Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2264(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0336/2015

Předložené texty :

A8-0336/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2015 - 9.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0405

Přijaté texty
PDF 427kWORD 71k
Středa, 25. listopadu 2015 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize podle bodu 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a zejména na článek 11 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014‒2020(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 12 této dohody,

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který přijala Komise dne 24. června 2015 (COM(2015)0300), ve znění návrhů na změnu č. 1/2016 (COM(2015)0317) a 2/2016 (COM(2015)0513),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který přijala Rada dne 4. září 2015 a postoupila Evropskému parlamentu dne 17. září 2015 (11706/2015 – C8–0274/2015),

–  s ohledem na svůj postoj k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2016 přijatý dne 28. října 2015(4),

–  s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 14. listopadu 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0336/2015),

A.  vzhledem k tomu, že po prozkoumání všech možností pro přerozdělení prostředků na závazky v rámci okruhů 3 a 4 se zdá být nutné uvolnit prostředky na závazky z nástroje pružnosti;

B.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby doplnila financování souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2016 nad rámec stropu okruhu 3 o 1 504 milionů EUR v prostředcích na závazky na financování opatření v rámci Evropského programu pro migraci;

C.  vzhledem k tomu, že kromě konečné částky 1 506 milionů EUR nad rámec stropu okruhu 3 dohodovací výbor svolaný k projednávání rozpočtu na rok 2016 souhlasil s návrhem delegace Parlamentu uvolnit z nástroje pružnosti další částku ve výši 24 milionů EUR nad rámec stropu okruhu 4 s cílem řešit vnější rozměr problémů, které vyvolává uprchlická krize;

D.  vzhledem k tomu, že celková částka nástroje pružnosti na rozpočtový rok 2016, která zahrnuje nevyužité prostředky z rozpočtových roků 2014 a 2015, je tím plně vyčerpána;

1.  konstatuje, že stropy okruhů 3 a 4 na rok 2016 neumožňují odpovídajícím způsobem financovat naléhavá opatření v oblasti migrace a uprchlíků;

2.  souhlasí proto s tím, aby byly z nástroje pružnosti uvolněny prostředky ve výši 1 530 milionů EUR v prostředcích na závazky;

3.  souhlasí dále s navrhovaným přidělením odpovídajících prostředků na platby ve výši 734,2 milionu EUR v roce 2016, 654,2 milionu EUR v roce 2017, 83 milionů EUR v roce 2018 a 58,6 milionu EUR v roce 2019;

4.  opakuje, že uvolnění prostředků z tohoto nástroje v souladu s článkem 11 nařízení o VFR znovu dokazuje, že je klíčové, aby byl rozpočet Unie flexibilnější; poznamenává, že tyto dodatečné prostředky je možné získat pouze díky převodu nepoužitých prostředků z nástroje pružnosti z rozpočtových roků 2014 a 2015; zdůrazňuje, že do rozpočtového roku 2017 nebude převedena žádná částka, a jakékoli uvolňování prostředků z nástroje pružnosti tak bude omezeno na jeho roční strop ve výši 471 milionů EUR (v cenách roku 2011);

5.  opakuje svůj dlouhodobý postoj, že – aniž by byla dotčena možnost uvolnit prostředky na platby pro specifické rozpočtové položky prostřednictvím nástroje pružnosti bez předchozího uvolnění prostředků na závazky – prostředky na platby vyplývající z prostředků na závazky, které byly dříve uvolněny prostřednictvím nástroje pružnosti, mohou být započítávány pouze nad rámec stropů;

6.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2015)0376.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2016/253.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí