Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2962(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1228/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1228/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2015 - 9.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0409

Hyväksytyt tekstit
PDF 276kWORD 83k
Keskiviikko 25. marraskuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Luvan myöntäminen di(2-etyyliheksyyli)ftalaatin(DEHP) käytölle
P8_TA(2015)0409B8-1228/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2015 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (D041427 – 2015/2962(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi, jolla myönnetään lupa dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (D041427),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(1) ja erityisesti sen 64 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon lausunnot, jotka riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea(2) ovat antaneet asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(3) 11 artiklan,

–  ottaa huomioon direktiivin 2008/98/EY(4) ja erityisesti sen 4 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1386/2013/EU(5) ja erityisesti sen liitteessä olevan 43 kohdan viii alakohdan,

–  ottaa huomioon komission delegoidun direktiivin (EU) 2015/863(6),

–  ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman resurssitehokkuudesta: siirtyminen kohti kiertotaloutta(7),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  toteaa, että DEHP sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteeseen XIV, koska se on luokiteltu lisääntymismyrkylliseksi kategorian 1B aineeksi; toteaa, että DEHP on lisääntymismyrkyllisten ominaisuuksiensa vuoksi REACH-asetuksen luettelossa aineista, jotka mahdollisesti sisällytetään lupamenettelyn piiriin;

B.  toteaa, että komissio pyrkii ehdotuksellaan täytäntöönpanopäätökseksi dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP), dibutyyliftalaatin (DBP), bentsyylibutyyliftalaatin (BBP) ja di-isobutyyliftalaatin (DIBP) määrittelemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f alakohdassa tarkoitetuiksi erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi siihen, että DEHP määritellään erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi;

C.  toteaa, että DEHP sisällytettiin jo vuonna 2000 komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille esittämän hormonaalisia haitta-aineita koskevaa yhteisön strategiaa käsittelevän tiedonannon (COM(1999)0706) perusteella liitteeseen 1, joka käsitti 553 sellaisen kemikaalien kategoriaan I kuuluvan ehdokasaineen luettelon, jotka osoittivat terveillä eläimillä hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia ainakin yhdellä eläinlajilla(8);

D.  toteaa, että DEHP oli yksi kuudesta ensimmäisestä yhdisteestä, joiden käytöstä piti REACH-asetuksen mukaan luopua asteittain, kuten komissio ilmoitti 17. helmikuuta 2011(9);

E.  panee merkille, että jäsenvaltioiden komitea hyväksyi 12. joulukuuta 2014 yksimielisesti DEHP:n luokittelun aineeksi, joka aiheuttaa samantasoisen huolen johtuen sen hormonitoimintaa häiritsevästä vaikutuksesta ympäristössä(10); panee merkille, että jäsenvaltioiden komitea totesi yksimielisesti, että DEHP:n tapauksessa on tieteellisiä todisteita hormonitoimintaa häiritsevästä vaikutuksesta sekä tämän vaikutuksen ja ihmisten terveyteen kohdistuvan kielteisen vaikutuksen välisestä syy‑yhteydestä;

F.  panee merkille, että komissio yhtyy täysin jäsenvaltioiden komitean kantaan ja toteaa, että näillä neljällä ftalaatilla, joihin DEHP kuuluu, on hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia ja että tämän vaikutustavan kielteiset seuraukset ovat samanlaisia kuin vaikutukset, jotka johtivat niiden luokitteluun lisääntymismyrkyllisiksi ja erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi REACH-asetuksen 57 artiklan c alakohdan mukaisesti; panee merkille myös, että komissio totesi jäsenvaltioiden komitean enemmistön katsoneen, että näiden vaikutuksien aiheuttama huoli on samantasoinen;

G.  panee merkille, että komissio esitti 21. lokakuuta 2015 ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi, jolla DEHP luokitellaan hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi, jonka vaikutukset ihmisen terveyteen aiheuttavat samantasoisen huolen REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohdan mukaisesti;

H.  toteaa, että riskinarviointikomitean lausunnossa pannaan merkille DEHP:n hormonitoimintaa häiritsevä vaikutus mutta todetaan myös, että aine on sisällytetty liitteeseen XIV sen lisääntymismyrkylliseksi luokittelun vuoksi (57 artiklan c alakohta) eikä sen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi (57 artiklan f alakohta); toteaa, että sen vuoksi DEHP:n tämänhetkinen arviointi rajoittuu sen lisääntymismyrkyllisyyteen;

I.  toteaa, että DEHP olisi luokiteltava erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi, koska se täyttää REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohdan edellytykset, eli sillä se on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, joiden osalta on tieteellisiä todisteita todennäköisistä vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen, ja sen aiheuttama huoli näin on samantasoinen kuin muilla REACH-asetuksen 57 artiklan a–e alakohdassa tarkoitetuilla aineilla;

J.  toteaa, että hakija on hakenut lupaa REACH-asetuksen 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun riittävän hyvän hallinnan perusteella; toteaa, että REACH-asetuksen 3 kohdan a alakohdan mukaan riittävän hyvää hallintaa ei sovelleta aineisiin, jotka täyttävät syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokittelun edellytykset tai saman asetuksen 57 artiklan f alakohdan vaatimukset ja joille ei ole mahdollista määrittää kynnystä asetuksen liitteessä I olevan 6.4 kohdan mukaisesti;

K.  toteaa, että DEHP:n on osoitettu vaikuttavan kielteisesti nisäkkäiden hormonitoimintaan, mikä perustuu lähinnä sikiöiden testosteronitason laskua koskeviin in vivo -tuloksiin; toteaa, että näitä tuloksia tukevat myös mekanistiset, niin ikään in vivo -havainnot, geenien vaikutuksen heikkenemisestä steroidien tuotantoon liittyvässä biosynteesissä; toteaa, että rotilla on havaittu lukuisia haittavaikutuksia, kuten nännien sisäänvetäytymisen yleistymistä, anuksen ja sukuelinten välisen etäisyyden pienenemistä, sukuelinten epämuodostumia, spermatosyyttien määrän vähenemistä sekä kivesten muutoksia ja monitumaisia gonosyytteja, munanjohtimien surkastumista sekä Leydigin solujen liikakasvua;

L.  toteaa DEHP:tä koskevien tieteellisten todisteiden osoittavan, että sille altistuminen kehityksen kriittisessä vaiheessa voi aiheuttaa peruuttamattomia kehitysvaikutuksia, jotka johtavat vakaviin kehitystä ja lisääntymistä koskeviin seurauksiin, ja ne ovat erityisen vakavia ihmisten terveyden ja luonnonvaraisten eläinlajien kannalta myös siksi, että elämän varhaisessa vaiheessa tapahtuneen altistumisen kielteiset vaikutukset voivat ilmetä vasta myöhemmissä elämänvaiheissa;

M.  toteaa, että hakemuksissa esitettyihin tietoihin perustuvan riskinarviointikomitean lausunnon mukaan hakijat eivät osoittaneet, että hakemusten kattamista käyttötarkoituksista työntekijöiden terveydelle aiheutuvia riskejä on hallittu riittävällä tavalla REACH-asetuksen 60 artiklan 2 kohdan mukaisesti; toteaa, että riskinarviointikomitean mukaan ei siksi ole asianmukaista myöntää lupaa tämän säännöksen nojalla;

N.  toteaa, että riskinarviointikomitean lausunnosta huolimatta sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea totesi, että luvan myöntäminen näihin käyttötarkoituksiin olisi oikeasuhteista ja että hakemuksen kattamasta käytöstä saatava sosioekonominen hyöty olisi merkittävämpi kuin sen ihmisten terveydelle aiheuttama riski; toteaa, että sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausunnossa vahvistettiin, että hakijan esittämässä sosioekonomisessa analyysissa oli merkittäviä puutteita eikä se esimerkiksi sisältänyt terveysvaikutusten arviointia, joka selvittäisi jäljelle jäävän työntekijöiden terveydelle aiheutuvan riskin;

O.  toteaa, että sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea on tieteellinen komitea, jonka tehtävänä on REACH-asetuksen 64 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti arvioida hakemuksessa kuvattujen aineiden käyttöön liittyviä sosioekonomisia tekijöitä ja teknisesti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, eikä sen tehtävänä ole esittää johtopäätöksiä luvan oikeasuhteisuudesta silloin, kun yhteiskunnalle aiheutuvaa riskiä ei hallita riittävällä tavalla;

P.  toteaa, että hakija on vastuussa kemikaalien aiheuttamien riskien arvioinnista ja hallinnasta sekä asianmukaisten turvallisuutta koskevien tietojen antamisesta kemikaalien käyttäjille; toteaa, ettei sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea pystynyt tekemään kvantitatiivista päätöstä jatkuvan käytön oikeasuhteisuudesta, koska tietoa työntekijöiden terveydelle aiheutuvien jäljelle jäävien riskien suuruudesta ei pystytty arvioimaan;

Q.  toteaa, että REACH-asetuksen tarkoituksena on varmistaa korkeatasoinen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu, mukaan lukien vaihtoehtoisten keinojen edistäminen aineiden vaarojen arvioimiseksi, sekä aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla samalla kilpailukykyä ja innovointia edistäen;

R.  toteaa, että hakemukset käsittelevät hyvin monenlaisia käyttötarkoituksia, joihin kuuluisi esimerkiksi käyttö DEHP:tä sisältävän kierrätetyn pehmeän PVC:n käsittelyssä yhdisteissä ja kuivasekoituksissa sekä DEHP:tä sisältävän kierrätetyn pehmeän PVC:n teollinen käyttö PVC-tuotteiden valmistukseen liittyvässä polymeerien käsittelyssä; toteaa, että näin laaja lupa tekisi suurelta osin tyhjäksi DEHP:n korvaamisen, johon pyrittiin sisällyttämällä se REACH-asetuksen liitteeseen XIV;

S.  toteaa, että DEHP:tä käytetään yleisesti PVC:ssä monissa tavallisissa kulutustavaroissa, kuten tekstiileissä, huonekaluissa ja rakennusmateriaaleissa; toteaa, ettei se sitoudu kemiallisesti muoviin, minkä vuoksi sitä joutuu helposti ympäristöön;

T.  toteaa, että lupahakemuksessa olisi keskityttävä aineen käyttöön, eikä luvan myöntämisen kannalta ole merkitystä sillä, että ainetta on kierrätetyissä materiaaleissa;

U.  toteaa sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean ilmoittaneen, että vain vähän DEHP:tä sisältävää teollisuusjätettä voitaisiin käyttää vaihtoehtoisena raaka-aineena, mikä myös parantaisi tuotettujen uusiomateriaalien laatua, mutta että olisi epätodennäköistä, että kierrättäjä voisi siirtää entistä parempien uusiomateriaalien korkeamman hinnan jatkokäyttäjille, koska nämä tuottavat usein tuotteita, joiden hinta on arvoasteikon alapäässä; toteaa sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean ilmoittaneen, että muovinjalostajien vaihtoehtona ei harkittu uuden PVC:n käyttöä raaka-aineena muiden, ei erityistä huolta aiheuttavien pehmittimien kanssa kierrätysmateriaalin asemesta, koska hakijat osoittivat, etteivät muovinjalostajat ehkä säilyttäisi kilpailukykyään, kun uuden PVC:n käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset otettaisiin huomioon;

V.  ei pidä hyväksyttävänä, että hyväksytään mahdollisesti suuri kasvu miesten hedelmättömyysluvuissa vain siksi, että sallitaan pehmeän PVC:n kierrättäjien ja jatkokäyttäjien säästävän halpojen hyödykkeiden tuotantokustannuksissa niin, että he voivat kilpailla huonolaatuisen tuonnin kanssa;

W.  toteaa, että vaikka DEHP:lle onkin useita korvaavia aineita, hakijat eivät ole esittäneet kattavaa analyysia markkinoilla saatavissa olevista vaihtoehdoista, joilla DEHP voitaisiin korvata hakemusten kattamissa käyttötarkoituksissa;

X.  toteaa, että yksi luvan myöntämistä puoltavista sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean argumenteista on, että on olemassa poliittisia ja yhteiskunnallisia kannustimia kierrätyksen edistämiseksi kestävänä tapana käsitellä luonnonvaroja; toteaa, että tämä yksinkertaistettu argumentti jättää huomiotta direktiivin 2008/98/EY 4 artiklan mukaisen jätehierarkian, jonka mukaan ennaltaehkäisy on asetettava kierrätyksen edelle; toteaa, ettei tämän yksinkertaisen argumentin yhteydessä oteta huomioon myöskään seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman nimenomaisia vaatimuksia, joiden mukaan on kehitettävä myrkyttömien materiaalien kierto niin, että kierrätettyä jätettä voidaan käyttää tärkeänä ja luotettavana raaka-ainelähteenä unionissa;

Y.  toteaa parlamentin lisäksi korostaneen 9. heinäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa resurssitehokkuudesta ja siirtymisestä kohti kiertotaloutta, ettei kierrättäminen saa olla perusteena tunnetusti vaarallisten aineiden käytön jatkamiselle; toteaa, että DEHP on tunnetusti vaarallinen aine, jollaiseksi sen on tunnustanut myös alan teollisuus(11);

Z.  toteaa, että DEHP:n käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on rajoitettu komission delegoidulla direktiivillä (EU) 2015/863; toteaa, että tätä tukivat esimerkiksi arvio DEHP:n turvallisempien vaihtoehtojen saatavuudesta sekä myönteinen sosioekonominen arvio(12);

AA.  toteaa sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean tulleen siihen tulokseen, ettei se pysty hakijan esittämien tietojen perusteella toteamaan, että yhteiskunnalle aiheutuisi nettokustannuksia, jos lupaa ei myönnettäisi; toteaa, etteivät hakijat ole näin osoittaneet aineen käytöstä saatavia sosioekonomisia hyötyjä eivätkä luvan epäämisen sosioekonomisia vaikutuksia REACH-asetuksen 60 artiklan 4 kohdan c alakohdan edellyttämällä tavalla;

AB.  toteaa, että luvan myöntäminen näin puutteellisen hakemuksen perusteella loisi erittäin kielteisen ennakkotapauksen REACH-asetuksen nojalla tehtäville tuleville lupapäätöksille;

AC.  toteaa, että REACH-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaan asetus perustuu ennalta varautumisen periaatteeseen ja että epävarmoissa tapauksissa ihmisten terveyden ja ympäristön suojeluun liittyvät seikat on asetettava etusijalle yleisiin taloudellisiin tekijöihin nähden;

AD.  toteaa, että komissio on vastuussa Euroopan kansalaisille kansalaisten ja ympäristön suojelemisesta vaarallisilta kemikaaleilta ja sen on tuettava innovointia myös liittyen entistä turvallisempiin kemikaaleihin ja tuotteisiin ja edistettävä näin entistä kestävämpää taloutta;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  kehottaa komissiota peruuttamaan ehdotuksensa täytäntöönpanopäätökseksi ja esittämään uuden ehdotuksen, jossa hylätään DEHP:tä sisältävän kierrätetyn pehmeän PVC:n käsittelyä koskevat lupahakemukset;

3.  kehottaa komissiota lopettamaan nopeasti DEHP:n käytön kaikissa vielä jäljellä olevissa sovelluksissa etenkin, kun pehmeälle PVC:lle ja DEHP:lle on yleisesti saatavilla turvallisempia vaihtoehtoja;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18. joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
(2)http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16. helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1386/2013/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, vuoteen 2020 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171).
(6)Komission delegoitu direktiivi (EU) 2015/863, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen II muuttamisesta rajoitusten kohteena olevien aineiden luettelon osalta (EUVL L 137, 4.6.2015, s. 10).
(7)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0266.
(8)http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
(9)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en
(10)http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm
(11)http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_Progress_Report_2015_English.pdf
(12)http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEHP.pdf

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö