Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2132(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0333/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0333/2015

Συζήτηση :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0407

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 574kWORD 208k
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο
P8_TA(2015)0407A8-0333/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής και τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2015 (COM(2015)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  έχοντας υπόψη τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2016 (COM(2015)0317) και αριθ. 2/2016 (COM(2015)0513) στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1) και τις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού που περιέχονται σε αυτό,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 90 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A8-0333/2015),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο που συμφωνήθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα:

   κατάλογο γραμμών του προϋπολογισμού που δεν τροποποιούνται, σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου·
   συνοπτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου·
   αριθμητικά στοιχεία κατά γραμμή προϋπολογισμού για όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού·
   ενοποιημένο έγγραφο που παρουσιάζει τα αριθμητικά στοιχεία και το τελικό κείμενο όλων των γραμμών που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής·

2.  επιβεβαιώνει τις κοινές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

3.  επιβεβαιώνει τη δήλωσή του σχετικά με την εφαρμογή του σημείου 27 της διοργανικής συμφωνίας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0376.
(2) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ 14.11.2015

Προϋπολογισμός 2016 – Κοινά συμπεράσματα

Τα ανά χείρας κοινά συμπεράσματα καλύπτουν τα εξής τμήματα:

1.  Προϋπολογισμός 2016

2.  Προϋπολογισμός 2015 – Διορθωτικός προϋπολογισμός 8/2015

3.  Κοινές δηλώσεις

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

A.   Προϋπολογισμός 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία για κοινά συμπεράσματα:

—  Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2016 ορίζεται σε 155 004,2 εκατομμύρια EUR. Συνολικά, αυτό αφήνει περιθώριο κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για το 2016 ύψους 2 331,4 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.

—  Το συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2016 ορίζεται σε 143 885,3 εκατομμύρια EUR.

—  Ο μηχανισμός ευελιξίας για το 2016 κινητοποιείται για χορήγηση ποσού 1 506,0 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τον τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια) και ποσού 24,0 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τον τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο).

—  Οι πιστώσεις πληρωμών του 2016 που έχουν σχέση με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας το 2014, 2015 και 2016 εκτιμώνται από την Επιτροπή σε 832,8 εκατομμύρια EUR.

B.   Προϋπολογισμός 2015

Σύμφωνα με τα στοιχεία για κοινά συμπεράσματα:

—  Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015 εγκρίνεται όπως προτάθηκε από την Επιτροπή.

1.  Προϋπολογισμός 2016

1.1.   «Κλειστές» γραμμές

Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά στα συμπεράσματα που εμφαίνονται κατωτέρω, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν είτε από το Συμβούλιο είτε από το Κοινοβούλιο, καθώς και εκείνες για τις οποίες το Κοινοβούλιο δέχθηκε τις τροπολογίες του Συμβουλίου κατά την ανάγνωσή τους, επιβεβαιώνονται.

Για τις άλλες θέσεις του προϋπολογισμού, η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει συμφωνήσει επί των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στα τμήματα 1.2 έως 1.6 κατωτέρω.

1.2.   Οριζόντια θέματα

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και 2/2016, με τις ακόλουθες προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής:

—  αύξηση των θέσεων του πίνακα προσωπικού (που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη) για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA βιοκτόνα, + 3 θέσεις) και μείωση των πιστώσεων κατά 1 350 000 EUR·

—  αύξηση των θέσεων του πίνακα προσωπικού (που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη) για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA, + 6 θέσεις)·

—  αύξηση των θέσεων του πίνακα προσωπικού (που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη) για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA, + 3 θέσεις)·

—  αύξηση των θέσεων του πίνακα προσωπικού και σχετικών πιστώσεων για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER, + 5 θέσεις και + 325 000 EUR)·

—  αύξηση των θέσεων του πίνακα προσωπικού και σχετικών πιστώσεων για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA, + 2 θέσεις και + 130 000 EUR)·

—  αύξηση των θέσεων του πίνακα προσωπικού και σχετικών πιστώσεων για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA, + 2 θέσεις και + 130 000 EUR)·

—  αύξηση των πιστώσεων για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA, + 928 000 EUR

—  μείωση των πιστώσεων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu.LISA, - 260 000 EUR).

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους εκτελεστικούς οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και 2/2016.

Δοκιμαστικά σχέδια / Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Συμφωνείται συνολική δέσμη 89 δοκιμαστικών σχεδίων/προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ), ύψους 64,9 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο.

Όταν δοκιμαστικό σχέδιο ή προπαρασκευαστική ενέργεια φαίνεται να καλύπτεται από υπάρχουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων προς την αντίστοιχη νομική βάση για να διευκολύνει την υλοποίηση της ενέργειας.

Η δέσμη αυτή τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία.

1.3.   Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

Αφού συνεκτίμησε τα ανωτέρω συμπεράσματα όσον αφορά τις γραμμές που έχουν «κλείσει», τους οργανισμούς και τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει συμφωνήσει τα εξής:

Τομέας 1α

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και 2/2016, με την ενσωμάτωση των ακόλουθων προσαρμογών που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής:

—  Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για το «Ορίζοντας 2020» αυξάνονται με την ακόλουθη κατανομή:

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ 2016 (περιλ. των ΔΕ 1&2)

Προϋπολογισμός 2016

Διαφορά

02 04 02 01

Υπεροχή στο διάστημα

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Επίτευξη μιας οικονομίας με αποδοτική χρήση των πόρων και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής προέλευσης

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και λειτουργεί απρόσκοπτα

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Ενίσχυση των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υποδομών

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Ηγεσία στους τομείς της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, της τεχνολογίας λέιζερ, της βιοτεχνολογίας και των προηγμένων συστημάτων μεταποίησης και επεξεργασίας

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Αύξηση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Βελτίωση της δια βίου υγείας και ευεξίας

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού με ασφαλή, υγιεινά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και άλλα προϊόντα βιολογικής προέλευσης

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και λειτουργεί απρόσκοπτα

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων υλών

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Ενίσχυση των πολυδεκτικών, καινοτόμων και στοχαστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Η επιστήμη με την κοινωνία και για την κοινωνία

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Ενίσχυση της έρευνας σε μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Ενίσχυση των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υποδομών

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Υπεροχή στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Βελτίωση της δια βίου υγείας και ευημερίας

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Ενίσχυση των πολυδεκτικών, καινοτόμων και στοχαστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

«Ορίζοντας 2020» — Πελατοκεντρική επιστημονική και τεχνική στήριξη για τις πολιτικές της Ένωσης

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας — ολοκλήρωση του «τριγώνου της γνώσης» που αποτελείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα

322 875 370

324 676 361

1 800 991

Σύνολο

31 828 018

—  Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για το «COSME» αυξάνονται με την ακόλουθη κατανομή:

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ 2016 (περιλ. των ΔΕ 1&2)

Προϋπολογισμός 2016

Διαφορά

02 02 01

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων

160 447 967

172 842 972

12 395 005

Σύνολο

14 284 725

—  Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για το «Erasmus+» αυξάνονται με την ακόλουθη κατανομή:

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ 2016 (περιλ. των ΔΕ 1&2)

Προϋπολογισμός 2016

Διαφορά

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

Σύνολο

6 627 673

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 19 010,0 εκατομμύρια EUR, χωρίς να απομένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1α και τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων για ποσό 543,0 εκατομμυρίων EUR.

Τομέας 1β

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και 2/2016.

Αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 50 831,2 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 5,8 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1β.

Τομέας 2

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και 2/2016 με περαιτέρω μείωση 140,0 εκατομμυρίων EUR που προέρχεται από αυξημένα έσοδα για ειδικό προορισμό του ΕΓΤΕ και αύξηση των πιστώσεων στη γραμμή του προϋπολογισμού 11 06 62 01. Κατά συνέπεια, η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει συμφωνήσει τα εξής:

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ 2016 (περιλ. των ΔΕ 1&2)

Προϋπολογισμός 2016

Διαφορά

05 03 01 10

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και γνώση

8 485 701

8 680 015

194 314

Σύνολο

-139 805 686

Αφού ληφθούν υπόψη οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 62 484,2 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 777,8 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 2.

Τομέας 3

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και 2/2016, με την ενσωμάτωση των ακόλουθων προσαρμογών που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής:

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ 2016 (περιλ. των ΔΕ 1&2)

Προϋπολογισμός 2016

Διαφορά

09 05 05

Ενέργειες πολυμέσων

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Συμβολή στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ζώων και στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των ζώων στην Ένωση

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Συμβολή στην έγκαιρη ανίχνευση επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και στην εξάλειψή τους

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Διασφάλιση αποτελεσματικών, αποδοτικών και αξιόπιστων ελέγχων

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Ταμείο για έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την υγεία των ζώων και των φυτών

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

Σύνολο

-9 075 000

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, τα δοκιμαστικά σχέδια, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη μετανάστευση, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 4 052,0 εκατομμύρια EUR, χωρίς να απομένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3 και με την κινητοποίηση 1 506,0 εκατομμυρίων EUR μέσω του μηχανισμού ευελιξίας.

Τομέας 4

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και 2/2016, με την ενσωμάτωση των ακόλουθων προσαρμογών που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής:

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ 2016 (περιλ. των ΔΕ 1&2)

Προϋπολογισμός 2016

Διαφορά

13 07 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Ανθρώπινη ανάπτυξη

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια και βιώσιμη γεωργία

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Μετανάστευση και άσυλο

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Στήριξη για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και σχετική σταδιακή ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Στήριξη για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και σχετική σταδιακή ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Μεσογειακές χώρες — Χρηστή διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα και κινητικότητα

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Μεσογειακές χώρες — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Μεσογειακές χώρες — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Στήριξη άλλων μορφών συνεργασίας με πολλές χώρες στην περιοχή γειτονίας — Γενικό πρόγραμμα

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και βάσει των αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

Σύνολο

132 303 941

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 9 167,0 εκατομμύρια EUR, χωρίς να απομένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 4 και με την κινητοποίηση 24,0 εκατομμυρίων EUR μέσω του μηχανισμού ευελιξίας.

Τομέας 5

Ο αριθμός των θέσεων στους πίνακες προσωπικού των θεσμικών οργάνων και οι πιστώσεις που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και 2/2016 εγκρίνονται με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

—  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του οποίου η ανάγνωση έχει εγκριθεί, με μείωση 9 θέσεων·

—  το Συμβούλιο, του οποίου η ανάγνωση έχει εγκριθεί·

—  το Δικαστήριο, στο οποίο χορηγούνται 7 πρόσθετες θέσεις (+ 300 000 EUR)·

—  την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, για τον προϋπολογισμό των οποίων η ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνεται.

Στις 26 Νοεμβρίου 2015 αναμένεται ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει την έκθεση σχετικά με τον δημοσιονομικό αντίκτυπο της επικαιροποίησης των μισθών για το 2015 που θα εφαρμοστεί με αναδρομική ισχύ από την 1ης Ιουλίου 2015 στις αποδοχές του προσωπικού όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στις συντάξεις.

Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 8 935,2 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 547,8 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5.

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και 2/2016, περιλαμβανομένης της κινητοποίησης 50 εκατομμυρίων EUR του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταβολή των προκαταβολών.

1.4.   Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2016 ορίζεται σε 143 885,3 εκατομμύρια EUR, περιλαμβανομένων 832,8 εκατομμυρίων EUR που έχουν σχέση με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας.

Η κατανομή των πιστώσεων πληρωμών ορίζεται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και 2/2016, με την ενσωμάτωση των ακόλουθων προσαρμογών που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής:

1.  Πρώτον, λαμβάνεται υπόψη το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για μη διαχωριζόμενες δαπάνες, για τις οποίες το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι ίσο με το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων. Το ίδιο ισχύει για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, για τους οποίους η συνεισφορά της ΕΕ σε πιστώσεις πληρωμών ορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στο τμήμα 1.2 ανωτέρω. Το συνδυαστικό αποτέλεσμα είναι μείωση της τάξεως των 140,0 εκατομμυρίων EUR·

2.  Οι πιστώσεις πληρωμών για κάθε νέο δοκιμαστικό σχέδιο και προπαρασκευαστική ενέργεια ορίζονται στο 50% των αντιστοίχων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο αν είναι χαμηλότερο. Σε περίπτωση παράτασης υφισταμένων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, το επίπεδο των πληρωμών είναι εκείνο που καθορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού επαυξημένο κατά το 50% των αντιστοίχων νέων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, ή το επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο, αν είναι χαμηλότερο· Το συνδυαστικό αποτέλεσμα είναι αύξηση της τάξεως των 29,5 εκατομμυρίων EUR·

3.  Οι δαπάνες για πιστώσεις πληρωμών μειώνονται κατά 460,1 εκατομμύρια EUR ως εξής:

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ 2016 (περιλ. των ΔΕ 1&2)

Προϋπολογισμός 2016

Διαφορά

02 05 01

Ανάπτυξη και παροχή υποδομών και παγκόσμιων υπηρεσιών δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Galileo) έως το 2020

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

Παροχή δορυφορικών υπηρεσιών που επιτρέπουν τη βελτίωση των επιδόσεων του GPS και οι οποίες καλύπτουν σταδιακά το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (CEAC) έως το 2020 (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Περάτωση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo)

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Εκτέλεση επιχειρησιακών υπηρεσιών με βάση διαστημικές παρατηρήσεις και επιτόπια στοιχεία (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Δημιουργία αυτόνομης ικανότητας γεωσκόπησης της Ένωσης (Copernicus)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου — Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (2007 έως 2013)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περιφέρειες μετάβασης — Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Προώθηση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης και ενός εδαφικά και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένου, φιλικού στο περιβάλλον, ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και καινοτόμου γεωργικού τομέα στην Ένωση

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφέρειες μετάβασης — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Καινοτόμοι δράσεις στον τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Συνοχής (προ του 2007)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Ταμείο Συνοχής — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Ταμείο Συνοχής — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του ITER — Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για το έργο ITER — Ενέργεια σύντηξης (F4E)

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

Ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για το έργο ITER — Ενέργεια σύντηξης (F4E) (2007-2013)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

Σύνολο

-460 100 000

4.  Το συνδυασμένο επίπεδο πιστώσεων πληρωμών που ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 3 πιο πάνω είναι 570,6 εκατομμύρια EUR χαμηλότερο από εκείνο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της, όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και 2/2016, για τις σχετικές δαπάνες.

1.5.   Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου στο κείμενο των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού συμφωνούνται στο βαθμό που δεν μεταβάλλουν ή δεν επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της υφισταμένης νομικής βάσης, δεν επηρεάζουν τη διοικητική αυτονομία των οργάνων, δεν προκαλούν προβλήματα λειτουργίας ή δεν μπορούν να καλυφθούν από διαθέσιμους πόρους (όπως αναφέρεται στο παράρτημα της επιστολής περί εκτελεσιμότητας).

1.6.   Νέες γραμμές του προϋπολογισμού

Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής ή εάν δεν έχει συμφωνηθεί σχετικά από κοινού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στις αντίστοιχες αναγνώσεις τους, η ονοματολογία του προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και 2/2016, παραμένει αμετάβλητη, με εξαίρεση τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και τον χωρισμό του άρθρου 18 04 01 Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών σε δύο θέσεις: 18 04 01 01 Ευρώπη για τους πολίτες — Ενδυνάμωση της μνήμης και ενίσχυση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης και 18 04 01 02 Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών.

2.   Προϋπολογισμός 2015

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 8/2015 εγκρίνεται όπως προτάθηκε από την Επιτροπή.

3.   Κοινές δηλώσεις

3.1.   Κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι η μείωση της ανεργίας των νέων παραμένει υψηλή και κοινή πολιτική προτεραιότητα, και για τον σκοπό αυτό επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων στον προϋπολογισμό πόρων για την αντιμετώπισή της, και ιδίως της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ).

Υπενθυμίζουν δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 «Τα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα έτη 2014-2017 συνιστούν Συνολικό περιθώριο του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων διαθέσιμο πάνω από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο ΠΔΠ για τα έτη 2016-2020 για τους στόχους πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδιαίτερα την απασχόληση των νέων».

Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ, η Επιτροπή θα αντλήσει διδάγματα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ΠΑΝ, συνοδευόμενα, κατά περίπτωση, από προτάσεις για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας μέχρι το 2020.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξετάσουν γρήγορα σχετικές προτάσεις που υποβάλλει η Επιτροπή.

3.2.   Κοινή δήλωση σχετικά με τις προβλέψεις πληρωμών 2016-2020

Με βάση την υφιστάμενη συμφωνία σχετικά με ένα σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2015-2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη σταδιακή εξάλειψη της συσσώρευσης των εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμών από τα προγράμματα συνοχής της περιόδου 2007-2013, και για τη βελτίωση της παρακολούθησης των συσσωρευμένων ανεξόφλητων λογαριασμών σε όλους τους τομείς. Επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους να προληφθεί στο μέλλον παρόμοια συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθούν ενεργά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την κατάσταση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2016, βάσει του συμφωνηθέντος σχεδίου πληρωμών· ειδικότερα οι πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό 2016 θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να μειώσει τις εκκρεμείς απαιτήσεις πληρωμών που συσσωρεύονται στο τέλος κάθε έτους για τα προγράμματα συνοχής της περιόδου 2007-2013 σε επίπεδο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου μέχρι το τέλος του 2016.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα συνεχίσουν τον απολογισμό της εκτέλεσης των πληρωμών και των επικαιροποιημένων προβλέψεων σε ειδικές διοργανικές συνεδριάσεις, σύμφωνα με το σημείο 36 του παραρτήματος της διοργανικής συμφωνίας, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια του 2016 σε πολιτικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι οι συνεδριάσεις αυτές θα πρέπει επίσης να ασχοληθούν με τις πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με την αναμενόμενη εξέλιξη των πληρωμών μέχρι το τέλος του ΠΔΠ 2014-2020.

3.3.   Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του σημείου 27 της διοργανικής συμφωνίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να συνεχίσει τη μείωση του συνολικού αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού του και να την ολοκληρώσει το 2019, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 πραγματοποιείται καθαρή μείωση 18 θέσεων:

Ετήσιες καθαρές μειώσεις του συνολικού αριθμού εγκεκριμένων θέσεων στον πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος

Εκκρεμούσα μείωση για να επιτευχθεί ο στόχος του 5%(1)

2017

2018

2019

2017-2019

179

-60

-60

-59

-179

(1) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι από τον στόχο μείωσης 5% εξαιρούνται οι θέσεις έκτακτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων που προσδιορίζονται στον πίνακα προσωπικού του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου