Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2962(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1228/2015

Внесени текстове :

B8-1228/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0409

Приети текстове
PDF 538kWORD 105k
Сряда, 25 ноември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Разрешение за използване на диетилхексил фталат (DEHP)
P8_TA(2015)0409B8-1228/2015

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2015 г. относно проекта на Решение XXX за изпълнение на Комисията относно издаването на разрешение за използване на Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (D041427 – 2015/2962(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Решение ХХХ за изпълнение на Комисията относно издаването на разрешение за използване на Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (D041427),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(1) и по-специално член 64, параграф 8 от него,

—  като взе предвид становищата на Комитета за оценка на риска (КОР) и на Комитета за социално-икономически анализ (КСИА)(2), съгласно член 64, параграф 5, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

—  като взе предвид член 11 от Регламент (EС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(3),

—  като взе предвид Директива 2008/98/ЕО(4), и по-специално член 4 от нея,

—  като взе предвид Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(5) и по-специално член 43, подточка viii) от приложението към него,

—  като взе предвид Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика(7),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че DEHP е включен в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Регламента REACH) поради класифицирането му като вещество от категория 1Б, токсични за репродукцията; като има предвид, че DEHP е в списъка с вещества кандидати за REACH, поради токсичните си за репродукцията свойства;

Б.  като има предвид, че Комисията има за цел, чрез проект за решение за изпълнение относно идентифицирането на Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP), дибутил фталат (DBP), бензил бутил фталат (BBP) и диизобутилфталат (DIBP) като вещества, пораждащи сериозно безпокойство, съгласно член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, да идентифицира DEHP като пораждащо сериозно безпокойство вещество;

В.  като има предвид, че още през 2000 г., въз основа на съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент за стратегия на Общността за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система (COM(1999)0706), DEHP е бил включен в приложение 1, с което се определя списъкът от 553 вещества кандидати по категория I за химикали, за които има доказателства за нарушаване на функциите на ендокринната система при поне един от видовете използвани невредими животни(8);

Г.  като има предвид, че DEHP беше сред първите шест съединения, които трябва да бъдат изведени от употреба съгласно Регламента REACH, както беше съобщено от Комисията на 17 февруари 2011 г.(9);

Д.  като има предвид, че на 12 декември 2014 г. Комитетът на държавите членки (КДЧ) постигна единодушно съгласие по определянето на DEHP като вещество, което поражда еквивалентна степен на безпокойство поради свойствата си за нарушаване на функциите на ендокринната система в околната среда(10); като има предвид, че Комитетът на държавите членки единодушно призна, че в случая на DEHP, съществуват научни доказателства относно нарушаване на функциите на ендокринната система, както и относно причинно-следствена връзка между това въздействие и неблагоприятните последици за здравето на човека;

Е.  като има предвид, че Комисията отбелязва единодушното съгласие в КДЧ относно посочването на четирите фталата, включително DEHP, като вещества, които имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, и че неблагоприятните последици от начина им на въздействие са същите като тези, които доведоха до тяхното класифициране като токсични за репродукцията и до идентификацията им като вещества, пораждащи сериозно безпокойство, съгласно член 57, буква в) от Регламента REACH; като има предвид, че Комисията също така отбелязва, че мнозинството от членовете на КДЧ считат, че степента на безпокойство, която пораждат тези последици е еквивалентно;

Ж.  като има предвид, че на 21 октомври 2015 г. Комисията представи проект на акт за изпълнение за идентифициране на DEHP като вещество, което има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, чието въздействие върху човешкото здраве, поражда еквивалентна степен на безпокойство съгласно член 57, буква е) от Регламента REACH;

З.  като има предвид, че становището на КОР признава начина на въздействие върху ендокринната система на DEHP, но също така признава, че веществото беше включено в приложение XIV, поради своята токсичност за репродукцията (член 57, буква в)), а не въз основа на свойствата си, нарушаващи функциите на ендокринната система (член 57, буква е)); като има предвид, че, следователно, настоящата оценка на DEHP се ограничава до неговата токсичност за репродукцията;

И.  като има предвид, че DEHP следва да бъде определен като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, тъй като отговаря на критериите по член 57, буква е) от Регламента REACH, тъй като е вещество, което има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, за което има научни доказателства за вероятни сериозни последици за здравето на човека, което поражда степен на безпокойство, еквивалентна на тази за други вещества, изброени в букви а) до д) на член 57 от Регламента REACH;

Й.  като има предвид, че заявителят е подал заявление за разрешаване чрез механизма за адекватен контрол, предвиден в член 60, параграф 2 от Регламента REACH; като има предвид, че, въпреки това, съгласно член 60, параграф 3, буква а) от Регламента REACH, механизмът за адекватен контрол не се прилага за вещества, отговарящи на критериите за класифициране като канцерогенно, мутагенно или токсично за репродукцията вещество, или на критериите по член 57, буква е) от посочения регламент, за които е невъзможно да се определи праг в съответствие с раздел 6.4 от приложение I към регламента;

К.  като има предвид, че за DEHP е доказано, че оказва неблагоприятно въздействие върху ендокринната система на бозайниците, главно чрез констатации in vivo на намален фетален тестостерон; като има предвид, че тези констатации са допълнително обосновани от механични констатации, също in vivo, на понижена експресия на гени в пътищата на стероидогенната биосинтеза; като има предвид, че спектърът на странични ефекти, наблюдавани при плъхове, включва увеличено запазване на зърната на млечните жлези, намаляване на аногениталното разстояние, генитални деформации, намаляване на броя на сперматоцитите и тестисни промени, включително многоядрени геноцити, тръбовидна атрофия и хиперплазия на клетки на Лейдиг;

Л.  като има предвид, че научните доказателства за DEHP, показват, че експозицията по време на чувствителни времеви периоди от развитието могат да причинят необратими ефекти върху програмирането, свързано с развитието, които да доведат до тежки последици за развитието и репродукцията, считани за особено сериозни по отношение на здравето на човека и животинските видове, също и поради това, че тези неблагоприятни последици могат да се проявят за първи път на по-късни етапи от живота, като последица от експозиция по време на ранните етапи от живота;

М.  като има предвид, че според становището на КОР въз основа на информацията, предоставена в заявленията, заявителите не доказват, че рисковете за здравето на работниците от употребите, за които се подава заявление, са адекватно контролирани в съответствие с член 60, параграф 2 от Регламента REACH; като има предвид, че следователно според КОР не е уместно да се предостави разрешение въз основа на тази разпоредба;

Н.  като има предвид, че въпреки становището на КОР, Комитетът за социално-икономически анализ (КСИА) заключи, че разрешаването на употребите следва да бъде пропорционално и съответно, че социално-икономическите ползи, произтичащи от употребите, включени в заявлението, надвишават рисковете за здравето на човека, произтичащи от тези употреби; като има предвид, че становището на КСИА потвърди, че са налице значителни недостатъци в социално-икономическия анализ, представен от заявителя, включително липса на оценка на въздействието върху здравето, която да посочва остатъчния риск за здравето на работниците;

О.  като има предвид, че КСИА е научен комитет, чиято задача, съгласно член 64, параграф 4, буква б) от Регламента REACH, е да се направи оценка на социално-икономическите фактори и на това доколко са налични и технически приложими алтернативите, свързани с употребата (ите) на веществото, както е описано в заявлението, и като има предвид, че неговата роля не е да дава заключения относно пропорционалността на дадено разрешение, когато рискът за обществото не е адекватно контролиран;

П.  като има предвид, че заявителят е отговорен за оценка и управление на рисковете, пораждани от химикали, и за предоставяне на подходяща информация за безопасността на потребителите; като има предвид, че КСИА не може да направи количествено заключение относно пропорционалността на продължителната употреба, тъй като информацията за остатъчните рискове за здравето на работниците не може да бъде изразена количествено;

Р.  като има предвид, че целта на Регламента REACH е да се гарантира високо равнище на защита на здравето на човека и околната среда, включително насърчаването на алтернативни методи за оценка на опасностите, създавани от вещества, и на свободното движение на вещества на вътрешния пазар, като същевременно се повишават конкурентоспособността и иновациите.

С.  като има предвид, че заявленията се отнасят за широк спектър от употреби, които ще включват използване при формулирането на рециклиран поливинилхлорид (PVC), съдържащ DEHP в съединения и сухи смеси, и промишленото използване на рециклиран PVC, съдържащ DEHP при полимерна обработка за производство на PVC изделия; като има предвид, че подобен широк обхват на едно разрешение до голяма степен би отменил заместването на DEHP, както е предвидено от неговото включване в приложение XIV към Регламента REACH;

Т.  като има предвид, че DEHP в PVC са широко използвани в потребителски продукти с ежедневна употреба, като текстил, мебели и строителни материали; като има предвид, че то не е химично свързано с пластмасата и съответно лесно прониква в околната среда;

У.  като има предвид, че едно заявление за издаване на разрешение следва да се съсредоточи върху използването на веществото, и като има предвид, че фактът, че веществото присъства в рециклирани материали не е относимо съображение за издаване на разрешение;

Ф.  като има предвид, че КСИА отбеляза, че е възможно да се използват постпромишлени отпадъци с ниско съдържание на DEHP като алтернативен суровинен материал, което също така ще повиши качеството на произвеждания рециклиран материал, но че едва ли заради по-доброто качество на рециклирания материал, рециклиращото предприятие ще може да прокара увеличение на цената пред ползвателите надолу по веригата, тъй като те обикновено произвеждат стоки, които са в долния край на спектъра на стойността; като има предвид, че КСИА заяви, че не е разглеждана алтернативата при пластмасови катализатори вместо рециклиран материал като суровина да се използва чист PVC с други пластификатори, които не са вещества, пораждащи сериозно безпокойство, тъй като заявителите са посочили, че пластмасовите катализатори може да не продължат да бъдат конкурентоспособни след като се прибави допълнителният разход за използване на чист PVC;

Х.  като има предвид, че не е приемливо да се толерират потенциално многобройни случаи на мъжки стерилитет само за да се позволи на предприятията, рециклиращи мек PVC, и на ползвателите надолу по веригата да спестяват разходи при производството на стоки с ниска стойност, така че да се конкурират с нискокачествени вносни продукти;

Ц.  като има предвид, че въпреки че DEHP има широк набор от заместители, заявителите не са представили цялостен анализ на алтернативите, налични на пазара, които да заместят употребата на DEHP за целите на употребите, за които е подадено заявлението;

Ч.  като има предвид, че мотивите, представени от КСИА, в полза на предоставянето на разрешение са, че: „има политически и обществен стимул да се насърчава рециклирането като устойчив начин за управление на природните ресурси“; като има предвид, че този опростен мотив пренебрегва йерархията за управление на отпадъците, посочена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО, според който предотвратяването има приоритет пред рециклирането; като има предвид, че този опростен мотив също така не признава изричните разпоредби в Седмата програма за действие за околната среда, които призовават за развитието на нетоксични цикли на материалите, така че рециклираните отпадъци да могат да се използват като главен, надежден източник на суровини за Съюза;

Ш.  като има предвид, че в своята резолюция от 9 юли 2015 г относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика, Парламентът подчерта, че: рециклирането не следва да оправдава увековечаването на използването на опасни вещества от миналото; като има предвид, че DEHP е вещество от миналото и че е признато като такова и от заинтересованата промишленост(11);

Щ.  като има предвид, че използването на DEHP беше ограничено в електрическо и електронни оборудване съгласно Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията; като има предвид, че това беше подкрепено, наред с другото, от оценка на наличността на по-безопасни алтернативи на DEHP, както и на положителна социално-икономическа оценка(12);

АА.  като има предвид, че КСИА счита, че въз основа на информацията, предоставена от заявителя, не може да стигне до заключение, че ако разрешението не бъде предоставено, ще има нетни разходи за обществото; като има предвид, следователно, че заявителите не са доказали социално-икономическите ползи, произтичащи от употребата на веществото и социално-икономическите последици от отказа за издаване на разрешение, както е предвидено в член 60, параграф 4, буква в) от Регламента REACH;

АБ.  като има предвид, че предоставянето на разрешение за заявление, изпълнено с толкова много недостатъци, би създало много лош прецедент за бъдещите решения за издаване на разрешение съгласно Регламента REACH;

АВ.  като има предвид, че в член 1, параграф 3 от Регламента REACH е определено, че регламентът се основава на принципа на предпазливост, и като има предвид, че в случай на несигурност, съображения, свързани със защитата на здравето на човека и на околната среда, следва да има предимство пред общите икономически съображения;

АГ.  като има предвид, че Комисията се отчита пред европейските граждани за защитата на гражданите и околната среда от опасни химикали, като същевременно насърчава иновациите, включително в областта на по-безопасни химикали и продукти, за да се благоприятства устойчивата икономика;

1.  Счита, че проектът на Решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1907/2006;

2.  Призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение и да внесе нов проект, с който се отхвърлят заявленията за издаване на разрешение за формулиране на рециклиран PVC, съдържащ DEHP;

3.  Призовава Комисията бързо да прекрати използването на DEHP във всички оставащи приложения, още повече с оглед на факта, че са широко налични по-безопасни алтернативи на PVC и на DEHP;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a
(3) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(4) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
(5) Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
(6) Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 г. за изменение на приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на ограничените вещества (ОВ L 137, 4.6.2015 г., стр. 10).
(7) Приети текстове, P8_TA(2015)0266.
(8) http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
(9) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en
(10) http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm
(11) http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_Progress_Report_2015_English.pdf
(12) http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEHP.pdf

Правна информация - Политика за поверителност