Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2132(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0333/2015

Predkladané texty :

A8-0333/2015

Rozpravy :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Hlasovanie :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0407

Prijaté texty
PDF 575kWORD 200k
Streda, 25. novembra 2015 - Štrasburg
Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text
P8_TA(2015)0407A8-0333/2015
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2015 o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom a vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorý Komisia prijala 24. júna 2015 (COM(2015)0300),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorú Rada prijala 4. septembra 2015 a postúpila Európskemu parlamentu 17. septembra 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  so zreteľom na opravné listy č. 1/2016 (COM(2015)0317) a č. 2/2016 (COM(2015)0513) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. októbra 2015 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1) a na pozmeňujúce návrhy k rozpočtu, ktoré obsahuje,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na články 90 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu svojej delegácie v Zmierovacom výbore (A8-0333/2015),

1.  schvaľuje spoločný text dohodnutý Zmierovacím výborom, ktorý pozostáva z týchto dokumentov tvoriacich celok:

   zoznam rozpočtových riadkov, ktoré sa v porovnaní s návrhom rozpočtu alebo s pozíciou Rady nemenia;
   súhrnné číselné údaje podľa okruhov finančného rámca;
   číselné údaje všetkých rozpočtových položiek podľa riadkov;
   konsolidovaný dokument obsahujúci číselné údaje a konečný text všetkých riadkov zmenených počas zmierovacieho konania;

2.  potvrdzuje spoločné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.   potvrdzuje svoje vyhlásenie o uplatňovaní bodu 27 medziinštitucionálnej dohody;

4.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto legislatívne uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0376.
(2) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

KONEČNÉ ZNENIE 14.11.2015

Rozpočet na rok 2016 – Spoločné závery

Tieto spoločné závery zahŕňajú tieto časti:

1.  Rozpočet na rok 2016

2.  Rozpočet na rok 2015 – Opravný rozpočet č. 8/2015

3.  Spoločné vyhlásenia

Súhrnný prehľad

A.  Rozpočet na rok 2016

Podľa prvkov pre spoločné závery:

—  celková výška viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2016 predstavuje 155 004,2 milióna EUR. Celkovo tak na rok 2016 ostáva pod stropom VFR rezerva vo výške 2 331,4 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

—  celková výška platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2016 predstavuje 143 885,3 milióna EUR;

—  v rámci nástroja flexibility na rok 2016 sa mobilizujú viazané rozpočtové prostriedky vo výške 1 506,0 milióna EUR v okruhu 3 Bezpečnosť a občianstvo a vo výške 24,0 milióna EUR v okruhu 4 Globálna Európa;

—  podľa odhadu Komisie predstavujú platobné rozpočtové prostriedky na rok 2016 súvisiace s mobilizáciou nástroja flexibility v roku 2014, 2015 a 2016 sumu 832,8 milióna EUR.

B.  Rozpočet na rok 2015

Podľa prvkov pre spoločné závery:

—  Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 je prijatý v podobe predloženej Komisiou.

1.  Rozpočet na rok 2016

1.1.  „Uzavreté“ rozpočtové riadky

Pokiaľ v týchto záveroch nie je uvedené inak, všetky rozpočtové riadky, ktoré Rada ani Európsky parlament nezmenili, a rozpočtové riadky, v súvislosti s ktorými Európsky parlament akceptoval zmeny Rady počas príslušného čítania, sa považujú za uzavreté.

Čo sa týka ostatných rozpočtových riadkov, Zmierovací výbor dospel k záverom uvedeným v častiach 1.2 až 1.6 nižšie.

1.2.  Horizontálne otázky

Decentralizované agentúry

Príspevok EÚ (vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov) a počet pracovných miest pre všetky decentralizované agentúry sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu pozmenenom opravnými listami č. 1 a 2/2016 s týmito úpravami odsúhlasenými Zmierovacím výborom:

—  zvýšenie počtu pracovných miest v pláne pracovných miest (financovaných z poplatkov) pre Európsku chemickú agentúru (ECHA, biocídy, + 3 pracovné miesta) a zníženie rozpočtových prostriedkov o 1 350 000 EUR;

—  zvýšenie počtu pracovných miest v pláne pracovných miest (financovaných z poplatkov) pre Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva (EASA, + 6 pracovných miest);

—  zvýšenie počtu pracovných miest v pláne pracovných miest (financovaných z poplatkov) pre Európsku agentúru pre lieky (EMA, + 3 pracovné miesta);

—  zvýšenie počtu pracovných miest v pláne pracovných miest a súvisiacich rozpočtových prostriedkov pre Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER, + 5 pracovných miest a + 325 000 EUR);

—  zvýšenie počtu pracovných miest v pláne pracovných miest a súvisiacich rozpočtových prostriedkov pre Agentúru pre základné práva (FRA, + 2 pracovné miesta a + 130 000 EUR);

—  zvýšenie počtu pracovných miest v pláne pracovných miest a súvisiacich rozpočtových prostriedkov pre Eurojust (+ 2 pracovné miesta a + 130 000 EUR);

—  zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA, + 928 000 EUR);

—  zníženie rozpočtových prostriedkov pre Európsku agentúru na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu.LISA, - 260 000 EUR).

Výkonné agentúry

Príspevok EÚ (vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov) a počet pracovných miest pre výkonné agentúry sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu pozmenenom opravnými listami č. 1 a 2/2016.

Pilotné projekty/prípravné akcie

Dohodnutý je komplexný balík 89 pilotných projektov/prípravných akcií (PP/PA) v sume 64,9 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch podľa návrhu Európskeho parlamentu.

Ak sa ukáže, že na PP alebo PA sa vzťahuje existujúci právny základ, Komisia môže navrhnúť presun rozpočtových prostriedkov do príslušného právneho základu s cieľom uľahčiť vykonávanie danej akcie.

Tento balík v plnej miere zohľadňuje stropy pre PP a PA stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

1.3.  Výdavkové okruhy finančného rámca – viazané rozpočtové prostriedky

Po zohľadnení vyššie uvedených záverov o „uzavretých“ rozpočtových riadkoch, agentúrach a pilotných projektoch a prípravných akciách sa Zmierovací výbor dohodol takto:

Okruh 1a

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu pozmenenom opravnými listami č. 1 a 2/2016, pričom sú zohľadnené tieto zmeny odsúhlasené Zmierovacím výborom:

—  Viazané rozpočtové prostriedky na „H2020“ sa zvyšujú v tomto členení:

v EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2016 (vrát. OL 1 a 2)

Rozpočet na rok 2016

Rozdiel

02 04 02 01

Vedúce postavenie v kozme

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Zvyšovanie miery inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP)

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Zabezpečenie dostatočných dodávok bezpečných a vysokokvalitných potravín a ďalších biovýrobkov

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Vybudovanie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a hladko funguje

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Posilnenie európskych výskumných infraštruktúr vrátane elektronických infraštruktúr

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Vedúce postavenie v oblasti nanotechnológií, progresívnych materiálov, laserovej technológie, biotechnológií a progresívnej výroby a spracovania

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Zvyšovanie miery inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP)

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Zlepšenie podmienok celoživotného zdravia a blahobytu

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Zabezpečenie dostatočných dodávok bezpečných, zdravých a vysokokvalitných potravín a ďalších biovýrobkov

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Vybudovanie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a hladko funguje

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Podpora inkluzívnych, inovačných a reflexívnych európskych spoločností

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Posilnenie výskumu v rámci vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Posilnenie Európskej výskumnej infraštruktúry vrátane elektronickej infraštruktúry

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Vedúce postavenie v informačných a komunikačných technológiách

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Zlepšenie podmienok celoživotného zdravia a blahobytu

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Podpora inkluzívnych, inovačných a reflexívnych európskych spoločností

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Podpora bezpečných európskych spoločností

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Horizont 2020 — Vedecká a technická podpora politík Únie orientovaná na zákazníka

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Európsky inovačný a technologický inštitút — Integrácia vedomostného trojuholníka pozostávajúceho z vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Podpora bezpečných európskych spoločností

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

322 875 370

324 676 361

1 800 991

Spolu

31 828 018

—  Viazané rozpočtové prostriedky na program COSME sa zvyšujú v tomto členení:

v EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2016 (vrát. OL 1 a 2)

Rozpočet na rok 2016

Rozdiel

02 02 01

Podpora podnikania a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov z Únie a ich prístupu na trhy

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania

160 447 967

172 842 972

12 395 005

Spolu

14 284 725

—  Viazané rozpočtové prostriedky na program Erasmus+ sa zvyšujú v tomto členení:

v EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2016 (vrát. OL 1 a 2)

Rozpočet na rok 2016

Rozdiel

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

Spolu

6 627 673

V dôsledku toho a po zohľadnení decentralizovaných agentúr a pilotných projektov a prípravných akcií predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 19 010,0 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 1a neostáva žiadna rezerva a využíva sa celková rezerva na viazané rozpočtové prostriedky vo výške 543 miliónov EUR.

Okruh 1b

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej v návrhu rozpočtu pozmenenom opravnými listami č. 1 a 2/2016.

Po zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 50 831,2 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 1b ostáva rezerva vo výške 5,8 milióna EUR.

Okruh 2

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu pozmenenom opravnými listami č. 1 a 2/2016 s ďalším znížením o 140,0 milióna EUR vyplývajúcim zo zvýšených pripísaných príjmov EPZF a zvýšenia prostriedkov v rozpočtovom riadku 11 06 62 01. Zmierovací výbor sa preto dohodol takto:

v EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2016 (vrát. OL 1 a 2)

Rozpočet na rok 2016

Rozdiel

05 03 01 10

Režim základných platieb (BPS)

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Vedecké poradenstvo a poznatky

8 485 701

8 680 015

194 314

Spolu

-139 805 686

Po zohľadnení decentralizovaných agentúr a pilotných projektov a prípravných akcií predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 62 484,2 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 2 ostáva rezerva vo výške 1 777,8 milióna EUR.

Okruh 3

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu pozmenenom opravnými listami č. 1 a 2/2016, pričom sú zohľadnené tieto zmeny odsúhlasené Zmierovacím výborom:

v EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2016 (vrát. OL 1 a 2)

Rozpočet na rok 2016

Rozdiel

09 05 05

Multimediálne akcie

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Prispievať k zvýšeniu významu zdravia zvierat a úrovne ochrany zvierat v Únii

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Zabezpečenie včasného odhalenia organizmov škodlivých pre rastliny a ich eradikácie

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Zabezpečenie efektívnych, účinných a spoľahlivých kontrol

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Fond pre mimoriadne opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat a rastlín

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

Spolu

-9 075 000

V dôsledku toho a po zohľadnení decentralizovaných agentúr, pilotných projektov a prípravných akcií a mobilizácie nástroja flexibility v súvislosti s migráciou predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 4 052,0 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 3 nezostáva žiadna rezerva a mobilizuje sa suma 1 506,0 milióna EUR prostredníctvom nástroja flexibility.

Okruh 4

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu pozmenenom opravnými listami č. 1 a 2/2016, pričom sú zohľadnené tieto zmeny odsúhlasené Zmierovacím výborom:

v EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2016 (vrát. OL 1 a 2)

Rozpočet na rok 2016

Rozdiel

13 07 01

Finančná pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Ľudský rozvoj

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Potravinová a výživová bezpečnosť a udržateľné poľnohospodárstvo

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Migrácia a azyl

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Krajiny Stredozemia — Dobrá správa vecí verejných, ľudské práva a mobilita

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Krajiny Stredozemia — Zmierňovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Krajiny Stredozemia — Budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Podpora mierového procesu a finančná pomoc Palestíne a Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Východné partnerstvo — Budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Podpora inej spolupráce viacerých štátov v rámci susedstva — Zastrešujúci program

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Poskytovanie rýchlej a efektívnej humanitárnej a potravinovej pomoci vychádzajúcej z potrieb

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

Spolu

132 303 941

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 9 167,0 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 4 neostáva žiadna rezerva a mobilizuje sa suma 24,0 milióna EUR prostredníctvom nástroja flexibility.

Okruh 5

Počet pracovných miest v plánoch pracovných miest inštitúcií a rozpočtové prostriedky navrhnuté Komisiou v návrhu rozpočtu pozmenenom opravnými listami č. 1 a 2/2016 sú schválené s týmito výnimkami:

—  Zmierovací výbor schvaľuje výsledok z čítania rozpočtu Európskeho parlamentu v Európskom parlamente so znížením o 9 pracovných miest;

—  Zmierovací výbor schvaľuje výsledok čítania rozpočtu Rady v Rade;

—  Zmierovací výbor schvaľuje 7 dodatočných pracovných miest pre Súdny dvor (+ 300 000 EUR);

—  Zmierovací výbor schvaľuje výsledok z čítania rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov v Európskom parlamente.

Očakáva sa, že Komisia 26. novembra 2015 schváli správu o rozpočtovom dosahu úpravy platov za rok 2015, ktorá bude mať retroaktívny účinok na odmeny zamestnancov všetkých inštitúcií EÚ a na dôchodky od 1. júla 2015.

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 8 935,2 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 5 ostáva rezerva vo výške 547,8 milióna EUR.

Fond solidarity Európskej únie

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu pozmenenom opravnými listami č. 1 a 2/2016 vrátane mobilizácie Fondu solidarity Európskej únie vo výške 50 miliónov EUR na úhradu zálohových platieb.

1.4.  Platobné rozpočtové prostriedky

Platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2016 predstavujú celkovo 143 885,3 milióna EUR vrátane sumy 832,8 milióna EUR súvisiacej s mobilizáciou nástroja flexibility.

Platobné rozpočtové prostriedky v tomto členení sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu pozmenenom opravnými listami č. 1 a 2/2016, pričom sú zohľadnené tieto zmeny odsúhlasené Zmierovacím výborom:

1.  najprv sú zohľadnené dohodnuté viazané rozpočtové prostriedky na nediferencované výdavky, v prípade ktorých sa úroveň platobných rozpočtových prostriedkov rovná úrovni záväzkov; to zahŕňa aj decentralizované agentúry, pre ktoré je príspevok EÚ vyjadrený v platobných rozpočtových prostriedkoch stanovený na úrovni navrhnutej v časti 1.2. Celkovo teda ide o zníženie o 140,0 milióna EUR;

2.  platobné rozpočtové prostriedky na všetky nové pilotné projekty a prípravné akcie sú stanovené na úrovni 50 % príslušných viazaných rozpočtových prostriedkov alebo na úrovni navrhnutej Európskym parlamentom, ak je nižšia. V prípade predĺženia existujúcich pilotných projektov a prípravných akcií je úroveň platieb tá, ktorá je stanovená v návrhu rozpočtu plus 50 % príslušných nových záväzkov, alebo do úrovne navrhnutej Európskym parlamentom, ak je nižšia. Celkovo teda ide zvýšenie o 29,5 milióna EUR;

3.  platobné rozpočtové prostriedky sú znížené o 460,1 milióna EUR takto:

v EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2016 (vrát. OL 1 a 2)

Rozpočet na rok 2016

Rozdiel

02 05 01

Vývoj a poskytnutie infraštruktúry a služieb v oblasti globálnej satelitnej navigácie (Galileo) do roku 2020

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

Poskytovanie satelitných služieb, ktoré do roku 2020 umožnia zlepšiť výkonnosť systému GPS (EGNOS) a ktoré postupne pokryjú celý región Európskej konferencie civilného letectva (ECAC)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Ukončenie európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo)

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Poskytovanie operačných služieb založených na pozorovaniach z kozmu a údajoch in situ (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Budovanie autonómnej kapacity Únie v oblasti pozorovania Zeme (Copernicus)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (2007 až 2013)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Európsky sociálny fond – Prechodné regióny – cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Európsky sociálny fond – Rozvinutejšie regióny – cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Európsky sociálny fond – Operačná technická pomoc

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Programy pre rozvoj vidieka

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Podporovanie trvalo udržateľného rozvoja vidieka, územne a environmentálne vyváženejšieho a inovatívnejšieho poľnohospodárskeho odvetvia Únie, ktoré je šetrnejšie voči klíme

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Dokončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Prechodné regióny — Cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Rozvinutejšie regióny — Cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Európska územná spolupráca

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERRR) — Operačná technická pomoc

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Inovačné akcie v oblasti udržateľného mestského rozvoja

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Dokončenie projektov Kohézneho fondu (spred roka 2007)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Kohézny fond — Cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Kohézny fond — Operačná technická pomoc

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

Výstavba, prevádzka a využívanie zariadení ITER — Európsky spoločný podnik pre ITER — Fusion for Energy (F4E)

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

Ukončenie Európskeho spoločného podniku pre ITER — Fusion for Energy (F4E) (2007 až 2013)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

Spolu

-460 100 000

4.  Celková úroveň platobných rozpočtových prostriedkoch stanovených v odsekoch 1 až 3 je v dotknutých výdavkových položkách o 570,6 milióna EUR nižšia ako suma navrhnutá Komisiou v jej návrhu rozpočtu pozmenenom opravnými listami č. 1 a 2/2016.

1.5.  Poznámky k rozpočtu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu alebo Rady k textu rozpočtových poznámok sú schválené, pokiaľ nemenia alebo nerozširujú rozsah platného právneho základu, nemajú dosah na administratívnu autonómnosť inštitúcií, nespôsobujú prevádzkové ťažkosti alebo nemôžu byť pokryté dostupnými zdrojmi (ako sa uvádza v prílohe k listu o vykonateľnosti).

1.6.  Nové rozpočtové riadky

Ak nie je uvedené inak v spoločných záveroch dohodnutých Zmierovacím výborom alebo spoločne dohodnuté oboma zložkami rozpočtového orgánu v ich príslušnom čítaní, rozpočtová nomenklatúra, ako ju navrhla Komisia v návrhu rozpočtu pozmenenom opravnými listami č. 1 a 2/2016, ostáva nezmenená s výnimkou pilotných projektov a prípravných akcií a rozdelenia článku 18 04 01 Európska iniciatíva občanov na dve časti: 18 04 01 01 Európa pre občanov — Posilňovanie pamiatky a rozširovanie kapacity občianskej účasti na úrovni Únie a 18 04 01 02 Európska iniciatíva občanov.

2.  Rozpočet na rok 2015

Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 8/2015 sa schvaľuje v podobe navrhnutej Komisiou.

3.  Spoločné vyhlásenia

3.1.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú, že zníženie nezamestnanosti mládeže zostáva vysokou a spoločnou politickou prioritou, a na tento účel opätovne potvrdzujú svoje odhodlanie čo najlepšie využiť dostupné rozpočtové zdroje na jej riešenie, a najmä na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI).

Pripomínajú, že v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, „rezervy ponechané ako dostupné pod úrovňou stropov viacročného finančného rámca na viazané rozpočtové prostriedky na roky 2014 – 2017 predstavujú celkovú rezervu viacročného finančného rámca na záväzky, ktorá sa sprístupní nad stropy stanovené v prílohe na roky 2016 až 2020 na politické ciele súvisiace s rastom a zamestnanosťou, najmä zamestnanosťou mladých ľudí“.

Komisia v rámci preskúmania/revízie VFR v polovici trvania vyhodnotí výsledky hodnotenia YEI, spolu s prípadnými návrhmi na pokračovanie iniciatívy do roku 2020.

Rada a Európsky parlament sa zaväzujú urýchlene preskúmať návrhy, ktoré v tejto súvislosti predloží Komisia.

3.2.  Spoločné vyhlásenie o prognóze platieb na roky 2016 – 2020

Vychádzajúc z existujúcej dohody o pláne platieb na roky 2015 – 2016 Európsky parlament, Rada a Komisia oceňujú podniknuté kroky na postupné zníženie objemu nesplatených žiadostí o platby v rámci programov politiky súdržnosti na roky 2007 – 2013, a na zlepšenie monitorovania akýchkoľvek neuhradených faktúr vo všetkých okruhoch. Opätovne potvrdzujú svoj záväzok predchádzať podobnému hromadeniu neuhradených faktúr v budúcnosti, a to aj prostredníctvom vytvorenia systému včasného varovania.

Európsky parlament, Rada a Komisia budú počas celého roka aktívne monitorovať stav plnenia rozpočtu na rok 2016 v súlade s dohodnutým plánom platieb; konkrétne, rozpočtové prostriedky stanovené v rozpočte na rok 2016 umožnia Komisii znížiť koncoročný objem nesplatených žiadostí o platby na programy politiky súdržnosti na roky 2007 – 2013 na úroveň okolo 2 miliárd EUR do konca roka 2016.

V súlade s bodom 36 prílohy k medziinštitucionálnej dohode budú Európsky parlament, Rada a Komisia aj naďalej vyhodnocovať vykonávanie platieb a aktualizované prognózy na osobitných medziinštitucionálnych zasadnutiach, ktoré by sa mali konať na politickej úrovni najmenej trikrát v roku 2016.

Európsky parlament, Rada a Komisia v tejto súvislosti pripomínajú, že počas týchto stretnutí by mali riešiť aj dlhodobejšie prognózy o očakávanom vývoji platieb až do ukončenia VFR na roky 2014 – 2020.

3.3.  Vyhlásenie Európskeho parlamentu o uplatňovaní bodu 27 medziinštitucionálnej dohody

Európsky parlament je odhodlaný pokračovať v znižovaní celkového počtu pracovných miest v pláne pracovných miest a dokončiť ho do roku 2019 podľa nasledujúceho rozvrhu, v ktorom sa zohľadňuje skutočnosť, že čisté zníženie o 18 pracovných miest sa uskutoční v roku 2016:

Ročné čisté zníženie v celkovom počte schválených pracovných miest v pláne pracovných miest Európskeho parlamentu v porovnaní s predchádzajúcim rokom

Zníženie potrebné na dosiahnutie cieľa 5 %(1)

2017

2018

2019

2017-2019

179

-60

-60

-59

-179

(1) Európsky parlament sa domnieva, že miera zníženia o 5 % nezahrnuje dočasné pracovné miesta politických skupín stanovené v pláne pracovných miest.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia