Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2132(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0333/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0333/2015

Rasprave :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Glasovanja :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0407

Usvojeni tekstovi
PDF 561kWORD 198k
Srijeda, 25. studenog 2015. - Strasbourg
Proračunski postupak za 2016.: zajednički tekst
P8_TA(2015)0407A8-0333/2015
Rezolucija
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zajednički nacrt koji je prihvatio Odbor za mirenje i izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (14195/2015 – C8‑0353/2015),

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je Komisija usvojila 24. lipnja 2015. (COM(2015)0300),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu 17. rujna 2015. (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  uzimajući u obzir pisma izmjene br. 1/2016 (COM(2015)0317) i 2/2016 (COM(2015)0513) nacrta općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. listopada 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.(1) i o proračunskim amandmanima koje ona sadrži,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(4),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5),

–  uzimajući u obzir članak 90. i članak 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće izaslanstva u Odboru za mirenje (A8‑0333/2015),

1.  prihvaća zajednički nacrt koji je dogovorio Odbor za mirenje i koji se sastoji od sljedećih dokumenata promatranih zajedno:

   popis proračunskih linija koje nisu izmijenjene, uspoređen s nacrtom proračuna ili stajalištem Vijeća;
   ukupni iznosi po naslovima financijskog okvira;
   iznosi za svaku pojedinu liniju za sve proračunske stavke;
   konsolidirani dokument s prikazom brojki i završni tekst svih linija koje su izmijenjene tijekom mirenja;

2.  potvrđuje zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.   potvrđuje svoju izjavu o primjeni točke 27. Međuinstitucionalnoga sporazuma;

4.   nalaže svojem predsjedniku da proglasi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016. konačno donesenim i da ga da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu zakonodavnu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0376.
(2) SL L 163, 23.6.2007., str. 17.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(5) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ZAVRŠNA VERZIJA OD 14.11.2015.

Proračun za 2016. – Zajednički zaključci

Ovim zajedničkim zaključcima obuhvaćeni su sljedeći dijelovi:

1.  Proračun za 2016.

2.  Proračun za 2015. – Izmjena proračuna br. 8/2015

3.  Zajedničke izjave

Sažetak

A.  Proračun za 2016.

Prema elementima za zajedničke zaključke:

—  Ukupni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u proračunu za 2016. jest 155 004,2 milijuna EUR. Ukupno je time ostavljena razlika ispod gornjih granica VFO-a za 2016. u iznosu od 2 331,4 milijuna u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

—  Ukupni iznos odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2016. jest 143 885,3 milijuna EUR.

—  Instrument fleksibilnosti za 2016. mobilizira se u iznosu od 1 506,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za naslov 3. Sigurnost i građanstvo i u iznosu od 24,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za naslov 4. Globalna Europa.

—  Komisija je odobrena sredstva za plaćanja za 2016. povezana s mobilizacijom Instrumenta fleksibilnosti za 2014., 2015. i 2016. procijenila na 832,8 milijuna EUR.

B.  Proračun za 2015.

Prema elementima za zajedničke zaključke:

—  Nacrt izmjene proračuna br. 8/2015 prihvaća se kako ga je Komisija predložila.

1.  Proračun za 2016.

1.1.  Zaključene linije

Osim ako dalje u ovim zaključcima ne stoji drukčije, sve proračunske linije koje nisu izmijenili ni Vijeće ni Parlament te linije u kojima je Parlament prihvatio izmjene Vijeća tijekom njihova zasebnog čitanja potvrđuju se.

Za druge proračunske stavke Odbor za mirenje složio se oko zaključaka uvrštenih u odjeljke od 1.2. do 1.6. u nastavku.

1.2.  Horizontalna pitanja

Decentralizirane agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanja) te broj radnih mjesta za sve decentralizirane agencije postavljeni su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, a koji je izmijenjen pismima izmjene 1/2016 i 2/2016 uz sljedeće prilagodbe oko kojih se složio Odbor za mirenje:

—  povećanje broja radnih mjesta u planu radnih mjesta (koja se financiraju sredstvima od naknada) za Europsku agenciju za kemikalije (ECHA Biocides, tri radna mjesta više) i smanjenje odobrenih sredstava za 1 350 000 EUR;

—  povećanje broja radnih mjesta u planu radnih mjesta (koja se financiraju sredstvima od naknada) za Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa (EASA, šest radnih mjesta više);

—  povećanje broja radnih mjesta u planu radnih mjesta (koja se financiraju sredstvima od naknada) za Europsku agenciju za lijekove (EMA, tri radna mjesta više);

—  povećanje broja radnih mjesta u planu radnih mjesta i odobrenih sredstava povezanih s time za Agenciju za suradnju energetskih regulatora (ACER, pet radnih mjesta više i 325 000 EUR više);

—  povećanje broja radnih mjesta u planu radnih mjesta i odobrenih sredstava povezanih s time za Agenciju za temeljna prava (FRA, dva radna mjesta više i 130 000 EUR više);

—  povećanje broja radnih mjesta u planu radnih mjesta i odobrenih sredstava povezanih s time za Eurojust (dva radna mjesta više i 130 000 EUR više);

—  povećanje odobrenih sredstava za Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA, 928 000 EUR više);

—  smanjenje odobrenih sredstava za Europsku agenciju za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA, 260 000 EUR manje).

Izvršne agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanja) te broj radnih mjesta za izvršne agencije postavljeni su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, a koji je izmijenjen pismima izmjene 1/2016 i 2/2016.

Pilot-projekti/pripremna djelovanja

Dogovoren je sveobuhvatan paket od 89 pilot-projekata/pripremnih djelovanja u iznosu od 64,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, kako ga je predložio Parlament.

Ako se čini da je pilot-projekt ili pripremno djelovanje obuhvaćeno postojećom pravnom osnovom, Komisija može predložiti prijenos odobrenih sredstava u odgovarajuću pravnu osnovu kako bi se omogućila provedba toga djelovanja.

Tim paketom u cijelosti se poštuju gornje granice pilot-projekata i pripremnih djelovanja predviđene u Financijskoj uredbi.

1.3.  Naslovi rashoda u financijskom okviru – odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Nakon što se uzmu u obzir navedeni zaključci o zaključenim proračunskim linijama, agencijama te pilot-projektima i pripremnim djelovanjima, Odbor za mirenje složio se oko sljedećega:

Naslov 1.a

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza postavljena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, a koji je izmijenjen pismima izmjene 1/2016 i 2/2016, pri čemu su uvrštene sljedeće prilagodbe oko kojih se složio Odbor za mirenje:

—  Odobrena sredstva za program H2020 povećana su uz sljedeću raspodjelu:

U EUR

Proračunska linija

Naziv

NP za 2016. (uklj. pisma izmjene 1 i 2)

Proračun za 2016.

Razlika

02 04 02 01

Vodeći položaj u svemiru

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Povećanje inovacija u malim i srednjim poduzećima (MSP-ima)

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Izgradnja resursno učinkovitoga gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Osiguravanje dovoljnih zaliha sigurne i visokokvalitetne hrane i drugih proizvoda dobivenih od bioloških sirovina

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prijevoznog sustava

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Jačanje europskih istraživačkih infrastruktura, uključujući e-infrastrukture

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Vodeći položaj u području nanotehnologije, naprednih materijala, laserske tehnologije, biotehnologije te napredne proizvodnje i obrade

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Povećanje inovacija u malim i srednjim poduzećima (MSP-ima)

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Poboljšanje cjeloživotnog zdravlja i dobrobiti

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Osiguranje dovoljnih zaliha sigurne, zdrave visokokvalitetne hrane i drugih bioproizvoda

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prometnog sustava

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Izgradnja resursno učinkovitoga gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Poticanje uključivih, inovacijskih i sigurnih europskih društava

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Znanost s društvom i za društvo

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Jačanje istraživanja o budućim tehnologijama i tehnologijama u nastajanju

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Jačanje europske istraživačke infrastrukture, uključujući e-infrastrukturu

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Vodeći položaj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Poboljšanje cjeloživotnog zdravlja i dobrobiti

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Poticanje uključivih, inovacijskih i sigurnih europskih društava

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Poticanje sigurnih europskih društava

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Obzor 2020. — Znanstvena i tehnička potpora politikama Unije usmjerena prema korisniku

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Europski institut za inovacije i tehnologiju – integracija trokuta znanja u području visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Poticanje sigurnih europskih društava

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

322 875 370

324 676 361

1 800 991

Ukupno

31 828 018

—  Odobrena sredstva za program COSME povećana su uz sljedeću raspodjelu:

U EUR

Proračunska linija

Naziv

NP za 2016. (uklj. pisma izmjene 1 i 2)

Proračun za 2016.

Razlika

02 02 01

Promicanje poduzetništva i poboljšanje konkurentnosti poduzeća iz Unije te njihova pristupa tržištima

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP-i) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala

160 447 967

172 842 972

12 395 005

Ukupno

14 284 725

—  Odobrena sredstva za program Erasmus+ povećana su uz sljedeću raspodjelu:

U EUR

Proračunska linija

Naziv

NP za 2016. (uklj. pisma izmjene 1 i 2)

Proračun za 2016.

Razlika

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njihovo značenje za tržište rada

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

Ukupno

6 627 673

Kao posljedica toga, i nakon što se uzmu u obzir decentralizirane agencije te pilot-projekti i pripremna djelovanja, dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza jest 19 010,0 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda naslova 1.a i pri čemu se ukupna razlika do gornje granice za obveze rabi u iznosu od 543 milijuna EUR.

Naslov 1.b

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza postavljena su na razinu predloženu u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismima izmjene 1/2016 i 2/2016.

Uzimajući u obzir pilot-projekte i pripremna djelovanja dogovoreni iznos za preuzimanje obveza jest 50 831,2 milijuna EUR, pri čemu ostaje razlika od 5,8 milijuna EUR ispod gornje granice rashoda naslova 1.b.

Naslov 2.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza postavljena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismima izmjene 1/2016 i 2/2016 uz dodatno smanjenje od 140,0 milijuna EUR koje proizlazi iz povećanih namjenskih prihoda EFJP-a i povećanja u proračunskoj liniji 11 06 62 01. Posljedica je toga da se Odbor za mirenje složio oko sljedećeg:

U EUR

Proračunska linija

Naziv

NP za 2016. (uklj. pisma izmjene 1 i 2)

Proračun za 2016.

Razlika

05 03 01 10

Program osnovnih plaćanja (BPS)

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Znanstveno savjetovanje i znanje

8 485 701

8 680 015

194 314

Ukupno

-139 805 686

Uzimajući u obzir decentralizirane agencije, pilot-projekte i pripremna djelovanja dogovoreni iznos za preuzimanje obveza jest 62 484,2 milijuna EUR, pri čemu ostaje razlika od 1 777,8 milijuna EUR ispod gornje granice rashoda naslova 2.

Naslov 3.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza postavljena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, a koji je izmijenjen pismima izmjene 1/2016 i 2/2016, pri čemu su uvrštene sljedeće prilagodbe oko kojih se složio Odbor za mirenje:

U EUR

Proračunska linija

Naziv

NP za 2016. (uklj. pisma izmjene 1 i 2)

Proračun za 2016.

Razlika

09 05 05

Multimedijske aktivnosti

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Osiguranje boljeg zdravstvenog stanja životinja i veće razine zaštite životinja u Uniji

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Osiguranje pravovremenog otkrivanja organizama štetnih za bilje i njihovog iskorjenjivanja

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Osiguranje učinkovite i pouzdane kontrole

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Fond za hitne mjere povezane sa zdravljem životinja i zdravljem bilja

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

Ukupno

-9 075 000

Kao posljedica toga, i nakon što se uzmu u obzir decentralizirane agencije, pilot-projekti, pripremna djelovanja i mobilizacija Instrumenta fleksibilnosti za migracije, dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza jest 4 052,0 milijuna EUR, pri čemu je doesgnuta gornja granica rashoda naslova 3. i pri čemu je preko Instrumenta fleksibilnosti mobiliziran iznos od 1 506,0 milijuna EUR.

Naslov 4.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza postavljena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, a koji je izmijenjen pismima izmjene 1/2016 i 2/2016, pri čemu su uvrštene sljedeće prilagodbe oko kojih se složio Odbor za mirenje:

U EUR

Proračunska linija

Naziv

NP za 2016. (uklj. pisma izmjene 1 i 2)

Proračun za 2016.

Razlika

13 07 01

Financijska potpora za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Ljudski razvoj

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Sigurnost opskrbe hranom i ishrane te održiva poljoprivreda

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Migracije i azil

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Potpora političkim reformama i povezanim napretkom u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Potpora političkim reformama i povezanim napretkom u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Sredozemne zemlje — Dobro upravljanje, ljudska prava i mobilnost

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Sredozemne zemlje — Smanjivanje siromaštva i održivi razvoj

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Sredozemne zemlje – Izgradnja povjerenja, sigurnost te sprječavanje i rješavanje sukoba

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Potpora mirovnom procesu i financijska pomoć Palestini i Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Istočno partnerstvo — Izgradnja povjerenja, sigurnost te sprječavanje i rješavanje sukoba

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Potpora ostaloj višedržavnoj suradnji u susjedstvu – Krovni program

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Pružanje brze i učinkovite humanitarne pomoći i pomoći u hrani na temelju potreba

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

Ukupno

132 303 941

Kao posljedica toga, i nakon što se uzmu u obzir pilot-projekti i pripremna djelovanja, dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza jest 9 167,0 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda naslova 4. i pri čemu je preko Instrumenta fleksibilnosti mobiliziran iznos od 24,0 milijuna EUR.

Naslov 5.

Odobrava se broj radnih mjesta u planovima radnih mjesta institucija i odobrena sredstva koja je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismima izmjene 1/2016 i 2/2016 uza sljedeće iznimke:

—  Europski parlament, kojemu je njegovo čitanje odobreno uz smanjenje broja radnih mjesta za devet;

—  Vijeće, kojemu je njegovo čitanje odobreno;

—  Sud, kojemu je odobreno sedam dodatnih radnih mjesta (uz povećanje od 300 000 EUR);

—  Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija, kojima je odobreno čitanje Europskoga parlamenta.

Očekuje se da će Komisija 26. studenoga 2015. odobriti izvješće o učinku usklađivanja plaća za 2015. na proračun, koje će na primitke osoblja svih institucija EU-a i na mirovine djelovati retroaktivno od 1. srpnja 2015. godine.

Kao posljedica toga, i uzimajući u obzir pilot-projekte i pripremna djelovanja, dogovoreni iznos za preuzimanje obveza jest 8 935,2 milijuna EUR, pri čemu ostaje razlika od 547,8 milijuna EUR ispod gornje granice rashoda naslova 5.

Fond solidarnosti Europske unije

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza postavljena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismima izmjene 1/2016 i 2/2016, uključujući mobilizaciju 50 milijuna EUR iz Fonda solidarnosti Europske unije za isplatu predujmova.

1.4.  Odobrena sredstva za plaćanja

Ukupni iznos odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2016. jest 143 885,3 milijuna EUR, uključujući 832,8 milijuna EUR koji se odnose na mobilizaciju Instrumenta fleksbilnosti.

Raspodjela odobrenih sredstava za plaćanja postavljena je na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, a koji je izmijenjen pismima izmjene 1/2016 i 2/2016, pri čemu su uvrštene sljedeće prilagodbe oko kojih se složio Odbor za mirenje:

1.  Ponajprije je uzeta u obzir dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za nediferencirane rashode, za koje je razina odobrenih sredstava za plaćanja jednaka razini obveza. Time su obuhvaćene i decentralizirane agencije, za koje je doprinos EU-a u odobrenim sredstvima za plaćanja postavljen na razinu predloženu u odjeljku 1.2. gore. Kombinirani učinak je smanjenje od 140,0 milijuna EUR.

2.  Odobrena sredstva za sve nove pilot-projekte i pripremna djelovanja postavljena su na 50 % odgovarajućih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, ili na razinu koju je predložio Parlament ako je ona niža. U slučaju produljenja postojećih pilot-projekata ili pripremnih djelovanja, razina plaćanja je ona definirana u nacrtu proračuna povećana za 50 % odgovarajućih novih obveza, ili razina koju je predložio Parlament ako je ona niža. Kombinirani učinak je povećanje od 29,5 milijuna EUR.

3.  Rashodi za odobrena sredstva za plaćanja smanjeni su za 460,1 milijun EUR kako slijedi:

U EUR

Proračunska linija

Naziv

NP za 2016. (uklj. pisma izmjene 1 i 2)

Proračun za 2016.

Razlika

02 05 01

Razvoj i osiguravanje globalne infrastrukture i usluga satelitske radionavigacije (Galileo) do 2020.

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

Pružanje satelitskih usluga kojima se unapređuje učinkovitost GPS-a u postupnom pokrivanju cijelog područja Europske konferencije civilnog zrakoplovstva (ECAC) do 2020. (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Završetak europskih satelitskih navigacijskih programa (EGNOS i Galileo)

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Pružanje operativnih usluga koje se oslanjaju na svemirska promatranja i podatke in situ (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Izgradnja samostalne sposobnosti Unije za promatranje Zemlje (Copernicus)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Završetak Europskog socijalnog fonda — Regionalna konkurentnost i zapošljavanje (2007.–2013.)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Europski socijalni fond — Tranzicijske regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Europski socijalni fond — Razvijenije regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Europski socijalni fond — Operativna tehnička pomoć

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Programi ruralnog razvoja

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Promicanje održivog ruralnog razvoja i teritorijalno i ekološki uravnoteženijeg poljoprivrednog sektora Unije, inovativnijeg i povoljnijeg za klimu

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Regionalna konkurentnost i zapošljavanje

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Tranzicijske regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Razvijenije regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Europska teritorijalna suradnja

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Operativna tehnička pomoć

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Inovacijske mjere u području održivog urbanog razvoja

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Završetak projekata Kohezijskog fonda (prije 2007.)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Kohezijski fond — Ulaganje u rast i radna mjesta

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Kohezijski fond — Operativna tehnička pomoć

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

Izgradnja, rad i iskorištavanje objekata ITER-a — Europsko zajedničko poduzeće za ITER — Fuzija za energiju (F4E)

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

Završetak Europskog zajedničkog poduzeća za ITER — Fuzija za energiju (F4E) (2007. – 2013.)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

Ukupno

-460 100 000

4.  Kombinirana razina odobrenih sredstava za plaćanja utvrđena gore u stavcima od 1. do 3. niža je za 570,6 milijuna EUR od razine koju je Komisija predložila u svojem nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismima izmjene 1/2016 i 2/2016 za predmetne rashodne stavke.

1.5.  Proračunske napomene

Izmjene koje je Europski parlament ili Vijeće unijelo u tekst proračunskih napomena dogovorene su sve dok se njima ne mijenja ili proširuje područje primjene postojeće pravne osnove, ne zadire u administrativnu autonomiju institucija, ne prouzročuju operativne poteškoće ili se one ne mogu pokriti raspoloživim sredstvima (kako je navedeno u prilogu pismu o izvršivosti).

1.6.  Nove proračunske linije

Osim ako nije navedeno drukčije u zajedničkim zaključcima oko kojih se složio Odbor za mirenje ili oko kojih su se zajednički složila oba ogranka tijela nadležnoga za proračun u njihovim zasebnim čitanjima, proračunska nomenklatura kako ju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, a koji je izmijenjen pismima izmjene 1/2016 i 2/2016, ostaje nepromijenjena uz iznimku pilot-projekata i pripremnih djelovanja te podjele članka 18 04 01 Europska građanska inicijativa na dvije stavke: 18 04 01 01 Europa za građane — Očuvanje sjećanja i povećanje kapaciteta za građansko sudjelovanje na razini Unije i 18 04 01 02 Europska građanska inicijativa.

2.  Proračun za 2015.

Nacrt izmjene proračuna (NIP) br. 8/2015 odobrava se kako ga je Komisija predložila.

3.  Zajedničke izjave

3.1.  Zajednička izjava o Inicijativi za zapošljavanje mladih

Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju da je smanjenje nezaposlenosti mladih i dalje važan zajednički politički prioritet te stoga potvrđuju svoju odlučnost da na najbolji mogući način iskoriste dostupna proračunska sredstva za rješavanje tog pitanja, a posebice Inicijativu za zapošljavanje mladih.

Podsjećaju da u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. „razlike koje preostaju do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za odobrena sredstva za preuzimanje obveza za razdoblje od 2014. do 2017. predstavljaju ukupne razlike VFO-a za obveze koje je potrebno staviti na raspolaganje iznad gornjih granica utvrđenih u VFO-u za razdoblje od 2016. do 2020. za ciljeve politika u vezi s rastom i zapošljavanjem, osobito zapošljavanjem mladih”.

U okviru preispitivanja/revizije u sredini programskog razdoblja VFO-a Komisija će uzeti u obzir rezultate evaluacije Inicijative za zapošljavanje mladih koji će biti propraćeni, prema potrebi, prijedlozima za nastavak inicijative do 2020.

Vijeće i Parlament obvezuju se brzo ispitati prijedloge Komisije u tom pogledu.”

3.2.  Zajednička izjava o predviđenim plaćanjima za razdoblje 2016. – 2020.

„Na temelju postojećeg dogovora o planu plaćanja 2015. – 2016. Europski parlament, Vijeće i Komisija uzimaju u obzir korake koji su poduzeti kako bi se postupno smanjili zaostaci u nepodmirenim zahtjevima za plaćanje iz kohezijskih programa 2007. – 2013. te poboljšalo praćenje svakog zaostalog nepodmirenog računa u svim naslovima. Ponavljaju da su predani sprečavanju sličnog gomilanja zaostataka u budućnosti, među ostalim uspostavom sustava ranog upozoravanja.

Europski parlament, Vijeće i Komisija tijekom godine aktivno će pratiti provedbu proračuna za 2016., u skladu s dogovorenim planom plaćanja; posebice će se sredstvima za preuzimanje obveza predviđenima u proračunu 2016. omogućiti Komisiji da smanji zaostatke s kraja godine u nepodmirenim zahtjevima za plaćanje za kohezijske programe 2007. – 2013. na razinu od oko 2 milijarde EUR do kraja 2016.

Europski parlament, Vijeće i Komisija i dalje će provjeravati provedbu plaćanja i ažurirane prognoze na namjenskim međuinstitucijskim sastancima, u skladu s točkom 36. Priloga Međuinstitucionalnom sporazumu, koji bi se na političkoj razini trebali održati barem tri puta u 2016.

U tom kontekstu Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju da bi se na tim sastancima trebalo baviti i dugoročnijim prognozama u vezi s očekivanim razvojem plaćanja do kraja VFO-a 2014. – 2020.”

3.3.  Izjava Europskog parlamenta o primjeni točke 27. Međuinstitucionalnog sporazuma

Europski parlament odlučan je u tome da nastavi smanjivati ukupan broj radnih mjesta u svom planu radnih mjesta i da u skladu sa sljedećim rasporedom taj postupak dovrši do 2019., uzimajući u obzir da će se 2016. ostvariti neto smanjenje od 18 radnih mjesta:

Godišnje neto smanjenje ukupnog broja odobrenih radnih mjesta u planu radnih mjesta Europskog parlamenta u usporedbi s prethodnim godinama

Smanjenje potrebno kako bi se ostvario cilj od 5 %(1)

2017

2018

2019

2017-2019

179

-60

-60

-59

-179

(1) Europski parlament smatra da smanjenje od 5 % ne obuhvaća privremena radna mjesta klubova zastupnika utvrđena u njegovu planu radnih mjesta.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti