Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2264(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0336/2015

Ingivna texter :

A8-0336/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2015 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0405

Antagna texter
PDF 253kWORD 66k
Onsdagen den 25 november 2015 - Strasbourg
Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder för att hantera flyktingkrisen
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder för att hantera flyktingkrisen i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 11,

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2015/623 av den 21 april 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 12,

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 som kommissionen antog den 24 juni 2015 (COM(2015)0300), ändrat genom ändringsskrivelserna nr 1/2016 (COM(2015)0317) och 2/2016 (COM(2015)0513),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 som rådet antog den 4 september 2015 och översände till Europaparlamentet den 17 september 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  med beaktande av sin ståndpunkt om förslaget till den allmänna budgeten för 2016 som antogs den 28 oktober 2015(4),

–  med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast av den 14 november 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0336/2015), och av följande skäl:

A.  Efter att alla möjligheter att omfördela anslagen under rubrikerna 3 och 4 har undersökts förefaller det vara nödvändigt att utnyttja flexibilitetsmekanismen för åtagandebemyndiganden.

B.  Kommissionen hade föreslagit att flexibilitetsmekanismen ska utnyttjas för att komplettera finansieringen i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, utöver taket för rubrik 3, med ett belopp på 1 504 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden för att finansiera åtgärder enlig den europeiska migrationsagendan.

C.  Utöver ett slutligt belopp på 1 506 miljoner EUR utöver taket för rubrik 3, godkände förlikningskommittén, som sammankallats för budgeten för 2016, förslaget från parlamentets delegation om att ytterligare utnyttja flexibilitetsmekanismen till ett belopp på 24 miljoner EUR utöver taket i rubrik 4 i syfte att hantera den externa dimensionen i samband med flyktingkrisen.

D.  Man har därför använt hela det totala beloppet för flexibilitetsmekanismen för budgetåret 2016, som omfattar de outnyttjade beloppen från budgetåren 2014 och 2015.

1.  Europaparlamentet noterar att taken för 2016 i rubrikerna 3 och 4 inte räcker till för att på ett tillfredsställande sätt finansiera brådskande åtgärder på området migration och flyktingar.

2.  Europaparlamentet samtycker därför till att flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp på 1 530 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden.

3.  Europaparlamentet samtycker dessutom till förslaget att anslå motsvarande belopp i betalningsbemyndiganden, dvs. 734,2 miljoner EUR under 2016, 654,2 miljoner EUR under 2017, 83 miljoner EUR under 2018 och 58,6 miljoner EUR under 2019.

4.  Europaparlamentet påminner om att utnyttjandet av detta instrument, enligt punkt 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen, på nytt visar på att unionens budget måste vara mer flexibel. Parlamentet noterar att dessa extra anslag endast är möjliga tack vare överföringen av outnyttjade medel för flexibilitetsinstrumentet från budgetåren 2014 och 2015. Parlamentet betonar att inget belopp kommer att föras över till budgetåret 2017, vilket innebär att ett eventuellt utnyttjande av flexibilitetsmekanismen begränsas till det årliga taket på 471 miljoner EUR (i 2011 års priser).

5.  Europaparlamentet upprepar sin väletablerade åsikt att betalningar som härrör från åtagandebemyndiganden som tidigare tagits i anspråk via flexibilitetsmekanismen endast kan beaktas utöver betalningstaken. Detta påverkar inte möjligheten att för särskilda budgetposter utnyttja betalningsbemyndiganden via flexibilitetsmekanismen, utan att åtagandebemyndiganden först tagits i anspråk.

6.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT L 103, 22.4.2015, s. 1.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Antagna texter, P8_TA(2015)0376.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder för att hantera flyktingkrisen

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2016/253.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy