Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2264(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0336/2015

Внесени текстове :

A8-0336/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0405

Приети текстове
PDF 484kWORD 74k
Сряда, 25 ноември 2015 г. - Страсбург
Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки за преодоляване на кризата с бежанците
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки за преодоляване на кризата с бежанците в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1), и по-специално член 11 от него,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 12 от него,

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет от Комисията на 24 юни 2015 г. (COM(2015)0300), изменен с Писма за внасяне на корекции № 1/2016 (COM(2015)0317) и № 2/2016 (COM(2015)0513),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приета от Съвета на 4 септември 2015 г. и предадена на Парламента на 17 септември 2015 г. (11706/2015 – C8–0274/2015),

—  като взе предвид своята позиция относно проекта на общ бюджет за 2016 г., приета на 28 октомври 2015 г.(4),

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 14 ноември 2015 г. (14195/2015 – C8‑0353/2015),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0336/2015),

А.  като има предвид, че след като бяха разгледани всички възможности за преразпределение на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 и функция 4, изглежда необходимо да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост за бюджетните кредити за поети задължения,

Б.  като има предвид, че Комисията е предложила да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането в общия бюджет на Съюза за финансовата 2016 година над тавана по функция 3 с 1504 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения за финансиране на мерки по европейската програма за миграция;

В.  като има предвид, че в допълнение към окончателната сума в размер на 1506 милиона евро над тавана по функция 3, помирителният комитет, свикан във връзка с бюджета за 2016 г., одобри предложението на делегацията на Парламента за допълнително мобилизиране на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 24 милиона евро над тавана по функция 4 с цел справяне с външното измерение на предизвикателствата, произтичащи от кризата с бежанците;

Г.  като има предвид, че общият размер на средствата по Инструмента за гъвкавост за финансовата 2016 година, което включва неизползваните суми от финансовите 2014 и 2015 години, следователно е напълно изчерпан;

1.  Отбелязва, че таваните за 2016 г. за функция 3 и функция 4 не позволяват адекватно финансиране на спешни мерки в областта на миграцията и бежанците;

2.  Ето защо е съгласен с мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 1530 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

3.  Освен това изразява съгласие с предложеното разпределение на съответстващите бюджетни кредити за плащания в размер на 734,2 милиона евро през 2016 г., 654,2 милиона евро през 2017 г., 83 милиона евро през 2018 г. и 58,6 милиона евро през 2019 г.;

4.  Отново заявява, че мобилизирането на този инструмент, както е предвидено в член 11 от Регламента за МФР, показва още веднъж жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза; отбелязва, че тези допълнителни бюджетни кредити са възможни единствено благодарение на пренасянето на неизползваните суми от Инструмента за гъвкавост за финансовите 2014 и 2015 години; подчертава, че никаква сума няма да бъде пренесена към финансовата 2017 година, като по този начин всяко мобилизиране на Инструмента за гъвкавост бъде ограничено до неговия годишен таван от 471 милиона евро (по цени от 2011 г.);

5.  Отново изразява дългогодишната си позиция, че независимо от възможността за мобилизиране на бюджетни кредити за плащания за конкретни бюджетни редове чрез Инструмента за гъвкавост без предварително мобилизиране на бюджетни кредити за поети задължения, плащания, произтичащи от поетите задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните;

6.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0376.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки за преодоляване на кризата с бежанците

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2016/253.)

Правна информация - Политика за поверителност