Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2969(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1263/2015

Debaty :

PV 26/11/2015 - 4.2

Głosowanie :

PV 26/11/2015 - 11.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0413

Teksty przyjęte
PDF 330kWORD 79k
Czwartek, 26 listopada 2015 r. - Strasburg
Kambodża
P8_TA(2015)0413RC-B8-1263/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie sytuacji politycznej w Kambodży (2015/2969(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Kambodży,

–  uwzględniając lokalne oświadczenie UE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sytuacji w Kambodży,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Kambodży z dnia 17 listopada 2015 r.,

–  uwzględniając oświadczenie prasowe wydane w dniu 30 października 2015 r. przez rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Ravinę Shamdasani,

–  uwzględniając oświadczenia specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka w Kambodży prof. Rhony Smith z dnia 23 listopada 2015 r. i 24 września 2015 r.;

–  uwzględniając raport specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka w Kambodży z dnia 20 sierpnia 2015 r.,

–  uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 2 października 2015 r. w sprawie Kambodży,

–  uwzględniając oświadczenie wydane przez rzecznika ESDZ w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie ustawy o stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych w Kambodży,

–  uwzględniając oświadczenie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa do wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się z dnia 22 czerwca 2015 r.,

–  uwzględniając uwagi podsumowujące Komisji Praw Człowieka ONZ z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie drugiego sprawozdania okresowego Kambodży,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka z 2008 r.,

–  uwzględniając umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Kambodży z 1997 r.,

–  uwzględniając art. 35 konstytucji Kambodży, który gwarantuje wolność zrzeszania się i swobodę aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym narodu,

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 13 listopada 2015 r. władze Kambodży wydały nakaz aresztowania Sama Rainsy’ego, lidera głównej partii opozycyjnej – Partii Narodowego Ocalenia Kambodży (CNRP), który przebywa obecnie za granicą, a w dniu 16 listopada 2015 r. Zgromadzenie Narodowe Kambodży wycofało jego mandat, pozbawiając go immunitetu poselskiego, co umożliwi jego aresztowanie po powrocie do kraju w związku z trwającą od siedmiu lat sprawą o zniesławienie;

B.  mając na uwadze, że w dniu 20 listopada 2015 r. Sam Rainsy został wezwany przez sąd na dzień 4 grudnia 2015 r. na przesłuchanie w związku z wiadomością opublikowaną na jego publicznej stronie na Facebooku przez opozycyjnego senatora Hong Sok Houra, który od sierpnia 2015 r. przebywa w areszcie pod zarzutem fałszerstwa i podżegania po tym, jak opublikował na stronie Sama Rainsy’ego na Facebooku film przedstawiający rzekomo fałszywy dokument dotyczący traktatu granicznego z Wietnamem z 1979 r.;

C.  mając na uwadze, że w dniu 26 października 2015 r. grupa prorządowych demonstrantów w Phnom Penh zaatakowała dwóch posłów opozycyjnej partii CNRP Nhaya Chamrouena i Konga Sakpheę i zagroziła bezpieczeństwu prywatnej rezydencji pierwszego wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego; mając na uwadze, że według doniesień policja i inne państwowe siły bezpieczeństwa bezczynnie przyglądały się tym atakom;

D.  mając na uwadze, że w dniu 30 października 2015 r. na posiedzeniu zbojkotowanym przez CNRP wiceprzewodniczący partii opozycyjnej Kem Sokha został usunięty ze stanowiska pierwszego wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego przez rządzącą Kambodżańską Partię Ludową (KPL); mając na uwadze, że przydzielenie CNRP stanowiska wiceprzewodniczącego było jednym z głównych ustępstw, jakie rządząca KPL poczyniła wobec CNRP w lipcu 2014 r., by zakończyć prowadzony przez tę partię od roku bojkot parlamentu po wyborach w 2013 r.;

E.  mając na uwadze, że premier Hun Sen sprawuje władzę od ponad 30 lat, a jego siły bezpieczeństwa bezkarnie dopuszczają się poważnych naruszeń praw człowieka;

F.  mając na uwadze, że 11 działaczy opozycyjnych odbywa karę od siedmiu do dwudziestu lat więzienia za udział w „powstaniu” lub kierowanie nim;

G.  mając na uwadze, że KPL i CNRP zawarły w 2014 r. rozejm polityczny, który wzbudził nadzieje na rozpoczęcie nowego, konstruktywnego etapu rozstrzygania sporów politycznych; mając na uwadze, że mimo tego porozumienia sytuacja polityczna w Kambodży pozostaje napięta;

H.  mając na uwadze, że wolność słowa jest zapisana w art. 41 kambodżańskiej konstytucji, a jej art. 35 przewiduje prawo do udziału w życiu politycznym,

I.  mając na uwadze, że pomimo powszechnej krytyki ze strony społeczeństwa obywatelskiego i społeczności międzynarodowej niedawne ogłoszenie ustawy o stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych dało państwu uprawnienia do arbitralnego zamykania i blokowania powstania organizacji broniących praw człowieka, a jej stosowanie już zniechęca do działań na rzecz obrony praw człowieka w Kambodży i utrudnia działania społeczeństwa obywatelskiego;

J.  mając na uwadze, że specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się stwierdził, że społeczeństwo obywatelskie Kambodży zostało wykluczone z procesu opracowywania projektu tej ustawy;

K.  mając na uwadze, że w dniu 13 listopada 2015 r. rząd Kambodży zatwierdził projekt ustawy o związkach zawodowych;

L.  mając na uwadze, że UE jest największym partnerem Kambodży, jeśli chodzi o pomoc rozwojową: na lata 2014–2020 na ten cel przeznaczono środki w wysokości 410 mln EUR; mając na uwadze, że UE popiera szereg inicjatyw w zakresie praw człowieka, realizowanych przez kambodżańskie organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego; mając na uwadze, że Kambodża jest w znacznym stopniu uzależniona od pomocy rozwojowej;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu pogarszających się warunków działania opozycyjnych polityków i działaczy, a także obrońców praw człowieka oraz działaczy organizacji społecznych i ekologicznych w Kambodży, a ponadto potępia wszelkie akty przemocy oraz politycznie umotywowane zarzuty i wyroki wobec krytycznie nastawionych polityków opozycji, działaczy i obrońców praw człowieka w Kambodży;

2.  apeluje do władz Kambodży o odwołanie nakazów aresztowania i odstąpienie od zarzutów stawianych przywódcy opozycji Samowi Rainsy’emu i należącym do CNRP posłom do Zgromadzenia Narodowego i senatorom, w tym senatorowi Hong Sok Hourowi, a także działaczom i organizatorom CNRP, by mogli oni swobodnie pracować bez obawy, że będą aresztowani lub prześladowani, a ponadto apeluje o zaprzestanie wykorzystywania sądów do celów politycznych, czyli do prześladowań na podstawie umotywowanych politycznie i sfingowanych zarzutów;

3.  wzywa Zgromadzenie Narodowe do niezwłocznego przywrócenia Samowi Rainsy’emu mandatu posła oraz immunitetu poselskiego;

4.  apeluje do rządu Kambodży, by uznał uprawnioną i pożyteczną rolę, jaką odgrywa społeczeństwo obywatelskie, związki zawodowe i opozycja polityczna, przyczyniając się do ogólnego rozwoju gospodarczego i politycznego Kambodży;

5.  zachęca rząd do pracy nad umacnianiem demokracji i praworządności oraz do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, co obejmuje wypełnianie wszystkich przepisów konstytucji dotyczących pluralizmu oraz wolności słowa i zgromadzeń;

6.  przypomina, że bezpieczne otoczenie sprzyjające dialogowi demokratycznemu ma zasadnicze znaczenie dla stabilności politycznej, demokracji i pokojowego społeczeństwa w kraju, i apeluje do rządu o przyjęcie wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim demokratycznie wybranym przedstawicielom mieszkańców Kambodży, niezależnie od ich przynależności politycznej;

7.  zauważa, że „kultura dialogu” między przywódcami KPL i CNRP przyniosła nadzieję na to, że kambodżańska demokracja wejdzie na dobrą drogę; wzywa rząd Kambodży i opozycję do nawiązania poważnego i konstruktywnego dialogu;

8.  apeluje do rządu o zapewnienie przeprowadzenia dogłębnych i bezstronnych śledztw z udziałem ONZ, prowadzących do postawienia przed sądem wszystkich osób odpowiedzialnych za niedawną brutalną napaść na dwóch posłów do Zgromadzenia Narodowego należących do CNRP, której dopuścili się członkowie sił zbrojnych, a także za nadużywanie siły przez wojsko i policję w czasie tłumienia demonstracji, strajków i niepokojów społecznych;

9.  apeluje do rządu o uchylenie ustawy o stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych, której niedawne ogłoszenie dało państwu uprawnienia do arbitralnego zamykania i blokowania powstania organizacji obrońców praw człowieka, a jej stosowanie już utrudnia działalność obrońców praw w Kambodży;

10.  apeluje do rządu i parlamentu o zapewnienie prawdziwych i poważnych konsultacji ze wszystkimi podmiotami, których dotyczą projekty ustaw, np. ustawy o związkach zawodowych oraz o cyberprzestępczości i telekomunikacji, a także o zapewnienie zgodności tych aktów z obowiązkami Kambodży w dziedzinie praw człowieka oraz z zobowiązaniami wynikającymi dla niej z prawa krajowego i międzynarodowego;

11.  wzywa rząd Kambodży do położenia kresu arbitralnym zatrzymaniom i podejrzanym zaginięciom oraz do zezwolenia wolontariuszom i organizacjom obrońców praw człowieka na swobodne działanie; apeluje do rządu Kambodży o przeprowadzenie poważnego dochodzenia w sprawie zniknięcia Khema Sapatha;

12.  wzywa odpowiednie organy rządowe, by zaprzestały prześladowania obrońców praw człowieka na podstawie innych obowiązujących przepisów, wykorzystywanych do prześladowania ich za pracę na rzecz praw człowieka, a także by niezwłocznie i bezwarunkowo zwolniły wszystkie osoby, które uwięziono na podstawie politycznie umotywowanych i sfingowanych zarzutów;

13.  wzywa państwa członkowskie, wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz Komisję, by zgodnie ze strategicznymi ramami UE dotyczącymi praw człowieka i demokracji niezwłocznie przedstawiły powyższe obawy i zalecenia w rozmowach z władzami Kambodży;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, sekretariatowi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Radzie Praw Człowieka ONZ, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Królestwa Kambodży.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności