Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2962(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1228/2015

Esitatud tekstid :

B8-1228/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2015 - 9.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0409

Vastuvõetud tekstid
PDF 276kWORD 82k
Kolmapäev, 25. november 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmine
P8_TA(2015)0409B8-1228/2015

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2015. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu kohta, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (D041427 – 2015/2962(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, mis käsitleb bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (D041427),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006(1), eriti selle artikli 64 lõiget 8,

–  võttes arvesse riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee(2) arvamusi vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõike 5 kolmandale lõigule,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011(3) artiklit 11,

–  võttes arvesse direktiivi 2008/98/EÜ(4), eelkõige selle artiklit 4,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1386/2013/EL(5), eelkõige selle lisa punkti 43 alapunkti viii,

–  võttes arvesse komisjoni aasta delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863(6),

–  võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta(7),

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

A.  arvestades, et DEHP on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACHi määrus) XIV lisasse, sest see on klassifitseeritud 1B kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks; arvestades, et reproduktiivtoksiliste omaduste tõttu on DEHP kantud REACHi määruse kandidaatainete loetelusse;

B.  arvestades, et komisjoni eesmärk on rakendusotsuse eelnõu abil, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP), dibutüülftalaadi (DBP), bensüülbutüülftalaadi (BBP) ja diisobutüülftalaadi (DIBP) määratlemist väga ohtlike ainetena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktiga f, määratleda DEHP kui väga ohtlik aine;

C.  arvestades, et juba 2000. aastal, kooskõlas komisjoni teatisega nõukogule ja Euroopa Parlamendile, milles käsitletakse ühenduse strateegiat sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate kohta (COM(1999)0706), kanti DEHP 1. lisa kandidaatainete nimekirja, kus loetletakse 553 ainet, mis kuuluvad I kategooria kemikaalide hulka, millel tervete loomade uurimisel on vähemalt ühe loomaliigi puhul täheldatud endokriinseid häireid põhjustavat mõju(8);

D.  arvestades, et DEHP kuulus esimese kuue ühendi hulka, mille kasutamine tuli REACHi määruse kohaselt järk-järgult lõpetada, nagu komisjon 17. veebruaril 2011. aastal teatas(9);

E.  arvestades, et 12. detsembril 2014 otsustas liikmesriikide komitee üksmeelselt määratleda DEHP kui aine, millel on oma sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste tõttu keskkonnas võrdväärne riskitegur(10); arvestades, et liikmesriikide komitee nõustus üksmeelselt, et DEHP puhul on sisesekretsioonisüsteemi kahjustav toime ning põhjuslik seos inimtervisele avalduva kahjuliku mõjuga teaduslikult tõendatud;

F.  arvestades, et komisjon võtab teadmiseks liikmesriikide komitee üksmeelse seisukoha, et neljal ftalaadil, nende seas DEHP, on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused ning see kahjulik mõju on samaväärne sellega, mille alusel need ained klassifitseeriti reproduktiivtoksilisteks ja väga ohtlikeks aineteks kooskõlas REACHi määruse artikli 57 punktiga c; arvestades, et komisjon märgib ühtlasi, et enamik liikmesriikide komitee liikmetest leidis, et see mõju põhjustab samaväärset ohtu;

G.  arvestades, et 21. oktoobril 2015 esitas komisjon rakendusakti eelnõu, et määrata DEHP kindlaks kui aine, millel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused, mille mõju inimtervisele põhjustab REACHi määruse artikli 57 punkti f kohast samaväärset ohtu;

H.  arvestades, et riskihindamise komitee arvamuses võetakse teadmiseks DEHP sisesekretsioonisüsteemiga seotud toimemehhanism, kuid ühtlasi märgitakse, et see ühend on kantud XIV lisasse oma reproduktiivtoksilise klassifikatsiooni tõttu (artikli 57 punkt c), mitte endokriinseid häireid põhjustavate omaduste tõttu (artikli 57 punkt f); arvestades, et seetõttu piirdub praegune hinnang DEHP kohta üksnes selle reproduktiivtoksilise mõjuga;

I.  arvestades, et DEHP tuleks määratleda väga ohtlike ainete hulka, kuna sellel on REACHi määruse artikli 57 punktis f toodud kriteeriumidele vastavad endokriinseid häireid põhjustavad omadused, mille kohta on olemas teaduslikud andmed, et nad võivad avaldada inimese tervisele tõsist mõju, mis põhjustab samaväärset ohtu kui REACHi määruse artikli 57 punktides a–e loetletud ainete avaldatav mõju;

J.  arvestades, et taotleja on luba taotlenud piisava kontrolli põhimõtte kohaselt, mis on sätestatud REACHi määruse artikli 60 lõikes 2; arvestades samas, et REACHi määruse artikli 60 lõike 3 punkti a kohaselt ei kehti piisava kontrolli põhimõte ainete suhtes, mis vastavad kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete klassifikatsiooni kriteeriumidele, ega artikli 57 punkti f kohaselt ainete suhtes, mille puhul ei ole võimalik kindlaks määrata piirväärtusi vastavalt I lisa punktile 6.4;

K.  arvestades, et peamiselt in vivo katsete tulemused on tõendanud, et DEHP avaldab imetajate sisesekretsioonisüsteemile kahjulikku mõju, mis avaldub testosterooni taseme vähenemises lootefaasis; arvestades, et neid tulemusi kinnitavad ka mehhanistlikud in vivo tulemused geenide mõju vähenemise kohta steroidide biosünteesis; arvestades, et rottidel täheldatud kahjulik mõju hõlmab vedeliku kogunemist nisapiirkonna kudedesse, anogenitaalse vahemaa vähenemist, genitaalide väärarengut, spermatotsüütide arvu vähenemist ja munandite muutusi, kaasa arvatud mitmetuumalised gonotsüüdid, tubulaarne atroofia ja Leydigi rakkude vohamine;

L.  arvestades, et teaduslikud tõendid DEHP kohta näitavad, et sellega kokkupuude arengu tundlikel ajavahemikel võib pöördumatult mõjutada arengulist programmeerimist, mille tagajärjeks võib olla tõsine mõju arengule ja paljunemisvõimele, mida loetakse inimtervise ja looduslike loomaliikide suhtes eriti tõsiseks, muu hulgas sellepärast, et varajases elujärgus toimunud kokkupuute mõju võib esmakordselt ilmneda alles hilisemates elujärkudes;

M.  arvestades, et riskihindamise komitee arvamuse kohaselt, mis põhineb taotlustes esitatud teabel, ei tõendanud taotlejad, et taotletud kasutusviisidega kaasnev oht töötajate tervisele on kooskõlas REACHi määruse artikli 60 lõikega 2 piisavalt kontrollitud; arvestades, et riskihindamise komitee arvates ei ole seetõttu nõuetekohane selle sätte alusel luba anda;

N.  arvestades, et vaatamata riskihindamise komitee arvamusele leidis sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee, et kõnealusteks kasutusviisideks loa andmine on proportsionaalne ja seega on taotluses märgitud kasutusviisidest tulenev sotsiaal-majanduslik kasu suurem kui neist kasutusviisidest tulenev oht inimeste tervisele; arvestades, et sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuses kinnitati, et taotleja esitatud sotsiaal-majanduslikus analüüsis on olulisi puudusi, muu hulgas ei ole esitatud tervisemõju hinnangut, kus määratletaks jääkrisk töötajate tervisele;

O.  arvestades, et sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee ülesanne REACHi määruse artikli 64 lõike 4 punkti b kohaselt on hinnata sotsiaal-majanduslikke tegureid ning taotlusele vastava aine kasutusalaga seotud alternatiivide olemasolu, sobivust ja tehnilist teostatavust ja arvestades, et komitee ülesandeks ei ole teha järeldusi loa proportsionaalsuse kohta, kui ühiskonnale avalduv risk ei ole piisavalt kontrollitud;

P.  arvestades, et taotleja vastutab kemikaalidest tulenevate riskide hindamise ja juhtimise ning kasutajatele asjakohase ohutusteabe andmise eest; arvestades, et sotsiaal-majandusliku analüüsi komiteel ei olnud võimalik kasutamise jätkamise proportsionaalsust kvantitatiivselt hinnata, sest teavet töötajate tervisele avalduva jääkriski kohta ei olnud võimalik kvantifitseerida;

Q.  arvestades, et REACHi määruse eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse kõrge tase, kaasa arvatud ohtlike ainete hindamise alternatiivsete meetodite edendamine, samuti ainete vaba ringlus siseturul, edendades samas konkurentsivõimet ja innovatsiooni;

R.  arvestades, et taotlused hõlmavad palju eri kasutusviise, sealhulgas DEHPd sisaldava ringlussevõetud pehme polüvinüülkloriidi (PVC) valmistamisel ühendites ja kuivsegudes ning polümeerides DEHPd sisaldava ringlussevõetud pehme PVC tööstuslikul kasutamisel PVCst toodete valmistamiseks; arvestades, et lubade andmine nii ulatuslikuks kasutamiseks nurjaks enamjaolt DEHP asendamise, mis oli selle REACHi määruse XIV lisasse kandmise eesmärgiks;

S.  arvestades, et DEHPd sisaldavat PVCd kasutatakse laialdaselt igapäevastes tarbeesemetes, nagu tekstiilid, mööbel ja ehitusmaterjalid; arvestades, et DEHP ei ole plastikuga keemiliselt seotud ja eraldub seetõttu kergesti ümbritsevasse keskkonda;

T.  arvestades, et loataotlus peaks keskenduma aine kasutusviisile ja arvestades, et asjaolu, et aine esineb ringlussevõetud materjalides, ei ole asjakohane põhjendus loa andmiseks;

U.  arvestades, et sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee märkis, et alternatiivse lähteainena on võimalik kasutada väikese DEHP sisaldusega tööstusjäätmeid, mis parandaks ka ringlussevõetud materjalide kvaliteeti, kuid tõenäoliselt ei suudaks ringlussevõtja kvaliteetsemate ringlussevõetud materjalide hinnatõusu allkasutajatele edasi suunata, sest need toodavad enamasti väärtusskaala alumisse ossa jäävaid tooteid; arvestades, et sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee märkis, et alternatiivi, mis seisneb selles, et plastitöötlejad kasutaksid ringlussevõetavate materjalide asemel lähteainena esmast PVCd ja teisi muid kui väga ohtlikke plastifikaatoreid, ei arutatud, sest taotlejad märkisid, et plastitöötlejad, kellel tekivad esmase PVC kasutamise tagajärjel lisakulud, ei pruugi konkurentsis püsida;

V.  arvestades, et meeste viljatuse sagenemise võimalusega ei saa leppida lihtsalt selle nimel, et pehme PVC ringlussevõtjad ja allkasutajad saaksid väheväärtuslike toodete valmistamisel kulusid vähendada ja sel moel halvakvaliteediliste importtoodetega konkureerida;

W.  arvestades, et kuigi DEHP-l on hulgaliselt asendusvõimalusi, ei ole taotlejad esitanud terviklikku analüüsi turul leiduvatest alternatiividest, millega oleks taotletud kasutusviiside puhul võimalik DEHPd asendada;

X.  arvestades, et üks sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee argumente loa andmiseks on, et poliitiline ja ühiskondlik arvamus toetab ringlussevõtu edendamist, sest see võimaldab loodusvarasid säästa; arvestades, et selle lihtsameelse väitega eiratakse direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 sätestatud jäätmehierarhiat, mille kohaselt vältimine on ringlussevõtust tähtsam; arvestades, et selle lihtsameelse väitega jäetakse arvesse võtmata ka seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi selged sätted, kus nõutakse mürgivabade materjalitsüklite väljakujundamist, et ringlussevõetud jäätmeid oleks võimalik kasutada liidu tähtsa ja usaldusväärse toormeallikana;

Y.  arvestades ühtlasi, et Euroopa Parlamendi 9. juuli 2015. aasta resolutsioonis ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta rõhutatakse, et ohtlike vanade ainete kasutamise jätkamist ei tohiks õigustada ringlussevõtuga; arvestades, et DEHP on ohtlik vana aine ning seda tunnistatakse ka asjaomases tööstussektoris(11);

Z.  arvestades, et DEHP kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes on piiratud kooskõlas komisjoni delegeeritud direktiiviga (EL) 2015/863; arvestades, et selle põhjenduseks oli muu hulgas hinnang DEHPst ohutumate alternatiivide kättesaadavuse kohta, samuti positiivne sotsiaal-majanduslik hinnang(12);

AA.  arvestades, et sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse kohaselt ei saa komitee taotleja esitatud teabe põhjal järeldada, et loa andmisest keeldumisega kaasneksid ühiskonnale netokulud; arvestades, et seega ei ole taotlejad tõendanud aine kasutamisest tulenevat sotsiaal-majanduslikku kasu ega sotsiaal-majanduslikku mõju, mis järgneks loa andmisest keeldumisele, nagu REACHi määruse artikli 60 lõike 4 punktis c on ette nähtud;

AB.  arvestades, et nii paljude puudustega taotluse alusel loa andmine oleks tulevikus REACHi määruse raames tehtavateks loa andmise otsusteks väga halb pretsedent;

AC.  arvestades, et REACHi määruse artikli 1 lõikes 3 öeldakse, et määruse sätted põhinevad ettevaatuspõhimõttel ja arvestades, et kahtluse korral tuleks üldistele majanduskaalutlustele eelistada inimeste tervise ja keskkonnakaitse kaalutlusi;

AD.  arvestades, et innovatsiooni edendamisel vastutab komisjon Euroopa üldsuse ees kodanike ja keskkonna kaitsmise eest ohtlike kemikaalide vastu, sealhulgas ka ohutumate kemikaalide ja toodete valdkonnas, millega püütakse majanduse vastupidavust suurendada;

1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 1907/2006 ette nähtud rakendamisvolitusi;

2.  palub komisjonil rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta ja esitada uus eelnõu, jättes välja taotlused DEHPd sisaldava pehme PVC valmistamise loa saamiseks;

3.  kutsub komisjoni üles DEHP kasutamist kõigis järelejäänud rakendustes kiiresti lõpetama, seda enam, et pehme PVC ja DEHP alternatiivid on laialdaselt saadaval;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta otsus nr 1386/2013/EL, milles käsitletakse liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (ELT L 354, 28.12.2013, lk 171).
(6) Komisjoni 31. märtsi 2015. aasta delegeeritud direktiiv (EL) 2015/863, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL II lisa seoses piiratud kasutusega ainete loeteluga (ELT L 137, 4.6.2015, lk 10).
(7) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0266.
(8) http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
(9) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en
(10) http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm
(11) http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_Progress_Report_2015_English.pdf
(12) http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEHP.pdf

Õigusteave - Privaatsuspoliitika