Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2269(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0337/2015

Indgivne tekster :

A8-0337/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/11/2015 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0404

Vedtagne tekster
PDF 253kWORD 66k
Onsdag den 25. november 2015 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 8/2015: Egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2015 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2015 for regnskabsåret 2015, egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, endeligt vedtaget den 17. december 2014(2),

–  der henviser til ændringsbudget nr. 1/2015, endeligt vedtaget den 28. april 2015(3),

–  der henviser til ændringsbudget nr. 2/2015, nr. 3/2015, nr. 4/2015 og nr. 5/2015, endeligt vedtaget den 7. juli 2015(4),

–  der henviser til ændringsbudget nr. 6/2015 og nr. 7/2015, endeligt vedtaget den 14. oktober 2015,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(5),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(6),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(7),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(8),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 8/2015, vedtaget af Kommissionen den 19. oktober 2015 (COM(2015)0545),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 8/2015, vedtaget af Rådet den 10. november 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0337/2015),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 vedrører en revision af overslaget over de traditionelle egne indtægter (toldafgifter), opførelse på budgettet af den resterende del af saldiene fra moms og BNI i 2014 og opførelse på budgettet af saldiene fra moms og BNI i 2015;

B.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 også ajourfører overslaget over andre indtægter;

C.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 endvidere lægger op til en reduktion på 123 474 EUR af både forpligtelses- og betalingsbevillinger i budgettet for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse;

D.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 medfører et fald i BNI-bidraget fra medlemsstaterne på 9,4 mia. EUR;

1.  noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 som forelagt af Kommissionen og Rådets holdning hertil;

2.  bemærker, at forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 med alle dets komponenter medfører et fald på 9 403,4 mio. EUR i medlemsstaternes bidrag til Unionens budget;

3.  understreger, at betydelige yderligere finansielle midler er nødvendige for at afhjælpe den nuværende flygtningekrise;

4.  bemærker, at medlemsstaternes økonomiske tilsagn til Afrika-trustfonden, Syrien-trustfonden og de FN-organer, der bistår flygtninge, som blev bekræftet på ny på det uformelle møde mellem EU's stats- og regeringschefer om migration den 23. september 2015, på Det Europæiske Råd den 15. oktober 2015 og på Vallettatopmødet den 11.-12. november 2015, endnu ikke er blevet opfyldt; beklager, at medlemsstaterne ifølge tal fra Kommissionen manglede at tilvejebringe 2,3 mia. EUR i begyndelsen af november 2015;

5.  bemærker, at det vil blive nødvendigt med en yderligere finansiel indsats for at yde humanitær bistand langs med transitruterne og håndtere de udfordringer, som modtagelsen af et hidtil uset antal flygtninge i europæiske byer og regioner er forbundet med;

6.  beklager dybt, at der ikke kunne findes noget solidt kompromis om at anvende det tilbageførte beløb fra forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 til at afhjælpe flygtningekrisen; forventer ikke desto mindre, at medlemsstaterne fuldt ud vil opfylde deres tidligere indgåede forpligtelser;

7.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 8/2015;

8.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 8/2015 er endeligt vedtaget, og at drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 69 af 13.3.2015, s. 1.
(3) EUT L 190 af 17.7.2015, s. 1.
(4) EUT L 261 af 7.10.2015.
(5) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(6) EUT L 103 af 22.4.2015, s. 1.
(7) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(8) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik