Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2264(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0336/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0336/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0405

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 416kWORD 74k
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη λήψη άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, σύμφωνα με το σημείο 12 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 12,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2015 (COM(2015)0300), όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2016 (COM(2015)0317) και αριθ. 2/2016 (COM(2015)0513),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού του 2016, που εγκρίθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 14 Νοεμβρίου 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0336/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξέταση όλων των δυνατοτήτων ανακατανομής των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 3 και του τομέα 4, κρίνεται αναγκαία η κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε προτείνει να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός ευελιξίας, προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 πέραν του ανωτάτου ορίου του τομέα 3 με ποσό ύψους 1 504 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον του τελικού ποσού ύψους 1 506 εκατομμυρίων EUR πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 3, η επιτροπή συνδιαλλαγής που συνήλθε στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού του 2016 ενέκρινε την πρόταση της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για περαιτέρω κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας κατά 24 εκατομμύρια EUR πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 4, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση των προκλήσεων που θέτει η προσφυγική κρίση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ποσό του μηχανισμού ευελιξίας για το οικονομικό έτος 2016, το οποίο περιλαμβάνει τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά των οικονομικών ετών 2014 και 2015, έχει, επομένως, πλήρως εξαντληθεί·

1.  σημειώνει ότι τα ανώτατα όρια του 2016 για τον τομέα 3 και τον τομέα 4 δεν επιτρέπουν την επαρκή χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης και των προσφύγων·

2.  συμφωνεί επομένως με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για ποσό ύψους 1 530 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

3.  συμφωνεί, επιπλέον, με την προτεινόμενη κατανομή των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών ύψους 734,2 εκατομμυρίων EUR το 2016, 654,2 εκατομμυρίων EUR το 2017, 83 εκατομμυρίων EUR το 2018 και 58,6 εκατομμυρίων EUR το 2019·

4.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μηχανισμού αυτού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού ΠΔΠ, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την κρίσιμη ανάγκη να δοθεί περισσότερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι αυτές οι πρόσθετες πιστώσεις είναι μόνο δυνατές χάρη στη μεταφορά των μη χρησιμοποιηθέντων ποσών των μηχανισμών ευελιξίας από τα οικονομικά έτη 2014 και 2015· υπογραμμίζει ότι κανένα ποσό δεν θα μεταφερθεί στο οικονομικό έτος 2017, γεγονός που θα περιορίσει την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας στο ετήσιο ανώτατο όριό του των 471 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011)·

5.  επαναλαμβάνει την προ πολλού παγιωμένη άποψή του ότι, με την επιφύλαξη της δυνατότητας να κινητοποιούνται πιστώσεις πληρωμών για ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού με τη χρήση του μηχανισμού ευελιξίας, χωρίς προηγούμενες κινητοποιήσεις σε αναλήψεις υποχρεώσεων, οι πληρωμές που απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες είχαν κινητοποιηθεί σε προγενέστερο στάδιο με χρήση του μηχανισμού ευελιξίας μπορούν να υπολογίζονται μόνον πάνω από τα ανώτατα όρια·

6.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0376.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη λήψη άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2016/253.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου