияние, така че да може по-добре да изпълнява международните си задължения в съответствие с споменатата по-горе резолюция на Общото събрание от 3 май 2011 г.;

9.  Потвърждава подкрепата си за ролята на парламентите и регионалните асамблеи в системата на ООН;

10.  Призовава членовете на Съвета за сигурност да преразгледат и преработят, в тясно сътрудничество с Общото събрание, непрозрачния процес на подбор на генерален секретар на ООН и да обезпечи равни възможности между жените и мъжете, които са кандидати за този пост; призовава всички органи на ООН, и по-специално Съвета за сигурност, да посветят достатъчно внимание на интегрирането на принципа за равенство между половете в рамките на ООН, както и държавите — членки на ЕС, да играят водеща роля в тези усилия като насърчават и подкрепят кандидатурите на жени; изразява пожеланието си следващият генерален секретар на ООН, който ще бъде избран, да бъде жена; призовава ЕС да подкрепи ООН — жени, като взема предвид дискриминацията на основа на половата идентичност и изразяването на половата принадлежност;

11.  Подчертава, настоящите приоритети на ЕС за 70-ата сесия на Общото събрание на ООН, които потвърждават отново отдавнашното искане на Съюза ООН да оптимизира своята организационна структура, бюджет и работни методи, без да се бои от трудните въпроси като реформата на Съвета за сигурност;

12.  Подчертава, че Общото събрание, в което са представени правителствата на всички държави членки, трябва да разполага с начини и средства да дава насока на системата на ООН и да координира всички нейни дейности;

13.  Изразява убеждението си, че Съветът за сигурност трябва да бъде реформиран, така че да отразява по-добре новата световна действителност и да посреща по-ефективно настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на сигурността; насърчава държавите, които имат право на вето в рамките на Съвета за сигурност на ООН, да се въздържат от налагане на вето в ситуации на геноцид и престъпления срещу човечеството;

14.  Като има предвид приноса на ЕС за архитектурата за мир и сигурност в света и целта на Договора от Лисабон за укрепване на европейската външна политика, припомня, че дългосрочната цел на ЕС е постигането на членство в разширения Съвет за сигурност на ООН и подновява призива си за широки европейски дебати относно неговата реформа; подновява призива си към заместник-председателя / върховен представител да търси общи позиции на ЕС по въпросите от компетентността на Съвета за сигурност и да подобри съществуващите механизми за сътрудничество, имащи за цел да гарантират, че държавите — членки на ЕС, които са членове на Съвета за сигурност, защитават общите позиции на ЕС в този форум; припомня, че съгласно член 34 от ДЕС, държавите – членки на ЕС в Съвета за сигурност информират останалите държави членки и върховния представител и защитават позициите и интересите на Съюза; припомня освен това, че в случаите, когато ЕС има изработена позиция по дадена точка от дневния ред на Съвета за сигурност, тези държави отправят искане върховният представител да бъде поканен да представи позицията на Съюза;

15.  Припомня, че в глава VIII от Устава на ООН се подкрепя даването на засилена роля на регионални и подрегионални организации в рамките на ООН и призовава ЕС и ОССЕ да се стремят към тяхното участие, както и участието на други регионални организации, в глобалното управление да бъде по-значимо;

16.  Счита, че чрез по-нататъшно сътрудничество в ООН, ЕС следва да се възползва в по-голяма степен от партньорствата със специализираните агенции, фондове, програми, комисии и комитети на ООН; призовава за засилване на координацията между участниците от ЕС в управителните съвети на тези органи, за да се гарантира, че ЕС говори на един глас;

17.  Подчертава, че освен тези необходими реформи, които трябва да бъдат проведени в рамките на ООН, по-доброто постигане на целите на външната политика на ЕС, включително насърчаването на основни ценности, предполага по-ефективна координация на различните измерения на неговата външна политика, както в двустранните, така и в многостранните отношения; подновява призива си за по-голяма видимост на действията на ЕС и предоставяната от него помощ в рамките на всички международни форуми и по места;

18.  Призовава ЕС да координира по-ефективно работата си в областта на хуманитарната помощ, напр. тази извършвана от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ със съответните агенции на ООН, за да постигне оптимална ефикасност при ограничени ресурси и при избягване на ненужно припокриване;

19.  Призовава съответните институции на ЕС и ООН да зачитат и прилагат в пълна степен Рамковото финансово и административно споразумение (FAFA); изисква от Комисията да докладва пред Парламента относно прилагането на FAFA и насоките, свързани с него, както и да определи областите, в които има нужда от подобрение, и да направи съответните предложения в това отношение;

20.  Подчертава значението на сътрудничеството между ЕС и Програмата на ООН за развитие във връзка с ефективността на помощта; подчертава ангажимента за глобалното партньорство за ефективно сътрудничество за развитие и насърчава всички държави, както и участниците от частния сектор, да се ангажират с нея;

21.  Счита, че Европейският съд по правата на човека е допринесъл много успешно за напредъка на Европа по отношение на зачитането на правата на човека и може да служи като пример за други региони;

22.  Призовава за подобряването на превантивните инструменти и на инструментите за ранно предупреждение и за засилване на способностите за посредничество на ООН, както и за съгласувани и постижими мандати по отношение на операциите за изграждането на мира и мироопазващите операции, които да включват елемент на правата на човека и ясни стратегии за изход; насърчава държавите – членки на ЕС, да подкрепят в по-голяма степен миротворческите и мироопазващите операции и призовава ЕС да засили своите усилия за посредничество при разрешаването на конфликти; като се имат предвид неотдавнашните случаи на жестоки престъпления и нарушения на правата на човека, извършени от някои екстремистки и терористични групи, както и продължаващото сексуално насилие в контекста на конфликти, включително изнасилванията, като средство за водене на война; настоятелно призовава Съвета за сигурност, в съответствие с доктрината „отговорност за защита“, да определи амбициозен набор от инструменти и средства за осигуряване на ефективна превенция на тези зверства и отстояване на принципите на правовата държава и на международното хуманитарно право, и да насърчи държавите — членки на ООН, да водят борба срещу трафика на хора и предотвратят набирането на членове и финансирането на терористични групи чрез предотвратяване и ограничаване на наемането, организирането, транспорта и оборудването на бойци терористи, както и финансирането на техните пътувания и дейности;

23.  Приканва Европейския съюз да подкрепя засилването на съгласуваността, взаимодействието и взаимното допълване между прегледите на мироопазващи операции, на архитектурата на ООН за изграждане на мира и на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността; подчертава значението на равноправната и пълноценна ангажираност на жените като активни участници в предотвратяването и разрешаването на конфликти, воденето на мирни преговори, изграждането на мира, мироопазването, ответните действия в хуманитарната област и при възстановяването след конфликти; в този контекст приветства факта, че Европейската комисия преразгледа своята политика в областта на хуманитарната помощ, която вече гласи, че международното хуманитарно право и/или правото в областта на правата на човека включва предоставянето на възможност за безопасен аборт за жени, които са жертви на изнасилвания по време на война;

24.  Насърчава ЕС да подкрепя едно по-широко определение на концепцията за човешка сигурност, като я свърже в по-голяма степен до правата на човека, равенството между половете и човешкото развитие;

25.  Вярва, че ЕС трябва да демонстрира категорична и ангажирана подкрепа на Международния наказателен съд, по-специално чрез засилване и разширяване на неговите връзки с ООН, особено със Съвета за сигурност, и чрез гарантирането на бързото ратифициране от страна на държавите — членки на ЕС на измененията от Кампала на Римския статут, в които се дава определение на престъплението агресия; припомня, че основната отговорност за изправянето на престъпниците пред правосъдието се носи от самите държави, и подкрепя компетентността на МНС в случаите, когато националните органи не са в състояние или не желаят истински да възбудят наказателно преследване срещу най-тежките престъпления, предизвикващи безпокойството на международната общност;

26.  Подкрепя засилването на оперативното сътрудничество между ЕС и ООН при управлението на кризи, включително чрез сътрудничество с ООН както при споделянето на анализи (за да се стигне до съвместен анализ), така и при планирането на операциите за мир и сигурност (с цел улесняване на оперативните аспекти);

27.  Счита, че следва да се направи повече, за да се гарантира, че държавите – членки на ООН, спазват своите обещания за предоставяне на хуманитарна помощ, като се публикуват редовно обзори относно спазването на задълженията;

28.  Приветства ангажимента на ЕС за по-голяма отговорност и прозрачност в търговията с оръжия и подкрепя насърчаването на всеобщото приемане и пълното прилагане на Договора за търговията с оръжие, както и прилагането на резултатите от първата конференция на държавите; изисква от ЕС да продължи да работи в подкрепа на Договора за неразпространение на ядреното оръжие като крайъгълен камък на глобалния режим за неразпространение на ядрени оръжия, и следователно като важна основа за ядрено разоръжаване, в съответствие с член VI от самия договор; освен това изисква от ЕС да предприеме активни стъпки към глобално разоръжаване;

29.  Подчертава, че е важно ЕС да продължи активно да насърчава равенството и недискриминацията; приветства първото в историята заседание на Съвета за сигурност на ООН относно правата на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица, което се проведе на 24 август 2015 г., и което осъди нападенията и убийства на ЛГБТИ лица в Близкия изток от страна на ИДИЛ; насърчава Съвета за сигурност на ООН да вземе предвид в поще по‑голяма степен нарушенията на правата на ЛГБТИ лицата;

30.  Припомня позицията на ЕС за нулева толерантност по отношение на смъртното наказание; подчертава, че е важно ЕС да продължава работи за по-широкото приемане на мораториума върху смъртното наказание;

31.  Изразява убеждението си, че икономическото и социалното измерение на системата на ООН трябва да бъде значително засилено, като се гарантира, че органите на ООН възприемат по-политически подход и чрез подобряване на сътрудничеството между тях, както чрез осигуряване на по-ефективно и прозрачно използване на наличните ресурси; счита, че това трябва да се постигне на първо място посредством структурна и функционална реформа на основния орган, отговорен за тази задача съгласно устава на ООН, а именно Икономическия и социален комитет; призовава институциите на ЕС и държавите членки да разгледат възможността за засилване на тяхната роля в Икономическия и социален комитет като го преобразуват в Съвет за устойчиво развитие;

32.  Приветства създаването на политическия форум на високо равнище относно устойчивото развитие, чиято роля е да предоставя политическо ръководство, насоки и препоръки относно политиката за развитие, свързана с трите стълба (социален, икономически и екологичен) на устойчивото развитие; изразява убеждението си, че политическият форум на високо равнище относно устойчивото развитие трябва да се превърне в основния орган за вземане на решения, свързани с политиката на развитие, като се гарантира координирана и ефикасна оценка на нуждите и приемане на необходимите пътни карти, решения и задължителни мерки, свързани с рамката за устойчиво развитие след 2015 г.; настоява върху необходимостта от ефективно осъществяване на целите за устойчиво развитие, приети на срещата на високо равнище на ООН през септември 2015 г.;

33.  Изразява убеждението — в контекста на повтарящите се хуманитарни кризи, свързани с бежанците и мигрантите, които причиняват толкова човешко страдание, и като има предвид, че устойчивото развитие на държавите на произход би могло в крайна сметка да предостави разрешение на хуманитарната криза — че работата на всички агенции, свързана с тази проблематика, следва да бъде съгласувана;

34.  Счита, че предизвикателствата, възникнали в резултат от хуманитарната криза, свързана с бежанците, са въпроси, които трябва да бъдат управлявани по всеобхватен начин, в дух на солидарност в рамките на ЕС и при тясно сътрудничество с ООН и нейните агенции;

35.  Призовава ЕС и ООН да засилят съвместните си усилия с цел да постигнат амбициозно и законно обвързващо споразумение на Конференцията на ООН относно изменението на климата в Париж през 2015 г. и да гарантират, че то ще бъде последвано от бързото прилагане на COP 21;

36.  Изразява становище, че работата на Групата на Световната банка, Международния валутен фонд и Световната търговска организация могат също да бъдат координирани като част от системата на ООН, като същевременно запазят настоящите си структури за вземане на решения, с цел да се гарантира, че техните съответни решения да се вземат, а техните действия да се осъществяват по отчетен, ефикасен и последователен начин, като се избягва дублирането;

37.  Подкрепя целта за установяване на многостранно равнище на режим за защита на инвестициите с нова система, чрез която се зачита юрисдикцията на националните съдилища, и призовава Комисията да включи тази цел в програмата си за преговори за изработването на споразумения в областта на инвестициите; на мнение е, че ако бъде установен постоянен международен съд за уреждане на инвестиционни спорове, той следва да бъде в рамките на системата на ООН и да бъде основан на правата и задълженията на субектите, попадащи под юрисдикцията на съда, с акцент върху принципите на ОИСР за многонационалните предприятия и принципите на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; счита, че системата на ООН предоставя полезни модели за подобна система, особено по въпроси, свързани с финансирането;

38.  Счита, че е необходимо да бъде приключен кръга от преговори за развитие от Доха в рамките на СТО и че ООН може да използва своята уникална позиция, за да гарантира, че тези преговори са успешни за развиващите се страни; счита, че във връзка с това ООН може да работи съвместно със Световната търговска организация (СТО), както и да предоставя съвети и насоки за развиващите се страни, за да насърчи стратегия за търговия и инвестиции, в която ЕС да бъде ключов участник;

39.  Разбира нуждата от укрепване и прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; настоятелно призовава ЕС да допринесе за успешен резултат от работата на междуправителствената работна група относно транснационалните корпорации и правата на човека;

40.  Счита, че ООН следва да работи за подобряването на човешкото благополучие във всички области; изразява виждането си, че те включват културната устойчивост и закрилата и насърчаването на разнообразието от форми на културно изразяване чрез интегрирането на образованието, туризма, културната дипломация, защитата на културното наследство, творческия сектор и научните изследвания в подхода на изготвяне на политиките;

41.  Препоръчва да се обезпечи сътрудничество между ЕС и ООН за образование по програми за извънредни ситуации в случай на хуманитарни кризи, въоръжени конфликти и природни бедствия чрез продължаване на подкрепата за програми като „Обучение за извънредни ситуации и следкризисен преход“ на УНИЦЕФ, Програмата на ВКБООН за качествено образование в бежанските лагери и образователната работа на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток;

42.  Приветства организирането в клъстери на работата на Комисията, избрана през 2014 г., което предоставя на заместник-председателя/върховен представител засилена отговорност за координацията на външната политика на ЕС в тясно сътрудничество с други институции на ЕС; подчертава, че политиките с глобално измерение трябва да бъдат в сърцевината на работата на този конкретен клъстер;

43.  Призовава заместник-председателя/върховен представител да включи в годишния си доклад относно общата външна политика и политика на сигурност подробен раздел относно насърчаването на глобалните цели на външната политика на ЕС;

44.  Счита, че Парламентът трябва да бъде в състояние да разглежда глобалните предизвикателства по същия цялостен и всеобхватен начин като Комисията, като организира работата си съобразно с това; насърчава всички комисии на Парламента, чиято сфера на компетентност покрива политики с външно и глобално измерение, да представят становищата си по съответния раздел от доклада на заместник-председателя/ върховен представител до комисията по външни работи, която е отговорна за съответния доклад;

o
o   o

45.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, Общото събрание на Организацията на обединените нации и на генералния секретар на Обединените нации.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0259.
(2) ОВ C 377 Е, 7.12.2012 г., стр. 66
(3) A/RES/65/276 от 3 май 2011 г. относно участието на Европейския съюз в работата на Организацията на обединените нации.
(4) S/PRST/2014/4 от 14 февруари 2014 г. — изявление на председателя на Съвета за сигурност на ООН относно сътрудничеството между Организацията на обединените нации и регионални и подрегионални организации за поддържането на международния мир и сигурност.
(5) ФАО: Организацията на ООН за прехрана и земеделие; ИФАД: Международен фонд за развитие на селското стопанство; МОТ: Международна организация по труда; МВФ: Международен валутен фонд; ЮНЕСКО: Организация на обединените нации за образование, наука и култура; ЮНИДО: Организация на ООН за промишлено развитие; СЗО: Световна здравна организация; УНКТАД: Конференция на ООН за търговия и развитие; ПРООН: Програма на ООН за развитие; ЮНЕП: Програма на ООН за околната среда; ФНООН: Фонд на ООН за населението; ВКБООН: Служба на върховния комисар на ООН за бежанците; УНИЦЕФ: Фонд на ООН за децата; СПП: Световна продоволствена програма.

Правна информация - Политика за поверителност