Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2656(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1241/2015

Ingediende teksten :

B8-1241/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 26/11/2015 - 11.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0416

Aangenomen teksten
PDF 183kWORD 81k
Donderdag 26 november 2015 - Straatsburg
Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru
P8_TA(2015)0416B8-1241/2015

Resolutie van het Europees Parlement van 26 november 2015 over de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (2015/2656(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de afronding van de onderhandelingen tussen de EU en Ecuador over de toetreding van dat land tot de op 17 juli 2014 tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds gesloten handelsovereenkomst,

–  gezien de parafering – op 12 december 2014 – van het protocol dat Ecuador in staat zal stellen om, net als zijn buren Colombia en Peru, een preferentiële handelsrelatie met de EU aan te gaan,

–  gezien zijn standpunt in eerste lezing van woensdag 17 december 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador(1),

–  gezien zijn wetgevingsresolutie van 11 december 2012 over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds(2),

–  gezien zijn standpunt in eerste lezing van 11 december 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabiliteitsmechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru(3),

–  gezien zijn resolutie van 13 juni 2012 over de handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds(4),

–  gezien zijn resoluties van 5 mei 2010 over de strategie van de EU voor de betrekkingen met Latijns-Amerika(5) en van 21 oktober 2010 over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika(6),

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst met Colombia en Peru een nieuwe beslissende stap voorwaarts is in de totstandbrenging van een bondgenootschap met belangrijke, gelijkgezinde en snelgroeiende landen in een regio die zich steeds meer aan het richten is op Azië en de Stille Oceaan;

B.  overwegende dat de tekst van het protocol betreffende de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst met Colombia en Peru strookt met de ambities van zowel de EU als Ecuador, omdat rekening wordt gehouden met de – voor Ecuador gunstige – asymmetrische verhouding op het gebied van de geboden markttoegang en de tekst weliswaar is afgestemd op de inhoud van de overeenkomst, maar tegelijkertijd ook de door Ecuador gevraagde specifieke aanpassingen bevat;

C.  overwegende dat de regering van Ecuador de afgelopen acht jaar 40,8 miljard USD heeft geïnvesteerd in de sociale sector – toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid – met specifieke programma's ten behoeve van de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en personen met een handicap;

1.  is ingenomen met de afronding van de onderhandelingen met Ecuador over het protocol betreffende de toetreding van dat land tot de handelsovereenkomst tussen de EU, Colombia en Peru, in het besef dat dit de uitvoer van Ecuador naar de EU zeer ten goede zal komen, te meer nu het land niet meer kan profiteren van het unilaterale EU-stelsel van algemene preferenties; pleit voor de spoedige en volledige inwerkingtreding en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst, die het hoogste niveau van bescherming van burgers en het milieu zal waarborgen; meent dat deze overeenkomst de handel en investeringen aan beide zijden zal bevorderen en diversifiëren, een belangrijke stimulans zal vormen voor economische en sociale ontwikkeling en bij zal dragen aan de verlichting van armoede en de vermindering van ongelijkheid;

2.  brengt in herinnering dat het Parlement, alvorens op 11 december 2012 met de handelsovereenkomst in te stemmen, de landen van de Andes in zijn bovengenoemde resolutie van 13 juni 2012 had opgeroepen te werken aan een transparante en bindende routekaart betreffende mensen-, milieu- en arbeidsrechten, en dat de regeringen van Colombia en Peru nog vóór de instemming van het Parlement actieplannen betreffende duurzame ontwikkeling hadden gepresenteerd; spoort alle partners aan zich in te zetten voor een doeltreffende uitvoering van de gepresenteerde actieplannen betreffende mensen-, milieu- en arbeidsrechten;

3.  benadrukt dat het van belang is dat Ecuador ervoor zorgt dat zijn beleid in overeenstemming is met de verbintenissen die het in de Wereldhandelsorganisatie en in handelsovereenkomsten is aangegaan, en dat het zorgt voor transparantie en brede raadpleging van belanghebbenden alvorens dat beleid vast te stellen; verzoekt Ecuador in dit verband onverwijld iets te doen aan de gesignaleerde resterende obstakels die de toegang tot de markt belemmeren;

4.  herinnert de Commissie en de EDEO eraan dat zij erop moeten toezien dat de actieplannen doeltreffend worden toegepast; herinnert de Commissie eraan dat zij het Parlement op passende wijze moet informeren over de toepassing van de actieplannen en over de getroffen maatregelen om de uitvoering ervan te waarborgen;

5.  verzoekt de Commissie en de EDEO het Parlement een alomvattend verslag te doen toekomen over de maatregelen die de Commissie heeft genomen in het kader van samenwerkingsprogramma's, met name op het gebied van onderwijs, opleiding, samenwerking op regelgevingsgebied en het scheppen van sociaal-economische kansen voor de meest behoeftigen, alsook de bevordering van vooruitgang op het gebied van de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten, werknemersrechten en de bescherming van het milieu; dringt er in dit verband bij de Commissie op aan dat zij ten volle gebruik maakt van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR);

6.  spoort de regering van Ecuador aan nota te nemen van de door Colombia en Peru gepresenteerde actieplannen en vergelijkbare maatregelen te nemen, aangezien dit een kans is om de algemene leefomstandigheden van de Ecuadorianen, evenals de situatie van de mensen- en arbeidsrechten en het milieu, te verbeteren;

7.  onderstreept dat mensenrechten en democratie wezenlijke onderdelen zijn van de betrekkingen tussen de EU en de landen van de Andes; dringt er derhalve bij alle partners op dat zij alle in het internationaal recht neergelegde rechten en vrijheden bevorderen en erop toezien dat die overal volledig worden geëerbiedigd;

8.  benadrukt dat de economie van Ecuador de afgelopen jaren sterk is gegroeid en erkent het inclusieve karakter van die groei; erkent dat die groei de armoede – met name de extreme armoede – en de ongelijkheden rechtstreeks heeft gereduceerd en de middenklasse heeft vergroot; juicht toe dat de armoede in Ecuador volgens de laatste cijfers van de Wereldbank tussen 2006 en 2014 is afgenomen van 37,6 % tot 22,5 %, terwijl extreme armoede is afgenomen van 16,9 % tot 7,7 %;

9.  prijst de Ecuadoriaanse regering voor de investering van 40 miljard USD die zij de afgelopen acht jaar in de sociale sector heeft gedaan; spoort Ecuador ertoe aan om zijn succesvolle, progressieve beleid op het gebied van sociale en duurzame ontwikkeling voort te zetten;

10.  neemt kennis van de grote investeringen die Ecuador de afgelopen jaren heeft gedaan; betuigt zijn steun voor alle wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen die de regering en de plaatselijke autoriteiten van Ecuador hebben genomen ter bestrijding van armoede, ongelijkheid, alle vormen van geweld, straffeloosheid, corruptie en georganiseerde misdaad, met name de drugshandel, en voor al hun maatregelen met het oog op een behoorlijke bescherming van de rechten van werknemers en van de meest kwetsbare personen en groepen, zoals kinderen, vrouwen, minderheden en inheemse volkeren, teneinde een duurzame en inclusieve sociaal-economische ontwikkeling tot stand te brengen; verzoekt Ecuador zijn inspanningen op het gebied van de rechten van kinderen voort te zetten en krachtigere maatregelen te nemen op het vlak van de toegang tot onderwijs en de bestrijding van kinderarbeid;

11.  verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar compatibiliteitsproblemen die voortkomen uit verschillen tussen oorsprongsregels en sanitaire en fytosanitaire maatregelen met betrekking tot de handel tussen de Andesregio en de EU en de handel tussen de Andesregio en Mercosur; verzoekt de Commissie om indien nodig technische bijstand te verlenen met het oog op de voldoening aan uiteenlopende vereisten, om ongewenste verstoring van regionale integratieprocessen in Zuid-Amerika te voorkomen;

12.  herinnert aan de doelstelling van de Unie om in alle handelsovereenkomsten met geïndustrialiseerde of niet-geïndustrialiseerde partners een bindend hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling op te nemen; is in dit verband voorstander van de opname van een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling in de handelsovereenkomst tussen de EU en Ecuador waarin tot uiting komt dat beide partners zich willen inzetten voor de eerbiediging, de inachtneming en de volledige en correcte handhaving van internationale mensenrechtenovereenkomsten, IAO-verdragen en belangrijke multilaterale milieuovereenkomsten, zoals de Overeenkomst inzake de handel in bedreigde dier- en plantensoorten (CITES);

13.  is ingenomen met de recente brief van het Ecuadoriaanse Ministerie voor Buitenlandse Handel, waarin de gendersituatie in Ecuador wordt geanalyseerd; verzoekt om een specifieke beoordeling van de gevolgen van vrijhandelsbeleid voor vrouwen, met name in de armere gebieden; wenst dat de rechten van vrouwen meer algemeen worden geëerbiedigd, in het bijzonder wanneer die rechten worden beïnvloed door of verband houden met het handelsbeleid en de effecten daarvan;

14.  merkt op dat het hoofdstuk over geschillenbeslechting in de vrijhandelsovereenkomst niet de bepalingen bevat zoals opgenomen in het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling;

15.  is er verheugd over dat Ecuador alle acht fundamentele IAO-verdragen heeft geratificeerd; benadrukt het belang van een snelle ratificatie en doeltreffende uitvoering van alle IAO-verdragen door Ecuador en alle EU-lidstaten; betreurt het dat Ecuador IAO-verdrag nr. 129 nog niet heeft geratificeerd en verzoekt de Commissie de inspanningen van Ecuador op weg naar de daadwerkelijke toepassing van dit verdrag te ondersteunen; roept de regering van Ecuador op gevolg te geven aan de aanbevelingen van het Comité van deskundigen van de IAO voor de doeltreffende toepassing van IAO-verdragen nr. 87 en nr. 98 en onderstreept het belang van de mogelijkheid dat werknemers omwille van redenen die met onafhankelijkheid, doeltreffendheid en ook ideologie verband houden van vakbond kunnen veranderen of nieuwe vakbonden kunnen oprichten, en herinnert er met name aan dat de IAO de regering van Ecuador heeft gevraagd de nodige wetgevingsmaatregelen te nemen om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2 van het verdrag;

16.  is er verheugd over dat de partijen bevestigen door te zullen gaan met het beschermen en op duurzame wijze gebruiken van de biologische diversiteit, in overeenstemming met het juridisch bindende Verdrag inzake biologische diversiteit en andere internationale overeenkomsten op dit gebied waar de partijen hun handtekening onder hebben gezet;

17.  neemt er nota van dat Ecuador tot de 17 landen met de grootste diversiteit ter wereld behoort en de grootste concentratie van soorten kent (tussen de 5 % en de 10 % van de mondiale biodiversiteit);

18.  brengt in herinnering dat de regering van Ecuador uitdrukkelijk erkent dat de ontwikkeling van eerlijke handel een van de voornaamste doelstellingen is van het Ecuadoriaanse handelsbeleid; verzoekt de Commissie om met de regering van Ecuador gemeenschappelijke projecten op te zetten op het gebied van eerlijke handel;

19.  is ingenomen met de grote inspanningen die Ecuador zich heeft getroost op milieugebied, inspanningen die in het kader van de VN zijn erkend; maakt zich er zorgen over dat Ecuador en zijn buurlanden, ondanks de geleverde inspanningen op het gebied van milieukwesties, te kampen hebben met grootschalige ontbossing, een aanzienlijk verlies van biodiversiteit, bodem- en watervervuiling en erosie; verzoekt de Commissie in dit verband specifieke strategieën en programma's op internationale, regionale en lokale schaal te ondersteunen, opdat er gezorgd wordt voor synergie tussen en verantwoordelijke betrokkenheid van alle betrokken publieke en private actoren;

20.  pleit voor een samenwerkingsovereenkomst tussen Ecuador en de EU ter ondersteuning van specifieke milieuprogramma's en is ingenomen met de reeds door de regering van Ecuador getoonde interesse in een samenwerkingsovereenkomst met de EU ter ondersteuning van ontbossingsprogramma's; deelt het standpunt dat ontbossing een thema is waarvoor de internationale gemeenschap in haar geheel verantwoordelijk is;

21.  herinnert eraan dat de duurzaamheidseffectbeoordeling EU-Andeslanden (2009) ontbossing en verminderde biodiversiteit in het vooruitzicht stelde als gevolg van de voorspelde uitbreiding van de landbouw en de houtindustrie, alsook sociale conflicten als gevolg van de uitbreiding van de mijnbouw, de winning van koolwaterstoffen en bosexploitatieactiviteiten in plattelandsgebieden;

22.  verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de Commissie bij de ontwikkeling en uitvoering van alle door de Commissie gefinancierde samenwerkingsactiviteiten bijzondere aandacht te besteden aan milieuduurzaamheid, en vraagt alle partijen te werken aan de bevordering van optimale werkwijzen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, in overeenstemming met de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de OESO-richtlijnen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en de mededeling van de Commissie van 25 oktober 2011 over een nieuwe EU-strategie inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de periode 2011-2014 (COM(2011)0681);

23.  moedigt de Ecuadoriaanse gemeenten aan gebruik te maken van de kansen die het nieuwe handelskader biedt om rechtstreeks samen te werken met gemeenten in de EU teneinde eerlijke handel te bevorderen en nieuwe netwerken voor eerlijke handel op te zetten;

24.  is verheugd over en steunt het besluit van de VN-mensenrechtenraad (UNHRC) om, zoals voorgesteld door Ecuador, Zuid-Afrika en een groot aantal andere landen, een intergouvernementele werkgroep over transnationale ondernemingen en mensenrechten in het leven te roepen; verzoekt de Commissie om een positieve en opbouwende rol te spelen bij de lopende onderhandelingen in Genève;

25.  verzoekt de EDEO en de Commissie de regering van Ecuador te steunen bij haar inspanningen om zowel in het algemeen als met betrekking tot gevoelige gebieden, zoals het Amazonegebied en de Galápagoseilanden, een doeltreffend milieubeheer te ontwikkelen en behouden, aangezien het veiligstellen van de toekomst van onze planeet een gedeelde verantwoordelijkheid is;

26.  herinnert eraan dat Yasuni, een deel van het Amazonegebied, het woongebied is van meerdere inheemse stammen, honderden inheemse boomsoorten en tientallen bedreigde diersoorten; wijst op het belang van dit gebied voor de mens en het mondiaal natuurlijk erfgoed, ook voor toekomstige generaties;

27.  vindt het betreurenswaardig dat het concept van het verlenen van steun voor milieubescherming door middel van het compenseren van potentiële lagere inkomsten uit handel, en van het medefinancieren van de oprichting van het Yasuni Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT) Trust Fund onder auspiciën van het ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP), zoals voorgesteld door de regering van Ecuador, dat was bedoeld om de bevolking van Ecuador te compenseren voor het afzien van het naar boven halen van olie uit de olievelden in het Yasuni-natuurpark, is mislukt vanwege tegenvallende economische resultaten;

28.  erkent de inspanningen die Ecuador verricht heeft om de inheemse gemeenschappen beter te beschermen, en verzoekt de regering te voorkomen dat haar beleid, en met name haar mijnbouwstrategie, op enigerlei wijze ten koste gaat van de inheemse bevolkingsgroepen;

29.  onderstreept dat het belangrijk is inheemse en plaatselijke gemeenschappen, mét hun traditionele levensstijlen, in stand te houden en te beschermen, en onderstreept hun relevantie voor de instandhouding en het duurzame gebruik van de biodiversiteit in de landen van de Andes;

30.  is ingenomen met het feit dat Ecuador IAO-verdrag nr. 169 over inheemse en tribale volkeren heeft geratificeerd, maar merkt op dat de handelsovereenkomst geen enkele verwijzing naar dat verdrag bevat;

31.  verzoekt de regering van Ecuador de huidige binnenlandse mechanismen en dialoog met het maatschappelijk middenveld binnen het toezichtskader van het Civil Society Mechanism verder te verbeteren en een grootschalige informatie- en reclamecampagne te organiseren, zodat een zo groot mogelijk aantal betrokkenen aan het Civil Society Mechanism zal deelnemen; brengt in herinnering dat Ecuador er op grond van de handelsovereenkomst toe gehouden is uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst dergelijke mechanismen op te zetten;

32.  verzoekt de betrokken partijen maatregelen te nemen om de werking van de binnenlandse adviesgroepen te verbeteren; is van oordeel dat alle binnenlandse adviesgroepen volledig onafhankelijk dienen te zijn;

33.  verzoekt de binnenlandse adviesgroep van de EU het Parlement regelmatig een verslag ter beoordeling te doen toekomen;

34.  onderstreept hoe belangrijk het is dat maatschappelijke organisaties in voldoende mate deelnemen aan de jaarlijkse bijeenkomst met organisaties van het maatschappelijk middenveld en het grote publiek, zoals voorzien in de overeenkomst;

35.  is ingenomen met de door de regering van Ecuador genomen initiatieven, zoals de oprichting van een Ecuadoriaanse Raad voor burgerparticipatie en maatschappelijke verantwoordingsplicht, als integratiemiddel en met het oog op het versterken en stimuleren van de participatie van het maatschappelijk middenveld, het bevorderen van transparantie en het uitbannen van corruptie; wijst er andermaal op hoe belangrijk het is doeltreffende dialoogmechanismen op te zetten waar deze niet bestaan, om het recht van burgers en sociale partners om collectief of individueel deel te nemen aan besluitvormings- en uitvoeringsprocessen te waarborgen;

36.  onderstreept het belang van de Gemengde Subcommissie voor handelszaken en duurzame ontwikkeling, aangezien dit het enige in de handelsovereenkomst voorziene mechanisme is voor toezicht op de naleving van de verplichtingen op het gebied van duurzame ontwikkeling door zowel de staten die partij bij de overeenkomst zijn, als het bedrijfsleven;

37.  verzoekt de Commissie het Parlement alle agenda's en notulen van de vergaderingen van de subcommissie te doen toekomen;

38.  neemt nota van de invoering van de betalingsbalansbescherming door Ecuador; verzoekt Ecuador onmiddellijk in te gaan op de zorgen die daarover tijdens de raadpleging geuit zijn door andere WTO-leden in het Betalingsbalanscomité in Genève;

39.  wijst erop dat Ecuador naast Colombia en Peru een van de grootste bananenproducenten ter wereld is; verzoekt de Commissie derhalve erop toe te zien dat de in het stabilisatiemechanisme vastgelegde reactievolumes voor de invoer van bananen in acht worden genomen; verzoekt de Commissie het Parlement regelmatig en onverwijld te informeren, in elk geval wanneer de invoer van bananen zich zo ontwikkelt dat de reactievolumes bereikt zouden kunnen worden, en gegevens te verstrekken over de directe en indirecte effecten van de invoer van bananen uit die landen; verzoekt de Commissie eveneens de vrijstelling van invoerrechten voor de uit die landen ingevoerde bananen op te schorten indien de invoer op onevenredige wijze toeneemt, en ernstige schade – zoals het verlies van banen – toebrengt of dreigt toe te brengen aan de economie van de producerende regio's in de EU;

40.  verzoekt de partijen ervoor te zorgen dat alle bepalingen van de overeenkomst daadwerkelijk worden toegepast zodra de overeenkomst in werking treedt;

41.  is ervan overtuigd dat er aan beide zijden gelijktijdig vrijwaringsclausules moeten worden vastgesteld om de nationale productie te beschermen tegen plotselinge stijgingen van de invoer die ernstige schade kunnen veroorzaken;

42.  verzoekt zowel DG Handel als de Ecuadoriaanse regering om overtuigende antwoorden te geven op de gestelde vragen en de aan de orde gestelde punten van zorg voordat het Parlement stemt over de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst;

43.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van Ecuador, Colombia en Peru.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0087.
(2) Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0481.
(3) Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0480.
(4) PB C 332 E van 15.11.2013, blz. 52.
(5) PB C 81 E van 15.3.2011, blz. 54.
(6) PB C 70 E van 8.3.2012, blz. 79.

Juridische mededeling - Privacybeleid