Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2132(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0333/2015

Teksty złożone :

A8-0333/2015

Debaty :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Głosowanie :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0407

Teksty przyjęte
PDF 572kWORD 207k
Środa, 25 listopada 2015 r. - Strasburg
Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt
P8_TA(2015)0407A8-0333/2015
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy oraz oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęty przez Komisję dnia 24 czerwca 2015 r.(COM(2015)0300),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęte przez Radę w dniu 4 września 2015 r. i przekazane Parlamentowi dnia 17 września 2015 r. (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  uwzględniając listy w sprawie poprawek nr 1/2016 (COM(2015)0317) oraz 2/2016 (COM(2015)0513) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 października 2015 r. dotyczącą stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(1) i zawarte w niej poprawki budżetowe,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(4),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5),

–  uwzględniając art. 90 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji do komitetu pojednawczego (A8-0333/2015),

1.  zatwierdza wspólny tekst uzgodniony przez komitet pojednawczy, który obejmuje następujące dokumenty:

   wykaz pozycji niezmienionych w stosunku do projektu budżetu lub stanowiska Rady;
   zestawienie danych liczbowych według działów ram finansowych;
   dane liczbowe według pozycji dla wszystkich pozycji w budżecie;
   scalony dokument zawierający dane liczbowe i ostateczne brzmienie wszystkich pozycji zmienionych w trakcie postępowania pojednawczego;

2.  potwierdza wspólne oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  potwierdza swoje oświadczenie w sprawie stosowania pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji ustawodawczej Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0376.
(2) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(5) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

WERSJA OSTATECZNA Z DNIA 14.11.2015 r.

Budżet na rok 2016 – wspólne konkluzje

Ww. wspólne konkluzje dotyczą następujących sekcji:

1.  Budżet na rok 2016

2.  Budżet na rok 2015 – Budżet korygujący nr 8/2015

3.  Wspólne oświadczenia

Streszczenie

A.   Budżet na rok 2016

Zgodnie z treścią wspólnych konkluzji:

—  Ogólny poziom środków na zobowiązania w budżecie na 2016 r. ustalono na poziomie 155 004,2 mln EUR. Zostawia to zasadniczo margines poniżej pułapów WRF na 2016 r. wynoszących 2 331,4 mln EUR w środkach na zobowiązania.

—  Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2016 r. ustalono na poziomie 143 885,3 mln EUR.

—  Uruchamia się instrument elastyczności na rok budżetowy 2016 w wysokości 1 506 mln EUR w środkach na zobowiązania w dziale 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” oraz w wysokości 24 mln EUR w środkach na zobowiązania w dziale 4 „Globalny wymiar Europy”.

—  Jak szacuje Komisja, środki na płatności w 2016 r. odpowiadające uruchomieniu instrumentu elastyczności w latach 2014, 2015 i 2016 wyniosą 832,8 mln EUR.

B.   Budżet na rok 2015

Zgodnie treścią wspólnych konkluzji:

—  Projekt budżetu korygującego nr 8/2015 został zaakceptowany zgodnie z propozycją Komisji.

1.  Budżet na rok 2016

1.1.   „Zamknięte” linie budżetowe

W przypadku braku innego stwierdzenia w konkluzjach, wszystkie linie budżetowe niezmienione ani przez Radę, ani przez Parlament oraz te, w których Parlament zaakceptował poprawki Rady podczas ich odpowiedniego czytania, uznaje się za zatwierdzone.

W przypadku pozostałych pozycji budżetowych komitet pojednawczy doszedł do wniosków ujętych w częściach 1.2–1.6 poniżej.

1.2.   Kwestie horyzontalne

Agencje zdecentralizowane

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności) oraz liczbę stanowisk dla wszystkich agencji zdecentralizowanych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listami w sprawie poprawek nr 1 i 2/2016, z następującymi dostosowaniami uzgodnionymi przez komitet pojednawczy:

—  zwiększenie liczby stanowisk określonych w planie zatrudnienia (finansowane z opłat) w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA produkty biobójcze, +3 stanowiska) oraz zmniejszenie środków o 1 350 000 EUR;

—  zwiększenie liczby stanowisk określonych w planie zatrudnienia (finansowane z opłat) w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA, +6 stanowisk);

—  zwiększenie liczby stanowisk określonych w planie zatrudnienia (finansowane z opłat) w Europejskiej Agencji Leków (EMA, +3 stanowiska);

—  zwiększenie liczby stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia oraz odnośnych środków dla Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, +5 stanowisk oraz +325 000 EUR);

—  zwiększenie liczby stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia oraz odnośnych środków dla Agencji Praw Podstawowych (FRA, +2 stanowiska oraz +130 000 EUR);

—  zwiększenie liczby stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia oraz odnośnych środków dla Eurojustu (+2 stanowiska oraz +130 000 EUR);

—  zwiększenie środków dla Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA, +928 000 EUR);

—  zmniejszenie środków na Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu.LISA, -260 000 EUR).

Agencje wykonawcze

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności) oraz liczbę stanowisk dla wszystkich agencji wykonawczych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listami w sprawie poprawek nr 1 i 2/2016.

Projekty pilotażowe/ działania przygotowawcze

Zatwierdza się kompleksowy pakiet 89 projektów pilotażowych/ działań przygotowawczych (PP/ DP) na kwotę 64,9 mln EUR w środkach na zobowiązania, zgodnie z propozycją Parlamentu.

Jeżeli projekt pilotażowy lub działanie przygotowawcze wydaje się mieć już podstawę prawną, Komisja może wnioskować o przesunięcie środków do odpowiedniej podstawy prawnej, aby ułatwić realizację działania.

Pakiet ten w pełni przestrzega pułapów na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, przewidzianych w rozporządzeniu finansowym.

1.3.   Działy wydatków w ramach finansowych – środki na zobowiązania

Wziąwszy pod uwagę powyższe konkluzje dotyczące „zamkniętych” linii budżetowych, agencji oraz projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, komitet pojednawczy uzgodnił, co następuje:

Dział 1a

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listami w sprawie poprawek nr 1 i 2/2016, włączając następujące zmiany uzgodnione w ramach komitetu pojednawczego:

—  Zobowiązania na „Horyzont 2020” zostały zwiększone w następującym podziale:

W EUR

Linia budżetowa

Nazwa

Projekt budżetu na 2016 r. (w tym list ws. poprawek nr 1 i 2)

Budżet na rok 2016

Różnica

02 04 02 01

Przewodnia rola w przestrzeni kosmicznej

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Podniesienie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i zdolną do adaptacji do zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności oraz innych bioproduktów

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Przekształcenie europejskiego systemu transportowego w zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny system

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Wzmacnianie europejskiej infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury)

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Wiodąca pozycja w zakresie nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, technologii laserowej, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Podniesienie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Zabezpieczenie odpowiedniego zaopatrzenia w bezpieczną, zdrową i wysokiej jakości żywność oraz inne bioprodukty

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i zdolną do adaptacji do zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Wzmacnianie badań w zakresie przyszłych i powstających technologii

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Wzmacnianie europejskiej infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury)

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Horyzont 2020 – Zorientowane na klienta wsparcie naukowe i techniczne dla polityki Unii

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Europejski Instytut Innowacji i Technologii – integracja trójkąta wiedzy łączącego szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

322 875 370

324 676 361

1 800 991

Razem

31 828 018

—  Zobowiązania na „COSME” zostały zwiększone w następującym podziale:

W EUR

Linia budżetowa

Nazwa

Projekt budżetu na 2016 r. (w tym list ws. poprawek nr 1 i 2)

Budżet na rok 2016

Różnica

02 02 01

Promowanie przedsiębiorczości i poprawa konkurencyjności oraz dostępu do rynków dla przedsiębiorstw unijnych

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

160 447 967

172 842 972

12 395 005

Razem

14 284 725

—  Zobowiązania na „Erasmus+” zostały zwiększone w następującym podziale:

W EUR

Linia budżetowa

Nazwa

Projekt budżetu na 2016 r. (w tym list ws. poprawek nr 1 i 2)

Budżet na rok 2016

Różnica

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

Razem

6 627 673

W związku z tym, oraz po uwzględnieniu zdecentralizowanych agencji oraz projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 19 010 mln EUR, nie pozostawiając żadnego marginesu w ramach pułapu wydatków w dziale 1a oraz wykorzystując łączny margines na zobowiązania w kwocie 543 mln EUR.

Dział 1b

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym w projekcie budżetu zmienionym listami w sprawie poprawek nr 1 i 2/2016.

Przy uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 50 831,2 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 5,8 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 1b.

Dział 2

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listami w sprawie poprawek nr 1 i 2/2016, które zmniejszyły środki o kolejne 140 mln EUR wynikające ze zwiększonych dochodów przeznaczonych na EFGR i wzrost w linii budżetowej 11 06 62 01. W rezultacie komitet pojednawczy uzgodnił, co następuje:

W EUR

Linia budżetowa

Nazwa

Projekt budżetu na 2016 r. (w tym list ws. poprawek nr 1 i 2)

Budżet na rok 2016

Różnica

05 03 01 10

System płatności podstawowej

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Doradztwo naukowe i wiedza

8 485 701

8 680 015

194 314

Razem

-139 805 686

Przy uwzględnieniu agencji zdecentralizowanych oraz projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 62 484,2 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 1 777,8 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 2.

Dział 3

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listami w sprawie poprawek nr 1 i 2/2016, włączając następującą zmianę uzgodnioną w ramach komitetu pojednawczego:

W EUR

Linia budżetowa

Nazwa

Projekt budżetu na 2016 r. (w tym list ws. poprawek nr 1 i 2)

Budżet na rok 2016

Różnica

09 05 05

Działania multimedialne

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Zapewnienie poprawy statusu zdrowia zwierząt oraz wysokiego poziomu ochrony zwierząt w Unii

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Zapewnienie szybkiego wykrywania organizmów szkodliwych dla roślin i ich zwalczania

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Zapewnienie skutecznych, efektywnych i niezawodnych kontroli

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Fundusz na środki nadzwyczajne dotyczące zdrowia zwierząt i roślin

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

Razem

-9 075 000

W związku z tym, oraz po uwzględnieniu zdecentralizowanych agencji, projektów pilotażowych, działań przygotowawczych oraz uruchomienia instrumentu elastyczności na rzecz migracji, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 4 052 mln EUR, nie pozostawiając żadnego marginesu w ramach pułapu wydatków w dziale 3 oraz uruchamiając 1 506 mln EUR w ramach instrumentu elastyczności.

Dział 4

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listami w sprawie poprawek nr 1 i 2/2016, włączając następujące zmiany uzgodnione w ramach komitetu pojednawczego:

W EUR

Linia budżetowa

Nazwa

Projekt budżetu na 2016 r. (w tym list ws. poprawek nr 1 i 2)

Budżet na rok 2016

Różnica

13 07 01

Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Rozwój społeczny

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz zrównoważone rolnictwo

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Migracja i azyl

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Wsparcie reform politycznych oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Wsparcie reform politycznych oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Kraje śródziemnomorskie — Dobre rządy, prawa człowieka i mobilność

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Kraje śródziemnomorskie — Ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Kraje śródziemnomorskie — Budowanie zaufania, zapewnianie bezpieczeństwa oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Wsparcie dla procesu pokojowego i wsparcie finansowe dla Palestyny oraz dla Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Partnerstwo Wschodnie — Budowanie zaufania, zapewnianie bezpieczeństwa oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Wsparcie na inne rodzaje współpracy wielonarodowej w sąsiedztwie – Program parasolowy

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Dostarczanie pomocy humanitarnej i wsparcia żywnościowego szybko, efektywnie i stosownie do potrzeb

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

Razem

132 303 941

W związku z tym, oraz po uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 9 167 mln EUR, nie pozostawiając żadnego marginesu w ramach pułapu wydatków w dziale 4 oraz uruchamiając 24 mln EUR w ramach instrumentu elastyczności.

Dział 5

Liczba stanowisk w planach zatrudnienia poszczególnych instytucji oraz środki zaproponowane przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listami w sprawie poprawek nr 1 i 2/2016 zostały zatwierdzone, z wyjątkiem następujących przypadków:

—  zatwierdzono czytanie przez Parlament Europejski jego własnego budżetu, z redukcją 9 etatów;

—  zatwierdzono czytanie przez Radę jej własnego budżetu;

—  zatwierdzono 7 dodatkowych stanowisk dla Trybunału Sprawiedliwości (+300 000 EUR);

—  zatwierdzono zmiany wprowadzone przez Parlament Europejski podczas czytania budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.

W dniu 26 listopada 2015 r. Komisja powinna zatwierdzić sprawozdanie na temat budżetowych skutków aktualizacji wynagrodzeń w 2015 r., co będzie miało moc wsteczną od dnia 1 lipca 2015 r. dla wynagrodzeń pracowników wszystkich instytucji UE oraz emerytur.

W wyniku tego, przy uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 8 935,2 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 547,8 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 5.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listami w sprawie poprawek nr 1 i 2/2016, w tym uruchomienie kwoty 50 mln EUR z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na wypłatę zaliczek.

1.4.   Środki na płatności

Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2016 r. ustalono na kwotę 143 885,3 mln EUR, w tym 832,8 mln EUR związane z uruchomieniem instrumentu elastyczności.

Podział środków na płatności ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listami w sprawie poprawek nr 1 i 2/2016, włączając następujące zmiany uzgodnione w ramach komitetu pojednawczego:

1.  Po pierwsze, uwzględnia się uzgodniony poziom środków na zobowiązania w przypadku wydatków niezróżnicowanych, gdzie poziom środków na płatności jest równy poziomowi zobowiązań. Dotyczy to także agencji zdecentralizowanych, na rzecz których wkład UE w postaci środków na płatności ustala się na poziomie zaproponowanym w punkcie 1.2 powyżej. Łączny skutek tych działań to zmniejszenie środków o 140 mln EUR;

2.  Środki na płatności przeznaczone na wszystkie nowe projekty pilotażowe i działania przygotowawcze ustala się na poziomie 50% odpowiednich środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli jest on niższy. W przypadku przedłużenia realizowanych już projektów pilotażowych i działań przygotowawczych poziom płatności odpowiada poziomowi określonemu w projekcie budżetu plus 50% odpowiednich nowych zobowiązań lub poziomowi zaproponowanemu przez Parlament, jeżeli jest on niższy. Łączny skutek tych działań to zwiększenie środków o 29,5 mln EUR;

3.  Środki na płatności zostają zmniejszone o 460,1 mln EUR w następujący sposób:

W EUR

Linia budżetowa

Nazwa

Projekt budżetu na 2016 r. (w tym list ws. poprawek nr 1 i 2)

Budżet na rok 2016

Różnica

02 05 01

Rozwój i zapewnienie struktur i usług globalnego systemu radionawigacji satelitarnej (Galileo) do 2020 r.

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

Zapewnienie usług satelitarnych umożliwiających poprawę wydajności GPS, aby stopniowo objąć cały region Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) do 2020 r. (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Zakończenie europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Zapewnienie usług operacyjnych w oparciu o rozmieszczoną w przestrzeni kosmicznej infrastrukturę do obserwacji Ziemi i dane in situ (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Tworzenie autonomicznych zdolności Unii w zakresie monitorowania Ziemi (Copernicus)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (lata 2007–2013)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Europejski Fundusz Społeczny — Regiony w okresie przejściowym — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Europejski Fundusz Społeczny — Regiony lepiej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Europejski Fundusz Społeczny — Operacyjna pomoc techniczna

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz bardziej zrównoważonego terytorialnie i środowiskowo, przyjaznego dla klimatu i innowacyjnego sektora rolnego Unii

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony w okresie przejściowym — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony bardziej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Operacyjna pomoc techniczna

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Innowacyjne działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Zakończenie projektów w ramach Funduszu Spójności (sprzed 2007 r.)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Fundusz Spójności — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Fundusz Spójności — Operacyjna pomoc techniczna

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER − Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) (2007–2013)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

Razem

-460 100 000

4.  Łączny poziom środków na płatności określony w ust. 1–3 powyżej jest o 570,6 mln EUR niższy niż zaproponowany przez Komisję w jej projekcie budżetu – zmienionym listami w sprawie poprawek nr 1 i 2/2016 – w odniesieniu do przedmiotowych pozycji wydatków.

1.5.   Uwagi do budżetu

Poprawki wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę do tekstu uwag do budżetu są uzgodnione, o ile nie będą one zmieniać ani rozszerzać zakresu istniejącej podstawy prawnej, naruszać administracyjnej autonomii instytucji, powodować trudności operacyjnych lub nie będą mogły zostać pokryte z dostępnych zasobów (jak wskazano w załączniku do pisma w sprawie wykonalności).

1.6.   Nowe linie budżetowe

Jeżeli nie podano inaczej we wspólnych konkluzjach uzgodnionych przez komitet pojednawczy ani nie uzgodniono wspólnie przez oba organy władzy budżetowej w ich odpowiednim czytaniu, nomenklatura budżetowa zaproponowana przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listami w sprawie poprawek nr 1 i 2/2016 pozostanie bez zmian, z wyjątkiem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, a także rozdzielenia artykułu 18 04 01 (Europejska inicjatywa obywatelska) na dwie pozycje: 18 04 01 01 Program „Europa dla Obywateli” — Wzmocnienie pamięci o przeszłości oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej na szczeblu Unii oraz 18 04 01 02 Europejska inicjatywa obywatelska.

2.   Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego (PBK) nr 8/2015 został zatwierdzony zgodnie z propozycją Komisji.

3.   Wspólne oświadczenie

3.1.   Wspólne oświadczenie w sprawie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, że zmniejszenie bezrobocia młodzieży pozostaje jednym z ważnych i wspólnych priorytetów politycznych; w tym celu potwierdzają swoją zdecydowaną wolę optymalnego wykorzystywania zasobów budżetowych dostępnych w celu rozwiązania tego problemu, w szczególności Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Przypominają, że zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 »marginesy pozostawione poniżej pułapów WRF na środki na zobowiązania w latach 2014–2017 stanowią łączny margines WRF na zobowiązania, który zostanie udostępniony poza pułapami określonymi w WRF na lata 2016–2020, przeznaczone na cele polityki związane z wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, w szczególności zatrudnieniem młodzieży«.

W ramach śródokresowego przeglądu WRF Komisja wyciągnie wnioski z oceny rezultatów Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, którym – stosownie do sytuacji – towarzyszyć będą propozycje dotyczące dalszej realizacji inicjatywy do 2020 r.

Rada i Parlament zobowiązują się do szybkiego przeanalizowania wniosków przedstawionych przez Komisję w tym zakresie.

3.2.   Wspólne oświadczenie w sprawie prognozy dotyczącej płatności na lata 2016–2020

Na podstawie istniejącego porozumienia w sprawie planu płatności na lata 2015–2016 Parlament Europejski, Rada i Komisja przyjmują do wiadomości kroki podjęte w celu stopniowego eliminowania zaległości dotyczących nieuregulowanych wniosków o płatność w ramach programów spójności na lata 2007–2013, a także w celu poprawy monitorowania wszelkich niezapłaconych rachunków we wszystkich działach. Potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz zapobiegania podobnemu narastaniu zaległości w przyszłości, w tym poprzez utworzenie systemu wczesnego ostrzegania.

Parlament Europejski, Rada i Komisja przez cały rok będą aktywnie monitorować stan wykonania budżetu na 2016 r., zgodnie z uzgodnionym planem płatności; w szczególności środki przewidziane w budżecie na 2016 r. pozwolą Komisji zmniejszyć – przed końcem 2016 r. – poziom nagromadzonych na koniec roku budżetowego zaległości dotyczących nieuregulowanych wniosków o płatność w ramach programów spójności na lata 2007–2013 do poziomu ok. 2 mld EUR.

Parlament Europejski, Rada i Komisja będą kontynuowały podsumowywanie stanu realizacji płatności i zaktualizowanych prognoz w trakcie specjalnych posiedzeń międzyinstytucjonalnych, zgodnie z pkt 36 załącznika do porozumienia międzyinstytucjonalnego, które to spotkania w 2016 r. powinny odbyć się co najmniej trzy razy na szczeblu politycznym.

W tym kontekście Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, że spotkania te powinny również dotyczyć długoterminowych prognoz w zakresie oczekiwanej ewolucji płatności do końca okresu obowiązywania WRF na lata 2014–2020.

3.3.   Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego

Parlament Europejski jest zdecydowany kontynuować redukcję ogólnej liczby stanowisk w planie zatrudnienia oraz ukończyć ten proces do 2019 r. zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem, przy uwzględnieniu faktu, że w 2016 r. nastąpi redukcja netto o 18 stanowisk.

Roczne redukcje netto ogólnej liczby stanowisk zatwierdzonych w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego w porównaniu do poprzedniego roku

Pozostała do przeprowadzenia redukcja umożliwiająca osiągnięcie celu 5%(1)

2017

2018

2019

2017-2019

179

-60

-60

-59

-179

(1) Parlament Europejski jest zdania, że do zakresu redukcji o 5% nie wchodzą stanowiska czasowe przewidziane w planie zatrudnienia dla grup politycznych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności