Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2632(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1230/2015

Predkladané texty :

B8-1230/2015

Rozpravy :

PV 23/11/2015 - 11
CRE 23/11/2015 - 11

Hlasovanie :

PV 26/11/2015 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0415

Prijaté texty
PDF 281kWORD 91k
Štvrtok, 26. novembra 2015 - Štrasburg
Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy so zreteľom na 10. Konferenciu ministrov WTO
P8_TA(2015)0415B8-1230/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2015 o súčasnom stave rozvojového programu z Dauhy pred 10. Konferenciou ministrov WTO (2015/2632(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) z Dauhy zo 14. novembra 2001(1),

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie WTO z Hongkongu z 18. decembra 2005(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. apríla 2006 o hodnotení rokovaní z Dauhy po ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2008 o reforme Svetovej obchodnej organizácie(4),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o rozvojovom programe z Dauhy (DDA), najmä na uznesenia z 9. októbra 2008(5), zo 16. decembra 2009(6), 14. septembra 2011(7) a 21. novembra 2013(8),

–  so zreteľom na výsledky 9. Konferencie ministrov v decembri 2013 na Bali, a najmä na dohodu o uľahčení obchodu(9),

–  so zreteľom na záverečný dokument prijatý konsenzom 17. februára 2015 na výročnom zasadnutí parlamentnej konferencie o WTO v Ženeve(10),

–  so zreteľom na vyhlásenia zo schôdze vedúcich delegácie WTO 17. júna 2015,

–  so zreteľom na miléniové rozvojové ciele Organizácie Spojených národov(11),

–  so zreteľom na 5. celkové preskúmanie pomoci obchodu, ktoré sa konalo od 30. júna do 2. júla 2015 v Ženeve(12),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže kolo rokovaní v Dauhe sa začalo v roku 2001 s cieľom vytvoriť nové obchodné príležitosti, posilniť multilaterálne obchodné pravidlá a riešiť aktuálne rozdiely v obchodnom systéme tým, že ústredným bodom rokovaní sa stanú potreby a záujmy rozvojových krajín a najmä najmenej rozvinutých krajín; keďže tieto ciele vychádzajú z presvedčenia, že multilaterálny systém založený na spravodlivejších a nestrannejších pravidlách môže prispieť k spravodlivému a voľnému obchodu, ktorý bude slúžiť hospodárskemu rozvoju všetkých kontinentov a zmierňovaniu chudoby;

B.  keďže EÚ dôsledne obhajuje rázny prístup k obchodu založený na multilaterálnych pravidlách, pričom uznáva, že komplementárne prístupy, ako sú dvojstranné, regionálne a viacstranné dohody, môžu takisto napomôcť otvorenie obchodu a hospodársky rozvoj, predovšetkým odblokovaním liberalizácie a zdokonalením pravidiel a disciplín v politických oblastiach, ktorým sa WTO venovala menej dôkladne, a môžu podporovať multilaterálny systém za predpokladu, že takéto dohody sú v súlade s pravidlami WTO, vychádzajú zo spoločných pravidiel a vytvárajú podmienky pre budúcu multilateralizáciu;

C.  keďže napriek tomu, že WTO a pravidlá zakotvené v dohodách uzatvorených v rámci WTO sú nevyhnutné na zamedzenie úplnému a rozsiahlemu protekcionizmu v reakcii na najzávažnejšiu finančnú a hospodársku krízu od tridsiatych rokov 20. storočia, v správe WTO z novembra 2014 sa uvádza, že z 1 244 reštriktívnych opatrení zaznamenaných od začiatku krízy v roku 2008 bolo odstránených iba 282, čím narastá potreba podniknúť proti takýmto opatreniam príslušné kroky; keďže nezdokonalenie pravidiel môže viesť k novým a inovatívnym spôsobom ochrany domácich trhov a výrobcov;

D.  keďže otvorený a spravodlivý multilaterálny obchod je viac obmedzovaný rozličnými necolnými prekážkami než obchodnými clami, ktoré sa odstraňujú vo významnej miere v rámci prehlbujúceho sa procesu globalizácie;

E.  keďže napriek tomu je dôležité zohľadniť citlivosť niektorých odvetví a odvetvia poľnohospodárstva, najmä pokiaľ ide o otvorenie trhu;

F.  keďže reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky predstavuje príspevok Európskej únie k očakávaniam súvisiacim s dauhaským kolom rokovaní;

G.  keďže výsledky 9. Konferencie ministrov, ktorá sa konala v roku 2013, sú dôležité z hľadisku celého systému organizácie, a najmä pokiaľ ide o dohodu o uľahčení obchodu, ktorá bola na tejto konferencii schválená, pričom po prvýkrát od založenia WTO v roku 1995 bola dosiahnutá viacstranná dohoda; keďže Európska únia 5. októbra 2015 ratifikovala dohodu o uľahčení obchodu;

H.  keďže nedávne diskusie o tom, ako dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o rozvojový program z Dauhy (DDA), jasne ukázali, že je potrebné preskúmať úroveň ambícií s cieľom realisticky dosiahnuť výsledky v rámci všetkých pilierov rokovaní a že toto preskúmanie musí v plnej miere zohľadňovať realitu súčasného obchodného prostredia;

I.  keďže 10. Konferencia ministrov WTO (MC10), ktorá sa bude konať od 15. do 18. decembra 2015 v Keni, bude prvou Konferenciou ministrov WTO, ktorá sa uskutoční v africkej krajine; keďže EÚ je naďalej pevne odhodlaná presadzovať rozvojový program z Dauhy a uznáva, že dosiahnutie politickej dohody o podpore tohto programu bude dôležité na zabezpečenie toho, aby rokovacia funkcia WTO naďalej zohrávala kľúčovú úlohu pri ďalšej liberalizácii obchodu v celosvetovom meradle;

1.  opakuje svoj pevný záväzok k trvalej hodnote multilateralizmu a požaduje obchodnú agendu založenú na slobodnom a voľnom obchode v prospech všetkých, ktorej stredobodom by mal byť rozvoj;

2.  zdôrazňuje, že v rámci rokovaní je dôležité plne zohľadniť osobitné potreby a záujmy rozvojových krajín s nízkym príjmom a najmenej rozvinutých krajín; domnieva sa, že je potrebné stanoviť jasnú definíciu rozvojových krajín s nízkym príjmom a krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou; opätovne pripomína potrebu zabezpečiť, aby zásada osobitného a diferencovaného zaobchádzania bola neoddeliteľnou súčasťou rokovaní a odzrkadľovala rôzne úrovne hospodárskeho rozvoja členov WTO, ako je uvedené v bode 44 ministerského vyhlásenia z Dauhy; nazdáva sa, že zmysluplné ustanovenia o osobitnom a diferencovanom zaobchádzaní musia byť presnejšie, podliehať pravidelným preskúmaniam a musia byť zamerané na riešenie potreby týchto rozvojových krajín a najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú najviac v núdzi; vyzdvihuje príklad dohody o uľahčení obchodu pri uvádzaní do praxe zásady osobitného a diferencovaného zaobchádzania vo fázach vykonávania, ktorý by mohol byť užitočným príkladom pri skúmaní a zacieľovaní ustanovení o osobitnom a diferencovanom zaobchádzaní;

3.  podporuje štrukturálnu reformu WTO s cieľom lepšie zaručiť otvorený, spravodlivý a nediskriminačný obchodný systém založený na spoločných a uplatňovaných pravidlách, ktorý vo väčšej miere zohľadňuje úlohu a záujmy rôznych hospodárskych subjektov, ako sú malé a stredné podniky, mikropodniky a inovatívne začínajúce podniky;

4.  zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia zásadného pokroku na 10. Konferencii ministrov, ktorá sa bude konať v decembri 2015 v Nairobi, je dôležité nadviazať na rozhodnutia prijaté na 9. Konferencii ministrov, s cieľom urýchlene uzatvoriť dauhaské kolo rokovaní;

5.  domnieva sa, že liberalizácia obchodu je dôležitým nástrojom na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a rozvoja, ale je potrebné, aby ju dopĺňali primerané sprievodné politiky zahŕňajúce makro- a mikroekonomické opatrenia vrátane transparentnosti rozpočtu, fiškálnych politík, rovnosti zdanenia, administratívneho zjednodušenia, vzdelávania a odbornej prípravy, inštitucionálnych reforiem a sociálnych politík, s cieľom maximalizovať a lepšie rozdeľovať výnosy obchodných reforiem a účinnejšie vyvažovať akékoľvek negatívne vplyvy;

6.  upriamuje pozornosť na 5. konferenciu o preskúmaní pomoci obchodu, ktorá sa konala v júli 2015 v Ženeve pod názvom Znižovanie nákladov pre obchod v záujme inkluzívneho a udržateľného rastu a ktorá bola zameraná najmä na vykonávanie dohody o uľahčení obchodu;

7.  vyzýva všetkých členov WTO, aby urýchlene ratifikovali a vykonávali dohodu o uľahčení obchodu, aby mohla nadobudnúť platnosť včas pred začiatkom 10. Konferencie ministrov; domnieva sa, že táto dohoda prinesie významné výhody pre všetkých členov WTO, najmä pre rozvojové krajiny a príslušné hospodárske subjekty, a to tým, že posilní transparentnosť a právnu istotu a zníži administratívne náklady a dĺžku colných režimov, čo im umožní naplno využiť možnosti, ktoré ponúka rastúca prevaha regionálnych a globálnych dodávateľských reťazcov, pričom MSP budú môcť využívať výhody otvorenejších trhov; poukazuje na to, že rozvojové krajiny a najmenej rozvinuté krajiny by mali mať i naďalej prístup k budovaniu kapacít a k technickej pomoci a pozornosť by sa mala sústrediť na jednotné kontaktné miesta a zjednodušenie elektronickej dokumentácie, s cieľom umožniť týmto krajinám zvýšiť ich výrobné kapacity, aby mohli ťažiť z väčšieho podielu pridanej hodnoty v rámci globálnych hodnotových reťazcov;

8.  nabáda členov WTO, aby aktívne podporovali úsilie WTO o vytvorenie efektívnych a účinných pracovných väzieb a o prehĺbenie spolupráce s ďalšími medzinárodnými organizáciami, ktorých činnosť má vplyv na rokovania o svetovom obchode, najmä s Medzinárodnou organizáciou práce, Svetovou zdravotníckou organizáciou, OSN a jej agentúrami a orgánmi, ako je Konferencia OSN o obchode a rozvoji, Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo, Program OSN pre životné prostredie, Rozvojový program OSN a Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, ako aj s MMF, so Svetovou bankou a s OECD, s cieľom zabezpečiť vzájomnú podporu obchodných a neobchodných záujmov a súčinnosť medzi nimi; podporuje úsilie o prijatie medzinárodných noriem a regulačnú spoluprácu;

9.  žiada, aby sa dôkladne posúdila otázka lepšieho riešenia neobchodných záujmov v rámci pravidiel WTO s cieľom umožniť jej členom, aby pokračovali v plnení legitímnych politických cieľov bez toho, aby bol narušený prístup k trhu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba výrazne podporovať úsilie o prijatie medzinárodných noriem a zabezpečiť nevyhnutnú pomoc rozvojovým krajinám, aby mohli splniť tieto normy;

10.  vyjadruje presvedčenie, že nedostatočné zohľadnenie výrazne odlišných úrovní hospodárskeho rozvoja a konkrétnych potrieb medzi rozvojovými krajinami by mohlo byť prekážkou pri prijímaní účinných opatrení v prospech týchto krajín v súlade s uvedeným cieľom dauhaského kola rokovaní a že poškodzuje tie rozvojové krajiny, ktoré sú najviac v núdzi; naliehavo žiada vyspelejšie rozvojové krajiny, aby prevzali svoj podiel zodpovednosti už počas prebiehajúceho kola rokovaní a poskytli príspevky zodpovedajúce ich úrovni rozvoja a sektorovej konkurencieschopnosti; navyše zdôrazňuje dôležitosť uplatňovania účinných kritérií rozlišovania tak, aby sa okrem rastu HDP zohľadňovali aj ukazovatele, ako sú index ekonomickej zraniteľnosti a index obchodu a rozvoja;

11.  vyjadruje presvedčenie, že je veľmi dôležité ukončiť dlhodobé kolo rokovaní z Dauhy naplnením jeho mandátu v oblasti rozvoja; preto naliehavo vyzýva všetkých členov WTO, aby preskúmali všetky možnosti so zreteľom na tento konečný cieľ, aby sa dosiahol ambiciózny, globálny, vyvážený a realistický výsledok;

12.  víta pokrok doposiaľ dosiahnutý v oblasti viacstranných iniciatív, ako sú dohoda o environmentálnych tovaroch a dohoda o informačných technológiách, a v oblasti iniciatív, ako je dohoda o obchode so službami; domnieva sa, že viacstranné dohody môžu dopĺňať a podporovať multilaterálny prístup, pričom konečným cieľom je dosiahnuť rozhodujúce množstvo členov a „multilateralizovať“ ich;

13.  trvá na tom, že EÚ by mala naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri podpore skutočného pokroku v rámci prebiehajúcich rokovaní WTO s cieľom úplne v blízkej budúcnosti uzatvoriť dauhaské kolo rokovaní o rozvoji a uľahčiť plné zapojenie najmenej rozvinutých krajín do svetového obchodu zbližovaním rozdielnych stanovísk členov WTO;

14.  zdôrazňuje kľúčový význam WTO pre svetový obchod založený na pravidlách, a tiež pokiaľ ide o vykonávanie a presadzovanie záväzkov a riešenie obchodných sporov, ako aj o jeho jedinečný príspevok k podporovaniu väčšej transparentnosti a partnerských preskúmaní, najmä prostredníctvom mechanizmu preskúmania obchodných politík;

15.  žiada Komisiu a Radu, aby zabezpečili naďalej úzke zapojenie Európskehu parlamentu do príprav 10. Konferencie ministrov, aby bol Európsky parlament čo najskôr informovaný o najnovšom vývoji a v prípade potreby s ním počas zasadnutí Konferencie ministrov prebehli konzultácie; vyzýva Komisiu, aby pred ostatnými členmi WTO neprestávala obhajovať rastúcu dôležitosť parlamentného rozmeru WTO;

16.  vyzýva členov WTO, aby posilnením parlamentného rozmeru WTO zaistili demokratickú legitimitu a transparentnosť; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby poslanci mali lepší prístup k obchodným rokovaniam a boli zapojení do formulovania a vykonávania rozhodnutí WTO a aby bol v záujme občanov realizovaný riadny dohľad nad obchodnými politikami;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu riaditeľovi WTO.

(1) Konferencia ministrov WTO 2001 v Dauhe: ministerské vyhlásenie WT/MIN (01)/DEC/1 z 20. novembra 2001https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) Ministerské vyhlásenie z Hongkongu WT/MIN(05)/DEC prijaté 18. decembra 2005https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3) Ú. v. EÚ C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(4) Ú. v. EÚ C 259 E, 29.10.2009, s. 77.
(5) Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 31.
(6) Ú. v. EÚ C 286 E, 22.10.2010, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 84.
(8) Prijaté texty, P7_TA(2013)0511.
(9) Ministerské vyhlásenie z Bali (WT/MIN(13)/DEC) prijaté 7. decembra 2013https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade15/outcome.pdf
(11) http://www.un.org/millenniumgoals/
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia