Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2269(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0337/2015

Внесени текстове :

A8-0337/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0404

Приети текстове
PDF 470kWORD 74k
Сряда, 25 ноември 2015 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 8 към общия бюджет за 2015 г. Собствени ресурси и Eвропейски надзорен орган по защита на данните
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2015 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, Собствени ресурси и Европейски надзорен орган по защита на данните (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет окончателно на 17 декември 2014 г.(2),

—  като взе предвид коригиращ бюджет № 1/2015, приет окончателно на 28 април 2015 г.(3),

—  като взе предвид коригиращи бюджети № 2/2015, № 3/2015, № 4/2015 и № 5/2015, приети окончателно на 7 юли 2015 г.(4),

—  като взе предвид коригиращи бюджети № 6/2015 и № 7/2015, приети окончателно на 14 октомври 2015 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(5),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(6),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(7),

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(8),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 8/2015, приет от Комисията на 19 октомври 2015 г. (COM(2015)0545),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 8/2015, приета от Съвета на 10 ноември 2015 г. и предадена на Парламента на същия ден (13439/2015 – C8-0341/2015),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0337/2015),

A.  като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 8/2015 се отнася до преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси (мита), включването в бюджета на остатъка от салдата по ДДС и БНД за 2014 г. и бюджетирането на салдата по ДДС и БНД за 2015 г.;

Б.  като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 8/2015 също така актуализира прогнозата за другите приходи;

В.  като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 8/2015 предвижда освен това намаление от 123 474 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания в бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните;

Г.  като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 8/2015 води до намаление на вноските на база БНД на държавите членки в размер на 9,4 млрд. евро;

1.  Приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 8/2015 във вида, в който е представен от Комисията, както и позицията на Съвета по него;

2.  Отбелязва, че проектът на коригиращ бюджет № 8/2015 по отношение на всички негови елементи се изразява в намаление от 9 403,4 милиона евро на вноските на държавите членки в бюджета на Съюза;

3.  Подчертава, че са необходими значителни допълнителни финансови средства за преодоляване на настоящата криза с бежанците;

4.  Отбелязва, че финансовите ангажименти на държавите членки по отношение на доверителния фонд за Африка, доверителния фонд за Сирия и на агенциите на ООН в подкрепа на бежанците, които бяха потвърдени по време на неофициалната среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС относно миграцията от 23 септември 2015 г., на заседанието на Европейския съвет на 15 октомври 2015 г., и от срещата на високо равнище на 11—12 ноември 2015 г. в Ла Валета, все още не са изпълнени; изразява съжаление, че според данните на Комисията държавите членки изостават с 2,3 милиарда евро в началото на ноември 2015 г.;

5.  Отбелязва, че ще бъдат необходими допълнителни финансови усилия за осигуряване на хуманитарна помощ по транзитните маршрути и за справяне с предизвикателствата, породени от приемането на безпрецедентен брой на бежанци в градовете и регионите на Европа;

6.  Изразява дълбоко съжаление, че не беше възможно постигането на категоричен компромис в рамките на помирителната процедура за използването на постъпилите обратно средства от проект на коригиращ бюджет № 8/2015 за справяне с кризата с бежанците; въпреки това очаква, че държавите членки ще изпълнят изцяло своите предишни ангажименти;

7.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2015;

8.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 8/2015 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 69, 13.3.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ L 190, 17.7.2015 г., стр. 1.
(4) OВ L 261, 7.10.2015 г.
(5) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(6) ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.
(7) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(8) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

Правна информация - Политика за поверителност