Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2264(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0336/2015

Teksty złożone :

A8-0336/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/11/2015 - 9.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0405

Teksty przyjęte
PDF 410kWORD 71k
Środa, 25 listopada 2015 r. - Strasburg
Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego zgodnie z pkt 12 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1), w szczególności jego art. 11,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 12,

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęty przez Komisję dnia 24 czerwca 2015 r. (COM(2015)0300), zmieniony listami w sprawie poprawek nr 1/2016 (COM(2015)0317) i 2/2016 (COM(2015)0513),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęte przez Radę w dniu 4 września 2015 r. i przekazane Parlamentowi w dniu 17 września 2015 r. (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  uwzględniając swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii na rok 2016 przyjęte w dniu 28 października 2015 r.(4),

–  uwzględniając wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy w dniu 14 listopada 2015 r. (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0336/2015),

A.  mając na uwadze, że po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków na zobowiązania w ramach działu 3 i działu 4 stwierdzono, że zachodzi konieczność uruchomienia instrumentu elastyczności w zakresie środków na zobowiązania;

B.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2016 powyżej pułapu dla działu 3 o kwotę 1 504 mln EUR w środkach na zobowiązania na finansowanie środków w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji;

C.  mając na uwadze, że oprócz zgody na ostateczną kwotę w wysokości 1 506 mln EUR powyżej pułapu dla działu 3 komitet pojednawczy zwołany w związku z budżetem na rok 2016 zgodził się na propozycję delegacji Parlamentu dotyczącą dalszego uruchomienia instrumentu elastyczności w kwocie 24 mln EUR powyżej pułapu dla działu 4, aby zająć się wymiarem zewnętrznym wyzwań związanych z kryzysem uchodźczym;

D.  mając na uwadze, że łączna kwota instrumentu elastyczności na rok budżetowy 2016, obejmująca kwoty niewykorzystane z lat budżetowych 2014 i 2015 została zatem całkowicie wyczerpana;

1.  zauważa, że przewidziane na 2016 r. pułapy dla działu 3 i działu 4 nie pozwalają na odpowiednie sfinansowanie pilnych środków w dziedzinie migracji i uchodźców;

2.  zgadza się zatem na uruchomienie instrumentu elastyczności w kwocie 1 530 mln EUR w środkach na zobowiązania;

3.  wyraża ponadto zgodę na proponowany przydział odnośnych środków na płatności wynoszący: 734,2 mln EUR w 2016 r., 654,2 mln EUR w 2017 r., 83 mln EUR w 2018 r. i 58,6 mln EUR w 2019 r.;

4.  przypomina, że uruchomienie tego instrumentu, zgodnie z art. 11 rozporządzenia w sprawie WRF, kolejny raz świadczy o istotnej potrzebie zwiększenia elastyczności budżetu Unii; zauważa, że przeznaczenie tych dodatkowych środków jest możliwe tylko dzięki przeniesieniu niewykorzystanych kwot z instrumentów elastyczności w latach budżetowych 2014 i 2015; podkreśla, że na rok 2017 nie zostanie przeniesiona żadna kwota, a więc uruchomienie instrumentu elastyczności będzie możliwe tylko w ramach rocznego pułapu w wysokości 471 mln EUR (w cenach z 2011 r.);

5.  powtarza swoją wyrażaną od dłuższego czasu opinię, że – bez uszczerbku dla możliwości uruchomienia środków na płatności na konkretne pozycje budżetowe za pomocą instrumentu elastyczności bez uprzedniego uruchomienia zobowiązań – płatności wynikające z zobowiązań uruchomionych wcześniej za pomocą instrumentu elastyczności mogą być uwzględniane jedynie poza pułapami;

6.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. L 103 z 22.4.2015, s. 1.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0376.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2016/253.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności