Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2962(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1228/2015

Predložena besedila :

B8-1228/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2015 - 9.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0409

Sprejeta besedila
PDF 276kWORD 92k
Sreda, 25. november 2015 - Strasbourg
Odobritev dovoljenja za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP)
P8_TA(2015)0409B8-1228/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2015 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (D041427 – 2015/2962(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (D041427),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta(1), zlasti člena 64(8),

–  ob upoštevanju mnenj odbora za oceno tveganja (RAC) in odbora za socialno-ekonomsko analizo (SEAC)(2) v skladu s tretjim pododstavkom člena 64(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006,

–  ob upoštevanju člena 11 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(3),

–  ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES(4), zlasti člena 4,

–  ob upoštevanju Sklepa št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti odstavka 43(iii) Priloge k Sklepu,

–  ob upoštevanju Delegirane direktive Komisije (EU) 2015/863(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2015 o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo(7),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker je DEHP vključen v prilogo XIV Uredbe (ES) št. 1907/2006 (uredba REACH) zaradi svoje razvrstitve v skupino 1B kot snov, ki je strupena za razmnoževanje; ker je DEHP zaradi reproduktivne toksičnosti na seznamu snovi v okviru uredbe REACH;

B.  ker si Komisija v osnutku izvedbenega sklepa o opredelitvi bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP), dibutil ftalata (DBP), benzil butil ftalata (BBP) in diizobutil ftalata (DIBP) kot snovi, ki zbujajo veliko skrb, v skladu s členom 57(f) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta prizadeva za opredelitev DEHP kot snovi, ki zbuja veliko skrb;

C.  ker je bila ta snov že leta 2000 na podlagi sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o strategiji Skupnosti za endokrine motilce (COM(1999)0706) vključena v Prilogo I na seznam 553 snovi, in sicer v skupino I med kemikalije, za katere je bilo pri najmanj eni vrsti nepoškodovanih živali dokazano, da delujejo kot endokrini motilci(8);

D.  ker je DEHP ena od prvih šestih snovi, ki naj bi se postopno prenehale uporabljati v skladu z uredbo REACH, kot je 17. februarja 2011 napovedala Komisija(9);

E.  ker je odbor držav članic 12. decembra 2014 soglasno sklenil, da je DEHP snov, ki zaradi tega, ker je po svojih lastnostih endokrini motilec, zbuja enakovredno skrb za okolje(10); ker je ta odbor soglasno ugotovil, da je bilo znanstveno dokazano, da DEHP deluje kot endokrini motilec in da obstaja vzročna zveza med to aktivnostjo in škodljivimi učinki na zdravje ljudi;

F.  ker je Komisija seznanjena s soglasnim dogovorom v odboru držav članic o navedbi, da so štirje ftalati, med drugim DEHP, po svojih lastnostih endokrini motilci in da so škodljivi učinki njihovega delovanja na endokrini sistem enaki učinkom, zaradi katerih so bili razvrščeni kot snovi, strupene za razmnoževanje, in opredeljeni kot snovi, ki zbujajo veliko skrb, v skladu s členom 57(c) uredbe REACH; ker je Komisija seznanjena tudi s tem, da je večina članov tega odbora menila, da so ti učinki enako zaskrbljujoči;

G.  ker je Komisija 21. oktobra 2015 predložila osnutek izvedbenega akta o opredelitvi DEHP kot snovi, ki je po svojih lastnostih endokrini motilec z učinki na zdravje ljudi, ki so enakovredni učinkom iz člena 57(f) uredbe REACH;

H.  ker odbor za oceno tveganja v svojem mnenju ugotavlja, da DEHP deluje na endokrini sistem, vendar tudi priznava, da je bila ta snov v Prilogo XIV vključena zaradi svoje razvrstitve kot snov, ki je strupena za razmnoževanje (člen 57(c)), in ne na podlagi lastnosti endokrinega motilca (člen 57(f)); ker je zaradi tega sedanja ocena DEHP omejena na njegovo reproduktivno toksičnost;

I.  ker bi moral biti DEHP opredeljen kot snov, ki zbuja veliko skrb, saj izpolnjuje kriterije iz člena 57(f) uredbe REACH kot snov, ki je po svojih lastnostih endokrini motilec in za katero je bilo znanstveno dokazano, da lahko ima resne učinke na zdravje ljudi, ki so enakovredni učinkom snovi iz točk (a) do (e) člena 57 uredbe REACH;

J.  ker je vlagatelj zaprosil za avtorizacijo po poti ustreznega nadzora v skladu s členom 60(2) uredbe REACH; ker se v skladu s členom 60(3)(a) uredbe REACH pot ustreznega nadzora ne uporablja za snovi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, ali snovi iz člena 57(f) te uredbe, za katere praga v skladu z oddelkom 6.4 Priloge I te uredbe ni mogoče določiti;

K.  ker se je izkazalo, da DEHP škodljivo vpliva na endokrini sistem sesalcev, in vivo je bilo namreč predvsem ugotovljeno zmanjšanje testosterona pri fetusu; ker so te ugotovitve podkrepile še mehanistične ugotovitve, prav tako in vivo, o znižani ravni izražanja genov v biosintezni poti steroidov; ker vrsta škodljivih učinkov, ugotovljenih pri podganah, vključuje nerazvite prsne bradavice, manjšo zadnjično-genitalno razdaljo, genitalne deformacije, nižje število spermatocitov in spremembe testisov, vključno z gonociti z več jedri, tubularno atrofijo in hiperplazijo Leydigovih celic;

L.  ker lahko izpostavljenost DEHP v občutljivem obdobju razvoja na podlagi znanstvenih dokazov ireverzibilno vpliva na razvojni potek, kar ima hude posledice za razvoj in razmnoževanje, ki so še posebej resna zdravje ljudi in prostoživeče vrste, tudi ker se lahko ti škodljivi učinki, ki so posledica izpostavljenosti v zgodnjih življenjskih fazah, izrazijo šele v poznejšem življenjskem obdobju;

M.  ker odbor za oceno tveganja na podlagi informacij, ki sta jih predložila vlagatelja, meni, da nista dokazala, da so tveganja za zdravje delavcev, ki izhajajo iz uporab, navedenih v vlogi, pod ustreznim nadzorom v skladu s členom 60(2) uredbe REACH; ker po mnenju tega odbora zato ni primerno, da se avtorizacija podeli na podlagi te določbe;

N.  ker je odbor za socialno-ekonomsko analizo kljub mnenju odbora za oceno tveganja prišel do zaključka, da je avtorizacija teh uporab sorazmerna in da torej njihove socialno-ekonomske koristi prevladujejo nad njihovim tveganjem za zdravje ljudi; ker se je z mnenjem tega odbora potrdilo, da je socialno-ekonomska analiza, ki jo je predložil vlagatelj, precej pomanjkljiva, med drugim ni ocene učinkov na zdravje, v kateri bi bila opredeljena druga tveganja za zdravje delavcev;

O.  ker je odbor za socialno-ekonomsko analizo znanstveni odbor, ki ima v skladu s členom 64(4)(b) uredbe REACH nalogo, da oceni socialno-ekonomske dejavnike ter razpoložljivost drugih možnosti, povezanih z uporabami snovi, kot so opisane v vlogi, in ker ni njegova naloga, da sprejema sklepe o sorazmernosti avtorizacije, če tveganje za družbo ni pod ustreznim nadzorom;

P.  ker je vlagatelj odgovoren za oceno in obvladovanje tveganj, ki jih predstavljajo kemikalije, in za to, da zagotovi ustrezne varnostne informacije njihovim uporabnikom; ker odbor za socialno-ekonomsko analizo ni mogel priti do kvantitativnih zaključkov o sorazmernosti nadaljnje uporabe, saj informacij o preostalih tveganjih za zdravje delavcev ni bilo mogoče kvantitativno opredeliti;

Q.  ker je namen uredbe REACH zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja, vključno s spodbujanjem alternativnih metod za oceno nevarnosti snovi, kot tudi prosti pretok snovi na notranjem trgu ob pospeševanju konkurenčnosti in inovacij;

R.  ker se vlogi nanašata na obsežno vrsto uporab, ki bi vključevale uporabo formulacij recikliranega mehkega PVC, ki vsebuje DEHP, v spojinah in suhih zmeseh in industrijsko uporabo recikliranega mehkega PVC, ki vsebuje DEHP, pri obdelavi polimerov v proizvodnji PVC izdelkov; ker bi bilo tako široko področje avtorizacije velik korak nazaj, kar zadeva nadomestitev DEHP, ki je bila predvidena z vključitvijo ter snovi v Prilogo XIV uredbe REACH;

S.  ker se DEHP v PVC vsesplošno uporablja v vsakdanjih potrošniških izdelkih, kot so tekstilni izdelki, pohištvo in gradbeni materiali; ker ta snov ni kemijsko vezana na plastiko in se torej enostavno izpira v okolje;

T.  ker bi moral biti poudarek vloge za avtorizacijo na uporabi snovi in ker dejstvo, da je snov prisotna v recikliranih materialih, ni pomemben dejavnik za podelitev avtorizacije;

U.  ker je Odbor za socialno-ekonomsko analizo ugotovil, da je mogoče industrijske odpadke z nizko vsebnostjo DEHP sicer uporabiti kot alternativno surovino, s čimer bi se tudi povečala kakovost proizvedenih recikliranih materialov, vendar pri tem recikliranem materialu verjetno ne bi bilo mogoče prenesti zvišanja cene za večjo kakovost recikliranih materialov na nadaljnje uporabnike, saj ti pogosto proizvajajo izdelke nižje vrednosti; ker je ta odbor navedel, da se druga možnost, pri kateri bi predelovalci plastike kot surovino namesto recikliranega materiala uporabili nereciklirani PVC z drugimi mehčali plastike, ki ne zbujajo velike skrbi, ni upoštevala, saj sta vlagatelja navedla, da predelovalci plastike morda ne bodo več konkurenčni, če bodo imeli zaradi uporabe nerecikliranega PVC dodatne stroške;

V.  ker ni sprejemljivo, da se dopustijo potencialno številni primeri neplodnosti moških zgolj za to, da se izvajalcem recikliranja mehkega PVC in nadaljnjim uporabnikom omogočijo nižji stroški v proizvodnji izdelkov nizke vrednosti, da bodo lahko konkurirali uvoženim izdelkom nizke kakovosti;

W.  ker vlagatelja, kljub široki paleti nadomestkov za DEHP, nista predložila celovite analize nadomestkov, ki so razpoložljivi na trgu za nadomestitev tega ftalata pri uporabah, navedenih v vlogi;

X.  ker Odbor za socialno-ekonomsko analizo v eni od utemeljitev v prid dodelitvi avtorizacije navaja, da se recikliranje kot trajnostni način ravnanja z naravnimi viri spodbuja na politični in družbeni ravni; ker v tej poenostavljeni trditvi ni bila upoštevana hierarhija ravnanja z odpadki iz člena 4 Direktive 2008/98/ES, kjer ima preprečevanje nastajanja prednost pred recikliranjem; ker se v tej trditvi tudi niso upoštevale izrecne določbe sedmega okoljskega akcijskega programa, v katerih se poziva k razvoju ciklov nestrupenih materialov, da se bodo lahko reciklirani odpadki uporabljali kot zanesljiv pomemben vir surovin za Unijo;

Y.  ker je poleg tega Parlament v svoji resoluciji z dne 9. julija 2015 o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo poudaril, da recikliranje ne bi smelo upravičevati nadaljnje uporabe nevarnih snovi v prihodnosti; ker je DEHP nevarna snov v prihodnosti in jo kot tako priznava tudi industrija(11);

Z.  ker je v skladu z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2015/863 uporaba DEHP v električni in elektronski opremi omejena; ker to med drugim temelji na oceni razpoložljivih varnejših alternativ za DEHP, pa tudi na pozitivni socialno-ekonomski oceni(12);

AA.  ker odbor za socialno-ekonomsko analizo na podlagi informacij, ki jih je predložil vlagatelj, ugotavlja, da ni mogoče skleniti, da bodo nastali neto družbeni stroški, če se avtorizacija ne podeli; ker torej vlagatelja nista dokazala socialno-ekonomskih koristi uporabe te snovi in socialno-ekonomskih posledic zavrnitve avtorizacije, kot je določeno v členu 60(4)(c) uredbe REACH;

AB.  ker bi bila dodelitev avtorizacije za uporabo s tako številnimi pomanjkljivostmi zelo slab precedens za prihodnje sklepe o avtorizaciji v okviru uredbe REACH;

AC.  ker je v členu 1(3) uredbe REACH navedeno, da ta uredba temelji na načelu previdnosti, in ker bi morali dejavniki v zvezi z varovanjem zdravja ljudi in okolja v primeru negotovosti prevladati nad ekonomskimi dejavniki;

AD.  ker ima Komisija do evropske javnosti odgovornost, da državljane in okolje zaščiti pred nevarnimi kemikalijami, obenem pa spodbuja inovacije, vključno s področjem varnih kemikalij in proizvodov, za razvoj prilagodljivega gospodarstva;

1.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila iz Uredbe (ES) št. 1907/2006;

2.  poziva Komisijo, naj osnutek izvedbenega sklepa umakne in predlaga novega, v katerem bo zavrnila vloge za avtorizacijo za formulacije recikliranega mehkega PVC, ki vsebuje DEHP;

3.  poziva Komisijo, naj hitro odpravi uporabo DEHP v vseh preostalih vlogah, še posebej, ker so varnejše alternative za mehki PVC in DEHP splošno na voljo;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2, http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a
(3) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(4) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
(5) Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ (UL L 354, 28.12.2013, str. 171).
(6) Delegirana direktiva Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 2015 o spremembi priloge II k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom omejenih snovi (UL L 137, 4.6.2015, str. 10).
(7) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0266.
(8) http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
(9) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en
(10) http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm
(11) http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_Progress_Report_2015_English.pdf
(12) http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEHP.pdf

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov