Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2269(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0337/2015

Pateikti tekstai :

A8-0337/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2015 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0404

Priimti tekstai
PDF 327kWORD 70k
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projektas. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projekto. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2014 m. gruodžio 17 d.(2),

–  atsižvelgdamas į Taisomąjį biudžetą Nr. 1/2015, galutinai priimtą 2015 m. balandžio 28 d.(3),

–  atsižvelgdamas į taisomuosius biudžetus Nr. 2/2015, 3/2015, 4/2015 ir 5/2015, galutinai priimtus 2015 m. liepos 7 d.(4),

–  atsižvelgdamas į taisomuosius biudžetus Nr. 6/2015 ir 7/2015, galutinai priimtus 2015 m. spalio 14 d.,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(5),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2015/623, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(7),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(8),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projektą, kurį Komisija priėmė 2015 m. spalio 19 d. (COM(2015)0545),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 10 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projekto (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0337/2015),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projekte tikslinamos tradicinių nuosavų išteklių (muitų) prognozės ir į biudžetą įtraukiama likusi 2014 m. ir 2015 m. PVM ir BNP likučių suma;

B.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projekte taip pat atnaujinamos kitų įplaukų prognozės;

C.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projekte numatoma 123 474 EUR sumažinti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno biudžetui skiriamus įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus;

D.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projektą valstybių narių įnašų, skaičiuojamų pagal bendrųjų nacionalinių pajamų dydį, suma sumažėja 9,4 mlrd. EUR,

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projektą ir į Tarybos poziciją dėl jo;

2.  pažymi, kad Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projekto, įskaitant visas jo sudėtines dalis, poveikis – valstybių narių įnašų į Sąjungos biudžetą sumažėjimas 9 403,4 mln. EUR suma;

3.  pabrėžia, kad siekiant įveikti dabartinę pabėgėlių krizę reikia daug papildomų finansinių lėšų;

4.  pažymi, kad dar neįvykdyti valstybių narių finansiniai įsipareigojimai Afrikos patikos fondui, Sirijos patikos fondui ir pabėgėliams paramą teikiančioms JT agentūroms, kurie buvo dar kartą patvirtinti per 2015 m. rugsėjo 23 d. neoficialų ES valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimą migracijos klausimais, per 2015 m. spalio 15 d. Europos Vadovų Tarybą ir per 2015 m. lapkričio 11–12 d. Valetos aukščiausiojo lygio susitikimą; apgailestauja, kad, remiantis Komisijos duomenimis, 2015 m. lapkričio mėn. valstybių narių neįvykdyti įsipareigojimai siekė 2,3 mlrd. EUR;

5.  pažymi, kad reikės tolesnių finansinių pastangų siekiant teikti humanitarinę pagalbą tranzito keliuose ir valdyti problemas, kurios kyla priimant beprecedentį pabėgėlių skaičių Europos miestuose ir regionuose;

6.  labai apgailestauja, kad per taikinimą nepavyko pasiekti tvirto kompromiso dėl Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projekto grįžtamųjų lėšų naudojimo pabėgėlių krizei įveikti; vis dėlto tikisi, kad valstybės narės visapusiškai laikysis savo ankstesnių įsipareigojimų;

7.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projekto;

8.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 8/2015 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 69, 2015 3 13, p. 1.
(3) OL L 190, 2015 7 17, p. 1.
(4) OL L 261, 2015 10 7.
(5) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(6) OL L 103, 2015 4 22, p. 1.
(7) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(8) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

Teisinė informacija - Privatumo politika