Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2269(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0337/2015

Předložené texty :

A8-0337/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2015 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0404

Přijaté texty
PDF 394kWORD 70k
Středa, 25. listopadu 2015 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2015 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2015 na rozpočtový rok 2015, vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 přijatý s konečnou platností dne 17. prosince 2014(2),

–  s ohledem na opravný rozpočet č. 1/2015 přijatý s konečnou platností dne 28. dubna 2015(3),

–  s ohledem na opravné rozpočty č. 2/2015, č. 3/2015, č. 4/2015 a č. 5/2015 přijaté s konečnou platností dne 7. července 2015(4),

–  s ohledem na opravné rozpočty č. 6/2015 a č. 7/2015 přijaté s konečnou platností dne 14. října 2015,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014‒2020(6),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(7),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(8),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 8/2015, který Komise přijala dne 19. října 2015 (COM(2015)0545),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2015, který Rada přijala dne 10. listopadu 2015 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0337/2015),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 se týká revize prognózy objemu tradičních vlastních zdrojů (cla), zapsání zbývajících zůstatků vlastních zdrojů z DPH a HND za rok 2014 do rozpočtu a zapsání zůstatků vlastních zdrojů z DPH a HND za rok 2015 do rozpočtu;

B.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 také aktualizuje prognózy jiných příjmů;

C.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 dále předpokládá snížení jak prostředků na závazky, tak prostředků na platby v rozpočtu evropského inspektora ochrany údajů o 123 474 EUR;

D.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 má za důsledek snížení příspěvků členských států založených na HND o 9,4 miliardy EUR;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 v podobě předložené Komisí a postoj Rady k tomuto návrhu;

2.  konstatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 má v celém svém rozsahu dopad v podobě snížení příspěvků členských států do rozpočtu Unie o 9 403,4 milionu EUR;

3.  zdůrazňuje, že k řešení současné uprchlické krize jsou nutné další finanční prostředky ve značné výši;

4.  konstatuje, že členské státy dosud nedostály svým finančním příslibům pro svěřenský fond pro Afriku, pro svěřenský fond pro Sýrii a pro agentury OSN poskytující podporu uprchlíkům, které byly znovu potvrzeny na neformální schůzce hlav států a předsedů vlád členských států EU věnované migraci dne 23. září 2015, na zasedání Evropské rady dne 15. října 2015 a na summitu ve Vallettě ve dnech 11.–12. listopadu 2015; vyjadřuje politování nad tím, že podle údajů Komise chybělo začátkem listopadu 2015 z prostředků přislíbených členskými státy 2,3 miliardy EUR;

5.  konstatuje, že bude třeba vynaložit ještě další finanční prostředky na humanitární pomoc poskytovanou na tranzitních trasách a na zvládání problémů, které vyvstaly s přijímáním bezprecedentního množství uprchlíků v evropských městech a regionech;

6.  hluboce lituje toho, že se při dohodovacím jednání nepodařilo dosáhnout žádného spolehlivého kompromisu ve věci možného použití prostředků, které mají členské státy získat podle návrhu opravného rozpočtu č. 8/2015 zpět, na řešení uprchlické krize; očekává nicméně, že členské státy v plném rozsahu dostojí svým předchozím závazkům;

7.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2015;

8.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 8/2015 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 69, 13.3.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. L 190, 17.7.2015, s. 1.
(4) Úř. věst. L 261, 7.10.2015.
(5) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(6) Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.
(7) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(8) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právní upozornění - Ochrana soukromí