Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2264(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0336/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0336/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2015 - 9.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0405

Hyväksytyt tekstit
PDF 243kWORD 64k
Keskiviikko 25. marraskuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Joustovälineen varojen käyttöönotto pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 12 kohdan mukaisesti (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  ottavat huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 21. huhtikuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/623(2),

–  ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 12 kohdan,

–  ottaa huomioon komission 24. kesäkuuta 2015 antaman esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (COM(2015)0300), sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 (COM(2015)0317) ja 2/2016 (COM(2015)0513),

–  ottaa huomioon neuvoston 4. syyskuuta 2015 vahvistaman ja 17. syyskuuta 2015 parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2015 hyväksymänsä kannan(4) esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016,

–  ottaa huomioon sovittelukomitean 14. marraskuuta 2015 hyväksymän yhteisen tekstin (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0336/2015),

A.  katsoo, että kun kaikki mahdollisuudet maksusitoumusmäärärahojen uudelleen kohdentamiseen otsakkeiden 3 ja 4 sisällä on tutkittu, joustovälineestä on aiheellista ottaa käyttöön maksusitoumusmäärärahoja;

B.  ottaa huomioon, että komissio oli ehdottanut 1 504 miljoonan euron käyttöön ottamista joustovälineestä otsakkeen 3 enimmäismäärän ylittävinä maksusitoumusmäärärahoina, jotta täydennetään Euroopan unionin varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon otettua rahoitusta Euroopan muuttoliikeagendan alalla toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi;

C.  ottaa huomioon, että sen lisäksi, että vuoden 2016 talousarviota käsittelevässä sovittelukomiteassa sovittiin lopullisesta otsakkeen 3 enimmäismäärän ylittävästä 1 506 miljoonan euron määrästä, siellä päästiin myös yhteisymmärrykseen parlamentin valtuuskunnan ehdotuksesta ottaa joustovälineestä käyttöön otsakkeen 4 enimmäismäärän ylittävä 24 miljoonan euron määrä, jotta voidaan hoitaa pakolaiskriisin aiheuttamien haasteiden ulkoista ulottuvuutta;

D.  ottaa huomioon, että joustovälineen varainhoitovuoden 2016 kokonaismäärä, joka sisältää käyttämättä jääneet määrät varainhoitovuosilta 2014 ja 2015, on näin ollen käytetty täysin loppuun;

1.  panee merkille, että otsakkeiden 3 ja 4 vuoden 2016 enimmäismäärän puitteissa ei ole mahdollista rahoittaa asianmukaisesti kiireellisiä toimenpiteitä muuttoliike- ja pakolaisasioiden alalla;

2.  hyväksyy sen vuoksi 1 530 miljoonan euron käyttöönoton joustovälineestä maksusitoumusmäärärahoina;

3.  hyväksyy myös ehdotetun vastaavien maksumäärärahojen jakamisen siten, että ne ovat 734,2 miljoonaa euroa vuonna 2016, 654,2 miljoonaa euroa vuonna 2017, 83 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 58,6 miljoonaa euroa vuonna 2019;

4.  toistaa, että kyseisen välineen varojen käyttöön ottaminen rahoituskehysasetuksen 11 artiklan mukaisesti tuo jälleen kerran esiin sen, että unionin talousarviossa tarvitaan ehdottomasti enemmän joustavuutta; toteaa, että nämä lisämäärärahat ovat mahdollisia ainoastaan siitä syystä, että joustovälineen varainhoitovuosien 2014 ja 2015 käyttämättä jääneet määrät on siirretty; korostaa, että varainhoitovuodelle 2017 ei siirretä varoja, mikä rajoittaa joustovälineen käyttöön ottamisen sen vuotuiseen enimmäismäärään eli 471 miljoonaan euroon (vuoden 2011 hintoina);

5.  toteaa olleensa jo pitkään sitä mieltä, että joustovälineellä aiemmin käyttöön otetuista sitoumuksista aiheutuvat maksut on laskettava yli enimmäismäärien, rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta ottaa joustovälineen avulla käyttöön maksumäärärahoja tiettyjä budjettikohtia varten tekemättä ensin sitoumuksia;

6.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

7.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2)EUVL L 103, 22.4.2015, s. 1.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0376.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

joustovälineen varojen käyttöönotosta pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2016/253.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö