Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2962(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1228/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1228/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 25/11/2015 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0409

Pieņemtie teksti
PDF 355kWORD 99k
Trešdiena, 2015. gada 25. novembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Atļaujas piešķiršana bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošanai
P8_TA(2015)0409B8-1228/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 25. novembra rezolūcija par projektu Komisijas Īstenošanas lēmumam XXX, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju izmantot bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP) (D041427 – 2015/2962(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju izmantot bis(2‑etilheksil)ftalātu (DEHP) (D 041427),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006(1), un jo īpaši tās 64. panta 8. punktu,

–  ņemot vērā atzinumus Risku novērtēšanas komitejas (RAC) un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas (SEAC)(2) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 5. punkta trešo daļu sniegtos atzinumus,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011(3) 11. pantu,

–  ņemot vērā Direktīvu 2008/98/EK(4) un jo īpaši tās 4. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) Nr. 1386/2013(5) un jo īpaši tā pielikuma 43. punkta viii) apakšpunktu,

–  ņemot vērā Komisijas Deleģēto direktīvu (ES) 2015/863(6),

–  ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par resursu lietderīgu izmantošanu — ceļā uz aprites ekonomiku(7)

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā DEHP ir iekļauts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regula) XIV pielikumā, jo tas ir klasificēts kā 1B kategorijas reproduktīvajai funkcijai toksiska viela; tā kā toksiskās iedarbības dēļ uz reproduktīvo funkciju DEHP ir iekļauts REACH kandidātvielu sarakstā;

B.  tā kā Komisija ar projektu īstenošanas lēmumam par bis(2‑etilheksil)ftalāta (DEHP), dibutilftalāta (DBP) un benzilbutilftalāta (BBP) un diizobutilftalāta (DIBP) identificēšanu par vielām, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006  57. panta f) punktu, vēlas identificēt DEHP par vielu, kas rada ļoti lielas bažas;

C.  tā kā jau 2000. gadā, pamatojoties uz Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Kopienas stratēģiju attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem (COM(1999)0706), DEHP tika iekļauts 1. pielikumā, kurā ir noteikts saraksts ar 553 vielām, kas klasificētas I kategorijā, par kurām ir liecības, ka uz vismaz vienas sugas veselīgiem dzīvniekiem tās darbojas kā endokrīnie disruptori(8);

D.  tā kā DEHP ir viena no pirmajām sešām vielām, kuru lietošana saskaņā ar REACH regulu ir jāizbeidz, par ko Komisija paziņoja 2011. gada 17. februārī(9);

E.  tā kā 2014. gada 12. decembrī dalībvalstu komiteja (MSC) vienprātīgi nolēma identificēt DEHP par vielu, kas rada ekvivalenta līmeņa bažas tā endokrīnā disruptora īpašību dēļ vidē(10); tā kā MSC vienprātīgi atzina, ka attiecībā uz DEHP ir zinātniski pierādīta tā endokrīnā disruptora aktivitāte, kā arī cēloņsakarība starp šo aktivitāti un kaitīgo iedarbību uz cilvēka veselību;

F.  tā kā Komisija ņem vērā MSC vienprātību jautājumā par to, ka šie četri ftalāti, tostarp DEHP, ir endokrīnie disruptori, un ka šāda veida kaitīgās iedarbības dēļ tie klasificēti kā reproduktīvai funkcijai toksiskas vielas un saskaņā ar REACH regulas 57. panta c) punktu identificētas kā vielas, kas izraisa ļoti lielas bažas; tā kā Komisija arī norāda, ka lielākā daļa MSC locekļu uzskata, ka bažu līmenis ir ekvivalents to izraisītajai iedarbībai;

G.  tā kā 2015. gada 21. oktobrī Komisija iesniedza projektu īstenošanas aktam, ar kuru DEHP identificē kā vielu ar endokrīnā disruptora īpašībām, kuras iedarbība uz cilvēku veselību saskaņā ar REACH regulas 57. panta f) punktu izraisa ekvivalenta līmeņa bažas;

H.  tā kā RAC atzinumā tiek atzīta ne tikai DEHP iedarbība uz endokrīno sistēmu, bet arī tas, ka šī viela ir iekļauta XIV pielikumā, jo tā klasificēta kā reproduktīvai funkcijai toksiska viela (57. panta c) punkts), nevis pamatojoties uz tās kā endokrīnā disruptora īpašībām (57. panta f) punkts); tā kā tādēļ DEHP pašreizējais novērtējums attiecas tikai uz tā reproduktīvo toksicitāti;

I.  tā kā DEHP ir jāidentificē kā viela, kas rada ļoti lielas bažas, jo atbilst REACH regulas 57. panta f) punktā noteiktajiem kritērijiem kā viela ar endokrīno disruptoru īpašībām, par kuru ir pieejamas zinātniski pamatotas liecības par iespējamu nopietnu kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību, kas rada bažas, kuru līmenis ir ekvivalents ar citām vielām, kas minētas REACH regulas 57. panta a) līdz e) punktā;

J.  tā kā pieteikuma iesniedzējs norādījis atļaujas pieteikumā par pietiekamas kontroles veidu ir norādījis REACH regulas 60. panta 2. punktā minēto; tā kā tomēr saskaņā ar REACH regulas 60. panta 3. punkta a) apakšpunktu pietiekamas kontroles veids neattiecas uz vielām, kas atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vai saskaņā ar minētās regulas 57. panta f) punktu, ja tām nav iespējams noteikt robežvērtību saskaņā ar šīs regulas I pielikuma 6.4. iedaļu;

K.  tā kā ir pierādīta DEHP kaitīgā iedarbība uz zīdītāju endokrīno sistēmu, kas in vivo pētījumos galvenokārt konstatēta kā augļa testosterona līmeņa pazemināšanās; tā kā šie atzinumi vēl papildus pamatoti ar, arī in vivo, konstatētu gēnu steroidogēniskās biosintēzes mehānisma pazeminātu regulāciju; tā kā izmēģinājumos ar žurkām novēroti tādi kaitīgās iedarbības veidi kā krūts dziedzeru retensijas palielināšanās, anoģenitālā attāluma samazināšanās, ģenitāliju anomālijas, spermatozoīdu skaita samazināšanās un sēklinieku izmaiņas, kā arī polinukleozs gonocīts, tubulāra atrofija un Leidiga šūnu hiperplāzija;

L.  tā kā zinātniski pierādīts, ka DEHP iedarbība attīstības paaugstinātas jutības periodos var izraisīt neatgriezeniskus attīstības defektus ar smagiem attīstības un vairošanās traucējumiem, kas uzskatāmi par īpaši nopietniem gan attiecībā uz cilvēku veselību, gan uz savvaļas dzīvniekiem arī tāpēc, ka šāda veida kaitīgums pēc iedarbības agrīnos dzīves posmos var izpausties tikai vēlāk;

M.  tā kā saskaņā ar RAC atzinumu, kas pamatojas uz saistībā ar pieteikumos sniegto informāciju, pieteikumu iesniedzēji uzskatāmi neparāda, ka riski strādājošo veselībai, ko rada lietojumi, par kuriem iesniegts pieteikums, tiek pietiekami kontrolēti saskaņā ar REACH regulas 60. panta 2. punktu; tā kā saskaņā ar RAC atzinumu tāpēc nav lietderīgi piešķirt atļauju, pamatojoties uz šo noteikumu;

N.  tā kā, neraugoties uz RAC atzinumu, Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC) secināja, ka šo lietojumu atļaušana ir samērīga un tādējādi sociālie un ekonomiskie ieguvumi, ko rada lietojumi, uz kuriem attiecas pieteikums, atsver šo lietojumu radītos riskus cilvēka veselībai; tā kā SEAC atzinumā apstiprināts, ka pieteikuma iesniedzēja iesniegtā sociālā un ekonomiskā analīze ir būtiski nepilnīga, tostarp nav strādājošo veselībai nenovērsto risku ietekmes novērtējuma;

O.  tā kā SEAC ir zinātniska komiteja, kuras uzdevums saskaņā ar REACH regulas 64. panta 4. punkta b) apakšpunktu ir novērtēt sociāli ekonomiskos faktorus un tehniski iespējamās alternatīvas, kuras saistītas ar šīs vielas lietojumiem, kas aprakstīti pieteikumā, un tā kā tās uzdevums nav sniegt secinājumus par atļaujas izdošanas samērīgumu gadījumos, kad netiek pietiekami kontrolēts sabiedrībai radītais risks;

P.  tā kā ķīmisko vielu radīto risku novērtēšana un pārvaldība, kā arī attiecīgas drošības informācijas sniegšana tās lietotājiem ir pieteikuma iesniedzēja pienākums; tā kā SEAC nevarēja kvantitatīvi novērtēt ilgstošas lietošanas samērīgumu, jo nebija iespējams kvantitatīvi novērtēt strādājošo veselībai nenovērstos riskus;

Q.  tā kā REACH regulas mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa cilvēka veselības aizsardzību un vides aizsardzību, tostarp alternatīvas metodes vielu bīstamības novērtēšanai, kā arī vielu brīvu apriti iekšējā tirgū, paaugstinot konkurētspēju un veicinot inovācijas;

R.  tā kā pieteikumi attiecas uz ļoti dažādiem lietojumiem, tostarp izmantošanu atkārtoti pārstrādāta plastificēta PVH sastāvā, kas satur DEHP kompozītu un sauso maisījumu veidā, un atkārtoti pārstrādāta plastificēta PVH, kas satur DEHP, rūpnieciskai izmantošanai plastmasu pārstrādes uzņēmumos PVH izstrādājumu ražošanai; tā kā tik plaša atļaujas joma lielā mērā varētu apturēt DEHP aizstāšanu, kas paredzēta ar tās iekļaušanu REACH regulas XIV pielikumā;

S.  tā kā PVH sastāvā DEHP plaši izmanto patēriņa preču, piemēram, tekstilizstrādājumu, mēbeļu un būvmateriālu ražošanā; tā kā ar šo plastmasu nav ķīmiski saistīts, tas viegli nonāk vidē;

T.  tā kā atļaujas pieteikumā galvenā vērība būtu jāpievērš šīs vielas izmantošanai, un tā kā tā ir atkārtoti pārstrādātu materiālu sastāvā, piešķirot atļauju, tas nav jāņem vērā;

U.  tā kā SEAC norādīja, ka bija iespējams izmantot postindustriālos atkritumus ar zemu DEHP saturu kā alternatīvu izejmateriālu, kas palielinātu arī no tā iegūto reciklātu kvalitāti, bet nešķiet ticami, ka pārstrādātājs spētu pārnest kvalitatīvu otrreizējo izejvielu cenu kāpumu uz pakārtotajiem lietotājiem, jo viņi ražo izstrādājumus, kas atrodas zemākajā vērtību spektrā; tā kā SEAC konstatēja, ka alternatīva plastmasas pārstrādātājiem izmantot svaigu PVC ar citiem ne SVHC plastifikatoriem kā izejvielu, nevis atkārtoti pārstrādātu materiālu, netika ņemta vērā, jo pieteikuma iesniedzējs norādīja, ka plastmasas pārstrādes uzņēmumi varētu saglabāt konkurētspēju arī ar papildu izmaksām par nelietota svaiga PVC izmantošanu;

V.  tā kā nav pieņemami pieļaut potenciāli daudzus vīriešu neauglības gadījumus vienkārši tikai tāpēc, ka plastificētā PVH pārstrādātājiem un pakārtotajiem lietotājiem tiek atļauts ietaupīt izmaksas zemas vērtības izstrādājumu ražošanai, lai tādējādi konkurētu ar zemas kvalitātes importu;

W.  tā kā, lai gan DEHP ir daudzi dažādi aizstājēji, pieteikuma iesniedzēji nav snieguši visaptverošu analīzi par tirgū pieejamajām alternatīvām, lai aizstātu DEHP izmantošanu lietojumiem, par kuriem iesniegts pieteikums;

X.  tā kā viens no argumentiem, ko SEAC izteicis par labu atļaujas došanai, ir tas, ka “ir politisks un sociāls stimuls, lai veicinātu atkritumu pārstrādi kā dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas veidu”; tā kā šis arguments neņem vērā vienkāršoto atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kas noteikta Direktīva 2008/98/EK 4. pantā, saskaņā ar kuru preventīva darbība ir svarīgāka nekā pārstrāde; tā kā šāds vienkāršots arguments neņem vērā arī precīzi noteikto Septīto vides rīcības programmu, kurā pausts aicinājums izstrādāt netoksisku materiālu aprites ciklus tā, lai pārstrādātos atkritumus Eiropas Savienībā varētu izmantot kā lielu un būtisku izejmateriālu avotu;

Y.  tā kā turklāt Parlaments 2015. gada 9. jūlija rezolūcijā par resursu lietderīgu izmantošanu — ceļā uz aprites ekonomiku ir uzsvēris, ka atkārtota pārstrāde nebūtu jāizmanto kā attaisnojums bīstamo vielu izmantošanas turpināšanai; tā kā DEHP ir viela, kuru par bīstamu ir atzinusi attiecīgā nozare(11),

Z.  tā kā DEHP lietojums elektriskajās un elektroniskajās iekārtās ir ierobežots saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/863; tā kā inter alia šī iespēja tika atbalstīta, sniedzot novērtējumu par DEHP drošāku alternatīvu pieejamība, kā arī pozitīvu sociālekonomiskās ietekmes novērtējumu(12)

AA.  tā kā SEAC uzskata, ka, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis lūgumraksta iesniedzējs, tā nevar secināt, ka rastos neto sociālās izmaksas gadījumā, ja atļauja netiek piešķirta; tā kā tādēļ, ka pieteikuma iesniedzēji nav uzskatāmi parādījuši vielas izmantošanas sociālās un ekonomiskās priekšrocības un sociālās un ekonomiskās sekas, ko rada atteikums izdot atļauju, kā paredzēts REACH regulas 60. panta 4. punkta c) apakšpunktā;

AB.  tā kā atļaujas došana lietojumam ar tik daudziem trūkumiem būtu ļoti slikts precedents turpmākajiem lēmumiem par atļaujas piešķiršanu saskaņā ar REACH regulu;

AC.  tā kā REACH regulas 1. panta trešajā daļā ir norādīts, ka tās pamatā ir piesardzības princips, un tā kā neskaidrību gadījumos apsvērumi, kas attiecas uz cilvēka veselības un vides aizsardzību, ir svarīgāki par vispārējiem ekonomiskiem apsvērumiem;

AD.  tā kā Komisija ir atbildīga Eiropas sabiedrībai par iedzīvotāju un vides aizsardzību pret bīstamām ķīmiskām vielām, vienlaikus veicinot inovāciju, tostarp drošāku vielu un produktu izmantošanu, lai veicinātu noturīgu ekonomiku,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (EK) Nr. 1907/2006 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  prasa Komisijai atsaukt īstenošanas lēmuma projektu un iesniegt komitejai jaunu projektu, kurā tiek noraidīti pieteikumi atļaujas saņemšanai, lai izmantotu atkārtoti pārstrādātu plastificētu PVH, kas satur DEHP;

3.  aicina Komisiju nekavējoties izbeigt DEHP izmantošanu visiem vēl atlikušajiem lietojumiem, jo vairāk tādēļ, ka ir plaši pieejamas plastificētajam PVH un DEHP drošākas alternatīvas;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Lēmums (ES) Nr. 1386/2013 par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam “Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” (OV L 354, 28.12.2013., 171. lpp).
(6) Komisijas 2015. gada 31. marta Deleģētā direktīva (ES) 2015/863 ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu groza attiecībā uz ierobežota izmantojuma vielu sarakstu (OV L 137, 4.6.2015., 10. lpp.).
(7) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0266.
(8) http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
(9) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en
(10) http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm
(11) http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_Progress_Report_2015_English.pdf
(12) http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEHP.pdf

Juridisks paziņojums - Privātuma politika