Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2264(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0336/2015

Ingediende teksten :

A8-0336/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/11/2015 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0405

Aangenomen teksten
PDF 269kWORD 68k
Woensdag 25 november 2015 - Straatsburg
Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 25 november 2015 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(1), en met name artikel 11,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2015/623 van 21 april 2015 tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 12,

–  gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, goedgekeurd door de Commissie op 24 juni 2015 (COM(2015)0300), als gewijzigd bij nota's van wijzigingen nr. 1/2016 (COM(2015)0317) en nr. 2/2016 (COM(2015)0513),

–  gezien het standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, vastgesteld door de Raad op 4 september 2015 en toegezonden aan het Europees Parlement op 17 september 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  gezien zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting 2016, vastgesteld op 28 oktober 2015(4),

–  gezien de door het bemiddelingscomité op 14 november 2015 goedgekeurde gemeenschappelijke tekst (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0336/2015),

A.  overwegende dat het, na alle mogelijkheden voor een herschikking van vastleggingskredieten binnen rubriek 3 en 4 te hebben onderzocht, nodig is middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen ten behoeve van vastleggingskredieten;

B.  overwegende dat de Commissie had voorgesteld middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen ter aanvulling van de financiering op de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2016 boven het maximum van rubriek 3 voor een bedrag van 1 504 miljoen EUR aan vastleggingskredieten ter financiering van maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda;

C.  overwegende dat, naast het definitieve bedrag van 1 506 miljoen EUR boven het maximum voor rubriek 3, het Bemiddelingscomité dat bijeen was in het kader van de begroting 2016 instemde met het voorstel van de delegatie van het Parlement om nog eens een bedrag uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen ter hoogte van 24 miljoen EUR boven het plafond van rubriek 4, voor het nemen van maatregelen in verband met de externe dimensie van de uitdagingen die de vluchtelingencrisis met zich meebrengt;

D.  overwegende dat het totaalbedrag van het flexibiliteitsinstrument voor het begrotingsjaar 2016, met inbegrip van de ongebruikte bedragen van de begrotingsjaren 2014 en 2015, daarmee volledig is gebruikt;

1.  wijst erop dat de maxima voor 2016 voor rubriek 3 en 4 geen ruimte bieden voor een adequate financiering van urgente maatregelen op het gebied van migratie en vluchtelingen;

2.  stemt er daarom mee in middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking te stellen voor een bedrag van 1 530 miljoen EUR aan vastleggingskredieten;

3.  stemt verder in met de voorgestelde toewijzing van de overeenkomstige betalingskredieten, te weten 734,2 miljoen EUR in 2016, 654,2 miljoen EUR in 2017, 83 miljoen EUR in 2018 en 58,6 miljoen EUR in 2019;

4.  herhaalt dat het gebruik van dit instrument, waar artikel 11 van de MFK-verordening in voorziet, eens te meer aantoont dat de begroting van de Unie absoluut flexibeler moet zijn; wijst erop dat de beschikbaarstelling van deze bijkomende kredieten slechts mogelijk is dankzij de overdracht van ongebruikte bedragen van het flexibiliteitsinstrument in de begrotingsjaren 2014 en 2015; benadrukt dat geen bedrag overgedragen zal worden naar het begrotingsjaar 2017, waarmee de beschikbaarstelling van bedragen uit het flexibiliteitsinstrument in 2017 beperkt zal blijven tot het jaarlijkse maximum van 471 miljoen EUR (in prijzen van 2011);

5.  herhaalt zijn traditionele standpunt dat, onverminderd de mogelijkheid om via het flexibiliteitsinstrument betalingskredieten voor specifieke begrotingslijnen beschikbaar te stellen zonder eerst middelen vast te leggen, de betalingen die voortvloeien uit eerder via het flexibiliteitsinstrument beschikbaar gestelde vastleggingskredieten alleen buiten de maxima kunnen worden geboekt;

6.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

7.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(2) PB L 103 van 22.4.2015, blz. 1.
(3) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(4) Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0376.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2016/253.)

Juridische mededeling - Privacybeleid