Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2264(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0336/2015

Pateikti tekstai :

A8-0336/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2015 - 9.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0405

Priimti tekstai
PDF 347kWORD 72k
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Lankstumo priemonės mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktą (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), ypač į jo 11 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2015/623, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 12 punktą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą, kurį Komisija priėmė 2015 m. birželio 24 d. (COM(2015)0300), iš dalies pakeistą taisomaisiais raštais Nr. 1/2016 (COM(2015)0317) ir Nr. 2/2016 (COM(2015)0513),

–  atsižvelgdamas į poziciją dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kurią Taryba priėmė 2015 m. rugsėjo 4 d. ir perdavė Parlamentui 2015 m. rugsėjo 17 d. (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. spalio 28 d. priimtą poziciją(4) dėl 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto,

–  atsižvelgdamas į bendrą tekstą, kurį 2015 m. lapkričio 14 d. patvirtino Taikinimo komitetas (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0336/2015),

A.  kadangi, išnagrinėjus visas galimybes perskirstyti įsipareigojimų asignavimus pagal 3 ir 4 išlaidų kategorijas, paaiškėjo, kad reikia mobilizuoti lankstumo priemonę įsipareigojimų asignavimams suteikti;

B.  kadangi Komisija pasiūlė mobilizuoti lankstumo priemonę viršijant 3 išlaidų kategorijos viršutinę ribą ir finansavimą iš Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto papildyti 1 504 mln. EUR dydžio įsipareigojimų asignavimų suma priemonėms pagal Europos migracijos darbotvarkę finansuoti;

C.  kadangi dėl 2016 m. biudžeto sušauktas Taikinimo komitetas be galutinės 1 506 mln. EUR sumos viršijant 3 išlaidų kategorijos viršutines ribas pritarė Parlamento delegacijos pasiūlymui, kad lankstumo priemonės lėšos turėtų būti papildomai mobilizuotos 24 mln. EUR viršijant 4 išlaidų kategorijos viršutines ribas, siekiant imtis veiksmų, susijusių su problemų, kurias kelia pabėgėlių krizė, išorės aspektais;

D.  kadangi dėl to bendra 2016 finansiniams metams numatyta lankstumo priemonės lėšų suma, kuri apima nepanaudotas 2014 ir 2015 finansinių metų lėšas, yra visiškai išnaudota,

1.  pažymi, kad 2016 m. 3 ir 4 išlaidų kategorijų viršutinės ribos neleidžia tinkamai finansuoti neatidėliotinų priemonių migracijos ir pabėgėlių srityje;

2.  todėl sutinka, kad būtų mobilizuota 1 530 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma pagal lankstumo priemonę;

3.  be to, pritaria siūlymui skirti atitinkamus mokėjimų asignavimus, 2016 m. sudarysiančius 734,2 mln. EUR, 2017 m. – 654,2 mln. EUR, 2018 m. – 83 mln. EUR, o 2019 m. – 58,6 mln. EUR;

4.  pakartoja, kad šios priemonės mobilizavimas, kaip numatyta DFP reglamento 11 straipsnyje, dar kartą parodo, jog labai svarbu, kad Sąjungos biudžetas būtų lankstesnis; pažymi, kad šiuos papildomus asignavimus buvo įmanoma numatyti tik perkėlus nepanaudotas 2014 ir 2015 finansinių metų lankstumo priemonės lėšas; pabrėžia, kad į 2017 finansinius metus nebus perkelta jokia suma, taigi bet koks lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas bus apribotas šios priemonės metinėmis 471 mln. EUR viršutinėmis ribomis (2011 m. kainomis);

5.  primena savo ilgalaikį požiūrį, kad, nedarant poveikio galimybei mokėjimų asignavimus panaudoti finansavimui pagal konkrečias biudžeto eilutes taikant lankstumo priemonę, prieš tai nenaudojant lėšų įsipareigojimams padengti, mokėjimai, kurie atsiranda dėl anksčiau taikant lankstumo priemonę padengtų įsipareigojimų, gali būti skaičiuojami tik virš viršutinių ribų;

6.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

7.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(2) OL L 103, 2015 4 22, p. 1.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0376.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl lankstumo priemonės mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2016/253.)

Teisinė informacija - Privatumo politika