Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2962(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1228/2015

Ingivna texter :

B8-1228/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2015 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0409

Antagna texter
PDF 279kWORD 84k
Onsdagen den 25 november 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
P8_TA(2015)0409B8-1228/2015

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2015 om kommissionens utkast till genomförandebeslut XXX om beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (D041427 – 2015/2962(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens utkast till genomförandebeslut av den XXX om beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006(1), särskilt artikel 64.8,

–  med beaktande av yttrandena från riskbedömningskommittén (RAC) och kommittén för socioekonomisk analys (SEAC)(2), i enlighet med artikel 64.5 tredje stycket i förordning (EG) nr 1907/2006,

–  med beaktande av artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(3),

–  med beaktande av direktiv 2008/98/EG(4), särskilt artikel 4,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU(5), särskilt punkt 43 viii i bilagan till det,

–  med beaktande av kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle(7),

–  med beaktande av förslaget till resolution från sitt utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  DEHP har upptagits i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen), eftersom det klassificerats som reproduktionstoxiskt (kategori 1B). På grund av sina reproduktionstoxiska egenskaper finns DEHP med i Reach-förordningens kandidatförteckning.

B.  Kommissionen avser, med hjälp av ett utkast till genomförandebeslut där, i enlighet med artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006, följande ämnen identifieras såsom ämnen som inger mycket stora betänkligheter, nämligen bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) och diisobutylftalat (DIBP), att identifiera DEHP som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter.

C.  Redan år 2000, i ett meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om gemenskapens strategi för endokrinstörande ämnen (COM(1999)0706), infördes DEHP i bilaga 1 med kandidatförteckningen över 553 ämnen inom kemikalier i kategori I, som belagts ha endokrinstörande effekter på minst en art av intakta djur(8).

D.  DEHP fanns med bland de första sex kemiska föreningar som, enligt kommissionens tillkännagivande av den 17 februari 2011, skulle utfasas med stöd av Reach-förordningen(9).

E.  Den 12 december 2014 kom medlemsstatskommittén enhälligt överens om att DEHP skulle identifieras såsom ett ämne som inger mycket stora betänkligheter, på grund av sina hormonstörande (tidigare: endokrinstörande) egenskaper i miljön(10). Medlemsstatskommittén var enig om att det fanns vetenskapliga belägg för att DEHP hade hormonstörande effekter, samt för att det rådde ett orsakssamband mellan dessa effekter och skadeverkningar på människors hälsa.

F.  Kommissionen konstaterar medlemsstatskommitténs enhälliga åsikt om att fyra ftalater, bland dem DEHP, har hormonstörande egenskaper och att skadeverkningarna till följd av detta är av samma slag som de skadeverkningar som lett till att dessa ämnen klassificerats som reproduktionstoxiska och, med stöd av artikel 57 c i Reach-förordningen, identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Kommissionen konstaterar tillika att flertalet av medlemsstatskommitténs ledamöter anser att alla dessa skadeverkningar ger upphov till motsvarande betänkligheter.

G.  Den 21 oktober 2015 lade kommissionen fram ett utkast till genomförandeakt för att DEHP skulle identifieras som ett hormonstörande ämne, vars inverkan på människors hälsa föranleder motsvarande betänkligheter, med stöd av artikel 57 f i Reach-förordningen.

H.  I yttrandet från RAC medges det att DEHP är hormonstörande, men det påpekas också att ämnet införts i bilaga XIV på grund av att det klassificerats såsom reproduktionstoxiskt (artikel 57 c) och inte på grund av sina hormonstörande egenskaper (artikel 57 f). Till följd av detta har man vid den aktuella bedömningen av DEHP beaktat endast dess reproduktionstoxiska egenskaper.

I.  DEHP bör identifieras såsom ett ämne som inger mycket stora betänkligheter, eftersom det uppfyller kriterierna i artikel 57 f i Reach-förordningen, i och med att det har hormonstörande egenskaper med vetenskapligt belagda, sannolikt allvarliga, konsekvenser för människors hälsa, vilka leder till betänkligheter som motsvarar dem som föranleds av de andra ämnen som förtecknas i artikel 57 a–e i Reach-förordningen.

J.  Sökanden har ansökt om tillstånd med stöd av principen om adekvat kontroll i artikel 60.2 i Reach-förordningen. Enligt artikel 60.3 a i Reach-förordningen gäller dock principen om adekvat kontroll inte för ämnen som uppfyller kriterierna för att vara cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, eller kriterierna i artikel 57 f i den förordningen och för vilka det inte går att fastställa något gränsvärde i enlighet med avsnitt 6.4 i bilaga I till förordningen.

K.  DEHP har påvisats vara skadligt för hormonsystemet hos däggdjur, framför allt genom att minskade nivåer av testosteron konstaterats hos foster in vivo. Detta har ytterligare belagts med hjälp av mekanistiska fynd, också in vivo, där man påträffat nedreglering av gener i den steroidogena biosyntesvägen. Bland de negativa effekter som observerats hos råttor märks ökad onormal spenutveckling, minskat anogenitalt avstånd, missbildningar i könsorganen, minskat antal spermatocyter och förändringar i testiklarna, bland annat i form av multinukleära gonocyter, tubulär atrofi och Leydigcellhyperplasi.

L.  När det gäller DEHP har det vetenskapligt belagts att exponering under känsliga tidsfönster under utvecklingen kan leda till irreversibla utvecklingsskador med allvarliga konsekvenser för utveckling och förökning. Dessa skador anses som särskilt allvarliga för människors hälsa och för olika arter av vilda djur, bland annat för att dessa skador till följd av exponering i början av livet ibland inte kommer till synes förrän längre fram i livet.

M.  I yttrandet från RAC, som grundade sig på de upplysningar som getts i ansökan, framhölls det att sökanden inte påvisat att det fanns någon adekvat kontroll i enlighet med artikel 60.2 i Reach-förordningen av de risker för arbetstagarnas hälsa som härrör från de användningar som ansökan gällde. Enligt RAC är det därför inte på sin plats att tillstånd beviljas med stöd av artikel 60.2.

N.  Trots yttrandet från RAC drog SEAC den slutsatsen, att det vore skäligt att tillåta användningarna och att den socioekonomiska nyttan av de användningar som ansökan hänförde sig till uppvägde de risker för människors hälsa som dessa användningar ger upphov till. I yttrandet från SEAC bekräftades det att det fanns avsevärda brister i den socioekonomiska analys som lagts fram av sökanden, bland annat att det inte fanns någon hälsokonsekvensbedömning med kartläggning av de återstående riskerna för arbetstagarnas hälsa.

O.  SEAC är en vetenskaplig kommitté, som enligt artikel 64.4 b i Reach-förordningen har i uppgift att göra en bedömning av de socioekonomiska faktorerna och av tillgången på lämpliga och tekniskt genomförbara alternativ med anknytning till ämnets användning enligt beskrivningen i ansökan. Däremot har SEAC inte i uppgift att komma med slutsatser om hur skäligt det är med ett tillstånd om inte risken för samhället gjorts till föremål för adekvat kontroll.

P.  Sökanden har ansvaret för att bedöma och hantera riskerna med kemikalierna och för att ge lämplig säkerhetsinformation till dem som använder kemikalierna. SEAC kunde inte dra någon kvantitativ slutsats om skäligheten av fortsatt användning, eftersom upplysningarna om de återstående riskerna för arbetstagarnas hälsa inte gick att kvantifiera.

Q.  Syftet med Reach-förordningen är att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön, inbegripet främjande av alternativa metoder för att bedöma vilka risker olika ämnen innebär, samt att ämnen fritt kan cirkulera på den inre marknaden samtidigt som konkurrenskraft och innovation förbättras.

R.  Ansökningarna hänför sig till ett stort antal användningar, såsom användning vid beredning av materialåtervunnen mjuk vinylkloridplast (PVC) med DEHP i föreningar och pulverblandningar, liksom när materialåtervunnen mjuk PVC med DEHP används inom industrin vid polymerbearbetning för produktion av PVC-artiklar. Om tillstånd ges till så många användningar skulle det i hög grad motverka syftet med att DEHP ska ersättas, vilket låg till grund för att ämnet infördes i bilaga XIV till Reach-förordningen.

S.  PVC med DEHP har en bred användning i olika vardagsvaror för konsumenter, såsom textilier, möbler och byggvaror. Ämnet är inte kemiskt bundet till plasten och läcker därför lätt ut i miljön.

T.  I en tillståndsansökan bör tyngdpunkten vila vid ämnets användning. Att ämnet förekommer i återvunnet material har ingen relevans för tillståndsbeviljandet.

U.  SEAC har konstaterat att det går att använda postindustriellt avfall med lågt innehåll av DEHP som alternativ råvara, något som också skulle höja kvaliteten på det material som återvinns, men också att de som sköter återvinningen knappast skulle kunna få nedströmsanvändarna att betala för den högre kvaliteten på det återvunna materialet, eftersom nedströmsanvändarna brukar framställa artiklar som befinner sig rätt lågt ned på värdeskalan. SEAC konstaterade att man inte tagit upp frågan om att plastomvandlingsindustrin, i stället för återvunnet material, skulle kunna använda nytillverkad PVC med andra slag av mjukgörare som inte inger mycket stora betänkligheter, i och med att sökandena gav vid handen att plastomvandlingsindustrin kanske skulle förlora sin konkurrenskraft om man blev tvungen att bära merkostnaden för att använda nytillverkad PVC.

V.  Det är oacceptabelt att det kanske inträffar ett stort antal fall av sterilitet hos män bara för att materialåtervinnare och nedströmsanvändare som arbetar med mjuk PVC till lägre kostnad ska kunna producera artiklar av lågt värde för att kunna konkurrera med importerade varor av låg kvalitet.

W.  Många ämnen kan ersätta DEHP och sökandena har inte lagt fram någon allsidig analys av marknadstillgängliga ersättningsalternativ till DEHP i de användningar som ansökan hänför sig till.

X.  Ett av de argument som SEAC anfört till förmån för tillståndsbeviljande är att det finns politiska och sociala faktorer som talar för att materialåtervinning ska gynnas som ett hållbart sätt att handha naturtillgångar. Detta innebär dock en förenkling av fakta, där det inte tas hänsyn till den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i direktiv2008/98/EG, enligt vilken förebyggande går före materialåtervinning. Med en sådan förenkling tar man inte heller hänsyn till vad som uttryckligen föreskrivs i det sjunde miljöhandlingsprogrammet, med dess upprop om att det ska utvecklas giftfria materialkretslopp så att materialåtervunnet avfall kan användas som en viktig och tillförlitlig råvarukälla för unionen.

Y.  Till allt detta kommer att parlamentet i sin resolution av den 9 juli 2015 om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle, betonat att återvinning inte bör rättfärdiga fortsatt användning av farliga etablerade ämnen. DEHP är ett etablerat ämne, och detta har också erkänts av den berörda industrin(11).

Z.  Användningen av DEHP i elektrisk och elektronisk utrustning har begränsats i enlighet med kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863. Detta stöddes bland annat av en bedömning av vilka säkrare alternativ till DEHP som fanns att tillgå, samt av en positiv socioekonomisk bedömning(12).

AA.  SEAC kan, utgående från upplysningarna från sökandena, inte sluta sig till att ett avslag på tillståndsansökan skulle bli en nettokostnadsbelastning för samhället. Sökandena har således inte påvisat vare sig vilka socioekonomiska fördelar ämnets användning för med sig eller vilka socioekonomiska konsekvenser ett avslag på tillståndsansökan skulle ge upphov till, såsom det föreskrivs i artikel 60.4 c i Reach-förordningen.

AB.  Beviljande av tillstånd för en tillämpning som uppvisar så många brister skulle innebära ett väldigt dåligt prejudikat med tanke på kommande beslut om tillstånd enligt Reach-förordningen.

AC.  I artikel 1.3 i Reach-förordningen stadgas att förordningen bygger på försiktighetsprincipen och att, i händelse av osäkerhet, överväganden som hänför sig till skyddet av människors hälsa och miljön, bör ta företräde framom allmänna ekonomiska överväganden.

AD.  Kommissionen är ansvarsskyldig inför allmänheten i Europa när det gäller att skydda invånarna och miljön från farliga kemikalier, liksom också när det gäller innovationsfrämjande, också inom området säkrare kemikalier och produkter, för att stimulera till en motståndskraftig ekonomi.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som föreskrivs i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut och lägga fram ett nytt utkast, med avslag på ansökningarna om tillstånd för formulering av återvunnen mjuk PVC som innehåller DEHP.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att få till stånd ett snabbt slut på användningen av DEHP i alla återstående tillämpningar, så mycket mera som säkrare alternativ till mjuk PVC och DEHP finns att tillgå på bred bas.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach-förordningen), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
(5) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013 om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser (EUT L 354, 28.12.2013, s. 171).
(6) Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 av den 31 mars 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller förteckningen av ämnen som omfattas av begränsningar (EUT L 137, 4.6.2015, s. 10).
(7) Antagna texter, P8_TA(2015)0266.
(8) http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
(9) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en
(10) http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm
(11) http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_Progress_Report_2015_English.pdf
(12) http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEHP.pdf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy