Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2132(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0333/2015

Внесени текстове :

A8-0333/2015

Разисквания :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0407

Приети текстове
PDF 636kWORD 207k
Сряда, 25 ноември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Бюджетна процедура за финансовата 2016 г. — общ проект
P8_TA(2015)0407A8-0333/2015
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2015 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет, и прилежащите декларации на Европейския парламент, Съвета и Комисията (14195/2015 – C8-0353/2015),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет от Комисията на 24 юни 2015 г. (COM(2015)0300),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приета от Съвета на 4 септември 2015 г. и предадена на Европейския парламент на 17 септември 2015 г. (11706/2015 – C8‑0274/2015),

—  като взе предвид писмата за внасяне на корекции № 1/2016 (COM(2015)0317) и № 2/2016 (COM(2015)0513) в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид своята резолюция от 28 октомври 2015 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(1) и съдържащите се в нея изменения по бюджета,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствени ресурси на Европейските общности(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(4),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид член 90 и член 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на своята делегация в Помирителния комитет (A8‑0333/2015),

1.  Одобрява общия проект, приет от Помирителния комитет и състоящ се от следните документи, взети заедно:

   списък на бюджетните редове без изменения в сравнение с проектобюджета или позицията на Съвета;
   обобщени стойности по функции от финансовата рамка;
   стойности по бюджетни редове за всички бюджетни позиции;
   консолидиран документ със стойностите и окончателния текст на всички изменени в хода на помирителната процедура бюджетни редове;

2.  Потвърждава съвместните декларации на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Потвърждава своята декларация относно прилагането на точка 27 от Междуинституционалното споразумение;

4.   Възлага на своя председател да обяви, че общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година е окончателно приет и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата законодателна резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0376.
(2) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ ОТ 14.11.2015 г.

Бюджет за 2016 г. — Съвместни заключения

Настоящите съвместни заключения обхващат следните раздели:

1.  Бюджет за 2016 г.

2.  Бюджет за 2015 г. — Коригиращ бюджет № 8/2015

3.  Съвместни изявления

Обобщен преглед

А.  Бюджет за 2016 г.

Съгласно елементите за съвместните заключения:

—  Общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2016 г. се определя на 155 004,2 милиона евро. Общо това оставя марж под таваните по МФР за 2016 г. в размер на 2331,4 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

—  Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2016 г. се определя на 143 885,3 милиона евро.

—  Инструментът за гъвкавост за 2016 г. се мобилизира за сума от 1506,0 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения за функция 3 (Сигурност и гражданство) и за сума от 24,0 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения за функция 4 (Глобална Европа);

—  Комисията изчислява бюджетните кредити за плащания за 2016 г. във връзка с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. на 832,8 милиона евро.

Б.  Бюджет за 2015 г.

Съгласно елементите за съвместните заключения:

—  Проект на коригиращ бюджет № 8/2015 се приема така, както е предложен от Комисията.

1.  Бюджет за 2016 г.

1.1.  „Затворени“ бюджетни редове

Освен ако не е посочено друго по-долу в настоящите заключения, всички бюджетни редове, които не са били изменени от Съвета или Парламента, както и бюджетните редове, за които Парламентът е приел измененията на Съвета по време на съответното им четене, се потвърждават.

За останалите бюджетни позиции Помирителният комитет стигна до заключенията, посочени в раздели 1.2 до 1.6 по-долу.

1.2.  Хоризонтални въпроси

Децентрализирани агенции

Вноската на ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и броят на длъжностите за всички децентрализирани агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писма за внасяне на корекции № 1 и 2/2016, със следните корекции, одобрени от Помирителния комитет:

—  увеличаване на длъжностите в щатното разписание (финансирани от такси) за Европейската агенция по химикали (ECHA – дейности в областта на биоцидите, + 3 длъжности) и намаляване на бюджетните кредити с 1 350 000 EUR;

—  увеличаване на длъжностите в щатното разписание (финансирани от такси) за Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ, + 6 длъжности);

—  увеличаване на длъжностите в щатното разписание (финансирани от такси) за Европейската агенция по лекарствата (ЕМА, + 3 длъжности);

—  увеличаване на длъжностите в щатното разписание и свързаните с това бюджетни кредити за Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER, + 5 длъжности и + 325 000 EUR);

—  увеличаване на длъжностите в щатното разписание и свързаните с това бюджетни кредити за Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA, + 2 длъжности и + 130 000 EUR);

—  увеличаване на длъжностите в щатното разписание и свързаните с това бюджетни кредити за Евроюст (+ 2 длъжности и + 130 000 EUR);

—  увеличаване на бюджетните кредити за Европейския банков орган (ЕБО, + 928 000 EUR);

—  намаляване на бюджетните кредити за Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu.LISA, – 260 000 EUR).

Изпълнителни агенции

Вноската на ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и броят на длъжностите за изпълнителните агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писма за внасяне на корекции № 1 и 2/2016.

Пилотни проекти/Подготвителни действия

Приема се цялостен пакет от 89 пилотни проекта и подготвителни действия (ПП/ПД), за сума в размер на 64,9 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, както беше предложен от Парламента.

Когато се счита, че даден пилотен проект или подготвително действие са покрити от действащо правно основание, Комисията може да предложи трансфер на бюджетни кредити към съответното правно основание с цел да улесни изпълнението на това действие.

Този пакет е напълно съобразен с посочените във Финансовия регламент тавани за пилотните проекти и подготвителните действия.

1.3.  Разходни бюджетни редове във финансовата рамка – бюджетни кредити за поети задължения

След като взе под внимание горните заключения относно „затворените“ бюджетни редове, агенциите и пилотните проекти и подготвителните действия, Помирителният комитет прие следното:

Функция 1а

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писма за внасяне на корекции № 1 и 2/2016, като се внасят следните корекции, одобрени от Помирителния комитет:

—  Бюджетните кредити за „Хоризонт 2020“ се увеличават съгласно следната разбивка:

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ 2016 г. (вкл. ПВК 1&2)

Бюджет 2016 г.

Разлика

02 04 02 01

Водещи позиции в космическите изследвания

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП)

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и други продукти на биологична основа

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Създаване на европейска транспортна система, щадяща ресурсите и околната среда и осигуряваща безопасни и безпрепятствени връзки

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Укрепване на европейските научноизследователски инфраструктури, включително електронните инфраструктури

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Лидерство в областта на нанотехнологиите, авангардните материали, лазерната технология, биотехнологията и усъвършенстваните технологии за производство и преработка

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Увеличаване на иновациите в малки и средни предприятия (МСП)

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Осигуряване на достатъчно безопасна, здравословна и висококачествена храна и други продукти на биологична основа

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Постигане на ефективна откъм използване на ресурсите и устойчива спрямо измененията на климата икономика и на устойчиво снабдяване със суровини

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Насърчаване на отворени, иновативни и мислещи европейски общества

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Наука съвместно със и за обществото

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Укрепване на европейската научноизследователска инфраструктура, включително електронната инфраструктура

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Насърчаване на отворени, иновативни и сигурни европейски общества

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Насърчаване на сигурни европейски общества

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Програма „Хоризонт 2020“ — определяна от потребителите научна и техническа подкрепа за политиките на ЕС

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Европейски институт за иновации и технологии — изграждане на триъгълника на знанието — висше образование, научни изследвания и иновации

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Насърчаване на сигурни европейски общества

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Извършване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

322 875 370

324 676 361

1 800 991

Общо

31 828 018

—  Бюджетните кредити за „COSME“ се увеличават съгласно следната разбивка:

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ 2016 г. (вкл. ПВК 1&2)

Бюджет 2016 г.

Разлика

02 02 01

Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и пазарния достъп на предприятията от Съюза

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти

160 447 967

172 842 972

12 395 005

Общо

14 284 725

—  Бюджетните кредити за „Еразъм +“ се увеличават съгласно следната разбивка:

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ 2016 г. (вкл. ПВК 1&2)

Бюджет 2016 г.

Разлика

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

Общо

6 627 673

В резултат на това и като се вземат предвид децентрализираните агенции, пилотните проекти и подготвителните действия, договореният размер на поетите задължения се определя на 19 010,0 милиона евро, поради което не остава марж под тавана за разходите по функция 1а и се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 543 милиона евро.

Функция 1б

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено в проектобюджета във вида, в който е изменен с писма за внасяне на корекции № 1 и 2/2016.

Като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия, договореният размер на поетите задължения се определя на 50 831,2 милиона евро, което оставя марж от 5,8 милиона евро под тавана за разходите по функция 1б.

Функция 2

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писма за внасяне на корекции № 1 и 2/2016, с допълнително съкращение в размер на 140,0 милиона евро в резултат на увеличението на целевите приходи в рамките на ЕФГЗ и увеличението по бюджетен ред 11 06 62 01. Поради това Помирителният комитет прие следното:

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ 2016 г. (вкл. ПВК 1&2)

Бюджет 2016 г.

Разлика

05 03 01 10

Схема за основно плащане

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Научни консултации и научно познание

8 485 701

8 680 015

194 314

Общо

-139 805 686

Като се вземат предвид децентрализираните агенции, пилотните проекти и подготвителните действия, договореният размер на поетите задължения се определя на 62 484,2 милиона евро, което оставя марж от 1 777,8 милиона евро под тавана за разходите по функция 2.

Функция 3

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писма за внасяне на корекции № 1 и 2/2016, като се внасят следните корекции, одобрени от Помирителния комитет:

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ 2016 г. (вкл. ПВК 1&2)

Бюджет 2016 г.

Разлика

09 05 05

Мултимедийни действия

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита на животните в Съюза

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Осигуряване на навременно откриване и ликвидиране на вредителите по растенията

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Осигуряване на ефективен, ефикасен и надежден контрол

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Фонд за спешни мерки, свързани със здравето на животните и растенията

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

Общо

-9 075 000

В резултат на това и като се вземат предвид децентрализираните агенции, пилотните проекти, подготвителните действия и мобилизаренот на Инструмента за гъвкавост за миграцията, договореният размер на поетите задължения се определя на 4052,0 милиона евро, поради което не остава марж под тавана за разходите по функция 3 и се мобилизират 1506,0 милиона евро чрез Инструмента за гъвкавост.

Функция 4

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писма за внасяне на корекции № 1 и 2/2016, като се внасят следните корекции, одобрени от Помирителния комитет:

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ 2016 г. (вкл. ПВК 1&2)

Бюджет 2016 г.

Разлика

13 07 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Човешко развитие

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Продоволствена и хранителна сигурност и устойчиво селско стопанство

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Миграция и убежище

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Средиземноморски страни — Права на човека и мобилност

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Средиземноморски страни — Намаляване на бедността и устойчиво развитие

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Средиземноморски страни — Укрепване на доверието, сигурност, предотвратяване и уреждане на конфликти

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Източно партньорство — Укрепване на доверието, сигурност, предотвратяване и уреждане на конфликти

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Подкрепа за друго многостранно сътрудничество в съседните на ЕС страни— Интегриращата програма

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Предоставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите хуманитарна помощ и хранителна помощ

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

Общо

132 303 941

В резултат на това и като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия, договореният размер на поетите задължения се определя на 9167,0 милиона евро, поради което не остава марж под тавана за разходите по функция 4 и се мобилизират 24,0 милиона евро чрез Инструмента за гъвкавост.

Функция 5

Броят на длъжностите в щатните разписания на институциите и бюджетните кредити, предложени от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писма за внасяне на корекции № 1 и 2/2016, се одобряват, със следните изключения:

—  Европейският парламент, чието четене на собствения му бюджет се одобрява, със съкращаване на 9 длъжности;

—  Съветът, чието четене на собствения му бюджет се одобрява;

—  Съдът, на който се отпускат 7 допълнителни длъжности (+ 300 000 EUR);

—  Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на регионите, за които се одобрява четенето на Европейския парламент.

Очаква се на 26 ноември 2015 г. Комисията да одобри доклада относно бюджетното въздействие на актуализирането на заплатите за 2015 г., което ще се прилага с обратна сила, считано от 1 юли 2015 г. за възнагражденията на персонала на всички институции на ЕС и за пенсиите.

В резултат на това, като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия, договореният размер на поетите задължения се определя на 8935,2 милиона евро, което оставя марж от 547,8 милиона евро под тавана за разходите по функция 5.

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писма за внасяне на корекции № 1 и 2/2016, включително мобилизирането на сума в размер на 50 милиона евро от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за авансовите плащания.

1.4.  Бюджетни кредити за плащания

Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2016 г. се определя на 143 885,3 милиона евро, включително 832,8 милиона евро, свързани с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост.

Разбивката на бюджетните кредити за плащания се определя на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писма за внасяне на корекции № 1 и 2/2016, като се внасят следните корекции, одобрени от Помирителния комитет:

1.  Първо се отчита договореното равнище на бюджетни кредити за плащания за едногодишни разходи, за които равнището на бюджетните кредити за плащания е равно на равнището на поетите задължения. Това включва също така и децентрализираните агенции, за които вноската на ЕС в бюджетни кредити за плащания се определя на предложеното в раздел 1.2 по-горе равнище. Комбинираният ефект е намаление в размер на 140,0 милиона евро.

2.  Бюджетните кредити за плащания за всички нови пилотни проекти и подготвителни действия се определят на 50% от съответните бюджетни кредити за поети задължения или на предложеното от Парламента равнище, ако то е по-ниско. При удължаване на съществуващи пилотни проекти и подготвителни действия равнището на плащанията съответства на определеното в проектобюджета равнище плюс 50% от съответните нови поети задължения или на предложеното от Парламента равнище, ако то е по-ниско. Комбинираният ефект е увеличение в размер на 29,5 милиона евро.

3.  Бюджетните кредити за плащания се намаляват с 460,1 милиона евро, както следва:

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ 2016 г. (вкл. ПВК 1&2)

Бюджет 2016 г.

Разлика

02 05 01

Разработване и осигуряване на глобални инфраструктури и услуги за спътникова радионавигация („Галилео“) до 2020 г.

308 000 000

297 000 000

–  11 000 000

02 05 02

Предоставяне на спътникови услуги, които да подобрят работата на Глобалната система за позициониране (GPS), която постепенно да обхване целия регион на Европейска конференция за гражданска авиация (ЕКГА) до 2020 г. (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

–  8 000 000

02 05 51

Приключване на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)

17 000 000

16 000 000

–  1 000 000

02 06 01

Предоставяне на оперативни услуги, основаващи се на космически наблюдения и данни in-situ („Коперник“)

125 000 000

121 000 000

–  4 000 000

02 06 02

Изграждане на автономен капацитет на Съюза за наблюдение на Земята („Коперник“)

475 000 000

459 000 000

–  16 000 000

04 02 19

Приключване на Европейския социален фонд — Регионална конкурентоспособност и трудова заетост (2007—2013 г.)

1 130 000 000

1 109 595 811

–  20 404 189

04 02 61

Европейски социален фонд — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

930 000 000

927 965 850

–  2 034 150

04 02 62

Европейски социален фонд — По‑силно развити региони — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

2 200 000 000

2 178 091 258

–  21 908 742

04 02 63 01

Европейски социален фонд — Оперативна техническа помощ

12 000 000

7 200 000

–  4 800 000

05 04 05 01

Програми за развитие на селските райони

3 268 000 000

3 235 000 000

–  33 000 000

05 04 60 01

Насърчаване на устойчивото развитие на селските райони и на по‑доброто балансиране на селскостопанския сектор на Съюза в териториално и екологично отношение, както и по отношение на иновациите и измененията на климата

8 574 000 000

8 487 000 000

–  87 000 000

13 03 18

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Регионална конкурентоспособност и трудова заетост

2 345 348 000

2 302 998 509

–  42 349 491

13 03 61

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1 863 122 000

1 860 036 800

–  3 085 200

13 03 62

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — По‑силно развити региони — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

2 775 630 000

2 750 605 336

–  25 024 664

13 03 64 01

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Европейско териториално сътрудничество

328 430 000

284 930 000

–  43 500 000

13 03 65 01

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Оперативна техническа помощ

66 215 941

57 415 941

–  8 800 000

13 03 66

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Иновативни действия в сферата на устойчивото градско развитие

53 149 262

48 649 262

–  4 500 000

13 04 01

Приключване на проекти по Кохезионния фонд (преди 2007 г.)

90 000 000

70 000 000

–  20 000 000

13 04 60

Кохезионен фонд — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

4 100 000 000

4 077 806 436

–  22 193 564

13 04 61 01

Кохезионен фонд — Оперативна техническа помощ

22 106 496

20 606 496

–  1 500 000

32 05 01 02

Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия“ (F4E)

150 000 000

131 000 000

–  19 000 000

32 05 51

Приключване на европейското съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия“(F4E) (2007—2013 г.)

350 000 000

289 000 000

–  61 000 000

Общо

–  460 100 000

4.  Общият размер на бюджетните кредити за плащания, определени в параграфи от 1 до 3 по-горе, е с 570.6 милиона евро по-нисък в сравнение с предложения от Комисията в нейния проектобюджет във вида, в който е изменен с писма за внасяне на корекции № 1 и 2/2016, за съответните разходни позиции.

1.5.  Забележки към бюджета

Измененията, направени от Европейския парламент или от Съвета в текста на забележките към бюджета, са одобрени, доколкото те не променят или разширяват обхвата на съществуващо правно основание, не посягат върху административната автономност на институциите, не причиняват оперативни затруднения или не могат да бъдат финансирани с налични средства (както е посочено в приложението към писмото за изпълнимост).

1.6.  Нови бюджетни редове

Освен ако не е упоменато друго в съвместните заключения, приети от Помирителния комитет или договорени съвместно от двете подразделения на бюджетния орган при съответните им четения, бюджетната номенклатура, предложена от Комисията в проектобюджета, във вида, в който е изменен с писма за внасяне на корекции № 1 и 2/2016, остава непроменена, с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия и разделянето на статия 18 04 01 на две позиции: 18 04 01 01 „Европа за гражданите“ — укрепване на историческата памет и повишаване на капацитета за гражданско участие на равнището на Съюза“ и 18 04 01 02 „Европейска гражданска инициатива“.

2.  Бюджет 2015 г.

Проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 8/2015 се одобрява във вида, в който е предложен от Комисията.

3.  Съвместни изявления

3.1.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно инициативата за младежка заетост

Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят, че намаляването на младежката безработица продължава да бъде водещ и споделен политически приоритет, и във връзка с това потвърждават решимостта си да използват по най‑добрия начин наличните бюджетни ресурси за нейното преодоляване, и по-конкретно инициативата за младежка заетост.

Те припомнят, че в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (EС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 „оставените налични маржове под таваните на МВФ за бюджетните кредити за поети задължения за годините 2014—2017 съставляват Общ марж на МФР за ангажименти, които да бъдат предоставени над таваните, установени в МФР, за годините 2016—2020 за цели на политиката по отношение на растежа и заетостта, по-специално младежката заетост.“

В контекста на междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР Комисията ще извлече поуки от резултатите от оценката на инициативата за младежка заетост, съпътствана по целесъобразност от предложения относно продължаването на инициативата до 2020 г.

Съветът и Парламентът се ангажират да разгледат бързо предложенията на Комисията в това отношение.

3.2.  Съвместно изявление относно прогнозата за плащанията за периода 2016—2020 г.

Въз основа на действащото споразумение относно план за плащанията за периода 2015—2016 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията отчитат предприетите стъпки за преодоляване на натрупването на неизвършени плащания по линия на кохезионните програми за периода 2007—2013 г. и за подобряване на наблюдението на натрупването на неизвършени плащания по всички функции. Те изтъкват отново ангажимента си да предотвратят подобно натрупване на закъснение в бъдеще, включително чрез създаване на система за ранно предупреждение.

Европейският парламент, Съветът и Комисията ще наблюдават активно през годината състоянието на изпълнението на бюджета за 2016 г. в съответствие с договорения план за плащанията; по-специално, предвидените в бюджета за 2016 г. бюджетни кредити ще предоставят възможност на Комисията да намали до края на 2016 г. натрупаната сума на неизвършените плащания за кохезионните програми за периода 2007—2013 г. до около 2 милиарда евро.

Европейският парламент, Съветът и Комисията ще продължат да правят равносметка на изпълнението на плащанията и актуализираните прогнози на съответните междуинституционални срещи, в съответствие с точка 36 от приложението към Междуинституционалното споразумение, което следва да се направи поне три пъти през 2016 г. на политическо равнище.

В този контекст Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят, че на тези срещи следва също да се разгледат дългосрочните прогнози относно очакваното развитие във връзка с плащанията до края на МФР за периода 2014—2020 г.

3.3.  Изявление на Европейския парламент във връзка с прилагането на точка 27 от Междуинституционалното споразумение

Европейският парламент се ангажира да продължи намаляването на общия брой на длъжностите в щатното си разписание и да приключи този процес до 2019 г., съгласно следния график, като се има предвид, че през 2016 г. ще бъде извършено нетно намаление с 18 длъжности:

Годишни нетни намаления на общия брой разрешени длъжности в щатното разписание на Европейския парламент в сравнение с предходната година

Намаление, което е необходимо, за да се постигне целта от 5%(1)

2017

2018

2019

2017-2019

179

–  60

–  60

–  59

–  179

(1) Европейският парламент счита, че установените в щатното разписание временни длъжности за политическите групи са изключени от обхвата на намалението от 5%.

Правна информация - Политика за поверителност