Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2104(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0308/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0308/2015

Συζήτηση :

PV 23/11/2015 - 17
CRE 23/11/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2015 - 5.8
CRE 24/11/2015 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0403

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 521kWORD 136k
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών
P8_TA(2015)0403A8-0308/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (2015/2104(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη, και συγκεκριμένα τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 2ας Απριλίου 2014 σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (1) και το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ΕΕ ως παγκόσμιο παράγοντα: ο ρόλος της σε πολυμερείς οργανισμούς(2),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2015 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη για την 70ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών(3), το οποίο παρέχει στην ΕΕ το δικαίωμα να παρέμβει στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλει προφορικά προτάσεις και τροποποιήσεις προς ψηφοφορία μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους, καθώς και να ασκεί το δικαίωμα απάντησης,

–   έχοντας υπόψη την πρώτη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της 14ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας(4),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Παγκόσμιας Διάσκεψης του Ντέρμπαν του 2001 κατά του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας,

–   έχοντας υπόψη τη δημοσιευθείσα τον Μάρτιο 2015 μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Η μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών: Σημερινή κατάσταση και προοπτικές»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0308/2015),

Οι στόχοι και τα πλεονεκτήματα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται με την παγκόσμια ειρήνη, ασφάλεια, ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ απαιτούν παγκόσμιες λύσεις και ότι τα παγκόσμια ζητήματα απαιτούν ευρωπαϊκή δράση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές και οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι συνδέονται στενά με αυτούς του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της ΣΕΕ ζητεί ρητώς τον σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει μια μοναδική δυνατότητα να κινητοποιεί πόρους σε ολόκληρο το φάσμα των διπλωματικών μέσων, των μέσων ασφάλειας, άμυνας, οικονομίας, ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών μέσων - σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση αυτών των μέσων με μια συνολική προσέγγιση παρέχει μια μοναδική ευελιξία στην ΕΕ για να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις μεγαλύτερες προκλήσεις των στόχων ασφάλειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμμετέχει ενεργά, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στην προαγωγή της ειρήνης, της ασφάλειας και της προόδου, μέσω της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διασφαλίζει τις αξίες της, τα θεμελιώδη συμφέροντα, την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα και δρα για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975, καθώς και με τους στόχους του Χάρτη του Παρισιού για μια Νέα Ευρώπη που εγκρίθηκε το 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί μέρος του συστήματος συλλογικής ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, επίσης ως μια από τις περιφερειακές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VIII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ προωθεί την αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο των αναπτυσσόμενων χωρών, με πρωταρχικούς στόχους την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της μακρόπνοης ειρήνης καθώς και την εξάλειψη των ανισοτήτων, και ότι προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους πληθυσμούς, χώρες και περιφέρειες που πλήττονται από κάθε είδους κρίσεις, είτε φυσικές είτε ανθρωπογενείς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ηγετική δύναμη σε διάφορους αλληλοσχετιζόμενους τομείς πολιτικής: το εμπόριο, την ανάπτυξη, την ανθρωπιστική ανακούφιση, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται για την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, με την προώθηση διεθνών μέτρων και δράσεων με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει επίσης ηγετικό ρόλο στις περιβαλλοντικές πολιτικές, ιδίως στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, όχι μόνο με το να βρίσκεται στην πρωτοπορία και επιβάλλοντας φιλόδοξους στόχους, αλλά και με το να υποστηρίζει σταθερά στις διεθνείς διαπραγματεύσεις δεσμευτικές συμφωνίες καθώς και συγκεκριμένες και μετρήσιμες δράσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενισχύει τη βάση της κοινωνικής βιωσιμότητας και της χρηστής διακυβέρνησης, με την εδραίωση, στήριξη και προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αρχών του διεθνούς δικαίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις συνθήκες της, η ΕΕ προωθεί ένα διεθνές σύστημα που βασίζεται στην ενισχυμένη πολυμερή συνεργασία και τη χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση και είναι προσηλωμένη στην αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τα Ηνωμένα Έθνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση αυτή έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις παγκόσμιες κρίσεις, προκλήσεις και απειλές, η διεθνής κοινότητα χρειάζεται ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα, που θα εδράζεται σε οικουμενικές αξίες και δικαιώματα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια έμφαση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ επικεντρώνεται στις διμερείς σχέσεις, στη συνεργασία και στις εταιρικές σχέσεις με χώρες, ομάδες χωρών και άλλους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς σε όλον τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους γεωπολιτικούς στόχους και στις ανησυχίες στο πλαίσιο της ανατολικής και νότιας γειτονίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί επίσης ειδικές σχέσεις με τις χώρες της Αφρικής και, κατά τις δράσεις της, αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις που προκύπτουν στις χώρες αυτές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της αυξανόμενης παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στα πολυμερή φόρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαδραματίσει και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και τη διαμεσολάβηση, και συγκεκριμένα στις υποθέσεις των Ε3/ΕΕ3 + 3 και στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες και έχει αναπτύξει ενεργά μέτρα εμπορικής πολιτικής για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη μείωση της φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική συμβολή στο γενικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ, καθώς και στην ανθρωπιστική βοήθεια, στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) και στις επιχειρήσεις του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης έχουν μεγάλη σημασία λόγω της ενεργού προσπάθειάς τους για τη μείωση της φτώχειας, την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, επειδή έτσι ενισχύουν την ειρήνη και την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος σε περισσότερες από 50 πολυμερείς συμφωνίες και συμβάσεις του ΟΗΕ ως ο μοναδικός συμμετέχων φορέας που δεν είναι κράτος·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους πλέον αφοσιωμένους υπερασπιστές και υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτιστικών αξιών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις που αφορούν αυτές τις αρχές περιλαμβάνονται σε όλες τις διμερείς εταιρικές σχέσεις της και έχουν κεντρικό ρόλο όσον αφορά τις πολυμερείς πολιτικές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανέκαθεν η ΕΕ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της διεθνούς δικαιοσύνης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των εργασιών του ΟΗΕ σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και συγκεκριμένα όσον αφορά την προστασία του άμαχου πληθυσμού, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί βασική αξία της ΕΕ και αναγνωρίζεται στις συνθήκες της και στο Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει την ευθύνη να ενσωματώνει την ισότητα των φύλων σε όλες τις δραστηριότητες και τους τομείς πολιτικής της, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πολιτικής της και της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι έχουν κοινές αξίες και συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή των βαρών και των οφελών όταν επιλύονται κοινά προβλήματα και προωθούνται κοινοί στόχοι και αξίες·

Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών είναι το βασικό παγκόσμιο φόρουμ για τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και ως τέτοιο αποτελεί το καλύτερο φόρουμ όσον αφορά την προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατείχε κεντρική θέση στον Χάρτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες έχουν ανακύψει στην ημερήσια διάταξη του ΟΗΕ από τις αρχές της δεκαετίες του 1970· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1987, η έκθεση Brundtland «Το κοινό μας μέλλον» όρισε την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ως την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Διάσκεψη του Ρίο (UNCED) το 1992, οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές συγχωνεύθηκαν σε ένα συνδυασμό αποτελεσματικής μείωσης της φτώχειας και προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης σε όλον τον κόσμο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, με το Συμβούλιο Ασφαλείας στο επίκεντρό του να φέρει την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, με τη βοήθεια θυγατρικών και συμβουλευτικών φορέων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα του ΟΗΕ αποτελείται από 19 ειδικευμένους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι ΟΤΓ (FAO), ΔΤΑΑ (IFAD), ΔΟΕ(ILO), ΔΝΤ (IMF), ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO), ΟΒΑΗΕ (UNIDO), ΠΟΥ (WHO) και ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας και περιλαμβάνει 11 ταμεία και προγράμματα μεταξύ των οποίων UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN-Γυναίκες και WFP(5), καθώς και 9 τεχνικές επιτροπές, 5 περιφερειακές επιτροπές και έναν αριθμό άλλων οργάνων του ιδίου είδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ-WTO) και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ-IAEA) συνδέονται επίσης με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα αυτών των οργανισμών, ταμείων, προγραμμάτων και επιτροπών λειτουργούν υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, στους οποίους ορισμένα δίνουν αναφορά·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση των αρχών και στόχων των Ηνωμένων Εθνών και την επίλυση των κοινών προβλημάτων της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη χρειάζεται παγκόσμιους εταίρους για την επίλυση των προβλημάτων της σε τομείς όπως η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μετανάστευσης και του δικαιώματος ασύλου καθώς και η επίλυση της χρηματοπιστωτικής αστάθειας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι των γειτονικών χωρών της·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ, να σέβονται το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα που διαπράττονται υπό την εντολή του ΟΗΕ είναι εξαιρετικά επιζήμια για την αξιοπιστία του οργανισμού και δεν θα πρέπει να καλύπτονται από ατιμωρησία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες χωρίζονται σε γεωγραφικές περιοχές με αποτέλεσμα συχνά να παρατηρούνται ψηφοφορίες κατά μπλοκ· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών είναι συχνά οι ίδιοι συστηματικοί παραβάτες των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να υπονομεύουν έτσι την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία ολόκληρου του Συμβουλίου·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη από τη λεηλασία και λαθρεμπορία πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων και αντικειμένων στο Ιράκ και τη Συρία από το ISIS/Da'esh χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων του ISIS/Da'esh· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNESCO και η Σύμβασή της σχετικά με τα Μέσα Απαγόρευσης και Παρεμπόδισης της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας Πολιτιστικής Περιουσίας διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο να διασφαλισθεί επειγόντως η προστασία της συριακής και ιρακινής πολιτιστικής κληρονομιάς·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ συνεργάζονται στενά στα πιο ευαίσθητα σενάρια κρίσης, ιδίως στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθειά τους πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω για την εξεύρεση μιας πολιτικής και ειρηνικής λύσης σε αυτές τις κρίσεις·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση και η λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (ΦΔΔ) θα πραγματοποιηθούν το 2015 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ανανέωση της θητείας του ΦΔΔ, και την ενίσχυση των πόρων του και του μοντέλου πολυμερούς διακυβέρνησης του Διαδικτύου·

Η ΕΕ στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών

1.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμερίζονται τις αξίες και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης της ΕΕ και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προαγωγή αυτών των αρχών καθώς και των στόχων του ΟΗΕ μέσω της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· θεωρεί ότι η ΕΕ χρειάζεται παγκόσμιους εταίρους για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της, ιδίως σ' ό, τι αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, τις περιφερειακές συγκρούσεις, την αποσάθρωση κρατών και τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής·

2.  εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της ΕΕ είναι ολοένα και πιο ασταθές και αβέβαιο λόγω του μεγάλου αριθμού των μακροχρόνιων ή των νεοαναδυόμενων προκλήσεων ασφαλείας· θεωρεί τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία, τις συγκρούσεις στη Συρία και το Ιράκ και την άνοδο της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS, τη λιβυκή κρίση και την απειλή της τρομοκρατίας στην Αφρική (ιδίως στην Υποσαχάρια Αφρική, τη Λιβύη και το Κέρας της Αφρικής), σοβαρές παγκόσμιες απειλές που απαιτούν παγκόσμιες απαντήσεις· θεωρεί ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις απειλές αυτές από μόνη της, αλλά χρειάζεται την υποστήριξη διεθνών εταίρων·

3.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμετέχουν ενεργά και συμβάλλουν στις εργασίες του συστήματος του ΟΗΕ με διαφορετικούς τρόπους και μορφές, που θα πρέπει να προβάλλονται·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του και για τη σημαντική συμβολή της ΕΕ για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια σε όλο τον κόσμο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν από κοινού τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του κόσμου για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια·

5.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει καταστεί πραγματικός διεθνής παράγοντας και ότι, κατά συνέπεια, κατέχει ενισχυμένο καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των σημαντικότερων ομάδων και πριν από μεμονωμένα κράτη, το δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις και τροποποιήσεις, το δικαίωμα απάντησης καθώς και το δικαίωμα να θέτει διαδικαστικά θέματα και να διανέμει έγγραφα·

6.  υπενθυμίζει επίσης ότι στο πλαίσιο του ΟΗΕ, η ΕΕ εκπροσωπείται από ένα πλήθος παραγόντων: τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και από τα 28 κράτη μέλη της, δύο εκ των οποίων (η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο) είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) με δικαίωμα αρνησικυρίας· επιμένει στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να συντονίζουν τη δράση τους σε όλα τα διεθνή φόρα·

Τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο του ΟΗΕ

7.  είναι πεπεισμένο ότι, προκειμένου να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της εξωτερικής της πολιτικής, όπως ορίζεται στη Συνθήκη, η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να ενισχύσει την παγκόσμια διακυβέρνηση εντός του συστήματος του ΟΗΕ και να αυξήσει τη δική της επιρροή και των κρατών μελών της εντός αυτού του συστήματος· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να υποστηρίξει ενεργά μια συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος του ΟΗΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμότητά του, η περιφερειακή εκπροσώπησή του, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων και πολύπλευρων προκλήσεων της σημερινής εποχής· τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της αναζωογόνησης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης·

8.  τονίζει ότι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει ενισχυμένο ρόλο με αρκετή ορατότητα και πολιτική επιρροή που θα της επιτρέπει να εκτελεί καλύτερα τις διεθνείς της υποχρεώσεις, σύμφωνα με το προαναφερόμενο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της 3ης Μαΐου 2011·

9.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στο ρόλο των κοινοβουλίων και των περιφερειακών συνελεύσεων στο σύστημα του ΟΗΕ·

10.  καλεί τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να επανεξετάσουν και αναθεωρήσουν, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Συνέλευση, την αδιαφανή διαδικασία επιλογής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων για τη θέση αυτή· καλεί όλα τα όργανα του ΟΗΕ, και ιδιαίτερα το Συμβούλιο Ασφαλείας, να αφιερώσουν επαρκή προσοχή στην ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του ΟΗΕ, τα δε κράτη μέλη της ΕΕ να είναι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αυτής με την ενθάρρυνση και προώθηση των γυναικών υποψηφίων· εύχεται να εκλεγεί γυναίκα στη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την Οργάνωση του ΟΗΕ για τις Γυναίκες στη συνεκτίμηση των διακρίσεων λόγω ταυτότητας και έκφρασης φύλου·

11.  υπογραμμίζει τις τρέχουσες προτεραιότητες της ΕΕ, που ορίστηκαν για την 70η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι οποίες επαναλαμβάνουν το από μακρού αίτημα της Ένωσης να οργανώσει ο ΟΗΕ ορθολογικά τις δομές, τον προϋπολογισμό και τις μεθόδους εργασίας του, χωρίς να αποφύγει δύσκολα θέματα όπως η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας·

12.  τονίζει ότι η Γενική Συνέλευση, η οποία εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις όλων των χωρών μελών του ΟΗΕ, πρέπει να διαθέτει τρόπους και μέσα ώστε να δίνει κατευθύνσεις στο σύστημα του ΟΗΕ και να συντονίζει όλες τις δραστηριότητές του·

13.  είναι πεπεισμένο ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να μεταρρυθμιστεί έτσι ώστε να αντανακλά καλύτερα τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα και να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά σε σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας· προτρέπει δε τις χώρες που έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να μην το ασκούν σε περιπτώσεις γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

14.  λαμβανομένης υπόψη της συμβολής της ΕΕ στην αρχιτεκτονική της ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσμο καθώς και του στόχου της Συνθήκης της Λισαβόνας να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζει τον μακρόπνοο στόχο της ΕΕ να έχει δική της έδρα σε ένα διευρυμένο Συμβούλιο Ασφαλείας και επαναλαμβάνει την έκκλησή της για πανευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμισή της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΠ/ΥΕ) να αναζητεί κοινές θέσεις της ΕΕ επί θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας και να προβεί στη βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών συνεργασίας με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπερασπίζονται κοινές θέσεις της ΕΕ στο εν λόγω φόρουμ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34 της ΣΕΕ, τα μέλη της ΕΕ που είναι και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να τηρούν τα άλλα κράτη μέλη και την Ύπατη Εκπρόσωπο ενήμερους και να υπερασπίζονται τις θέσεις και τα συμφέροντα της ΕΕ· υπενθυμίζει επίσης ότι, όταν η ΕΕ έχει καθορισμένη θέση ως προς ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΣΑΗΕ, τα εν λόγω κράτη μέλη ζητούν να κληθεί η Ύπατη Εκπρόσωπος για να παρουσιάσει τη θέση της Ένωσης·

15.  Υπενθυμίζει ότι το κεφάλαιο VIII του Χάρτη του ΟΗΕ προωθεί ένα ενισχυμένο ρόλο για τους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς στο πλαίσιο του ΟΗΕ, και καλεί την ΕΕ και τον ΟΑΣΕ να επιδιώξει τη μεγαλύτερη συμμετοχή αυτών αλλά και άλλων περιφερειακών οργανισμών στην παγκόσμια διακυβέρνηση·

16.  θεωρεί ότι, μέσα από τη μεγαλύτερη συνεργασία με τον ΟΗΕ, η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο τις εταιρικές σχέσεις με τις ειδικευμένες οργανώσεις, τα ταμεία, τα προγράμματα και τις επιτροπές του ΟΗΕ· ζητεί την ενίσχυση του συντονισμού της ΕΕ στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών αυτών για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ εκφράζεται με μία φωνή·

17.  τονίζει ότι πέραν από αυτές τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του ΟΗΕ, μια καλύτερη επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής θεμελιωδών αξιών, συνεπάγεται έναν αποτελεσματικότερο συντονισμό των διαφόρων διαστάσεων όλης της εξωτερικής της πολιτικής, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη προβολή των δράσεων της ΕΕ και της βοήθειας σε όλα τα πολυμερή φόρα και επί τόπου·

18.  ζητεί να συντονίσει αποτελεσματικότερα η ΕΕ τις εργασίες της στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, π.χ. μέσω της ΕCHΟ, με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΟΗΕ, για να εξασφαλιστεί βέλτιστη αποτελεσματικότητα με περιορισμένους πόρους, και να αποφεύγονται άσκοπες αλληλεπικαλύψεις·

19.  καλεί τα οικεία θεσμικά όργανα της ΕΕ και του ΟΗΕ να σεβαστούν στο ακέραιο και να εφαρμόσουν την χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία-πλαίσιο (FAFA)· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της FAFA και των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών, να εντοπίσει δε τομείς που επιδέχονται βελτίωσης και να διατυπώσει συναφείς προτάσεις·

20.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-UNDP όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας· υπογραμμίζει τη δέσμευση της Παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία και προτρέπει όλα τα κράτη καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα να δεσμευθούν σε αυτή τη συνεργασία·

21.  πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει συμβάλει με μεγάλη επιτυχία στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρώπη ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για άλλες περιφέρειες·

22.  ζητεί τη βελτίωση των προληπτικών μέτρων και μέσων έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων διαμεσολάβησης του ΟΗΕ, με συνεκτικές και υλοποιήσιμες εντολές για τις δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης και τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η συνιστώσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σαφείς στρατηγικές εξόδου· προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν ουσιαστικότερη στήριξη σε επιχειρήσεις οικοδόμησης και διατήρησης της ειρήνης και καλεί την ΕΕ να καταβάλει περισσότερες μεσολαβητικές προσπάθειες για την επίλυση συρράξεων· έχοντας υπόψη τις πρόσφατες φρικαλεότητες και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από ορισμένες εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες καθώς και τη συνεχιζόμενη σεξουαλική βία κατά τις συρράξεις, συμπεριλαμβανομένων των βιασμών ως πολεμικού όπλου· παροτρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας, το δόγμα του ΟΗΕ περί «ευθύνης παροχής προστασίας», να καθορίσει μια φιλόδοξη δέσμη εργαλείων και μέσων με τα οποία να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόληψη αυτών των φρικαλεοτήτων και να γίνεται πλήρως σεβαστό το κράτος δικαίου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να προτρέψει δε τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να καταπολεμήσουν την εμπορία ανθρώπων, να καταστείλουν τη στρατολόγηση και χρηματοδότηση για τρομοκρατικές ομάδες αποτρέποντας και καταστέλλοντας τη στρατολόγηση, διοργάνωση, μεταφορά και τον εξοπλισμό τρομοκρατών μαχητών καθώς και τη χρηματοδότηση των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους·

23.  ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει την ενίσχυση της συνέπειας, των συνεργιών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των αξιολογήσεων των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, της διάρθρωσης της οικοδόμησης της ειρήνης εκ μέρους του ΟΗΕ και της απόφασης 1325 του ΣΑ του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· τονίζει τη σημασία της ίσης και πλήρους συμμετοχής των γυναικών ως ενεργών παραγόντων στην πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων, στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, στην οικοδόμηση της ειρήνης, στη διατήρηση της ειρήνης, στην ανθρωπιστική αντίδραση και στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις· επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αναθεωρήσει την πολιτική της στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία προβλέπει πλέον ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή/και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να δικαιολογεί την παροχή ασφαλών αμβλώσεων σε γυναίκες θύματα βιασμού εν καιρώ πολέμου·

24.  ενθαρρύνει την ΕΕ να προωθήσει έναν ευρύ ορισμό της έννοιας της ασφάλειας του ανθρώπου, ο οποίος θα τη συνδέει στενότερα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων και την ανάπτυξη του ανθρώπου·

25.  είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ πρέπει να επιδείξει ισχυρή και αποφασιστική στήριξη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και συγκεκριμένα με την ενίσχυση και επέκταση της σχέσης της με τον ΟΗΕ, και ειδικότερα το Συμβούλιο Ασφαλείας, και με την εξασφάλιση ταχείας επικύρωσης εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ των τροποποιήσεων της Καμπάλα στο Καταστατικό της Ρώμης που ορίζει το έγκλημα της επίθεσης· υπενθυμίζει ότι την κύρια ευθύνη για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη φέρουν τα ίδια τα κράτη και στηρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ εκεί όπου οι εθνικές αρχές δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν πραγματικά να ασκήσουν δίωξη για τα σοβαρότερα εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα·

26.  στηρίζει την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας ΕΕ-ΟΗΕ στη διαχείριση κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με τον ΟΗΕ τόσο στην ανταλλαγή αναλύσεων (με σκοπό να επιτευχθεί μία κοινή ανάλυση) όσο και στον σχεδιασμό των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ασφαλείας (προκειμένου να διευκολύνονται οι επιχειρησιακές παράμετροι)·

27.  θεωρεί ότι πρέπει να γίνονται περισσότερα για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ θα τηρούν τις υποσχέσεις τους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, δημοσιεύοντας τακτικές επισκοπήσεις της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις·

28.  χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης και διαφάνεια ως προς την εμπορία όπλων και στηρίζει την προώθηση της οικουμενικότητας και της πλήρους εφαρμογής της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων καθώς και την εφαρμογή του αποτελέσματος της πρώτης διάσκεψης των συμβαλλόμενων κρατών· ζητεί από την ΕΕ να εξακολουθήσει να προάγει τη Συνθήκη για τη μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ) ως ακρογωνιαίο λίθο για ένα παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, διότι αυτό είναι το ουσιαστικό θεμέλιο για τον πυρηνικό αφοπλισμό, σύμφωνα με το άρθρο VI της ΣΜΔ· ζητεί επίσης από την ΕΕ να αναλάβει ενεργό δράση προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου αφοπλισμού·

29.  υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να προωθεί ενεργά την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων· χαιρετίζει την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, η οποία διεξήχθη στις 24 Αυγούστου 2015 και καταδίκασε τις επιθέσεις και τους φόνους με θύματα ΛΟΑΔΜ στη Μέση Ανατολή από το ISIS· προτρέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λαμβάνει περαιτέρω υπόψη τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ·

30.  υπενθυμίζει τη θέση της ΕΕ για μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να προάγει το μορατόριουμ για τη θανατική ποινή·

31.  είναι πεπεισμένο ότι η οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή διάσταση του συστήματος του ΟΗΕ πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά με το να υιοθετήσουν τα όργανα του ΟΗΕ μια πιο πολιτική προσέγγιση και να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και εξασφαλίζοντας μια πιο αποτελεσματική και διαφανή χρήση των διαθέσιμων πόρων· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί πρώτα από όλα μέσω μιας διαρθρωτικής και λειτουργικής μεταρρύθμισης του αρμόδιου βασικού οργάνου για αυτό το καθήκον σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ, δηλαδή το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ρόλου τους στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο μετατρέποντάς το σε ένα Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης·

32.  χαιρετίζει τη συγκρότηση του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (ΠΦΥΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο έχει ως ρόλο την πολιτική διεύθυνση, καθοδήγηση και παροχή συστάσεων ως προς τους τρεις πυλώνες (κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό) της βιώσιμης ανάπτυξης· είναι πεπεισμένο ότι το ΠΦΥΕ πρέπει να καταστεί ο βασικός φορέας λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως τη συντονισμένη και αποτελεσματική αξιολόγηση των αναγκών, και την έγκριση των αναγκαίων χαρτών πορείας, αποφάσεων και δεσμευτικών μέτρων σε σχέση με το πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης μετά το 2015· εμμένει στην αναγκαιότητα της αποτελεσματικής εφαρμογής των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης που εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 2015·

33.  υπό το πρίσμα των επαναλαμβανόμενων ανθρωπιστικών κρίσεων που συνδέονται με πρόσφυγες και μετανάστες και προκαλούν τεράστια ανθρώπινη οδύνη, και εκτιμώντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών προέλευσης θα μπορούσε τελικά να προσφέρει μια λύση στις ανθρωπιστικές κρίσεις, είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να συντονιστεί το έργο όλων των οργανισμών που σχετίζονται άμεσα με αυτό το θέμα·

34.  πιστεύει ότι οι προκλήσεις που ανακύπτουν από την ανθρωπιστική κρίση σε σχέση με τους πρόσφυγες είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης εντός της ΕΕ και σε στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του·

35.  ζητεί από την ΕΕ και τον ΟΗΕ να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την επίτευξη μίας φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος στο Παρίσι το 2015 και να εξασφαλίσουν την άμεση εφαρμογή των αποτελεσμάτων της COP21·

36.  είναι της άποψης ότι οι εργασίες του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου μπορούν επίσης να συντονίζονται ως μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα θα διατηρούνται οι σημερινές δομές λήψης αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αντίστοιχες αποφάσεις τους και δράσεις λαμβάνονται και υλοποιούνται κατά τρόπο υπεύθυνο, αποτελεσματικό, συνεκτικό και μη περιττό·

