Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2269(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0337/2015

Ingivna texter :

A8-0337/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2015 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0404

Antagna texter
PDF 249kWORD 63k
Onsdagen den 25 november 2015 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 8/2015: egna medel och Europeiska datatillsynsmannen
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2015 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2015 för budgetåret 2015, egna medel och Europeiska datatillsynsmannen (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, slutgiltigt antagen den 17 december 2014(2),

–  med beaktande av ändringsbudget nr 1/2015, slutgiltigt antagen den 28 april 2015(3),

–  med beaktande av ändringsbudgetarna nr 2/2015, 3/2015, 4/2015 och 5/2015, slutgiltigt antagna den 7 juli 2015(4),

–  med beaktande av ändringsbudgetarna nr 6/2015 och 7/2015, slutgiltigt antagna den 14 oktober 2015,

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(5),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2015/623 av den 21 april 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(6),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(7),

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(8),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 8/2015 som kommissionen antog den 19 oktober 2015 (COM(2015)0545),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 8/2015 som rådet antog den 10 november 2015 och översände till Europaparlamentet samma dag (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0337/2015), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 8/2015 avser en översyn av prognoserna för traditionella egna medel (tullavgifter), införande i budgeten av återstoden av moms- och BNI-saldona för 2014 och av moms- och BNI-saldona för 2015.

B.  Förslaget till ändringsbudget nr 8/2015 omfattar också en uppdatering av övriga inkomster.

C.  Förslaget till ändringsbudget nr 8/2015 omfattar dessutom en minskning med 123 474 EUR i både åtagande- och betalningsbemyndiganden i Europeiska datatillsynsmannens budget.

D.  Förslaget till ändringsbudget nr 8/2015 innebär en minskning av de BNI-baserade bidragen från medlemsstaterna med 9,4 miljarder EUR.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 8/2015, som lagts fram av kommissionen, och rådets ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet konstaterar att förslaget till ändringsbudget nr 8/2015, till alla delar, innebär att medlemsstaternas bidrag till unionens budget minskar med 9 403,4 miljoner EUR.

3.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt med betydande ytterligare ekonomiska resurser för att hantera den nuvarande flyktingkrisen.

4.  Europaparlamentet noterar att medlemsstaternas utfästelser om ekonomiskt stöd till förvaltningsfonden för Afrika, förvaltningsfonden för Syrien och till de FN-organ som ger stöd till flyktingar, som bekräftades på nytt vid det informella mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer om migration den 23 september 2015, vid Europeiska rådets möte den 15 oktober 2015 och vid toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015, ännu inte har uppfyllts. Parlamentet beklagar att medlemsstaterna enligt kommissionens uppgifter i början av november 2015 låg efter med betalningar på 2,3 miljarder EUR.

5.  Europaparlamentet noterar att ytterligare ekonomiska insatser kommer att krävas för att tillhandahålla humanitärt bistånd längs transitvägarna och för att hantera de utmaningar som mottagandet av ett aldrig tidigare skådat antal flyktingar i Europas städer och regioner innebär.

6.  Europaparlamentet beklagar djupt att ingen fast kompromiss kunde nås under förlikningen om att använda återförda medel från förslaget till ändringsbudget nr 8/2015 för att hantera flyktingkrisen. Parlamentet förväntar sig dock att medlemsstaterna till fullo infriar sina tidigare åtaganden.

7.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 8/2015.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 8/2015 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2015, s. 1.
(3) EUT L 190, 17.7.2015, s. 1.
(4) EUT L 261, 7.10.2015.
(5) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(6) EUT L 103, 22.4.2015, s. 1.
(7) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(8) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy