Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2264(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0336/2015

Predkladané texty :

A8-0336/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2015 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0405

Prijaté texty
PDF 339kWORD 72k
Streda, 25. novembra 2015 - Štrasburg
Mobilizácia nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia na riešenie utečeneckej krízy
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia na riešenie utečeneckej krízy v súlade s bodom 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorý prijala Komisia 24. júna 2015 (COM(2015)0300) v znení opravných listov č. 1/2016 (COM(2015)0317) a č. 2/2016 (COM(2015)0513),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorú Rada prijala 4. septembra 2015 a postúpila Európskemu parlamentu 17. septembra 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  so zreteľom na svoju pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2016 prijatú 28. októbra 2015(4),

–  so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom 14. novembra 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0336/2015),

A.  keďže po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 a v okruhu 4 sa ukazuje ako potrebné uvoľniť z nástroja flexibility viazané rozpočtové prostriedky;

B.  keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility nad rámec stropu v okruhu 3 s cieľom doplniť prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2016 sumou 1 504 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na financovanie opatrení v rámci európskej migračnej agendy;

C.  keďže okrem konečnej sumy 1 506 miliónov EUR nad rámec stropu v okruhu 3 Zmierovací výbor zvolaný v súvislosti s rozpočtom na rok 2016 súhlasil s návrhom delegácie Európskeho parlamentu, aby sa z nástroja flexibility uvoľnilo ďalších 24 miliónov EUR nad rámec stropu v okruhu 4 s cieľom riešiť výzvy vonkajšieho charakteru, ktoré spôsobila utečenecká kríza;

D.  keďže tým je plne vyčerpaný celkový objem nástroja flexibility na rozpočtový rok 2016, súčasťou ktorého sú nepoužité sumy z rozpočtových rokov 2014 a 2015;

1.  konštatuje, že stropy v rámci okruhov 3 a 4 na rok 2016 neumožňujú primerané financovanie naliehavých opatrení v oblasti migrácie a utečencov;

2.  súhlasí preto s uvoľnením viazaných rozpočtových prostriedkov z nástroja flexibility vo výške 1 530 miliónov EUR;

3.  súhlasí aj s navrhovaným pridelením zodpovedajúcich platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 734,2 milióna EUR v roku 2016, 654,2 milióna EUR v roku 2017, 83 miliónov EUR v roku 2018 a 58,6 milióna EUR v roku 2019;

4.  pripomína, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR opäť dokazuje, že je zásadne dôležité, aby rozpočet Únie bol flexibilnejší; konštatuje, že poskytnutie týchto dodatočných rozpočtových prostriedkov je možné len vďaka prenosom nepoužitých súm z nástrojov flexibility z rozpočtových rokov 2014 a 2015; zdôrazňuje, že do rozpočtového roka 2017 sa nebudú prenášať žiadne sumy, čo obmedzí mobilizáciu nástroja flexibility do výšky jeho ročného stropu 471 miliónov EUR (v cenách v roku 2011);

5.  pripomína svoj dlhodobý názor, že bez toho, aby bola dotknutá možnosť uvoľnenia platobných rozpočtových prostriedkov pre konkrétne rozpočtové riadky prostredníctvom nástroja flexibility bez predchádzajúcich mobilizácií v záväzkoch, platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov;

6.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

7.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2015)0376.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia na riešenie utečeneckej krízy

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2016/253.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia