Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2264(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0336/2015

Esitatud tekstid :

A8-0336/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2015 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0405

Vastuvõetud tekstid
PDF 248kWORD 64k
Kolmapäev, 25. november 2015 - Strasbourg
Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12 (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0514 – C8‑0308/2015),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(1), eriti selle artiklit 11,

–  võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 2015. aasta määrust (EL, Euratom) 2015/623, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 12,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti, mille komisjon võttis vastu 24. juunil 2015. aastal (COM(2015)0300) ning mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega nr 1/2016 (COM(2015)0317) ja nr 2/2016 (COM(2015)0513),

–  võttes arvesse 4. septembril 2015. aastal vastu võetud ja 17. septembril 2015. aastal Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta (11706/2015 – C8‑0274/2015),

–  võttes arvesse oma 28. oktoobril 2015. aastal vastu võetud seisukohta(4) 2016. aasta üldeelarve projekti kohta,

–  võttes arvesse lepituskomitees 14. novembril 2015. aastal heaks kiidetud ühist teksti (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0336/2015),

A.  arvestades, et olles uurinud kõiki võimalusi jaotada kulukohustuste assigneeringud rubriigi 3 ja rubriigi 4 raames ümber, näib olevat vajalik võtta kulukohustuste assigneeringute jaoks kasutusele paindlikkusinstrument;

B.  arvestades, et komisjon tegi ettepaneku võtta kasutusele paindlikkusinstrument, et täiendada Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarves ette nähtud rahastamist üle rubriigi 3 ülemmäära 1504 miljoni euroga kulukohustuste assigneeringutes, et rahastada meetmeid Euroopa rände tegevuskava raames;

C.  arvestades, et lisaks lõppsummale 1506 miljonit eurot üle rubriigi 3 ülemmäära nõustus 2016. aasta eelarve küsimuses kokku kutsutud lepituskomitee Euroopa Parlamendi delegatsiooni ettepanekuga võtta paindlikkusinstrumendi raames täiendavalt kasutusele 24 miljonit eurot üle rubriigi 4 ülemmäära, et käsitleda pagulaskriisi esitatavate väljakutsete välismõõdet;

D.  arvestades, et paindlikkusinstrumendi eelarveaastaks 2016 ette nähtud kogusumma, mis hõlmab eelarveaastate 2014 ja 2015 kasutamata jäänud summasid, on sellega täielikult ära kasutatud;

1.  märgib, et 2016. aastaks kehtestatud rubriikide 3 ja 4 ülemmäärad ei võimalda asjakohaselt rahastada kiireloomulisi meetmeid rände- ja pagulasvaldkonnas;

2.  nõustub sellepärast paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega summas 1530 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutes;

3.  nõustub lisaks vastavate maksete assigneeringute välja pakutud jaotusega: 734,2 miljonit eurot 2016. aastal, 654,2 miljonit eurot 2017. aastal, 83 miljonit eurot 2018. aastal ja 58,6 miljonit eurot 2019. aastal;

4.  kordab, et kõnealuse instrumendi kasutuselevõtt, nagu on ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklis 11, näitab veel kord tungivat vajadust liidu eelarve suurema paindlikkuse järele; märgib, et need lisaassigneeringud on võimalikud ainult tänu eelarveaastate 2014 ja 2015 paindlikkusinstrumendi kasutamata jäänud summade ülekandmisele; rõhutab, et eelarveaastasse 2017 summasid üle ei kanta ja seetõttu piirdub paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtt selle aastase ülemmääraga 471 miljonit eurot (2011. aasta hindades);

5.  kordab oma pikka aega püsinud seisukohta, et ilma et see piiraks võimalust võtta maksete assigneeringuid konkreetsete eelarveridade jaoks paindlikkusinstrumendi kaudu kasutusele kulukohustusi eelnevalt kasutusele võtmata, saab varem paindlikkusinstrumendi kaudu kasutusele võetud kulukohustustest tulenevaid makseid arvestada ainult väljaspool ülemmäärasid;

6.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

7.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(2) ELT L 103, 22.4.2015, lk 1.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0376.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2016/253).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika