Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2264(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0336/2015

Texte depuse :

A8-0336/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2015 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0405

Texte adoptate
PDF 253kWORD 72k
Miercuri, 25 noiembrie 2015 - Strasbourg
Mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate destinate crizei refugiaților
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1), în special articolul 11,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 12,

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat de Comisie la 24 iunie 2015 (COM(2015)0300), modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 (COM(2015)0317) și 2/2016 (COM(2015)0513),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2015 și transmisă Parlamentului la 17 septembrie 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  având în vedere poziția sa privind proiectul de buget general 2016, adoptată la 28 octombrie 2015(4),

–  având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 14 noiembrie 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0336/2015),

A.  întrucât, după examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor de angajament de la rubricile 3 și 4, este necesară mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru credite de angajament;

B.  întrucât Comisia a propus mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a suplimenta cu suma de 1 504 milioane EUR în credite de angajament peste plafonul de la rubrica 3 finanțarea alocată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2016 unor măsuri din cadrul Agendei europene privind migrația;

C.  întrucât, în plus față de suma finală de 1 506 milioane EUR peste plafonul de la rubrica 3, Comitetul de conciliere convocat pentru bugetul 2016 a aprobat propunerea delegației Parlamentului referitoare la mobilizarea unei sume suplimentare din instrumentul de flexibilitate în valoare de 24 milioane EUR peste plafonul de la rubrica 4, pentru a răspunde unor probleme privind dimensiunea externă a provocărilor pe care le presupune criza refugiaților;

D.  întrucât valoarea totală a instrumentului de flexibilitate pentru exercițiul financiar 2016, care include sumele neutilizate din exercițiile financiare 2014 și 2015, este, prin urmare, complet epuizată,

1.  ia act de faptul că plafoanele de la rubricile 3 și 4 din bugetul pe 2016 nu permit finanțarea adecvată a măsurilor urgente din domeniul migrației și refugiaților;

2.  este, prin urmare, de acord cu mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru suma de 1 530 milioane EUR în credite de angajament;

3.  este de acord, de asemenea, cu alocarea propusă a creditelor de plată aferente în valoare de 734,2 milioane EUR în 2016, 654,2 milioane EUR în 2017, 83 milioane EUR în 2018 și 58,6 milioane EUR în 2019;

4.  reafirmă faptul că, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul privind CFM, mobilizarea acestui instrument evidențiază, o dată în plus, necesitatea stringentă ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil; ia act de faptul că aceste credite suplimentare sunt disponibile numai grație reportărilor creditelor neutilizate din cadrul instrumentelor de flexibilitate aferente exercițiilor financiare 2014 și 2015; subliniază că în exercițiul financiar 2017 nu se vor reporta sume, limitându-se astfel orice mobilizare a instrumentului de flexibilitate la plafonul său anual de 471 milioane EUR (la prețurile din 2011);

5.  își reiterează poziția exprimată de-a lungul timpului potrivit căreia plățile care decurg din angajamentele mobilizate anterior prin intermediul instrumentului de flexibilitate pot fi înscrise în buget exclusiv peste plafoane, fără a aduce atingere posibilității de mobilizare prin intermediul instrumentului de flexibilitate a unor credite de plată pentru linii bugetare specifice fără să fi fost mobilizate anterior credite de angajament;

6.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2) JO L 103, 22.4.2015, p. 1.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2015)0376.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri bugetare imediate destinate crizei refugiaților

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2016/253.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate