Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2269(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0337/2015

Predkladané texty :

A8-0337/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2015 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0404

Prijaté texty
PDF 257kWORD 71k
Streda, 25. novembra 2015 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2015 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2015 na rozpočtový rok 2015, vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2014(2),

–  so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015(3),

–  so zreteľom na opravné rozpočty č. 2/2015, č. 3/2015, č. 4/2015 a č. 5/2015 prijaté s konečnou platnosťou 7. júla 2015(4),

–  so zreteľom na opravné rozpočty č. 6/2015 a č. 7/2015 prijaté s konečnou platnosťou 14. októbra 2015,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(6),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(7),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(8),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 8/2015, ktorý prijala Komisia 19. októbra 2015 (COM(2015)0545),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2015, ktorú Rada prijala 10. novembra 2015 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  so zreteľom na člány 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0337/2015),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 sa týka revízie odhadov tradičných vlastných zdrojov (clá), zahrnutia zvyšných zostatkov DPH a HND za rok 2014 a zahrnutia zostatkov DPH a HND za rok 2015;

B.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 takisto obsahuje najnovšie odhady iných príjmov;

C.  keďže v návrhu opravného rozpočtu č. 8/2015 sa ďalej predpokladá zníženie rozpočtu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o 123 474 EUR, pokiaľ ide o viazané aj platobné rozpočtové prostriedky;

D.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 navrhuje zníženie príspevkov členských štátov založených na HND o 9,4 miliardy EUR;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 v podobe predloženej Komisiou a pozíciu Rady k nemu;

2.  konštatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 vo všetkých svojich častiach vedie k zníženiu príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie o 9 403, 4 miliónov EUR;

3.  zdôrazňuje, že na riešenie súčasnej utečeneckej krízy sú potrebné značné dodatočné finančné prostriedky;

4.  konštatuje, že členské štáty zatiaľ nesplnili svoje finančné prísľuby pre trustový fond pre Afriku, trustový fond pre Sýriu a agentúry OSN podporujúce utečencov, ktoré boli znovu potvrdené na neformálnom stretnutí hláv štátov a predsedov vlád EÚ venovanom migrácii z 23. septembra 2015, na zasadnutí Európskej rady z 15. októbra 2015 a na samite vo Vallette 11. – 12. novembra 2015; odsudzuje skutočnosť, že podľa údajov Komisie predstavovala na začiatku novembra 2015 výška nesplnených finančných prísľubov členských štátov 2,3 miliardy EUR;

5.  poznamenáva, že bude potrebné vyvinúť ďalšie finančné úsilie s cieľom poskytovať humanitárnu pomoc na tranzitných trasách a zvládať výzvy, ktoré predstavuje prijímanie bezprecedentného počtu utečencov v európskych mestách a regiónoch;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas zmierovacieho konania sa nepodarilo dosiahnuť definitívny kompromis v otázke využitia odlivu z návrhu opravného rozpočtu č. 8/2015 na riešenie utečeneckej krízy; napriek tomu však očakáva, že členské štáty v plnej miere dodržia svoje predošlé záväzky;

7.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2015;

8.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 8/2015 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 190, 17.7.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 261, 7.10.2015.
(5) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(6) Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia