Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2269(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0337/2015

Texte depuse :

A8-0337/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2015 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0404

Texte adoptate
PDF 251kWORD 71k
Miercuri, 25 noiembrie 2015 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015: Resurse proprii - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015: Resurse proprii și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(1) al Consiliului, în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, adoptat definitiv la 17 decembrie 2014(2),

–  având în vedere bugetul rectificativ nr. 1/2015, adoptat definitiv la 28 aprilie 2015(3),

–  având în vedere bugetele rectificative nr. 2/2015, nr. 3/2015, nr. 4/2015 și nr. 5/2015, adoptate definitiv la 7 iulie 2015(4),

–  având în vedere bugetele rectificative nr. 6/2015 și nr. 7/2015, adoptate definitiv la 14 octombrie 2015,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(6),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(7),

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(8),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 adoptat de Comisie la 19 octombrie 2015 (COM(2015)0545),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 adoptată de Consiliu la 10 noiembrie 2015 și transmisă Parlamentului în aceeași zi (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0337/2015),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 se referă la o revizuire a previziunilor privind resursele proprii tradiționale (taxele vamale), includerea în buget a soldurilor TVA și VNB restante pe 2014 și includerea în buget a soldurilor TVA și VNB pe 2015;

B.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 actualizează și previziunile pentru alte venituri;

C.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 mai prevede, în plus, o reducere de 123 474 EUR în credite de angajament și de plată la bugetul Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

D.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 are drept consecință o reducere a contribuțiilor statelor membre bazate pe VNB de 9,4 miliarde EUR,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015, prezentat de Comisie, și de poziția Consiliului privind proiectul respectiv;

2.  observă că proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015, în toate elementele sale, are un impact de 9 403,4 de milioane EUR, reprezentând o reducere a contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii;

3.  subliniază că este nevoie de mijloace financiare suplimentare pentru a face față actualei crize a refugiaților;

4.  constată că angajamentele financiare ale statelor membre pentru Fondul fiduciar pentru Africa, Fondul fiduciar pentru Siria pentru agențiile ONU care sprijină refugiații, reconfirmate la reuniunea informală a Șefilor de stat sau de guvern din UE privind migrația din 23 septembrie 2015, la Consiliul European din 15 octombrie 2015 și la summitul de la Valletta din 11-12 noiembrie 2015 nu au fost încă onorate; regretă că, potrivit datelor Comisiei, statele membre aveau angajamente restante de 2,3 miliarde EUR la începutul lui noiembrie 2015;

5.  observă că vor fi necesare eforturi financiare suplimentare pentru a acorda asistență umanitară pe rutele de tranzit și a face față problemelor generate de primirea unui număr nemaiîntâlnit de refugiați în orașele și regiunile Europei;

6.  regretă profund că nu s-a putut ajunge la niciun compromis ferm la procedura de conciliere privind utilizarea restituirilor de la proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 pentru a răspunde crizei refugiaților; cu toate acestea, speră că statele membre își vor onora integral angajamentele anterioare;

7.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 8/2015 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 69, 13.3.2015, p. 1.
(3) JO L 190, 17.7.2015, p. 1.
(4) JO L 261, 7.10.2015.
(5) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(6) JO L 103, 22.4.2015, p. 1.
(7) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(8) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate