Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2132(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0333/2015

Indgivne tekster :

A8-0333/2015

Forhandlinger :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Afstemninger :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0407

Vedtagne tekster
PDF 381kWORD 180k
Onsdag den 25. november 2015 - Strasbourg
Budgetproceduren 2016 - fælles udkast
P8_TA(2015)0407A8-0333/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. november 2015 om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 som led i budgetproceduren (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast og Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæringer hertil (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, vedtaget af Kommissionen den 24. juni 2015 (COM(2015)0300),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, vedtaget af Rådet den 4. september 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 17. september 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2016 (COM(2015)0317) og 2/2016 (COM(2015)0513) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til sin beslutning af 28. oktober 2015 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016(1) og de vedtagne budgetændringer,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(4),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 90 og 91,

–  der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A8-0333/2015),

1.  godkender Forligsudvalgets fælles udkast, som samlet består af de følgende dokumenter:

   en oversigt over de budgetposter, der ikke er ændret, sammenlignet med budgetforslaget eller Rådets holdning
   oversigter over tal efter udgiftsområder i den finansielle ramme
   tal for hver enkelt budgetpost
   et konsolideret dokument med tal og endelig tekst for alle budgetposter ændret i forbindelse med forliget;

2.  bekræfter Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  bekræfter erklæringen om anvendelse af punkt 27 i den interinstitutionelle aftale;

4.  pålægger sin formand at fastslå, at Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 er endeligt vedtaget, og at drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0376.
(2) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

ENDELIG 14.11.2015

Budget for 2016 – Fælles konklusioner

Disse fælles konklusioner omfatter følgende dele:

1.  Budget for 2016

2.  Budget for 2015 – Ændringsbudget nr. 8/2015

3.  Fælles erklæringer

Oversigt

A.  Budget for 2016

Bestanddelene i de fælles konklusioner er som følger:

—  Det samlede niveau for forpligtelsesbevillinger på 2016-budgettet er sat til 155 004,2 mio. EUR. Dette giver en margen under FFR-lofterne for 2016 på i alt 2 331,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger.

—  Det samlede niveau for betalingsbevillinger på 2016-budgettet er sat til 143 885,3 mio. EUR.

—  Fleksibilitetsinstrumentet for 2016 anvendes for et beløb på 1 506,0 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger for udgiftsområde 3 Sikkerhed og medborgerskab og for et beløb på 24,0 mio. EUR for udgiftsområde 4 Et globalt Europa.

—  Betalingsbevillingerne for 2016, der vedrører anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet i 2014, 2015 og 2016, anslås af Kommissionen til 832,8 mio. EUR.

B.  Budget for 2015

Bestanddelene i de fælles konklusioner:

—  Forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 accepteres som foreslået af Kommissionen.

1.  Budget for 2016

1.1.  "Færdigbehandlede" budgetposter

Medmindre andet er anført nedenfor i disse konklusioner, bekræftes alle budgetposter, der ikke er ændret af enten Rådet eller Parlamentet, og de budgetposter, for hvilke Parlamentet accepterede Rådets ændringer i forbindelse med deres respektive behandling.

Forligsudvalget er for de øvrige budgetposter blevet enige om konklusionerne, der fremgår af afsnit 1.2 til 1.6 nedenfor.

1.2.  Horisontale spørgsmål

Decentrale organer

EU's bidrag (i forpligtelsesbevillinger og i betalingsbevillinger) og antallet af stillinger i alle decentrale organer er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 og nr. 2/2016 med de følgende justeringer, som Forligsudvalget nåede til enighed om:

—  forhøjelse af stillinger i stillingsfortegnelsen (gebyrfinansierede) til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA biocider, + 3 stillinger) og nedskæring af bevillingerne med 1 350 000 EUR

—  forhøjelse af stillinger i stillingsfortegnelsen (gebyrfinansierede) til Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA, + 6 stillinger)

—  forhøjelse af stillinger i stillingsfortegnelsen (gebyrfinansierede) til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EASA, + 3 stillinger)

—  forhøjelse af stillinger i stillingsfortegnelsen og relaterede bevillinger til Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER, + 5 stillinger og + 325 000 EUR)

—  forhøjelse af stillinger i stillingsfortegnelsen og relaterede bevillinger til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA, + 2 stillinger og + 130 000 EUR)

—  forhøjelse af stillinger i stillingsfortegnelsen og relaterede bevillinger til Eurojust (FRA, + 2 stillinger og + 130 000 EUR)

—  forhøjelse af bevillingerne til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA, + 928 000 EUR)

—  nedskæring af bevillingerne til Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu.LISA, + 260 000 EUR).

Forvaltningsorganer

EU's bidrag (i forpligtelsesbevillinger og i betalingsbevillinger) og antallet af stillinger i forvaltningsorganerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 og nr. 2/2016.

Pilotprojekter/forberedende foranstaltninger

Der er opnået til enighed om en omfattende pakke af 89 pilotprojekter/forberedende foranstaltninger til et beløb på 64,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger som foreslået af Parlamentet.

Når et pilotprojekt eller en forberedende foranstaltning synes omfattet af et eksisterende retsgrundlag, kan Kommissionen foreslå overførsel af bevillinger til dette retsgrundlag for at fremme foranstaltningens gennemførelse.

Denne pakke overholder fuldt ud de lofter for pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der er fastlagt i finansforordningen.

1.3.  Udgiftsområder i den finansielle ramme - forpligtelsesbevillinger

Efter at have taget højde for ovennævnte konklusioner vedrørende "færdigbehandlede" budgetposter, organer, pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er Forligsudvalget nået til enighed om følgende:

Udgiftsområde 1a

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 og 2/2016, der integrerer følgende justeringer, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget:

—  Forpligtelser til "H2020" forhøjes med følgende fordeling:

i EUR

Budgetpost

Navn

BF 2016 (inkl.

ÆS 1 & 2)

Budget for 2016

Forskel

02 04 02 01

Førerposition i rummet

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Øget innovation i små og mellemstore virksomheder (SMV)

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Udvikling af en ressourceeffektiv og klimarobust økonomi med en bæredygtig råstofforsyning

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Sikring af tilstrækkelige forsyninger af sikre fødevarer af høj kvalitet og andre biobaserede produkter

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Udvikle et ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert og integreret europæisk transportsystem

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Styrkelse af europæiske forskningsinfrastrukturer, herunder e-infrastrukturer

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Førerposition inden for nanoteknologi, avancerede materialer, laserteknologi, bioteknologi og avanceret produktions- og forarbejdningsteknologi

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Øget innovation i små og mellemstore virksomheder (SMV)

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Forbedring af alles sundhed og trivsel gennem hele livet

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Sikring af tilstrækkelige forsyninger af sikre og sunde fødevarer af høj kvalitet og andre biobaserede produkter

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Overgang til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Udvikling af et europæisk transportsystem, som er ressourceeffektivt, miljøvenligt, sikkert og problemfrit

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Udvikling af en ressourceeffektiv og klimarobust økonomi med en bæredygtig råstofforsyning

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Fremme af rummelige, innovative og sikre europæiske samfund

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Videnskab med og for samfundet

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Styrkelse af forskning i fremtidige og opdukkende teknologier

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Styrkelse af europæiske forskningsinfrastruktur, herunder e-infrastruktur

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Lederskab inden for informations- og kommunikationsteknologi

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Forbedring af alles sundhed og trivsel gennem hele livet

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Fremme af rummelige, innovative og sikre europæiske samfund

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Fremme af sikre europæiske samfund

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Horisont 2020 — kundestyret videnskabelig og teknisk støtte til Unionens politikker

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi - Integrere videntrekantens tre elementer: videregående uddannelse, forskning og innovation

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Fremme af sikre europæiske samfund

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Overgang til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem

322 875 370

324 676 361

1 800 991

I alt

31 828 018

—  Forpligtelser til "Cosme" forhøjes med følgende fordeling:

i EUR

Budgetpost

Navn

BF 2016 (inkl.

ÆS 1 & 2)

Budget for 2016

Forskel

02 02 01

Fremme af iværksætterånd og forbedring af EU-virksomheders konkurrenceevne og markedsadgang

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering

160 447 967

172 842 972

12 395 005

I alt

14 284 725

—  Forpligtelser til "Erasmus+" forhøjes med følgende fordeling:

i EUR

Budgetpost

Navn

BF 2016 (inkl.

ÆS 1 & 2)

Budget for 2016

Forskel

15 02 01 01

Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

I alt

6 627 673

Som følge heraf og under hensyntagen til decentrale organer, pilotprojekter og forberedende foranstaltninger fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 19 010,0 mio. EUR, hvilket ikke giver nogen margen under udgiftsloftet for udgiftsområde 1a, og anvendelsen af den samlede margen for forpligtelser med et beløb på 543 mio. EUR.

Udgiftsområde 1b

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 og 2/2016.

Under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 50 831,2 mio. EUR, hvilket giver en margen på 5,8 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 1b.

Udgiftsområde 2

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 og 2/2016 med en yderligere nedskæring på 140,0 mio. EUR som følge af EGFL's øgede formålsbestemte indtægter og en forhøjelse af budgetposten 11 06 62 01. Forligsudvalget er derfor nået til enighed om følgende:

i EUR

Budgetpost

Navn

BF 2016 (inkl.

ÆS 1 & 2)

Budget for 2016

Forskel

05 03 01 10

Grundbetalingsordningen

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Videnskabelig rådgivning og viden

8 485 701

8 680 015

194 314

I alt

-139 805 686

Under hensyntagen til decentrale organer, pilotprojekter og forberedende foranstaltninger fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 62 484,2 mio. EUR, hvilket giver en margen på 1 777,8 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 2.

Udgiftsområde 3

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 og 2/2016, der integrerer følgende justeringer, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget:

i EUR

Budgetpost

Navn

BF 2016 (inkl.

ÆS 1 & 2)

Budget for 2016

Forskel

09 05 05

Multimedieaktiviteter

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Sikre en højere dyresundhedsstatus og et højt beskyttelsesniveau for dyr i Unionen

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Sikre tidlig opdagelse af planteskadegørere og udryddelse af disse

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Sikre en effektiv og pålidelig kontrol

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Fond til hasteforanstaltninger vedrørende dyre- og plantesundhed

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

I alt

-9 075 000

Som følge heraf og under hensyntagen til decentrale organer, pilotprojekter og forberedende foranstaltninger og anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til migration fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 4 052,0 mio. EUR, hvilket ikke giver nogen margen under udgiftsloftet for udgiftsområde 3, og anvendelsen af 1 506,0 mio. EUR via fleksibilitetsinstrumentet.

Udgiftsområde 4

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 og 2/2016, der integrerer følgende justeringer, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget:

i EUR

Budgetpost

Navn

BF 2016 (inkl.

ÆS 1 & 2)

Budget for 2016

Forskel

13 07 01

Økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Menneskelig udvikling

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Fødevare- og ernæringssikkerhed og bæredygtigt landbrug

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Migration og asyl

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Støtte til politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Støtte til politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Middelhavslandene — god regeringsførelse, menneskerettigheder og mobilitet

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Middelhavslandene — fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Middelhavslandene — tillidsskabelse, sikkerhed og forebyggelse og løsning af konflikter

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Støtte til fredsprocessen og finansiel bistand til Palæstina og til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Det østlige partnerskab — tillidsskabelse, sikkerhed og forebyggelse og løsning af konflikter

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Støtte til anden form for naboskabssamarbejde med deltagelse af flere lande — paraplyprogram

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Ydelse af hurtig, effektiv og behovsbaseret humanitær bistand og fødevarebistand

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

I alt

132 303 941

Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 9 167,0 mio. EUR, hvilket ikke giver nogen margen under udgiftsloftet for udgiftsområde 4, og anvendelsen af 24,0 mio. EUR via fleksibilitetsinstrumentet.

Udgiftsområde 5

Antallet af stillinger i institutionernes stillingsfortegnelse og de bevillinger, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 og 2/2016 godkendes med følgende undtagelser:

—  Europa-Parlamentets behandling er godkendt med en reduktion på 9 stillinger;

—  Rådets behandling er godkendt;

—  Domstolen, som tildeles 7 yderligere stillinger (+ 300 000 EUR);

—  Europa-Parlamentets behandling af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget er godkendt.

Det forventes, at Kommissionen den 26. november 2015 godkender rapporten om den budgetmæssige virkning af ajourføring af vederlagene, som vil have tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2015 for aflønningen af personale i alle EU-institutioner og for pensioner.

Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 8 935,2 mio. EUR, hvilket giver en margen på 547,8 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 5.

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 og 2/2016, herunder anvendelsen af 50 mia. EUR fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til betaling af forskud.

1.4.  Betalingsbevillinger

Det samlede niveau for betalingsbevillinger på 2016-budgettet er sat til 143 885,3 mio. EUR, herunder 832,8 mio. EUR i forbindelse med anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet.

Fordelingen af betalingsbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 og 2/2016, der integrerer følgende justeringer, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget:

1.  Der tages først hensyn til det niveau, der er opnået enighed om, for forpligtelsesbevillinger for ikke-opdelte bevillinger, for hvilke niveauet af betalingsbevillinger svarer til niveauet af forpligtelser. Dette omfatter også de decentrale organer, for hvilke EU's bidrag i betalingsbevillinger er sat til det i del 1.2 ovenfor foreslåede niveau. Den kombinerede virkning er en nedskæring på 140,0 mio. EUR.

2.  Betalingsbevillingerne til alle nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er fastsat til 50 % af de hertil svarende forpligtelsesbevillinger eller på Parlamentets foreslåede niveau, hvis dette er lavere. I tilfælde af forlængelser af eksisterende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er niveauet for betalingsbevillinger det niveau, der er fastsat i budgetforslaget plus 50 % af de hertil svarende nye forpligtelsesbevillinger, eller det af Parlamentet foreslåede niveau, hvis dette er lavere. Den kombinerede virkning er en nedskæring på 29,5 mio. EUR.

3.  Udgifterne til betalingsbevillinger nedskæres med 460,1 mio. EUR som følger:

i EUR

Budgetpost

Navn

BF 2016 (inkl.

ÆS 1 & 2)

Budget for 2016

Forskel

02 05 01

Udvikling og levering af globale satellitbaserede radionavigationsinfrastrukturer og -tjenester (Galileo) senest i 2020

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

Levering af satellittjenester til forbedring af GPS-systemet og gradvis dækning af det samlede område, som indgår i Den Europæiske Konference for Civil Luftfart (ECAC), senest i 2020 (Egnos)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Afslutning af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo)

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Levering af operationelle tjenester ud fra rumbaserede observationer og in situ-data (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Opbygning af en uafhængig europæisk jordobservationskapacitet (Copernicus)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — regional konkurrenceevne og beskæftigelse (2007-2013)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Den Europæiske Socialfond — overgangsregioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Den Europæiske Socialfond — mere udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Programmer for udvikling af landdistrikter

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Fremme af en bæredygtig udvikling af landdistrikterne, en mere territorialt og miljømæssigt afbalanceret, klimavenlig, resistent og innovativ landbrugssektor i Unionen

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — regional konkurrenceevne og beskæftigelse

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — overgangsregioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mere udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — europæisk territorialt samarbejde

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — operationel teknisk bistand

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Afslutning af samhørighedsfondsprojekter (før 2007)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Samhørighedsfonden — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Samhørighedsfonden — operationel teknisk bistand

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E)

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

Afslutning af Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E) (2007-2013)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

I alt

-460 100 000

4.  Det kombinerede niveau af betalingsbevillinger, der er fastsat i punkt 1-3 ovenfor, er 570,6 mio. EUR lavere end foreslået af Kommissionen i dets budgetforslag som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 og 2/2016 for de pågældende udgiftsposter.

1.5.  Budgetanmærkninger

De ændringer, som Europa-Parlamentet eller Rådet har foretaget i budgetanmærkningernes ordlyd, godkendes, for så vidt, at de ikke ændrer eller udvider det eksisterende retsgrundlags anvendelsesområde, påvirker institutionernes administrative uafhængighed eller ikke kan dækkes af disponible midler (som anført i bilaget til skrivelsen om gennemførligheden).

1.6.  Nye budgetposter

Medmindre andet er anført nedenfor i de fælles konklusioner, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget eller i fællesskab af budgetmyndighedens to parter i deres respektive behandling, vil budgetkontoplanen, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 og 2/2016 forblive uændret med undtagelse af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger og opdelingen af artikel 18 04 01 det europæiske borgerinitiativ i to poster: 18 04 01 01 Europa for Borgerne — Styrkelse af historiebevidstheden og fremme af kapaciteten til aktivt medborgerskab på EU-plan og 18 04 01 02 Det europæiske borgerinitiativ.

2.  Budget for 2015

Forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 8/2015 godkendes som foreslået af Kommissionen.

3.  Fælles erklæringer

3.1.  Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om, at nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden fortsat er et fælles politisk mål, som har høj prioritet, og med henblik herpå bekræfter de deres vilje til at gøre bedst mulig brug af de budgetmæssige midler, der er til rådighed, for at nå det, især ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

De minder om, at i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 udgør "Disponible margener under FFR-lofterne for forpligtelsesbevillinger for årene 2014-2017 [...] en samlet FFR-margen for forpligtelser, der stilles til rådighed ud over de i FFR'en fastsatte lofter for årene 2016-2020 til politiske mål vedrørende vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse."

I forbindelse med midtvejsgennemgangen/-revisionen af FFR vil Kommissionen gøre status over resultaterne af evalueringen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, om nødvendigt ledsaget af forslag til fortsættelse af initiativet indtil 2020.

Rådet og Parlamentet påtager sig hurtigt at behandle forslag, som Kommissionen fremsætter i denne henseende.

3.2.  Fælles erklæring om et betalingsoverslag for 2016-2020

På grundlag af den eksisterende aftale om en betalingsplan for 2015-2016 anerkender Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen de foranstaltninger, der er truffet for at afvikle efterslæbet af udestående betalingsanmodninger fra samhørighedsprogrammerne for 2007-2013 og for at forbedre overvågningen af efterslæb af ubetalte regninger inden for alle udgiftsområder. De gentager deres tilsagn om at hindre en lignende ophobning af efterslæb i fremtiden, blandt andet gennem oprettelse af et system for tidlig varsling.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vil gennem hele året aktivt overvåge situationen med hensyn til gennemførelsen af budgettet for 2016 i overensstemmelse med den aftalte betalingsplan; navnlig de bevillinger, der er opført i budgettet for 2016, vil give Kommissionen mulighed for at nedbringe efterslæbet af udestående betalingsanmodninger ved årets udgang fra samhørighedsprogrammerne for 2007-2013 til et niveau på omkring 2 mia. EUR inden udgangen af 2016.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vil fortsat gøre status over betalingsgennemførelse og ajourførte overslag på særlige interinstitutionelle møder i overensstemmelse med punkt 36 i bilaget til den interinstitutionelle aftale; der bør afholdes mindst tre møder i 2016 på politisk plan.

I denne forbindelse minder Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om, at disse møder også bør omhandle overslag på længere sigt over den forventede udvikling i betalinger indtil udgangen af FFR for 2014-2020.

3.3.  Erklæring fra Europa-Parlamentet om anvendelse af punkt 27 i den interinstitutionelle aftale

Europa-Parlamentet forpligter sig til at fortsætte reduktionen af det samlede antal stillinger i sin stillingsfortegnelse og afslutte den i 2019 i henhold til følgende tidsplan, idet der tages hensyn til, at en nettoreduktion på 18 stillinger finder sted i 2016:

Årlig nettoreduktion i det samlede antal godkendte stillinger i Europa-Parlamentets stillingsfortegnelse sammenlignet med det foregående år

Resterende reduktion for at nå målet på 5 %(1)

2017

2018

2019

2017-2019

179

-60

-60

-59

-179

(1) Europa-Parlamentet mener, at reduktionen på 5 % ikke omfatter de politiske gruppers midlertidige stillinger, der fremgår af dets stillingsfortegnelse.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik