Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2132(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0333/2015

Předložené texty :

A8-0333/2015

Rozpravy :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Hlasování :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0407

Přijaté texty
PDF 570kWORD 193k
Středa, 25. listopadu 2015 - Štrasburk
Rozpočtový proces na rok 2016: společný návrh
P8_TA(2015)0407A8-0333/2015
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2015 o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem a prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise (14195/2015 – C8‑0353/2015),

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který Komise přijala dne 24. června 2015 (COM(2015)0300),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který přijala Rada dne 4. září 2015 a předala Evropskému parlamentu dne 17. září 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  s ohledem na návrhy na změnu č. 1/2016 (COM(2015)0317) a 2/2016 (COM(2015)0513) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 28. října 2015 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1) a návrhy změn rozpočtu, které jsou jeho součástí,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(4),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5),

–  s ohledem na články 90 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu delegace v dohodovacím výboru (A8-0333/2015),

1.  schvaluje společný návrh, na kterém se dohodl dohodovací výbor a který se skládá z těchto dokumentů:

   seznam rozpočtových položek, které se ve srovnání s návrhem rozpočtu nebo postojem Rady nemění;
   souhrnné číselné údaje podle jednotlivých okruhů finančního rámce;
   číselné údaje pro všechny rozpočtové body;
   konsolidovaný dokument obsahující částky a konečné znění všech položek změněných během dohodovacího jednání;

2.  potvrzuje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  potvrzuje své prohlášení o uplatňování bodu 27 interinstitucionální dohody;

4.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 za přijatý s konečnou platností a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Příjaté texty, P8_TA(2015)0376.
(2) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

KONEČNÉ ZNĚNÍ ze dne 14.11.2015

Rozpočet na rok 2016 – Společné závěry

Tyto společné závěry se dělí na následující oddíly:

1.  Rozpočet na rok 2016

2.  Rozpočet na rok 2015 – opravný rozpočet č. 8/2015

3.  Společná prohlášení

Celkový přehled

A.  Rozpočet na rok 2016

Podle společných závěrů platí tyto skutečnosti:

—  Celková výše prostředků na závazky v rozpočtu na rok 2016 je stanovena na 155 004,2 milionu EUR. Celkově tak zbývá pod stropem VFR na rok 2016 rozpětí ve výši 2 331,4 milionu EUR v prostředcích na závazky.

—  Celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2016 je stanovena na 143 885,3 milionu EUR.

—  Z nástroje flexibility na rok 2016 bude uvolněna částka 1 506,0 milionů EUR v prostředcích na závazky do okruhu 3 Bezpečnost a občanství a částka 24,0 milionů EUR v prostředcích na závazky do okruhu 4 Globální Evropa.

—  Výši prostředků na platby na rok 2016 související s uvolněním prostředků z nástroje flexibility v letech 2014, 2015 a 2016 odhaduje Komise na 832,8 milionu EUR.

B.  Rozpočet na rok 2015

Podle společných závěrů platí:

—  Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 je přijat ve znění navrženém Komisí.

1.  Rozpočet na rok 2016

1.1.  „Uzavřené“ položky

Pokud není v těchto závěrech uvedeno jinak, všechny rozpočtové položky, v nichž Rada ani Parlament nenavrhují žádné změny, a položky, u kterých ve svém čtení Parlament přijal změny provedené Radou v jejím čtení, se potvrzují.

Pokud jde o ostatní rozpočtové položky, dohodovací výbor se dohodl na závěrech uvedených níže v oddílech 1.2 až 1.6.

1.2.  Horizontální aspekty

Decentralizované agentury

Příspěvek EU pro všechny decentralizované agentury (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet jejich pracovních míst se stanoví ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhů na změnu č. 1 a 2/2016, a to s následujícími úpravami, na nichž se dohodl dohodovací výbor:

—  zvýšení počtu stálých pracovních míst (financovaných z poplatků) v Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA – biocidy, + 3 pracovní místa) a snížení prostředků o 1 350 000 EUR;

—  zvýšení počtu stálých pracovních míst (financovaných z poplatků) v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (EASA, + 6 pracovních míst)

—  zvýšení počtu stálých pracovních míst (financovaných z poplatků) v Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA, + 3 pracovní místa)

—  zvýšení počtu stálých pracovních míst a příslušných prostředků pro Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER, + 5 pracovních míst a + 325 000 EUR);

—  zvýšení počtu stálých pracovních míst a příslušných prostředků pro Agenturu pro základní práva (FRA, + 2 pracovní místa a + 130 000 EUR);

—  zvýšení počtu stálých pracovních míst a příslušných prostředků pro Eurojust (+ 2 pracovní místa a + 130 000 EUR);

—  zvýšení prostředků pro Evropský orgán pro bankovnictví (EBA, + 928 000 EUR);

—  snížení prostředků pro Evropskou agenturu pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu.LISA, – 260 000 EUR).

Výkonné agentury

Příspěvek EU pro výkonné agentury (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet jejich pracovních míst se stanoví ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhů na změnu č. 1 a 2/2016.

Pilotní projekty / přípravné akce

Byl dohodnut komplexní soubor 89 pilotních projektů / přípravných akcí navržených Parlamentem, s částkou 64,9 milionu EUR v prostředcích na závazky.

Pokud se ukáže, že určitý pilotní projekt nebo přípravná akce spadá pod již existující právní základ, může Komise navrhnout převod prostředků pod odpovídající právní základ, aby se tak usnadnilo provádění příslušné činnosti.

Tento soubor je plně v mezích stropů pro pilotní projekty a přípravné akce podle finančního nařízení.

1.3.  Výdajové okruhy finančního rámce – prostředky na závazky

S ohledem na výše uvedené závěry týkající se „uzavřených“ rozpočtových položek, agentur a pilotních projektů a přípravných akcí dospěl dohodovací výbor k těmto závěrům:

Okruh 1a

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhů na změnu č. 1 a 2/2016, a to s následujícími úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor:

—  Prostředky na závazky pro „H2020“ se zvyšují takto:

v EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2016 (NZ č. 1 a 2/2016)

Rozpočet na rok 2016

Rozdíl

02 04 02 01

Vedoucí postavení v kosmu

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Zvyšování inovací v malých a středních podnicích

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Dosažení ekonomiky, která účinně využívá zdroje a je odolná vůči změně klimatu, a udržitelných dodávek surovin

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Zajištění dostatečných dodávek bezpečných a vysoce kvalitních potravin a jiných biologických produktů

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Dosažení evropského dopravního systému, který účinně využívá zdroje, je šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a bezproblémový

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Posílení evropských výzkumných infrastruktur, včetně elektronických infrastruktur

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Vedoucí postavení v nanotechnologiích, pokročilých materiálech, laserových technologiích, biotechnologiích a vyspělé výrobě a zpracování

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Zvyšování inovací v malých a středních podnicích

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Zlepšování celoživotního zdraví a dobrých životních podmínek

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Zajištění dostatečných dodávek bezpečných, zdravých a vysoce kvalitních potravin a jiných biologických produktů

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetickou soustavu

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Dosažení evropského systému dopravy, který účinně využívá zdroje a je šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a bezproblémový

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Dosažení ekonomiky, která účinně využívá zdroje a je odolná vůči změně klimatu, a udržitelných dodávek surovin

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Podpora inovativních a přemýšlivých evropských společností podporujících začlenění

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Věda se společností a pro společnost

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Posílení výzkumu v oblasti budoucích a vznikajících technologií

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Posílení evropských výzkumných infrastruktur, včetně elektronických infrastruktur

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Vedoucí postavení v informačních a komunikačních technologiích

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Zlepšování celoživotního zdraví a dobrých životních podmínek

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Podpora inovativních a přemýšlivých evropských společností podporujících začlenění

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Podpora bezpečných evropských společností

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Horizont 2020 – Vědecká a technická podpora tvorbě politik Unie iniciovaná zákazníky

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Evropský inovační a technologický institut — integrace znalostního trojúhelníku tvořeného výzkumem, vzděláváním a inovacemi

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Podpora bezpečných evropských společností

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetickou soustavu

322 875 370

324 676 361

1 800 991

Celkem

31 828 018

—  Prostředky na závazky pro „COSME“ se zvyšují takto:

v EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2016 (NZ č. 1 a 2/2016)

Rozpočet na rok 2016

Rozdíl

02 02 01

Podpora podnikání a zlepšení konkurenceschopnosti unijních podniků a jejich přístupu na trhy

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování

160 447 967

172 842 972

12 395 005

Celkem

14 284 725

—  Prostředky na závazky pro „Erasmus+“ se zvyšují takto:

v EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2016 (NZ č. 1 a 2/2016)

Rozpočet na rok 2016

Rozdíl

15 02 01 01

Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

Celkem

6 627 673

Po započtení prostředků pro decentralizované agentury a pilotní projekty a přípravné akce činí dohodnutá výše prostředků na závazky 19 010,0 milionů EUR, přičemž pod výdajovým stropem okruhu 1a nezbývá žádný prostor a bylo využito celkové rozpětí pro závazky ve výši 543 milionů EUR.

Okruh 1b

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhů na změnu č. 1 a 2/2016.

Po započtení prostředků na pilotní projekty a přípravné akce činí dohodnutá výše prostředků na závazky 50 831,2 milionu EUR, přičemž pod výdajovým stropem okruhu 1b zbývá rozpětí ve výši 5,8 milionu EUR.

Okruh 2

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhů na změnu č. 1 a 2/2016 s dalším snížením o 140,0 milionů EUR v důsledku zvýšení účelově vázaných příjmů EZZF a navýšení prostředků v rozpočtové položce 11 06 62 01. Dohodovací výbor se proto dohodl na této výši prostředků:

v EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2016 (NZ č. 1 a 2/2016)

Rozpočet na rok 2016

Rozdíl

05 03 01 10

Režim základní platby (RZP)

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Vědecké poradenství a znalosti

8 485 701

8 680 015

194 314

Celkem

-139 805 686

Po započtení prostředků na decentralizované agentury a pilotní projekty a přípravné akce činí dohodnutá výše prostředků 62 484,2 milionu EUR, přičemž pod výdajovým stropem okruhu 2 zbývá rozpětí ve výši 1 777,8 milionu EUR.

Okruh 3

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhů na změnu č. 1 a 2/2016, a to s následujícími úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor:

In EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2016 (NZ č. 1 a 2/2016)

Rozpočet na rok 2016

Rozdíl

09 05 05

Opatření v multimediální oblasti

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Lepší nákazový status a vyšší úroveň ochrany zvířat v Unii

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Včasné zjištění škodlivých organismů rostlin a jejich eradikace

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Zajištění účinných, účelných a spolehlivých kontrol

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Fond pro mimořádná opatření týkající se zdraví zvířat a rostlin

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

Celkem

-9 075 000

Po započtení prostředků pro decentralizované agentury, pilotní projekty a přípravné akce a uvolnění prostředků z nástroje flexibility v souvislosti s migrací činí dohodnutá výše prostředků na závazky 4 052,0 milionů EUR, přičemž pod výdajovým stropem okruhu 3 nezbývá žádný prostor a prostřednictvím nástroje flexibility bylo uvolněno 1506,0 milionů EUR.

Okruh 4

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhů na změnu č. 1 a 2/2016, a to s následujícími úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor:

In EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2016 (NZ č. 1 a 2/2016)

Rozpočet na rok 2016

Rozdíl

13 07 01

Finanční podpora na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Lidský rozvoj

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Zajišťování potravin a výživy a udržitelné zemědělství

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Migrace a azyl

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Podpora politických reforem a souvisejícího postupného sbližování s acquis Unie

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Podpora hospodářského, sociálního a územního rozvoje a souvisejícího postupného sbližování s acquis Unie

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Podpora politických reforem a souvisejícího postupného sbližování s acquis Unie

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Podpora hospodářského, sociálního a územního rozvoje a souvisejícího postupného sbližování s acquis Unie

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Středomořské státy – Řádná správa, lidská práva a mobilita

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Středomořské státy – Potírání chudoby a udržitelný rozvoj

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Středomořské státy – Budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Podpora mírového procesu a finanční pomoc Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Východní partnerství – Budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Podpora spolupráce zahrnující více zemí v sousedství – zastřešující program

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Poskytování rychlé a účinné humanitární a potravinové pomoci odvíjející se od skutečných potřeb

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

Celkem

132 303 941

Po započtení prostředků na pilotní projekty a přípravné akce činí dohodnutá výše prostředků na závazky 9 167,0 milionů EUR, přičemž pod výdajovým stropem okruhu 4 nezbývá žádný prostor a bylo využito 24,0 milionů EUR prostřednictvím nástroje flexibility.

Okruh 5

Počet pracovních míst v plánu pracovních míst orgánů a prostředky byly schváleny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhů na změnu č. 1 a 2/2016 s těmito výjimkami:

—  Dohodovací výbor schválil výsledek čtení rozpočtu Evropského parlamentu v Parlamentu se snížením počtu pracovních míst o 9;

—  Dohodovací výbor schválil výsledek čtení rozpočtu Rady v Radě;

—  Dohodovací výbor schválil zvýšení počtu pracovních míst o 7 u Soudního dvora (+ 300 000 EUR);

—  Dohodovací výbor schválil výsledek čtení rozpočtu Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů v Parlamentu.

Očekává se, že dne 26. listopadu 2015 schválí Komise zprávu o rozpočtovém dopadu zvýšení platů pracovníků všech orgánů EU a zvýšení důchodů v roce 2015, které bude provedeno se zpětnou účinností od 1. července 2015

Po započtení prostředků na pilotní projekty a přípravné akce činí dohodnutá výše prostředků 8 935,2 milionu EUR, přičemž pod stropem výdajů okruhu 5 zbývá rozpětí ve výši 547,8 milionu EUR.

Fond solidarity Evropské unie

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhů na změnu č. 1 a 2/2016, a to včetně uvolnění 50 milionů EUR z Fondu solidarity Evropské unie na platbu záloh.

1.4.  Prostředky na platby

Celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2016 je stanovena ve výši 143 885,3 milionů EUR, včetně 832,8 milionu EUR souvisejících s uvolněním prostředků z nástroje flexibility.

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhů na změnu č. 1 a 2/2016, a to s následujícími úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor:

1.  Zaprvé je zohledněna dohodnutá výše prostředků na závazky u nerozlišených výdajů, u nichž je výše prostředků na platby stejná jako výše prostředků na závazky. To platí rovněž pro decentralizované agentury, u nichž je příspěvek EU v prostředcích na platby stanoven ve výši navržené v oddílu 1.2. Celkově tak dochází ke snížení prostředků o 140,0 milionů EUR.

2.  Výše prostředků na platby u všech nových pilotních projektů a přípravných akcí se stanoví na úrovni 50 % odpovídajících prostředků na závazky nebo ve výši navržené Parlamentem, pokud EP navrhuje úroveň nižší. Pokud jde o prodloužení stávajících pilotních projektů a přípravných akcí, rovná se výše prostředků na platby výši stanovené v návrhu rozpočtu, navýšené o 50 % odpovídajících nových prostředků na závazky, nebo výši navržené Parlamentem, pokud Parlament navrhuje úroveň nižší. Celkově tak dochází ke zvýšení prostředků o 29,5 milionu EUR.

3.  Výše prostředků na platby se snižuje o 460,1 milionu EUR, a to takto:

In EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2016 (NZ č. 1 a 2/2016)

Rozpočet na rok 2016

Rozdíl

02 05 01

Vývoj a poskytování infrastruktury a služeb globální družicové navigace (Galileo) do roku 2020

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

Poskytování satelitních služeb umožňujících zlepšit výkonnost systému GPS tak, aby postupně pokryl celý prostor Evropské konference civilního letectví (ECAC), do roku 2020 (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Dokončení evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo)

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Poskytování operačních služeb závislých na vesmírných pozorováních a údajů in situ (Kopernikus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Vybudování schopnost Unie k nezávislému pozorování Země (Kopernikus)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Dokončení Evropského sociálního fondu (ESF) – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (2007–2013)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Evropský sociální fond – přechodové regiony – cíl Investice pro růst a zaměstnanost

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Evropský sociální fond – rozvinutější regiony – cíl Investice pro růst a zaměstnanost

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Evropský sociální fond (ESF) – Provozně-technická pomoc

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Programy pro rozvoj venkova

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Podpora udržitelného rozvoje venkova a územně a environmentálně vyváženějšího a inovativnějšího odvětví zemědělství v Unii, které je šetrnější vůči klimatu

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Přechodové regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Více rozvinuté regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — Evropská územní spolupráce

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Provozní technická pomoc

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Inovační opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Dokončení projektů Fondu soudržnosti (před rokem 2007)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Fond soudržnosti – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Fond soudržnosti – Provozní technická pomoc

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

Výstavba, provoz a využívání zařízení ITER — Společný evropský podnik pro ITER — Fusion for Energy (F4E)

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

Dokončení společného evropského podniku pro ITER – Fusion for Energy (F4E) (2007–2013)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

Celkem

-460 100 000

4.  Souhrnná výše prostředků na platby uvedená výše v bodech 1 až 3 je o 570,6 milionu EUR nižší ve srovnání s příslušnými výdajovými položkami návrhu rozpočtu ve znění návrhů na změnu č. 1 a 2/2016.

1.5.  Rozpočtové poznámky

Změny, které Evropský parlament a Rada provedly v textu rozpočtových poznámek, jsou schváleny, pokud nemění nebo nerozšiřují stávající právní základy, nedotýkají se administrativní autonomie orgánů, nezpůsobují provozní obtíže a nemohou být pokryty stávajícími zdroji (jak je uvedeno v příloze k dopisu o proveditelnosti).

1.6.  Nové rozpočtové položky

Není-li v těchto společných závěrech dohodnutých dohodovacím výborem nebo dohodnutých společně oběma složkami rozpočtového orgánu v rámci jejich čtení rozpočtu stanoveno jinak, zůstává rozpočtová nomenklatura navržená Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhů na změnu č. 1 a 2/2016 beze změny, s výjimkou pilotních projektů a přípravných akcí a rozdělení článku 18 04 01 (Evropská občanská iniciativa) do dvou bodů: 18 04 01 01 Evropa pro občany – Posilování paměti a zvyšování příležitostí k účasti na občanském životě na úrovni Unie a 18 04 01 02 Evropská občanská iniciativa.

2.  Rozpočet na rok 2015

Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 8/2015 je schválen ve znění navrženém Komisí.

3.  Společná prohlášení

3.1.  Společné prohlášení týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Evropský parlament, Rada a Komise připomínají, že snížení nezaměstnanosti mladých lidí představuje nadále vysokou a společnou politickou prioritu, a za tímto účelem znovu potvrzují své odhodlání optimálně využívat rozpočtové zdroje, které jsou na boj proti nezaměstnanosti tohoto druhu k dispozici, a to zejména v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI).

Připomínají, že v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 „rozpětí pod stropy, které víceletý finanční rámec stanoví u prostředků na závazky pro roky 2014–2017, představuje celkové rozpětí víceletého finančního rámce pro závazky, jež má být k dispozici nad rámec stropů stanovených ve víceletém finančním rámci pro roky 2016 až 2020 pro cíle politiky týkající se růstu a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí“.

V rámci přezkumu/revize víceletého finančního rámce v polovině období Komise vyhodnotí závěry vyplývající z výsledků hodnocení Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, a případně k nim přiloží návrhy na pokračování iniciativy až do roku 2020.

Rada a Evropský parlament se zavazují, že návrhy předložené v tomto ohledu Komisí urychleně projednají.

3.2.  Společné prohlášení o odhadu plateb v období 2016–2020

Na základě stávající dohody o platebním plánu na období 2015–2016 berou Evropský parlament, Rada a Komise na vědomí opatření přijatá za účelem ukončení nahromaděných nevyřízených žádostí o platby v rámci programů soudržnosti z období 2007–2013 i opatření v zájmu lepšího sledování veškerých nedoplatků na fakturách ve všech okruzích. Znovu opakují své odhodlání předcházet podobnému nahromadění nevyřízených případů v budoucnosti, a to i prostřednictvím vytvoření systému včasného varování.

Evropský parlament, Rada a Komise budou v průběhu roku aktivně monitorovat plnění rozpočtu na rok 2016 v souladu s dohodnutým plánem plateb; především jsou to prostředky poskytnuté v rámci rozpočtu na rok 2016, které umožní Komisi snížit do konce roku 2016 nahromaděné nevyřízené žádosti o platby v rámci programů soudržnosti z období 2007–2013 na úroveň zhruba 2 miliard EUR.

Evropský parlament, Rada a Komise budou pokračovat v hodnocení provádění plateb a aktualizovaných předpovědí v rámci zvláštních, k tomu určených interinstitucionálních zasedání podle bodu 36 přílohy interinstitucionální dohody, která by se v roce 2016 měla konat alespoň třikrát na politické úrovni.

V této souvislosti Evropský parlament, Rada a Komise připomínají, že tato zasedání by měla rovněž řešit dlouhodobější předpovědi očekávaného vývoje plateb do konce víceletého finančního rámce na období 2014–2020.

3.3.  Prohlášení Evropského parlamentu o uplatňování bodu 27 interinstitucionální dohody

Evropský parlament je odhodlán pokračovat ve snižování celkového počtu pracovních míst ve svém plánu pracovních míst a dokončit jej do roku 2019, a to podle následujícího harmonogramu, s přihlédnutím k tomu, že v roce 2016 dojde k čistému snížení o 18 pracovních míst:

Roční čistá snížení celkového počtu schválených pracovních míst v plánu pracovních míst Evropského parlamentu oproti předchozímu roku

Zbývající počet pracovních míst, o která se má snížit stav zaměstnanců, aby bylo dosaženo 5% cíle(1)

2017

2018

2019

2017–2019

179

-60

-60

-59

-179

(1) Podle přístupu Evropského parlamentu jsou z působnosti 5% snížení stavu zaměstnanců vyňata dočasná pracovní místa v politických skupinách uvedená v plánu pracovních míst.

Právní upozornění - Ochrana soukromí