37.  στηρίζει τον στόχο θέσπισης, σε πολυμερές επίπεδο, ενός καθεστώτος προστασίας των επενδύσεων με ένα νέο σύστημα στο οποίο θα γίνεται σεβαστή η δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων, και καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τον στόχο αυτό στο θεματολόγιο διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση των επενδυτικών συμφωνιών· φρονεί ότι, αν δημιουργηθεί ένα μόνιμο διεθνές δικαστήριο για την επίλυση διαφορών σχετικά με επενδύσεις, θα μπορούσε να ενταχθεί στο σύστημα του ΟΗΕ και θα πρέπει να βασίζεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις εκείνων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, με έμφαση στις αρχές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί ότι το σύστημα του ΟΗΕ παρέχει χρήσιμα πρότυπα για ένα τέτοιο σύστημα, ιδίως για ζητήματα χρηματοδότησης·

38.  πιστεύει, σε ό, τι αφορά την ολοκλήρωση του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα, ότι ο ΟΗΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μοναδική του θέση στο πολυμερές θεματολόγιο προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των εν λόγω συνομιλιών για τις αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ΟΗΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες σ' ό, τι αφορά την προώθηση μιας στρατηγικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις, όπου η ΕΕ θα είναι βασικός παράγοντας·

39.  γνωρίζει ότι χρειάζεται να ενισχυθούν και να εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την ΕΕ να συμβάλει στο να στεφθούν με επιτυχία οι εργασίες της διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις διακρατικές εταιρείες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

40.  πιστεύει ότι ο ΟΗΕ πρέπει να φροντίσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη ευημερία· είναι της άποψης ότι σε αυτά περιλαμβάνεται η πολιτιστική αειφορία καθώς και η προστασία και προώθηση της πολυμορφίας στην πολιτιστική έκφραση, μέσω της ενσωμάτωσης της παιδείας, του τουρισμού, της πολιτιστικής διπλωματίας, της προστασίας της κληρονομιάς, του δημιουργικού τομέα και της επιστημονικής έρευνας στην προσέγγιση για την χάραξη πολιτικής·

41.  συνιστά να εξασφαλισθεί η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και τον ΟΗΕ για προγράμματα εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης, ένοπλων συρράξεων και φυσικών καταστροφών, με τη συνέχιση των προγραμμάτων στήριξης όπως αυτό της UNICEF για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τη μεταβατική περίοδο μετά από κρίση, το πρόγραμμα της UNHCR για ποιότητα στην εκπαίδευση στους καταυλισμούς προσφύγων και το εκπαιδευτικό έργο του UNRWA·

42.  επιδοκιμάζει στο πλαίσιο αυτό την οργάνωση σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής που εξελέγη το 2014 δίνοντας στην ΑΕ/ΎΕ την ευθύνη συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές με παγκόσμια διάσταση θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου αυτής της ειδικής ομάδας·

43.  καλεί την ΑΕ/ΎΕ να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της για την ΚΕΠΠΑ ένα πλήρες τμήμα για την προαγωγή των παγκόσμιων στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

44.  είναι της άποψης ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με τον ίδιο ολοκληρωμένο και σφαιρικό τρόπο που το πράττει η Επιτροπή, και να οργανώνει τις εργασίες του ανάλογα· προτρέπει όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου των οποίων η αρμοδιότητα καλύπτει πολιτικές που έχουν εξωτερική και παγκόσμια διάσταση, να παραπέμψουν τη γνώμη τους για το σχετικό τμήμα της έκθεσης της ΑΕ/ΎΕ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια για την εν λόγω έκθεση·

o
o   o

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0259.
(2) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 66.
(3) A/RES/65/276 της 3ης Μαΐου 2011, σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών.
(4) S/PRST/2014/4 της 14ης Φεβρουαρίου 2014 - δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
(5) ΟΤΓ (FAO): Οργάνωση για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία· ΔΤΑΑ (IFAD): Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης· ΔΟΕ (ILO): Διεθνής Οργάνωση Εργασίας· ΔΝΤ (IMF) Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO): Οργάνωση των ΗΕ για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό· ΟΒΑΗΕ (UNIDO): Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· ΠΟΥ (WHO): Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας· ΔΟΗΕΕΑ (UNCTAD): Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη· UNDP: Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη· UNEP: Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον· UNFPA: Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία· UNHCR: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες· UNICEF: Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά· WFP: Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου