Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2123(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0335/2015

Esitatud tekstid :

A8-0335/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2015 - 9.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0406

Vastuvõetud tekstid
PDF 243kWORD 63k
Kolmapäev, 25. november 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 11, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0281 – C8‑0133/2015),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse lepituskomitee poolt 14. novembril 2015 heaks kiidetud ühist teksti (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0335/2015),

A.  arvestades, et kooskõlas määruse (EÜ) nr 2012/2002 artikli 4a lõikega 4, tehti eelmaksete tegemiseks liidu üldeelarvest assigneeringutena kättesaadavaks 50 000 000 eurot;

1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta ettemaksete tegemiseks

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2016/252).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika