Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2269(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0337/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0337/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0404

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 395kWORD 73k
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015: Ίδιοι πόροι και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Ίδιοι πόροι και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.1/2015 όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 28 Απριλίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 2/2015, αριθ. 3/2015, αριθ. 4/2015 και αριθ. 5/2015 που εγκρίθηκαν οριστικά στις 7 Ιουλίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 6/2015 και αριθ. 7/2015 που εγκρίθηκαν οριστικά στις 14 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Οκτωβρίου 2015 (COM(2015)0545),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 10 Νοεμβρίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0337/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015 αφορά αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (τελωνειακοί δασμοί), την εγγραφή στον προϋπολογισμό των υπολοίπων ΦΠΑ και ΑΕΕ 2014 και την εγγραφή στον προϋπολογισμό των υπολοίπων ΦΠΑ και ΑΕΕ 2015·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015 επικαιροποιεί επίσης την πρόβλεψη για τα λοιπά έσοδα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015 προβλέπει επίσης μείωση ύψους 123 474 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015 οδηγεί σε μείωση των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και ανέρχονται σε 9,4 δισεκατομμύρια EUR·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή, και της θέσης του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.  σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015, σε όλα τα στοιχεία του, έχει ως συνέπεια μείωση των εισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 9 403,4 εκατομμύρια EUR·

3.  υπογραμμίζει ότι χρειάζονται σημαντικά πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης·

4.  σημειώνει ότι οι υποσχέσεις των κρατών μελών για χρηματοδότηση του Καταπιστευματικού Ταμείου για την Αφρική, του Καταπιστευματικού Ταμείου για τη Συρία και των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη των προσφύγων, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν εκ νέου κατά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για τη μετανάστευση της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου 2015, και κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 11-12 Νοεμβρίου 2015 στη Βαλέτα, δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, τα κράτη μέλη υστερούσαν κατά 2,3 δισεκατομμύρια EUR στις αρχές Νοεμβρίου 2015·

5.  σημειώνει ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω χρηματοδοτικές προσπάθειες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας κατά μήκος των οδών διαμετακόμισης και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η υποδοχή του πρωτοφανούς αριθμού προσφύγων στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης·

6.  εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να επιτευχθεί κανένας βιώσιμος συμβιβασμός στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής σχετικά με την χρήση των επανεισροών από το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015 για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης· αναμένει ωστόσο ότι τα κράτη μέλη θα τηρήσουν πλήρως τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους·

7.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 69 της 13.3.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ L 190 της 17.7.2015, σ. 1.
(4) ΕΕ L 261 της 7.10.2015.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(6) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(7) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(8) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου