Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2264(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0336/2015

Indgivne tekster :

A8-0336/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/11/2015 - 9.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0405

Vedtagne tekster
PDF 339kWORD 66k
Onsdag den 25. november 2015 - Strasbourg
Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af flygtningekrisen
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af flygtningekrisen i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1), særlig artikel 11,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 12,

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, vedtaget af Kommissionen den 24. juni 2015 (COM(2015)0300) som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2016 (COM(2015)0317) og nr. 2/2016 (COM(2015)0513),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, vedtaget af Rådet den 4. september 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 17. september 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  der henviser til sin holdning om forslag til det almindelige budget for 2016, vedtaget den 28. oktober 2015(4),

–  der henviser til den fælles udkast, der blev godkendt af Forligsudvalget den 14. november 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0336/2015),

A.  der henviser til, at det efter undersøgelse af alle muligheder for at omfordele forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 3 og 4 har vist sig nødvendigt at anvende fleksibilitetsinstrumentet til forpligtelsesbevillingerne;

B.  der henviser til, at Kommissionen havde foreslået at anvende fleksibilitetsinstrumentet til at supplere finansieringen fra Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2016 ud over loftet for udgiftsområde 3 med 1 504 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til at finansiere foranstaltninger under den europæiske dagsorden for migration;

C.  der henviser til, at Forligsudvalget, der var indkaldt med henblik på 2016-budgettet, ud over det endelige beløb på 1 506 mio. EUR ud over loftet for udgiftsområde 3, godkendte forslaget fra Parlamentets delegation om en yderligere anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet med 24 mio. EUR ud over loftet for udgiftsområde 4 for at behandle udfordringernes eksterne dimension, som flygtningekrisen har skabt;

D.  der henviser til, at det samlede beløb fra fleksibilitetsinstrumentet for regnskabsåret 2016, som omfatter de uudnyttede beløb fra regnskabsårene 2014 og 2015, derfor er fuldt opbrugt;

1.  bemærker, at 2016-lofterne for udgiftsområde 3 og 4 ikke giver mulighed for en passende finansiering af hasteforanstaltninger på migrations- og flygtningeområdet;

2.  er derfor enig i anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 1 530 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger;

3.  tilslutter sig desuden den foreslåede fordeling af de tilsvarende betalingsbevillinger på 734,2 mio. EUR i 2016, 654,2 mio. EUR i 2017, 83 mio. EUR i 2018 og 58,6 mio. EUR i 2019;

4.  gentager, at anvendelsen af dette instrument, som fastsat i artikel 11 i FFR-forordningen, endnu en gang understreger, hvor afgørende nødvendigt det er, at Unionens budget er mere fleksibelt; bemærker, at disse yderligere bevillinger kun er mulige takket være fremførsel af uudnyttede beløb fra fleksibilitetsinstrumenterne for regnskabsårene 2014 og 2015; understreger, at intet beløb vil blive fremført til regnskabsåret 2017, hvilket begrænser anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet op til dets årlige loft på 471 mio. EUR (2011-priser);

5.  gentager sin mangeårige holdning, at med forbehold af muligheden for at anvende betalingsbevillinger til specifikke budgetposter via fleksibilitetsinstrumentet uden forudgående mobilisering af forpligtelser, kan betalinger, der følger af forpligtelser, som tidligere er mobiliseret gennem fleksibilitetsinstrumentet, kun medregnes ud over lofterne;

6.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

7.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT L 103 af 22.4.2015, s. 1.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0376.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af flygtningekrisen

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/253.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik