Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2132(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0333/2015

Predložena besedila :

A8-0333/2015

Razprave :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Glasovanja :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0407

Sprejeta besedila
PDF 551kWORD 198k
Sreda, 25. november 2015 - Strasbourg
Proračunski postopek za leto 2016: skupni predlog
P8_TA(2015)0407A8-0333/2015
Resolucija
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2015 o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju skupnega predloga, ki ga je odobril spravni odbor, ter izjav Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je Komisija sprejela 24. junija 2015 (COM(2015)0300),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je Svet sprejel 4. septembra 2015 in posredoval Evropskemu parlamentu 17. septembra 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  ob upoštevanju dopolnilnih pisem št. 1/2016 (COM(2015)0317) in št. 2/2016 (COM(2015)0513) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. oktobra 2015 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1), in proračunskih dopolnitev, ki jih vsebuje,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(4),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5) (v nadaljnjem besedilu: Medinstitucionalni sporazum),

–  ob upoštevanju člena 90 in člena 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila svoje delegacije v spravnem odboru (A8-0333/2015),

1.  odobri skupni predlog, ki ga je potrdil spravni odbor, in je sestavljen iz naslednjih dokumentov:

   seznama proračunskih vrstic, ki niso spremenjene v primerjavi s predlogom proračuna ali stališčem Sveta;
   skupnih zneskov po razdelkih finančnega okvira;
   zneskov po vrsticah za vse proračunske postavke;
   konsolidiranega dokumenta, v katerem so navedeni zneski in končno besedilo vseh vrstic, spremenjenih med spravnim postopkom;

2.  potrdi skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženi k tej resoluciji;

3.  potrdi svojo izjavo o uporabi točke 27 Medinstitucionalnega sporazuma;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bil splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0376.
(2) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(5) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

KONČNA RAZLIČICA 14.11.2015

Proračun 2016 – skupni sklepi

Ti skupni sklepi vključujejo naslednja poglavja:

1.  Proračun 2016

2.  Proračun za leto 2015 – sprememba proračuna št. 8/2015

3.  Skupni izjavi

Kratek pregled

A.   Proračun 2016

V skladu z elementi za skupne sklepe:

–  Splošna raven obveznosti v proračunu za leto 2016 znaša 155 004,2 milijona EUR. Tako razlika do zgornje meje v večletnem finančnem okviru za leto 2016 znaša 2 331,4 milijona EUR v obveznostih.

–  Splošna raven plačil v proračunu za leto 2016 znaša 143 855,3 milijona EUR.

–  V letu 2016 bo uporabljen instrument prilagodljivosti v znesku 1 506,0 milijona EUR v obveznostih v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) in v znesku 24,0 milijona EUR v obveznostih v razdelku 4 (Evropa v svetu).

–  Po ocenah Komisije naj bi plačila, povezana z uporabo instrumenta prilagodljivosti v letih 2014, 2015 in 2016, v letu 2016 znašala 832,8 milijona EUR.

B.   Proračun 2015

V skladu z elementi za skupne sklepe:

–  Predlog spremembe proračuna št. 8/2015 je sprejet v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

1.  Proračun 2016

1.1.   „Zaprte” vrstice

Če v teh sklepih ni navedeno drugače, so vse proračunske vrstice, ki jih ni spremenil niti Svet niti Parlament, in tiste, za katere je Parlament med obravnavo sprejel spremembe Sveta, potrjene.

Za vse druge proračunske postavke se je spravni odbor strinjal o sklepih v spodnjih razdelkih od 1.2 do 1.6.

1.2.   Horizontalna vprašanja

Decentralizirane agencije

Prispevek EU (v sredstvih za prevzem obveznosti in plačila) in število delovnih mest za vse decentralizirane agencije bosta takšna kot v predlogu proračuna, kakor ga je pripravila Komisija in kakor je bil spremenjen z dopolnilnima pismoma št. 1/2016 in št. 2/2016, z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru:

–  povečanje števila delovnih mest (financiranih iz pristojbin) v Evropski agenciji za kemikalije (ECHA, biocidi, +3 delovna mesta) in zmanjšanje odobrenih proračunskih sredstev za 1 350 000 EUR;

–  povečanje števila delovnih mest (financiranih iz pristojbin) v Evropski agenciji za varnost letalstva (EASA, +6 delovnih mest);

–  povečanje števila delovnih mest (financiranih iz pristojbin) v Evropski agenciji za zdravila (EMA, +3 delovna mesta);

–  povečanje števila delovnih mest in s tem povezanih proračunskih sredstev za Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER, +5 delovnih mest in +325 000 EUR);

–  povečanje števila delovnih mest in s tem povezanih proračunskih sredstev za Agencijo za temeljne pravice (FRA, +2 delovni mesti in +130 000 EUR);

–  povečanje števila delovnih mest in s tem povezanih proračunskih sredstev za Eurojust (+2 delovni mesti in +130 000 EUR);

–  povečanje odobrenih proračunskih sredstev za Evropski bančni organ (EBA, +928 000 EUR);

–  zmanjšanje odobrenih proračunskih sredstev za Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu.LISA, –260 000 EUR).

Izvajalske agencije

Prispevek EU (sredstva za prevzem obveznosti in plačila) in število delovnih mest za izvajalske agencije bosta takšna, kot v predlogu proračuna, kakor ga je pripravila Komisija in kakor je bil spremenjen z dopolnilnima pismoma št. 1/2016 in št. 2/2016.

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

Na predlog Parlamenta je bil sprejet dogovor o celovitem svežnju 89 pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, za katere je namenjenih 64,9 milijona EUR v obveznostih.

Če je pilotni projekt ali pripravljalni ukrep krit z obstoječo pravno podlago, lahko Komisija predlaga prerazporeditev odobrenih proračunskih sredstev v vrstico te pravne podlage, da bi pospešila izvajanje ukrepa.

Pri tem svežnju so v celoti upoštevane zgornje meje za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, določene v finančni uredbi.

1.3.   Razdelki odhodkov v finančnem okviru – sredstva za prevzem obveznosti

Po upoštevanju zgornjih sklepov o „zaprtih“ proračunskih vrsticah, agencijah, pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih se je spravni odbor dogovoril o naslednjem:

Razdelek 1a

Obveznosti so takšne kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnima pismoma št. 1/2016 in št. 2/2016, z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru:

—  Obveznosti za program Obzorje 2020 se povečajo in so razčlenjene takole:

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

Predlog proračuna 2016 (z dopolnilnima pismoma 1/2016 in 2/2016)

Proračun 2016

Razlika

02 04 02 01

Vodilna vloga v vesolju

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP)

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Zagotavljanje zanesljive in zadostne preskrbe z varno hrano in drugimi biološkimi izdelki visoke kakovosti

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Doseganje evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in brez pomanjkljivosti

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Krepitev evropskih raziskovalnih infrastruktur, vključno z e-infrastrukturami

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Vodilni položaj pri nanotehnologijah, naprednih materialih, laserski tehnologiji, biotehnologiji in napredni proizvodnji in predelavi

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP)

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Zagotavljanje zadostne oskrbe z varno in zdravo hrano visoke kakovosti ter z drugimi biološkimi izdelki

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in brez pomanjkljivosti

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Spodbujanje vključujočih, inovativnih in varnih evropskih družb

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Znanost z in za družbo

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Krepitev raziskav na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Krepitev evropskih raziskovalnih infrastruktur, vključno z e-infrastrukturami

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Vodilni položaj na področju informacijske in komunikacijske tehnologije

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Spodbujanje vključujočih, inovativnih in varnih evropskih družb

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Spodbujanje varne evropske družbe

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Obzorje 2020 – K uporabnikom usmerjena znanstvena in tehnična podpora politikam Unije

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo – Povezovanje visokošolskega izobraževanja, raziskav in inovacij v trikotnik znanja

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Spodbujanje varne evropske družbe

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

322 875 370

324 676 361

1 800 991

Skupaj

31 828 018

—  Obveznosti za program COSME se povečajo in so razčlenjene takole:

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

Predlog proračuna 2016 (z dopolnilnima pismoma 1/2016 in 2/2016)

Proračun 2016

Razlika

02 02 01

Spodbujanje podjetništva in izboljšanje konkurenčnosti podjetij Unije in njihovega dostopa na trge

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov

160 447 967

172 842 972

12 395 005

Skupaj

14 284 725

—  Obveznosti za program Erasmus+ se povečajo in so razčlenjene takole:

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

Predlog proračuna 2016 (z dopolnilnima pismoma 1/2016 in 2/2016)

Proračun 2016

Razlika

15 02 01 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

Skupaj

6 627 673

Glede na to in ob upoštevanju decentraliziranih agencij, pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov dogovorjena raven obveznosti znaša 19 010,0 milijona EUR, pri čemer je uporabljena vsa razlika do zgornje meje razdelka 1a, pa tudi 543 milijonov EUR skupne razlike do zgornje meje za obveznosti.

Razdelek 1b

Obveznosti so takšne kot v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnima pismoma št. 1/2016 in št. 2/2016.

Ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov dogovorjena raven obveznosti znaša 50 831,2 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje razdelka 1b v višini 5,8 milijona EUR.

Razdelek 2

Obveznosti so takšne kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnima pismoma št. 1/2016 in št. 2/2016, so pa še dodatno zmanjšane za 140,0 milijona EUR zaradi večjih namenskih prejemkov EKJS in povečanja proračunske vrstice 11 06 62 01. Glede na to se je spravni odbor dogovoril o naslednjem:

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

Predlog proračuna 2016 (z dopolnilnima pismoma 1/2016 in 2/2016)

Proračun 2016

Razlika

05 03 01 10

Shema osnovnega plačila

16 067 000 000

15 927 000 000

–140 000 000

11 06 62 01

Znanstveni nasveti in spoznanja

8 485 701

8 680 015

194 314

Skupaj

–139 805 686

Ob upoštevanju decentraliziranih agencij, pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov dogovorjena raven obveznosti znaša 62 484,2 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje razdelka 2 v višini 1777,8 milijona EUR.

Razdelek 3

Obveznosti so takšne kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnima pismoma št. 1/2016 in št. 2/2016, z naslednjim popravkom, sprejetim v spravnem odboru:

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

Predlog proračuna 2016 (z dopolnilnima pismoma 1/2016 in 2/2016)

Proračun 2016

Razlika

09 05 05

Multimedijske dejavnosti

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Zagotavljanje višjega zdravstvenega statusa živali in visoke ravni varstva živali v Uniji

177 000 000

171 925 000

–5 075 000

17 04 02

Zagotavljanje pravočasnega odkritja organizmov, škodljivih za rastline, in njihovega izkoreninjenja

14 000 000

12 000 000

–2 000 000

17 04 03

Zagotavljanje učinkovitega, uspešnega in zanesljivega nadzora

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Sklad za izredne ukrepe v zvezi z zdravjem živali in rastlin

20 000 000

19 000 000

–1 000 000

Skupaj

–9 075 000

Glede na to in ob upoštevanju decentraliziranih agencij, pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in uporabe instrumenta prilagodljivosti za migracije dogovorjena raven obveznosti znaša 4052,0 milijona EUR, pri čemer je uporabljena vsa razlika do zgornje meje razdelka 3, pa tudi 1506,0  milijona EUR iz instrumenta prilagodljivosti.

Razdelek 4

Obveznosti so takšne kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnima pismoma št. 1/2016 in št. 2/2016, z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru:

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

Predlog proračuna 2016 (z dopolnilnima pismoma 1/2016 in 2/2016)

Proračun 2016

Razlika

13 07 01

Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Človekov razvoj

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Prehranska in hranilna varnost in trajnostno kmetijstvo

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Migracije in azil

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Podpora političnim reformam in povezanemu postopnemu usklajevanju s pravnim redom Unije

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Podpora gospodarskemu, socialnemu in teritorialnemu razvoju ter povezanemu postopnemu usklajevanju s pravnim redom Unije

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Podpora političnim reformam in povezanemu postopnemu usklajevanju s pravnim redom Unije

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Podpora gospodarskemu, socialnemu in teritorialnemu razvoju ter povezanemu postopnemu usklajevanju s pravnim redom Unije

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Sredozemske države – Dobro upravljanje, človekove pravice in mobilnost

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Sredozemske države – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje sporov

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Vzhodno partnerstvo – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje konfliktov

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Podpora drugim oblikam sodelovanja med več državami v sosedstvu – Krovni program

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

Skupaj

132 303 941

Glede na to in ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov dogovorjena raven obveznosti znaša 9167,0 milijona EUR, pri čemer je uporabljena vsa razlika do zgornje meje razdelka 4, pa tudi 24,0  milijona EUR iz instrumenta prilagodljivosti.

Razdelek 5

Število delovnih mest v kadrovskih načrtih institucij in proračunska sredstva, ki jih je Komisija predvidela v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnima pismoma št. 1/2016 in št. 2/2016, so odobrena, z naslednjimi izjemami:

–  Evropski parlament: odobrena je njegova različica proračuna, z zmanjšanjem števila delovnih mest za 9;

–  Svet: odobrena je njegova različica proračuna;

–  Sodišče Evropske unije: odobrenih je 7 dodatnih delovnih mest (+300 000 EUR);

–  Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij: odobrena je različica Evropskega parlamenta.

Komisija naj bi 26. novembra 2015 odobrila poročilo o proračunskih posledicah prilagoditve plač za leto 2015, ki bo imela retroaktivni učinek od 1. julija 2015 dalje na plače vseh zaposlenih v institucijah EU in na pokojnine.

Glede na to in ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov dogovorjena raven obveznosti znaša 8935,2 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje razdelka 5 v višini 547,8 milijona EUR.

Solidarnostni sklad Evropske unije

Obveznosti so takšne kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnima pismoma št. 1/2016 in št. 2/2016, vključno z uporabo 50 milijonov EUR iz Solidarnostnega sklada Evropske unije za vnaprejšnja izplačila.

1.4.   Sredstva za plačila

Skupna raven plačil v proračunu za leto 2016 znaša 143 855,3 milijona EUR, vključno z 832,8 milijona EUR, povezanih z uporabo instrumenta prilagodljivosti.

Plačila so razčlenjena tako kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnima pismoma št. 1/2016 in št. 2/2016, z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru:

1.  Najprej je bila upoštevana dogovorjena raven obveznosti za nediferencirane odhodke, za katere je znesek plačil praviloma enak znesku obveznosti. To zajema tudi decentralizirane agencije, za katere je prispevek EU v obliki plačil takšen, kot je predlagano v zgornjem razdelku 1.2. Končni učinek je zmanjšanje za 140,0 milijona EUR.

2.  Odobrena plačila za vse nove pilotne projekte in pripravljalne ukrepe znašajo 50 % ustrezajočih obveznosti ali toliko, kot predlaga Parlament, če je slednji znesek nižji. Raven plačil za podaljšane obstoječe pilotne projekte in pripravljalne ukrepe je takšna kot v predlogu proračuna, prišteje pa se ji 50 % ustrezajočih novih obveznosti, ali takšna, kot predlaga Parlament, če je slednji znesek nižji. Končni učinek je povečanje za 29,5 milijona EUR.

3.  Odhodki za plačila se zmanjšajo za 460,1 milijona EUR, kot sledi:

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

Predlog proračuna 2016 (z dopolnilnima pismoma 1/2016 in 2/2016)

Proračun 2016

Razlika

02 05 01

Razvoj in zagotavljanje globalne infrastrukture in storitev satelitske navigacije (Galileo) do leta 2020

308 000 000

297 000 000

–11 000 000

02 05 02

Zagotavljanje satelitskih storitev, ki omogočajo izboljšanje učinkovitosti sistema GPS na celotnem območju Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) do leta 2020 (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

–8 000 000

02 05 51

Zaključek evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo)

17 000 000

16 000 000

–1 000 000

02 06 01

Izvajanje operativnih storitev, ki temeljijo na vesoljskih opazovanjih in podatkih in situ (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

–4 000 000

02 06 02

Vzpostavitev avtonomnega sistema Unije za opazovanje Zemlje (Copernicus)

475 000 000

459 000 000

–16 000 000

04 02 19

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje (2007–2013)

1 130 000 000

1 109 595 811

–20 404 189

04 02 61

Evropski socialni sklad – Regije v prehodu – Naložbe za rast in delovna mesta

930 000 000

927 965 850

–2 034 150

04 02 62

Evropski socialni sklad – Bolj razvite regije – Naložbe za rast in delovna mesta

2 200 000 000

2 178 091 258

–21 908 742

04 02 63 01

Evropski socialni sklad – Operativna tehnična pomoč

12 000 000

7 200 000

–4 800 000

05 04 05 01

Programi za razvoj podeželja

3 268 000 000

3 235 000 000

–33 000 000

05 04 60 01

Spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja, ozemeljsko in okoljsko bolj uravnoteženega, podnebju prijaznega in inovativnega kmetijskega sektorja Unije

8 574 000 000

8 487 000 000

–87 000 000

13 03 18

Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

2 345 348 000

2 302 998 509

–42 349 491

13 03 61

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Regije v prehodu – Naložbe za rast in delovna mesta

1 863 122 000

1 860 036 800

–3 085 200

13 03 62

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Bolj razvite regije – Naložbe za rast in delovna mesta

2 775 630 000

2 750 605 336

–25 024 664

13 03 64 01

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Evropsko teritorialno sodelovanje

328 430 000

284 930 000

–43 500 000

13 03 65 01

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Operativno-tehnična pomoč

66 215 941

57 415 941

–8 800 000

13 03 66

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Inovativni ukrepi na področju trajnostnega razvoja mest

53 149 262

48 649 262

–4 500 000

13 04 01

Zaključek projektov Kohezijskega sklada (pred letom 2007)

90 000 000

70 000 000

–20 000 000

13 04 60

Kohezijski sklad – Naložbe za rast in delovna mesta

4 100 000 000

4 077 806 436

–22 193 564

13 04 61 01

Kohezijski sklad – Operativna tehnična pomoč

22 106 496

20 606 496

–1 500 000

32 05 01 02

Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo (F4E)

150 000 000

131 000 000

–19 000 000

32 05 51

Zaključek Evropskega skupnega podjetja za ITER – Fuzija za energijo (F4E) (od leta 2007 do 2013)

350 000 000

289 000 000

–61 000 000

Skupaj

–460 100 000

4.  Skupna raven plačil za odhodkovne postavke iz zgornjih odstavkov od 1 do 3 je za 570,6 milijona EUR nižja kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnima pismoma št. 1/2016 in št. 2/2016.

1.5.   Proračunske opombe

Spremembe proračunskih opomb, ki sta jih predlagala Evropski parlament in Svet, so sprejete, če ne spreminjajo ali razširjajo obsega obstoječe pravne podlage, če ne posegajo v upravno avtonomijo institucij, če ne povzročajo operativnih težav oziroma če jih je mogoče kriti z razpoložljivimi sredstvi (kot je navedeno v prilogi k pismu o izvedljivosti).

1.6.   Nove proračunske vrstice

Če ni navedeno drugače v skupnih sklepih, ki jih je potrdil spravni odbor ali obe veji proračunskega organa med svojima obravnavama, proračunska nomenklatura iz predloga proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnima pismoma št. 1/2016 in št. 2/2016, ostaja nespremenjena, z izjemo pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov ter razdelitve člena 18 04 01 – Evropska državljanska pobuda na dve postavki: 18 04 01 01 – Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na ravni Unije ter 18 04 01 02 – Evropska državljanska pobuda.

2.   Proračun 2015

Predlog spremembe proračuna št. 8/2015 je sprejet v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

3.   Skupni izjavi

3.1.   Skupna izjava o pobudi za zaposlovanje mladih

Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo, da je zmanjšanje brezposelnosti mladih še vedno pomembna skupna politična prednostna naloga, in zato ponovno poudarjajo svojo odločenost čim bolje izrabiti temu namenjena proračunska sredstva, zlasti pobudo za zaposlovanje mladih.

Opozarjajo na člen 14(1) Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, ki se glasi: „Razpoložljive razlike v okviru zgornjih mej večletnega finančnega okvira za odobritve za prevzem obveznosti za leta 2014 do 2017 tvorijo skupno razliko večletnega finančnega okvira v okviru obveznosti, ki je na razpolago nad zgornjimi mejami, določenimi večletnem finančnem okviru za leta 2016 do 2020 za cilje politike, povezane z rastjo in zaposlovanjem, zlasti zaposlovanjem mladih“.

Komisija se bo v sklopu vmesnega pregleda/revizije sedanjega večletnega finančnega okvira opirala na rezultate ocene pobude za zaposlovanje mladih, ki jim bo po potrebi priložila predloge za nadaljevanje te pobude do leta 2020.

Svet in Parlament se zavezujeta, da bosta nemudoma preučila predloge, ki bi jih v tem smislu predložila Komisija.

3.2.   Skupna izjava o napovedi plačil za obdobje 2016–2020

Evropski parlament, Svet in Komisija, izhajajoč iz obstoječega dogovora o plačilnem načrtu za obdobje 2015–2016, pozitivno ocenjujejo korake, ki so bili storjeni, da bi se postopno odpravili zaostanki pri poravnavi zahtevkov za plačila v sklopu kohezijskih programov za obdobje 2007–2013 in da bi se izboljšalo spremljanje vsakršnih zaostankov pri plačevanju računov v posameznih razdelkih. Ponovno poudarjajo, da so zavezani preprečevanju podobnega kopičenja zaostankov v prihodnosti, tudi z vzpostavitvijo sistema zgodnjega opozarjanja.

Evropski parlament, Svet in Komisija bodo celo leto v skladu z dogovorjenim plačilnim načrtom dejavno spremljali, kako poteka izvrševanje proračuna za leto 2016; Komisiji bo zlasti na podlagi odobritev, zagotovljenih v proračunu za leto 2016, omogočeno, da ob koncu leta nastale zaostanke pri poravnavi zahtevkov za plačila v sklopu kohezijskih programov za obdobje 2007–2013 do konca leta 2016 zmanjša na približno 2 milijardi EUR.

Evropski parlament, Svet in Komisija bodo v skladu s točko 36 Priloge k Medinstitucionalnemu sporazumu v sklopu medinstitucionalnih sestankov na ustrezni ravni še naprej ocenjevali izvrševanje plačil in posodobljene napovedi; v letu 2016 naj bi bili vsaj trije tovrstni sestanki na politični ravni.

Evropski parlament, Svet in Komisija v zvezi s tem opozarjajo, da bi morali na teh sestankih obravnavati tudi dolgoročnejše napovedi glede pričakovanega razvoja plačil do konca večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020.

3.3.   Izjava Evropskega parlamenta o uporabi točke 27 Medinstitucionalnega sporazuma

Evropski parlament se zavezuje, da bo še naprej zmanjševal število delovnih mest v svojem kadrovskem načrtu in da bo ta proces dokončal do leta 2019, v skladu z naslednjim časovnim razporedom in ob upoštevanju, da bo število delovnih mest v letu 2016 zmanjšano za 18:

Letno neto zmanjšanje skupnega števila odobrenih delovnih mest v kadrovskem načrtu Evropskega parlamenta glede na prejšnje leto

Potrebno zmanjšanje delovnih mest za dosego cilja 5 % (1)

2017

2018

2019

2017–2019

179

–60

–60

–59

–179

(1) Evropski parlament meni, da so iz tega 5-odstotnega deleža izključena začasna delovna mesta političnih skupin, določena v kadrovskem načrtu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov