Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2962(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1228/2015

Pateikti tekstai :

B8-1228/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2015 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0409

Priimti tekstai
PDF 286kWORD 99k
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimas naudoti bis(2-etilheksil)ftalatą (DEHP)
P8_TA(2015)0409B8-1228/2015

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, projekto (D041427 – 2015/2962(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, projektą (D041427),

–  atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006(1), ypač į jo 64 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Rizikos vertinimo komiteto (RVK) bei Socialinės ir ekonominės analizės komiteto (SEAC) nuomones(2), pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 64 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 11 straipsnį(3),

–  atsižvelgdamas į Direktyvą 2008/98/EB(4), ypač į jos 4 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1386/2013/ES(5), ypač į jo priedo 43 punkto viii papunktį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąją direktyvą (ES) 2015/863(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“(7),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi DEHP yra įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamento) XIV priedą, nes jis klasifikuojamas kaip 1B kategorijos toksiška reprodukcijai medžiaga; kadangi DEHP yra įtrauktas į REACH medžiagų kandidačių sąrašą dėl savo toksiškų reprodukcijai savybių;

B.  kadangi Komisija, priimdama įgyvendinimo sprendimo dėl bis(2-etilheksil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) ir diizobutilftalato (DIBF) nustatymo kaip labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą projektą, siekia nustatyti DEHP kaip labai didelį susirūpinimą keliančią cheminę medžiagą;

C.  kadangi jau 2000 m., remiantis Komisijos komunikatu Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Bendrijos strategijos dėl endokrininės sistemos veiklą trikdančių medžiagų (COM(1999)0706), DEHP buvo įtrauktas į 1 priedą, kuriame pateikiamas 553 I kategorijos medžiagų kandidačių sąrašas, sudarytas iš cheminių medžiagų, kurios akivaizdžiai trikdė bent vienos rūšies sveikų gyvūnų endokrininės sistemos veiklą;(8);

D.  kadangi DEHP buvo vienas iš pirmųjų šešių junginių, kurių turi būti palaipsniui atsisakyta pagal REACH reglamentą, kaip Komisija paskelbė 2011 m. vasario 17 d.(9);

E.  kadangi 2014 m. gruodžio 12 d. Valstybių narių komitetas vieningai susitarė nustatyti DEHP kaip cheminę medžiagą, keliančią lygiaverčio masto susirūpinimą dėl endokrininę sistemą pažeidžiančių savybių aplinkoje(10); kadangi Valstybių narių komitetas vieningai pripažino, kad DEHP atveju esama mokslinių įrodymų apie neigiamą poveikį endokrininės sistemos veiklai ir šios veiklos bei neigiamo poveikio žmonių sveikatai priežastinį ryšį;

F.  kadangi Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad Valstybių narių komitetas vieningai sutarė, kad keturi ftalatai, įskaitant DEHP, turi endokrininę sistemą ardančių savybių, ir kad šio veikimo būdo neigiamas poveikis yra toks pat kaip ir to, kuris pradėtas laikyti toksišku reprodukcijai, ir kad jie pagal REACH reglamento 57 straipsnio c punktą nustatomi kaip labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos; kadangi Komisija taip pat pažymi, kad dauguma Valstybių narių komiteto narių mano, jog susirūpinimas, kurį kelia jų poveikis, yra lygiaverčio masto;

G.  kadangi 2015 m. spalio 21 d. Komisija pateikė įgyvendinimo akto projektą, kuriuo siekiama nustatyti DEHP kaip cheminę medžiagą, turinčią endokrininę sistemą ardančių savybių, kurių poveikis žmonių sveikatai kelia lygiaverčio masto susirūpinimą pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą;

H.  kadangi RVK nuomonėje pripažįstama, kad DEHP veikimas yra endokrininio poveikio pobūdžio, tačiau taip pat pripažįstama, kad DEHP buvo įtrauktas į XIV priedą, nes jis laikomas toksišku reprodukcijai (57 straipsnio c punktas), o ne dėl endokrininės sistemą ardančių savybių (57 straipsnio f punktas); kadangi dėl to esamas DEHP vertinimas apsiriboja jo toksiškumu reprodukcijai;

I.  kadangi DEHP turėtų būti nustatytas kaip labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga, nes jis atitinka REACH reglamento 57 straipsnio f punkte nustatytus kriterijus, kad tai yra endokrininę sistemą pažeidžiančių savybių turinti cheminė medžiaga, – esama mokslinių įrodymų apie tikėtiną didelį jos poveikį žmonių sveikatai, prilygstantį kitų cheminių medžiagų, išvardytų REACH reglamento 57 straipsnio a−e punktuose, daromam poveikiui;

J.  kadangi pareiškėjas pateikė paraišką dėl leidimo taikyti tinkamos kontrolės būdą, kuris numatytas REACH reglamento 60 straipsnio 2 dalyje; tačiau kadangi pagal REACH reglamento 60 straipsnio 3 dalies a punktą tinkamos kontrolės būdas netaikomas cheminėms medžiagoms, atitinkančioms kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų klasifikacijos kriterijus arba pagal minėto reglamento 57 straipsnio f punktą, kurioms neįmanoma nustatyti ribų pagal šio reglamento I priedo 6.4 skirsnį;

K.  kadangi įrodyta, kad DEHP daro neigiamą poveikį žinduolių endokrininei sistemai, visų pirma remiantis in vivo duomenimis dėl sumažėjusio vaisiaus testosterono lygio; kadangi šiuos duomenis dar labiau pagrindžia mechaninio pobūdžio duomenys, taip pat in vivo, susiję su sumažėjusia genų reguliacija steroidogenezinės biosintezės reakcijų sekoje; kadangi pastebėtas neigiamas poveikis žiurkėms yra, be kita ko, didesnis spenelių neišsivystymas, mažesnis anogenitalinis atstumas, lytinių organų deformacijos, mažesnis spermatocitų kiekis ir sėklidžių pokyčiai, įskaitant daugiabranduolius gonocitus, kanalėlių atrofiją, Leydigo ląstelių hiperplaziją;

L.  kadangi moksliniai tyrimai apie DEHP rodo, kad sąveika su juo pažeidžiamais raidos laikotarpiais gali padaryti nepataisomą poveikį raidos programavimui, o tai savo ruožtu didelį poveikį raidai ir reprodukcijai, kuris laikomas ypač dideliu žmonių sveikatai ir gyvūnijos rūšims, taip pat ir dėl to, kad šis neigiamas poveikis gali pasireikšti vėlesniais gyvenimo etapais dėl sąveikos ankstyvaisiais gyvenimo etapais;

M.  kadangi, pagal RVK nuomonę, kuri pagrįsta paraiškose pateikta informacija, pareiškėjai neįrodė, kad pavojus darbuotojų sveikatai dėl naudojimo būdų, dėl kurių teikiama paraiška, buvo tinkamai kontroliuojamas laikantis REACH reglamento 60 straipsnio 2 dalies nuostatų; kadangi, pasak RVK, dėl šios priežasties nėra tinkama suteikti leidimą remiantis šia nuostata;

N.  kadangi, nepaisydamas RVK nuomonės, Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (SEAC) nusprendė, kad leidimas naudoti šią medžiagą būtų tinkamas, ir tai, kad socialinė ir ekonominė nauda, gaunama iš naudojimo būdų, kurie yra įtraukti į paraišką, nusveria dėl naudojimo žmonių sveikatai kylančią riziką; kadangi SEAC nuomonė patvirtino, kad pareiškėjo pateiktoje socialinėje ir ekonominėje analizėje buvo reikšmingų trūkumų, įskaitant, jokio poveikio sveikatai vertinimo, kuriuo būtų nustatoma likusi rizika darbuotojų sveikatai, nebuvimą;

O.  kadangi SEAC yra mokslinis komitetas, kurio tikslas pagal REACH reglamento 64 straipsnio 4 dalies b punktą – su paraiškoje apibūdintu (-ais) cheminės medžiagos naudojimo būdu (-ais) susijusių socialinių ir ekonominių veiksnių bei alternatyvų naudojimo galimybių, jų tinkamumo ir techninio įgyvendinamumo įvertinimas ir kadangi jo vaidmuo yra neteikti išvados dėl leidimo proporcingumo, kai nėra tinkamai kontroliuojamas pavojus visuomenei;

P.  kadangi pareiškėjas yra atsakingas už cheminių medžiagų keliamo pavojaus įvertinimą bei valdymą ir už tai, kad jų vartotojams būtų suteikta tinkama saugos informacija; kadangi SEAC negalėjo padaryti kiekybinės išvados dėl nuolatinio naudojimo, nes nebuvo galima kiekybiniu požiūriu nustatyti informacijos apie likusį pavojų darbuotojų sveikatai;

Q.  kadangi REACH reglamento tikslas — užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, įskaitant cheminių medžiagų pavojaus vertinimo alternatyvių metodų skatinimą, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas;

R.  kadangi paraiškos yra susijusios su įvairiais medžiagos panaudojimo būdais, kurie apimtų naudojimą ruošiant perdirbtą minkštąjį PVC, kuriame yra DEHP, junginių ir sausų mišinių sudėtyje, taip pat perdirbto minkštojo PVC, kuriame yra DEHP, pramoninį naudojimą perdirbant polimerus PVC produktų gamyboje; kadangi dėl tokios plačios leidimo taikymo srities DEHP pakeitimo procesas, dėl kurio ši medžiaga buvo įtraukta į REACH reglamento XIV priedą, iš esmės pakeistų kryptį;

S.  kadangi PVC, kurio sudėtyje yra DEHP, yra plačiai naudojamas kasdieniuose vartojimo gaminiuose, kaip antai tekstilė, baldai ir statybinės medžiagos; kadangi jis nėra chemiškai sujungtas su plastiku ir todėl lengvai išplaunamas į aplinką;

T.  kadangi paraiškoje suteikti leidimą daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama medžiagos naudojimui ir kadangi tai, jog šios medžiagos yra perdirbtų medžiagų sudėtyje, nėra tinkama aplinkybė suteikti leidimą;

U.  kadangi SEAC pažymėjo, kad galima naudoti pramonines atliekas, kurių sudėtyje yra nedidelis DEHP kiekis, kaip alternatyvias žaliavas, nes tai taip pat pagerintų gaunamų perdirbtų atliekų kokybę, tačiau mažai tikėtina, kad perdirbėjas galėtų padidėjusią kainą už geresnės kokybės perdirbtas atliekas perkelti tolesniems naudotojams, kadangi jų gaminami produktai paprastai yra žemesnės kokybės; kadangi SEAC teigė, kad nebuvo svarstoma galimybė plastiko perdirbėjams naudoti gryną PVC kartu su kitais didelio susirūpinimo nekeliančiais (ne SVHC ) plastifikatoriais kaip alternatyvią žaliavą vietoje perdirbtos medžiagos, nes pareiškėjai nurodė, kad plastiko perdirbėjai, patyrę papildomų išlaidų dėl gryno PVC naudojimo, gali tapti nekonkurencingi;

V.  kadangi nepriimtina toleruoti to, kad paprasčiausiai leidžiant minkštojo PVC perdirbėjams ir tolesniems naudotojams sutaupyti sąnaudų gaminant mažos vertės gaminius, kad jie galėtų konkuruoti su žemos kokybės importu, gali būti daug vyrų nevaisingumo atvejų;

W.  kadangi nors DEHP galima pakeisti daugybe kitų medžiagų, pareiškėjai nepateikė išsamios rinkoje esančių alternatyvų, kuriomis galima pakeisti DEHP tiems panaudojimo būdams, dėl kurių prašoma suteikti leidimą, analizės;

X.  kadangi vienas iš argumentų, kurį pateikė SEAC, pagrįsdamas, kodėl reikia suteikti leidimą, yra tai, kad perdirbimo, kaip tvaraus būdo valdyti gamtos išteklius, skatinimas yra politinė ir socialinė paskata; kadangi šiuo pernelyg supaprastintu teiginiu nepaisoma Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnyje išdėstytos atliekų tvarkymo hierarchijos, pagal kurią pirmenybė teikiama prevencijai, o ne perdirbimui; kadangi šiuo pernelyg supaprastintu teiginiu taip pat nepripažįstamos 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos konkrečios nuostatos, kuriomis raginama vystyti netoksiškų medžiagų ciklus, kad perdirbtos atliekos galėtų būti naudojamos kaip pagrindinis patikimas Sąjungos žaliavų šaltinis;

Y.  be to, kadangi Parlamentas savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliucijoje „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“ pabrėžė, kad perdirbimas neturėtų pateisinti nuolatinio pavojingų likučių turinčių medžiagų naudojimo; kadangi DEHP yra likučių turinti medžiaga ir ji tokia pripažįstama atitinkamoje pramonėje(11);

Z.  kadangi pagal Komisijos deleguotąją direktyvą (ES) 2015/863 DEHP naudojimas elektros ir elektroninėje įrangoje yra apribotas; kadangi tai buvo pagrįsta, be kita ko, įvertinus saugesnių DEHP alternatyvų naudojimą, taip pat teigiamais socialinio ir ekonominio vertinimo rezultatais(12);

AA.  kadangi SEAC mano, jog jis negali padaryti išvados, kad tuo atveju, jei leidimas nebus suteiktas, remiantis pareiškėjo pateikta informacija visuomenė patirs grynų išlaidų; kadangi dėl šios priežasties pareiškėjai neįrodė, jog naudojant šią medžiagą bus socialinės ir ekonominės naudos ir kad atsisakius suteikti leidimą bus socialinių ir ekonominių pasekmių kaip nustatyta REACH reglamento 60 straipsnio 4 dalies c punkte;

AB.  kadangi suteikus leidimą pagal paraišką, kurioje yra tiek daug trūkumų, atsirastų labai netinkamas precedentas būsimiems sprendimams dėl leidimo suteikimo pagal REACH reglamentą;

AC.  kadangi REACH reglamento 1 straipsnio 3 dalyje teigiama, jog jis yra grindžiamas atsargumo principu ir kadangi, jei kyla neaiškumų, pirmenybė turėtų būti teikiama ne bendriems ekonominiams aspektams, o su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga susijusiems aspektams;

AD.  kadangi Komisija yra atskaitinga Europos visuomenei už piliečių ir aplinkos apsaugą nuo pavojingų cheminių medžiagų, tuo pačiu skatinant inovacijas, be kita ko, saugesnių cheminių medžiagų ir produktų srityje, kad būtų puoselėjama atspari ekonomika;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  ragina Komisiją atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą ir pateikti naują projektą, kuriuo būtų atmestos paraiškos suteikti leidimą naudoti perdirbtą minkštąjį PVC, kurio sudėtyje yra DEHP;

3.  ragina Komisiją iš visų likusių paraiškų skubiai išbraukti DEHP naudojimą, juolab kad yra daugybė saugesnių minkštojo PVC ir DEHP alternatyvų;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a
(3) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(4) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).
(5) 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1386/2013/ES dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ (OL L 354, 2013 12 28, p. 171).
(6) 2015 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2015/863, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedo nuostatos dėl ribojamų medžiagų sąrašo (OL L 137, 2015 6 4, p. 10).
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0266.
(8) http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
(9) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en
(10) http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee- unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm
(11) http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_Progress_Report_2015_English.pdf.
(12) http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEHP.pdf

Teisinė informacija - Privatumo politika