Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2269(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0337/2015

Esitatud tekstid :

A8-0337/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2015 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0404

Vastuvõetud tekstid
PDF 245kWORD 64k
Kolmapäev, 25. november 2015 - Strasbourg
Paranduseelarve projekt nr 8/2015 – omavahendid ja Euroopa Andmekaitseinspektor
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 8/2015: „Omavahendid ja Euroopa Andmekaitseinspektor” kohta (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2014(2),

–  võttes arvesse paranduseelarvet nr 1/2015, mis võeti lõplikult vastu 28. aprillil 2015(3),

–  võttes arvesse paranduseelarveid nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 ja nr 5/2015, mis võeti lõplikult vastu 7. juulil 2015(4),

–  võttes arvesse paranduseelarveid nr 6/2015 ja nr 7/2015, mis võeti lõplikult vastu 14. oktoobril 2015,

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(5),

–  võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 2015. aasta määrust (EL, Euratom) 2015/623, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(6),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(7),

–  võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(8),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 8/2015, mille komisjon võttis vastu 19. oktoobril 2015 (COM(2015)0545),

–  võttes arvesse 10. novembril 2015 vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 8/2015 kohta (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0337/2015),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 8/2015 puudutab traditsiooniliste omavahendite (tollimaksude) prognoosi korrigeerimist, 2014. aasta käibemaksupõhiste ja kogurahvatulul põhinevate saldode ülejäägi eelarvestamist ning 2015. aasta käibemaksupõhiste ja kogurahvatulul põhinevate saldode eelarvestamist;

B.  arvestades, et paranduseelarve projektiga nr 8/2015 ajakohastatakse ka muude tulude prognoosi;

C.  arvestades, et paranduseelarve projektiga nr 8/2015 nähakse lisaks ette Euroopa Andmekaitseinspektori eelarve vähendamine nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute osas 123 474 euro võrra;

D.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 8/2015 tulemusena vähendatakse liikmesriikide kogurahvatulul põhinevaid osamakseid 9,4 miljardi euro võrra;

1.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 8/2015 ja nõukogu seisukoha selle kohta;

2.  märgib, et paranduseelarve projekti nr 8/2015 kui terviku mõjul vähendatakse liikmesriikide osamakseid liidu eelarvesse 9,4034 miljardi euro ulatuses;

3.  rõhutab, et praeguse pagulaskriisi käsitlemiseks on vaja olulisi täiendavaid rahalisi vahendeid;

4.  märgib, et Aafrika jaoks loodud hädaolukorra usaldusfondi, Süüria taastamise usaldusfondi ja pagulasi toetavate ÜRO agentuuridega seotud liikmesriikide rahalised kohustused, mida kinnitati taas ELi riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul rändeteemalisel kohtumisel 23. septembril 2015, 15. oktoobril 2015 kokku tulnud Euroopa Ülemkogul ning 11.–12. novembril 2015 toimunud Valletta tippkohtumisel, ei ole veel täidetud; taunib asjaolu, et komisjoni andmetel olid liikmesriigid 2015. aasta novembri alguse seisuga hilinenud 2,3 miljardi euroga;

5.  märgib, et vaja on teha täiendavaid rahalisi pingutusi humanitaarabi osutamiseks transiiditeedel ning selleks, et tulla toime probleemidega, mida põhjustab Euroopa linnades ja piirkondades enneolematu arvu põgenike vastuvõtt;

6.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et lepitusmenetluse käigus ei suudetud saavutada selget kompromissi selle osas, et kasutada paranduseelarve projektiga nr 8/2015 tagasimakstavaid vahendeid pagulaskriisi käsitlemiseks; eeldab sellegipoolest, et liikmesriigid täidavad täielikult oma varasemaid kohustusi;

7.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 8/2015 kohta heaks;

8.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 8/2015 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 69, 13.3.2015, lk 1.
(3) ELT L 190, 17.7.2015, lk 1.
(4) ELT L 261, 7.10.2015.
(5) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(6) ELT L 103, 22.4.2015, lk 1.
(7) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(8) ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika