Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2656(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1241/2015

Indgivne tekster :

B8-1241/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/11/2015 - 11.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0416

Vedtagne tekster
PDF 183kWORD 78k
Torsdag den 26. november 2015 - Strasbourg
Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru
P8_TA(2015)0416B8-1241/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 26. november 2015 om Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (2015/2656(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til afslutningen af forhandlingerne mellem EU og Ecuador om landets tiltrædelse af den handelsaftale, der blev indgået mellem EU og Colombia/Peru den 17. juli 2014,

–  der henviser til paraferingen af protokollen, der gør det muligt for Ecuador at slutte sig til sine naboer Colombia og Peru i en præferentiel handelsforbindelse med EU den 12. december 2014,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling af 17. december 2014 om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador(1),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling 11. december 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru(3),

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2012 om handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru(4),

–  der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika(5) og af 21. oktober 2010 om EU's handelsforbindelser med Latinamerika(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen med Colombia og Peru er endnu et afgørende skridt fremad i samarbejdet med vigtige, ligesindede og hurtigt voksende lande i en region, som mere og mere vender sig mod Asien og Stillehavsområdet;

B.  der henviser til, at teksten til protokollen om Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen med Colombia og Peru lever op til såvel EU's som Ecuadors ambitioner, idet den tager højde for de ulige forhold med hensyn til muligheder for markedsadgang til fordel for Ecuador, og idet den tilpasses til indholdet i aftalen, men de konkrete tilpasninger, som Ecuador har anmodet om, indarbejdes også fuldt ud;

C.  der henviser til, at den ecuadorianske regering i løbet af de seneste otte år har investeret 40,8 mia. USD i den sociale sektor – adgang til uddannelse, sundhedspleje og socialsikring – med specifikke programmer for de mest udsatte grupper, såsom børn, ældre og handicappede;

1.  glæder sig over afslutningen af forhandlingerne med Ecuador om protokollen for landets tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU, Colombia og Peru og anerkender de vigtige fordele, som dette vil betyde for Ecuadors eksport til EU, navnlig i lyset af at landet ikke længere nyder godt af EU's ensidige generelle toldpræferenceordning; opfordrer til, at denne aftale hurtigt og fuldt ud træder i kraft og gennemføres, hvilket vil sikre det højeste beskyttelsesniveau for borgerne og miljøet; mener, at denne aftale vil sætte skub i og diversificere handelen og investeringerne på begge sider og fungere som en vigtig drivkraft for økonomisk og social udvikling samt bidrage til at mindske fattigdommen og nedbringe uligheden;

2.  minder om, at Parlamentet forud for sin godkendelse af handelsaftalen den 11. december 2012 i sin førnævnte beslutning af 13. juni 2012 opfordrede Andinlandene til at sikre etableringen af en gennemsigtig og bindende køreplan for menneskerettigheder samt miljø- og arbejdstagerrettigheder og endvidere opfordrede den colombianske og den peruvianske regering til at fremlægge en handlingsplan for bæredygtig udvikling forud for Parlamentets godkendelse; opfordrer indtrængende alle parter til at arbejde hen imod en effektiv gennemførelse af de indsendte handlingsplaner for menneske-, miljø- og arbejdstagerrettigheder;

3.  fremhæver betydningen af, at Ecuador sikrer, at landets politikker er i overensstemmelse med dets WTO-forpligtelser og forpligtelser i henhold til handelsaftaler, og at der sørges for fuld gennemsigtighed og bred høring af de relevante aktører, inden de vedtages; opfordrer derfor Ecuador til snarest muligt at gøre noget ved de resterende identificerede hindringer for markedsadgang;

4.  minder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om den rolle, som de skal spille for at sikre en effektiv gennemførelse af handlingsplanerne; minder Kommissionen om, at den bør orientere Parlamentet på en hensigtsmæssig måde om anvendelsen af disse handlingsplaner og de foranstaltninger, de har truffet for at sikre deres gennemførelse;

5.  anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at forelægge Parlamentet en omfattende rapport med fokus på de foranstaltninger, som Kommissionen har iværksat gennem samarbejdsprogrammer, navnlig i forbindelse med uddannelse, erhvervsuddannelse, samarbejde på lovgivningsområdet og skabelse af socioøkonomiske muligheder for de dårligst stillede i samfundet samt fremme af demokratiske fremskridt og respekt for menneske-, arbejdstagerrettigheder og beskyttelsen af miljøet; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at udnytte instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde og det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) fuldt ud;

6.  opfordrer indtrængende Ecuadors regering til at tage hensyn til de handlingsplaner, som Colombia og Peru har fremlagt, og til at træffe lignende foranstaltninger, idet dette er en mulighed for at forbedre de generelle levevilkår for landets borgere, herunder for at forbedre menneske- og arbejdstagerrettighederne samt miljøet;

7.  understreger, at menneskerettigheder og demokrati er afgørende elementer i de overordnede forbindelser mellem EU og Andinlandene; opfordrer derfor alle parter til at fremme og sikre universel og reel respekt for alle disse sociale og politiske rettigheder og frihedsrettigheder, som er forankret i folkeretten;

8.  understreger, at Ecuadors økonomi har opnået en solid økonomisk vækst i løbet af de seneste år, og anerkender, at den økonomiske vækst har været inklusiv; bemærker, at den direkte har reduceret fattigdommen, navnlig den ekstreme fattigdom, og graden af ulighed samt øget middelklassen; glæder sig over, at fattigdommen i Ecuador ifølge de seneste tal fra Verdensbanken faldt fra 37,6 % til 22,5 % i perioden 2006 til 2014, samtidig med at den ekstreme fattigdom faldt fra 16,9 % til 7,7 %;

9.  roser den ecuadorianske regering for at have investeret over 40 mia. USD i den sociale sektor i løbet af de seneste otte år; opfordrer Ecuador til at fortsætte sine vellykkede progressive politikker inden for det sociale område og bæredygtig udvikling;

10.  anerkender betydningen af de betydelige investeringer, som Ecuador har foretaget i løbet af de seneste år; bekræfter på ny sin støtte til alle de lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, som regeringen og de lokale myndigheder i Ecuador har truffet for at bekæmpe fattigdom, ulighed, alle former for vold, straffrihed, korruption og organiseret kriminalitet, især narkotikahandel, såvel som de foranstaltninger, der har til formål at sikre effektiv beskyttelse af arbejdstagerrettighederne samt rettighederne for de mest udsatte personer og befolkningsgrupper, såsom børn, kvinder, mindretal og oprindelige folk, med henblik på at opnå en bæredygtig og inklusiv social og økonomisk udvikling; opfordrer for så vidt angår børns rettigheder indtrængende Ecuador til at fortsætte sin indsats og øge sine bestræbelser på at give adgang til uddannelse og bekæmpe børnearbejde;

11.  opfordrer Kommissionen til at analysere problemer vedrørende forenelighed som følge af divergerende bestemmelser om oprindelsesregler og om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger i forbindelse med handel mellem Andesregionen og EU og handelen mellem Andesregionen og Mercosur; opfordrer Kommissionen til om nødvendigt at tilbyde teknisk bistand med henblik på at behandle forskellige krav og dermed undgå en uønsket forstyrrelse af de regionale integrationsprocesser i Sydamerika;

12.  minder om EU's mål om at medtage et bindende kapitel om handel og bæredygtig udvikling i alle sine handelsaftaler med både industrialiserede og ikke-industrialiserede partnere; støtter i denne forbindelse medtagelsen i handelsaftalen mellem EU og Ecuador af et kapitel om bæredygtig udvikling, som afspejler partnernes fælles forpligtelse til at fremme respekten for samt den effektive overholdelse og håndhævelse af internationale aftaler på menneskerettighedsområdet, ILO-konventionerne og de vigtigste multilaterale miljøaftaler, såsom konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES);

13.  glæder sig over den nylige skrivelse fra Ecuadors ministerium for udenrigshandel, hvori den kønsmæssige situation i Ecuador vurderes; opfordrer til, at der foretages en konkret vurdering af, hvordan frihandelspolitikker påvirker kvinder, navnlig i de fattigere områder; opfordrer til en mere omfattende respekt for kvinders rettigheder, især når de påvirkes af eller har forbindelse til handelspolitikker og disses virkninger;

14.  bemærker, at anvendelsesområdet for så vidt angår tvistbilæggelseskapitlet i handelsaftalen ikke omfatter de bestemmelser, der er fastsat i kapitlet om bæredygtig udvikling;

15.  glæder sig over, at Ecuador har ratificeret alle otte grundlæggende ILO-konventioner; insisterer på betydningen af, at Ecuador og alle EU-medlemsstaterne hurtigt ratificerer og effektivt gennemfører alle ILO-konventioner; beklager, at Ecuador endnu ikke har ratificeret ILO-konvention nr. 129, og opfordrer Kommissionen til at støtte Ecuadors bestræbelser på at gøre fremskridt i processen frem mod en effektiv anvendelse af den; opfordrer den ecuadorianske regering til at følge henstillingerne fra ILO's ekspertudvalg om en effektiv anvendelse af ILO's konvention nr. 87 og 98 og fremhæver betydningen af, at arbejdstagerne har mulighed for at skifte eller oprette nye fagforeninger med henblik på at sikre uafhængighed, effektivitet og ideologisk tilhørsforhold og minder navnlig om, at ILO har opfordret den ecuadorianske regering til at træffe de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger for at overholde bestemmelserne i konventionens artikel 2;

16.  glæder sig over, at parterne bekræfter deres engagement for så vidt angår bevarelse og bæredygtig udnyttelse af biologisk mangfoldighed i overensstemmelse med den juridisk bindende biodiversitetskonvention (CBD) og andre relevante internationale aftaler, som begge parter er part i;

17.  bemærker, at Ecuador er et af verdens 17 megaforskellige lande og er hjemsted for den største koncentration af arter (mellem 5 % og 10 % af verdens biodiversitet);

18.  minder om, at Ecuadors forfatning udtrykkeligt anerkender udviklingen af fairtrade som et hovedmål for landets handelspolitik; opfordrer Kommissionen til at indgå i en dialog med den ecuadorianske regering for at fremme fælles projekter inden for fairtrade;

19.  glæder sig over de vigtige bestræbelser, som Ecuador har gjort på miljøområdet, hvilket også er blevet anerkendt af FN; er bekymret over på trods af de bestræbelser, som landet har gjort i miljøspørgsmål, at Ecuador og dets nabolande står over for omfattende skovrydning, et betydeligt tab af biodiversitet, jord- og vandforurening og erosion; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at fremme og støtte specifikke strategier og programmer på internationalt, regionalt og lokalt niveau og fremme synergier og ansvarlig deltagelse af alle involverede offentlige og private aktører;

20.  kræver, at der indgås en samarbejdsaftale mellem Ecuador og EU til fordel for specifikke miljøprogrammer og glæder sig over den interesse, som den ecuadorianske regering allerede vist, for en samarbejdsaftale med EU til fordel for programmer, der vedrører skovrydning; støtter holdningen om, at skovrydning er et spørgsmål, som hører under hele det internationale samfunds ansvar;

21.  minder om, at der i bæredygtighedsvurderingen af handelen mellem EU og Andinlandene (2009) forventedes, at skovrydning og reduceret biodiversitet ville være en følge af den forventede udvidelse af landbruget og træindustrierne såvel som sociale konflikter som følge af udvidelsen af minedriften, udvindingen af kulbrinter og skovningsaktiviteter i landdistrikter;

22.  opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Kommissionen til at lægge stor vægt på miljømæssig bæredygtighed ved udformningen og gennemførelsen af alle samarbejdsaktiviteter, der er finansieret af Kommissionen, og opfordrer alle parter til at fremme bedste forretningspraksis vedrørende virksomheders sociale ansvar (VSA) i overensstemmelse med FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, OECD's retningslinjer om virksomhedernes sociale ansvar og Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2011 om "En ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar" (COM(2011)0681);

23.  opfordrer de ecuadorianske kommuner til at udnytte de muligheder, som den nye handelsramme giver for at samarbejde direkte med kommuner i EU med henblik på at fremme fairtrade og etablere nye fairtrade-netværk;

24.  glæder sig over og støtter FN's Menneskerettighedsråds (UNHRC's) beslutning om at oprette en mellemstatslig arbejdsgruppe (IGWG) for transnationale virksomheder og menneskerettigheder som foreslået af Ecuador og Sydafrika, og som støttes af mange andre lande; pålægger Kommissionen at engagere sig positivt og konstruktivt i de igangværende forhandlinger i Genève;

25.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at støtte den ecuadorianske regering i dens bestræbelser på at udvikle og opretholde en effektiv miljøforvaltning, både generelt og i følsomme områder, såsom som Amazonas og Galapagosøerne, eftersom sikring af planetens fremtid er et fælles ansvar;

26.  minder om, at Yasuni, som er en del af Amazonas, huser flere stammefolk, hundredvis af hjemmehørende træarter og snesevis af udryddelsestruede dyr; minder om dens betydning for menneskeheden og verdens naturarv, herunder for kommende generationer;

27.  beklager, at konceptet med at yde støtte til miljøbeskyttelse ved at kompensere for tabet i potentielle handelsindtægter og for at medfinansiere oprettelsen af trustfonden "Yasuni Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT)" under De Forenede Nationers udviklingsprogram, således som den ecuadorianske regering har foreslået, og som havde til formål at give det ecuadorianske folk erstatning for, at landet afholder sig fra at udvinde olie fra oliefelter beliggende i Yasuni-nationalparken, er kuldsejlet som følge af utilstrækkelige økonomiske resultater;

28.  anerkender den indsats, som Ecuador har gjort for at gøre fremskridt med hensyn til beskyttelse af oprindelige samfund, og opfordrer indtrængende den ecuadorianske regering til at undgå, at dens politikker – og særlig dens strategi for minedrift – har en negativ indvirkning på de oprindelige samfunds rettigheder;

29.  fremhæver vigtigheden af at bevare og opretholde oprindelige og lokale samfund med traditionel levevis og understreger deres betydning for bevarelsen og den bæredygtige udnyttelse af den biologiske mangfoldighed i Andinlandene;

30.  glæder sig over, at Ecuador har ratificeret ILO-konvention nr. 169 om oprindelige folk og stammefolk, men bemærker, at handelsaftalen ikke indeholder nogen henvisning til konventionen;

31.  opfordrer den ecuadorianske regering til yderligere at forbedre de eksisterende nationale mekanismer og dialogen med civilsamfundet i forbindelse med civilsamfundsmekanismens overvågningsramme, herunder en omfattende informations- og reklamekampagne med henblik på at maksimere de berørte gruppers deltagelse i civilsamfundsmekanismens overvågningsramme; minder om, at handelsaftalen kræver, at Ecuador opretter disse mekanismer senest et år efter aftalens ikrafttræden;

32.  opfordrer de involverede parter til at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre arbejdet i de nationale rådgivende grupper; mener, at alle nationale rådgivende grupper skal være fuldt uafhængige;

33.  anmoder EU's nationale rådgivende gruppe om at udarbejde regelmæssige rapporter, som skal forelægges for og vurderes af Parlamentet;

34.  understreger, at det er vigtigt, at tilstrækkelig mange civilsamfundsorganisationer deltager i det årlige møde med civilsamfundsorganisationerne, således som det er fastsat i aftalen, og den brede offentlighed, som det er fastsat i aftalen;

35.  glæder sig over initiativer, som den ecuadorianske regering har taget, såsom oprettelsen af Ecuadors råd for aktivt medborgerskab og social kontrol (CPCCS) som et redskab til at integrere og motivere civilsamfundets deltagelse, fremme gennemsigtighed og udrydde korrupt praksis; minder om betydningen af at oprette effektive dialogmekanismer, såfremt disse ikke eksisterer, for at sikre borgernes og sociale aktørers ret til individuelt eller kollektivt at organisere sig, til at deltage i beslutningstagningen og til at kontrollere gennemførelsen;

36.  understreger betydningen af det fælles Underudvalg for Handel og Bæredygtig Udvikling, da det er den eneste mekanisme, der er foreskrevet i handelsaftalen, med henblik på at overvåge gennemførelsen af både statslige parternes og virksomhedernes forpligtelser vedrørende bæredygtig udvikling;

37.  anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet alle dagsordener for og referater fra underudvalgets møder;

38.  noterer sig, at Ecuador har indført en beskyttelse af betalingsbalancen; opfordrer Ecuador til omgående at tage fat på de betænkeligheder, der blev rejst under høringerne af andre WTO-medlemmer i Betalingsbalanceudvalget i Genève;

39.  bemærker, at Ecuador sammen med Colombia og Peru er en af verdens største producenter af bananer; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at de udløsende importmængder som fastlagt i stabiliseringsmekanismen for bananer reelt overholdes; anmoder Kommissionen om regelmæssigt og omgående at orientere Parlamentet og under alle omstændigheder gøre dette, når tendensen i importen af bananer kunne føre til, at de udløsende importmængder nås, og give detaljer om de direkte og indirekte følger af importen af bananer fra disse lande; opfordrer Kommissionen til også at suspendere toldfritagelsen på bananer importeret fra disse lande, hvis importen stiger uforholdsmæssigt meget, der forårsager eller truer med at forårsage alvorlige skader på økonomierne i EU’s produceremde regioner som f.eks. tab af arbejdspladser;

40.  opfordrer parterne til at sikre, at alle aftalens bestemmelser gennemføres effektivt, så snart aftalen træder i kraft;

41.  giver udtryk for sin overbevisning om, at begge parter bør indføre beskyttelsesklausuler samtidigt med henblik på at beskytte den nationale produktion mod importstigninger, som kan forårsage alvorlig skade;

42.  anmoder både GD Handel og den ecuadorianske regering om at give overbevisende svar på spørgsmålene og de betænkeligheder, der er blevet rejst, inden Parlamentet stemmer om Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen;

43.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringerne i Ecuador, Colombia og Peru.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0087.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0481.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0480.
(4) EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 52.
(5) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 54.
(6) EUT C 70 E af 8.3.2012, s. 79.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik