Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2264(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0336/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0336/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 25/11/2015 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0405

Pieņemtie teksti
PDF 409kWORD 71k
Trešdiena, 2015. gada 25. novembris - Strasbūra
Elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 25. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi, saskaņā ar 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un jo īpaši tās 11. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 21. aprīļa Regulu (ES, Euratom) 2015/623, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 12. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 24. jūnijā (COM(2015)0300) un kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2016 (COM(2015)0317) un Nr. 2/2016 (COM(2015)0513),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2015. gada 4. septembrī un Eiropas Parlamentam nosūtīja 2015. gada 17. septembrī (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 28. oktobrī pieņemto nostāju par 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(4),

–  ņemot vērā Samierināšanas komitejas 2015. gada 14. novembrī apstiprināto kopīgo dokumentu (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0336/2015),

A.  tā kā pēc tam, kad ir tikušas izskatītas visas iespējas pārdalīt saistību apropriācijas 3. un 4. izdevumu kategorijā, tiek atzīts par nepieciešamu attiecībā uz saistību apropriācijām izmantot elastības instrumentu;

B.  tā kā Komisija ir ierosinājusi izmantot elastības instrumentu, lai papildinātu Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta finansējumu, par EUR 1504 miljoniem saistību apropriācijās pārsniedzot 3. izdevumu kategorijai noteikto maksimālo apjomu, lai finansētu pasākumus saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā;

C.  tā kā papildus galīgajai summai, kas par EUR 1506 miljoniem pārsniedza 3. izdevumu kategorijai noteikto maksimālo apjomu, saistībā ar 2016. gada budžetu sasauktā Samierināšanas komiteja atbalstīja Parlamenta delegācijas priekšlikumu par elastības instrumenta turpmāku izmantošanu, par EUR 24 miljoniem pārsniedzot 4. izdevumu kategorijai noteikto maksimālo apjomu, lai risinātu bēgļu krīzes radīto problēmu ārējo dimensiju;

D.  tā kā līdz ar to 2016. finanšu gadā elastības instrumentam paredzētā kopējā summa, kas ietver 2014. un 2015. finanšu gadā neizlietotos līdzekļus, ir pilnībā izsmelta,

1.  norāda, ka 2016. gadam paredzētais 3. un 4. izdevumu kategorijas maksimālais apjoms nenodrošina pietiekamus līdzekļus, lai varētu finansēt svarīgus un steidzamus pasākumus migrācijas un bēgļu jomā;

2.  tāpēc atbalsta elastības instrumenta izmantošanu EUR 1530 miljonu apmērā saistību apropriācijās;

3.  atbalsta arī ierosinājumu piešķirt attiecīgas maksājumu apropriācijas EUR 734,2 miljonu apmērā 2016. gadā, EUR 654,2 miljonu apmērā 2017. gadā, EUR 83 miljonu apmērā 2018. gadā un EUR 58,6 miljonu apmērā 2019. gadā;

4.  atkārtoti norāda, ka DFS regulas 11. pantā paredzētā elastības instrumenta izmantošana vēlreiz pierāda, cik būtiski ir Savienības budžetā nodrošināt lielāku elastīgumu; norāda, ka šīs papildu apropriācijas varēja piešķirt, tikai pateicoties iespējai pārnest neizlietotos līdzekļus no 2014. un 2015. finanšu gada elastības instrumenta; uzsver, ka nav līdzekļu, kurus pārnest uz 2017. finanšu gadu, līdz ar to nebūs iespējams pārsniegt elastības instrumentam noteikto maksimālo gada apjomu EUR 471 miljona apmērā (2011. gada cenās);

5.  atkārtoti pauž savu jau izsenis pausto nostāju, ka, neskarot iespēju maksājumu apropriācijas caur elastības instrumentu izmantot konkrētām budžeta pozīcijām bez iepriekšējas saistību apropriāciju paredzēšanas, maksājumi, kas izriet no iepriekš caur elastības instrumentu uzņemtām saistībām, var tikt iegrāmatoti tikai papildus maksimālajam apjomam;

6.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

7.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(2) OV L 103, 22.4.2015., 1. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0376.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2016/253.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika